کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
بررسی برھمکنش بین گاز اعصاب سومان با مواد نانو: 1 رد
چگالی تابعیت تئوری 985 alaii2004@yahoo.com alaii2004@yahoo.com
1648 amiri.oh@gmail.com amiri.oh@gmail.com نانوتكنولوژي روي پیش نانوتوكسیکولوژي رد 2
3 رد
کاربرد نانوذرات مغناطیسی اصلاحشده به عنوان جاذب
فاز جامد برای پیشتغلیظ II)Cd) در نمونهھای آبی و
سپس تعیین با استفاده از طیفسنجی جذب اتمی
شعله ای
27 adeli_hadi67@yahoo.com adeli_hadi67@yahoo.com
4 رد
ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیتMCM-48 /
ھیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جدید در
سیستم ھای رھایش دارو
77 aghaei.hoda@yahoo.com Aghaei.hoda@yahoo.com
5 رد
بررسي اثر تعداد عبور بر خواص تريبولوژيکي و
ريزسختي نانوکامپوزيت Al6061/Zr
تولید شده
توسط فرآيند اصطکاکي اغتشاشي
1502 mehdiahmadighalati@yahoo.com mehdiahmadighalati@yahoo.com
بررسي تابع چگالي حالات الکتروني گرافن در حضور 6 رد
مغناطیسي ناخالصي 1074 m.ahmadi.102@gmail.com m.ahmadi.102@gmail.com
سنتز و تثبیت نانو ذرات TiO2 به روش سل ـ ژل اصلاح 7 رد
آلومینا فوم روي شده 676 somayeh_alijani2000@yahoo.com zarrin@modares.ac.ir
رد 8 Photoluminescence Effect of Functionalized
Carbon Nanotubes for Medical Imaging 1064 maryamamirian@yahoo.com a_nabipour@yahoo.com
بررسی اثر نانو کاتالیست ھتروژن در واکنش شبه 9 رد
پیرانوپیریمیدین بنزو تھیهی جزئی چھار 833 sara_amirnejat@yahoo.com kassaeem@modares.ac.ir
10 رد
مطالعه آزمايشگاھي اثر نانو ذرات CAPB)) بر ازدياد
برداشت از مخازن نفت به روش سیلابزني آبي با
استفاده از میکروسکوپ الکتروني روبشيSEM))
187 h.anganaey62@yahoo.com h.anganaey62@yahoo.com
11 رد
بررسی فرآیندجذب پارا-کروزول توسط زئولیتMFI با
استفاده از روش کوانتمی تابعیت چگالی(DFT)
vdW-GGA وتقریب
925 ansari.marzieh@yahoo.com ansari.marzieh@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
12 رد
بررسی برھم کنش پارا-کروزول توسط زئولیتMFI با
استفاده از روش کوانتمی تابعیت چگالی(DFT)
وتقریب GGA
1200 ansari.marzieh@yahoo.com ansari.marzieh@yahoo.com
آھنگ گذار افت و خیزھاي دمايي براي سیم 13 رد
ريسمان روش از استفاده با کوانتمي ابررساناي 1168 arezou.azarbod@hotmail.com arezou.azarbod@hotmail.com
813 asadi_6465@yahoo.com asadi_6465@yahoo.com نانو درمقیاس ساکاروزآھن تولید و تھیه رد 14
بھینه سازي خواص نانو کامپوزيت بر پايه 15 /PA6/ HDPE رد
SEBS-g-MA/ Nano clay 1607 marzieh.attari@gmail.com Marzieh.attari@gmail.com
1050 jafar.azamat@azaruniv.edu jafar.azamat@azaruniv.edu یونی ھای کانال از ھا یون عبور رد 16
17 رد
بررسي تأثیرذرات نانو رس مونت موريلونیت بر ژل
پلیمرھاي مورد استفاده در عملیات انسداد آب در
مخازن نفت
- - b_dadvand@yahoo.com
مطالعه نظري جذب و پراکندگي امواج الکترومغناطیس 18 رد
اي استوانه ھاي نانوشل در 1151 bazyarikhashayar@yahoo.com bazyarikhashayar@yahoo.com
طراحی مدار جمعکننده/تفریقکننده علامت مقدار 19 رد
نانومتری سیستمھای بر مبتنی برگشتپذیر 513 sb.boroumand@yahoo.com sb.boroumand@yahoo.com
بررسی تاثیر استفاده از مونت موريلونیت اصلاح شده 20 رد
پلیپروپیلن-MDF نرمه کامپوزیتھای آب جذب میزان بر 1295 arashchavooshi@hotmail.com Arashchavooshi@hotmail.com
جداسازی ھمزمان مس و جیوه با استفاده از نانولوله 21 رد
597 somayyecheraghi@yahoo.com somayyecheraghi@yahoo.com ھای کربنی چند دیواره اصلاح شده با اترحلقوی
22 رد
تولید نانوکامپوزيتھاي ژلاتین-نانونقره تقويت شده به
کمک کربوکسيمتیلسلولز و اتصالات عرضي و
بررسي خواص فیزيکو شیمیايي آنھا
1036 smmdadfar@yahoo.com smmdadfar@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
بررسي خواص فیزيکوشیمیايي و ضدمیکروبي 23 رد
نقره نانوذرات حاوي کیتوزان - ژلاتین نانوکامپوزيتھاي 1036 smmdadfar@yahoo.com smmdadfar@yahoo.com
24 رد
روشی نوین برای از بین بردن ترکھای سطحی از
طریق یکنواخت کردن کرنشھای اعمالی در روش
پرس کاری در کانالھای ھم قطر زاویه دار جھت تولید
مواد یکنواخت با ساختار نانو
1059 mohamad_danesh_tl@yahoo.com javanroodi@iust.ac.com
 بررسی اثر ضد قارچی نانو ذره اکسید روی بر مھار 25 رد
کاتتر در کاندیداآلبیکنس استاندارد سویه بیوفیلم رشد 1234 ndarabi118@hotmail.com sh.mohammadi@modares.ac.ir
بررسي خواص گرمايي ھیدروژل نانوکامپوزيتي پايه 26 رد
کاراژينان - - m-sadeghi@iau-arak.ac.ir
27 رد
بررسي کارايي آنزيم لکاز تثبیت شده روي سیلیکاي
متخلخل با منافذ نانو در حذف آلاينده 4،2-دي نیتروفنل
از محیط آبي
1364 dehghanifard@yahoo.com a.jonidi@modares.ac.ir
بررسي عوامل مؤثر بر تورم ھیدروژل نانوکامپوزيتي پايه 28 رد
سلولز متیل کربوکسي - - m-sadeghi@iau-arak.ac.ir
ساخت بیوسنسور اوره و اصلاح آن توسط نانو ذرات 29 رد
روی اکسید 1250 mostafa_eghbaly@yahoo.com mostafa_eghbaly@yahoo.com
30 رد
مقايسه تولید L- فنیل استیل کاربینول (L-PAC) با
استفاده از مخمر ساكارومايسس سرويزيه در سلول
ھاي آزاد و پوشش داده شده توسط نانوذرات آھن
61 m.esfandiary87@yahoo.com masadollahi@yahoo.com
حذف آلاینده دارویی سیزاپراید با استفاده از 31 رد
سولفات دودسیل/کیتوسان/مگنتیت نانوكامپوزيت 1391 ff8905@gmail.com heskandari@uma.ac.ir
32 رد
تھیه نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با کیتوسان/سديم
دو دسیل سولفات براي حذف مالاشیت سبز از
نمونهھاي آبي
1390 ff8905@gmail.com heskandari@uma.ac.ir
33 رد
بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه
ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد
تجمعي(ARB)
903 amir.hossein.e@hotmail.com zebarjad@um.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
34 رد
بھینه سازي خواص نانوکامپوزيت زمینه آلومینیم تقويت
شده با ذرات سیلیکون کاربايد با استفاده از الگوريتم
ژنتیک
1044 dashtebayazi@yahoo.com dashtbayazi@uk.ac.ir
مطالعه رفتار خوردگی پوشش WC-20Cr-7Ni معمولی 35 رد
1231 nedafaal@gmail.com nedafaal@gmail.com و نانو ساختارشده در محیط خورنده اسید سولفوریک
حذف آفت کش مالاتیون از آب با فرایند نانو ذرات 36 رد
UV/ZnO))وفرابنفش روی اکسید 1045 ali2fadae@yahoo.com ali2fadae@yahoo.com
تھیه و کاربرد نانو ساختارھاي کربني براي حذف 37 رد
آبي محلولھاي در موجود فلورايد 290 homa.atarodi@yahoo.com faghihian@iaush.ac.ir
سنتز و شناسايي نانو بلورھاي مس اينديوم سولفید 38 رد
آن نوري خواص وبررسي رفلاکس شرايط تحت 550 hanieh_fakhrie@yahoo.com mahjouba@modares.ac.ir
اندازه گیری نیتریت با استفاده از نانوسیدنقره به روش 39 رد
اسپکتروفوتومتری 180 farajzadeh.nazli@yahoo.com Dj_abul@yahoo.com
40 رد
استفاده از نانوتیوب ھای کربنی عامل دار شده با
کرون اتر جھت جداسازی ھمزمان سرب و کادمیم و
اندازه گیری آنھا با استفاده از کوره گرافیتی
605 hamidfazelirad@gmail.com hamidfazelirad@gmail.com
841 s.fotoohi@srbiau.ac.ir s.fotoohi@srbiau.ac.ir گرافن الکترونیکی خواص بر خطی نقص اثر بررسی رد 41
بررسي توانايي پوشش ھاي سیماني حاوي نانو ذرات 42 رد
ھا باکتری سازي فعال غیر در تیتانیومدياکسید 1469 nassim.ganji@gmail.com ali.allahverdi@iust.ac.ir
43 رد
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe2O3 –γ عامل دار شده
با پای پیریدین و پای پیرازین و کاربرد آن ھا به عنوان
کاتالیزور در واکنش ھای آلی
sobhanisara@yahoo.com maryamsadat.ghasemzadeh@yahoo
.com
1149
مطالعات تعادل و سینتیک جذب بروموفنول رد روي نانو 44 رد
فعال کربن روي بر شده تثبیت پالاديوم ذرات 1516 maryam.ghayedi@gmail.com m_ghaedi@mail.yu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
45 رد كاربرد فناوري نانو در تولید و فرآوري گیاھان دارويي 1692 fghobadi@ut.ac.ir fghobadi@ut.ac.ir
کاربردھای کودھای کندرھا شونده با ساختار نانو در 46 رد
کشاورزی 1682 amri91@ut.ac.ir amri91@ut.ac.ir
تولید نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس 47 رد
جگن گیاه از شده استخراج 1211 farshidghorbani59@yahoo.com Farshidghorbani59@yahoo.com
48 رد
ساخت و مطالعه سلولی فرمولاسیون ھای مختلف
PEG-ایمونولیپوزوم (نانولیپوزوم ھای Stealth کانژوگه با
Trastuzumab) علیه گیرنده HER-2 در سلول ھا ی
سرطان پستان
205 nassim_golkar@yahoo.com amtamadon@gmail.com
تھیهی نانو ذرات دی سولفید قلع به روش دوستدار 49 رد
آن فتوکاتالیزوری خواص مطالعه و زیست محیط 799 matin_hm@yahoo.com matin_hm@yahoo.com
1301 shabibi25@yahoo.com safdar@basu.ac.ir آن کاربردھای و موزباور اسبکتروسکبی بر مروری رد 50
بررسي رفتار بالستکي مواد مرکب ھیبريدي شیشه- 51 رد
شده تقويت اپکسي - - ghlia530@modares.ac.ir
بررسی اثر اعوجاج در گرافن بروی پایداری نسبی 52 رد
چندلایه گرافنی نانونوارھای ارتباطی خطوط 1237 hajinasiri@modares.ac.ir hajinasiri@modares.ac.ir
53 رد
بررسی تجزیه فوتوکاتالیستی متیل اورنژ توسط
نانوذرات TiO2 ناخالص شده با نیتروژن و بورن به روش
سل- ژل
905 hamedi.asma@yahoo.com mshadavi@yahoo.com
54 رد
ساخت و تھیه غشاھای نانوفیلتر ترکیبی (TFC) به
روش پلیمریزاسیون سطحی در کنار سورفکتنت CTAB
در فاز آبی
141 hamidsoltani2010@gmail.com HamidSoltani2010@gmail.com
کاربردھاي جديد و سبز نانو ذرات مغناطیسي 55 Fe3O4 رد
ايندولین ترکیبات سنتز در کاتالیزور عنوان به 166 elaheh.heydari84@yahoo.com manaseri@birjand.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
56 رد
اتصال پلي اتیلن گلیکول- فولیک اسید و نانو ذرات
مغناطیسی اکسید آھن بر سطح نانو لوله کربنی
بعنوان نانوحامل داروی ضد سرطان
534 heidari.kntu@yahoo.com heidari.kntu@yahoo.com
57 رد
بررسی اثرات محافظتی سایزھا و دوزھای مختلف نانو
روی در سمیت تحت حاد القایی ناشی از کادمیوم در
رت
1192 mhejazy@alumni.ut.ac.ir mhejazy@ut.ac.ir
بررسی تجربی تاثیر میدان الکتريکی بر ضريب انتقال 58 رد
Fe3O4/آب نانوسیال در CO2 گاز جذب فرآیند جرم 313 nasim_hoseini88@yahoo.com mnasr@cc.iut.ac.ir
59 رد
خواص تازه نانو ذرات نیترید بور بعنوان عوامل نوین
حسگر بیولوژیکی نانو: با استفاده از روش ھای
محاسباتی آغازین ، تابعیت چگالی و شبیه سازی
دینامیک مولکولی( مطالعه خواص نانو ورقه B20N16)
960 nhooshmand@hotmail.com nhooshmand@hotmail.com
کاربرد نانو ذرات اکسید زیرکونیوم دربھینه سازی فرآیند 60 رد
پودری زیر جوشکاری 235 pouyahosini@gmail.com aghakhani@razi.ac.ir
61 رد
طراحی شیفتر دو طرفه برگشتپذیر و شیفتر نرمالیزه
برای عملیات ممیز شناور در محاسبات کوانتومی و
نانوتکنولوژی
46 n_hoseininia@yahoo.com n_hoseininia@yahoo.com
62 رد
بررسی آزمایشگاھی اثر نانوفیبر پلي كپرولاكتون به
عنوان داربست در مھندسی بافت ماھیچه ی اسکلتی
در کشت با سلول ھای ماھواره ای
1277 s_hosseinzadeh@razi.tums.ac.ir S_hosseinzadeh@razi.tums.ac.ir
کاربرد نانوذرات اکسید نیکل در تھیه مشتقات 63 رد
اسپیرواکسیندول 155 fatemekamali2013@yahoo.com manaseri@birjand.ac.ir
تاثیر زمان کلسینهشدن بر سایز نانوپودر 64 رد
دیاکسیدقلع سنتزشده بهروش ھیدروترمال
1145 neda_kargarpor@yahoo.com neda_kargarpor@yahoo.com
65 رد
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات دی اکسید قلع آلاییده
شده با فلز آلومینیوم بهروش آبی-حرارتی در حظور
ماکروویو
1143 neda_kargarpor@yahoo.com neda_kargarpor@yahoo.com
تاثیر زمان کلسینهشدن بر سايز نانوپودر دياکسیدقلع 66 رد
سنتزشده بهروش ھیدروترمال
1140 neda_kargarpor@yahoo.com neda_kargarpor@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
67 رد
اصلاح نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با فلوئور به منظور
حذف آلاینده ھای زیست محیطی در نور مرئی در یک
راکتور پیوسته
17 a.khalilzadeh@alumni.ut.ac.ir shfatemi@ut.ac.ir
68 رد
بررسی تحریک کنندگی و خورندگی روغن موتور ھای
معمولی و حاوی نانو ذرات مس به صوت تازه و محصول
بعد مصرف در خرگوش آلبینو
1304 nourih@ut.ac.ir Nourih@ut.ac.ir
69 رد
بررسی تأثیر مقدار نانوذرات زیرکونیا بر روی خواص
فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیتھای Al-ZrO2 تولید
شده به روش مایکروویو
967 mehdi85ed@gmail.com mehdi85ed@gmail.com
70 رد
سنتز نانوذرات اکسید آھن ھماتیت به روش آسیاکاری
مکانیکی تر و بررسی خواص ریزساختاری و
مغناطیسی آن به کمک آنالیزھای XRD، SEM و VSM
1404 koohestanian@gmail.com farahbakhsh@iust.ac.ir
شبیه سازی سینماتیک نانو ذرات استوانه ای با 71 رد
مایع محیط در AFM ربات نانو از استفاده 1401 fatemeh.kordi64@yahoo.com hkorayem@iust.ac.ir
حذف رنگزای آنیونیک از پسابھای رنگی نساجی با 72 رد
شده دار عامل سیلیکای ذرات نانو از استفاده 804 maghsoudi_adonis@yahoo.com mahmoodi@icrc.ac.ir
فسفازنھاي جديد در ابعاد نانو: سنتز، طیف سنجي و 73 رد
آنالیز 1082 nargesmaghsoudi@yahoo.com shariati@aut.ac.ir
ارزیابی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و ضدمیکروبی 74 رد
دارچین اسانس دارای کفیران نانوکامپوزیت 720 m_mhdv@yahoo.com M_mhdv@yahoo.com
اكسیداسیون رنگزاھا با استفاده از ازن - نانوذرات 75 رد
كبالت فريت 341 nm_mahmoodi@yahoo.com mahmoodi@icrc.ac.ir
رنگبري رنگزاھا با فرآيند فوتوكاتالیز در حضور كربن 76 رد
نانوتیوب 338 nm_mahmoodi@yahoo.com mahmoodi@icrc.ac.ir
بررسی تاثیر pH بر ویژگی ھای ساختاری و اندازه ذره 77 رد
ھیدروترمال روش به شده سنتز فریت باریم 555 sh_marzban@yahoo.com Sh_marzban@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تاثیر جرم موثر وابسته به مکان بر خواص اپتیکی جعبه 78 رد
کوانتومی 1041 m.maesoumi@gmail.com m.maesoumi@gmail.com
فراوری لایه نازک نانو ساختار ھگزافریت استرانسیم به 79 رد
محلول از شیمیایی نشانی لایه روش 1621 masoodpanah@iust.ac.ir masoodpanah@iust.ac.ir
اندازه گیری داروی سفیکسیم به کمک نانوذرات طلا به 80 رد
اسپکتروفوتومتری روش 114 elham_elite67@yahoo.com Dj_abul@yahoo.com
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe2O3 –γ عامل دار شده 81 رد
اسید فسفریک با 157 zahra_m_falatooni@yahoo.com ssobhani@birjand.ac.ir
1085 mousavi_setare@yahoo.com shariati@aut.ac.ir شناسايي و سنتز :فسفازني جديد تركیب يك نانوذرات رد 82
نانو کاتالیزگر MCM-41-SO3H : کاتالیزگر جديد براي 83 رد
تتراھیدروزانتن مشتقات تھیه mdekamin@iust.ac.ir mirmohammadi.faegheh@yahoo.co
m
691
84 رد
بررسی اثر نورد سرد بر ریزساختار و ویژگیھای
مکانیکی نانو کامپوزیت 3O2Al-Al تھیه شده به روش
ریختهگری گردابی
874 n.modghan@gmail.com n.modghan@gmail.com
85 رد
سنتز وبررسی کادمیم دی زینک دی بورات وگونه
ھای دوپه شده ان با عناصر لانتانیدی به روش
ھمرسوبی
918 nima_m2022@yahoo.com nima_m2022@yahoo.com
رد 86 Effect of adding nano-titania on two different
types of calcium phosphate cements 1538 443mohamadi@gmail.com 443mohamadi@Gmail.com
87 رد
تھیه و شناسایی کوپلیمرھای آمفیفیلیک خطی و
ستارهای و بررسی تاثیر معماری ھای گوناگون این
حاملھا (نانوذرات، میکروذرات وفیلم ھا) بر تخریبin-
vitro آنھا
1325 masumemolavi@yahoo.com m.molavi@khayam.ut.ac.ir
بررسی تجربی اثر میدان مغناطیسی بر ویسکوزیته 88 رد
Fe3O4-EGنانوسیال 1408 emonajjemi@gmail.com netesami@cc.iut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
89 رد
کارآمدی و اثرگذاری نانوذرات استرونسیم با کمک
شیوه DLLME تلفیق شده با
اسپکتروفلوئوریمتری،جھت اندازه گیری جم فیبروزیل
1552 kouroshmotevalli@hotmail.com K_motevalli@azad.ac.ir
تھیه و تعیین خواص اپتیکی- مکانیکی نانوكامپوزيت 90 رد
سیلیکا -يورتان پلي 57 m_nadafan@yahoo.com malekfar@modares.ac.ir
91 رد
افزایش مقاومت فدا شوندگی کامپوزیت الیاف
کربن/رزین فنولیک با استفاده از نانو ذرات دی اکسید
زیرکونیوم
- - ---
کپسوله نمودن نانوذرات ZnO با استفاده از موم زنبور 92 رد
عسل 660 loya_kh22@yahoo.com Royanamdariyan@yahoo.com
93 رد
شبیه سازی توزیع اندازه دانه و ریز دانه شکل گرفته در
فرایند تغییر فرم پلاستیک شدید اکستروژن در کانال
زاویه دار ھمسان
164 a.narooei91@gmail.com 2afsanehnarooei@gmail.com
بررسي فیزيكي و كیفي افزايش خواص غیر خطي 94 رد
فلزي ذرات نانو وسیله به سیلیكا ھاي شیشه 1361 naseri_sanaz@yahoo.com naseri_sanaz@yahoo.com
پارامترھای مؤثر بر رفتار زینتر بدون فشار، خواص 95 رد
( ZrB2-SiC نانوکامپوزیت ریزساختاری و مکانیکی 929 zeynabnasiri@yahoo.com me_mashadi@yahoo.com
96 رد
جذب سطحی آنتیموان از پساب کارخانه طلای
زرشوران بر روی نانوذرات آھن صفرظرفیتی پوشش
داده شده بر روی بنتونیت
422 nader.nosrati@modares.ac.ir nader.nosrati@modares.ac.ir
تھیه و شناسایی نانو ساختارھای SiO2 با استفاده از 97 رد
شده اصلاح ژل-سل روش 1129 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
بررسی سینتیک فرآیندھای فتوکاتالیستی98 UV/ZnO رد
وUV/ZnO-Siدر رنگبری رنگزای کاتیونی متیلن بلو
1677 noorimotlagh.zahra@gmail.com noorimotlagh.zahra@gmail.com
99 رد
آستانه نفوذ پايین در نانوكامپوزيت ھاي نانولوله كربني
/ پلي متیل متاكريلات (PMMA) با نانولوله ھاي عامل دار
شده بوسیله پلاسما
1668 pourfayaz@ut.ac.ir Pourfayaz@ut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
100 رد
بررسی خواص اپتیکی نانوذرات اکسید مس تولیدشده
درمایعات مختلف به روش کندوسوزلیزری توسط
لیزرنئودمیم یاگ
634 samarehrahimian@yahoo.com samarehrahimian@yahoo.com
101 رد
سنتز نانوبايو کامپوزيت مس/ھیدروکسي پروپیل متیل
سلولز و بررسي خواص آنتي باکتريال آن در صنايع
بسته بندي
10 rajabpour_ata@yahoo.com Rajabpour_ata@yahoo.com
102 رد
حذف فتو کاتا لیستی فرم آلدئید ازھوا با استفاده
ازنانوذرات اکسید روی تثبیت شده برروی خاکستر
استخوان
1209 rangkooy@gmail.com rezaee@modares.ac.ir
103 رد
حذف الكتروشیمیايي كروم شش ظرفیتي از فاضلاب
سینتتیک با استفاده از سیستم دوقطبی الكترودھاي
پلاتین/آھن.آھن/نانوتیوب کربن
1161 hoo.hosseini@gmail.com rezaee@modares.ac.ir
پديده كلیرنس تسريع شده نانوذرات PLGA-PEG حاوي 104 رد
116 rosaadati@yahoo.com Sdadashzadeh@sbmu.ac.ir اتوپوزايد پس از تجويز مکرر در موش صحرايي
105 رد
سنتز و شناسایی نانو ذرات پالادیم سوار شده بر روی
سیلیکای اصلاح شده با n-پروپیل دیآزا-15-کرون-5 و
بررسی فعالیت کاتالیستی آن در واکنشھای ھک و
سوزوکی
1123 dariush.saberi@modares.ac.ir khniknam@gmail.com
106 رد
تولید کامپوزيت نانوساختار از دو آلیاژ Al1100 و Al2024
به روش ARB و بررسي تأثیر عملیات حرارتي بر
ريزساختار و خواص کششي آن
1357 a_sadeghi85@yahoo.com sasgari@sharif.ir
 بررسی بر روی چگونگی ساخت نانو کاتالیست ساپو- 107 رد
خشک ژل روش از استفاده با 34 1167 zahrasedighi81@yahoo.com halladj@aut.ac.ir
302 saei.saeid62@yahoo.com Kolahdoozan@iaush.ac.ir شده اصلاح Fe2O3/SiO2 پوسته-ھسته نانوذرات تھیه رد 108
بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت ھای پلی آنیلین 109 رد
تیتانات آھن _ 1535 sheydasalek@yahoo.com sheydasalek@yahoo.com
110 رد
سینتیک و ترمودینامیک حذف متیل اورانژ از محلول ھای
آبی با استفاده از نانوذرات دوفلزی آھن- نیکل تھیه
شده با کاھش ھمزمان
1370 hossein.uv@gmail.com gohari@ferdowsi.um.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تھیه آسان و سريع نانوذرات ZnO از تجزيه کمپلکس 111 رد
Sfarhadi48@yahoo.com - - شیف باز Salophen)Zn) تحت تابش میکروويو
تھیه نانوساختار مشتقات تريازول- پیريمیدين به کمک 112 رد
فراصوت امواج 450 chemkhalil@pgs.usb.ac.ir chemkhalil@pgs.usb.ac.ir
113 رد
بررسی خواص اپتیکی، ساختاری و مورفولوژیکی
لایهھای نازک نانوساختار کادمیم سلناید (CdSe) تھیه
شده به روش جدیدلایهنشانی حمام شیمیایی (CBD)
73 simin.shahriyar@gmail.com Simin.shahriyar@gmail.com
114 رد
عامل دار كردن نانوتیوب چند دیواره با مشتقات
مالوئونیتريل، مشتقات بنزآلدھید و 4- ھیدروکسی
کومارین
- - shameli678@iauo.ac.ir
115 رد
مقایسه خواص اپتیکی و پایداری نانوذرات نقره ی
تولید شده به روش کند و سوز لیزری در محیط ھای
آبی و الکلی
508 ramin_shst@hotmail.com ramin_shst@hotmail.com
اثر نانولولهھاي کربني چند ديواره کوتاه در کاھش 116 رد
اپوکسي زمینه نانوکامپوزيت شکست چقرمگي 503 shiraliraheb@gmail.com Iraj_amiri@yahoo.com
حذف 4-کلروفنل از محیطھای آبی با استفاده از جاذب 117 رد
جذب ایزوترمھای بررسی اکسیدو گرافن نانوساختار 487 avin1356@gmail.com avin1356@gmail.com
118 رد
تھیه سوپرامولکول بیو پلیمرھای زيست تخريب پذيری
که با ھدف محافظت از ژن به میزبانی بازھای آلی ژن
میروند
134 sori.hirm@gmail.com drshnafisi@gmail.com
119 رد
کاربرد حسگرھاي الکتروشیمیايي الکترود مايع يوني
کربني اصلاح شده با نانولوله ھاي چند ديواره و نانو
ذرات کبالت ھیدروکسید، در اندازه گیري ھمزمان
ملاتونین و ال- دوپا
1260 alirezachem@yahoo.com alirezachem@yahoo.com
120 رد
بررسي نظري جذب ھیدرازين بر روي گرافنyeganegi
خالص و گرافن تقويت شده با استفاده از نظريه ي
تابعیت چگالي
- - sdyeganegi@gmail.com
سنتز نانوذرات Fe3O4به روش رسوب دھی و بھینه 121 رد
آن ذرات اندازه سازی 627 m_ahmadi_90@yahoo.com mvedady@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تھیه و اصلاح نانوذرات اكسید آھن براي استخراج فاز 122 رد
آبي نمونهھاي از (II) سرب جامد 864 sina.yekta.chem@gmail.com sina.yekta.chem@gmail.com
123 رد
بررسي ساختار نواری موجبر بلور فوتونی دو بعدی
متشکل از نانو بیضيھايی در محیطی با سه ضريب
شکست متفاوت
1619 zahraeimahdi@yahoo.com agharaati@pnu.ac.ir
بررسی پایداری بلورھای فوتونی مغناطیسی نوع 124 رد
نانومتر مرتبهی از ضخامت خطاھای مقابل در انعکاسی 1126 M_Zamani@sbu.ac.ir m-ghanaat@sbu.ac.ir
سنتز نانوبايو کامپوزيت نقره/کیتوسان و بررسي خواص 125 رد
بندي بسته صنايع در آن باکتريال آنتي 11 zarei_amir84@yahoo.com zarei_amir84@yahoo.com
فرايند ساخت فرمولاسیون نانوژل اسانس گیاھان به 126 رد
انباري آفات کنترل منظور 1172 masumeh_ziaee@yahoo.com masumeh_ziaee@yahoo.com
مطالعه ثبت اختراعھاي نانوذرات براي مديريت آفات در 127 رد
کشاورزي 1171 masumeh_ziaee@yahoo.com masumeh_ziaee@yahoo.com
تایید- 128
شفاھی
اصلاح سطح نانوذرات تیتانیم دياکسید توسط
ديکربوکسیلیک اسیدھاي فعال نوري و زيست
سازگار حاوي آمینواسید
609 allizadehr@yahoo.com mallak@cc.iut.ac.ir
تایید- 129
شفاھی
مطالعه اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولي نانوپلیمر
جوجه برجنین BDP18 1311 abdolmalekiarash1364@gmail.com Abdolmalekiarash1364@gmail.com
تایید- 130
شفاھی
تھیه و اصلاح ساختار ھاي مزوحفره سیلیکايي منظم
تثبیت شده در سطح الکترود به روش سل- ژل
الکتروشیمیايي
293 y.abdossalamiasl@modares.ac.ir y.abdossalamiasl@modares.ac.ir
تایید- 131
شفاھی
مقايسه خواص ساختاري و اپتیکي لايه ھاي نازک
نانوساختاري سولفید مس تھیه شده بر روي
بسترھاي شیشه و پوشش يافته با FTO
1070 adelifard_86@yahoo.com m_adelifard@du.ac.ir
تایید- 132
شفاھی
اثر نیروي گريز از مرکز بر مورفولوژي نانوالیاف در
محیط ھواي از شده ايزوله الکتروسانتريفیوژ سیستم 1278 a.valipouri@tx.iut.ac.ir a.valipouri@tx.iut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 133
شفاھی
بررسي نظري ترابرد کوانتومي گرافن آلايیده شده با
afshari@azaruniv.edu - - سیلسیم و ژرمانیوم
تایید- 134
شفاھی
تاثیر به کارگیري مواد الگوساز ترکیبي
 سنتز در DEA/Morpholine و TEAOH/Morpholine
غربال مولکولي نانوساختار CoAPSO-34 براي استفاده
در فرايند تبديل متانول به الفینھاي سبک
- - haghighi@sut.ac.ir
تایید- 135
شفاھی
مطالعه عددی جریان و انتقال گرمای یک نانو سیال
مغناطیسی در کانال مستقیم و در حضور میدان
مغناطیسی
1465 sajjadahangar@yahoo.com sajjadahangar@yahoo.com
تایید- 136
شفاھی
ساخت نانوسیالات حاوي نانولولهھاي کربني عاملدار
ماه 3 از بیش پايداري با شده 1024 a-ahangarpour@phdstu.scu.ac.ir a-ahangarpour@phdstu.scu.ac.ir
تایید- 137
شفاھی
تھیه آلجینات مغناطیسي اصلاح شده با استفاده از
پساب تصفیه جھت روي-نیکل فريت ذرات نانو 1483 ahmadkhani@aut.ac.ir khatib@aut.ac.ir
تایید- 138
شفاھی
تاثیر تغییر ضخامت نانو نوارھاي گرافني بر روي ھم
شنوايي - - L.akbari@catc.ac.ir
تایید- 139
شفاھی
اثر افزايش اکسید فلزات واسطه به نانو کاتالیست
ديزل دوده حذف براي زيرکونیا-سريا 810 ali.alinezhad66@gmail.com a.alinejad@ut.ac.ir
تایید- 140
شفاھی
تولید و درجا پوشش دھي نانوکامپوزيت Al/TiC روي
زيرلايه فولادي با روش پوشش دھي ھم زن
اصطکاکي
1264 vahid.amani@alumni.ut.ac.ir Vahid.Amani@ut.ac.ir
تایید- 141
شفاھی
بررسي کارايي نانوحاملھاي اکسید آھن- دکستران
اسپرمین عامل دار شده با پادتن Anti-HER2 در رديابي
سلولھاي سرطان سینه
1520 r.aslebagh@modares.ac.ir evf@modares.ac.ir
تایید- 142
شفاھی
استفاده از سدیم مونت موريلونیت اصلاح شده با
سولفونیک اسید به عنوان یک نانوکاتالیزگر جدید در
واکنش پکمن
221 atghia@yahoo.com atghia@guilan.ac.ir
تایید- 143
شفاھی
تغییرات طول لغزش در اثر تغییر سرعت ديواره و ارتفاع
زبري در نانوکانالھاي زبر به روش شبیهسازي
دينامیک مولکولي
647 o.atlaschian@me.iut.ac.ir o.atlaschian@me.iut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 144
شفاھی
بررسي اثر سانتريفیوژ و خشک سازي سرمايشي بر
روي تشکیل نانوذرات مگنتیت پوشش يافته با پلي
گاما اسید گلوتامیک و نانوسیال ھاي مغناطیسي
مبتني بر آنھا
371 farid.attarzadeh@stu-mail.um.ac.ir farid.attarzadeh@stu-mail.um.ac.ir
تایید- 145
شفاھی
بررسي نانوفیبرھاي ابررساناي YBa2Cu3O7-δ
الکتروريسندگي بهروش شده ساخته 1188 fatemeh_bachari@yahoo.com m_zargar@scu.ac.ir
تایید- 146
شفاھی
اندازه گیری پروتئین CRP توسط نانو بیدھای
مغناطیسی 1365 baharifar.h@gmail.com refaridi@tums.ac.ir
تایید- 147
شفاھی
تھیه نانو کامپوزيت Cu-Ni-CNTبه روش آلیاژ سازي
مکانیکي - - aataie@ut.ac.ir
تایید- 148
شفاھی
مطالعه توپولوژي چگالي بار در بلور خالص fcc_C60 به
منظور بررسي ماھیت پیوندھاي بین اتمھا و
مولکولھاي اين ترکیب
498 m.bayatani1011@yahoo.com m.bayatani1011@yahoo.com
تایید- 149
شفاھی
تھیه و شناسايي نانوکامپوزيت جديد پلي
(بنزايمیدازول-آمید)بر پايه نقره از دي آمین مشتق
شده از بیس بنزايمیدازول
602 elahe.sorvand@yahoo.com abdolmaleki@cc.iut.ac.ir
تایید- 150
شفاھی
بررسی اختلاط داخل قطره، در فرآیند شکست قطرات
متقارن شکل T اتصال نانو و میکرو در 780 bedram@chmail.ir bedram@chmail.ir
تایید- 151
شفاھی
اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی آھن/سیلیکا توسط
کمپلکس بی گوانید پالادیم استات: بعنوان کاتالیست
ھتروژن جھت انجام واکنش کوپلینگ سوزوکی در
محیط آبی
552 m_beygzadeh@yahoo.com m_beygzadeh@yahoo.com
تایید- 152
شفاھی
نانو ساختارھاينوين سوپراملکولي پلیمر/پروتئین و
بررسي نقش آنھا در دارورساني به بافت ھاي
سرطاني
- - mohadeli@yahoo.com
تایید- 153
شفاھی
پايداري حرارتي پوسته ھاي استوانه اي كوتاه
كامپوزيتي تقويت شده با نانو لوله ھاي كربني تك
جداره بر اساس تئوري مرتبه اول تغییر شكل برشي
1384 milad.arak88@gmail.com milad.arak88@gmail.com
تایید- 154
شفاھی
ساخت و مشخصه يابي سلول ھاي خورشیدي
حساس شده با نانوکريستال ھاي سولفید فلزي و
بررسي پايداري آنھا
884 vahidborhani63@gmail.com vahidborhani63@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 155
شفاھی
بدست آوردن ضريب انبساط حرارتي حجمي
دياکسیدآلومینیوم /توربوکمپرسور روغن نانوسیالھاي 191 mborhanipoor@yahoo.com masoome.borhanipoor@gmail.com
تایید- 156
شفاھی
بررسي پخش تک ذره روي نانولايهھاي گرافین با
لانژويني مولکولي دينامیک شبیهسازي از استفاده 579 mehdi.p83@gmail.com mehdi.p83@gmail.com
تایید- 157
شفاھی
مطالعه تجربی رفتار مکانیکی و حرارتی
نانوکامپوزیتھای لایهای
نانولولهکربنی/الیافکربن/اپوکسی
337 ahad.daneshvar@gmail.com Ahad.daneshvar@gmail.com
تایید- 158
شفاھی
تھیه و ارزيابي برون تني (in vitro) نانوذرات کونژوگه
کايتوزان- پلي اتیلن ايمین جھت انتقال ھدفمند
siRNA نشاندار به سلولھاي سرطاني
49 darvishi@razi.tums.ac.ir dinarvand@tums.ac.ir
تایید- 159
شفاھی
بررسی توزیع و پایداری نانوسیال کربنی با پایه روغن
آن خواص بر دما تاثیر و سیلیکون 1534 samaneh.daviran@ut.ac.ir akasa@ut.ac.ir
تایید- 160
شفاھی
بررسي برھمکنشھاي مولکولي بايومولکولھا و
آبي محیط در نانو مقیاس در زيستي غشاءھاي 1170 samane_davoody@yahoo.com samane_davoody@yahoo.com
تایید- 161
شفاھی
بررسی تجربی حضورنانوخاک رس در نانوکامپوزیت
تگرگ طوفان تحت ھیبریدی 1187 shokoofeh.dolati2008@gmail.com shokoofeh.dolati2008@gmail.com
تایید- 162
شفاھی
طراحی سلول حافظه دسترسی تصادفی ایستا بر
اساس ترانزیستور فین فت با کمک بایاس پویای گیت
پشتی
1600 bebrahimi2007@gmail.com bebrahimi2007@gmail.com
تایید- 163
شفاھی
بررسي کشش گرافن از داخل پروتئین ھاي کولاژن با
مولکولی دینامیک سازی شبیه از استفاده 1003 ebrahimi@nano.ipm.ac.ir Ebrahimi@nano.ipm.ac.ir
