EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


written 
by 
Derek 
Vaughan 
MEP 
EU Funding Directory for Wales 
Funding from the European Union 
provides crucial financial support 
for public, private and voluntary 
sector organisations in Wales. 
Projects and partnerships funded 
by the EU have contributed to 
making Wales’ economy more 
competitive and strengthened our 
link with Europe. 
European funding is essential in order to ensure 
that Wales continues to foster an environment in 
which businesses can thrive, communities can 
develop and citizens can benefit fully from the EU. 
This is especially important in the current economic 
climate, due to the cuts in public spending that are 
being implemented by Member State governments. 
Financial support is available to develop projects in 
Wales that are aligned with EU and Welsh 
Government objectives. European Structural Funds 
have made a huge contribution to the regeneration 
of certain areas of Wales; the 2000 – 2006 Structural 
Funds programme invested over ¤1.5 billion in Welsh 
projects and so far the 2007 – 2013 programme has 
allocated over ¤£1.9 billion for Welsh investment. 
In addition to Structural Funds, the EU has many 
other sources that can provide valuable support for 
Welsh projects. These funds, from the European 
Commission’s competitive programmes, have 
improved the capacity and performance of Welsh 
universities and businesses and have provided the 
opportunity for Welsh organisations to create 
exciting new links with businesses elsewhere in 
Europe. Wales’ rural areas have also been 
transformed thanks to support from European 
funding that focuses on economic regeneration and 
sustainable farming. 
Many organisations are unaware of the funds 
available to them, or how to begin the application 
process. I have created this guide to provide a 
reference from which organisations can gain a 
greater understanding of the funding available and 
identify the funding scheme relevant to them. 
Mae cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd 
yn darparu cymorth ariannol 
allweddol i sefydliadau yn y sectorau 
preifat a gwirfoddol yng Nghymru. 
Mae prosiectau a phartneriaethau a 
ariennir gan yr UE wedi cyfrannu at 
wneud economi Cymru yn fwy 
cystadleuol ac wedi atgyfnerthu ein 
cysylltiad ag Ewrop. 
Mae cyllid Ewropeaidd yn hanfodol er mwyn sicrhau 
bod Cymru yn parhau i feithrin amgylchedd lle gall 
busnesau ffynnu, cymunedau ddatblygu a lle gall 
dinasyddion fanteisio’n llawn ar yr UE. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig yn yr hinsawdd economaidd 
bresennol, o ganlyniad i’r toriadau mewn gwario 
cyhoeddus sy’n cael eu rhoi ar waith gan 
lywodraethau aelod wladwriaethau. 
Mae cymorth ariannol ar gael i ddatblygu 
prosiectau yng Nghymru sy’n cyd-fynd ag amcanion 
yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae 
Cronfeydd Strwythurol Ewrop wedi cyfrannu’n fawr 
at adfywio ardaloedd penodol yng Nghymru; 
buddsoddodd rhaglen Cronfeydd Strwythurol 2000 
– 2006 dros ¤1.5 biliwn mewn prosiectau yng Nghymru 
a, hyd yn hyn, mae rhaglen 2007 – 2013 wedi dyrannu 
dros ¤1.9 biliwn i’w fuddsoddi yng Nghymru. 
Yn ogystal â Chronfeydd Strwythurol, mae gan yr UE 
nifer o ffynonellau eraill sy’n gallu darparu cymorth 
gwerthfawr i brosiectau yng Nghymru. Mae’r cyllid 
hwn, o raglenni cystadleuol y Comisiwn Ewropeaidd, 
wedi gwella cynhwysedd a pherfformiad prifysgolion 
a busnesau yng Nghymru ac wedi rhoi’r cyfle i 
sefydliadau yng Nghymru feithrin cysylltiadau cyffrous 
newydd â busnesau ledled Ewrop. Hefyd, mae 
ardaloedd gwledig Cymru wedi’u gweddnewid, diolch 
