aung.myathtet@parkroyalhotels.com
chatz.prkul@parkroyalhotels.com
cleo.lau@parkroyalhotels.com
goh.teekay@parkroyalhotels.com
grace.agatep@parkroyalhotels.com
harnizah.tahir@frasershospitality.com
lynette.chew@parkroyalhotels.com
martina@micemediamarketing.com
sam.osman@parkroyalhotels.com
siewleng.wang@parkroyalhotels.com
song.meilan@parkroyalhotels.com
teo.huiling@parkroyalhotels.com
yiyimaw.angela@parkroyalhotels.com
 davido.extraxim@gmail.com