تایید- 164
شفاھی
تولید نانو ساختارھای آنتی باکتریال و مقاوم به سایش
برروی فولاد ضدزنگ 316 به روش رسوب گذاری از
حالت بخار به کمک پلاسما
- - moh.eftekhari@mail.sbu.ac.ir
تایید- 165
شفاھی
تحلیل دینامیک غیر خطی میکروکانتیلور میکروسکوپ
نیروی اتمی مود ضربه ای در حضور نیروی ھیستریک
JKR
1450 mahdieghbal83@gmail.com hkorayem@iust.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 166
شفاھی
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر ھای بر پایه
ی الکترود ھای کربن شیشه ای اصلاح شده با
کامپوزیت نانو ذرات نیکل ھیدروکساید و نانو لوله ھای
کربنی و کاربرد آنھا در اندازه گیری ھمزمان مقادیر کم
1639 e.ansari80@gmail.com e.ansari80@gmail.com
تایید- 167
شفاھی
بررسي خواص رسانايي و محافظتي در مقابل امواج
الکترومغناطیسي فیلمھاي پلياتیلنترفتالات
پوششدھي شده بوسیله نانوذرات پليپیرول
111 mh.fallahian@yahoo.com pourabas@sut.ac.ir
تایید- 168
شفاھی
سنتز نانوساختارھای جدید سیلیکایSPB1 و SPB1,2
قالب عنوان به سهقطعهای کوپلیمرھای از استفاده با 568 milad.fardi@gmail.com Semsarzadeh@modares.ac.ir
تایید- 169
شفاھی
بررسی نقش فرایند اختلاط بر مورفولوژی و خواص
مکانیکی نانوکامپوزیتھای پلی پروپیلن/گرافیت منبسط
شده
81 mfasihi@aut.ac.ir mfasihi@aut.ac.ir
تایید- 170
شفاھی
تاثیر تنوع لیپیدی در کارایی انتقال ژن به سلول ھای
کاتیونی ھای لیپوزوم نانو توسط یوکاریوتی 1403 ghanbari.tmu@gmail.com saman_h@modares.ac.ir
تایید- 171
شفاھی
تھیه نانو-کپسولھاي میسل طبیعي کازئین حاوي
sabbasifood@modares.ac.ir - - روغن با استفاده از تغییرات pH و تیمار فراصوت
تایید- 172
شفاھی
ساخت حسگر زيستي گلوتامات بر پايه آرايه
shahrokhian@sharif.edu - - نانوالکترودي از نانولوله ھاي کربني عمودي
تایید- 173
شفاھی
مدلسازی اثرآرايش نانو الیاف پیزوسرامیک برخواص
نانوکامپوزیت الکترومکانیکی 1360 v.goodarzi@hotmail.com mehrir@modares.ac.ir
تایید- 174
شفاھی
سنتز و شناسایی ترکیب نانومتخلخل سیلیکاتی عامل
Anbia@iust.ac.ir - - دار شده با مس به منظور جذب گاز دی اکسید کربن
تایید- 175
شفاھی
تاثیر افزودن منگنز و فسفر بر عملکرد نانو کاتالیزورھای
پروپیلن به متانول تبدیل فرآیند در پروتوندار زئولیت 1514 naaser2010_hady@yahoo.com naser_hadi88@ms.tabrizu.ac.ir
تایید- 176
شفاھی
اصلاح شیمیایی الکترود کربن شیشه ای توسط
یونی مایع نانوذرات 1320 parvinhadian@gmail.com parvinhadian@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 177
شفاھی
ارزیابی خواص نانوفیبرسلولز تھیه شده با روش آسیاب
و نانوکاغذ حاصل در شرایط آزمایشگاھی(مرفولوژی و
مقاومتی)
1579 hadilam65@gmail.com hadilam65@gmail.com
تایید- 178
شفاھی
ساخت الکترود انعطاف پذیر ھادی نانو ساختار به روش
730 fatemeh_haghdoost@yahoo.com fatemeh_haghdoost@yahoo.com چاپ جوھر افشان با قابلیت دریافت سیگنال ھای قلب
تایید- 179
شفاھی
تھیه نانوذرات اکسید و ھیدروکسید فلزي و شبه فلزي
آب در محلول روش به 1241 z.haghgoo65@yahoo.com z.haghgoo65@yahoo.com
تایید- 180
شفاھی
مطالعه اثرآسیاب مکانیکي بر مورفولوژي و ساختار
Al-CuO و Al-Cu پودري مخلوط 897 haghighatzadeh2002@yahoo.com haghighatzadeh@alum.sharif.edu
تایید- 181
شفاھی
تھیه نانو کامپوزیت SiO2-Al2O3-ZnO با سطح ویژه
ژل -سل روش به بالا 509 e.heidary_2009@yahoo.com e.heidary_2009@yahoo.com
تایید- 182
شفاھی
کارایی بالستیکی مواد مرکب ھیبریدی شیشه-
اپوکسی تقویت شده
ِ - - ghlia530@modares.ac.ir
تایید- 183
شفاھی
بررسی اثر نقص استون- والز بر خواص الکترونیکی
گرافن 1236 hajinasiri@modares.ac.ir hajinasiri@modares.ac.ir
تایید- 184
شفاھی
استخراج اسیدھاي فنلي با استفاده از نانو ذرات
(اي توده استخراج) مايسلي 661 helena_chem84@yahoo.com Helena_chem84@yahoo.com
تایید- 185
شفاھی
تھیه الکترولیت پلیمري بر پايه نانوالیاف نانوکامپوزيت
لیتیم باتري در استفاده مورد PAN/PVdF/SiO2 287 b_hakkak@aut.ac.ir mehdi@aut.ac.ir
تایید- 186
شفاھی
سنتز و بررسي تجربي رفتار فوتوکاتالیستي نانوذرات
TiO2 ناخالص شده با يد به روش ھیدروترمال تحت
تابش نور فرابنفش و مرئي
59 hamedi.asma@yahoo.com hadavi@phys.usb.ac.ir
تایید- 187
شفاھی
سنتز نانوكاتالیست مزوپور سیلیکا و اصلاح آن برای
واکنش الیگومر شدن گلیسرین حاصل از ترانس
استریفیکاسیون
1602 ashkan1031@gmail.com ashkan1031@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 188
شفاھی
ساخت سیلیکای مزوتخلخل MCM-41 حاوی نانو ذرات
اکسید روی به روش تلقیح و بررسی توانایی آن در
حذف ھیدروژن سولفید از نفت خام
62 n_hazrati_65@yahoo.com n_hazrati_65@yahoo.com
تایید- 189
شفاھی
رشد نانولوله كربني روي گاما آلومینا و استفاده از آن
بعنوان پايه براي ساخت كاتالیست كبالت مناسب براي
سنتز فیشر تروپش
1006 mrz_hemmati@yahoo.com hemmatimmr@ripi.ir
تایید- 190
شفاھی
سنتز نانو لوله ھاي کربني چند ديواره به روش ترسیب
بخارات شیمیايي و مطالعه سینتیک تخريب حرارتي
آنھا در ھر نقطه دمايي با تکنیک وزن سنجي
حرارتي(TGA)
377 hossein.abdollahian.b@gmail.com Hossein.abdollahian.b@gmail.com
تایید- 191
شفاھی
بررسي اثر اصلاح سطح نانو سیلیکا بر سینتیک پخت
و خواص مکانیکی آمیزهھاي لاستیکي حاوي استايرن
بوتادين رابر
- - mehdi.razzaghi@modares.ac.ir
تایید- 192
شفاھی
تھیه نانوذرات آلبومینی مغناطیسی حاوی دارو برای
ھدفمند رساندن 1654 manomadoo@gmail.com shoja_sa@modares.ac.ir
تایید- 193
شفاھی
اثر روش سنتز و دمای بازپخت بر اندازه نانوذرات
ابرپارامغناطیس آھن اکسید 462 jafari_physics88@yahoo.com saber@guilan.ac.ir
تایید- 194
شفاھی
تولید بیودیزل با استفاده از بیوکاتالیست لیپاز
1166 mk_iut83@yahoo.com arpanaei@yahoo.com تثبیت شده بر ذرات نانوکامپوزیتی مگنتیت در سیلیکا
تایید- 195
شفاھی
اثر نانوذرات اكسید روی بر عملکرد کبد موش کوچک
آزمایشگاھی 1380 farfarkarimi@yahoo.com moshtaghie@pharm.mui.ac.ir
تایید- 196
شفاھی
تولید نانوالیاف پلیمري دوجزئي ھسته-پوسته و
محور ھم الکتروريسي روش به توخالي نانوالیاف 599 karimi.paria.2006@gmail.com karimi_paria@aut.ac.ir
تایید- 197
شفاھی
بررسی اثر مواد تغییر فاز دھنده بر خواص حرارتی
نانوساختار کربنی ايروژلھای - - abahramian@modares.ac.ir
تایید- 198
شفاھی
بررسی تاثیر نسبت مولی Fe/Ba بر خواص
مغناطیسی پودرھای نانومتری ھگزافریت باریم
جانشین شده با Ce-Co
1437 zlalegani@yahoo.com zlalegani@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 199
شفاھی
بررسي تأثیر منگنز اضافي در نانوکاتالیست ھاي
فرار آلي ترکیبات اکسیداسیون در منگنز -لانتانیوم 353 sarahmaghsoodi@yahoo.com towfighi@modares.ac.ir
تایید- 200
شفاھی
سنتز و شناسايي نانوذرات کیتوسان حاوي داروي
راپامايسین - - arashrad@alum.sharif.edu
تایید- 201
شفاھی
بررسی تاثیرات متقابل نانولوله ھای کربنی در پی
اتصال کووالان با برخی داروھای آمفتامینی با استفاده
از نظریه تابعی چگالی
898 mdehqanian@yahoo.com mdehqanian@yahoo.com
تایید- 202
شفاھی
سنتز نانوذرات سولفید کادمیم بر لايه نانوساختار و
مزومتخلخل دياکسید تیتانیم در کاربرد سلول
خورشیدي
837 vahid_m43@yahoo.com vahid_m43@yahoo.com
تایید- 203
شفاھی
تھیه آنتن ھای انعطاف پذیر بر پایه منسوجات ھادی
ساختار نانو 655 fatememohtaram@yahoo.com fatememohtaram@yahoo.com
تایید- 204
شفاھی
محبوس كردن كمپلكس ھاي شیف باز فلزات واسطه
درون نانو حفرات زئولیت Y: تھیه، شناسايي، مطالعات
كاتالیستي و سینتیکي
1261 zeo.sercher@yahoo.com mojganzendehdel@yahoo.com
تایید- 205
شفاھی
ُ برآورد افزايش دز جذبي پرتوھاي مگاولتاژ در کنار
نانوذرات طلا: شبیه سازی مونت کارلو و اندازه گیری
عملی
1276 hmousavi@razi.tums.ac.ir hmousavi@razi.tums.ac.ir
تایید- 206
شفاھی
تھیه و شناسایی نانوذراتCuInS2 با استفاده از امواج
1416 mehdimosavi.8951@yahoo.com Mousavi.6666@gmail.com فراصوت و بررسی رفتار آن ھا در سلول ھای خورشیدی
تایید- 207
شفاھی
 سنتز نانوذرات کامپوزیتی طلا/دی اکسید تیتانیوم به
لیزری کندوسوز روش 958 fariba_moslehirad@hotmail.com fariba_moslehirad@hotmail.com
تایید- 208
شفاھی
اثر ارتعاشات التراسونیک بر مواد نانوساختار حاصله از
ECAP فرايند - - Reza_Naseri@mecheng.iust.ac.ir
تایید- 209
شفاھی
سنتز نانو ذره سولفات زيرکونیا تقويت شده با استرنتیا
بیوديزل تولید در آن قدرت بررسي و حلال بدون روش به 1160 hamed.nayebzadeh@stu.um.ac.ir hamed.nayebzadeh@stu.um.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 210
شفاھی
اثر مواد فعال سطحی بر سنتز نانو ذرات نقره به
معکوس امولسیون وسیله 1019 enorafkan@yahoo.com enorafkan@yahoo.com
تایید- 211
شفاھی
سنتز احتراقی نانو کرات تو خالی آلومینات منیزیم با
شونده فدا قالب از استفاده 1002 norouzbeigi@iust.ac.ir norouzbeigi@iust.ac.ir
تایید- 212
شفاھی
اثر پلیمر پلی اتیلن اکساید روی پایداری و رفتار
رئولوژیکی سوسپانسیونھای غلیظ نانوذرات تیتانیوم
دی اکساید
- - Tanavash_n@yahoo.com
تایید- 213
شفاھی
بررسی آماری رسانش الکتریکی نانونوار گرافینی
دستهمبلی در حضور بینظمی
1286 amraeinia@yahoo.com amraeinia@yahoo.com
تایید- 214
شفاھی
مدل سازی و تحلیل انتشار پالسھای پیکو ثانیه در
کوانتومی نقطه نوری کننده تقویت 311 saeedpahlavan@gmail.com s_pahlavan@modares.ac.ir
تایید- 215
شفاھی
ایجاد نانوساختارھای کروی سطحی به روش القاء
لیزری - - panahi.spb@gmail.com
تایید- 216
شفاھی
 بررسی عملکرد کاتالیست Co/Al2O3 ارتقاداده شده
با روتنیوم لایه نشانی با استفاده از روش ترسیب
شیمیایی فاز بخار در سنتز فیشر تروپش
6 m.j.parnian@alumni.ut.ac.ir khodadad@ut.ac.ir
تایید- 217
شفاھی
ارزیابی خواص ساختاری- مکانیکی و بایواکتیویته ی
داربست نانوکامپوزیتی ژلاتین - بتا تری کلسیم
فسفات جھت مھندسی بافت استخوان
36 mrahmanian1@gmail.com Mrahmanian1@gmail.com
تایید- 218
شفاھی
شبیه سازي عددي جريان آرام دوفازي نانوسیال در
ھمگرا کانال ديواره به برخوردکننده جت 940 aramiar@gmail.com aramiar@gmail.com
تایید- 219
شفاھی
بررسي تاثیر شکل نانوذرات آلومینیم بر افزايش جذب
سیلیكوني نازك لايه خورشیدي سلول در 1225 rasekh.maede@yahoo.com rasekh.maede@yahoo.com
تایید- 220
شفاھی
استفاده از امواج فراصوت در سنتز نانو ذرات با
مورفولوژي يکنواخت از يک کمپلکس جديد با
مولیبدن(VI) و لیگاند باز-شیف سه دندانه
366 zoh.rashidi@gmail.com zoh.rashidi@uk.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 221
شفاھی
تجزیه و تحلیل آزمایشگاھی جوشش نانوسیال پایه
اتیلنی 1238 raveshi.mr@gmail.com raveshi.mr@gmail.com
تایید- 222
شفاھی
بررسي ريزساختار جريان پوآزي حاوي نانوسیال درون
مولکولي دينامیک سازي شبیه روش به نانوکانال 932 razmara_mech@yahoo.com N_razmara@tabrizu.ac.ir
تایید- 223
شفاھی
استخراج ضريب پخش و انرژي پتانسیل موثر کانال
پروتئیني سديم
1181 milad_rismanian@yahoo.com milad_rismanian@yahoo.com
تایید- 224
شفاھی
مشخصه یابی نانوکامپوزیت Al-15Wt%Ti تولیدی به
مکانیکی آلیاژسازی روش 29 m.rajabi@nit.ac.ir m.rajabi@nit.ac.ir
تایید- 225
شفاھی
تھیه و شناسايي سطح نانوالیاف برق ريسي بر پايه
(متاکريلات متیل)پلي – اکريلونیتريل پلي آلیاژ 696 m89132053@aut.ac.ir mehdi@aut.ac.ir
تایید- 226
شفاھی
مشخصه يابي فازي و ريزساختاري ترکیب Si1- Zn1-Al
Mg -6 در فرآيند آلیاژسازي مکانیکي و عملیات حرارتي
بعدي
29 m.rajabi@nit.ac.ir m.rajabi@nit.ac.ir
تایید- 227
شفاھی
استفاده از نانو ذرات آب گريز پلیسیلیکون در ازدياد
سنگی ماسه مخازن از نفت برداشت 1223 abbas.roustaei1987@gmail.com abbas.roustaei1987@gmail.com
تایید- 228
شفاھی
بررسی حذف فوتوکاتالیستی استایرن از محیط آبی
Fe3O4/ZnO پوسته/ھسته نانوذرات توسط 1443 mhossein.rostami@gmail.com Mhossein.rostami@gmail.com
تایید- 229
شفاھی
اثر نانو کاتالیستھاي سوخت ديزل بر دماي
اکسیداسیون ذرات دوده تولید شده توسط دستگاه
شعله پیش اختلاط
494 rouhi.r.a@gmail.com mortazav@ut.ac.ir
تایید- 230
شفاھی
بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری
نانوسیالات در لوله عمودی با مدل ھای تک فازی و دو
فازی
1011 msd.saberi@gmail.com mkalbasi@aut.ac.ir
تایید- 231
شفاھی
تھیه نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی به روش
سبز
1378 abdolhamid9002@gmail.com aroujali@aut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 232
شفاھی
تبدیل بلور به بلور نانو پلیمر کئوردیناسیونی سرب (II)
برومید تری آزول کربوکسیلات به ھم ساختار یدید آن
به وسیله جابجایی مکانوشیمیایی آنیون
1694 vahidsafarifard@gmail.com Morsali_a@modares.ac.ir
تایید- 233
شفاھی
ارائه کاربردی جدید از نانوذرات سیلیکای فوق آبگریز
وینیل گروه با شده دار عامل 671 azadeh.seifi@modares.ac.ir azi_spr@yahoo.com
تایید- 234
شفاھی
تولید نانوکامپوزيت با زمینه آلومینايد نیکل و ذرات
مکانیکي آلیاژسازي روش به نانوآلومینايي 681 ma.sagharichi@yahoo.com ma.sagharichi@yahoo.com
تایید- 235
شفاھی
تھیه نانوذرات اکسید نیکل حاصل از تجزیه حرارتی
(Salen)Ni 977 saghi.adel@gmail.com Malekzadeh@du.ac.ir
تایید- 236
شفاھی
استفاده از نانوتیوب ھای کربنی دارای عامل کربوکسیل
سازی مسلح برای - - sa_sa533@stu.um.ac.ir
تایید- 237
شفاھی
تھیه فولاد زنگ نزن آستنیتي ASTM F2581
نانوساختار به روش متالورژي پودر براي کاربردھاي
پزشکي
491 erfan.salahinejad@gmail.com erfan.salahinejad@gmail.com
تایید- 238
شفاھی
مطالعه تاثیر اعمال پالس معکوس بر روی خواص
پوشش نانوکریستالی نیکل لایه نشانی شده با جریان
پالسی ساده
533 sana.mr007@gmail.com sana.mr007@gmail.com
تایید- 239
شفاھی
 سنتز و مطالعه ی ساختاری نانو پلیمر
کئوردیناسیونی آلی فلزی تک بعدی لیگاند
تتراپیریدوفنازین با استفاده از یون فلز نیکل(II)
939 v_saniee@yahoo.com v_saniee@yahoo.com
تایید- 240
شفاھی
 بررسی چگونگی ساخت نانو کاتالیست ساپو-34 با
halladj@aut.ac.ir - - استفاده از روش ژل خشک
تایید- 241
شفاھی
تھیه و شناسایی نانوذرات نقره با استفاده از کمپلکس
کاھنده عامل عنوان به [EDTA)ΙΙFe)-2[ 1398 asma.sepahdar@yahoo.com Sfarhadi48@yahoo.com
تایید- 242
شفاھی
شبیهسازي دينامیک مولکولي ناپايداري نانولولهھاي
الکترواستاتیکي تحريک تحت کربني 942 msfakhrabadi@gmail.com mfakhrabadi@ut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 243
شفاھی
بررسي تاثیر حضور نانوذرات آبگریز در فاز پراکنده بر
روی ھلدآپ استاتیک در ستون ھاي استخراج مايع-
مايع پرشده منظم با سیستم تولوئن-آب
584 l.s.shafiee@gmail.com l.s.shafiee@gmail.com
تایید- 244
شفاھی
طراحی و ساخت نانوسامانه ھیدروکسید دوگانه لایه
ای LDH وکاتچین چای سبز و بررسی اثرات بیولوژیک
آن برروی سلول ھای سرطان
388 sarashafiei@aut.ac.ir sarashafiei@aut.ac.ir
تایید- 245
شفاھی
بررسی رفتار سایشی نـانو کـامپوزیـت Al 1050/nano
تجمعی نوردی اتصال روش به شده تولید TiO2 867 shahry.reza@gmail.com shahry.reza@gmail.com
تایید- 246
شفاھی
مطالعه اثر ضخامت روی خواص نوری، ساختاری و
مورفولوژیکی لایه ھای نازک نانو ساختار کادمیم
سولفید انباشت شده به روش شیمیایی
74 simin.shahriyar@gmail.com Simin.shahriyar@gmail.com
تایید- 247
سنتز نانوذرات کمپلکس کادمیوم نیترات و کاربرد آن در 847 shajareh.razieh@yahoo.com shariati@aut.ac.ir شفاھی
تایید- 248
شفاھی
بررسی اثر غلظت مواد اولیه در سنتز نانوذرات آلیاژي
شیمیايي احیاي روش به بور -آھن آمورف 317 saber.shajari@modares.ac.ir saber.shajari@modares.ac.ir
تایید- 249
شفاھی
بررسی کارایی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت
شده در حذف فوتوکاتالیزوری سفتریاکسون بعنوان
آلاینده مدل از ترکیبات آنتیبیوتیک
1375 saba_shamsvand@yahoo.com saba_shamsvand@yahoo.com
تایید- 250
شفاھی
تاثیر امواج فراصوت بر میزان پایداری و اندازه نانوذرات
اتانول محیط در نقره 508 ramin_shst@hotmail.com ramin_shst@hotmail.com
تایید- 251
شفاھی
ارائه مدل سینتیکی برای تبدیل نانوکریستال ھای
روتایل-به-آناتاز از TiO2 1334 rarezabash@gmail.com rarezabash@gmail.com
تایید- 252
شفاھی
ساخت نانو ذرات Y2BaCuO5 به روش سل-ژل و
ھا آن اندازه بر تکلیس زمان و دما تأثیر بررسی 1287 m.sh_behbahani@yahoo.com m.sh_behbahani@yahoo.com
تایید- 253
شفاھی
سنتز، شناسایی و تثبیت کمپلکس شیف-باز روتنیوم
(III) بر روی سطح اصلاح شده نانوذرات
پارامغناطیسی اکسید آھن جھت فرآیند اکسایش الکل
ھا
249 smn_sohrabi65@yahoo.com Faezeh_Farzaneh@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 254
شفاھی
بررسی کیفیت جذب سطحی مولکول تتراسایکلین
lammps سازی شبیه با گرافنی صفحه توسط 1159 ghr.s.3000@gmail.com Ghr.s.3000@gmail.com
تایید- 255
شفاھی
تاثیر ریزساختار بر خواص نوری لایه ھای نازک نانوذرات
روی اکسید 1184 vishtasb@iust.ac.ir vishtasb@iust.ac.ir
تایید- 256
شفاھی
سنتز و بررسي خواص نانوساختاري نانوكاتالیستھاي
NiO- SiO2 و NiO 1252 k.taghavit@yahoo.com k.taghavit@yahoo.com
تایید- 257
شفاھی
مدل سازی و بررسی ارتعاشاتی نانوکامپوزیت ھای
کربنی ھای نانولوله با شده تقویت 935 saratahan_70864@hotmail.com saeedtahanlatibari@gmail.com
تایید- 258
شفاھی
بررسی اثر نانو مواد افزودنی بر پایداری حسگرھای
Pt/SnO2 پایه بر گاز شیمیایی 496 s.vahdatifar@alumni.ut.ac.ir mortazav@ut.ac.ir
تایید- 259
شفاھی
تغییرات ھیستوپاتولوژی کبد طی مصرف کوتاه مدت و
زخم ترمیم جھت نقره نانوذرات مدت بلند 1597 p_yarmohamadi@yahoo.com p_yarmohamadi@yahoo.com
تایید- 260
شفاھی
روش نوين در عامل دار کردن نانوتیوب ھاي کربني تک
اتم انتقال راديکالي پلیمريزاسیون از استفاده با ديواره 1445 s.yeganehf@gmail.com s.yeganehf@gmail.com
تایید- 261
شفاھی
ساخت غشای کامپوزیتی نانوفیلتراسیون به منظور
یونھای جداسازی 1559 amir.zarghan@gmail.com amir.zarghan@gmail.com
تایید- 262
شفاھی
به کارگیری آسیاکاری واکنشی در تولید کاتالیست
ھای نانوکامپوزيتی با ترکیب Al2O3-Fe-C جھت سنتز
نانولوله ھای کربنی
943 ebrahimzk88@gmail.com ---
تأیید- 263
پوستر
تھیه نانوساختارھاي برپايه پلي کاپرولاکتون و
پلیمرھاي دندريمري و کاربرد آنھا به عنوان
سیستمھاي حامل دارو
1121 abedif80@yahoo.com mohadeli@yahoo.com
تأیید- 264
پوستر
 بررسی فرآیند سنتز، ساخت وسنجه بندی
نانوفسفرGOS ((Gd2O2S:Tb3+ مورداستفاده در
آشکارسازی پرتو X
307 narjes_maha@yahoo.com narjes_maha@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 265
پوستر
تھیه نانوذرات تري اکسید تنگستن (WO3) به روش
Aerosol-OT توسط شده پايدار :معکوس مايسل 1243 reza_chemist63@yahoo.com Heshmatpour@kntu.ac.ir
تأیید- 266
پوستر
حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از لیگاند نانوذرات
سولفید روي تثبیت شده بر روي کربن فعال مطالعات
سینتیکي و ترمودينامیک فرايند حذف
952 habibpw@yahoo.com habibpw@yahoo.com
تأیید- 267
پوستر
مطالعه نظريه تابعي چگالي جذب سطحي مولکول
فرمالدھید (CH2O) روي نانو ذرات آناتاس تیتانیوم دي
اکسید آلائیده شده با نیتروژن
281 m_aygar2010@yahoo.com M_aygar2010@yahoo.com
تأیید- 268
پوستر
تاثیر افزودن رزين نوولاک فنولیک در نانولوله ھاي
متان گاز سازي ذخیره بمنظور مونولیتي کربني 1467 mojt.abdollahi@gmail.com enemati@kashanu.ac.ir
تأیید- 269
پوستر
سنتز و شناسایی نانو فوتوکاتالیست ھایی بر پایه نانو
در نشاسته -تیتانیم اکسید دی متخلخل ذرات 2 zahra_mirzaei61@yahoo.com Fanii_m@yahoo.com
تأیید- 270
پوستر
16 abolfazl.abi@gmail.com dez283@yahoo.com ال پلي روش با نقره نانوسیم ساخت
تأیید- 271
پوستر
 تھیه، شناسایی و کاربرد کاتالیزی نانوکاتالیزگر
مولیبدن-باز شیف نامتحرک شده روی بستر
نانولولهھای کربنی
868 saraabednatanzi@yahoo.com mfarahany@yahoo.com
تأیید- 272
پوستر
بررسي توزيع اندازه منافذ در لايه نانوالیاف
شده الکتروريسي 860 r_abuzade@tx.iut.ac.ir r_abuzade@tx.iut.ac.ir
تأیید- 273
پوستر
تأثیر بکارگیري نانو ذرات دياکسیدتیتانیوم در لکهبري
پنبهاي پارچه از 1022 m_adavoodi@aut.ac.ir m_adavoodi@aut.ac.ir
تأیید- 274
پوستر
1258 nasrin.adeel@yahoo.com nasrin.adeel@yahoo.com منگنز نانوفلوئورید شناسایی و سنتز
تأیید- 275
پوستر
تاثیر پیش گرمايش بر مرفولوژي نانوکامپوزيت دي بورايد
زيرکنیم تقويت شده با کاربید زيرکنیم سنتز شده به
روش MASHS
1485 adibpur@yahoo.com a_tayebifard@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 276
پوستر
اصلاح نانوذراتکربنی سولفوناته با استفاده از L-
683 hadieynaki@gmail.com Mandanaamiri@yahoo.com سیستئین، کاربرد: در استخراج و اندازهگیری یون نقره
تأیید- 277
پوستر
سنتز غربال مولکولي ساپو با استفاده از روش
ھیدروترمال در دماي بالا براي تبديل متانول به اتیلن و
پروپیلن
- - haghighi@sut.ac.ir
تأیید- 278
پوستر
اثر بر ھم کنش کولنی موضعی بین الکترونی روی
گرافن نوری خواص 87 ziba_aghaee62@yahoo.com rezania.hamed@gmail.com
تأیید- 279
پوستر
ساخت الکترود خمیرکربن حاوی نانولوله ھای کربنی
چند دیواره دارای ذرات دو فلزي مس/ پلاتین براي
الكترواكسايش متانول در محیط اسیدي
693 s.aghajani88@gmail.com j.raoof@umz.ac.ir
تأیید- 280
پوستر
بررسي و مقايسه اثر پخش و نوع نانو ذرات بر روي
خواص جذب ماکروويو در نانو کامپوزيت ھاي پلي
استايرن / نانو ذرات در رنج فرکانسي باند C
1090 e-aghajari@arshad.araku.ac.ir s-morady@araku.ac.ir
سلولھای خورشیدی رنگحساس بر پایه نانوالیاف 281 رد
شده الکتروریسی سرامیکی - - yousefzadeh@aut.ac.ir
تأیید- 282
پوستر
تھیه نانوذرات طلاي کونژگه شده با نانوذرات طلا جھت
تصوير برداري X-ray از نقاط عفوني استافي در مدل
موشي
434 azam_ahangari1361@yahoo.com saloutim@yahoo.com
تأیید- 283
پوستر
مدل سازی پدیده ھای انتقال حرارت جابجایی نانو
سیالات 1094 ahansazan2007@yahoo.com Ahansazan2007@yahoo.com
تأیید- 284
پوستر
سنتز مشتقات زانتن در حضور نانو ذرات سیلیکای
مزوپور اصلاح شده با زیرکونیم به عنوان کاتالیست
اسیدی جامد
983 k_ahmadi3860@yahoo.com abdollahi@yazduni.ac.ir
تأیید- 285
پوستر
پايداري حرارتي فیلم گرافن ارتوتروپیک براساس
مرتبه غیرموضعي تئوريnبرشي تغییرشکل ام 424 gho_ghorbani84@yahoo.com ahmady.hady@gmail.com
تأیید- 286
پوستر
تھیه نانو ذرات اکسید نیکل به روش فعال سازی
مکانیکی 1227 ahmadi_kl@yahoo.com moghaddam@sut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 287
پوستر
سنتز نانوكامپوزيت Fe3O4/CNTs برای حذف رنگ آزوی
زرد مستقیم 50 از محیط آبی
1283 m_ahmadi_90@yahoo.com M_ahmadi_90@yahoo.com
تأیید- 288
پوستر
1501 mehdiahmadighalati@yahoo.com mehdiahmadighalati@yahoo.com Al6061/Zrکامپوزيتي لايه ايجاد
تأیید- 289
پوستر
اثر تبادل الکترون بین لايهھا برتابع چگالي حالات
سهلايه کربني نانولولهھاي 1027 m.ahmadi.102@gmail.com m.ahmadi.102@gmail.com
تأیید- 290
پوستر
اندازهگیري ھمزمان دوپامین، استامینوفن و آسکوربیک
اسید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با
نانو ذرات سرب سولفید و باز شیف به روش ولتامتري
پالس تفاضلي
478 n_ahmadi2523@yahoo.com nasrin_soltani2056@yahoo.com
تأیید- 291
پوستر
تعیین توزيع ابعادي نانو- میکروحباب ھابا روش تفرق
لیزر اشعه 1030 r.ahmadi32@gmail.com r.ahmadi32@gmail.com
تأیید- 292
پوستر
افزايش سرعت سولفورزدايي بیوکاتالیست از مدل
نفتي با تثبیت نانوساختار مزوپور MCM-41 سیلیکا بر
سطح سلول سولفورزدا
1508 n.84ir@yahoo.com n.84ir@yahoo.com
تأیید- 293
پوستر
بررسي فاکتورھاي مختلف درسنتز نانوذرات سیلیکاي
بیولوژيک کاربردھاي در استفاده جھت متخلخل 414 p.ahmadpour1986@gmail.com p.ahmadpour1986@gmail.com
تأیید- 294
پوستر
بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشهای
اصلاح شده با نانوذرات پالادیم تثبیت شده برروی
بستر اتیلندیآمین سلولز
1431 h.ahmar@yahoo.com a-zavareh@sbu.ac.ir
تأیید- 295
پوستر
سنتز زانتن ھا با استفاده از کاتالیست آنتیموان پنتا
کلرايد مستقر شده روي نانو سیلیکاژل تحت شرايط
حرارتي و بدون حلال
541 ajtahed_shantia@yahoo.com bamoniri@kashanu.ac.ir
تأیید- 296
پوستر
ساخت حسگرنانو ذرات اکسید روي سنتز شده به
روش ھیدروترمال جھت حساسیت به گاز منواکسید
کربن
- - j.Beheshtian@gmail.com
تأیید- 297
پوستر
تولید نخ از نانوالیاف ھمترازشده و تقويت آن با نانولوله
کربني ھاي 1242 akbari.atta@yahoo.com Akbari.atta@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 298
پوستر
تاثیر تغییر ضخامت نانو نوارھاي گرافني بر روي ھم
شنوايي - - ladan.akbari@catc.ac.ir
تأیید- 299
پوستر
اصلاح قیر با استفاده از نانو لولهھاي کربني 1433 aliam394@gmail.com aliam394@gmail.com
تأیید- 300
پوستر
خواص اپتیکي نقطه کوانتومي گرافین تحت فشاردر
xمولفه راستاي 1155 nadere.akbari@gmail.com nadere.akbari@gmail.com
تأیید- 301
پوستر
نانو ZrO2 بعنوان کاتالیزور بسیار موثر، محیطدوست و
قابل بازيافت جھت سنتز محصولات سهجزئی و
تکظرف β-آمینو کتونھا تحت شرايط محیطدوست
801 akbarzadeh.elaheh@yahoo.com akbarzadeh.elaheh@yahoo.com
تأیید- 302
پوستر
تھیه نانو ذرات پلیمری قابل فرسایش(PLGA-(-CD)
در استفاده جھت 1165 Akbarzadehab@tbzmed.ac.ir davaran@tbzmed.ac.ir
تأیید- 303
پوستر
بررسي اثر پتانسیل الکتروشیمیايي در ساخت لايه
کاتالیستي به روش الکتروشیمي براي رشد نانولوله
ھاي کربني
30 M.akbarzadeh@umz.ac.ir m.akbarzadeh@umz.ac.ir
تأیید- 304
پوستر
استفاده از روش میکروامولسیون تغییر داده شده با
msadjad@gmail.com - - پلی الکترولیت برای تھیه نانوذرات ھیدروکسی آپاتیت
تأیید- 305
پوستر
فرمولاسیون و تعیین مشخصات نانولیپوزوم ھاي
1291 mjakhtari@yahoo.com mjakhtari@yahoo.com ھدفمند شده با آنتي بادي: IgG به عنوان مدل
تأیید- 306
پوستر
بررسی تأثیرانواع الکلھا در سنتز ائروژلھا با استفاده
94 soheilalasti@yahoo.com jafar.moghaddas@sut.ac.ir از اسید تارتاریک به عنوان جایگزین رزین تعویض یونی
تأیید- 307
پوستر
بررسي تاثیر افزايش ذرات پالاديوم بر تغییرات مقاومت
الکتريکي نانولوله ھاي اکسید تیتانیوم در حضور گاز
ھیدروژن
1440 alavi88@ms.tabrizu.ac.ir alavi88@ms.tabrizu.ac.ir
تأیید- 308
پوستر
اندازه گیری لوامیزول به روش اسپکتروفوتومتری با
نقره سید نانو از استفاده 183 khaterehalidoust@ymail.com DJ_ABUL@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 309
پوستر
تھیه نانو كامپوزيت فلرن- طلا به روش ھای آنزماتیک و
ترمال 805 somayeh.alihosseini@gmail.com r.sepahvand@gmail.com
تأیید- 310
پوستر
مطالعه و مقايسه ريزساختار نانوكامپوزيت تھیه شده از
استايرن بوتاديان کربوکسیله (XSBR) و استايرن
بوتاديان(SBR) با نانولولهي کربني چند لايه(MWCNT)
1262 alimardani_m12@yahoo.com M.Alimardani@modares.ac.ir
تأیید- 311
پوستر
عنوان: تھیه نانوکامپوزیت ھای HDPE/PA6/Oclay با و
بدون سازگارکننده و نانوکامپوزیت ھای HDPE-g-
MAH/PA6/Oclay ، مطالعه و مقایسه خواص فیزیکی-
مکانیکی و مطالعه اثر حضور سازگارکننده و ارگانوکلی
1300 alipour.azita@yahoo.com Alipour.azita@yahoo.com
تأیید- 312
پوستر
مطالعه محاسباتي برھمکنش گاز آرسین با نانولوله بور-
فسفید 1452 falipourzaghmarzi@yahoo.com chemistry_arshadi@yahoo.com
تأیید- 313
پوستر
بررسي تأثیر موقعیت منبع حرارتي در بھبود خنککاري
نانوسیال توسط آن 1583 alizadeh.behjani@yahoo.com alizadeh.behjani@yahoo.com
تأیید- 314
پوستر
تھیه و بررسي ويژگي ھاي ايجاد نانوكامپوزيت
پنبه روي نقره-كربن ھاي نانولوله 1240 fateme.alizade@gmail.com tex5mm@aut.ac.ir
تأیید- 315
پوستر
آنالیز مقايسه اي سمیت نانوذرات نقره و يونAg+ بر
ھمزيستي مدل باکتري ُ 772 m_alizadeh_agr@yahoo.com m_alizadeh_agr@yahoo.com
تأیید- 316
پوستر
تھیه نانوذرات Fe3O4/ZnO براي تجزيه فوتوکاتالیستي
فنل 309 me.alizadeh@aut.ac.ir me.alizadeh@aut.ac.ir
تأیید- 317
پوستر
بررسی و مقایسه تاثیر استفاده از نانولولهھای
پوشش داده شده بر روی ریزساختار و سختی
نانوکامپوزیت مس/نانولوله کربنی
916 ab_alizadeh@hotmail.com Ab_Alizadeh@hotmail.com
تأیید- 318
پوستر
بررسي برھمکنش مونومر مواد فعال سطحي با نانو
ديواره چند کربني لوله 403 rezaamani67@yahoo.com sohrabi_b@iust.ac.ir
تأیید- 319
پوستر
سنتز و شناسایی کمپلکس ھای ترکیبات آزوی جدید
بر پایه 2-آمینو-4-کلروفنل با فلزات نیکل و روی و
مطالعه تبدیل آنھا به نانو مواد
223 solmazamani92@gmail.com s.amani1@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 320
پوستر
تھیه نانو ذرات سیلیکا از سبوس برنج و بررسي تأثیر
آمید اوکسي آلکیل– α مشتقات سنتز در آن 965 issa_amini@ymail.com issa_amini@ymail.com
تأیید- 321
پوستر
اصلاح نانوکاتالیستSAPO-34 توسط فلزات مناسب به
خشک ژل روش - - halladj@aut.ac.ir
تأیید- 322
پوستر
 اثر پارامتر راشبا بر دينامیک حالتھاي اسپیني الکترون
ناھمسانگرد کوانتومي درنقطه - - golshan@susc.ac.ir
تأیید- 323
پوستر
تولید نانوکپسول ھای اسانس روغنی پوست پرتقال با
میکروامولسیون تکنیک از استفاده 950 sedighehamiri@gmail.com sabbasifood@modares.ac.ir
تأیید- 324
پوستر
نانولوله ھاي کربني با خاصیت فوتولومینسانس مورد