i gymorth gan gyllid Ewropeaidd sy’n canolbwyntio 
ar adfywio economaidd a ffermio cynaliadwy. 
Nid yw llawer o sefydliadau yn ymwybodol o’r cyllid 
sydd ar gael iddynt, na sut i ddechrau’r broses 
ymgeisio. Rwyf wedi creu’r canllaw hwn fel cyfeireb 
i sefydliadau ddeall yn well y cyllid sydd ar gael a 
nodi’r cynllun ariannu sy’n berthnasol iddynt. 
EU Funding Directory for Wales 
IntroductionCyflwyniadEUFundingDirectoryforWalesFundingfromtheEuropeanUnionprovidescrucialfinancialsupportforpublic,privateandvoluntarysectororganisationsinWales.
ProjectsandpartnershipsfundedbytheEUhavecontributedtomakingWales’economymorecompetitiveandstrengthenedourlinkwithEurope.
EuropeanfundingisessentialinordertoensurethatWalescontinuestofosteranenvironmentinwhichbusinessescanthrive,communitiescandevelopandcitizenscanbenefitfullyfromtheEU.
Thisisespeciallyimportantinthecurrenteconomicclimate,duetothecutsinpublicspendingthatarebeingimplementedbyMemberStategovernments.
FinancialsupportisavailabletodevelopprojectsinWalesthatarealignedwithEUandWelshGovernmentobjectives.EuropeanStructuralFundshavemadeahugecontributiontotheregenerationofcertainareasofWales;the2000–2006StructuralFundsprogrammeinvestedover¤1.5billioninWelshprojectsandsofarthe2007–2013programmehasallocatedover¤£1.9billionforWelshinvestment.
InadditiontoStructuralFunds,theEUhasmanyothersourcesthatcanprovidevaluablesupportforWelshprojects.Thesefunds,fromtheEuropeanCommission’scompetitiveprogrammes,haveimprovedthecapacityandperformanceofWelshuniversitiesandbusinessesandhaveprovidedtheopportunityforWelshorganisationstocreatexcitingnewlinkswithbusinesseselsewhereinEurope.Wales’ruralareashavealsobeentransformedthankstosupportfromEuropeanfundingthatfocusesoneconomicregenerationandsustainablefarming
Manyorganisationsareunawareofthefundsavailabletothem,orhowtobegintheapplicationprocess.Ihavecreatedthisguidetoprovideareferencefromwhichorganisationscangainagreaterunderstandingofthefundingavailableandidentifythefudingschemerelevanttothem.
MaecyllidganyrUndebEwropeaiddyndarparucymorthariannolallweddolisefydliadauynysectoraupreifatagwirfoddolyngNghymru.
MaeprosiectauaphartneriaethauaariennirganyrUEwedicyfrannuatwneudeconomiCymruynfwycystadleuolacwediatgyfnerthueincysylltiadagEwrp.
MaecyllidEwropeaiddynhanfodolermwynsicrhaubodCymruynparhauifeithrinamgylcheddllegallbusnesauffynnu,cymunedauddatblyguallegalldinasyddionfanteisio’nllawnaryrUE.Maehynynarbennigobwysigynyrhinsawddeconomaiddbresennol,oganlyniadi’rtoriadaumewngwariocyhoeddussy’ncaeleurhoiarwaithganlywodraethauaelodwladwriaethau.
MaecymorthariannolargaeliddatblyguprosiectauyngNghymrusy’ncyd-fyndagamcanionyrUEaLlywodraethCynulliadCymru.MaeCronfeyddStrwythurolEwropwedicyfrannu’nfawratadfywioardaloeddpenodolyngNghymru;
buddsoddoddrhaglenCronfeyddStrwythurol2000–2006dros¤1.5biliwnmewnprosiectauyngNghymrua,hydynhyn,maerhaglen2007–2013wedidyrannudros¤1.9biliwni’wfuddsoddiyngNghymru.
YnogystalâChronfeyddStrwythurol,maeganyrUEniferoffynonellaueraillsy’ngalludarparucymorthgwerthfawribrosiectauyngNghymru.Mae’rcyllidhwn,oraglennicystadleuolyComisiwnEwropeaidd,
wedigwellacynhwyseddapherfformiadprifysgolionabusnesauyngNghymruacwedirhoi’rcyfleisefydliadauyngNghymrufeithrincysylltiadaucyffousnewyddâbusnesauledledEwrop.Hefyd,maeardaloeddgwledigCymruwedi’ugweddnewid,diolchigymorthgangyllidEwropeaiddsy’ncanolbwyntioaradfywioeconomaiddaffermiocynaliadwy.
Nidywllawerosefydliadauynymwybodolo’rcyllidsyddargaeliddynt,nasutiddechrau’rbrosesymgeisio.Rwyfwedicreu’rcanllawhwnfelcyfeirebisefydliadauddeallynwellycyllidsyddargaelanodi’rcynllunariannusy’nberthnasoliddynt.
EUFundingDirectoryforWalesIntroductionCyflwyniad
DerekVaughan

