רשימת חברי ועד – מחוז תל-אביב, המרכז והשרון
שם כתובת מייל טלפון
30-1157155 Gila.Zairi@bezeq.co.il הגמלאים ארגון ר"יו ,מאיר מוזס
30-1157155 ITSHAKDISHI@GMAIL.COM ,יצחק דישי
30-1157155 Gila.Zairi@bezeq.co.il נחום ויגיסר
30-1157155 geier1@bezeqint.net אברהם גייר
30-1157155 DALIAMEL@012.NET.IL דליה מלמד
30-1157155 Bachar_1@walla.com מוטי בכר
30-1157155 davidbahani@gmail.com דוד בחני
30-1157155 melamedfm@walla.com אורי ברזני
30-1157155 melamedfm@walla.com מרדכי מלמד
30-1157155 zivi37@walla.com יצחק זיו
כהן נפתלי )מועדון פתח-תקוה( NAFTALICOHEN1@GMAIL.CO
M
30-4395909
חבוב יעל )מועדון פתח-תקוה( 30-4395909 shabub@bezeqint.net
פרחי הלל )מועדון פתח-תקוה( 30-4395909 fhilel1@gmail.com
מירי אריאל)מועדון ראשון-לציון(
miriar965@gmail.com
30-4174349
39-4052731 shaulamit9@walla.com )רחובות מועדון ( שאול עמית
39-4052731 mimono@bezeqint.net )רחובות מועדון( מימון עובדיה
מרימי-עמירם ליאורה, רכזת
מועדון תל-אביב
30-1157155 Liora.Marimi@bezeq.co.il
30-1157155 Gila.Zairi@bezeq.co.il הארגון מזכירת ,גילה זעירי
30-1157155 Yoram.Yitshakian@bezeq.co.il גמלאים ס"עו ,יורם יצחקיאן
לביא נסים )כושי(, יו"ר ועדת
הביקורת
30-1157155 Lavi.Nisim@bezeq.co.il
\
גלזר יעל 30-1157155
ג'ורג'י יעקב 30-1157155
לוי שמואל
)מועדון רעננה(
34-7911995
חייט שמעון
)מועדון נתניה(
312-2130913
כוכבי משה
)מועדון אשדוד(
39-9120333
 davido.extraxim@gmail.com