پزشکي برداري تصوير در استفاده 1097 maryamamirian@yahoo.com anabipour@nrcam.org
تأیید- 325
پوستر
ھیدروژل نانوکامپوزيتي کیتوسان/پلي وينیل الکل
pH و دما به حساس 131 f.pashaei@gmail.com mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 326
پوستر
طراحي تقويتکننده کمنويز باند وسیع براي راديوھاي
نانومتر 90 تکنولوژي در شناختگر 862 a.h.ansari@aut.ac.ir a.h.ansari@aut.ac.ir
تأیید- 327
پوستر
بررسی برھم کنش پارا-کروزول توسط زئولیتMFI با
استفاده از روش کوانتمی تابعیت چگالی(DFT)
وتقریب LDA
921 ansari.marzieh@yahoo.com ansari.marzieh@yahoo.com
تأیید- 328
پوستر
سنتز و شناسایی نانوذرات نوین مالئات آلوموکسان و
در آن کاربرد 1061 meisam.ansari84@gmail.com laleh.rajabii@gmail.com
تأیید- 329
پوستر
ساخت نانوکامپوزیت 2SiO/ 2TiO-Sn،Ni به روش سل
ژل و بررسی خواص آب دوستی و فتوکاتالیستی آن
روی بستر پلی کربنات
736 mahsa_a110110@yahoo.com Mahsa_a110110@yahoo.com
تأیید- 330
پوستر
سنتز و مشخصه یابی نانو پودر SDC به روش سل –
ساخت برای احتراقی ژل 381 akbar.arabibalaghi@modares.ac.ir saievare@modares.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 331
پوستر
پاسخ ھای بیوشیمیایی و رفتاری نسبت به سمیت
نانوذرات اکسید روی(ZnO) دركرم
خاكيLumbricusterrestris
325 mehranarabi@hotmail.com mehranarabi@hotmail.com
تأیید- 332
پوستر
سنتز و شناسايي نقاط کوانتومي CdS به روش آلي-
فلزي 291 arabpour@modares.ac.ir mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 333
پوستر
تھیه و بررسي خواص نانو کامپوزيت ھاي پلي ( اتر-
ايمید) بر پايه اپیکلون و 4´ , 4- اکسي دي انیلین
تقويت شده با لايه ھاي سیلیکاتي
442 a_hossein0111@yahoo.com k-faghihi@araku.ac.ir
تأیید- 334
پوستر
سنتز نانوکامپوزیت ھای ZnO-SnO2 به روش
ھیدروترمال و آلکوترمال و بررسی خواص
فتوکاتالیستی آنھا جھت حذف رنگ صنعتی AR27
1642 aliarefian@yahoo.com aliarefian@yahoo.com
تأیید- 335
پوستر
سنتز و آنالیز مقاومت به خوردگي پوشش
نانوكامپوزيتي پايه پلیمري پلي اورتان/ نانوروي/
نانوكلي با
بررسي ريزساختار و خواص الكتروشیمیايي
828 nasim.arianpouya@gmail.com nasim.arianpouya@gmail.com
تأیید- 336
پوستر
مطالعه اسپکتروسکوپي تاثیر متقابل نانو ذرات فلزي با
آن اي تجزيه ھاي کاربرد و دارويي ترکیبات 880 akbararkak@yahoo.com kh.farhadi@urmia.ac.ir
تأیید- 337
پوستر
تثبیت آمینواسیدھاي پرولین و تريپتوفان روي نانوحفره
سیلیکايي 519 H_Arvin@sbu.ac.ir h_arvin@sbu.ac.ir
تأیید- 338
پوستر
بررسی و تحلیل ارتعاشات صفحات کامپوزیتی چندلایه
با شده تقویت 63 esmail.asadi@gmail.com Esmail.Asadi@Gmail.com
تأیید- 339
پوستر
814 asadi_6465@yahoo.com asadi_6465@yahoo.com نانوسوكروزآھن سنتزکمپلکس
تأیید- 340
پوستر
تھیه نانوكامپوزيت مغناطیسي پليوينیلالکل با
Fe3O4 نانوذرات از استفاده 679 sima.asadi.84@gmail.com sima.asadi.84@gmail.com
تأیید- 341
پوستر
اندازهگیري ايزوترم جذب دياکسیدکربن و متان بر روي
Cu-BTC فلزي -آلي نانوجاذب قرصھاي 1052 t.asadi@ce.iut.ac.ir t.asadi@ce.iut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 342
پوستر
اصلاح نانو تیوب ھاي كربني با گروه ھاي يوني جھت
m.nikazar@aut.ac.ir - - استفاده در غشاھاي تبادلگر پروتون
تأیید- 343
پوستر
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات ZnS:Ni با استفاده از
MPA پوششی عامل 731 nimaaskarpour@gmail.com saber@guilan.ac.ir
تأیید- 344
پوستر
روش بھینه براي به اشتراک گذاري تقويت کننده ھا در
مبدل ھاي آنالوگ به ديجیتال با ساختار پايپ لاين در
تکنولوژي 90 نانومتر CMOS
1292 ashraf_m_r@yahoo.com m.r.ashraf@aut.ac.ir
تأیید- 345
پوستر
 تھیه نانوذرات نشاسته با استفاده از پرتو گاما و
ذرات شکل و اندازه در سورفکتانت تاثیر بررسي 1136 azakhavan@aeoi.org.ir Azakhavan@aeoi.org.ir
تھیه و کاربرد نانو ساختارھاي کربني براي حذف 346 رد
آبي محلولھاي در موجود فلورايد 1029 atarodihoma64@gmail.com faghihian@iaush.ac.ir
تأیید- 347
پوستر
بررسي اثر فرکانس روي خواص مغناطیسي
0.7Fe0.3(Co0.97Al0.03) آلیاژي نانوسیمھاي 219 atefehzare63@gmail.com najafi@hut.ac.ir
تأیید- 348
پوستر
رنگبري سريع رنگ ھای Bromo pyrogallol Red و
Direct Yellow 142از نمونه ھای محلول به وسیله
نانوذرات اصلاح شده Fe3O4 توسط مایع یونی
726 ali_azad2927@yahoo.com ali_azad2927@yahoo.com
تأیید- 349
پوستر
مطالعه پدیده انتقال الکترون، انرژی ھای آزاد و فعال
سازی و نیز سینتیک انتقال الکترون در نانو
ساختارھای کمپلکسی ناشی از مشتقات
[Cn].[Substituted Phthalocyaninato-Zn]
836 somayehazad79@yahoo.com ---
تأیید- 350
پوستر
47 f_azimi93@yahoo.com masoum@kashanu.ac.ir متغیره چند منحنی تفکیک توانایی
تأیید- 351
پوستر
تھیه نانو ذرات ھیدروکسیدھای دوگانه لایه ای و کاربرد
ھا آلاینده حذف و دارو انتقال در شان 879 behrouz_azizi_1358@yahoo.com kh.farhadi@urmia.ac.ir
تأیید- 352
پوستر
تھیه نانو پودرھای پروسکایتی LaNi1-xFexO3 به روش
پچینی
1659 azizi.farzaneh@ymail.com azizi.farzaneh@ymail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 353
پوستر
تھیه و بررسی نانوسفرھای پلیمر قالب مولکولی
(MIP) به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی به
منظور تشخیص داروی پکلی تکسل
1102 fati.sfh@gmail.com mehranjavanbakht@gmail.com
تأیید- 354
پوستر
ارتعاش آزاد ورق حلقوي تقويت شده با نانولوله ھاي
جداره تک کربني 1309 eng_mahdiazizi@yahoo.com eng_mahdiazizi@yahoo.com
تأیید- 355
پوستر
بررسي تغییرات آسودگي سنجي در سلول SK-MEL3
براي نانوذرات اکسیدگادولینیوم با سه پوشش مختلف
در تصويربرداري تشديد مغناطیسي
1506 azizian@umsha.ac.ir azizian@umsha.ac.ir
تأیید- 356
پوستر
تھیه، اصلاح شیمیايي و شناسايي نانو ذرات
اسید سیتريک با شده اصلاح کربوھیدراتي 400 hosein.chem@yahoo.com a_dadkhahtehrani@yahoo.com
تأیید- 357
پوستر
تھیه نانو ذرات شیشه زیست فعال بر پایه سیستم
SiO2-CaO-P2O5 و بررسی اثر افزودن این نانو ذرات
شیشه بر ویژگی مکانیکی بیوسرامیک دو فازی بتا
تری کلسیم فسفات/ ھیدروکسی آپاتیت
1047 m.badrmohammadi@yahoo.com badrmohammadi@yahoo.com
تأیید- 358
پوستر
سنتز شیمیايي ھرسینیت نانو بلورين در اتمسفر
اکسیدي 633 a.baghaei88@yahoo.com a.baghaei88@yahoo.com
تأیید- 359
پوستر
بررسی اثر دوپه کردن عامل کربنات به روش کاشت
بلور نانو EPR پاسخ در یون 394 bita_baghalzadeh85@yahoo.fr bita_baghalzadeh85@yahoo.fr
تأیید- 360
پوستر
بررسي خواص نانوکامپوزيت ھاي لاستیک آکريلونیتريل-
بوتادين/خاک رس تھیه شده به روش پلیمريزاسیون
امولسیوني درجا
1434 A.Bagherian@ippi.ac.ir A.Nodehi@ippi.ac.ir
تأیید- 361
پوستر
سنتز و شناسايي نانوذرات لانتان روي آلومینات و
بررسی تاثیر سوختھاي نشاسته و پلی وینیل الکل
برمورفولوژی ذرات
303 farzan.1362@yahoo.com shariati@aut.ac.ir
تأیید- 362
پوستر
بررسي کارايي نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) در حذف
آبي محلول از کادمیم 1324 mehdibahrami121@gmail.com mehdibahrami121@gmail.com
تأیید- 363
پوستر
بررسي خواص فوتوكاتالیزوري روي اكسید وارد شده
بر بستر نانوزئولیت كلینوپتیلولیت در تخريب نوري
محلول آبي برومو تیمول آبي
680 sofalineh@gmail.com bahrami.persian@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 364
پوستر
مطالعه ي عددي جابجايي طبیعي نانوسیال خواص
متغیر بین دو استوانه ي سرد وگرم درون يک محفظه ي
استوانه اي شکل عايق
- - Saeed.Bahreini@gmail.com
تأیید- 365
پوستر
سنتز نانو کمپلکسھاي بین پلیمري از طريق چند پلیمر
--- 1180 bahri1382@yahoo.com زيست تخريب پذير و کاربرد آن در انتقال دارو
تأیید- 366
پوستر
تولید نانو ذرات اکسید روي به روش لیزر کندگي و
آنھا اپتیکي خواص بررسي 1458 shiva_bajelan@yahoo.com shiva_bajelan@yahoo.com
تأیید- 367
پوستر
بررسي تاثیر نانو لوله ھاي کربني بر سرعت گسترش
شعله 1351 a.alibakhshi@modares.ac.ir zarrin@modares.ac.ir
تأیید- 368
پوستر
بررسی مکانیسم تشکیل نانو ذرات پالادیم و طلا بر
سیلیکا بستر روی 1566 a_banazadh@yahoo.com safavi@chem.susc.ac.ir
تأیید- 369
پوستر
242 mahdi_ba2004@yahoo.com myavari@aut.ac.ir فعال میکسرھاي خطيسازي براي جديد روشي ارائه
تأیید- 370
پوستر
پایش نوسانات پلاسمون سطحی نانومیلهطلا در
ranjbarb@modares.ac.ir - - حضور توالی اولیگونوکلئوتیدی الگو
تأیید- 371
پوستر
تھیه و ارزيابي فیلمھاي نانوكامپوزيتي نشاسته- مونت
موريلونیت 1397 barzegarha@yahoo.com azizit_m@modares.ac.ir
تأیید- 372
پوستر
تھیه نانوكامپوزيت پلیاستایرن/سولفاتکلسیم و
آن توسط آب جذب بررسی 1206 f.besharat@modares.ac.ir manteghi@modares.ac.ir
تأیید- 373
پوستر
بررسی رفتار پیچشی نانولولهھای کربنی با استفاده
محدود اجزای روش از 128 m.zakeri@kntu.ac.ir m.zakeri@kntu.ac.ir
تأیید- 374
پوستر
سنتز و شناسايي نانوذرات Fe3O4 پوششدار شده با
کیتوسان به روش مايسل معکوس براي کاربردھاي
دارورساني
1111 amirhesambayat@gmail.com ffpiri@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 375
پوستر
تھیه نانو لوله ھاي Co3O4 با استفاده از تجزيه اگزالات
میکروويو تابش تحت آبه دو کبالت 1400 bazgirsedigheh@gmail.com sfarhadi48@yahoo.com
تأیید- 376
پوستر
مطالعات کینتیک و پايداري حرارتي آنزيم پراکسیداز
ترب کوھي در حضور نانو ذرات تلورايد کادمیوم در
دماھاي مختلف
1635 nayere.bahamin@gmail.com Nayere.bahamin@gmail.com
تأیید- 377
پوستر
کارایی نانوکاتالیست اسپینل NiMn2O4 بر پایه سیلیکا
تھیه شده از پیشساز معدنی برای واکنش شیفت آب
گاز
1679 a.r.salehirad@gmail.com salehirad@irost.ir
تأیید- 378
پوستر
سنتز نانوكاتالیزور مولیبدن تثبیت شده بر روي
سیلیکاژل به وسیله امواج فراصوت و کاربرد آن در
واکنش ھاي اکسیداسیون
- - mJafarpour@birjand.ac.ir
تأیید- 379
پوستر
اکسیداسیون دما پایین منوکسیدکربن بر روی نانو
کاتالیزورھای اکسید مخلوط آھن-کبالت: اثر دمای
کلسیناسیون
1229 abulfazl_biabani@yahoo.com rezaei@kashanu.ac.ir
تأیید- 380
پوستر
ايجاد پوشش كامپوزيتي نیکل- بور-کاربید تنگستن نانو
کريستالي به روش الكترولس و بررسي خواص
تريبولوژيكي آن
202 mh.bidram@yahoo.com Mh.bidram@yahoo.com
تأیید- 381
پوستر
243 z_bineshtarigh@yahoo.com ahonarbakhsh@semnan.ac.ir مکانوشیمیايي روش با روي اکسید نانوذرات تولید
تأیید- 382
پوستر
بررسي خواص اپتیکي دولايه اي ھاي نازک نقره-مس 590 narges.beiranvand@yahoo.com narges.beiranvand@yahoo.com
تأیید- 383
پوستر
650 behnaz.bk63@gmail.com ghayour_ham@iust.ac.ir ZnO ھاي میله نانو مورفولوژي تاثیر
تأیید- 384
پوستر
پایداری امولسیون پیكرينگ آب مخازن نفتی / کروسین
1459 ahbornaee@gmail.com Bornaee@modares.ac.ir به کمک نانو ذرات ھیبریدی نانولوله کربنی/سیلیکا
تأیید- 385
پوستر
بھینهسازی تولید نانوفیبرھای کامپوزیت استاتسلولز/
پلی اتیلناکساید با استفاده از روش الکتروریسی از
محلول پلیمری یونیشده با کلرید لیتیم
1409 atefe_borumand@ut.ac.ir atefe_borumand@ut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 386
پوستر
ُ بررسی تاثیر استفاده از ذرات نانو رس بر قدرت
نگه داری پیچ و میخ کامپوزیتھای نرمه MDF-
پلیپروپیلن
994 arashchavooshi@hotmail.com Arashchavooshi@hotmail.com
تأیید- 387
پوستر
سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت متصل شده به
89 elhamcheraghipour@yahoo.com elham.cheraghipoor@gmail.com آلبومین کاتیونی و بارگیری داروی متوترکسات در آن
تأیید- 388
پوستر
اثر آلاییدگی منگنز بر پارامترھای ساختاری نانوذرات
اکسیدروی 25 mzolfaghari@phys.usb.ac.ir mzolfaghari@phys.usb.ac.ir
تأیید- 389
پوستر
رشدنانو صفحات گرافیتي بورن دوپ شده بروش
HFCVD 397 shekaari@gmail.com dadashbaba@yahoo.com
تأیید- 390
پوستر
تولید نانوکامپوزيتھاي دولايه از کربوکسي متیل سلولز
و کیتوزان حاوي نانوذرات نقره و بررسي خواص فیزيکی
شیمیايي و ضد میکروبي آنھا
1036 smmdadfar@yahoo.com smmdadfar@yahoo.com
تأیید- 391
پوستر
تاثیر نوع سوخت بر تولید نانوذرات اکسید روی به روش
محلول در احتراقی سنتز 66 maryam_daneshjou@yahoo.com vahdati@um.ac.ir
تأیید- 392
پوستر
استفاده از نانوذرات چیتوزان/پلاسمید CD40 در انتقال
ژن به سلول ھاي دندريتیک مشتق شده از مغز
استخوان موش
- - pourfa@modares.ac.ir
تأیید- 393
پوستر
سنتز دي آمین آروماتیك جديد BAOP و تھیه
نانوکامپوزيت ھاي پليايمید–خاک رس، بر اساس
مونت موريلونیت اصلاح شده با BAOP
- - ya_mansoori@yahoo.com
تأیید- 394
پوستر
 تھیه نانو کاتالیزورمغناطیسی سبز چند لایهای
Fe3O4@SiO2@Al2O3: کاتالیزوری ویژه در سنتز
ترکیبات4H- پیران
771 naghmehdaryachem@yahoo.com naghmehdaryachem@yahoo.com
تأیید- 395
پوستر
استفاده از شبکه عصبی به منظور جبران سازی خطا
در سامانه نانومترولوژی بر مبنای تداخلسنج ھتروداین
دومود بھبود یافته
3 miss_dashtban@yahoo.com miss_dashtban@yahoo.com
تأیید- 396
پوستر
سنتز و بررسي خواص نانوساختاري نانوكامپوزيت
SEM و XRD، EDX تکنیکھاي از استفاده با کربندار 588 bahar_mehr_66@yahoo.com Bahar_mehr_66@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 397
پوستر
روند ایجاد دانهھای با ابعاد نانومتری و بھبود خواص
مکانیکی ورق AA1050 طی فرآیند اتصال نورد انباشتی
(ARB)
505 dehghan.mojtaba@yahoo.com dehghan.mojtaba@yahoo.com
تأیید- 398
پوستر
بررسی عوامل مؤثر در تولید پودر نانو کریستالی
ھگزافریت استرانسیم به روش عملیات حرارتي در
محیط گاز متان
489 rdehghan@ut.ac.ir rdehghan@ut.ac.ir
تأیید- 399
پوستر
91 m_nadafan@yahoo.com saievare@modares.ac.ir نانوذرات به آلاییده مایع بلورھای تھیه
تأیید- 400
پوستر
استفاده از نانوذرات طلا بعنوان یک اصلاح کننده مؤثر
جھت آنالیز الکتروشیمیایی فولیک اسید، اوریک اسید
و آسکوربیک اسید
1057 rahman681@gmail.com Arvand@guilan.ac.ir
تأیید- 401
پوستر
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار
574 kadmasood@gmail.com kadmasood@aut.ac.ir نانوسیال آلومینا درون لوله در رژیم جریان آرام
تأیید- 402
پوستر
بررسي خواص الکتريکي و نوع نیمه رسانايي لايه
لانتانیم اورتوفريت ضخیم 667 zahra_derakhshi@yahoo.com zahra_derakhshi@yahoo.com
تأیید- 403
پوستر
مطالعه رفتار اصطکاکی نانوکامپوزيت ھای
اپوکسی/نانولوله چند ديواره به وسیله تست ھای
میکرو/نانو خراشی
899 saeed.doagu.r@gmail.com sd_rad@mecheng.iust.ac.ir
تأیید- 404
پوستر
بررسی افزایش سختی در نانو کامپوزیت بر پایه
آلوموکسان ذرات نانو و لیگنین ذرات با اپوکسی 436 h_etesami65@yahoo.com h_etesami65@yahoo.com
تأیید- 405
پوستر
طراحی یک جمع کننده ی فوق سریع و متقارن با
پل طراحی سبک و ھا CNFET از استفاده 614 ashkan.ebrahimi@gmail.com a-ebrahimi@iauk.ac.ir
تأیید- 406
پوستر
بررسی تجربی اثر نانوسیال آب/SiO2 بر عملکرد
خودرو رادیاتور حرارتی m_ebrahimi_66@yahoo.com mahbubeh.ebrahimi1987@gmail.co
m
199
تأیید- 407
پوستر
216 fatemeh.ebrahimi53@yahoo.com Rmalakooti@birjand.ac.ir کاتالیست نانو وشناسایی سنتز
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 408
پوستر
ساخت و بھینه سازی سنتز پلیمر نانوسایز دندریمریک
--- 674 saeideh.ebrahimi@gmail.com با بار منفی خطی-کروی
تأیید- 409
پوستر
بررسي نقش غلظت سل بر روي خواص اپتیکي سل
روي اکسید نانو پايدار و غلیظ ھاي 145 babak.efafi@gmail.com msghamsari@yahoo.com
تأیید- 410
پوستر
514 mohsen4pi@gmail.com Zadeh@modares.ac.ir DIN 1.6580 فولاد روی TiCN ساختار نانو پوشش ایجاد
تأیید- 411
پوستر
اصلاح نانوذراتکربني سولفوناته با استفاده از L-
1688 hadieynaki@gmail.com Mandanaamiri@yahoo.com سیستئین، کاربرد: در استخراج و اندازهگیري يون نقره
تأیید- 412
پوستر
ساخت الکترود از کامپوزیت نانولولهکربنی/پلیپیرول و
مشخصهیابی الکتروشیمیایی آن به منظور کاربرد در
ابرخازنھا
1190 elahi_asl@yahoo.com elahi_asl@yahoo.com
تأیید- 413
پوستر
ساخت سطوح جاذب با پوششھاي نانومتري انتخابي
خورشیدي كلكتورھاي در بالا راندمان طیفي 1118 rezaelyasi@ymail.com nowee@um.ac.ir
تأیید- 414
پوستر
سنتز، شناسايي و کاربرد نانوکاتالیست ھاي جديد Co-
Mo بر پايه استخوان کلسینه و استخوان پیرولیز شده
در واکنش گوگردزدايي کاھشي از خوراک ھاي نفتي
516 m.emamiyazdani@yahoo.com mghiaci@cc.iut.ac.ir
تأیید- 415
پوستر
مطالعه ي اثر جاگیري انتخابي ذرات نانو خاك رس بر
رفتار رئولوژيكي و مورفولوژي آلیاژ
پلي پروپیلن/پلي اتیلن ترفتالات (PP/PET)
1563 mehdi.entezam@gmail.com mehdi.entezam@gmail.com
تأیید- 416
پوستر
تھیه نانوذرات TiO2 و TiO2 – NiO و مطالعه سینتیکی
تخریب فوتوکاتالیزوری داروی کاربامازپین در حضور نور
ماورای بنفش
871 sayehkaren@yahoo.com Alireza.harifi@gmail.com
تأیید- 417
پوستر
حذف متیلن بلو از محلولھاي آبي با استفاده از
کامپوزيت مغناطیسي مگنتیت/کیتوسان/سديم
دودسیل سولفات
1392 ff8905@gmail.com heskandari@uma.ac.ir
تأیید- 418
پوستر
سنتز دي ھیدرو پیرانو پیرازولھاي جديد با استفاده از
نانو سیم ھاي اکسید روي به عنوان کاتالیزوري قابل
بازيافت و سبز
375 khalileskandari@yahoo.com karami@mail.yu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 419
پوستر
ارزیابی فرآوری نانو ذرات رس و تأثیر آن بر خواص
ضدمیکروبی و جذب آب خمیروکاغذھای بھداشتی
195 eskandarimehrnaz@yahoo.com eskandarimehrnaz@yahoo.com
تأیید- 420
پوستر
پر كردن نانولوله ھاي كربني چند جداره در شرايط
149 zahraeslahi@gmail.com zahraeslahi@gmail.com بھینه با نانو ذرات نقره و آنالیز نانولوله ھاي پر شده
تأیید- 421
پوستر
مدل سازي رگرسیوني فرايند آلیاژسازي مکانیکي
آلومینیم پايه نانوکامپوزيت تھیه جھت 1040 dashtebayazi@yahoo.com dashtbayazi@uk.ac.ir
تأیید- 422
پوستر
بررسی اثر نانوذرات اکسید سریم بر مقاومت
فلز لعاب شیمیایی 525 bita.esmaeelzade@yahoo.com Bita.esmaeelzade@yahoo.com
تأیید- 423
پوستر
اثرات نانوذرات اکسید روی بر میکرو ارگانیسم ھای
sangpour@merc.ac.ir - - عامل فساد و بیماریزای موجود در مواد غذایی
تأیید- 424
پوستر
بررسي تأثیر افزايش نانو تیتان بر استحکام مکانیکي
آلومینايي پرسلان 472 maryamesmaili81@yahoo.com maryamesmaili81@yahoo.com
تأیید- 425
پوستر
حذف يونھاي فلزي سنگین مضر از پسابھاي
صنعتي با استفاده از ھیدروژل نانوکامپوزيتي پايه
طبیعي
- - m-sadeghi@iau-arak.ac.ir
تأیید- 426
خواص تريبولوژيکی نانو ذرات فولرن hjahmadi@ut.ac.ir - - پوستر
تأیید- 427
پوستر
بررسی خواص ساختاری و شیمیایی نانوکامپوزیت
دیواره چند کربنی بانانولوله شده تقویت آلومینیوم زمینه 770 f.fadami@yahoo.com f.fadami@yahoo.com
تأیید- 428
پوستر
1156 haf_293@yahoo.com HAF_293@YAHOO.COM نانوذرات فوتوکاتالیستي خاصیت بررسي
تأیید- 429
پوستر
 اصلاح سديم مونت موريلونیت با استفاده از يک دي
آمین آروماتیك جديد سنتز شده بر اساس حلقه1،3،4-
اگزاديازول (BAMO)، و تھیه نانوکامپوزيت ھاي جديد
پلي ايمید– خاک رس اصلاح شده با استفاده از آن
1135 behrad.fakhte@yahoo.com ya_mansoori@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 430
پوستر
سنتز نانوجاذب ھیدروکسید دوگانهي لايهاي نیکل-
آلومینیوم و به کارگیري آن در استخراج
پاراآمینوبنزوئیک اسید از فرآوردهھاي بھداشتي-دارويي
919 falagi_s@yahoo.com falagi_s@yahoo.com
تأیید- 431
پوستر
سنتز، شناسایی و مطالعه رفتار گرمایی نانوذرات
سدیم سولفید - - sheyda.faraji@ymail.com
تأیید- 432
پوستر
458 sina_faraji83@yahoo.com Sina_faraji83@yahoo.com بیولوژیک روش بوسیله کاغذ روی نقره نانوذرات پوشش
تأیید- 433
پوستر
سنتز مشتقات اسپایروپیریمیدینون در حضور نانورآكتور
SBA-Pr-SO3H قدسی محمدی زیارانی(1، علیرضا
بدیعی2، سکینه فرامرزی1
1649 afsane.faramarzi@yahoo.com gmziarani@hotmail.com
تأیید- 434
پوستر
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت تیولدار Beta/MCM-41
جیوه حذف در آن کاربرد و 80 o_fardmousavi@yahoo.com faghihian@iaush.ac.ir
تأیید- 435
پوستر
استفاده از نانوساختارھای جدید سیلیکای SPB1,2 به
عنوان پایه کاتالیست TiCl4 در فرایند سنتز
پلیوینیلاستات به روش پلیمریزاسیون رادیکالی
زنده/کنترلشده
569 milad.fardi@gmail.com Semsarzadeh@modares.ac.ir
تأیید- 436
پوستر
بررسی حذف رنگزای قرمز مستقیم 23 از آب آلوده
شده طی فرآیند اکسایش پیشرفته در حضور نانوذرات
دی اکسید تیتانیم تحت تابش نور فرابنفش حاصل از
لامپھای LED
971 farzad_farhadi64@yahoo.com farzad_farhadi64@yahoo.com
تأیید- 437
پوستر
اثر ذرات نانو آلومینا بر خواص الکتریکی، مکانیکی و
اپوکسی پایه بر کامپوزیت حرارتی 1571 z.farhadinejad@yahoo.com m.ehsani@ippi.ac.ir
تأیید- 438
پوستر
مطالعهي نظري اثر قطر نانولوله تک ديواره BC3_2 بر
Milani@umz.ac.ir - - مشخصه جريان-ولتاژ سیم مولکولي فلز/BC3_2/ فلز
تأیید- 439
پوستر
885 ma.farzaneh@ma.iut.ac.ir m.farzaneh@ma.iut.ac.ir Ni-Co-W نانوکريستالي پوشش خواص بررسي
تأیید- 440
پوستر
ساخت کاتالیزورھای نانوساختار اکسید کبالت-اکسید
منیزیم جھت واکنش اکسیداسیون دما پایین
منوکسیدکربن: : اثر دمای کلسیناسیون
1067 fattah_z@yahoo.com rezaei@kashanu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 441
پوستر
سنتز نانوتیوبھای کربنی مغناطیسی و استفاده از آن
برای جداسازی،
پیشتغلیظ و اندازهگیری اسپکتروفتومتری
آموکسیسیلین
603 hamidfazelirad@gmail.com hamidfazelirad@gmail.com
تأیید- 442
پوستر
تھیه و بررسی خصوصیات نانوکامپوزیت ھای پلی
ایمید/ ارگانوکلای بر پایه فنیلن تترا کربوکسیلیک دی
انیدرید و 2و5- بیس(4-آمینوبنزیلیدین) سیکلوپنتانون به
روش پلیمریزاسیون درجا
1685 akram.feyzi@gmail.com khfaghihi@gmail.com
تأیید- 443
پوستر
بررسی پارامترھای بیوفیزیکی نانو ساختار DNA گل
بتایین حضور در کلمی 153 hasti90xx@yahoo.com RanjbarB@modares.ac.ir
تأیید- 444
پوستر
سنتز و تعیین خواص نانوكامپوزيت سیلیکاائروژل –
فعال کربن 1711 firoozmandan@yahoo.com jafar.moghaddas@sut.ac.ir
تأیید- 445
پوستر
بررسی تاثیر ماکرو تخلخل روی نرخ رھایش عامل
ساختار نانو فسفاتی کلسیم سیمان از استئوجنیکی 1702 azin_f67@yahoo.com azin_f67@yahoo.com
تأیید- 446
پوستر
بررسی اثر نقص خطی گرافن در جذب مولکولھای گاز
NO و CO 1073 s.fotoohi@srbiau.ac.ir s.fotoohi@srbiau.ac.ir
تأیید- 447
پوستر
ساخت نانوكامپوزيت پليلاکتیک اسید با ھدف بھبود
اکسیژن گاز گذردھي عدم خاصیت 1616 fotookkeyaee@gmail.com fotookkeyaee@gmail.com
تأیید- 448
پوستر
سنتز درجای نانوذرات پلیمر رسانای پلی تیوفن بر روی
زيرلايه پلی اتیلن نفتالات جھت استفاده در
صفحات نمايشگر انعطاف پذير
896 kamranforoutani@yahoo.com pourabas@sut.ac.ir
تأیید- 449
تھیه ی نانوذرات کلوییدی آلومینا به روش سل-ژل msghamsari@yahoo.com - - پوستر
تأیید- 450
پوستر
بررسی روشھای ساخت نانوکاتالیستھای مس در
متیلاتیلکتون به بوتانول-2 دھیدروژناسیون فرآيند 758 geravand@aut.ac.ir shariati@aut.ac.ir
تأیید- 451
پوستر
بررسی عددی رفتار نانوسیال مغناطیسی در رگ
گرفتهی سه بعدی با حضور میدان مغناطیسی با
استفاده از برھم کنش سیال-جامد
5 ghaderi67@yahoo.com ghaderi67@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 452
پوستر
آنالیز حرکت ارتعاشی غیرخطی میکروتیرک
کروی ذرات نانو تقابل در AFM پیزوالکتریک 951 reza.ghaderi308@gmail.com Reza.ghaderi@ymail.com
تأیید- 453
پوستر
اندازه گیري الکتروشیمیايي ھیدروژن پراکسید با
استفاده از الکترود طلاي نانوحفره اصلاح شده با
آبي پروس
512 seyranghaderi@gmail.com m.mehrgardi@chem.ui.ac
تأیید- 454
پوستر
بررسی خاصیت فلوئورسانسی نانو ذرات CdS تھیه
شده از کادمیم دی اتیل دی تیو فسفات (CDDP) با
استفاده از روشی جدید در حلال دوستدار محیط
زیست
1595 ghaderian.a@gmail.com ghaderian.a@gmail.com
تأیید- 455
پوستر
بررسی اثر غلظت پلیمر پلی وینیل پیرولیدون بر
تشکیل و مورفولوژی نانو فیبرھای شیشهای به روش
الکتروریسی
1017 neda.ghaebipanah@modares.ac.ir p-alizadeh@modares.ac.ir
تأیید- 456
پوستر
حذف رنگ بروموفنول رد با استفاده از نانو ذرات اکسید
فعال کربن روي بر شده تثبیت روي 1543 maryam.ghayedi@gmail.com m_ghaedi@mail.yu.ac.ir
تأیید- 457
پوستر
مطالعه و بررسی فرایند جذب دی ان ای بر روی نانو
ذرات مغناطیسی اکسید آھن و اکسید آھن اصلاح
شده با مایعات یونی
1032 mghaemi5@yahoo.com gubsulun@yahoo.com
تأیید- 458
پوستر
بررسي رفتار خازني ترکیب نانوساختار منگنز به روش
نشست الکتروشیمیايي بر روي سوبستراي فیبر
کربني متخلخل
1622 m.ghaemmaghami@iasbs.ac.ir habibkazemi@iasbs.ac.ir
تأیید- 459
پوستر
بررسی محلول پاشی نانواکسیدآھن، کلات آھن و
گندم کیفیت بر آھن سولفات 765 ghafari.hamide@gmail.com Krazmjoo@cc.iut.ac.ir
تأیید- 460
پوستر
بررسی اثرات آسیاکاری پرانرژی بر روی تغییرات فاز،
ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانوساختار مولایت-
زیرکونیا
1315 ghaffari_gh@yahoo.com ghaffari_gh@yahoo.com
تأیید- 461
پوستر
محاسبه انرژي آزاد حل شدن و ضريب توزيع براي
نانولوله کربني تک ديواره عامل دار شده به عنوان
حمل کننده داروي ضد سل توسط شبیه سازي ھاي
دينامیک ملکولي
20 khalil_earth@yahoo.com Khalil_earth@yahoo.com
تأیید- 462
پوستر
بررسی اثرات نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر
ناھنجاریھای کروموزومی و فعالیت آنزیم LDH در موش
ھا
1318 roshezirak@yahoo.com Roshezirak@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 463
پوستر
مقايسه خواص محافظتي نخھاي چند فیلامنتي
نانوكامپوزيتي پليآمید6/ دياكسیدتیتانیوم و نقره در
برابر فرابنفش
1414 ghaffari.s@aut.ac.ir Ghaffari.s@aut.ac.ir
تأیید- 464
پوستر
بررسی اثر غلظت بر سنتز نانو ذرات منیزیا- سریا به
روش ھمرسوبی
1177 fatemee_ghafoori@yahoo.com rsarrafm@modares.ac.ir
تأیید- 465
پوستر
تھیه غشاء نانو کامپوزیتی ھیبرید معدنی-آلی بر پایه
نانو کامپوزیت آلومینا- سریا و پلی سولفون-آمید-ایمید
برای جداسازی دی اکسید کربن از متان
siamak.ghahramani1986@gmail.co
m
siamak.ghahramani1986@gmail.co
m
982
تأیید- 466
پوستر
بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد غشای
در MFIزئولیتی نانوساختار 894 E_basharzad@sut.ac.ir e_basharzad@sut.ac.ir
تأیید- 467
پوستر
اصلاح لايه نانو کامپوزيتی ضد لک TaN-Ag تولیدی به
روش کند و پاش ھمزمان به منظور استفاده در ابزار
جراحی
507 sghanbaryrad@yahoo.com p.sangpour@gmail.com
تأیید- 468
پوستر
مطالعه کوانتومي سولفور زدايي دي بنزن تیوفون
جداره تک کربني ھاي لوله نانو بوسیله 150 ghandchi.chem@gmail.com Hadizadeh.mh@gmail.com
تأیید- 469
پوستر
بررسی نظری ساختارھای پایدار برای ترکیبات فلز-
اندوھدرال فولرن 186 Majidgharib@khayam.ut.ac.ir shayesteh@khayam.ut.ac.ir
تأیید- 470
پوستر
ارائه مدل سینتیکی کریستالیزاسیون نانوذرات آناتاز از
آمورف تیتانیای 1210 rarezabash@gmail.com rarezabash@gmail.com
تأیید- 471
پوستر
892 akbarghasemi2@gmail.com khadem@modares.ac.ir کربني نانولولهھاي پايهي بر صوتي عملگر ساخت
تأیید- 472
پوستر
1272 v.ghasemi@live.com v.ghasemi@live.com نفت برداشت ازدياد در ھا امولسیون نانو کاربرد
تأیید- 473
پوستر
مطالعه 2 نوع بیوسنسور سولفیت و استفاده از
طلا کلوییدی نانوذرات 461 airin.ghoseyri@yahoo.com airin.ghoseyri@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 474
پوستر
سنتز مزوپور تیتانیا با استفاده از سورفکتانت PEG
20000 و استفاده از آن به عنوان پايه در کاتالیست دو
فلزي پالاديوم- مس و بررسي کارايي آن در حذف
نیترات از آب
1415 kiyanooshghavami@yahoo.com kiyanooshghavami@yahoo.com
تأیید- 475
پوستر
تھیه و شناسایی نانو ذرات اکسید روی در حضور
یونی مایع کاتالیزور 201 ghauryfariba@yahoo.com ---
تأیید- 476
پوستر
تاثیر ضخامت بذرلایه بر ترشوندگی نانومیله ھای
روی اکسید 1650 ghayour_ham@iust.ac.ir ghayour_ham@iust.ac.ir
تأیید- 477
پوستر
بررسی تاثیر حضور نانورس بر رفتار دینامیکی مکانیکی
پروپیلنی پلی تمام ھای نانوکامپوزیت میکروسلولار 1550 stg@aut.ac.ir sr_ghaffarian@aut.ac.ir
تأیید- 478
پوستر
بررسي اثر آلايیدن نقاط کوانتومي CdS بر روي بازدھي
کوانتومي نقاط با شده حساس خورشیدي ھاي سلول 296 am_sghi@yahoo.com rezanejad@pnu.ac.ir
تأیید- 479
پوستر
بررسی تاثیر امولسیون کننده اسید سیتریک بر روند
LaCoO3و 3LaMnO پروسکیتھای نانو تشکیل 172 e.ghiasi26@yahoo.com e.ghiasi26@yahoo.com
تأیید- 480
پوستر
خارج سازی رنگ کاتیونی (آبی آکریلیک 5G) از آب
(ھماتیت) آھن اکسید یافته بھبود ذرات نانو توسط 1148 ghiasi.sima@gmail.com ghiasi.sima@gmail.com
تأیید- 481
پوستر
مطالعه جذب استیلن بر روی HKUST-1 به کمک
شبیهسازی ملکولی
1613 gholami8489@gmail.com sdyeganegi@gmail.com
تأیید- 482
پوستر
تھیه نانو کرهھای سیلیکا با استفاده از روش
سونوشیمی
845 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 483
پوستر
شبیه سازی مولکولی جذب و نفوذ متان درون نانولوله
منقبض کربنی 1532 f_gholampour@stu.umz.ac.ir f_gholampour@stu.umz.ac.ir
تأیید- 484
پوستر
تھیه نانوساختارھای متنوع از سرب تلورید با استفاده
ھیدروترمال روش از 1134 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 485