MEP(Labour/Llafur)



1 
EU Funding Directory for Wales 
RegionalPolicyIntroduction2WestWalesandValleys4EastWales5TerritorialCooperation6JEREMIE-JESSICA7FisheriesandAgricultureIntroduction9EuropeanCommissionCompetitiveFundingProgrammesIntroduction11ResearchandInnovationSeenthFrameworkProgramme(FP7)12TheCompetitivenessandInnovationProgramme(CIP)20Education,TrainingandYouth21Entrepreneurship24Environment26ClimateChange28Culture,CitizenshipandMedia29EmploymentandSocialAffairs32Sport34Transport35UsefulInformationTipsonApplyingforEuropeanCommissionFunding3
FundingAccordingtoSector39GlossaryofTerms41Contents1EUFundingDirectoryforWalesRegionalPolicyIntroduction2WestWalesandValleys4EatWales5TerritorialCooperation6JEREMIE-JESSICA7FisheriesandAgricultureIntroduction9EuropeanCommissionCompetitiveFundingProgrammesIntroduction11ResearchandInnovationSeenthFrameworkProgramme(FP7)12TheCompetitivenessandInnovationProgramme(CIP)20Education,TrainingandYouth21Entrepreneurship24Environment26ClimateChange28Culture,CitizenshipandMedia29EmploymentandSocialAffairs32Sport34Transport35UsefulInformationTipsonApplyingforEuropeanCommissionFunding3
FundingAccordingtoSector39GlossaryofTerms41Contents

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Regional 
Policy 


Introduction 


EU 
Policy 
Context 


A 
globally 
competitive 
Europe 
brings 
many 
benefits 
to 
its 
citizens. 
However, 
in 
order 
for 
Europe 
to 
remain 
competitive, 
the 
disparities 
that 
exist 
between 
27 
Member 
States 
and 
their 
271 
regions 
must 
be 
reduced. 
In 
some 
European 
regions 
life 
expectancy 
is 
significantly 
below 
the 
EU 
average, 
the 
labour 
market 
is 
struggling 
and 
young 
people 
are 
moving 
away. 
EU 
cohesion 
policy 
aims 
to 
address 
important 
issues 
like 
these 
by 
strengthening 
economic, 
social 
and 
territorial 
cohesion. 
To 
support 
these 
ambitions, 
financial 
assistance 
is 
allocated 
to 
EU 
regions 
through 
the 
Structural 
Funds 
programme. 


Coordinated 
by: 
ERDF 
– 
DG 
Regional 
Policy 


http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm 


ESF 
– 
DG 
Employment, 
Social 
Affairs 
and 
Inclusion 


http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en 


Structural 
Funding 
(2007 
2013) 
The 
programme 
has 
three 
objectives: 
Convergence 
West 
Wales 
ERDF 
ESF 
& 
Valleys 
EU 
grant 
allocated 
¤1.3bn 
¤833m 
to 
Wales: 
Match 
Funding: 
¤1.4bn 
¤666m 
Total: 
¤2.7bn 
¤1.5bn 