پوستر
سنتز مشتقات پیریمیدین در حضور نانورآكتور SBA-Pr-
SO3H 1507 p.ghold.e@gmail.com gmziarani@hotmail.com
تأیید- 486
پوستر
اثر ھمزمان افزودني ھاي V-Al بر روي دماي واجذب
MgH2 کامپوزيت نانو 395 alireza.nit67@yahoo.com m.rajabi@nit.ac.ir
تأیید- 487
پوستر
آنالیز کمانش حرارتي نانوصفحات بر پايه تئوري دو
مشتق وزني سنجش روش به اصلاحشده متغیره 427 gho_ghorbani84@yahoo.com gho_ghorbani84@yahoo.com
تأیید- 488
پوستر
سنتز نانوذره وانادیوم (V)و نیکل اکسید، تعیین ثابت
پایداری کمپلکس ھای آن ھا با اسید آمینه ی
تریپتوفان در درجه حرارت ھای متفاوت در محیط آبی و
ارزشیابی پارامتر ھای ترمودینامیکی
687 bahare.goodarzi@gmail.com eghiamatiyazdi@birjand.ac.ir
تأیید- 489
پوستر
سنجش فولیک اسید با استفاده از حسگر نانوذرات
بیولوژيک pH در کاپتوپريل با شده اصلاح لومینسانس 1298 fgudarzy@gmail.com bayandori@ut.ac.ir
تأیید- 490
پوستر
استفاده از تکنیک ماره در بررسی ھدایت گرمایی
طلا نانوذرات حاوی نانوکلوییدھای 24 p.shidsepehr@gmail.com p.shidsepehr@gmail.com
تأیید- 491
پوستر
1178 farshadgolbabaei@yahoo.com farshadgolbabaei@yahoo.com نانوفیلتراسیون توسط خطرناک ھای فاضلاب تصفیه
تأیید- 492
پوستر
تھیه نانوكامپوزيت پلی لاکتیک اسید – نقره با خاصیت
میکروبی ضد 1329 mismg1365@yahoo.com frounchi@sharif.ir
تأیید- 493
پوستر
ساخت وارزیابی دندروزوم ھای کانژوگه با
حاوی (ایمونودندروزوم)Trastuzumab 151 nassim_golkar@yahoo.com amtamadon@gmail.com
تأیید- 494
پوستر
سنتز نانو ذرات اکسید آھن مغناطیسی عاملدار شده
391 mostafa.golshekan@gmail.com Shariaty@iaurasht.ac.ir و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور در سنتز ترکیبات آلی
تأیید- 495
پوستر
مطالعه اثرنانورس بر خواص مکانیکي و ممانعت پذيري
LDPE/LLDPE/PA6آلیاژ پايه بر پلیمري ھاي فیلم 273 m.golshirazi@ce.iut.ac.ir m.golshirazi@ce.iut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 496
پوستر
بررسي خواص فتوکاتالیزوري نانوذرات سولفید روي
ريزموج تابش روش به آب در شده تھیه 798 matin_hm@yahoo.com matin_hm@yahoo.com
تأیید- 497
پوستر
تھیه نانوکامپوزیت OMS-2/NaY و بررسی فعالیت
فنل اکسیداسیون در آن کاتالیزوری 970 mahboobeh_haddadi@yahoo.com m-zendehdel@araku.ac.ir
تأیید- 498
پوستر
اندرکنش رشته ھای پلی نوکلئوتیدی DNA با نانوپور
پروتئینی OmpF ، ابزاری برای تعیین توالی نوکلئوتیدھا
1666 saeid.hadi87@gmail.com h.mobasheri@ibb.ut.ac.ir
تأیید- 499
پوستر
مطالعه کوانتومي جذب گازھاي سمي موجود در ھوا
آھن اتم با شده کوپل مخروط نانو توسط 152 hadizadeh.mh@gmail.com hamadani@kashanu.ac.ir
تأیید- 500
پوستر
تھیه نانوحاملھای میسلی و لیپوزومی حاوي
سیرولیموس و بررسی اثربخشي آن در درمان
restenosis به دنبال تجويز موضعي در موش صحرائي
1524 azadehhaeri@yahoo.com sdadashzadeh@sbmu.ac.ir
تأیید- 501
پوستر
بررسی تاثیر فرمولاسیون بر زیست تخریب پذیری
موریلونیت مونت سدیم نشاسته نانوکامپوزیتھای 1574 amirheydari@che.sharif.ir Alemzadeh@sharif.edu
تأیید- 502
پوستر
ارائه یک مدار ILFD دارای محدوده قفل شدگی وسیع
CMOS نانومتر 90 تکنولوژی در 8 و 4 بر تقسیم برای 465 n.hajamini@aut.ac.ir n.hajamini@aut.ac.ir
تأیید- 503
پوستر
تاثیر درصدوزني نانو ذرات SiC بر سختي و ھدايت
الکتريکي نانوكامپوزيت Cu-SiC تولید شده به روش
آسیاکاري مکانیکي
1608 hajizadeh.bpa@gmail.com Hajizadeh@pparad.com
تأیید- 504
پوستر
سنتز و بررسی تجربی رفتار فوتوکاتالیستی نانوذرات
TiO2 ناخالص شده با ید به روش ھیدروترمال تحت
تابش نور فرابنفش و مرئی
907 hamedi.asma@yahoo.com mshadavi@yahoo.com
تأیید- 505
پوستر
به کارگیري نانوتیوب ھاي كربن اصلاح يافته با پلي
کاپرو لاکتون جھت ساخت و اصلاح غشاھاي نانو
فیلتراسیون
mohammadyasserhashemi@yahoo.c
om
mohammadyasserhashemi@yahoo.c
om
1643
تأیید- 506
پوستر
سنتز نانوساختارھای B4C به روش مکانوکمیکال با
ای سیاره پرانرژی آسیاب از استفاده 544 ehsaneng1365@yahoo.com Ehsaneng1365@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 507
پوستر
سنتز و مطالعه نانو کاتالیست Fe-Co/SiO2، تھیه شده
از 1212 mahdiye.hassani@yahoo.com Mahdiye.hassani@yahoo.com
تأیید- 508
پوستر
سنتز نانوذرات مگنتیت با پوشش سطحی سیلیکاته
بمنظور بازیابی ھیدرومتالورژیکی و انتخابی فلزات از
محلول
1647 m.hasani@modares.ac.ir ---
تأیید- 509
پوستر
تھیه فیلم نانو الیاف سلولزی و بررسی خصوصیات
برنج کلش از حاصل سلولزی الیاف نانو کنندگی تقویت 31 h.hasanzadeh65@ut.ac.ir h.hasanzadeh65@ut.ac.ir
تأیید- 510
پوستر
بررسی اثر نانوذرات رس بر خصوصیات مکانیکی،
حرارتی و ریز ساختار فیلم ترکیبی پولولان – پروتئین
آب پنیر
423 mahboobeh.hasannia@yahoo.com Mahboobeh.hasannia@yahoo.com
تأیید- 511
پوستر
سنتز نانوذرات N-TiO2 به عنوان يک کاتالیست موثر در
مرئي نور تحت فنل نوري تخريب 618 armineh.hassanvand@gmail.com sohrabi@aut.ac.ir
تأیید- 512
پوستر
بررسي زيست سازگاري نانو ذرات PLA-PEG-PLA و
آن روي پپتیدي داروي بارگذاري 48 robab.hasanvand@yahoo.com Robab.hasanvand@yahoo.com
تأیید- 513
پوستر
سنتز نانو پلیمرھای کی لیت کننده بر پایه ی PSMA
جھت حذف فلزات سنگین از آب شرب وپساب ھای
صنعتی
1106 reza.hasanzade7@gmail.com p_najafi27@yahoo.com
تأیید- 514
پوستر
بررسی روش جدید جداسازی نانولوله کربنی از محیط
آورنده عمل غلیظ اسیدی 535 heidari.kntu@yahoo.com heidari.kntu@yahoo.com
تأیید- 515
پوستر
سنتز ترکیبات اسپیرواکسیندول با استفاده از نانو
Fe3O4 مغناطیسي ذرات 161 elaheh.heydari84@yahoo.com manaseri@birjand.ac.ir
تأیید- 516
پوستر
حذف کلر باقیمانده مازاد از آب با استفاده از کارتریج
با شده پر ھای 1308 hosseinhazrati93@yahoo.com hosseinhazrati93@yahoo.com
تأیید- 517
پوستر
ساخت پایه ھای استوانهای متخلخل آلومینایی به
روش ریخته گری دوغابی و سنتز لایه ھای نانو گاما
آلومینا وتیتانیا بر آن جھت تصفیه آب
852 h_nooshin@yahoo.com h_nooshin@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 518
پوستر
سنتز نانو کاتالیست روی فریت (ZnFe2O4) با
روشترکیبی سل-ژل خود احتراقی وامواج اولتراسونیک
برایحذف رنگ متیلن بلو و جداسازی آن درمیدان
مغناطیسی
610 reza.hem2011@yahoo.com reza.hem2011@yahoo.com
تأیید- 519
پوستر
تاثیر افزودن آزکوربیک اسید بر زمان گیرش و استحکام
فشاری سیمان استخوانی کلسیم فسفاتی و رھایش
آن در محیط شبیه سازی شده به پلاسمای خون
1471 katyhematy@gmail.com s-hesaraki@merc.ac.ir
تأیید- 520
پوستر
پیش تغلیظ مقادير ناچیز کادمیم به روش استخراج فاز
جامد با استفاده از نانولوله ھای کربنی اصلاح شده با
پلی فسفوتنگستات به عنوان فاز جامد و اندازه گیری
آن توسط کوره الکتروترمال جذب اتمی
972 hortamani_f@yahoo.com s.habibollahi@pnu.ac.ir
تأیید- 521
پوستر
سنتز نانو پلیمر کئوردیناسیونی جدیدی از فلز مس بر
شیمی سونو روش به آزو لیگاند پایه 626 shivah60@yahoo.com morsali_a@modares.ac.ir
تأیید- 522
پوستر
رھایش کنترل شده داروی پیریدوستیگمین بروماید از
RS PO اودراجیت نانوذرات - - fganji@modares.ac.ir
تأیید- 523
پوستر
961 m_houshmand61@yahoo.com m_houshmand61@yahoo.com کوانتومي کانولوشنال کدھاي بھینه طراحي
تأیید- 524
پوستر
تاثیر عملیات بازپخت بر خواص ساختاری لایه ھای
نازک اکسید قلع با ناخالصی منگنز تھیه شده به روش
اسپری پایرولیزیز
1387 mh_doost@yahoo.com 1Mh_doost@yahoo.com
تأیید- 525
پوستر
سنتز نانو کامپوزیت سازگار شده پلی
پروپیلن/کوپلی(متیل متاکریلات-n-بوتیل اکریلات)/ نانو
خاک رس
1593 polytak2000@gmail.com polytak2000@gmail.com
تأیید- 526
پوستر
بررسی اثر کاتالیستی پوشش میکروذرات و نانوذرات
اوره اکسیداسیون جھت گرافیت الکترود روی بر نیکل 1418 maryam.hsni@yahoo.com seyedsadjadi@iust.ac.ir
تأیید- 527
پوستر
تھیه غشاھای نانوكامپوزيت بر پایه نفیون برای
استفاده در پیلھای سوختی غشای مبادله پروتون
(PEMFCs)
- - Mehranjavanbakht@gmail.com
تأیید- 528
پوستر
558 fahimeh_jafari2@yahoo.com fahimeh_jafari2@yahoo.com طلا ذرات نانو تصادفي توزيع تاثیر بررسي
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 529
پوستر
حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذرات
فنل حضور در روی اکسید 1038 seyed.jafari@modares.ac.ir seyed.jafari@modares.ac.ir
تأیید- 530
پوستر
تشكیل دانه ھاي با ابعاد نانو حین فرايند نورد تجمعي
Ti- 6Al- 4V آلیاژ 258 mehdijalali59@yahoo.com Mehdijalali59@yahoo.com
تأیید- 531
پوستر
بررسي تاثیر نانوذرات زئولیت بهعنوان پرکننده بر
مقاومت کششي کاغذ و ماندگاري آن درخمیرکاغذ
باگاس
800 H_Jalali@sbu.ac.ir H_Jalali@sbu.ac.ir
تأیید- 532
پوستر
سنتز و کنترل رشد برخی از نانوذرات اکسید مولیبدن
طبیعی الگوھای از استفاده با 944 mahdieh.jalalian@gmail.com faezeh_farzaneh@yahoo.com
تأیید- 533
پوستر
کاھش آلاينده ھاي آلي در اگزوز توسط نانو کاتالیست
پیشرفته اکسیداسیون فرآيند با 184 hadi20_44@yahoo.com Hadi20_44@yahoo.com
تأیید- 534
پوستر
ناھمواري سطح چاهھاي کوانتومي و اثرات آن بر تابع
ديالکتريک سیستم
1536 shabnam.safari.sh@gmail.com darya1362111@yahoo.com
تأیید- 535
پوستر
تھیه فیلمھاي آلژينات کلسیم حاوي نانوذرات نقره با
452 zahra1013@gmail.com Zahra1013@gmail.com خاصیت ضدمیکروبي جھت کاربرد در پوشش زخم
تأیید- 536
پوستر
بررسي تخريب فتوكاتالیزوري اسید بنفش AV5B)B5)
با استفاده از نانوكاتالیزور
Al2O3 - ZnO
882 r.rajowkar@gmail.com r.rajowkar@Gmail.com
تأیید- 537
پوستر
تاثیر غیرخطي در نظر گرفتن بستر پلیمري بروي
ارتعاشات
گرافین دولايه
998 e.jomehzadeh@kgut.ac.ir e.jomehzadeh@kgut.ac.ir
تأیید- 538
پوستر
استفاده ازآلومینیوم آندايز بعنوان بستري براي پوشش
سنگین فلزات جذب برای عاملي گروھھاي و سیلیکا 364 habibeh.hadad@kiau.ac.ir habibeh.hadad@kiau.ac.ir
تأیید- 539
پوستر
مطالعه تأثیر نوع دی الکتريک بر روی مشخصات ابعادی
و ساختار میکروسکوپی پودر نانوساختار تنگستن
کاربیدی (WC-Co) تولیدی از ضایعات کاربیدی به روش
فرسایش جرقه ای
1698 farid8kabiri@gmail.com mrshabgard@tabrizu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 540
پوستر
495 m45_kabiri@yahoo.com soleim_m@modares.ac.ir عصب بافت مھندسی در ساختار نانو داربستھای کاربرد
تأیید- 541
پوستر
تھیه کربن فعال معناطیسی شده با نانوذرات اکسید
(Fe3O4) آھن 1490 kakavandibvch@yahoo.com ---
تأیید- 542
پوستر
رھایش داروی آنتیباکتریال جنتامایسین از طریق
دوفازی فسفات کلسیم نانوحاملھای 428 m.m.kalani@gmail.com m.m.kalani@gmail.com
تأیید- 543
پوستر
سنتز وشناسايي کاتالیزورھاي مخلوط اکسیدھاي
منگنز-نیکل-آلومینیم وبررسي فعالیت کاتالیستي آنھا
در فاز مايع
725 ati_kalantar@yahoo.com v-mahdavi@araku.ac.ir
تأیید- 544
پوستر
سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت پلی اتیلنی حاوی نانو
سونوشیمی روش به نقره ذرات 143 kalantary.hh@gmail.com Morsali_a@modares.ac.ir
تأیید- 545
پوستر
 اصلاح سطحی خصوصیات کالای پنبهای با بکارگیری
بتاسیکلودکسترین به منظورافزایش جذب مواد رنگزای
مستقیم و نانو ذرات نقره
193 mahnaz.kalhor@yahoo.com Mahnaz.kalhor@yahoo.com
تأیید- 546
پوستر
تھیه نانو ذرات اکسید نیکل و کاربرد آن در سنتز
ایندولین ترکیبات 154 fatemekamali2013@yahoo.com manaseri@birjand.ac.ir
تأیید- 547
پوستر
طراحی و سنتز و تعیین ویژگی دو نوع نانوبیوکونژوگه
نانوذرات طلا-آنزیم ارگانوفسفرھیدرولاز به عنوان
نانوبیوسنسورھای سموم عصبی ارگانوفسفره برای
کاربردھای پزشکی و نظامی و محیط زیست
425 kamelipoor@gmail.com kamelipoor@gmail.com
تأیید- 548
پوستر
سنتز و بررسی فعالیت کاتالیتیکی و فوتوکاتالیتیکی
کامپوزیت نانو 636 karami951@yahoo.com hosseinsalavati@yahoo.com
تأیید- 549
پوستر
سنتز و مشخصه يابي نانوذرات دي اکسید قلع آلايیده
شده با فلز آلومینیوم بهروش آبي-حرارتي در حضور
ماکروويو
1140 neda_kargarpor@yahoo.com neda_kargarpor@yahoo.com
تأیید- 550
پوستر
به کارگیری آسیاکاری واکنشی در تولید کاتالیست
ھای نانوکامپوزيتی با ترکیب Al2O3-Fe-C جھت سنتز
نانولوله ھای کربنی
943 ebrahimzk88@gmail.com ---
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 551
پوستر
تراوایی گاز N2در نانوکامپوزیت اپوکسی- نانوآلومینای
ای صفحه 26 g.karimikhozani@modares.ac.ir mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 552
پوستر
تھیه نانو سیلیكاي عامل دار شده به عنوان كاتالیزگر
كرومن مشتقات سنتز براي 678 m_karimi1366@yahoo.com tajbaksh@umz.ac.ir
تأیید- 553
پوستر
سنتز نانو میله ھاي دي اکسید تیتانیم به روش
ھیدروترمال 586 karimkhani.f@gmail.com ghayour_ham@iust.ac.ir
تأیید- 554
پوستر
بررسی تاثیر چسباندن و جدایش براکت ارتودنسی بر
خواص مکانیکی مینای دندان با استفاده از آزمایش
دندانه گذاری نانو
8 a_karimzade@mecheng.iust.ac.ir A.karimzadeh.66@gmail.com
تأیید- 555
پوستر
بررسی حسگر گاز ترکیبات آلی فرار با استفاده از
الکترولیت جامد زیرکونیاي پایدار شده با ییتریا و
نانوذرات دیاکسیدقلع
665 monirehalizadeh@alumni.ut.ac.ir mortazav@ut.ac.ir
تأیید- 556
پوستر
برھمكنش متفورمین با سطح نانو لوله كربن :بوسیله
DFT محاسبات 362 tavakoli.khadijeh@yahoo.com kazemibali@gmail.com
تأیید- 557
پوستر
آلیاژسازي مکانیکي نانو کامپوزيت Al-4%Cu/Sic و
آن سايشي و مکانیکي خواص بررسي 257 mahnazkeneshloo@gmail.com mahnazkeneshloo@gmail.com
تأیید- 558
پوستر
عبور پذیری اکسیژن در فیلم دمشی نانو کامپوزيت
رس نانو -اتیلن پلی 1684 amkermani2003@mail.com mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 559
پوستر
بررسی عوامل موثر بر انجام فرایند پرداخت سطح به
وسیله 1281 abdullah_keshavarz@yahoo.com Abdullah_keshavarz@yahoo.com
تأیید- 560
پوستر
کشت بافت و بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره با کاھش
زيستي يونھاي تتراکلرواوريت و نیترات نقره در گیاه
يونجه
1127 marziehkeshavarzi544@gmail.com marziehkeshavarzi544@gmail.com
تأیید- 561
پوستر
نانو ذرات پالاديوم نشانده شده بر روي بستر اتیلن دي
آمین-سلولز کاتالیزوري مناسب براي واکنش Heck در
حلال آب
688 S_Keshipour@sbu.ac.ir a-shaabani@sbu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 562
پوستر
سنتز سولوترمال و شناسایی نانوساختار کلسیم
پیروفسفات 380 sahar.keshtkar@yahoo.com dehghani@kashanu.ac.ir
تأیید- 563
پوستر
37 keshvardoost@znu.ac.ir Farideh_piri@yahoo.com (III) آھن اکسید نانوذرات سنتز
تأیید- 564
پوستر
بررسي دماي كلسینه شدن بر روي خواص
فتوكاتالیستي نانو ذرات زيركونیا در تخریب رنگدانه
كنگورد
- - saghabeygi@yahoo.com
تأیید- 565
پوستر
624 khajeh@alumni.ut.ac.ir khajeh@ut.ac.ir شعله در فلزی اکسید نانوساختار تولید فرایند
تأیید- 566
پوستر
 تاثیر نانو ذرات و تثبیت آنزیم بر عملکرد سنسور
ای شیشه کربن الکترود پایه بر سولفیت شناساگر 488 son_of_a_soil@yahoo.com son_of_a_soil@yahoo.com
تأیید- 567
پوستر
تثبیت نانوذرات تیتانیم دیاکسید روی دانهھای
شیشهای و تجزیه فوتوکاتالیستی یک مدل آلاینده در
مقابل نور خورشید
1567 h.khalilian316@gmail.com m.behpour@kashanu.ac.ir
تأیید- 568
پوستر
ظرفیت گرمایی ویژه گاز زنون جذب شده روی صفحه
نقصدار و کامل گرافین 374 mkharatham@gmail.com mkharatham@gmail.com
تأیید- 569
پوستر
ساخت و مشخصه یابی داربست لیفی نانوکامپوزیتی
پلی کاپرولاکتون/فورستریت برای مھندسی بافت
استخوان
1071 ma.kharaziha@gmail.com ma.kharaziha@gmail.com
تأیید- 570
پوستر
بیوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه
بیدمشک 40 m.khayat@kashanu.ac.ir maryamkhaiiat@yahoo.com
تأیید- 571
پوستر
کاربرد نانو کاتالیزورھای اسیدی بر پایهMCM-41 در
سنتز ترکیبات بیس ایندولیل متان و واکنش ھمزمان
حلقهگشایی اپوکسیدھا و نوآرایی پیناکولون آنھا
136 msn8288@gmail.com khayati293@yahoo.com
تأیید- 572
پوستر
تأثیر سرعت چرخش بر خواص اپتیکي لايه نازک CeO2
SiO2 با آلايیده - - maryam_manteghi@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 573
پوستر
استفاده از نانورس جھت بھبود خواص مقاومت مارشال
و مقاومت کششي آسفالت اصلاح شده با
پلياتیلنگلیکول
1531 mkjafari2@gmail.com mirmohseni@yahoo.com
تأیید- 574
پوستر
سنتز پیرانوکرومنھاي جديد با استفاده از نانو
سیمھاي تیتانیم دي اکسید در نقش کاتالیزور ناھمگن
و سبز
379 saeidkhm@yahoo.com karami@mail.yu.ac.ir
تأیید- 575
پوستر
تھیه کامپوزیت گرافن-نانوFe3O4 وارزیابی فعالیت آن در
910 nasibehkhodakaram@gmail.com nasibehkhodakaram@gmail.com حذف آرسنیک از آب آلوده به آن
تأیید- 576
پوستر
سنتز و شناسایی نانوھیبریدھای رنگدانه آزو-آزومتین
با ھیدروکسیدھای لایهای دوتایی منیزیم- آلومینیوم و
روی- آلومنیوم و بررسی خواص حرارتی آنھا
1054 m.f.khodam@gmail.com m.f.khodam@gmail.com
تأیید- 577
پوستر
تھیه وبررسی خاصیت فتو کاتالیستی نانو ذرات
فریت بیسموت 1265 m.khenari@gmail.com md_mozaffari2006@yahoo.com
تأیید- 578
پوستر
بررسی الگوی اتصال نانوذره پلي اتیلن ايمین به
پروتئین ھاي سلولھای رده سلولی آدنوکارسینومای
کولون
1594 KhonsariZM851@mums.ac.ir Khonsarizm851@mums.ac.ir
تأیید- 579
پوستر
ایمنی زایی نانوذرات PLGA حاوی پروتئین سطحی
31کیلودالتونی نوترکیب بروسلا ابورتوس در مدل
BALB/c موشی
709 nimakhoramabadi@modares.ac.ir nimakhoramabadi@modares.ac.ir
تأیید- 580
پوستر
سنتز نانو ذرات CdSe پوشیده شده با لیگاند 2-
مرکاپتونیکوتینیک اسید برای شناسایی و اندازه گیری
میزان کروم (VI) موجود در آبھای زیست محیطی
554 khorashahi.s@gmail.com mshosseini1336@yahoo.com
تأیید- 581
پوستر
بررسی تشکیل نانوکمپلکسھای بیو پلیمری کاراگینان-
FTIR توسط D ویتامین حامل عنوان به سدیم کازئینات 417 m.khoshmanzar2009@yahoo.com Babakg1359@yahoo.com
تأیید- 582
پوستر
بررسی اثر اندازه نانو ذرات اکسید زیرکونیوم برروی
بار انتقال مقاومت 1713 khoshnamasari@yahoo.com khoshnamasari@yahoo.com
تأیید- 583
پوستر
سنتز نانو ذرات اکسید قلع خالص و آلاییده با نقره به
561 farshad.khoshnood@gmail.com farshad.khoshnood@gmail.com روش سل- ژل و مقایسه خواص اپتیکی آن ھا
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 584
پوستر
ساخت نانوکامپوزیت غشائی
پلیسولفون/نانولولهکربنی(CNT) : بررسی اثر اصلاح
سطح نانو لوله بر مورفولوژی
744 siamak_0123@yahoo.com siamak_0123@yahoo.com
تأیید- 585
پوستر
تھیه و شناسایی نانوذرات کادمیوم سولفید به روش
اگزالات کادمیوم ی ماده پیش از میکروویو 1645 khoshroz.sanaz@yahoo.com salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 586
پوستر
بررسي طیف سنجي ھاي رامان و فوتولمینسانس
نقره با شده آلايیده اکسیدروي نانوساختارھاي 415 skhgandomani66@gmail.com Yousefi.ramin@gmail.com
تأیید- 587
پوستر
سنتز در محل نانواکسیدروي بر روي پارچه پنبهاي خام
کالا سفیدي افزايش منظور به 732 shake518@yahoo.com tex5mm@aut.ac.ir
تأیید- 588
پوستر
تھیه داروي deferasiroxدر ابعاد نانـو با استفاده از
ذرات برسايز غلظت اثر بررسي و التراسونیک امواج 108 mar.khatami@yahoo.com zh.rashidi@yahoo.com
تأیید- 589
پوستر
پیاده سازی بھینه جمع کننده و تفریق کننده کامل در
تکنولوژی اتوماتای کوانتومی سلولی برمبنای گیت
اکثریت
1203 moein.kianpour@yahoo.com moein.kianpour@yahoo.com
تأیید- 590
پوستر
ساخت نانو امولسیون سوخت آب در اکتان جھت تولید
سوخت ھای جایگزین و دوستدار محیط زیست:
بررسی پارامتر زمان صوت دھی بر اندازه ذرات
577 kohansal_mahsa@yahoo.com m.hosseini@nit.ac.ir
تأیید- 591
پوستر
مطالعه جذب سطحی باکتری بوسیله آرایه
کربنی ھای نانولوله 1383 ma.kolangikhah@gmail.com Ma.kolangikhah@gmail.com
تأیید- 592
پوستر
طراحي ھرن برای بررسي اثر ارتعاشات التراسونیک بر
ECAP فرايند از حاصله نانوساختارھاي - - k_koohkan@mecheng.iust.ac.ir
تأیید- 593
پوستر
1343 e.koushandeh@gmail.com haghparast@iausr.ac.ir قابلیت با پذير برگشت بارل دھنده انتقال طراحي
تأیید- 594
پوستر
بررسي خواص الکتروني نانوساختارھاي CxN ، CxB
وBNC گرافن گونه
396 shekaari@gmail.com hamedlashgari@srbiau.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 595
پوستر
بررسی زمان آسیابکاری مکانیکی بر روی رفتار حرارتی
Nb2AlC/Al2O3 کامپوزیت نانو احتراقی سنتز 575 ylohrasbi@yahoo.com ylohrasbi@yahoo.com
تأیید- 596
پوستر
بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم فاز روتایل بر
ناھنجاری ھای کروموزومی در مغز استخوان موش ھا
پس از زمان ھای مختلف
1213 lotfiakram96@yahoo.com lotfiakram96@yahoo.com
تأیید- 597
پوستر
تجزیه فتوکاتالیستی Reactive Orange 16 توسط نانو
آبی محیط یک در Fe3+-TiO2 ذره 1419 mojtaba.safari67@yahoo.com mojtaba.safari67@yahoo.com
تأیید- 598
پوستر
ویژگی ھای نانوساختاری اکسید ھافنیوم و اکسید
ھافنیوم/پلی استایرن به عنوان گیت دی الکتریک
ترانزیستورھای اثر میدانی آلی
866 sheida.lotfi@gmail.com Sheida.lotfi@gmail.com
تأیید- 599
پوستر
بررسي عددي جريان توربولانت دوفازي نانوسیال در
سینوسي کانال 285 alborz.180@gmail.com manavi.alborz@gmail.com
تأیید- 600
پوستر
سنتز سامانهھای نوین دارورسانی برپایه نانومواد
طلا حاوی 1505 madani.fahime@yahoo.com adeli@sharif.edu
تأیید- 601
پوستر
خواص جذب سطحي مولكول استیك اسید بر روي
نانوتیوب ھاي كربني تك ديواره زيگزاگي (0و0) ،(4و6) و
(0و8): يك مطالعه محاسباتی
449 m_madani88@yahoo.com m-madani88@yahoo.com
تأیید- 602
پوستر
1081 nargesmaghsoudi@yahoo.com shariati@aut.ac.ir شناسايي و سنتز :فسفازني جديد تركیبات نانوذرات
تأیید- 603
پوستر
ساخت غشای نانومتخلخل از پلی وینیل کلراید به
فازی وارونگی روش - - maghsoud@um.ac.ir
تأیید- 604
پوستر
تھیه نانوكامپوزیت زئولیت/ھتروپلیاسید فلز دار شده و
230 nmahdibabai@yahoo.com nmahdibabai@yahoo.com بررسی خواص کاتالیزوری آن در واکنش تھیه استانیلید
تأیید- 605
پوستر
مطالعه رفتار الکتريکي و انرژي بستگي الکترونھاي
mahmoudi_hossein@guilan.ac.ir - - والانس درنانوذرات دي اکسید قلع
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 606
پوستر
حذف رنگزاھا از محیطھاي آبي با نانوذرات مغناطیس
جاذب عنوان به روي-نیكل فريت 344 nm_mahmoodi@yahoo.com mahmoodi@icrc.ac.ir
تأیید- 607
پوستر
اثر بر ھمکنش الکترون فونون روی گذار فاز عایق
کربنی ھای نانولوله پلارونی 208 mahnaz.abtin@yahoo.com Mahnaz.abtin@yahoo.com
تأیید- 608
پوستر
مدل سازی ریاضی جذب دینامیک دربستر نانو جاذب
ھای ھسته- پوسته به منظور جداسازی دی اکسید
کربن از متان
1267 sa_mahzoon@yahoo.com shfatemi@ut.ac.ir
تأیید- 609
پوستر
روشي ساده براي تغییر نانوساختار دي اکسید تیتانیم 1700 Mojaddami@mehr.sharif.ir mohammadi@sharif.edu
تأیید- 610
پوستر
مغناطومقاومت ديواره مغناطیسي در نانواتصالات
فرومغناطیس 1108 royamajidi@gmail.com royamajidi@gmail.com
تأیید- 611
پوستر
طراحي و سنتز نانولیپوزوم ھاي کاتیوني و بررسي
saman_h@modares.ac.ir - - کارايي آن ھا در انتقال ژن به سلول ھاي يوکاريوتي
تأیید- 612
پوستر
ارائه روشي نوين جھت الکتروسنتز نانوذرات کرومین،
ثابت درجريان فتالازين و ايندول اکس 170 S_Makarem@sbu.ac.ir a-mohammadi@sbu.ac.ir
تأیید- 613
پوستر
تولید نانو الیاف الکتروريسي شده مغزي-پوسته براي
بیوتیک آنتي رھايش 992 malekim@uni-koeln.de malekim@uni-koeln.de
تأیید- 614
پوستر
مھندسی کردن سطح نانو مواد بواسطه آنزیم 1122 mahinmaleki19@yahoo.com mohadeli@yahoo.com
تأیید- 615
پوستر
تھیه نانو ذرات آھن به روش ھمرسوبی شیمیایی و
تھیه کاتالیزور مغناطیسی ملامین سولفونیک اسید
نشانده شده روی سطح نانو ذرات آھن
993 rm.chemistry@yahoo.com akiasat@scu.ac.ir
تأیید- 616
پوستر
تاثیر عوامل مختلف برروی خواص ضدباکتری
پوششھای سرامیکی با استفاده از نانومواد
1153 rezamalekymail@yahoo.com Rmaleki63@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 617
پوستر
استفاده از نانوذرات فلزی جھت گسترش طیف جذب
سلول ھای خورشیدی پلیمری و محاسبه شعاع بھینه
برای نانوذرات
373 h-maleki88@ms.tabrizu.ac.ir h-maleki88@ms.tabrizu.ac.ir
تأیید- 618
پوستر
تھیه اثرات زاویه قرارگیری نانولوله ھای کربنی بر
ھا نانوکامپوزیت مکانیکی خواص 323 hosseinmamanpush@gmail.com hosseinmamanpush@gmail.com
تأیید- 619
پوستر
اثر حساس كنندگي نانوذرات مغناطیسی طلا دار شده
بر روی سلو لھاي سرطان سینه با استفاده از پرتوي
دھی
1548 h.kheiri@modares.ac.ir h.kheiri@modares.ac.ir
تأیید- 620
پوستر
اکسايش2،6-دی ایزوپروپیل نفتالن به 2،6-نفتالن دی
کربوکسیلیک اسید در حلال استیک اسید، توسط
نانوذرات ھیبريد شده ي Co-Mn ، تثبیت شده بر
استخوان کلسینه شده و چوب پیرولیز شده
1377 atefeh_m1649@yahoo.com mghiaci@cc.iut.ac.ir
تأیید- 621
پوستر
اندازه گیري الکتروشیمیایی استامینوفن در حضور
آسکوربیک اسید و پروپرانولول با استفاده از الکترود
خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات مس فلزي و باز
شیف
1154 marziyehmasaratfar@yahoo.com Marziyehmasaratfar@yahoo.com
تأیید- 622
پوستر
تھیه و شناسایی نانوذرات خالص TiO2 با استفاده از
ژل-سل روش به جدید شیف-باز 858 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 623
پوستر
سنتز و شناسایی مزوحفره زئولیتی ZSM-5/KIT-6
حاوی نانو ذرات نیکل و کاربرد آنھا در کاھش ترکیبات
نیترو به آمینھا
225 omid.6663@gmail.com rkalbasi@iaush.ac.ir
تأیید- 624
پوستر
بررسي تأثیر افزودن نانوذرات پاراآمینوبنزواتآلوموکسان
به نانوذرات بوھمیت بر جذب سطحي يونھاي سرب
در محلولھاي آبي:
43 mohammadali.mazdak@yahoo.com Laleh.rajabii@gmail.com
تأیید- 625
پوستر
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گرده گل
رز
348 maliha.mozaheb@yahoo.com maliha.mozaheb@yahoo.com
تأیید- 626
پوستر
سنتز و مطالعه ساختاری نانو مواد تشکیل شده از
tpphz
لیگاند و کبالت 297 nafisemodanlou@gmail.com Nafisemodanlou@gmail.com
تأیید- 627
پوستر
مطالعه ترموھیدرولیکی جريان در نانو کانال به کمک
بولتزمن شبکه روش 1596 amir_meghdadi@yahoo.com amir_meghdadi@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 628
پوستر
سنتز نانو لوله ھای کربنی بس ديواره با استفاده از
کاتالیزور ھای ترکیبی Ni-Co به روش نھشت از بخار
شیمیايی مواد
- - hos-a-p1@umz.ac.ir
تأیید- 629
پوستر
تاثیر بر ھم کنش اسپین – مدار بر مغناطش نانوذرات و
ا ندازه مغناطش نا نو ذرات در مواد با بر ھم کنش ھای
شبه یک بعدی
139 elham.mehran1989@gmail.com elham.mehran1989@gmail.com
تأیید- 630
پوستر
فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزيکوشیمیايي
نانوذرات ایسکومISCOM) ) به روش ھیدراته کردن
فیلم لیپیدی
1290 ahmadmehravaran@yahoo.com ahmadmehravaran@yahoo.com
تأیید- 631
پوستر
سنتزآلفاآمینو فسفونیت بااستفاده از نانو ذرات
مغناطیسی Fe2O3 –γ عامل دارشده با فسفریک
اسید
156 zahra_m_falatooni@yahoo.com ssobhani@birjand.ac.ir
تأیید- 632
پوستر
امواج ماگنیتوپلاسما روي گرافن در حالت ھاي
الکتروني جايگزيده 1674 mir_physic@yahoo.com haghighi_236@mail.ru
تأیید- 633
پوستر
اثر سطح مقطع پراکندگي ناکشسان الکترون بر تعیین
مشخصات نانوساختارھاي فلزي در آمیخته با پلیمر به
کمک XPS
350 hajati@yu.ac.ir Hajati@mail.yu.ac.ir
تأیید- 634
پوستر
بررسي رفتار مرفولوژيکي فوم میکروسلولار بر پايه
سلولز نانوکريستال/اسید لاکتیک پلي 872 r_miraky@yahoo.com R_miraky@yahoo.com
تأیید- 635
پوستر
بھره گیري از روش اولتراسونیك براي سنتز نانوذرات
جديد فسفازن يك 1083 mousavi_setare@yahoo.com shariati@aut.ac.ir
تأیید- 636
پوستر
استفاده از امواج فراصوت برای تولید نانوامولسیون
پرتقال پوست روغنی اسانس 1555 adelmirmajidi@yahoo.com sabbasifood@modares.ac.ir
تأیید- 637
پوستر
اندازه گیري اسیدفولیک در مواد غذايي با استفاده از
369 le_mirmoghtadaie@yahoo.com Le_mirmoghtadaie@yahoo.com يک نانو حسگر بر پايه نانوذرات طلاي فعال سازي شده
تأیید- 638
پوستر
بررسی تأثیر دمای کلسینه بر خواص اپتیکی لايه نازک
SnO2 - - maede.mirmohammadi@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 639
پوستر
سنتز نانوساختارھای ZnO در محیط ھای یون مایع در
آلتراسونیک شرایط 357 am.mirsaidi@yahoo.com msaba16us@yahoo.com
تأیید- 640
پوستر
ساخت و مشخصهیابی پوشش نانوساختار دیاکسید
مس با آلاییده قلع 486 e.mirsalary@yahoo.com esmat.mirsalary@modares.ac.ir
تأیید- 641
پوستر
الکتروسنتز نانو کامپوزیت فیلم پلی آنیلین اصلاح شده
با پلاتین در محلول فسفریک اسید شامل پتاسیم
کلراید و برسی اثر الکتروکاتالیتیکی آن بر متانول
1254 persian.206@gmail.com aliparsa@iausr.ac.ir
تأیید- 642
پوستر
جذب سطحی متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) بوسیله
آبی محیط از پرفلوئوروآکتیلآلومینا-نانو جاذب 1611 amir.mirzaei785@gmail.com ebadi@sut.ac.ir
تأیید- 643
پوستر
بررسی اثر ھم افزایی خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات
نقره و آلیسین بر علیه عفونت پوستی ناشی از