Priorities: 
Priorities: 
1) 
Building 
the 
knowledge 
based 
1) 
Supplying 
young 
people 
with 
the 
economy 
skills 
needed 
for 
learning 
and 
future 
employment 
2) 
Improving 
Business 
Competitiveness 
2) 
Increasing 
employment 
and 
tackling 
economic 
inactivity 
3) 
Developing 
strategic 
Infrastructure 
3) 
Improving 
skill 
levels 
and 
for 
a 
modern 
economy 
adaptability 
of 
the 
workforce 
4) 
Creating 
an 
attractive 
business 
4) 
Improving 
public 
services 
environment 
5) 
Building 
Sustainable 
Communities 
5) 
Technical 
assistance 
6) 
Technical 
assistance 
Regional 
East 
Wales 
ERDF 
ESF 
Competitiveness 


& 
Employment 


EUgrantallocated¤72m¤63mtoWales:
MatchFunding:¤107m¤94mTotal:¤180m¤158m
Priorities: 
Priorities: 
1) 
Knowledge 
and 
innovation 
1) 
Increasing 
employment 
and 
for 
growth 
tackling 
economic 
inactivity 
2) 
Business 
competitiveness 
2) 
Raising 
skill 
levels 
and 
adaptability 
for 
growth 
of 
the 
workforce 
3) 
Tackling 
climate 
change 
3) 
Technical 
assistance 
4) 
Regeneration 
for 
growth 
5) 
Technical 
assistance 


2

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


European 


All 
of 
Wales 


ERDF

 _ 


Territorial¤900m
Cooperation 


Priorities: 
1) 
Economic 
competitiveness 
and 
development 
2) 
Attractive 
regions 
to 
live 
and 
work 
in 
3) 
Sustainable 
environmental 
development 
4) 
Promoting 
a 
safe 
and 
healthy 
environment 


In 
Wales 


European 
Structural 
Funding 
priorities 
are 
closely 
aligned 
with 
Welsh 
Government 
objectives 
and 
the 
money 
allocated 
supports 
initiatives 
that 
correspond 
to 
European 
and 
Welsh 
priorities. 
Both 
the 
European 
Regional 
Development 
Fund 
and 
the 
European 
Structural 
Fund 
are 
applicable 
to 
Wales. 
Over 
¤1.5 
billion 
of 
funds 
from 
the 
2007 
– 
2013 
Structural 
Funding 
programme 
has 
supported 
221 
projects 
in 
Wales 
so 
far. 
This 
will 
contribute 
to 
providing 
over 
527,400 
employment 
and 
training 
opportunities 
for 
individuals 
across 
Wales. 
(Figures 
from 
WEFO) 


Application 
Process 


The 
European 
Commission 
makes 
Structural 
Funds 
payments 
to 
the 
Welsh 
Government 
and 
these 
funds 
are 
then 
administered 
to 
projects 
through 
the 
Welsh 
European 
Funding 
Office. 
Interested 
applicants 
can 
find 
out 
more 
information 
and 
apply 
for 
funding 
through 
the 
Welsh 
European 
Funding 
Office 
at 
http://wefo.wales.gov.uk/?lang=en. 


Match 
Funding 


European 
Union 
funds 
only 
cover 
part 
of 
the 
project 
costs 
so 
the 
applicant 
must 
secure 
the 
rest 
of 
the 
funding 
through 
public 
or 
private 
sources. 
As 
a 
last 
resort, 
match 
funding 
from 
the 
Welsh 
Government 
can 
be 
applied 
for 
through 
the 
Targeted 
Match 
Fund 
and 
the 
ESF 
Priority 
4 
Convergence 
Match 
Fund. 


3

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


West 
Wales 
and 
Valleys 


Background 


The 
GDP 
per 
inhabitant 
in 
West 
Wales 
and 
the 
Valleys 
is 
just 
below 
the 
EU 
average 
of 
75% 
so 
this 
area 
qualifies 
for 
European 
Convergence 
funding, 
which 
is 
allocated 
through 
ERDF 
and 
ESF 
programmes. 
This 
funding 
provides 
West 
Wales 
and 
the 
Valleys 
with 
the 
chance 
to 
improve 
the 
lives 
of 
those 
living 
there 
by 
using 
European 
money 
to 
invest 
in 
businesses, 
communities 
and 
environmental 
sustainability. 