سودوموناس آئروژینوزا
694 famirzaei83@yahoo.com saloutim@yahoo.com
تأیید- 644
پوستر
بررسی مقایسه ای اثرات ضد میکروبی نانوکامپوزیت
آلومینا– سیلیکا-تیتانیا ونانوذره نقره در شرایط برون
تنی
956 dr_hamzeh@yahoo.com dr_hamzeh@yahoo.com
تأیید- 645
پوستر
تھیه وشناسایی نانو ذرات اکسید روی بر روی بستر
روی سولفید 117 zahra_mirzaei61@yahoo.com chimist_z@yahoo.com
تأیید- 646
پوستر
مقایسه ی عملکردالکتروشیمیایی گرافن در الکترود
خمیر کربنی والکترودکربن شیشه ای برای
اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی گلوکز
alizadeh@uma.ac.ir shabnam_mirzagholipour@yahoo.co
m
332
تأیید- 647
پوستر
طراحی و ساخت سنسور نورتابی الکتروشیمیایی
توسط شده سطح اصلاح 247 nooshinm.nasiri@yahoo.com ganjali@khayam.ut.ac.ir
تأیید- 648
پوستر
تھیه الکتروکاتالیست گرافیت اصلاح شده به وسیله
a.mirzapour@modares.ac.ir - - نانوکامپوزيت نیکل – نانو اکسید آلومینیوم
تأیید- 649
پوستر
استفاده از نانوذرات TiO2و کاتیون منیزیم دوپه شده
در زئولیت Y به فرم سدیم برای طراحی الکترود اصلاح
شده شیمیایی
1381 r.motaghed@yahoo.com arvand@guilan.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 650
پوستر
رھیافتي جديد بر اساس روش متالورژي پودر درجا
Al پودر درون SiC نانوذرات کردن محبوس براي 1527 mohammad.moazami@yahoo.com mohmoazami@ut.ac.ir
تأیید- 651
پوستر
تعیین عوامل موثر در سنتز نانوذرات پلیمری دکستران-
کیتوزان 301 rezvan.mobasseri@yahoo.com naderman@modares.ac.ir
تأیید- 652
پوستر
تولید نانوکامپوزیت پلیپیرول/نانولوله کربنی و بررسی
آن الکتریکی خواص 1293 nooshin.mobini@yahoo.com nooshin.mobini@yahoo.com
تأیید- 653
پوستر
تھیه سیکلودکسترین ھای اصلاح شده بابرخی
آنھا میھمان-میزبان خواص وبررسی آمینه ازاسیدھای 1128 s.moghadam367@yahoo.com A_dadkhahtehrani@yahoo.com
تأیید- 654
پوستر
سنتز مزوپور سیلیکا MCM-48 و ایجاد گروه ھای
عاملی بر روی آن جھت کاربرد کاتالیستی در تھیه
بیودیزل
794 t.mohamadpanah@yahoo.com t.mohamadpanah@yahoo.com
تأیید- 655
پوستر
الکترود کربن شیشهای اصلاح شده با خمیر
نانولولهھایکربنی حاوی نانوکامپوزیت نانومیلهھای
ُکسید گرافن به عنوان حسگر الکتروشیمیایی
طلا – ا
جھت تعیین مقدار ایندومتاسین در نمونهھای دارویی
1257 gholizadeh.tahereh@yahoo.com arvand@guilan.ac.ir
تأیید- 656
پوستر
تاثیر افزودني كلريد منیزيم بر سنتز اسپینل
پودرھا مخلوط روش با منیزيم آلومینات نانوكريستالي 1569 fatemeh.mohammadi66@gmail.com Fatemeh.mohammadi66@gmail.com
تأیید- 657
پوستر
تھیه پلی مر خطی-دندریتیکی با ھسته مرکزی پلی
اتیلن گلایکول و به کار گیری در سیستم ھای دارو
رسانی
838 marziekho66@yahoo.com Mohadeli@yahoo.com
تأیید- 658
پوستر
بررسي خواص تريبولوژيکي نانو کامپوزيت
آلومینیوم/نانولوله کربن تولید شده با استفاده از
فرآيند اصطكاكي- اغتشاشي
1233 M.Mohammadi@farsnov.com afs@iaushiraz.com
تأیید- 659
پوستر
نانوساختارھای انباشته از فیلامنت اکتین در حضور
چندظرفیتی نمک 1480 sarah@iasbs.ac.ir sarah@iasbs.ac.ir
تأیید- 660
پوستر
تھیه و بررسي خصوصیات الکتروشیمیايي و
میکروسکوپي نانوساختارھاي پلیمر ھادي
کوئورديناسیوني
819 rmrmohammadi@gmail.com habibkazemi@iasbs.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 661
پوستر
بررسی تاثیر نانورس بر خواص ویسکوالاستیک و رفتار
قیر رئولوژیکی 644 motahare.mohamadi.84@gmail.com karimrazavi@sut.ac.ir
تأیید- 662
پوستر
تولید نانوذرات اکسید مس در محلول آلي به روش لیزر
آنھا نوري خواص بررسي و کندگي 785 samira147ir@gmail.com samira147ir@yahoo.com
تأیید- 663
پوستر
بررسی سمیت نانوذرات کربن نانوتیوب بومی در
مقایسه با الیاف آزبست بر سلولھاس اپیتلسال ریه
انسان به صورت اینویترو
927 mohammadian_y@razi.tums.ac.ir Mohammadian_y@razi.tums.ac.ir
تأیید- 664
پوستر
بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال آب/مس
در محفظه ھای L شکل انتھا باز به کمک روش شبکه
بولتزمن
1462 hasan4219@gmail.com hasan4219@gmail.com
665 رد
اثر مدتزمان بازپخت و غلظت محلول بر خواص
ساختاری و مورفولوژی نانوساختارھای رویاکسید
تھیه شده به روش ھیدروترمال
440 kmohamadniya@yahoo.com mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 666
پوستر
585 zahramohammadkhani@yahoo.com z.mohammadkhani@modares.ac.ir Mil-101مورفولوژی و ساختار بر ھا سورفکتانت تاثیر
تأیید- 667
پوستر
سنتز پودر نانو کامپوزیت Ag/CNTS جھت مطالعه حذف
62 آبی اسیدی رنگ 444 n.mohamadnezhad800@yahoo.com ---
تأیید- 668
پوستر
بررسى و مطالعه بر روى چگونگى ساخت
نانوکامپوزيت نقره بر روى آلومینا توسط امواج ماوراى
صوت
1088 rana_mtc2005@yahoo.com halladj@aut.ac.ir
تأیید- 669
پوستر
خاصیت نیم فلزي در فصل مشترک SrC/GaSb با تغییر
ھا لايه تعداد 385 ahmad.phy.phi@gmail.com ahmad.phy.phi@gmail.com
تأیید- 670
پوستر
خواص مغناطیسی جدید نانو پودرھای مغناطیسی
رسوبی ھم روش به شده سنتز MnFe2O4 886 mohammadiali65@gmail.com Mohammadiali65@gmail.com
تأیید- 671
پوستر
ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی نانوذرات بیوسرامیک
نوین ھاردستونایت ((Ca2ZnSi2O7 برای کاربردھای
ارتوپدی
448 somayeh.mohamadi10@yahoo.com 2-alidstm@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 672
پوستر
سنتز نانو ھیدروکسی آپاتیت با استفاده از روش
شیمیایی گیری رسوب 817 rogaye.mohebbi@yahoo.com rogaye.mohebbi@yahoo.com
تأیید- 673
پوستر
ايجاد نانوپوشش ھای آلی روی پودر آلومینیم به منظور
آبی ھای محیط در کاربرد و سازی غیرحساس 1476 mehdi.mohebbi2011@gmail.com mehdi.mohebbi2011@gmail.com
تأیید- 674
پوستر
 كاربردھاي فناوري نانو در تولید حسگرھاي زيستي
نانو 890 mehdimohab@yahoo.com mehdimohab@yahoo.com
تأیید- 675
پوستر
 تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی
PA6/PP کامپوزیتی ھای چرخدنده - - rasoolmohsenzadeh@gmail.com
تأیید- 676
پوستر
تھیه نانوکامپوزيت ھاي جديد پلي آمید/خاک رس
اصلاح شده با استفاده از دي آمین آروماتیک 2،5-
 و (BAPO)اگزاديازول-1،3،4-(ايل-2-آمینوپیريدين-6)بیس
ايزوفتالويل کلرايد
1137 raminm75@yahoo.com ya_mansoori@yahoo.com
تأیید- 677
پوستر
557 alireza.mojtaba@ymail.com alireza.mojtaba@ymail.com بھره بر طلا نانوذرات تصادفي توزيع تاثیر بررسي
تأیید- 678
پوستر
کاربرد نانوکاتالیست کبالت-منگنز بر پايه ھیدروکسي
mghiaci@cc.iut.ac.ir - - آپاتیت در واکنش اکسايش آنتراسن به آنتراکینون
تأیید- 679
پوستر
ساخت، شناسايي و استفاده از نانو کره سیلیکا)
کتونھا استامیدو سنتز در اسید سولفوريک) 1570 mmokhlesi313@gmail.com mmokhlesi313@gmail.com
تأیید- 680
پوستر
تأثیر نانوبنتونیت بر ویژگیھای مقاومتی کاغذھای
تحریر و چاپ 1705 mina.mokhtari88@yahoo.com mina.mokhtari88@yahoo.com
تأیید- 681
پوستر
سنتز و شناسايی نانوكامپوزيت ھای پلي (آمید-ايمید-
ژل-سل روش به /TiO2(سولفون 1386 nasim_mo08@yahoo.com kolahdoozan@iaush.ac.ir
تأیید- 682
پوستر
سنتز و شناسایی نانو ساختارھای متفاوت روی
(ΙΙ)اکسید از پلیمر کوئوردیناسیونی تک بعدی جدید
سنتز شده به عنوان پیش ماده
1299 molaei901@yahoo.com morsali_a@modares.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 683
پوستر
کپسوله کردن کمپلکسھای منگنز تھیه شده با شیف
MCM-41 مزوپور در بنزآلدھید ھیدروکسی -2 بازھای 1028 pmollazadeh@yahoo.com pmollazadeh@yahoo.com
تأیید- 684
پوستر
بررسي اثر ذرات نانو سیلیس بر ويژگي ھاي مكانیكي
فیزيكي و 476 alireza5662@yahoo.com Alireza5662@yahoo.com
تأیید- 685
پوستر
ساخت و اصلاح غشاھای نانوفیلتر ترکیبی(TFC) با
خواص ضد انسداد بالا با استفاده از آکریلیک اسید و
تابشUV
1147 e_momeni17@yahoo.com jmansourpanah@yahoo.com
تأیید- 686
پوستر
مشاھده خواص تابشي متفاوت از نقاط کوانتومي
سطحي ھاي حالت اثر :سیلیکون کلوئیدي 1268 a_momeni@iust.ac.ir a_momeni@iust.ac.ir
تأیید- 687
پوستر
بررسی عملکرد کاتالیستھای سنتز شده بر پایه
نفتا از سبک اولفینھای تولید در زئولیت 299 forough_momayez@yahoo.com Towfighi@modares.ac.ir
تأیید- 688
پوستر
اثر نانو ذره ZnO بر روی خواص حجمی محلولھای آبی
گلیکول پروپیلن پلی 582 rima_munes@yahoo.com rima_munes@yahoo.com
تأیید- 689
پوستر
بررسي تاثیر استفاده از نانو سیال اکسید
آلومینیوم/متانول به عنوان سیال عامل در ترموسیفون
ھاي سیستم فتوولتائیک/حرارتي
1273 m.moradgholi65@yahoo.com m.moradgholi65@yahoo.com
تأیید- 690
پوستر
سنتز و بررسی تاثیر دما بر روی ساختار نانو ذرات
CO0.5Mn0.5Fe2O4 1280 samira.moradi.farisar@gmail.com Samira.moradi.farisar@gmail.com
تأیید- 691
پوستر
502 nasim.morady7@gmail.com nasim.morady7@gmail.com (8و0) کربني نانولوله براي اي ذره شبه ھاي انرژي
تأیید- 692
پوستر
سنتز نانوذرات باریم ھگزافریت به روش سل-ژل
احتراقی خود 1417 somytarad@gmail.com somytarad@gmail.com
تأیید- 693
پوستر
تھیه سوپرامولکول ھا برپایه پلی روتاکسان ھای نوین
واتصال غیرکوالانسی به آلبومین وانسولین به عنوان
سیستم ھای دارورسانی
802 razieh_moradi@yahoo.com Mohadeli@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 694
پوستر
بررسي نقش ریختشناسی نانوساختارھاي ZnO در
H2S گاز حسگر 1023 tmordai@gmail.com tmordai@gmail.com
تأیید- 695
پوستر
ساخت و شناسایی فیلمھای کایتوزان حاوی نانوذرات
مغناطیسی مگنتایت جھت ایجاد تمایز در تصویربرداری
زیستی
413 sahar.moradi89@gmail.com sahar.moradi89@gmail.com
تأیید- 696
پوستر
بررسی اثرات فتوکاتالیستی پارامترھای غلظت
نانوذرات تیتانیا و شدت تابش فرابنفش بر مھار رشد
باکتری استافیلوکوک اورئوس
349 fazilat_moradpour@yahoo.com fazilat_moradpour@yahoo.com
تأیید- 697
پوستر
استخراج انتخابی تركیب دارويي مفنامیكاسید از سرم
خون با استفاده از نانوذرات ھیدروكسید دوگانهي
لايهاي نیكل- آلومینیوم
fatemeh_morshedzadeh@yahoo.co
m
fatemeh_morshedzadeh@yahoo.co
m
1355
تأیید- 698
پوستر
سنتز نانوپودر آلومینات منیزیم با مساحت سطح ویژه
کاتالیست پایه جھت بالا 695 z.mosayebi@yahoo.com z.mosayebi@yahoo.com
تأیید- 699
پوستر
تولید آزمایشگاھی نانودرات ماده منفجره جدید
BTDAONAB 234 sajadmosavi35@yahoo.com Sajadmosavi35@yahoo.com
تأیید- 700
پوستر
تھیه زیست حسگر الکتروشیمیایی DNAبر مبنای
DNA سازی دورگه تشخیص در طلا نانوذرات 194 zeynab_musavi@yahoo.com j.raoof@umz.ac.ir
تأیید- 701
پوستر
ساخت الکترود يون گزين پايه جامد بر اساس نانو لايه
ي پلیمر رساناي پلي پیرول جھت اندازه گیري آرسنیک
(V)
1691 z.mosayebzadeh@yahoo.com ransari@guilan.ac.ir
تأیید- 702
پوستر
ساخت الکترود یون گزین پایه جامد بر اساس نانو لایه
ی پلیمر رسانای پلی پیرول جھت اندازه گیری آرسنیک
(V)
1691 z.mosayebzadeh@yahoo.com ransari@guilan.ac.ir
تأیید- 703
پوستر
جاذبھای نانو و نانو متخلخل برای جذب فلزات
آب از سنگین - - nematollahzadeha@uma.ac.ir
تأیید- 704
پوستر
بررسی امکان ساخت نانوالیاف سلولزی با بکارگیری
الکتروریسی روش به اسید فرمیک/آب حلال 842 lamani.mastoure@yahoo.com motaghitalab@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 705
پوستر
تھیه، ارزیابی و مطالعه دارورسانی نانوپلیمر
روی فلز پایه بر متخلخل کئوردیناسیونی 875 negar_motakef@yahoo.com shoja_sa@modares.ac.ir
تأیید- 706
پوستر
تخریب فوتوناکاتالیستي متیل اتیل کتون در راکتور
سیال بستر 347 amotamed@alumni.ut.ac.ir amotamed@ut.ac.ir
تأیید- 707
پوستر
بررسی خواص ھیدروژنی نانوکامپوزیت MgH2-
مکانیکی آلیاژسازی فرایند توسط شده تولید Ni3FeMn 29 m.rajabi@nit.ac.ir m.rajabi@nit.ac.ir
تأیید- 708
پوستر
اندازه گیری حساس گاتیفلوکساسین در نمونه ھای
حقیقی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع
پراکنده با استفاده از نانو ذرات گالیوم، در تلفیق با
اسپکترومتری فلوئورسانس
1553 kouroshmotevalli@hotmail.com K_motevalli@azad.ac.ir
تأیید- 709
پوستر
بررسي ساختاري آلیاژ برنج بدون سرب نانوکريستال
652 vahidmoodi@yahoo.com Vahidmoodi@yahoo.com تولید شده به روش تغییر شکل پلاستیک شديد
تأیید- 710
پوستر
سنتز نانو مواد ھیبریدی بر پایه گرافن و تشکیل نانو
کپسول ھا و بررسی آنھا در دارو رسانی به
سلولھای سرطانی
1120 sudabe.movahedi@yahoo.com ---
تأیید- 711
پوستر
سنتزنانوکامپوزیت سیلیکاسولفوریک اسیدپلی (±)-2-
sec-بوتیل آنیلین درشرایط بدون حلال
883 movahedi_fh@yahoo.com modaresi@chem.usb.ac.ir
تأیید- 712
پوستر
سنتز لايه دياکسید تیتانیم مزومتخلخل با استفاده از
کوپلیمر قالب 308 naimeh.ms2000@gmail.com mohammadi@sharif.edu
تأیید- 713
پوستر
اثر دما بر مورفولوژی نانو ذرات سیلیس سنتز شده به
ژل - سل روش 594 mmozaffarinaiini@yahoo.com ---
تأیید- 714
پوستر
ساخت و مشخصه يابي لايه ھاي نازک تیتانیا 1664 javadmozafari23@yahoo.com javadmozafari23@yahoo.com
تأیید- 715
پوستر
تھیه نانوذرات شیشه سرامیک کوردريت به روش
شعله بدون و شعله با محلولی احتراق 58 m_nadafan@yahoo.com malekfar@modares.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 716
پوستر
ارزیابی تأثیر پلی اتیلن مالئیک دار شده بر رفتار
مورفولوژیکی و حرارتی سیستم ھای نانوکامپوزیتی بر
پایه متالوسن- پلی اتیلن سبک خطی-نانو خاک رس
583 navidkaptan@yahoo.com Navidkaptan@Yahoo.Com
تأیید- 717
پوستر
901 mehrdad.esf@gmail.com Mehrdad.esf@gmail.com نانوسیال حرارت انتقال و جريان بررسي
تأیید- 718
پوستر
بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختار نانوسیم ھای
کبالت – نیکل تھیه شده با استفاده از رسوب دھی
الکتروشیمیایی جریان متناوب تحت فرکانس بالا و
شکل موج سینوسی درون تمپلیت AAO
22 masoum.nadi@gmail.com M_nadi@sut.ac.ir
تأیید- 719
پوستر
نانوذرات منگنز پورفیرین به عنوان نانوکاتالیزور ھای
ھا آلکن اکسایش در ناھمگن 433 nasireh.naghashian@gmail.com rayati@kntu.ac.ir
تأیید- 720
تھیه نانوذرات مگمایت به روش ھم رسوبی mirzayib@uma.ac.ir - - پوستر
تأیید- 721
پوستر
آمین دار کردن سطح تخلخلھای ماده نانو ساختار
ساختاری تغییرات بررسی و SBA-16 1337 revalmetal@yahoo.com s_nourbakhsh2000@yahoo.com
تأیید- 722
پوستر
استفاده از چاه کوانتومی InGaAsP در شبیهسازی
ساختار سلول خورشیدی دوپیوندی از نوع
InAlAs/InGaAs
1411 mehrnaz.najaftomaraei@gmail.com mehrnaz.najaf.tomaraei@gmail.com
تأیید- 723
پوستر
ساخت و تعیین مشخصات نانوذرات ساپو با استفاده از
قالبھا مخلوط روش 1008 najafi_1986@yahoo.com halladj@aut.ac.ir
تأیید- 724
پوستر
استفاده از نانو ذرات فريت نیکل اصلاح شده براي
نساجي پساب از آنیونیکي رنگزاي يک حذف 861 elham_136415@yahoo.com elham_136415@yahoo.com
تأیید- 725
پوستر
سنتزوشناسایی کمپلکس ماکروسیکل تثبیت شده بر
روی نانو لوله ھای کربنی چند دیواره و بررسی
کاربردبیولوژیکی آن
642 khashayar_66@yahoo.com aliakbartarlani@yahoo.com
تأیید- 726
پوستر
سنتز و شناسایی نانو کمپلکسھای جدید گادولینیوم
MRI در ساز شفاف عامل اھداف با 1617 narimany.saeid@gmail.com Narimany.saeid@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 727
پوستر
162 a.narooei91@gmail.com aanarooie@yahoo.com نانواکسیدلانتانیومسولفات تھیه
تأیید- 728
پوستر
بررسي اثر مقادير مختلف افزودني سیلیکوني بر
خواص آسان تمیزشوندگي روکشھاي نانوساختار
خودرويي
33 naghmeh_naseh@yahoo.com m.mohseni@aut.ac.ir
تأیید- 729
پوستر
بررسی تغییرات میزان فعالیت بیومارکرھای خونی
(ALT و LDH) در سرم خون
کبوتر خانگی(Columba livia) تیمار شده با نانو ذرات
اکسید روی
711 hamid2385@yahoo.com Hamid2385@yahoo.com
تأیید- 730
پوستر
اثر نانو ذرات سیلیکاتی بر خوردگی پوشش رنگھای
اپوکسی پایه بر 1537 polymer_nasr@yahoo.com polymer_nasr@yahoo.com
بررسی مورفولوژیکی نانو کامپوزیت ھای پلی پروپیلن 731 رد
آن پذیري تخریب زیست و 1593 polytak2000@gmail.com mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 732
پوستر
تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر افزایش لیگنیفیکاسیون
و کاھش سندروم ھایپرھیدریسیتی حاصل از کاربرد
BA در کشت ساقه آویشن دنایی
390 n.navab67@gmail.com N.Navab67@gmail.com
تأیید- 733
پوستر
بررسي سینتیکي حذف رنگزاي آلي قرمز اسیدي 14
در مقادير کم از آبھاي آلوده شده با استفاده از
نانوذرات تیتانیمدياکسید تثبیت شده در حضور
فرايندھاي اکسايش پیشرفته
595 parisa_nazari@live.com m_h_rasoulifard@yahoo.com
تأیید- 734
پوستر
اثر دما بر آمادهسازی نانوذرات کلسیم فسفات دوفازی
ژل-سل روش به 429 m.m.kalani@gmail.com nazemi.z@gmail.com
تأیید- 735
پوستر
احیای ترکیبات آلی با استفاده از کاتالیزور نانو نقره بورو
ھیدرید
76 negahdari.bahareh@yahoo.com Negahdari.bahareh@yahoo.com
تأیید- 736
پوستر
بررسي اثر حضور نانوذرات بر ضرايب انتقال جرم
ستون ھاي استخراج مايع-مايع پرشده با پرکن ھاي
نامنظم
ahmadrahbar@iust.ac.ir gita_nematbakhsh@chemeng.iust.ac
.ir 600
تأیید- 737
پوستر
بررسی ساختار و منحنی مشخصه خروجی
گیتی سه فت فین ترانزیستور 931 nezafat.maryam@yahoo.com nezafat.maryam@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 738
پوستر
بھینه سازی تولید نانوذرات لیپیدی جامد به روش رقیق
سازی میکروامولسیون به منظور نانوانکپسولاسیون
ترکیبات بیواکتیو استخراج شده از کلم قرمز
1138 raheleravanfar@yahoo.com niakosar@shirazu.ac.ir
تأیید- 739
پوستر
مطالعه اثر ضخامت روی خواص نوری، ساختاری و
مورفولوژیکی لایه ھای نازک نانو ساختار کادمیم
سولفید انباشت شده به روش شیمیایی
469 nniasadegh@yahoo.com nniasadegh@yahoo.com
تأیید- 740
پوستر
مطالعه اثر ضخامت روي خواص نوري، ساختاري و
مورفولوژيکي لايه ھاي نازک نانو ساختار کادمیم
سولفید انباشت شده به روش شیمیايي
475 nniasadegh@yahoo.com nniasadegh@yahoo.com
تأیید- 741
پوستر
سنتز، شناسایی و تست آنتی باکتریال فیلم ھای نانو
کامپوزیتی جدید از کیتوسان، فسفرآمید و نانو ذرات
مغناطیسی آھن
1077 nikfar.14@gmail.com shariati@aut.ac.ir
تأیید- 742
پوستر
فیلم ھای نانو کامپوزیتی جدید از کیتوسان، فسفرآمید
:نقره ذرات نانو و 1075 nikfar.14@gmail.com shariati@aut.ac.ir
تأیید- 743
پوستر
تھیه نانوذرات اصلاح شدهی تیتانیم دیاکسید توسط
دیاسیدھای زیستتخریبپذیر N-تريملیتیلايمیدو-L-
آمینواسید
611 elhamnikkhoo_1366@yahoo.com mallakpour84@alumni.ufl.edu
تأیید- 744
پوستر
بررسی تأثیر محیط دھانی بر خواص مکانیکی ترمیم
کننده ھای دندانی نانو کامپوزیتی و نانوھیبریدی با
استفاده از آزمایش دندانه گذاری نانو
658 nikkhooyifar@mecheng.iust.ac.ir Nikkhooyifar@mecheng.iust.ac.ir
تأیید- 745
پوستر
سنتز غشای نانو کامپوزیت اسمز رو به جلو با استفاده
سیلیکا ذره نانو از 635 niksefatnavid@yahoo.com mjahan@nit.ac.ir
تأیید- 746
پوستر
شبیهسازي دينامیک ملکولي ھندسه زبري مکعبي بر
نانوکانالھا در چريان رژيم روي 721 hamzehnorian@gmail.com hamzehnorian@gmail.com
تأیید- 747
پوستر
 تھیه نانو ساختارھاي اكسید روي آلایش شده با
ھا آن فتوكاتالیزوري خواص بررسي و منیزیم كاتیون 1407 h.nori87@yahoo.com h.nori87@yahoo.com
تأیید- 748
پوستر
طراحي آرايهاي از نانوذرات فلزي براي جھتدھي
نانومقیاس تشعشعکنندهي عناصر تشعشع الگوي 312 hamed.nouri@ee.kntu.ac.ir T.Pakizeh@eetd.kntu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 749
پوستر
مطالعه ساختاری ( فلورسانس ذاتی ، دورنگ نمایی
دورانی ) و سینتیکی آنزیم لوسیفراز گونه Photinus
Pyralis در حضور نانو مایعات یونی مغناطیسی
551 alireza_noori1359@yahoo.com ---
تأیید- 750
پوستر
روش کاھنده زمان در شبیه سازی جریان درون نانو
مولکولی دینامیک شبیهسازی از استفاده با کانالھا 1255 iman.tasdighi@gmail.com iman.tasdighi@gmail.com
تأیید- 751
پوستر
مقاومت به ھوازدگي چوب راش با استفاده از نانو روي 912 enouroozi@gmail.com mohebbyb@modares.ac.ir
تأیید- 752
پوستر
مطالعه ایزوترم جذب برای رنگزای راکتیو قرمز 198 در
محیط ھای آبی از پساب نساجی با استفاده از نانو
لوله ھای کربنی عامل دار شده با نانوذرات نقره
497 s.noroozi.2010@gmail.com S.noroozi.2010@gmail.com
تأیید- 753
پوستر
اثر دما و pH محلول نانو کیتوزان بر ويژگيھاي فیزيکي
کیتوزان نانو با شده تیمار راش و نراد چوب 914 z.noroozi@modares.ac.ir mohebbyb@modares.ac.ir
تأیید- 754
پوستر
تھیه نانوذرات آلبومین انسانی حاوی داروی ضد
پاکلیتاکسل سرطان 446 nourirahim.nouri@gmail.com h_rafati@sbu.ac.ir
تأیید- 755
پوستر
رنگدھی پوشش نانو ساختار آلومینیوم آندایز شده با
612 masumenozari@live.com arkolahi@yahoo.com استفاده از یون ھای فلزی مس و نیکل
تأیید- 756
پوستر
تھیه و کاربردنانو سریم کرومات به عنوان یک
آلی ترکیبات سنتز در کاتالیزورھتروژن 1630 somayeh.oftadegan@gmail.com Somayeh.oftadegan@gmail.com
تأیید- 757
پوستر
نانوساختارھای اصلاح یافته زئولیتی جھت حذف یون
1667 mohsenpadervand@gmail.com gholami@sharif.ir ھای فلزات سنگین از آب ھای آلوده
تأیید- 758
پوستر
بھینه سازي سنتز نانوذرات مولیبدات اروپیم سنتز
گذاري رسوب روش به شده 1556 farhadpakar@yahoo.com farhadpakar@yahoo.com
تأیید- 759
پوستر
سنتز آسان و برسي ساختار نانوذرات اروپیم تنگستات 1557 farhadpakar@yahoo.com farhadpakar@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 760
پوستر
استفاده از طراحی ترکیب مرکزی برای بھینهسازی
پارامترھای موثر در اندازهگیری الکتروشیمیایی نیتریت
با استفاده از الکترود سل ـ ژل اصلاح شده با
نانولولهھای کربنی
1373 sajjad.panahian.66@gmail.com sajjad.panahian.66@gmail.com
تأیید- 761
پوستر
سنتز نانوذرات دوفلزي نقره-كبالت به روش دو
1007 zparang@yahoo.com zparang@yahoo.com مرحله اي و بررسي خواص جذبي آنھا
تأیید- 762
پوستر
ساخت سل- ژل بر پایه آب حاوی نانو ذرات تیتانیم
حفاظت برای 1640 mansourehparsa@yahoo.com mansourehparsa@yahoo.com
تأیید- 763
پوستر
تھیه فومھای نانوکامپوزيتی
اتیلنوينیلاستات/پلیپیرول بهمنظور حفاظت از تداخل
امواج الکترومغناطیس
840 yasaman_perseh@yahoo.com pourabas@sut.ac.ir
تأیید- 764
پوستر
بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت Al/nano ZrO2
(ARB) تجمعی نوردی اتصال روش به شده تولید 1021 shahry.reza@gmail.com mofis_pts@yahoo.com
تأیید- 765
پوستر
263 f.pashaei@gmail.com mehrir@modares.ac.ir نانورس /سیلیکا نانوکامپوزیتی ایروژل ساخت
تأیید- 766
پوستر
ساخت غشاي نانوفیلتراسیون نانوکامپوزيتي مقاوم
به حلال به روش مشارکت
بین سطحي نانوذرات دي اکسید تیتانیم عاملدار شده
1512 majidpeyravi@gmail.com ahmadrahimpour@yahoo.com
تأیید- 767
پوستر
سنتز الکتروشیمیایی پوششھای پلیمری آنیلین
اصلاح شده با نانوذرات حاوی مولیبدات و مطالعهی
میزان عملکرد حفاظت آنھا در برابر خوردگی
کربناستیل
226 mehrnoosh_paziresh@yahoo.com nasrin_soltani2056@yahoo.com
تأیید- 768
پوستر
عملکرد فیلتر چندکاناله بر پايه ساختار نامتجانس
بعدي دو فوتوني کريستال حلقوي کننده تشديد 354 hamed.pezeshki@gmail.com v_ahmadi@modares.ac.ir
تأیید- 769
پوستر
تھیه و بررسي خواص فتوکاتالیزوري نانو ساختارھاي
روي اکسید 1413 m_pirhashemi@yahoo.com M_pirhashemi@yahoo.com
تأیید- 770
پوستر
بررسي تجربي نانوذرات رسي بر روي رفتار بالستیکي
مرکب مواد 851 m_h_pol@modares.ac.ir m_h_pol@modares.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 771
پوستر
اثر تعداد پاس فرآیند اصطکاکی اغتشاشی در تولید
منیزیم پایه کامپوزیت نانو فوم 706 reza_pourmansouri@yahoo.com reza_pourmansouri@yahoo.com
تأیید- 772
پوستر
بھبود فرايند ازدياد برداشت نفت به روش VAPEX با
نانورس تزريق 1657 k.pourabdollah@modares.ac.ir k.pourabdollah@modares.ac.ir
تأیید- 773
پوستر
استحکام بخشی پارچه ھای سلولزی تاریخی با
774 ehsanp24@gmail.com ehsanp24@gmail.com استفاده از نانو کامپوزیت پلیمری اکسید تیتانیوم
تأیید- 774
پوستر
بررسی تجربی ضريب انتقال حرارت جابجايی اجباری
نانوسیال آب/Al2O3-γ درون لوله تحت شار حرارتي
ثابت
917 r-pourrajab@mscstu.scu.ac.ir r-pourrajab@mscstu.scu.ac.ir
تأیید- 775
پوستر
شبیه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري
مستطیل مقطع با شیبدار مجاري در نانوسیالات 1441 elipouyanfar@yahoo.com Elham.pouyanfar@gmail.com
تأیید- 776
پوستر
تولید و مشخصه يابي نانوذرات نقره به روش کندوسوز
لیزري در آب خالص و محلول 8/0% پلي وينیل الکل در
آب با گذشت زمان
209 abbasranayeakhavan@yahoo.com abbasranayeakhavan@yahoo.com
تأیید- 777
پوستر
تاثیر اصلاح کننده ھای فاز ماتریس و پراکنده بر روی
موقعیت قرارگیری نانورس در آلیاژھای پلی
پروپیلن/پلی استایرن
- - karimrazavi@sut.ac.ir
تأیید- 778
پوستر
تھیه و بررسی خواص نانوكامپوزيتھای پلي (استر-
ايمید- اتر)SiO2/ حاوی گروهھای نفتالن و آزو به روش
سل- ژل
4 maryam.rahimi.music@gmail.com kolahdoozan@iaush.ac.ir
تأیید- 779
پوستر
بررسي خواص اپتیکي نانوذرات اکسید مس تولیدشده
درمايعات مختلف به روش کندوسوزلیزري توسط
لیزرنئودمیم ياگ
637 samarehrahimian@yahoo.com samarehrahimian@yahoo.com
تأیید- 780
پوستر
بررسی نظری پایداری و خواص الکتروشیمیایی
فولرنھای اندوھدرال TiSc2N@C80−Ih و
ScTi2N@C80−Ih با استفاده از نظریه تابعی چگالی
1576 m_rahman@ut.ac.ir shayesteh@khayam.ut.ac.ir
تأیید- 781
پوستر
تھیه ذرات نقره در اندازه نانو با روش رسوبگیری در فاز
آبی 286 nasim_inb@yahoo.com ffpiri@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 782
پوستر
تشکیل ریز نانوالیاف در ساختار نانوالیاف الکتروریسی
6نایلون شده - - mkarimi@aut.ac.ir
تأیید- 783
پوستر
بررسی اثر نانوبنتونیت بر عملکرد کایتوزان در فرایند
کاغذسازی 483 mostafarohi@yahoo.com mostafarohi@yahoo.com
تأیید- 784
پوستر
بررسی آزمایشگاھی میزان يونومر بر عملکرد
پیلسوختي الکترولیت پلیمري با مجموعه الکترود-
غشا نانوکامپوزيتي پلی اتراترکتون سولفونه
1072 aylinrah@yahoo.com rowshanzamir@iust.ac.ir
تأیید- 785
پوستر
پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر بسیار کم پالادیم
شده اصلاح کربنی ھای نانولوله توسط 873 ehsanrokrok@yahoo.com shemiran@ut.ac.ir
تأیید- 786
پوستر
تولید نانو کامپوزيت دي سیلیسايد تنگستن بوسیله ي
مکانیکي آلیاژسازي 42 ade_lram@yahoo.com ade_lram@yahoo.com
تأیید- 787
پوستر
تولید و مشخصه يابي نانوذرات نقره به روش کندوسوز
لیزری در آب خالص و محلول 8/0% پلی وینیل الکل در
آب
207 abbasranayeakhavan@yahoo.com abbasranayeakhavan@yahoo.com
تأیید- 788
پوستر
بررسي پايداري حرارتي نانوکاوشگر میلهاي طلا در
ranjbarb@modares.ac.ir - - حضور عامل تشخیص زيستي الیگونوکلوتیدي
تأیید- 789
پوستر
بررسی جذب نانوخوشهھای اکسیدمنیزیم روی
نانولولهھای کربنی عاملدار شده با استفاده از
محاسبات نظری تابع چگالی
1208 arkaramigazafi@gmail.com arkaramigazafi@gmail.com
تأیید- 790
پوستر
تنش پسماند نانوساختارھاي آھن رشد يافته بر روی
سیلیسیوم ويفر 1336 sima.ranjbaran@yahoo.com a-zolanvar@araku.ac.ir
تأیید- 791
پوستر
ساخت یک سنسور الکتروشیمیایی بر پایه پلیمر قالب
یونی در ابعاد نانو برای اندازه گیری وپیش تغلیظ
آرسنیک
314 mrashedi_1807@yahoo.com Alizadeh@uma.ac.ir
تأیید- 792
پوستر
416 tayeberashidi@yahoo.com mohadeli@yahoo.com نقره نانوذره – فولرن ھیبرید تھیه
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 793
پوستر
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیتھای پلییورتان/ LDH
محلول پلیمریزاسیون روش به 1354 mehdi_rasi@yahoo.com m_abbasian20@yahoo.com
تأیید- 794
پوستر
تھیه کوپلیمر کاتیونی و حساس به pH بر پایه
نانوسیلیکا برای دارورسانی ھدفدار داروی ضد
سرطانی متوتروکسات
1207 rasouli.sepideh@gmail.com mahkam@azaruniv.edu
تأیید- 795
پوستر
شبیه سازی ارتعاش غیرخطی میکروتیرک پیزوالکتریک
چند لایه AFM در حالت خود-اندازهگیر در نزدیکی
سطح نمونه
65 s_razzazzadeh@mecheng.iust.ac.ir s_razzazzadeh@mecheng.iust.ac.ir
تأیید- 796
پوستر
بررسی انرژی ھای جذب گاز فسژن با جھت گیری
ھای متفاوت روی سایت ھای مختلف نانولوله بور
(6-0)نیترید_
- - chemistry_arshadi@yahoo.com
تأیید- 797
پوستر
بررسي خواص حسگري نانو کامپوزيت /MWCNTs
مايع گاز به نسبت SnO2 666 yaghoub_rezaei@yahoo.com saievare@modares.ac.ir
تأیید- 798
پوستر
بررسی ساختاری جریان الکترواسموتیک برگشتی در
نانوکانال یک 253 majid-rezaei@me.iut.ac.ir Majid-rezaei@me.iut.ac.ir
تأیید- 799
پوستر
تأثیر توزیع نانو ذرات کاربید بور بر مقاومت به خوردگی
Ni-P/Ni-B-B4C دولايه الکترولس پوشش 968 mrd3087@gmail.com Mrd3087@gmail.com
تأیید- 800
پوستر
643 rohani_arefe@yahoo.com jamalizadeh@uk.ac.ir (گلوکز – نشاسته ) سبز روش به نقره نانوذرات تھیه
تأیید- 801
پوستر
اثر کسر حجمي نانوذرات و نسبت ابعادي محفظه ي C
شکل بر جابجايي ترکیبي نانوسیال آب-اکسید
آلومینیوم با خواص متغیر
387 khorasan@kashanu.ac.ir a.roshanbin@ymail.com
تأیید- 802
پوستر
بررسي اثر دما و سرعت ھمزدن، بر ايجاد پوشش
ھاي نانو كامپوزيتي graphite)Ni-SiC-Gr) بر فولاد
St37 توسط روش الكتروشیمیايي.