ERDF 
Convergence 
Programme 
This 
programme 
is 
focused 
on 
continuing 
to 
improve 
the 
business 
environment 
to 
make 
the 
area 
a 
better 
place 
to 
work, 
create 
jobs 
and 
improve 
prosperity. 


The 
programme’s 
main 
priorities 
are: 
1) 
Building 
the 
Knowledge 
Economy 
2) 
Improving 
Business 
Competitiveness 
3) 
Developing 
Strategic 
Infrastructure 
for 
a 
Modern 
Economy 
4) 
Creating 
an 
Attractive 
Business 
Environment 
5) 
Building 
Sustainable 
Communities 


Welsh 
Example 
Port 
Talbot 
Distribution 
Road 


Funding: 
ERDF 
– 
¤56.2m 
Match 
Funding 
– 
¤50.8m 


This 
road 
improvement 
project 
will 
assist 
industrial 
and 
commercial 
development 
in 
the 
area. 
The 
new 
road 
will 
free 
the 
flow 
of 
traffic 
and 
make 
environmental 
improvements 
between 
Junctions 
38 
at 
Margam 
and 
Junction 
41 
at 
Baglan. 


ESF 
Convergence 
Programme 
Funding 
in 
this 
programme 
is 
based 
on 
five 
priorities, 
including 
improving 
skill 
levels, 
especially 
among 
young 
people, 
and 
tackling 
economic 
inactivity 
in 
communities. 


The 
programme’s 
main 
priorities 
are: 
1) 
Supplying 
Young 
People 
with 
Skills 
for 
Learning 
& 
Future 
Employment 
2) 
Increasing 
Employment 
& 
Tackling 
Economic 
Inactivity 
3) 
Improving 
Skills 
Levels 
& 
Adaptability 
of 
the 
Workforce 
4) 
Modernising 
and 
Improving 
the 
Quality 
of 
Public 
Services 
(Making 
the 
Connections) 


Welsh 
Example 
Agile 
Nation 


Funding: 
ESF 
– 
¤8.3m 
Match 
Funding 
– 
¤4.2m 


The 
project 
promotes 
gender 
equality 
and 
supports 
career 
advancement. 
Agile 
Nation 
will 
assist 
2790 
women 
to 
progress 
in 
employment 
and 
will 
help 
610 
employers 
to 
focus 
on 
equality 
& 
diversity 
and 
flexible 
working 
initiatives. 


4

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


East 
Wales 


Flintshire 
and 
Wrexham, 
Powys, 
Monmouthshire 
and 
Newport, 
Cardiff 
and 
the 
Vale 
of 
Glamorgan 


Background 


With 
a 
GDP 
of 
108% 
of 
the 
EU 
average 
(2008 
figure), 
East 
Wales 
qualifies 
for 
funding 
under 
the 
Regional 
Competitiveness 
and 
Employment 
Objective. 
This 
provides 
East 
Wales 
with 
an 
opportunity 
to 
build 
on 
previous 
European 
funding 
programmes 
and 
continue 
to 
develop 
the 
area’s 
economy 
and 
increasing 
the 
standard 
of 
living 
for 
citizens. 


Funding 
for 
this 
objective 
is 
allocated 
through 
two 
different 
programmes, 
European 
Regional 
Development 
Fund 
(ERDF) 
and 
European 
Structural 
Fund 
(ESF). 


ERDF 
Regional 
Competitiveness 
and 
Employment 
Programme 
This 
programme 
is 
aimed 
at 
addressing 
the 
area’s 
needs 
and 
aspirations. 
The 
programme 
also 
targets 
the 
area’s 
deprived 
communities 
by 
funding 
regeneration 
programmes 
to 
improve 
urban 
environments. 