1591 mohsen.ross62@yahoo.com Mohsen.ross62@yahoo.com
تأیید- 803
پوستر
سنتز و بررسی نانومیله اکسید روی به روش
ھیدروترمال 231 parand.rostami@gmail.com mohammadi@sharif.edu
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 804
پوستر
قابلیت نانوكامپوزيت NiO2/Al2O3/CeO2 در حذف
آبی ازمحیطھای23 قرمز مستقیم رنگزای 1347 saati.marziye@yahoo.com saati.marziye@yahoo.com
تأیید- 805
پوستر
تھیه کامپوزیت ھای رسانای پلی استر/نانوالیاف کربن
منسوج پایه بر 1042 nilsa86@gmail.com niloufarsabetzadeh@aut.ac.ir
تأیید- 806
پوستر
 بررسی پیوند فلز- فلز در فولرن اندوھدرال
چگالی تابعی روش از استفاده با ScTi2N@C68-D3 1474 masabooni@yahoo.com shayesteh@khayam.ut.ac.ir
تأیید- 807
پوستر
تھیه نانوزئولیت AlPO4-5 به روش ھیدروترمال و
آن ساختار بررسي 1464 hassanvand.alii@gmail.com hassanvand.alii@gmail.com
تأیید- 808
پوستر
ارزيابي میزان تاثیر درصد متفاوت نانو ذرات رس در
پلیمر سنتزي رزين آکريلیک بر درصد و سر عت جوانه
زني بذر salsola rigida
881 nkamali@ut.ac.ir asadeghipour@ut.ac.ir
تأیید- 809
پوستر
 تھیه نانو ذرات آھن (III) اکسید و کاربرد آن در حذف
آبی محلولھای از (III)آرسنیک 601 samira.koochaki.1366@gmail.com ransari@guilan.ac.ir
تأیید- 810
پوستر
بررسي تأثیر غلظت فلزات منگنز و نیکل در سنتز
کاتالیست نانوساختار MnNiSAPO-34 براي تبديل
متانول به الفینھاي سبک
241 parisa.sadeghpour@yahoo.com haghighi@sut.ac.ir
تأیید- 811
پوستر
سازوکارھاي توسعه تجاريسازي فناورينانو از ديدگاه
کشاورزي محققان 466 safa_leila@yahoo.com safa_leila@yahoo.com
تأیید- 812
پوستر
اثرمیدان مغناطیسي بر درھم تنیدگي گرمايي اسپین-
راشبا ھمسانگرد دوبعدي نانونقطه يک در زيرلايه 1114 safaiee@shirazu.ac.ir golshan@susc.ac.ir
تأیید- 813
پوستر
سنتز نانوساختارھای جیوه(II)سولفید با استفاده از
زانتات پیشمادهی 21 elham.safaii458@gmail.com dehghani@kashanu.ac.ir
تأیید- 814
پوستر
282 shabnam.safari.sh@gmail.com shabnam.safari.sh@gmail.com تکلایه گرافن عرضی دیالکتریک تابع روی بر زیرلایه اثر
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 815
پوستر
اندازه گیري دوپامین با استفاده از الکترود خمیر کربن
نیکل فریت نانوذرات با شده اصلاح 410 shivasafari@ymail.com Tavakkolinahid@yahoo.com
تأیید- 816
پوستر
اندازه گیري دوپامین با استفاده از الکترود خمیر کربن
نیکل فريت نانوذرات با شده اصلاح 445 shivasafari@ymail.com Tavakkolinahid@yahoo.com
تأیید- 817
پوستر
بررسي اثر نانوذرات در عملکرد بیوسنسور HRP بر
شیشهاي کربن الکترود پايهي 256 saghafi.elham@yahoo.com saghafi.elham@yahoo.com
تأیید- 818
پوستر
978 saghi.adel@gmail.com Malekzadeh@du.ac.ir (III)آھن سیترات از منگنتیت نانوذرات تھیه
تأیید- 819
پوستر
طراحی اھداف و محتوای آموزشی برای درس اختیاری
نانوفناوری در دوره کارشناسی شیمی و فیزیک
دانشگاھھا
1230 arkaramigazafi@gmail.com ar_karami@srttu.edu
تأیید- 820
پوستر
ساخت جاذب سل – ژل براي استخراج ترامادول از
نمونه ھاي آبي : توسعه کاربرد نانوذرات در روش ھاي
آماده سازي نمونه
480 amirhabibi@live.com amirhabibi@live.com
تأیید- 821
پوستر
تھیه و شناسایی نانوذرات تتراگونال لانتانیوم
سونوشیمی روش به اورتووانادات 44 l.saleh62@yahoo.com salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 822
پوستر
سنتزنانوکامپوزیتھای کاتیونی پلیمری جدید حساس به
سیلیکا پایه بر pH 1216 Salehiro@tbzmed.ac.ir salehiro@tbzmed.ac.ir
تأیید- 823
پوستر
نشاندارسازی نانوذرات چیتوزان با تکنسیوم(99mTc ):
رادیوداروی پیشنھادی جدید جھت تصویربرداری از کبد
در پزشکی ھسته ای
1577 sszahabi@gmail.com saleh.salehi@modares.ac.ir
تأیید- 824
پوستر
محافظت از کاشتني ھاي فلزي پزشکي در برابر
خوردگي توسط پوشش ھاي سل-ژل ھیبريدي
نانوساختار تیتانات زيرکونیوم-پلي متايل متاکريلیت
491 erfan.salahinejad@gmail.com erfan.salahinejad@gmail.com
تأیید- 825
پوستر
سنتز و شناسايي ھیدروژلھاي نانوکامپوزيتي
کلويزيت B30-گرافت- پلياکريلیک اسید/ پلياکريلیک
اسید
- - ya_mansoori@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 826
پوستر
کاربرد روش ولتامتری پالس تفاضلی در اندازهگیری
تریپتوفان با استفاده از الکترود سل- ژل اصلاح شده با
نانولولهھای کربنی
419 arezu.salimi@gmail.com arezu.salimi@gmail.com
تأیید- 827
پوستر
تھیه پلی بی تیوفن حاوی نانو لوله ھای کربنی چند
دیوراه به روش پلیمریزاسیون اکسیداسیونی
شیمیایی: بررسی ساختار و برخی خواص
981 samadi_r61@yahoo.com Samadi_R61@yahoo.com
تأیید- 828
پوستر
سنتز لیگاندھای کایرال اکسازولینی و بیس
اکسازولینی، تثبیت آنھا بر روی نانوحفرهھای
سیلیکاتیMCM-41، SBA-15 و کاربرد کاتالیستھای
کایرال ناھمگن نوین بدست آمده در واکنش اکسایش
233 samadi_chem84@yahoo.com k-jadidi@sbu.ac.ir
تأیید- 829
پوستر
آماده سازي و تعیین خصوصیت لیپوزوم ھاي کاتیوني و
مغناطیسي نانوذره حاوي کاتیونی ھاي لیپوزوم نانو 1629 h.samadikhah@modares.ac.ir saman_h@modares.ac.ir
تأیید- 830
پوستر
بررسي تاثیر میزان نانورس بر ويژگي ھاي مکانیکي و
ريخت شناسي نانوچندسازه پلي اتیلن بازيافتي و آرد
باگاس
1116 a_samariha@yahoo.com a_samariha@yahoo.com
تأیید- 831
پوستر
سنتز نانو اکسید نیکل وکروم به روش تجزیه گرماکافت
اورانژ متیل رنگ فتوکاتالیتکی درتخریب سالن کمپلکس 522 sanam_manam_63@yahoo.com Sanam_manam_63@yahoo.com
تأیید- 832
پوستر
تولید نانوذرات طلا با استفاده از بیوسنتز با عصاره گیاه
1625 mahyar20202003@gmail.com Mahyar20202003@gmail.com کاکوتی کوھی و بررسی فاکتورھای موثر بر آن
تأیید- 833
پوستر
672 ebrahim.sardari17@gmail.com ebrahim.sardari17@gmail.com شیمیایی رسوبدھی روش به زیرکونیا نانوذرات سنتز
تأیید- 834
پوستر
ساخت نانو ذرات پلي ھیدروکسي بوتیرات-پلی اتیلن
گلیکول- فولیک اسید به منظور دارورساني ھدفمند به
سلولھاي سرطاني
368 sattary_aram@yahoo.com sattary_aram@yahoo.com
تأیید- 835
پوستر
تھیه و شناسايي نانوکامپوزيت جديد پلي
(ايمیدوسولفید) حاوي گروه آويزان اسیدي بر پايه نانو
ذرات نقره
1312 elahe.sorvand@yahoo.com abdolmaleki@cc.iut.ac.ir
تأیید- 836
پوستر
 سنتز نانوذرات ھسته-پوسته مغناطیسی با استفاده
mirzayib@uma.ac.ir - - از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 837
پوستر
تھیه نانوكامپوزيت پلي ایمید–نقره حاوی گروه
محلولي روش به پیریدینی 1582 shabanian.m44@gmail.com shabanian.m44@gmail.com
تأیید- 838
پوستر
1323 m.farahani4639@gmail.com m.farahani4639@gmail.com درجا روش به(CNT/ایمید-اتر( پلي نانوكامپوزيت تھیه
تأیید- 839
پوستر
نانو اکسید روي به عنوان يک کاتالیزور ھتروژن براي
سنتز سه جزيي و يک مرحله اي تتراھیدروبنزوپیران ھا
در آب
1706 sara.shafiei62@gmail.com Sara.Shafiei62@gmail.com
تأیید- 840
پوستر
اندازهگیری مقادیر بسیار ناچیز سولفید به روش
اسپکتروفتومتری پس از پیش تغلیظ توسط نانوساختار
مغناطیسی کیتوزان-سدیم دودسیل سولفات
622 mahna.shahbazi@gmail.com heskandari@uma.ac.ir
تأیید- 841
پوستر
سنتز مزوپور آلومینا با استفاده از لیزین به عنوان
تمپلت و تھیه ی پوشش کربنی به روش CVD جھت
کاربرد آن به عنوان جاذب
455 pariya_shahbazi@yahoo.com pariya_shahbazi@yahoo.com
تأیید- 842
پوستر
طراحی و شبیه سازی یک مدولاتور MASH 2-1 در
نانومتر 90 تکنولوژی 1704 shahghasemi@aut.ac.ir Shahghasemi@aut.ac.ir
تأیید- 843
پوستر
ساخت و ارزيابي کاتالیست باز جامد ھیدرو تالسیت
منیزيوم - آلومینیوم و بررسي فعالیت کاتالیزوري آن در
واکنش تبادل استري براي تولید سوخت بیوديزل
737 mehrdadshahi67@yahoo.com v-mahdavi@araku.ac.ir
تأیید- 844
پوستر
جداسازي رنگ (متیلن بلو) از محلول ھاي آبي توسط
كربني ھاي نانولوله روي بر جذب 220 zs_shahryari@yahoo.com zs_shahryari@yahoo.com
تأیید- 845
پوستر
نانو ذرات كمپلكس جديد كادمیوم استات شامل لیگاند
فسفرآمیدي 848 shajareh.razieh@yahoo.com shariati@aut.ac.ir
تأیید- 846
پوستر
تھیه نانورنگدانه کمپلکس کبالت استات و کاربرد آن در
خورشیدی سلول 849 shajareh.razieh@yahoo.com shariati@aut.ac.ir
تأیید- 847
پوستر
بررسي خواص آنتي باکتريال نانو ذرات اکسیدروي 761 mshamloo84@yahoo.com mshamloo84@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 848
پوستر
7 faezeh.soofivand@gmail.com salavati@kashanu.ac.ir سولوترمال روش با کربنی نانوساختارھای سنتز
تأیید- 849
پوستر
تأثیر میدان مغناطیسی در رشد نانو مواد کربنی با
(HFCVD) شیمیایی بخار دھی رسوب روش 713 saeed.a.sharghi@gmail.com saeed.a.sharghi@gmail.com
تأیید- 850
پوستر
سنتز چند جزیی مشتقات 2-آمینو-5-آلکیلیدن تیازول-4-
اون در مجاورت نانوذرات اکسید منیزیم به عنوان
کاتالیزگر
1374 n.shariati@stu.umz.ac.ir baharfar@umz.ac.ir
تأیید- 851
پوستر
سنتز نانوذرات SnO2P2O5 با استفاده از پیش ماده
(IV)قلع آلي کمپلکس 1079 shariati@aut.ac.ir shariati@aut.ac.ir
تأیید- 852
پوستر
سنتز يك کمپلکس جديد آلي قلع(IV) و نانوذرات
فسفر-قلع اكسیدھاي 1080 shariati@aut.ac.ir shariati@aut.ac.ir
تأیید- 853
پوستر
تاثیر امواج فراصوت بر خواص اپتیکی نانوذرات نقره در
اتانول محیط 528 ramin_shst@hotmail.com ramin_shst@hotmail.com
تأیید- 854
پوستر
تولید،ساختار و خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت
--- 532 mohamadshiran@gmail.com نیکل روی از طریق فرآیند مکانوشیمیایی
تأیید- 855
پوستر
سنتز مشتقات 4 ،1 دی ھیدرو پیریدین توسط
کاتالیست ھای مگھمیت و مگھمیت سولفوریک اسید
در شرایط بدون حلال
1331 behzzadd@gmail.com mzolfigol@basu.ac.ir
تأیید- 856
پوستر
جداسازی گاز توسط غشاھای نانو کامپوزیتی سیلیکا
(الکل وینیل) پلی/یورتان پلی پلیمری آلیاژ پایه بر 1051 h.shirvani@ce.iut.ac.ir h.shirvani@ce.iut.ac.ir
تأیید- 857
پوستر
اثر فوتو کاتالیستي نانوکلینوپیتلولیت حاوي آھن (II)
تتراسیکلین نوري تخريب بر اکسید 432 shirzadiarezoo@yahoo.com shirzadiarezoo@yahoo.com
تأیید- 858
پوستر
ساخت پلیمر نانومتخلخل برای جداسازی و خالص
سازی داروی ضدسرطان تاکسول با استفاده از فناوری
مولکول نگاری
- - nematollahzadeha@uma.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 859
پوستر
تھیه و شناسایی نانوذرات فلزات نجیب بروش
میکروامولسیونی 1511 shokri_m@yahoo.com shokri_m@yahoo.com
تأیید- 860
پوستر
سنتز نانوساختارھاي سرب سلنید به کمک شیف-باز 524 baharyegane10@yahoo.com baharyegane10@yahoo.com
تأیید- 861
پوستر
بررسی اثرات ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر روی
منفی گرم و مثبت گرم باکتریھای برخی 1675 shirin_sh77@yahoo.com shirin_sh77@yahoo.com
تأیید- 862
پوستر
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر ھای بر پایه
ی الکترود ھای کربن شیشه ای اصلاح شده با
کامپوزیت نانو ذرات نیکل ھیدروکساید و نانو لوله ھای
کربنی و کاربرد آنھا در اندازه گیری ھمزمان مقادیر کم
855 masuod_sohrabi@yahoo.com masuod_sohrabi@yahoo.com
تأیید- 863
پوستر
ساخت و تولید نانوذرات کیتوزان حامل پروتئین نوترکیب
ھلیكوباكترپیلوري HP-NAP - - mmm.mobarez@modares.ac.ir
تأیید- 864
پوستر
تھیه چسب دنداني عاجي حاوي مونت موريلونیت
پلیمر با شده اصلاح 265 lsolhi@yahoo.com lsolhi@yahoo.com
تأیید- 865
پوستر
ساخت و مشخصه يابي آرايه اي از نانو سیم ھا
(α-Fe2O3) ھماتیت ھاي ونانولوله 1546 arash.soltani2@gmail.com farshi_k@modares.ac.ir
تأیید- 866
پوستر
تھیهي پوشش نانو کامپوزيت کیتوسان- رس و بررسي
تامسون پرتقال انبارماني خواص بر آن تاثیر 1285 e.taghinezhad@gmail.com khoshtag@gmail.com
تأیید- 867
پوستر
بررسي وارونگي جمعیت در مخلوط سیالات محبوس
شیاري نانوحفرهھاي در 1547 ameneh_taghizadeh@yahoo.com ameneh_taghizadeh@yahoo.com
تأیید- 868
پوستر
اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ویژگی ھای جوانه
جو گیاه زنی 1410 stakallo@yahoo.com Stakallo@yahoo.com
تأیید- 869
پوستر
بررسي نظري جذب ھیدرازين بر روي گرافن خالص و
1528 yganegi@umz.ac.ir sdyeganegi@gmail.com گرافن تقويت شده با استفاده از نظريه ي تابعیت چگالي
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 870
پوستر
تھیه و شناسایی نانومیلهھای Pb(OH)I با استفاده از
باز شیف به عنوان عامل پایدارکننده به روش
سونوشیمیایی
1131 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 871
پوستر
بررسي برھمكنش بازھاي سیتوزين وگوانین DNAبا
(6و0)كربن لوله نانو سطح 363 tavakoli.khadijeh@yahoo.com Tavakoli.khadijeh@yahoo.com
تأیید- 872
پوستر
1271 masoumeh.tavakolii@gmail.com masoumeh.tavakolii@gmail.com سیلیکون ھای خوشه نانو سطحی اثرات سازی شبیه
تأیید- 873
پوستر
نانوانکپسولاسیون نوکلئیک اسید و عامل کاتیونی در
لیپوزوم به روش تبخیر فاز معکوس و بھینه سازی
آماری با طراحی Taguchi
14 sh_tavakkoli85@yahoo.com amtamadon@sums.ac.ir
تأیید- 874
پوستر
انباشت اسپینی و جریان اسپینی القا شده توسط
راشبا ناھمگن برھمکنش 1405 v.toloey@gmail.com v.toloey@gmail.com
تأیید- 875
پوستر
تھیه غشاء نانوکامپوزيت پلي اترسولفون/نانونقره با
اختلاط روش به ضدمیکروبي خاصیت 288 toroghi.chm@gmail.com aroujali@aut.ac.ir
تأیید- 876
پوستر
کاھش حفرات بین بلوری در ساختار غشای زئولیتی
سودالیتی با استفاده از کنترل اندازه بلورھای آن در
مقیاس نانومتری
52 m_vaezi@sut.ac.ir a.babaluo@sut.ac.ir
877 رد
بررسی اثر نانو ذرات SiC بر روی ریز ساختار و خواص
مکانیکی کامپوزیت Al-5wt% Cu/SiC تولید شده به
روش متالورژی پودر
1605 vafaieleila@yahoo.com mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 878
پوستر
بررسي تغییرات دماي كلسینه شدن نانو کامپوزیت
632 hva5l@yahoo.com saghabeygi@yahoo.com تیتانات روی بر خواص فتوكاتالیستي رنگدانه كنگورد
تأیید- 879
پوستر
سنتز نانوذرات اکسیدروي آلايیده با منگنز بوسیله يک
ھمرسوبي ساده روش 1468 vanaei.hadis@gmail.com vanaei.hadis@gmail.com
تأیید- 880
پوستر
بررسی اثرات ضدمیکروبی امواج میکروویو با انرژی
پایین در حضور غلظت ھای غیرمھاری نانوذرات نقره بر
روی باکتری Escherichia coli
1565 varastehb@gmail.com shahverd@sina.tums.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 881
پوستر
تحلیل ارتعاشات غیرخطی میکروصفحه نانوکامپوزیتی
الاستیک محیط در واقع ھوشمند 1652 h.vossough@gmail.com h.vossough@gmail.com
تأیید- 882
پوستر
شبیه سازي سورفكتنت و غشاء دولايه اي زنده با
DPD محاسباتي روش با نانو مقیاس در بیدھاي 1113 s.yaghoubikoupaye@me.iut.ac.ir s.yaghoubikoupaye@me.iut.ac.ir
تأیید- 883
پوستر
کاربرد کاتالیزورھای نانو مغناطیس در تھیه آلکیل-2-
نفتولھا 1678 hyarahmadi@sirjantech.ac.ir hyarahmadi@sirjantec.ac.ir
تأیید- 884
پوستر
اصلاح خواص سیمان دندانی ھیدروکساید کلسیم با
آپاتیت نانوھیدروکسی از استفاده 453 yasaei.m@gmail.com Yasaei.m@gmail.com
تأیید- 885
پوستر
بررسی فعالیت نانوکلینوپتیلولیت حاوی نیمه ھادی
نیکل(II) اکسید در تخریب نوری کاتالیستی محلول
آبی 2،4- دی کلرو آنیلین
621 fereshteh_a110@yahoo.com arnezamzadeh@iaush.ac.ir
تأیید- 886
پوستر
شبیه سازي عددي جريان آشفته دوفازي نانوسیال در
محبوس برخوردکننده جت 1199 babak86yousefi@gmail.com babak86yousefi@gmail.com
تأیید- 887
پوستر
تولید پیوسته نانوذرات دارویی با اندازه ذرات کنترل شده 1060 jaber.yousofi@yahoo.com rzarghami@ut.ac.ir
تأیید- 888
پوستر
مطالعهی برھمکنش نانوخوشهھای فلزی با بستر
ICB نشانی لایه سیستم در (001)Cu 1676 zabiholah-zabihi@aut.ac.ir araghi@aut.ac.ir
تأیید- 889
پوستر
سنتز نانوكامپوزيت جديدي از پلي (2- متوکسي
حلال بدون شرايط تحت (آنیلین 1015 z.zafari@aut.ac.ir modaresi@chem.usb.ac.ir
تأیید- 890
پوستر
طراحی و ساخت ایمونوحسگر الکتروشمیایی بدون
برچسب بر پایه نانولوله ھای کربنی جھت تشخیص
زودرس سرطان پروستات
1193 zahmatkeshanm@yahoo.com rsaber@sina.tums.ac.ir
تأیید- 891
پوستر
طراحی حسگر میدان مغناطیسی بر پايهی بلورھای
نانولايهای مغناطیسی فوتونی 1125 M_Zamani@sbu.ac.ir m-ghanaat@sbu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 892
پوستر
تھیه داربست نانوفیبری پلی وينیل الکل (PVA) اصلاح
RGD لیگاند با شده 1447 zamani.yass@gmail.com mrabiee@aut.ac.ir
تأیید- 893
پوستر
بررسي احیاء نور کاتالیزوري نیتروبنزن با استفاده از
نانو ذرات مزوحفره تیتانیوم دي اکسید با ساختار
کريستالي اناتاز/ بروکیت در معرض تابش نور مرئي
- - kazemi_f@iasbs.ac.ir
تأیید- 894
پوستر
بررسي نظري ساختارھاي متخلخل با پايه آلي فلزي
محاسباتي روشھاي اساس بر 113 bz_mp@yahoo.com shayesteh@khayam.ut.ac.ir
تأیید- 895
پوستر
592 maryam_zare_d@yahoo.com saghabeygi@yahoo.com دوتایی نانوکامپوزیت شناسایی و سنتز
تأیید- 896
پوستر
ارائه يک حل دقیق تحلیلي براي ارتعاشات صفحات
مستطیلي نانو براساس تئوري مرتبه اول برشي
ورقھا در فضاي غیر محلي الاستیسیته
987 mojtaba.zare7985@gmail.com mzare@mecheng.iust.ac.ir
تأیید- 897
پوستر
سنتز نانو اکسید منیزیم به روش سل –ژل و استفاده
از آن به عنوان جاذب برای حذف رنگ آزوی Direct Blue
171 از محیط ھای آبی و محاسبه ایزوترم و سنتیک
واکنش جذب
192 zzarei40@yahoo.com zzarei40@yahoo.com
تأیید- 898
پوستر
ساخت جاذب جدید رشته ای GZ-BAKI-TAC-Cr-88
سمی یون جداسازی جھت 891 haniehzargar62@yahoo.com haniehzargar62@yahoo.com
تأیید- 899
پوستر
بررسي عددي اثر مشخصات ھندسي کلکتور بر بازده
مستقیم جذب خورشیدي کلکتورھاي 576 n.zarrin@me.iut.ac.ir n.zarrin@me.iut.ac.ir
تأیید- 900
پوستر
بررسي دوام نانوذرات اسانس زيره سبز روي شپشه
گندم 1173 masumeh_ziaee@yahoo.com masumeh_ziaee@yahoo.com
تأیید- 901
پوستر
ارتعاشات نانولوله دو جداره حامل جریان سیال با
کرنش گرادیان تئوری از استفاده 1356 hzeygampor@yahoo.com hzeighampour@yahoo.com
تأیید- 902
پوستر
روشي براي تصحیح ديجیتال پس زمینه مبدل آنالوگ به
Pipeline ديجیتال 1037 behzad_zeinali@aut.ac.ir myavari@aut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 903
پوستر
بھبود عملکرد غشای اولترافیلتراسیون نانوساختار با
استفاده از نانولوله کربنی بهمنظور تصفیه پساب روغن
زیتون
120 alireza_92700@yahoo.com ahmadrahimpour@yahoo.com
تأیید- 904
پوستر
تھیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب
پذیر کفیران -پروتئینھای آب پنیر-نانورس جھت کاربرد
در بستهبندی مواد غذایی
1449 m.zolfi@ut.ac.ir m.zolfi@ut.ac.ir
تأیید- 905
پوستر
ساخت نانو کاتالیست Ir/ɣ-Al2O3 و بکار گیری آن در
ھیدرازين تجزيه 485 reihaneh_zolfaghari@yahoo.com Sh_Ghanbari73@yahoo.com
تأیید- 906
پوستر
سنتز ترکیبات ھتروسیکل فعال بیولوژيکی متصل به
ديواره چند ھاي لوله نانو 1220 zomorodbakhsh@yahoo.com zomorodbakhsh@yahoo.com
907 رد
تاثیر نرخ کرنش بر روي ریز دانگی و استحکام آلیاژ
منیزيم توسط فشار چرخش بالا و بدست آوردن ریز
دانگی در حدود nm 300
1109 jvddastranj@yahoo.com jvddastranj@yahoo.com
908 رد
Low Temperature Synthesis of ZnO and ZnO/fCNTs
NanocompositesZ.
Rashedi, S. Rahman
Setayesh*, S. Ghasemi, M.R. Gholami
1214 rashedi_374@yahoo.com setayesh@sharif.ir
خواص فیزيكي محل اتصال نانوساختار وينبلاستین به 909 رد
توبولین 1247 z_varmaghani@yahoo.com z_varmaghani@yahoo.com
1248 z_varmaghani@yahoo.com z_varmaghani@yahoo.com وينبلاستین نانوساختار ترمودينامیك بر دما و حلال اثر رد 910
1249 z_varmaghani@yahoo.com z_varmaghani@yahoo.com بیولومینسانس زيستي نانوحسگرھاي رد 911
سنسور نانوکامپوزیت یونگزین ولتامتری برای 912 رد
غیرآبی-آبی فاز مشترک سطح در (III)Er اندازهگیری 1342 mirshafian@khayam.ut.ac.ir ganjali@gmail.com
کاربرد نانولوله ھاي کربني در جوانه زني و رويش بذر 913 رد
فرنگي گوجه گیاه 1562 javad.sharifirad@gmail.com javad.sharifirad@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
بررسي قانون دوم ترمودينامیک براي جریان آرام در 914 رد
نانوسیال جريان با مخالف جريان حرارتي مبدل 1632 rafee@semnan.ac.ir Rafee@semnan.ac.ir
915 رد
اثرات وابسپارش
آلژینات سدیم با استفاده از امواج
مافوق صوت بر روی نانوذرات تولید شده از برھمکنش
آلژینات سدیم و بتالاکتوگلوبولین و کاربرد این نانوذرات
به عنوان سیستم ھای رساننده
ترکیبات چربی
675 hhosseini@ut.ac.ir hhosseini@ut.ac.ir
پتانسیل بالقوه استفاده از ترکیبات نانو و میکرو سلولز 916 رد
کاغذ توسط شده فیبريله 779 mehdiyousefi1366@gmail.com Mehdiyousefi1366@gmail.com
تأیید- 917
پوستر
سنتز نانو صفحات گرافن به روش شیمی سبز و
استفاده از آن در ساخت حسگر الکتروشیمیای جھت
اندازه گیری گلوکز
1000 m.amouzadeh@iasbs.ac.ir m.amouzadeh@iasbs.ac.ir
تأیید- 918
پوستر
بررسی اثر نانو و میکرو بنتونیت در کارایی پودر شوینده
و اندازهگیری کمی آن با استفاده از روش
اسپکترومتری مادون قرمز و شیمی سنجی
102 sajad542@yahoo.com sajad542@yahoo.com
تأیید- 919
پوستر
مقایسه پایه ھای کاتالیستی در شکست کاتالیستی
سبک اولفینھای تولید برای نفتا حرارتی 1031 nastaran.taghipur@gmail.com Nastaran.taghipur@gmail.com
تأیید- 920
پوستر
بررسی رفتار مواد اصطکاکی سیستم ترمز حاوی نانو
ذرات 1033 parisa_jahanmard@yahoo.com akbar.shojaei@sharif.edu
تأیید- 921
پوستر
تھیه FSM-16 از خاكستر برگ ھای ھرس شده ینخل
(Phoenix dactylifera)كبكاب 1046 am_sanati@yahoo.co.uk am_sanati@yahoo.co.uk
تأیید- 922
پوستر
بیوسنتز نانوذرات نقره توسط باکتري سالمونلا تیفي
ريوم
1053 hamidghorbani6@gmail.com hamidghorbani6@gmail.com
تأیید- 923
پوستر
تاثیر NBTI/PBTI بر مالتيپلکسرھاي منطق پويا با
نانو مقیاس در High-k Metal-Gate افزارهھاي 1056 m_houshmand@yahoo.com m_houshmand@yahoo.com
تأیید- 924
پوستر
بررسی خواص سطحی پوششھای
کربن نانولولهھای -(دیمتیلسیلوکسان)پلی 1058 irani.fateme@gmail.com ajannesari@icrc.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 925
پوستر
بررسی تجربی خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه/پلی
کربن نانوالیاف با شده تقویت استر 1069 ali.saeedi88@yahoo.com shokrieh@iust.ac.ir
تأیید- 926
پوستر
حذف نیترات از خاک شنی توسط نانوذرات آھن صفر
سلولز متیل کربوکسی با شده پایدار ظرفیتی 1101 f.nooralivand@yahoo.com f.nooralivand@yahoo.com
تأیید- 927
پوستر
بررسی نقش دماي زيرلايه بر ویژگیھای نانوساختار و
ریختشناسی سطحی لایهھای نازك NiTi
1112 s_massoudi@yahoo.com s_massoudi@yahoo.com
تأیید- 928
پوستر
بررسی مشخصات انتقال حرارت و نحوه پخش ذرات در
جریان نانو سیال آب و اکسید مس با استفاده از روش
دو فاز اویلر-لاگرانژ
1117 vasefi@mecheng.iust.ac.ir bazdid@iust.ac.ir
تأیید- 929
پوستر
سنتز نانو ذرات کادمیم سولفید در حضور پلی اتیلن
گلیکول و مقایسه اثر آنتی باکتریال این ذرات با توجه
به اندازه آنھا
1139 p.baziari@yahoo.com p.baziari@yahoo.com
تأیید- 930
پوستر
تاثیر خواص مختلف نانو ذرات مگنتیت بر تونر چاپگر
امولسیونی تجمع روش به شده تولید لیزرجت 1146 mona.ebadi64@gmail.com ataeefard-m@icrc.ac.ir
تأیید- 931
پوستر
سنتز نانو کمپلکسھای بین پلیمری از طریق چند پلیمر
1180 bahri1382@yahoo.com bahri1382@yahoo.com زیست تخریب پذیر و کاربرد آن در انتقال دارو
تأیید- 932
پوستر
بررسی اثر فرکانس و چرخه کاری پوشش
نانوکامپوزیتی کبالت کاربید تنگستن بر میزان رسوب
کاربید تنگستن روی فولاد
1194 r.yazdanimotlagh@gmail.com r.yazdanimotlagh@gmail.com
تأیید- 933
پوستر
ساخت و بررسی خواص آب دوستی نانوساختارھای
اکسید نیکل رشد داده شده در دماھای مختلف به
روش پخت حرارتی دمای بالا
1205 s_nafiseh_2626@yahoo.com s_nafiseh_2626@yahoo.com
تأیید- 934
پوستر
اصلاح شیمیايی کربن نانو لوله و استفاده از آن جھت
(II) مس يون گزينشگر کربن خمیر الکترود تھیه 1219 naderehaflaki@yahoo.com naderehaflaki@yahoo.com
تأیید- 935
پوستر
بررسی گروه ھای عاملی تشکیل شده در تخريب
نوری قطعات نانوکامپوزيتی PVC با حضور نانوذرات
دی اکسیدتیتانیوم
126 shadi.mehmandoust@gmail.com s_ghaebi@sut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 936
پوستر
بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانو لوله TiO2سنتز
شده توسط روش ماکروویو در دماھای کلسیناسیون و
غلظت ھای مختلف NaOH
1263 roshandel.emad@yahoo.com Roshandel.emad@yahoo.com
تأیید- 937
پوستر
تنش پسماند نانوساختارھاي آھن رشد يافته بر روی
سیلیسیوم ويفر 1275 sima.ranjbaran@yahoo.com Sima.ranjbaran@yahoo.com
تأیید- 938
پوستر
تھیه نانو کامپوزیت فلک کربنی بر پایه ملامین
فرمالدھید 1289 dinaalizadeh@yahoo.com hosseini_sh44@yahoo.com
تأیید- 939
پوستر
ساخت نانوحامل وايروزوم کاتیونیک از ويروس
نوکلئیک اسیدھاي رھايش منظور به H1N1 آنفلوانزاي 13 shenagari@gmail.com sabahi_f@modares.ac.ir
تأیید- 940
پوستر
اکسایش مشتقات 1،4-دی ھیدروپیریدین با اوره
اتاق دمای در V2O5/MCF حضور در پراکسید ھیدروژن 1303 razieh.saadatjoo@yahoo.com razieh.saadatjoo@yahoo.com
تأیید- 941
پوستر
مقایسه ی عملکرد نانو لوله ھای بور نیترید و کربن در
دارو رسانی به وسیله ی شبیه سازی دینامیک
مولکولی
1306 elahesedghamiz@yahoo.com elahesedghamiz@yahoo.com
تأیید- 942
پوستر
اثر بنزوتیازول در نانویی کردن (ریز کردن) دانه ھای
الکتریکی آبکاری روش به شده تھیه نیکل پوشش 1339 mehrnaz.hasanzadeh.sh@gmail.com mehrnaz.hasanzadeh.sh@gmail.com
تأیید- 943
پوستر
کنترل اندازه و مورفولوژی میکروکره ھای Fe2O3/C
1350 hamidsafarzadeh65@yahoo.com hamidsafarzadeh65@yahoo.com حاوی نانو ذرات Fe2O3 با تغییر در پارامترھای ساخت
تأیید- 944
پوستر
نقش افزودنی نانو اسپینل MgAl2O4 سنتز شده به
روش سیترات- نیترات بر مقاومت به ھیدراتاسیون
منیزیا درجرمھای ریختنی بدون سیمان منیزیایی
1369 jalalimojdeh@yahoo.com Jalalimojdeh@yahoo.com
تأیید- 945
پوستر
اثر نانوذرات اكسید روی بر عملکرد کبد موش کوچک
آزمایشگاھی 1380 farfarkarimi@yahoo.com moshtaghie@pharm.mui.ac.ir
تأیید- 946
پوستر
استفاده از نانو ذرات طلا برای تشخیص و اندازه گیری
مورفین با روش ھای رنگ سنجی و پراکندگی رایلی
رزونانسی
1382 wish_blunt@yahoo.com amjadi@tabrizu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 947
پوستر
تولید پارچه پلی استر اصلاح سطحی شده با نانو
کربن سیاه و نانو دی اکسید تیتانیوم با ویژگی ھای
خاص
1412 a.beigichimeh@yahoo.com a.beigichimeh@yahoo.com
تأیید- 948
پوستر
بررسی ساختار و خصوصیات الیاف پلی پروپیلن تولید
دیواره چند کربن نانولوله با شده 1460 safaie.b.tx@gmail.com safaie.b.tx@gmail.com
تأیید- 949
پوستر
تثبیت غشای ارغوانی ھالوباکتریوم سالیناروم روی
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی و ساخت
سلول خورشیدی زیستی
1489 sajad.janfaza@gmail.com sajad.janfaza@gmail.com
تأیید- 950
پوستر
اندازهگیری حساس سافرانال در زعفران به وسیلهی
HPLC بعد از جداسازی و پیشتغلیظ توسط
نانولولهھای کربنی چند دیواره عاملدار شده به عنوان
یک جاذب موثر
1492 mojganjamshidi88@gmail.com A_ghiasvand@yahoo.com
تأیید- 951
پوستر
نقش حفاظتی محیط نانوراکتوری مایسلی در غیر فعال
انتحاری شدن 1495 s.salmani@gmail.com s.salmani@gmail.com
تأیید- 952
پوستر
ساخت و ارزیابی نانو کامپوزیت حاصل از نشاسته و
بررسی شرایط خاک وفرمولاسیون بر زیست تخریب
پذیری فیلم ھا
1496 ostadihadi@yahoo.com Vosoughi@sharif.edu
تأیید- 953
پوستر
حذف فسفات از محلول ھای آبی با استفاده از نانو
1541 kolsoomdalvand@gmail.com kolsoomdalvand@gmail.com ھیدروکسید کبالت بھینه کردن متغیر ھا و شرایط جذب
تأیید- 954
پوستر
تاثیر نانورس بر جذب آب چندسازه آرد چوب-
ضايعاتي پليپروپیلن 1549 fatemehsharifi67@yahoo.com Fatemehsharifi67@yahoo.com
تأیید- 955
پوستر
بررسی اثر نانوذرات نقره در سیستم پرمنگنات - برمید
آن تجزيهای کاربرد و 1558 j-hasanzadeh@tabrizu.ac.ir j-hasanzadeh@tabrizu.ac.ir
تأیید- 956
پوستر
تجمع زيستي جیوه و سنتز ھمزمان نانوذرات توسط
انتروباکتر ھاي سلول 1561 javad.sharifirad@gmail.com javad.sharifirad@gmail.com
تأیید- 957
پوستر
بررسی تاثیر زمان خالصسازی بر روی نانولولهھای
مایکروویو روش به دیواره چند کربنی 1585 chemist.mj@gmail.com chemist.mj@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 958
پوستر
تھیه نانوكمپلکس بیس[(5- فنیل آزو سالیسیل آلدئید)
سولوترمال روش به (II) مس [ايمیناتو پروپیل 1599 jenipiano76@yahoo.com jenipiano76@yahoo.com
تأیید- 959
پوستر
بررسي آماري بازده پر کردن نانولولهھاي کربني چند
آھن اکسید با جداره 1646 malihe.taghizadeh@gmail.com malihe.taghizadeh@gmail.com
تأیید- 960
پوستر
سنتز نانوکامپوزیت اکسید نیکل/نانولوله کربنی و
بررسی خصوصیات مبادله الکترون و مورفولوژی آن به
روش رسوب دھی مستقیم
1662 salimi.mazandnoor@yahoo.com maryam.salimi.amiri@gmail.com
تأیید- 961
پوستر
تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و
نانو لوله کربن چند دیواره بر خواص انعکاسی پوشش
استتاری
168 hamed_forootan@yahoo.com hamed_forootan@yahoo.com
تأیید- 962
پوستر
تثبیت تنگستوفسفريک بر روي نانوذرات مغناطیسي
محصور در ھیدروکسي آپاتیت و استفاده از آن در سنتز
مشتقات باز بتي
1690 m_shafi54@yahoo.com m_shafi54@yahoo.com
تأیید- 963
پوستر
بررسي اثرات مقیاس نانو بر ناپايداري و ارتعاشات
يکسرگیردار گاه تکیه با سیال حامل نانولوله 1695 dardel@nit.ac.ir dardel@nit.ac.ir
تأیید- 964
پوستر
ساخت ومشخصه یابی فیلم نانو کامپوزیت پلی
آن سختی بررسی و اکسیدتیتانیوم دی -کربنات 196 bkjaleh@yahoo.com jaleh@basu.ac.ir
تأیید- 965
پوستر
تخریب نوری ارتوفنیلن دی آمین در حضور پلی
POM@V-MCF و ای توده اکسومتالات 211 shabanileyli@yahoo.com shabanileyli@yahoo.com
تأیید- 966
پوستر
مطالعه اثر افزایش نانواکسیدھای فلزی در بھبود
فسفاته ھای پوشش خواص و سطح مورفولوژی 268 eminaamini@yahoo.com Shm_moradi@yhoo.com
تأیید- 967
پوستر
تغییرات زمانی جذب سرب بوسیله نانوكامپوزيت
بنتونیت -اسید پلياکریلیک 274 rafiee.84@gmail.com Rafiee.84@gmail.com
تأیید- 968
پوستر
مطالعه اثر افزایش نانواکسیدھای فلزی در بھبود
فسفاته ھای پوشش خواص و سطح مورفولوژی 275 eminaamini@yahoo.com Shm_moradi@yhoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 969
پوستر
تھیه و شناسایی نانوذرات نقره سلنید با استفاده از
روش سونوشیمی
28 m.jafari2667@gmail.com m.jafari2667@gmail.com
تأیید- 970
پوستر
بررسي اثر نانوذرات تیتانیوم دي اکسید بر مويینگي
نخھاي نانولیفي پلياکريلونیتريل
322 soheyla.karimi@modares.ac.ir hoseinir@cc.iut.ac.ir
تأیید- 971
پوستر
مطالعه تجربی سایش چرخدنده ھای نانوکامپوزیتی
کلسیم کربنات-استال پلی 367 shelesh-nezhad@tabrizu.ac.ir shelesh-nezhad@tabrizu.ac.ir
تأیید- 972
پوستر
سنتز نانوذرات ھماتیت به روش سل-ژل و کاربرد آن به
عنوان جاذب جامد برای پیش تغلیظ، استخراج و اندازه
گیری سرب
383 n_azarm64@yahoo.com nasser_zn@yahoo.com
تأیید- 973
پوستر
393 ali.usef@gmail.com hossein@iiau.ac.ir کوانتومی آبشاری لیزرھای در پویا پاسخ آنالیز
تأیید- 974
پوستر
تھیه جایگزین با منشاء حیوانی اصلاح شده با نانوذرات
ترکیبات زیست فعال برای کاربرد مھندسی بافت
استخوان
401 olumi.sara1@gmail.com olumi.sara1@gmail.com
تأیید- 975
پوستر
تھیه نانوساختار مشتقات تريازول- پیريمیدين به کمک
فراصوت امواج 402 khalil.k8211@gmail.com khalil.k8211@gmail.com
تأیید- 976
پوستر
مطالعه محاسباتی نانولوله کربنی و نانوکن کربنی
آمینه اسید با شده دار عامل 404 f_tavousi@yahoo.com f_tavousi@yahoo.com
تأیید- 977
پوستر
بررسی ضرایب انتقال جرم صعود در ستون استخراج
SiO2 ذرات نانو حضور در پرشده مایع مایع 41 pa_taghavi@yahoo.com pa_taghavi@yahoo.com
تأیید- 978
پوستر
سنتز و شناسایی نانو ذرات ھالیدی کبالت (II)
آن گرمایی خواص بررسی و بروماید 418 rahmaniz33@yahoo.com rahmaniz33@yahoo.com
تأیید- 979
پوستر
430 m_ranjbar17@yahoo.com m_ranjbar17@yahoo.com ترموکرومیکی نانوترکیب فیلمھای هیّ
تھی
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 980
پوستر
431 h.javanbani@gmail.com aliramazani@gmail.com HF254 سیلیکاژل سیلیکااز نانوذرات تھیه
تأیید- 981
پوستر
استخراج نیكل(II) از نمونه ھاي آبي توسط سديم
دودسیل سولفات پوشش داده شده توسط نانو ذرات
مغناطیسي اصلاح شده با پیرولیدین-1-
دیتیوکربوکسیلیکاسید
460 abtahi_seyedhamid@yahoo.com abtahi_seyedhamid@yahoo.com
تأیید- 982
پوستر
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر ھای بر پایه
ی الکترود ھای کربن شیشه ای اصلاح شده با
کامپوزیت نانو ذرات نیکل ھیدروکساید و نانو لوله ھای
کربنی و کاربرد آنھا در اندازه گیری ھمزمان مقادیر کم
464 akbar_y2002@yahoo.com Akbar_y2002@yahoo.com
تأیید- 983
پوستر
بررسي آزمايشگاھي تاثیر نانو خاک رس سديم مونت
موريلونیت بر روي چروکیدگي شبکه سه بعدي
ھیدروژل پلي آکريل آمید
477 majidabedi84@yahoo.com vafaiesm@modares.ac.ir
تأیید- 984
پوستر
سنتز و شناسایی مشتقات پیرازولین در مجاورت نانو
Fe2O3@SiO2- PW-)ذرات 482 naficeh.tajsaeed@yahoo.com Naficeh.Tajsaeed@yahoo.com
تأیید- 985
پوستر
نقش نانولوله کربنی(0و8) و نانوکن در حمل داروی
(تئوری مطالعه)سیکلوفسفامید 500 maryamrazmand@yahoo.com maryamrazmand@yahoo.com
تأیید- 986
پوستر
الکھای مولکولی نانو متخلخل SBA-15اصلاح شده با
بیس(2- ھیدروکسی اتیل)آمین بعنوان یک حامل جھت
آزاد سازی کنترل شده داروی آموکسی سیلین
501 nafisehyaghobi@yahoo.com nafisehyaghobi@yahoo.com
تأیید- 987
پوستر
بیوسنسورھای اوره ساخته شده توسط تثبیت آنزیم
نانوذرات با شده اصلاح الکترود بروی آز اوره 527 farhad_hojjat@yahoo.com farhad.hojjat@gmail.com
تأیید- 988
پوستر
بررسی طیف فوتولمینسانس نانوذرات سلنیدروی
53 f_mosmer@yahoo.com f_mosmer@yahoo.com سنتز شده در سه محیط استون، اتانول و آب
تأیید- 989
پوستر
تھیه نانوکپسولھای پروتئینھای آب پنیر حاوی عصاره
آبي ھسته خرما به روش میکروامولسیونه کردن-
ژلاسیون سرد
54 saeedsadeghi89@ut.ac.ir saeedsadeghi89@ut.ac.ir
تأیید- 990
پوستر
سنتز الکتروشیمیایی نانوخوشه ھای نقره در محیط
ناآبی 540 djvd@yahoo.com ncwnn1392@modares.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 991
پوستر
سنتز نانولوله ھای کربنی چند دیواره کونژوگه شده با
پلی اتیلن گلیکول و بررسی خواص آن ھا بعنوان حامل
دارویی برای ایبوپروفن
545 mina.habibizadeh@yahoo.com rostamizadeh@zums.ac.ir
تأیید- 992
پوستر
اصلاح سطح الکترود طلا به روش تك لايه ھاي خود
سامان توسط نانولوله ھاي كربني تك جداره عامل دار
شده و اندازه گیري دوپامین
553 yalda_ghahremani2001@yahoo.com yalda_ghahremani2001@yahoo.com
تأیید- 993
پوستر
تأثیر عوامل فرآیندی بر خواص مقاومتی کاغذ
تقویتشده با سلولز نانوفیبریلهشده (NFC)
559 aliniasahba@yahoo.com Aliniasahba@yahoo.com
تأیید- 994
پوستر
استفاده از نانوکاتالیست مغناطیسي حاصل از اتصال
يک مايع يوني جديد به نانوذرات مغناطیسي در سنتز
آمیدوآلکیل نفتول ھا
566 m_shafi54@yahoo.com m_shafi54@yahoo.com
تأیید- 995
پوستر
بررسی نوری نانوذرات نقره ساخته شده به روش
فوتوشیمیایی 607 ilbeygielham@yahoo.com ilbeygielham@yahoo.com
تأیید- 996
پوستر
بررسی تاثیر پارامتر pH بر روی اندازه ذرات اکسید روی
ژل-سل روش به شده سنتز 619 mona.sharifii@yahoo.com mona.sharifii@yahoo.com
تأیید- 997
پوستر
623 heshmati_cmb@yahoo.com heshmati_cmb@yahoo.com میزان در فیزیکوشیمیایی خصوصیات نقش بررسی
تأیید- 998
پوستر
کاربرد گروهھای عاملی با خاصیت انتخابپذیری در
تھیهی نانوحسگرھای نوری یون جیوه در محیط آبی
64 zeynab.shekari@ymail.com hunesi@modares.ac.ir
تأیید- 999
پوستر
بررسی اثر پارامتر سرعت دورھمزن و استفاده مجدد
از یک الکترولیت مشترک بر کیفیت نانولولهھای
دیاکسیدتیتانیم سنتزی به روش اکسیداسیون آندی
649 hosseini138823@yahoo.com hosseini138823@yahoo.com
تأیید- 1000
پوستر
بررسی اثر افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر روی
ABS کامپوزیت نانو کششی استحکام 662 taghi.asiyabi@yahoo.com st_t.asiyabi@urmia.ac.ir
تأیید- 1001
پوستر
تھیه، توصیف و فعالیت فوتوکاتالیتیکی نانوکامپوزیت
بلو متیلن تخریب در آن کاربرد و ZnO/NiO/Fe3O4 760 maryammirghiyasi@yahoo.com maryammirghiyasi@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1002
پوستر
تھیه غشاھاي نانوكامپوزيتي مبادله پروتوني بر پايه
پلي وينیل الکل و نانوذرات سیلیکاي اصلاح شده با
پلیمرھاي سولفونه براي کاربرد در پیل سوختي
763 salarizadeh.p@aut.ac.ir javanbakht@aut.ac.ir
تأیید- 1003
پوستر
ساخت نانوكامپوزيت پلی اتیلن/ دوده با روش
درجا پلیمريزاسیون 78 alaleh_sadrani422@yahoo.com ramazani@sharif.edu
تأیید- 1004
پوستر
مطالعهي الکتروشیمیايي ريفامپیسین در سطح
الکترود کربن شیشهي عريان واصلاح شده با چند مايع
يوني بر پايهي نمک ايمیدزولیوم / نانولولهھاي
کربني/کمپلکس کبالت(II) با 2-اتیل ھگزانوات و
784 abbasi.k1985@yahoo.com abbasi.k1985@yahoo.com
تأیید- 1005
پوستر
سنتز سبز و شناسایی نانوذرات اکسید روی در
گیاھی آبی محلولھای 803 zahra_sabouri68@yahoo.com darroudim@mums.ac.ir
تأیید- 1006
پوستر
بررسي اثر شدت امواج فراصوت بر اکسايش 2-
ايمیدازولین ھا به وسیله سديم پريدات در حضور
[Mn(TNH2PP)Cl@MWCNT] كاتالیست
827 siminrezai@ymail.com h_Kargar@pnu.ac.ir
تأیید- 1007
پوستر
سنتز نانو ذرات دی اکسید قلع دوپ شده با تانتالم به
روش رسوب دھی شیمیایی و بررسی ترمودینامیک و
سینتیک روش
834 s.gashtiazar@ut.ac.ir s.gashtiazar@ut.ac.ir
تأیید- 1008
پوستر
تولید قطعات نانوکامپوزیت Cu-NbC به روش درجا
توسط آلیاژسازی مکانیکی و چگالش شده به روش
SPS
857 s_gholami85@yahoo.com S_gholami85@yahoo.com
تأیید- 1009
پوستر
تھیه نانوكامپوزيت پلي اتیلن سیلانه شده – پلي آمید
6 863 A.Pakdaman@ippi.ac.ir a.pakdaman@ippi.ac.ir
تأیید- 1010
پوستر
حذف نیترات از خاک شنی توسط نانوذرات آھن صفر
سلولز متیل کربوکسی با شده پایدار ظرفیتی 928 f.nooralivand@yahoo.com f.nooralivand@yahoo.com
تأیید- 1011
پوستر
بررسی خواص نوری لایهھای نانوساختار طلای آماده
پالسی لیزر لایهنشانی روش به شده 945 rezaeerv@gmail.com rezaeerv@gmail.com
تأیید- 1012
پوستر
سنسور نانوکامپوزیت یونگزین ولتامتری برای
غیرآبی-آبی فاز مشترک سطح در (III)Er اندازهگیری 947 mirshafian@khayam.ut.ac.ir ganjali@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1013
پوستر
تھیه نانوكامپوزيت CdSe NPs-
نانودارو بعنوان TGA/Gelatin/Copolymer 963 mahsayan@gmail.com mahsayan@gmail.com
تأیید- 1014
پوستر
سنتز نانوکامپوزیت رسانای الکتریکی بر پایه نانوذرات
اکسید روی به روش پلیمریزاسیون رادیکالی زنده و
پلیمریزاسیون اکسیداسیون شیمیایی
974 lidaahmadkhani@yahoo.com l.ahmadkhani@yahoo.com
تأیید- 1015
پوستر
اکسایش مشتقات 1،4-دی ھیدروپیریدین با اوره
اتاق دمای در V2O5/MCF حضور در پراکسید ھیدروژن 989 razieh.saadatjoo@yahoo.com razieh.saadatjoo@yahoo.com
تایید- 1016
شفاھی
طراحی و شبیهسازی رگولاتور ولتاژ LDO با توان
مصرفی پایین برای کاربردھای داخل تراشه در
تکنولوژی 90 نانومتری CMOS
1005 mortaza.mojarad@gmail.com mmojarad@aut.ac.ir
تایید- 1017
شفاھی
استفاده از فناوری نانو Quantum dots براي
1201 sabaghnia@yahoo.com sabaghnia@yahoo.com برچسب زني زيستي در بھبود ژنتیکی گیاھان زراعی
تایید- 1018
شفاھی
بررسی اثر قطر متوسط نانوذرات روی انتقال حرارت
VVER-440 مدل سوخت میله دسته در نانوسیال 1235 saeed_jalili_68@yahoo.com saeed_jalili_68@yahoo.com
تایید- 1019
شفاھی
بررسی اثر نقص استون- والز بر خواص الکترونیکی
گرافن 1236 hajinasiri@modares.ac.ir hajinasiri@modares.ac.ir
تایید- 1020
شفاھی
ساخت و بررسی الکتروشیمیایی حسگر ھای بر پایه
ی الکترود ھای کربن شیشه ای اصلاح شده با
کامپوزیت نانو ذرات نیکل ھیدروکساید و نانو لوله ھای
کربنی و کاربرد آنھا در اندازه گیری ھمزمان مقادیر کم
132 rezayei.elham67@gmail.com rezayeielham67@gmail.com
تایید- 1021
شفاھی
بررسی ویژگی ھای نانو ساختاری نانوكامپوزيت ھاي
ھیبريدي آلي – غیرآلي اکسید نیکل/ پلی وینیل
پرولیدن به عنوان گیت دي الكتريك در ترانزيستورھا
1326 jamali_mohaddeseh@yahoo.com a.bahari@umz.ac.ir
تایید- 1022
شفاھی
بررسی اثر نانوذرات سیلیکا با اصلاح سطحی ھای
PIB/PDMS ناپذیر امتزاج ی سامانه در مختلف 1426 siahcheshm@aut.ac.ir goharpey@aut.ac.ir
تایید- 1023
شفاھی
شبیه سازی تشکیل لایه نازک سیلیسیم بر زیرلایه
مولکولی دینامیک کمک به ژرمانیم 1438 behbahani.razy@gmail.com Behbahani.razy@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 1024
شفاھی
مدل تیر تیموشنکو برای تحلیل ارتعاشات نانولوله ھای
کربني حامل جريان سیال بر اساس تئوری تنش غیر
محلی دقیق
1487 farzaneh_samadi2002@yahoo.com farzaneh_samadi2002@yahoo.com
تایید- 1025
شفاھی
نانوترانزيستورھاي مواد آلي با گیت دي الكتريك
فلزي اكسید 1497 m.shahmiri@stu.umz.ac.ir a.bahari@umz.ac.ir
تایید- 1026
شفاھی
تھیه سوسپانسیون پایدار نانوذرات
سوپرپارامغناطیسی اکسید آھن پوشش داده شده با
پلی روتاکسان و کاربرد آن در تصویربرداری
1499 hosseini.fo@gmail.com hosseini.fo@gmail.com
تایید- 1027
شفاھی
تولید نانوذرات طلا و نقره با استفاده از گل ھای خشک
ماگنولیا گیاه شده 1519 javadkarimi@shirazu.ac.ir jkandeani@yahoo.com
تایید- 1028
شفاھی 1610 E_Rasooly@sbu.ac.ir a.esmaili@mail.sbu.ac.ir باکتریایی نانوسلولز تولید
تایید- 1029
شفاھی
جداسازی مغناطیسی سلولی مخمر نان و استفاده از
رنگی ھای پساب زدایی رنگ در آن 1614 rh.ph1388@yahoo.com maleki@alzahra.ac.ir
تایید- 1030
شفاھی
بررسي خواص فازي پوشش نانوساختار ھیبريدی پايه
تیتانیومي حاوي ممانعت کننده بنزو تري آزول اعمال
شده با روش سل- ژل
1696 alishanaghi@gmail.com a.shanaghi@malayeru.ac.ir
تایید- 1031
شفاھی
بررسی خواص ساختاری و الکترونی نانولولهھای
III گروه نیترید زیگزاگ 174 jaafarjalilian@gmail.com jaafarjalilian@gmail.com
تایید- 1032
شفاھی
سنتز نانوذرات فریت روی و بررسی اثر آلائیدگی روی
آن مغناطیسی خواص بر 176 ahmadjamali.nano@hotmail.com mgrad80@yahoo.com
تایید- 1033
شفاھی
برھمکنش ویتامینھای B3 و C و رادیکالھای آنھا با
نانولولهی تک دیواره نیترید بور (5 , 0) برای استفاده به
عنوان سنسورھای زیستی و یا دارورسانی
210 s.ghazanfarie@gmail.com d.farmanzad@umz.ac.ir
تایید- 1034
شفاھی
پیش بینی رفتار کمانشی نانولولهھای تک دیوارهی
برننیترایدی تحت بارگذاری محوری با روش مکانیک
مولکولی(MM)
261 sina.malakpour@gmail.com sina.malakpour@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 1035
شفاھی
شبیه سازي نانو توپوگرافي سطح نمونه در
میکروسکوپ نیروي اتمي به کمک میکرو تیرک پیزو
الکتريک
283 h_korayem@mecheng.iust.ac.ir h_korayem@mecheng.iust.ac.ir
تایید- 1036
شفاھی
بررسی انتقال ژن توسط نانوسامانه شبه ویروسی بر
فسفولیپیدی دولایه وزیکولھای پایه 378 reihaneh.ramezani@gmail.com sadeghma@modares.ac.ir
تایید- 1037
شفاھی
کدگذاری فشرده کوانتومی کنترل شده بین چندین
GHZ حالت یک از استفاده با کاربر 520 saroughi.ramin@yahoo.com Saroughi.Ramin@gmail.com
تایید- 1038
شفاھی
نانوذرات سیلیکای دوپه شده با ائوزین زرد بهعنوان
فلوئورسازهای جدید برای سیستم نورتابی شیمیایی
پراکسیاگزالات
564 msaedi86@gmail.com a.yari@ymail.com
تایید- 1039
شفاھی
 بررسی خواص ساختاری و الکتریکی
613 satoorisima@yahoo.com Satoorisima@yahoo.com نانو لوله ھای باندل اکسیدروی در کپسو له
تایید- 1040
شفاھی
طیف فونونی، خواص مکانیکی و گرمایی نانو لوله(6،0)
ZnSe 640 safaiyan_64@yahoo.com safaiyan_64@yahoo.com
تایید- 1041
شفاھی
ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زیست
سازگار کیتوسان- اکسید گرافن برای کاربرد در
مھندسی بافت
651 mazaheri.mozhdeh@gmail.com oakhavan@sharif.ir
تایید- 1042
شفاھی
بررسی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت یک نانو
سیال مغناطیسی با استفاده از دینامیک سیالات
محاسباتی
704 ajafari@modares.ac.ir ajafari@modares.ac.ir
تایید- 1043
شفاھی
ساخت غشای آب دوست پلی پروپیلنی توسط سنتز
سیلیکا ذرات نانو درجای 98 sabaraveshyan@yahoo.com ryegani@sut.ac.ir
تایید- 1044
شفاھی
بررسی اثر طول ھمبستگی و زبری بر طیف پراکندگی
ھمدوس و نشری سطح نانو ساختارھای سیلیکان
متخلخل با استفاده از تئوری کیرشھف
38 setareh2901@yahoo.com Setareh2901@yahoo.com
تایید- 1045
شفاھی
سنتز کاتالیست نیکل بر پایه آلومینات منیزیم
نانوکریستالی با مساحت سطح ویژه بالا جھت تولید
گاز سنتز با روش ریفرمینگ ترکیبی CO2 و O2
289 hadian.narges@yahoo.com rezaei@kashanu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 1046
شفاھی
تھیه نانو کامپوزیت آلومینا/گرافن اکسید
شیمیایی روش به (Al2O3NPs/GO) 315 mn.ghader@gmail.com kassaeem@modares.ac.ir
تایید- 1047
شفاھی
بررسی خواص لایه نازک کربنات سزیم (Cs2CO3) بر
ZnO:Ga روی
356 s.salari1366@gmail.com s.salari1366@gmail.com
تایید- 1048
شفاھی
بررسي وابستگي انرژي و تابع موج در نانو ساختار چاه
آلايیدگي پھناي و چاه پھناي به آلايیده کوانتومي 467 M.Nazari@sutech.ac.ir m.nazari@sutech.ac.ir
تایید- 1049
شفاھی
مطالعه مورفولوژي سطحي و خواص اپتیکي لايهھاي
TiO2-SiO2 نانوساختار نازك 701 a.afzali_umz@yahoo.com a.afzali_umz@yahoo.com
تایید- 1050
شفاھی
تخریب باکتری اشرشیاکلای با استفاده ازنانو
مرئی نور تابش تحت ZnO/AgBrساختارھای 719 vahide.siyahi@yahoo.com vahide.siyahi@yahoo.com
تایید- 1051
شفاھی
تعیین توزيع ابعادي نانو- میکروحباب ھا با روش تفرق
لیزر اشعه 1030 r.ahmadi32@gmail.com r.ahmadi32@gmail.com
تایید- 1052
شفاھی
تولید نانوکامپوزيتھاي دولايه از کربوکسي متیل سلولز
و کیتوزان و حاوي نانوذرات نقره و بررسي خواص
فیزيکو شیمیايي و ضد میکروبي آنھا
1036 smmdadfar@yahoo.com smmdadfar@yahoo.com
تایید- 1053
شفاھی
ساخت حسگر زیستی گلوتامات بر پایه آرایه
عمودی کربنی ھای نانولوله از نانوالکترودی 1049 azam.gholizadeh@gmail.com shahrokhian@sharif.edu
تایید- 1054
شفاھی
تھیه سامانه ھاي حفاظت حرارتی مواد تغییر فاز
رس خاک نانو -گلایکول اتیلن پلی پایه بر دھنده 1133 leila_ahmadi_2004@yahoo.com abahramian@modares.ac.ir
تایید- 1055
شفاھی
بررسی برھمکنشھای مولکولی بایومولکولھا و
آبی محیط در نانو مقیاس در زیستی غشاءھای 1170 samane_davoody@yahoo.com samane_davoody@yahoo.com
تایید- 1056
شفاھی
مطالعه رفتار الکتریکی و انرژی بستگی الکترونھای
قلع اکسید دی درنانوذرات والانس 1362 hmahmodiph@yahoo.com mahmoudi_hossein@guilan.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 1057
شفاھی
مطالعه جذب سطحی باکتری بوسیله آرایه
کربنی ھای نانولوله 1383 ma.kolangikhah@gmail.com
تایید- 1058
حسگر نانو جابجايي بر پايه تکنیک پراش سنجي نوري 1422 ali.khorshad1366@gmail.com ali.khorshad@ut.ac.ir شفاھی
تایید- 1059
شفاھی
حسگر ترکیبھای آلی فرار کلردار و گوگرددار با
فلزی اکسید نیمهھادیھای از استفاده 1428 hamide.aliha@alumni.ut.ac.ir mortazav@ut.ac.ir
تایید- 1060
شفاھی
ايجاد بسترھاي نانوكامپوزيت بصورت ژل از نانوذراتطلا-
كیتوزان جھت تثبیت وبررسي الكتروشیمیايي سلول
رده جنیني كلیه(HEK293)
1430 ramezani_m@modares.ac.ir Naderman@modares.ac.ir
تایید- 1061
شفاھی 1472 a-partovi@iasbs.ac.ir kazemi_f@iasbs.ac.ir سولوترمال روش به CdS نانومیلهھای ساخت
تایید- 1062
شفاھی
تھیه کربن فعال معناطیسی شده با نانوذرات اکسید
(Fe3O4) آھن 1490 kakavandibvch@yahoo.com
تایید- 1063
شفاھی
بررسي اثر نسبت Si/Al بر خواص فیزيکي – شیمیايي
کاتالیست نانوساختار LaAPSO-34 براي تولید
الفینھاي سبک از متانول
1513 amoozegar.a@gmail.com haghighi@sut.ac.ir
تایید- 1064
شفاھی
سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوسان حاوی داروی
راپامایسین 1518 arash.m.raad@gmail.com arashrad@alum.sharif.edu
تایید- 1065
شفاھی
سنتز درجای کامپوزیت نانو ساختار SiC-B4C به روش
محصول تخلیص بر شویی اسید تاثیر و MASHS 1598 hamed.roghani@gmail.com a_tayebifard@yahoo.com