The 
programme’s 
main 
priorities 
are: 
1) 
Climate 
Change 
2) 
Regeneration 
for 
growth 
3) 
Knowledge 
and 
Innovation 


Welsh 
Example 
Butetown 
Regeneration 
Project 


Funding: 
ERDF 
– 
¤3m 
Match 
Funding 
– 
¤6m 


Launched 
in 
late 
2010, 
this 
project 
is 
aimed 
at 
providing 
a 
range 
of 
economic, 
social 
and 
environmental 
activities 
to 
stimulate 
economic 
activity, 
improve 
access 
to 
community 
services 
and 
enhance 
the 
physical 
environment 
of 
one 
of 
the 
most 
deprived 
areas 
of 
Wales. 


ESF 
Regional 
Competitiveness 
and 
Employment 
Programme 
Financial 
assistance 
is 
given 
to 
continue 
developing 
the 
area’s 
economy 
and 
society 
through 
this 
programme. 
This 
includes 
providing 
help 
to 
new 
and 
existing 
businesses 
to 
boost 
the 
region’s 
economic 
performance 
and 
create 
more 
job 
opportunities. 


The 
programme’s 
main 
priorities 
are: 
1) 
Increasing 
employment 
2) 
Tackling 
economic 
inactivity 
3) 
Increasing 
skill 
levels 


Welsh 
Example 
Want2Work 


Funding: 
ESF 
– 
¤6m 
Match 
Funding 
– 
¤10m 


This 
hugely 
successful 
project 
is 
aimed 
at 
boosting 
employment 
in 
Newport, 
Torfaen 
and 
Cardiff. 
By 
working 
alongside 
mainstream 
employment 
programmes 
and 
local 
initiatives, 
want2work 
has 
helped 
over 
1,800 
people 
back 
into 
work 
since 
2005 
through 
individually 
tailored 
support 
programmes. 


5

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Territorial 
Cooperation 


Background 


Territorial 
Cooperation 
is 
the 
third 
objective 
for 
European 
Structural 
Funding. 
Through 
this 
objective, 
ERDF 
funding 
in 
Wales 
will 
be 
allocated 
through 
four 
programmes 
from 
2007 
– 
2013. 
Welsh 
participation 
to 
date 
has 
included 
cooperation 
with 
27 
European 
countries 
in 
52 
projects 
funded 
by 
this 
theme. Ireland 
/ 
Wales 
Cross 
Border 
Programme 
Overview: 
The 
programme 
objectives 
are 
in 
line 
with 
the 
aims 
of 
the 
Welsh 
Government 
and 
the 
Irish 
Government, 
with 
a 
focus 
on 
creating 
sustainable 
jobs 
and 
growth. 


Further 
Information: 
http://www.irelandwales.ie/ 


Welsh 
Example 
Green 
Communities 


Over 
¤1 
million 
of 
EU 
funding 
has 
contributed 
to 
this 
project, 
which 
falls 
under 
the 
Environment 
priority 
of 
the 


Ireland 
/ 
Wales 
Programme. 


The 
project 
engages 
communities 
and 
encourages 
people 
to 
take 
responsibility 
for 
their 
environment. 
The 
aim 
is 
to 
raise 
awareness 
and 
reduce 
the 
impact 
of 
climate 
change 
through 
action 
at 
local 
level. 


AtlanticAreaTransNationalProgrammeOverview:ThisprogrammelinksregionsontheAtlanticcoast,theUK,Ireland,France,SpainandPortugal.
With 
a 
focus 
on 
Maritime 
matters, 
the 
programme 
funds 
projects 
that: 


• 
Create 
entrepreneurial 
and 
transnational 
innovation 
networks 
• 
Promote 
transnational 
synergies 
in 
sustainable 
urban 
and 
regional 
development 
• 
Protect, 
secure 
and 
enhance 
the 
marine 
and 
costal 
environment 
sustainability 
Call 
1 
– 
18 
projects 
had 
UK 
partners, 
with 
7 
of 
these 
involving 
Welsh 
partners 
Call 
2 
– 
19 
projects 
had 
UK 
partners, 
with 
9 
of 
these 
involving 
Welsh 
partners 
Further 
Information: 
http://atlanticarea.inescporto.pt/ 
Welsh 
Example 
CANTATA2 