تایید- 1066
شفاھی
تھیه نانو کامپوزیت Cu-Ni-CNT به روش آلیاژ سازی
مکانیکی 1606 p_bakhshaei@ut.ac.ir aataie@ut.ac.ir
تایید- 1067
شفاھی
سنتز نانوذرات مگنتیت با پوشش سطحی سیلیکاته
بمنظور بازیابی ھیدرومتالورژیکی و انتخابی فلزات از
محلول
1647 m.hasani@modares.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 1068
شفاھی
تھیه نانو میسلھای حساس به pH پلي مونو متیل
ایتاکونات اصلاح شده با کلسترول در راستای دارو
رسانی
1715 zhalehpourmoazzen@yahoo.com
تایید- 1069
شفاھی
بررسی خواص الکتریکی تعدادی از نیمه ھویسلرھای
توپولوژیک 232 raskolnikof6028@yahoo.com saievare@modares.ac.ir
تایید- 1070
شفاھی
روش تک مرحلهای ھوشمند برای ساخت سیلیکای
مزوتخلخل MCM-41 حاوی نانو ذرات اکسید روی و
بررسی توانایی آن در حذف ھیدروژن سولفید از نفت
خام
237 n_hazrati_65@yahoo.com n_hazrati_65@yahoo.com
تایید- 1071
شفاھی
 مدلسازی و شبیهسازی فرایند تشکیل لایهھای
سرد اسپری روش به TiO2 نانوساختار 327 z_sayyar@yahoo.com a.babaluo@sut.ac.ir
تایید- 1072
شفاھی
مشخصه ھاي دينامیکي ساختار نانويي آشکارساز
رونده حامل تک حلقوي 351 m.hosseinifar@srbiau.ac.ir v_ahmadi@modares.ac.ir
تایید- 1073
شفاھی
مطالعه ساختاری ( فلورسانس ذاتی ، دورنگ نمایی
دورانی ) و سینتیکی آنزیم لوسیفراز گونه Photinus
Pyralis در حضور نانو مایعات یونی مغناطیسی
551 alireza_noori1359@yahoo.com
تایید- 1074
شفاھی
مطالعهي نظري اثر قطر نانولوله تک ديواره BC3_2 بر
فلز /BC3_2/فلز مولکولي سیم ولتاژ-جريان مشخصه 775 f.farzadi@gmail.com Milani@umz.ac.ir
تایید- 1075
شفاھی
تشکیل ریز نانوالیاف در ساختار نانوالیاف الکتروریسی
6نایلون شده 777 rahmaniseraji@gmail.com mkarimi@aut.ac.ir
تایید- 1076
شفاھی
بررسی اختلاط داخل قطره، در فرآیند شکست قطرات
متقارن شکل T اتصال نانو و میکرو در 780 bedram@chmail.ir bedram@chmail.ir
تایید- 1077
شفاھی
تولید نانو ساختارھای پلاسمونیک با کمک خاصیت
DNA ملکول آرایی خود 878 azizi.a@modares.ac.ir ranjbarb@modares.ac.ir
تایید- 1078
شفاھی
 ساخت و مشخصه یابی سلولھای خورشیدی
حساس شده با نانوکریستالھای سولفید فلزی و
بررسی پایداری آنھا
884 vahidborhani63@gmail.com vahidborhani63@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تایید- 1079
شفاھی
به کارگیری آسیاکاری واکنشی در تولید کاتالیست
ھای نانوکامپوزيتی با ترکیب Al2O3-Fe-C جھت سنتز
نانولوله ھای کربنی
943 ebrahimzk88@gmail.com
تأیید- 1080
پوستر
تاثیر دوپ شدن حلقه "پیرازین" بر پارامترھای NMR در
نیترید بور نانوتیوپھای 82 asgharia63@yahoo.com Chemistry_Arshadi@yahoo.com
تأیید- 1081
پوستر
اندازهگیری ال-سیستئین با استفاده از الکترود خمیر
کربن اصلاح شده با نانو ذرات فریت مس به روش
ولتامتری پالس تفاضلی و چرخهای
197 zarinorozi@yahoo.com zarinorozi@yahoo.com
تأیید- 1082
پوستر
مطالعه نظريه تابعی چگالی جذب سطحی مولکول
فرمالدھید (CH2O) روی نانو ذرات آناتاس تیتانیوم دی
اکسید آلائیده شده با نیتروژن
281 m_aygar2010@yahoo.com M_aygar2010@yahoo.com
تأیید- 1083
پوستر
بررسی ویژگی ھای نانو ساختاری ھیبرید La2O3-
ZrO2-Styrene به عنوان گیت دی الکتریک
ترانزیستورھای اثر میدانی
398 f.khademian90@yahoo.com F.Khademian90@yahoo.com
تأیید- 1084
پوستر
بررسي تأثیر افزايش نانو تیتان بر استحکام مکانیکی
آلومینایی پرسلان 472 maryamesmaili81@yahoo.com maryamesmaili81@yahoo.com
تأیید- 1085
پوستر
تاثیر دوپ شدن حلقه "پیرازین" بر پارامترھای NMR در
نیترید بور نانوتیوپھای 517 asgharia63@yahoo.com Chemistry_Arshadi@yahoo.com
تأیید- 1086
پوستر
استخراج فاز جامد متیل دوپا با استفاده از جاذب
نانولوله ی کربنی اصلاح شده به روش قالب گذاری
مولکولی سطحی
536 lmardani25@gmail.com mtvardini@iaut.ac.ir
تأیید- 1087
پوستر
اندازه گیری میزان رھایش داروی ایبوپروفن از ھیدروژل
نانوکامپوزیتی پایه طبیعی در pHھای مختلف(اسیدی،
خنثی و بازی)
639 mahsadarabi57@yahoo.com m-sadeghi@iau-arak.ac.ir
تأیید- 1088
پوستر
سنتز نانو کمپلکس سرب (II) با لیگاند β-دی کتون و
اکسید (II) سرب ذرات نانو به آن تبدیل بررسی 659 sara_hoseinchi@yahoo.com sara_hoseinchi@yahoo.com
تأیید- 1089
پوستر
طراحي يك نوع تشديدگر میكرورينگ در
سیستمھايDWDM مخابرات نوري
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
743
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1090
vahideh_khademhosseini@yahoo.co طراحي فیلتر نوری لایه نازك در طول موج نانومتر پوستر
m
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
747
تأیید- 1091
پوستر
مطالعه ساختار و فعالیت فتوکاتالیستی نانوكامپوزيت
MCM-41 مزوپروس روی بر SnO2/TiO2 787 abdolahi36@yahoo.com md_mozaffari2006@yahoo.com
تأیید- 1092
پوستر
مطالعه اثر دما و pH بر رھايش کنترل شده داروي
957 grezanejad@ymail.com rezanejad@pnu.ac.ir دفراسیرکس با استفاده از ھیدروژل نانو کامپوزيت نقره
تأیید- 1093
پوستر
اصلاح نانوکاتالیستSAPO-34 توسط فلزات مناسب به
خشک ژل روش 976 m.amirhoseini@aut.ac.ir m.amirhoseini@aut.ac.ir
تأیید- 1094
پوستر
تولید برنج نانو ساختار بوسیله احیا مکانوشیمیایی
مس اکسید 988 abbaszolfi@yahoo.com abbaszolfi@yahoo.com
تأیید- 1095
پوستر
بررسي اثر دما، pH و میدان مغناطیسي بر رھايش
1004 grezanejad@ymail.com rezanejad@pnu.ac.ir دارو از ھیدروژل نانوکامپوزيت آھن بر پايه ثعلب
تأیید- 1096
پوستر
حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانودرات
فنل حضور در روی اکسید 1038 seyed.jafari@modares.ac.ir seyed.jafari@modares.ac.ir
تأیید- 1097
پوستر
1062 meisam.ansari84@gmail.com laleh.rajabii@gmail.com پلیمری نانوکامپوزیت غشاء مورفولوژی بررسی و سنتز
تأیید- 1098
پوستر
سنتز نانو مواد ھیبریدی بر پایه گرافن و تشکیل نانو
کپسول ھا و بررسی آنھا در دارو رسانی به
سلولھای سرطانی
1120 sudabe.movahedi@yahoo.com
تأیید- 1099
پوستر
تھیه نانوساختارھای کادمیم مولیبدات با روش
ھمرسوبی
1130 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 1100
پوستر
سنتز و شناسایی نانوذرات سریم اکسید به روش
سونوشیمی
1132 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1101
پوستر
سنتز نانوجاذب ھیدروکسید دوگانهی لایهای نیکل-
آلومینیوم و به کارگیری آن در استخراج
پاراآمینوبنزوئیک اسید از فرآوردهھای بھداشتی-دارویی
1152 falagi_s@yahoo.com falagi_s@yahoo.com
تأیید- 1102
پوستر
بررسی عوامل مؤثر بر تورم ھیدروژل نانوکامپوزیتی پایه
سلولز متیل کربوکسی 1175 etemadi_pedram@yahoo.com m-sadeghi@iau-arak.ac.ir
تأیید- 1103
پوستر
ساخت حسگر نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به
روش ھیدروترمال جھت حساسیت به گاز منواکسید
کربن
1183 amin.chemistry90@gmail.com j.Beheshtian@gmail.com
تأیید- 1104
پوستر
سنتز نانو کمپلکسھای بین پلیمری از طریق چند پلیمر
1195 bahri1382@yahoo.com زیست تخریب پذیر و کاربرد آن در انتقال دارو
تأیید- 1105
پوستر
استفاده از روش میکروامولسیون تغییر داده شده با
آپاتیت ھیدروکسی نانوذرات تھیه برای الکترولیت پلی 1198 kobra.akhavan@gmail.com msadjad@gmail.com
تأیید- 1106
پوستر
بررسی اثر نقص استون- والز بر خواص الکترونیکی
گرافن 1236 hajinasiri@modares.ac.ir hajinasiri@modares.ac.ir
تأیید- 1107
پوستر
مطالعه عددی اثرات ترموھیدرولیکی بکارگیری
نانوسیال در دسته میله سوخت مدل VVER-440، با
رویکرد دوفازی
1269 saeed_jalili_68@yahoo.com saeed_jalili_68@yahoo.com
تأیید- 1108
پوستر
تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی
PA6/PP کامپوزیتی ھای چرخدنده 1330 yazahra5669@gmail.com rasoolmohsenzadeh@gmail.com
تأیید- 1109
پوستر
اصلاح نانوکاتالیستSAPO-34 توسط فلزات مناسب به
خشک ژل روش 1348 m.amirhoseini@aut.ac.ir halladj@aut.ac.ir
تأیید- 1110
پوستر
تھیه نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با کیتوسان/سدیم
دو دسیل سولفات برای حذف مالاشیت سبز از
نمونهھای آبی
1396 ff8905@gmail.com heskandari@uma.ac.ir
تأیید- 1111
پوستر
تھیه و بررسی خواص فتوکاتالیزوری نانو ساختارھای
روی اکسید 1413 m_pirhashemi@yahoo.com M_pirhashemi@yahoo.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1112
پوستر
تمایز نورونی سلول ھای بنیادی پر توان القایی بر روی
نانوفیبری داربست 1432 salimibio@gmail.com soleim_m@modares.ac.ir
تأیید- 1113
پوستر
اثر دما برخواص نوری نقاط کوانتومي کادمیوم سولفید
پوشش داده شده با بیوپلیمر آکريل آمید پیوند زده
شده بر روي کلاژن
1455 grezanejad@ymail.com rezanejad@pnu.ac.ir
تأیید- 1114
پوستر
1478 locos_modarres@yahoo.com mfarahany@yahoo.com SBA-16 نانوحفرات داخل در تنگستات پلی ھترو تثبیت
تأیید- 1115
پوستر
بررسی پارامترھای بیوفیزیکی نانو ساختار DNA گل
153 hasti90xx@yahoo.com کلمی در حضور بتایین
تأیید- 1116
پوستر
 بررسی نقش نانو کلسیم نیترید در سنتز نوین
استخلافی ایمیدازولھای 1551 kouroshmotevalli@hotmail.com K_motevalli@azad.ac.ir
تأیید- 1117
پوستر
بررسی برخی ویژگی ھای نانوامولسیون
کلزا روغن/پروپانل:لسیتین/آب 1568 msnradi@gmail.com sabbasifood@modares.ac.ir
تأیید- 1118
پوستر
به کارگیری آسیاکاری واکنشی در تولید کاتالیست
ھای نانوکامپوزيتی با ترکیب Al2O3-Fe-C جھت سنتز
نانولوله ھای کربنی
1572 ebrahimzk88@gmail.com
تأیید- 1119
پوستر
 بررسی عوامل موثر بر تولید HMX نانوسایز به روش
کریستالیزاسیون رسوبی و با استفاده از دستگاه
التراسونیک
1578 gholamhossinit@yahoo.com
تأیید- 1120
پوستر
سنتز کاتالیست نیکل بر پایه آلومینات منیزیم
نانوکریستالی با مساحت سطح ویژه بالا جھت تولید
گاز سنتز با روش ریفرمینگ ترکیبی CO2 و O2
1618 hadian.narges@yahoo.com rezaei@kashanu.ac.ir
تأیید- 1121
پوستر
ساخت و مشخصه يابی لايه ھای نازک تیتانیا 1664 javadmozafari23@yahoo.com javadmozafari23@yahoo.com
تأیید- 1122
پوستر
اصلاح نانوکاتالیستSAPO-34 توسط فلزات مناسب به
خشک ژل روش 1672 m.amirhoseini@aut.ac.ir halladj@aut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1123
پوستر
امواج پلاسماي روی گرافن در حالت ھای جایگزیده
الکترونی 1673 mir_physic@yahoo.com haghighi_236@mail.ru
تأیید- 1124
پوستر
اثر دمای کلسینه بر خواص مغناطیسی نانوذرات
FeNi3 آلیاژی 18 jafari_physics88@yahoo.com saber@guilan.ac.ir
تأیید- 1125
پوستر
کاھش آلاینده ھای آلی در اگزوز توسط نانو کاتالیست
پیشرفته اکسیداسیون فرآیند با 188 hadi20_44@yahoo.com
تأیید- 1126
پوستر
تھیه و شناسایی نانو ذرات اکسید روی در حضور
یونی مایع کاتالیزور 201 ghauryfariba@yahoo.com
تأیید- 1127
پوستر
215 fatemeh.ebrahimi53@yahoo.com Rmalakooti@birjand.ac.ir با ھا الکل اکسایش H2O2توسط حلال بدون درشرایط
تأیید- 1128
پوستر
بھبود خواص تریبولوژیکی پلیآمید6 با استفاده از الیاف
نانومتری شاخهھای با آرامید پالپ 255 ir_faramarzy@yahoo.com mehdi.razzaghi@modares.ac.ir
تأیید- 1129
پوستر
اثر پارامتر راشبا بر دينامیک حالتھاي اسپیني `
ناھسانگرد کوانتومي درنقطه الکترون 310 fatemeh_62@yahoo.com golshan@susc.ac.ir
تأیید- 1130
پوستر
پاسخ ھای بیوشیمیایی و رفتاری نسبت به سمیت
نانو ذرات اکسید
روی(ZnO) در كرم خاكي Lumbricus terrestris
325 mehranarabi@hotmail.com mehranarabi@hotmail.com
تأیید- 1131
پوستر
استفاده ازآلومینیوم آندایز بعنوان بستری برای پوشش
سنگین فلزات جذب جھت عاملی گروھھای و سیلیکا 364 habibeh.hadad@kiau.ac.ir habibeh.hadad@kiau.ac.ir
تأیید- 1132
پوستر
کارایی بالستیکی مواد مرکب ھیبریدی شیشه-
اپکسی تقویت شده
ِ 376 farshid.hajiarazy@gmail.com
تأیید- 1133
پوستر
ساخت سلول خورشیدي نانو ساختار حساس شده با
CdSe و CdSکوانتومي نقاط 438 pegah.shafagh66@gmail.com rezanejad@pnu.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1134
پوستر
سنتز پودر نانو کامپوزیت Ag/CNTS جھت مطالعه حذف
62 آبی اسیدی رنگ 444 n.mohamadnezhad800@yahoo.com
تأیید- 1135
پوستر
ریسندگی الکتریکی الیاف نانوكامپوزيتی بر پایه
تیتانیا نانو و UHMWPE 45 hadi.hosseini9823@gmail.com mehrir@modares.ac.ir
تأیید- 1136
پوستر
تھیه نانوكامپوزيت دی سیلیساید مولیبدن – کاربید
تیتانیوم به روش سنتز احتراقی با مکانیزم فعال سازی
اجاق شیمیایی
490 mahdibadarloo@yahoo.com a_tayebifard@yahoo.com
تأیید- 1137
پوستر
اثر نانوذرات نقره بر روی ترمیم زخم در موش
.(Mus musculus) آزمایشگاھی 504 p_yarmohamadi@yahoo.com p_yarmohamadi@yahoo.com
تأیید- 1138
پوستر
سنتز و شناسايي نانوکاتالیست
Hydroxyapatite/TiO2/ZnO و بررسي رفتار
فتوکاتالیستي آن در جھت حذف رنگ ھاي آزو در
شرايط نور مرئي و فرابنفش
515 b.hoseinimonjezi@yahoo.com mghiaci@cc.iut.ac.ir
تأیید- 1139
پوستر
ساخت صفحه نانولوله كربني بر سطح پايه قابل حل
آب در 538 mjdavoodi@gmail.com towfighi@modares.ac.ir
تأیید- 1140
پوستر
اثر دما بر مورفولوژی نانو ذرات سیلیس سنتز شده به
ژل - سل روش 594 mmozaffarinaiini@yahoo.com
تأیید- 1141
پوستر
اصلاح سطح نانوذرات تیتانیم دياکسید توسط
ديکربوکسیلیک اسیدھاي فعال نوري و زيست
سازگار حاوي آمینواسید
609 allizadehr@yahoo.com mallakpour84@alumni.ufl.edu
تأیید- 1142
پوستر
 سنتز سونوشیمیایی نانوکامپوزیت TiO2/ZrO2 به
ژل-سل روش 629 khatere.jalili@yahoo.com saghabeygi@yahoo.com
تأیید- 1143
پوستر
ساخت الکترود یون گزین پایه جامد بر اساس نانو لایه
ی پلیمر رسانای پلی پیرول جھت اندازه گیری آرسنیک
(V)
746 z.mosayebzadeh@yahoo.com ransari@guilan.ac.ir
تأیید- 1144
پوستر
بررسي اثرات مقدار pH محلول بر خواص اپتیکی،
ساختاری و مورفولوژیکی لایه ھای نازک نانو ساختار
کادمیم سولفید تھیه شده با روش لايه نشاني حمام
شیمیايي
75 simin.shahriyar@gmail.com Simin.shahriyar@gmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1145
پوستر
بررسی اثر ھم افزایی خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات
نقره و آلیسین بر علیه عفونت پوستی ناشی از
سودوموناس آئروژینوزا
759 famirzaei83@yahoo.com saloutim@yahoo.com
تأیید- 1146
پوستر
تھیه غشاھای نانوكامپوزيت بر پایه نفیون برای
استفاده در پیلھای سوختی غشای مبادله پروتون
(PEMFCs)
768 khadijeh_houshyari@yahoo.com Mehranjavanbakht@gmail.com
تأیید- 1147
پوستر
 تھیه نانو کاتالیزورمغناطیسی سبز چند لایهای
Fe3O4@SiO2@Al2O3: کاتالیزوری ویژه در سنتز
ترکیبات4H- پیران
771 naghmehdaryachem@yahoo.com naghmehdaryachem@yahoo.com
تأیید- 1148
پوستر
آنالیز مقایسه ای سمیت نانوذرات نقره و یونAg+ بر
ھمزیستی مدل باکتری ُ 772 m_alizadeh_agr@yahoo.com m_alizadeh_agr@yahoo.com
تأیید- 1149
پوستر
بررسی احیاء نور کاتالیزوری نیتروبنزن با استفاده از
نانو ذرات مزوحفره تیتانیوم دی اکسید با ساختار
کریستالی اناتاز/ بروکیت در معرض تابش نور مرئی
773 z_zand@iasbs.ac.ir kazemi_f@iasbs.ac.ir
تأیید- 1150
پوستر
استحکام بخشی پارچه ھای سلولزی تاریخی با
774 ehsanp24@gmail.com ehsanp24@gmail.com استفاده از نانو کامپوزیت پلیمری اکسید تیتانیوم
تأیید- 1151
پوستر
اصلاح نانو تیوب ھاي كربني با گروه ھاي يوني جھت
پروتون تبادلگر غشاھاي در استفاده 776 mahsa.eng@gmail.com m.nikazar@aut.ac.ir
تأیید- 1152
پوستر
بھبود عملکرد غشای اولترافیلتراسیون نانوساختار با
استفاده از نانولوله کربنی بهمنظور تصفیه پساب روغن
زیتون
778 deziran.net@gmail.com ahmadrahimpour@yahoo.com
تأیید- 1153
پوستر
سنتز نانوذرات زیرکونیا و تاثیرغلظت عامل
رسوبدھنده بر آن به روش رسوبدھی شیمیایی
789 ebrahim.sardari17@gmail.com ebrahim.sardari17@gmail.com
تأیید- 1154
پوستر
سنتز، شناسایی و مطالعه رفتار گرمایی نانوذرات
سدیم سولفید 791 shahab.faraji@hotmail.com sheyda.faraji@ymail.com
تأیید- 1155
پوستر
مقایسه خواص اپتیکی و پایداری نانوذرات نقره ی
تولید شده به روش کند و سوز لیزری در محیط ھای
آبی و الکلی
793 ramin_shst@hotmail.com ramin_shst@hotmail.com
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1156
پوستر
سنتز مزوپور سیلیکا MCM-48 و ایجاد گروه ھای
عاملی بر روی آن جھت کاربرد کاتالیستی در تھیه
بیودیزل
795 t.mohamadpanah@yahoo.com t.mohamadpanah@yahoo.com
تأیید- 1157
پوستر
سنتز و بررسی خصوصیات نانوکامپوزیت ھای رنگی
پلی (استرـ ایمید)/ TiO2 بر پایه 4'،4- بیس ـ [(4ـ
ھیدروکسی فنیل)آزو] دی فنیل اتر
796 mmiranpouriranpour@gmail.com kolahdoozan@iaush.ac.ir
تأیید- 1158
پوستر
بررسي خواص فتوکاتالیزوري نانوذرات سولفید روي
ريزموج تابش روش به آب در شده تھیه 798 matin_hm@yahoo.com matin_hm@yahoo.com
تأیید- 1159
پوستر
سنتزترکیب ھیدروکسي آپاتیت در دو مقیاس توده اي
ونانو 818 rogaye.mohebbi@yahoo.com rogaye.mohebbi@yahoo.com
تأیید- 1160
پوستر
نانو ساختارھای نوین سوپراملکولی پلیمر/پروتئین و
بررسی نقش آنھا در دارورسانی به بافت ھای
سرطانی
84 beyranvand_1386@yahoo.com mohadeli@yahoo.com
تأیید- 1161
پوستر
سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی و تثبیت
آنھا روی بر (III)آھن شیف باز کمپلکس 844 mona_rajaee@yahoo.com Rmalakooti@birjand.ac.ir
تأیید- 1162
پوستر
تھیه نانومیلهھای HgTe در حضور پیش مادهھای جدید
ھیدروترمال روش از استفاده با 846 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 1163
پوستر
سنتز، شناسایی و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی
اکسید نیکل نانوساختارھای 850 faezeh.soofivand@gmail.com Salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 1164
پوستر
سنتز و شناسائی نانوساختارھای نقره تیوسیانات با
استفاده از کمپلکس نقره سالیسیلات به روش
سونوشیمیایی
859 faezeh.soofivand@gmail.com salavati@kashanu.ac.ir
تأیید- 1165
پوستر
پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر بسیار کم پالادیم
873 ehsanrokrok@yahoo.com توسط نانولوله ھای کربنی اصلاح شده
1166 vahideh_khademhosseini@yahoo.co رد طراحي فیلتر نوری لایه نازك در طول موج نانومتر
m
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
747
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
پارامترھای مؤثر بر رفتار زینتر بدون فشار، خواص 1167 رد
( ZrB2-SiC نانوکامپوزیت ریزساختاری و مکانیکی 1013 zeynabnasiri@yahoo.com
1168 رد
بررسي تأثیر ذرات نانو رس مونت موريلونیت بر ژل
پلیمرھاي مورد استفاده در عملیات انسداد آب در
مخازن نفت
1068 bahramian135@yahoo.com b_dadvand@yahoo.com
1169 رد
Preparation, characterization and cytotoxicity
studies of Docetaxel immunonanocarriers as
targeted delivery systems against HER2 positive
tumor cells
1163 mona_noory62@yahoo.com
بررسي بررسي ویژگی ھای لازم درساخت نانو 1170 رد
شفاف ھاي سرامیك شیشه 1196 e.samadbin77@yahoo.com e.samadbin77@yahoo.com
1197 e.samadbin77@yahoo.com e.samadbin77@yahoo.com فوتونیكي كاربرد با شفاف ھاي سرامیك شیشه نانو رد 1171
1172 رد
استفاده از کرم خاکی( Eisenia foetida) به عنوان
شاخص زیست محیطی خاک در بررسی سمیت حاد
روغن موتور غنی شده با نانو ذرات مس در مقایسه با
روغن موتور معمولی(تازه و استفاده شده)
1305 nourih@ut.ac.ir Nourih@ut.ac.ir
طراحي فیلتر Fabry-Perotلايه نازك تمام دي الكتريك 1173 رد
در طول موج نانومتر
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
1385
طراحی فیلترنوری لایه نازک با استفاده از تشدیدگر 1174 رد
Fabry-Perot در طول موج نانومتر
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
vahideh_khademhosseini@yahoo.co
m
1389
1175 رد
A comparison between the effect of adding nanosilicon
carbide and nano-titania on mechanical
strength of TTCP based calcium phosphate
cement
1539 443mohamadi@gmail.com 443mohamadi@Gmail.com
رد 1176 Effect of adding nano-titania on calcium
phosphate cement in human blood plasma 1540 443mohamadi@gmail.com 443mohamadi@Gmail.com
ساخت فایبر SPME بر اساس پلیمر قالب مولکولی 1177 رد
182 ranjbarnader_n@yahoo.com برای جداسازی و آنالیز منتول به روش GC
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تولید،ساختار و خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت 1178 رد
532 mohamadshiran@gmail.com نیکل روی از طریق فرآیند مکانوشیمیایی
1179 رد کاربرد پسماندھای کشاورزی در تولید نانوفیبر سلولز 560 aliniasahba@yahoo.com aliniasahba@yahoo.com
1180 رد كاربرد فناوري نانو در تولید و فرآوري گیاھان دارويي 745 fghobadi@ut.ac.ir fghobadi@ut.ac.ir
806 asadi_6465@yahoo.com asadi_6465@yahoo.com نانو درمقیاس سوکروزآھن تولید و تھیه رد 1181
1182 رد
مطالعه پدیده انتقال الکترون، انرژی ھای آزاد و فعال
سازی و نیز سینتیک انتقال الکترون در نانو
ساختارھای کمپلکسی ناشی از مشتقات
[Cn].[Substituted Phthalocyaninato-Zn]
836 somayehazad79@yahoo.com
بررسی رفتار بالستکی مواد مرکب ھیبریدی شیشه- 1183 رد
اپکسی تقویت شده
ِ 854 farshid.hajiarazy@gmail.com
تایید- 1184
شفاھی
بررسي اثر چگالي و توزيع نانوذرات فلزي بر جذب
FEM روش با فلزي ھاي نانوکامپوزيت پلاسموني 1752 ncwnn@yahoo.com v_ahmadi@modares.ac.ir
تایید- 1185
شفاھی
ساخت پلیمر نانومتخلخل برای جداسازی و خالص
سازی داروی ضدسرطان تاکسول با استفاده از فناوری
مولکول نگاری
1762 ncwnn@yahoo.com nematollahzadeha@uma.ac.ir
تایید- 1186
شفاھی
تاثیر تغییر ضخامت نانو نوارھای گرافنی بر روی ھم
شنوایی 1763 ncwnn@yahoo.com L.akbari@catc.ac.ir
تایید- 1187
شفاھی
تھیه نانوذرات آلبومین انسانی حاوی داروی ضد
پاکلیتاکسل سرطان 1781 ncwnn@yahoo.com h_rafati@sbu.ac.ir
تأیید- 1188
پوستر
تھیه الکتروکاتالیست گرافیت اصلاح شده به وسیله
آلومینیوم اکسید نانو – نیکل نانوکامپوزيت 1716 ncwnn@yahoo.com a.mirzapour@modares.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
1189
تأیید-
پوستر
مدلسازي اثر پارامترھاي کلیدي بر روي مورفولوژي
TiO تھیه شده با روش اکسیداسیون
نانولولهھاي 2
آندي
1717 ncwnn@yahoo.com a.babaluo@sut.ac.ir
1190
تأیید-
پوستر
بررسی انتقال فاز بلوری تتراگونال به مونوکلینیک در
پودرھای نانومتری زیرکونیای سولفاتهی سنتز شده با
روش ژل پلی اکریلآمید
1718 ncwnn@yahoo.com a.babaluo@sut.ac.ir
1191
تأیید-
پوستر
بررسی نظری ترابرد کوانتومی گرافن آلايیده شده با
ژرمانیوم و سیلسیم 1722 ncwnn@yahoo.com afshari@azaruniv.edu
1192
تأیید-
پوستر
سنتز و بررسی اثر دما بر روی خواص نوری نقاط
g-PAA کوانتومی CdTe پوشیده شده توسط بیوپلیمر Salep-
1723 ncwnn@yahoo.com rezanejad@pnu.ac.ir
1193
تأیید-
پوستر
بررسی رفتار نوری نقاط کوانتومی CdTe پوشیده شده
Salepدر pH ھای مختلف
-
g
-PAA بیوپلیمر توسط 1724 ncwnn@yahoo.com rezanejad@pnu.ac.ir
1194
تأیید-
پوستر
سنتز نانو کامپوزیت سازگار شده پلی
/ نانو
بوتیل اکریلات)
-
n
متیل متاکریلات-
کوپلی(
پروپیلن/
خاک رس
1730 ncwnn@yahoo.com polytak2000@gmail.com
1195
تأیید-
پوستر
ایجاد نانوساختارھای کروی سطحی به روش القاء
لیزری 1734 ncwnn@yahoo.com panahi.spb@gmail.com
1196
تأیید-
پوستر
مطالعه ي عددي جابجايي طبیعي نانوسیال خواص
متغیر بین دو استوانه ي سرد وگرم درون يک محفظه ي
استوانه اي شکل عايق
1736 ncwnn@yahoo.com Saeed.Bahreini@gmail.com
1197
تأیید-
پوستر
سنتز نانو لوله ھای کربنی بس دیواره با استفاده از
Ni به روش نھشت از بخار
کاتالیزور ھای ترکیبی Co-
شیمیایی مواد
1738 ncwnn@yahoo.com hos-a-p1@umz.ac.ir
1198
تأیید-
پوستر
عامل دار كردن نانوتیوب چند دیواره با مشتقات
- ھیدروکسی
مالوئونیتريل، مشتقات بنزآلدھید و 4
کومارین
1740 ncwnn@yahoo.com shameli678@iauo.ac.ir
1199
تأیید-
پوستر
Si
1- Zn
1
مشخصه یابی فازی و ریزساختاری ترکیب Al-
- Mg در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی
6
بعدی
1741 ncwnn@yahoo.com m.rajabi@nit.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1200
پوستر
طراحی ھرن جھت بررسی اثر ارتعاشات التراسونیک
ECAP فرایند از حاصله نانوساختارھای بر 1742 ncwnn@yahoo.com k_koohkan@mecheng.iust.ac.ir
تأیید- 1201
پوستر
بررسی تأثیر دمای کلسینه بر خواص اپتیکی لايه نازک
SnO2 1743 ncwnn@yahoo.com maede.mirmohammadi@yahoo.com
تأیید- 1202
پوستر
بررسی خواص ھیدروژنی نانوکامپوزیت MgH2-
مکانیکی آلیاژسازی فرایند توسط شده تولید Ni3FeMn 1744 ncwnn@yahoo.com m.rajabi@nit.ac.ir
تأیید- 1203
پوستر
تأثیر سرعت چرخش بر خواص اپتیکي لايه نازک CeO2
SiO2 با آلايیده 1745 ncwnn@yahoo.com maryam_manteghi@yahoo.com
تأیید- 1204
پوستر
اثرات نانوذرات اکسید روی بر میکرو ارگانیسم ھای
1746 ncwnn@yahoo.com sangpour@merc.ac.ir عامل فساد و بیماریزای موجود در مواد غذایی
تأیید- 1205
پوستر
مقايسه عملکرد دينامیکي میکروسکوپ نیروي اتمي
مايع و ھوا ھاي محیط در 1747 ncwnn@yahoo.com Jiryaei.hossein@gmail.com
تأیید- 1206
پوستر
بررسی اثر مواد تغییر فاز دھنده بر خواص حرارتی
نانوساختار کربنی ايروژلھای 1749 ncwnn@yahoo.com abahramian@modares.ac.ir
تأیید- 1207
پوستر
ایجاد نانوساختارھای کروی سطحی به روش القاء
لیزری 1750 ncwnn@yahoo.com panahi.spb@gmail.com
تأیید- 1208
پوستر
رھایش کنترل شده داروی پیریدوستیگمین بروماید از
RS PO اودراجیت نانوذرات 1754 ncwnn@yahoo.com fganji@modares.ac.ir
تأیید- 1209
پوستر
1756 ncwnn@yahoo.com mirzayib@uma.ac.ir رسوبی ھم روش به مگمایت نانوذرات تھیه
تأیید- 1210
پوستر
 سنتز نانوذرات ھسته-پوسته مغناطیسی با استفاده
پیرولیدون وینیل پلی سطحی فعال ماده از 1757 ncwnn@yahoo.com mirzayib@uma.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
1211
تأیید-
پوستر
ساخت و مطالعه سلولی فرمولاسیون ھای مختلف
نانولیپوزوم ھای Stealth کانژوگه با
ایمونولیپوزوم (
-PEG
HER در سلول ھا ی
-
علیه گیرنده 2
(Trastuzumab
سرطان پستان
1758 ncwnn@yahoo.com amtamadon@gmail.com
1212
تأیید-
پوستر
جاذبھای نانو و نانو متخلخل برای جذب فلزات
آب از سنگین 1760 ncwnn@yahoo.com nematollahzadeha@uma.ac.ir
1213
تأیید-
پوستر
اصلاح غشاھای پلیمری با نانوذرات معدنی به عنوان
پرکننده 1761 ncwnn@yahoo.com nematollahzadeha@uma.ac.ir
1214
تأیید-
پوستر
سنتز نانوتیوبھای کربنی مغناطیسی و استفاده از آن
برای جداسازی،
پیشتغلیظ و اندازهگیری اسپکتروفتومتری
آموکسیسیلین
1771 ncwnn@yahoo.com hamidfazelirad@gmail.com
1215
تأیید-
پوستر
استفاده از نانوتیوب ھای کربنی عامل دار شده با
کرون اتر جھت جداسازی ھمزمان سرب و کادمیم و
اندازه گیری آنھا با استفاده از کوره گرافیتی
1772 ncwnn@yahoo.com hamidfazelirad@gmail.com
1216
تأیید-
پوستر
جداسازی ھمزمان مس و جیوه با استفاده از نانولوله
1773 ncwnn@yahoo.com somayyecheraghi@yahoo.com ھای کربنی چند دیواره اصلاح شده با اترحلقوی
1217
تأیید-
پوستر
محافظت از کاشتني ھاي فلزي پزشکي در برابر
ژل ھیبريدي
خوردگي توسط پوشش ھاي سل-
پلي متايل متاکريلیت
نانوساختار تیتانات زيرکونیوم-
1777 ncwnn@yahoo.com erfan.salahinejad@gmail.com
1218
تأیید-
پوستر
تاثیر اصلاح کننده ھای فاز ماتریس و پراکنده بر روی
موقعیت قرارگیری نانورس در آلیاژھای پلی
پلی استایرن
پروپیلن/
1778 ncwnn@yahoo.com karimrazavi@sut.ac.ir
1219
تأیید-
پوستر
منگنز بر پايه ھیدروکسي
کاربرد نانوکاتالیست کبالت-
آنتراکینون به آنتراسن اکسايش واکنش در آپاتیت 1779 ncwnn@yahoo.com mghiaci@cc.iut.ac.ir
1220
تأیید-
پوستر
طراحی و سنتز نانولیپوزوم ھای کاتیونی و بررسی
1780 ncwnn@yahoo.com saman_h@modares.ac.ir کارایی آن ھا در انتقال ژن به سلول ھای یوکاریوتی
1221
تأیید-
پوستر
مکانیکی فوم
تھیه و بررسی خواص فیزیکی-
نانوکامپوزیت 1782 ncwnn@yahoo.com rezaei@sut.ac.ir
کد فایل ردیف نتیجه عنوان مقاله ایمیل در مقاله ایمیل فرستنده
ضمیمه
تأیید- 1222
پوستر
ارزیابی تأثیر پلی اتیلن مالئیک دار شده بر رفتار
مورفولوژیکی و حرارتی سیستم ھای نانوکامپوزیتی بر
پایه متالوسن- پلی اتیلن سبک خطی-نانو خاک رس
1788 ncwnn@yahoo.com Navidkaptan@Yahoo.Com
تأیید- 1223
پوستر
ساخت و تولید نانوذرات کیتوزان حامل پروتئین نوترکیب
ھلیكوباكترپیلوري HP-NAP 1789 ncwnn@yahoo.com mmm.mobarez@modares.ac.ir
تأیید- 1224
پوستر
بھبود عملکرد غشای اولترافیلتراسیون نانوساختار با
استفاده از نانولوله کربنی بهمنظور تصفیه پساب روغن
زیتون
1790 ncwnn@yahoo.com ahmadrahimpour@yahoo.com
تأیید- 1225
پوستر
بررسي مورفولوژي سطحي دولايه اي ھاي نقره –
مس
1792 ncwnn@yahoo.com narges.beiranvand@yahoo.com
تأیید- 1226
پوستر
بررسی خواص الکتریکی و نوع نیمه رسانایی لایه
لانتانیم اورتوفریت ضخیم 1794 ncwnn@yahoo.com zahra_derakhshi@yahoo.com
1227 رد
ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیتMCM-48 /
ھیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جدید در
سیستم ھای رھایش دارو
1728 ncwnn@yahoo.com Aghaei.hoda@yahoo.com
ساخت وارزیابی دندروزوم ھای کانژوگه با 1228 رد
حاوی (ایمونودندروزوم)Trastuzumab 1759 ncwnn@yahoo.com amtamadon@gmail.com
1229 رد
عامل دار كردن نانوتیوب چند دیواره با مشتقات
مالوئونیتريل، مشتقات بنزآلدھید و 4- ھیدروکسی
کومارین
1791 ncwnn@yahoo.com shameli678@iauo.ac.ir
 davido.extraxim@gmail.com