Denbighshire 
has 
created 
links 
with 
areas 
in 
France, 
Portugal, 
Ireland 
and 
Spain 
through 
this 
very 
successful 
project, 
which 
focuses 
on 
tourism 
development 
and 
connecting 
SMEs 
through 
networks. 
All 
regions 
involved 
are 
often 
overlooked 
as 
tourist 
destinations 
but 
CANTATA2 
aims 
to 
boost 
competitiveness 
and 
develop 
a 
successful 
tourism 
industry 
by 
assisting 
businesses 
in 
the 
areas. 


North 
West 
Europe 
Trans 
National 
Programme 
Overview: 
Support 
is 
provided 
for 
activities 
that 
boost 
the 
knowledge-based 
economy, 
sustainable 
management 
of 
natural 
resources 
and 
communities. 


The 
areas 
covered 
by 
this 
programme 
are 
the 
UK, 
Ireland, 
Belgium, 
Luxembourg 
and 
areas 
of 
France, 
Germany, 
the 
Netherlands 
and 
Switzerland. 
5 
Projects 
involving 
Welsh 
partners 
have 
been 
given 
approval 
with 
grants 
totalling 
over 
¤20m. 
Further 
Information: 
http://wefo.wales.gov.uk/programmes/territorial/nweurope/?lang=en 


Welsh 
Example 
REGAIN 


Blaenau 
Gwent 
Council 
is 
a 
partner 
in 
this 
project, 
which 
aims 
to 
reduce 
the 
greenhouse 
effect 
through 
alternative 
industrial 
estates 
managements 
in 
North 
West 
Europe. 


Inter 
regional 
(IVC) 
Programme 
Overview: 
This 
programme 
covers 
the 
27 
EU 
member 
states 
as 
well 
as 
Norway 
and 
Switzerland 
and 
provides 
support 
for 
traditional 
networking 
with 
the 
aim 
of 
disseminating 
best 
practices. 
A 
total 
of 
¤15m 
in 
ERDF 
grant 
has 
been 
awarded 
to 
11 
projects 
with 
Welsh 
involvement. 


6
Further 
Information: 
http://i4c.eu/accueil_en.html 
Welsh 
Example 
DE-LAN 
ERDF 
has 
contributed 
¤1.9 
million 
to 
this 
Welsh 
Government 
led 
project, 
which 
stimulates 
the 
competitiveness 
of 
the 
economy 
by 
bringing 
new 
technologies 
to 
market 
and 
developing 
new 
products. 



EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


JEREMIE-JESSICA 


Background 


In 
order 
to 
make 
cohesion 
policy 
more 
effective, 
the 
European 
Commission 
has 
collaborated 
with 
the 
European 
Investment 
Bank 
Group 
(EIB) 
to 
develop 
a 
series 
of 
instruments 
designed 
to 
support 
project 
preparation 
and 
to 
increase 
the 
use 
of 
financial 
engineering 
instruments. 
The 
instruments 
provide 
finance 
for 
SMEs 
(JEREMIE) 
and 
support 
for 
sustainable 
urban 
development 
(JESSICA). 


In 
Wales 


ERDF 
Funds 
are 
administered 
by 
Finance 
Wales. 
SMEs 
interested 
in 
finding 
out 
more 
should 
contact: 
www.financewales.co.uk 


JEREMIEJointEuropeanResourcesforMicrotoMediumEnterprises
Further 
Information: 
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm Aims: 


• 
To 
promote 
increased 
access 
to 
finance 
for 
the 
development 
of 
micro, 
small 
and 
medium-sized 
enterprises 
• 
To 
increase 
business 
investment 
in 
research 
and 
development 
In 
Wales: 
The 
Finance 
Wales 
JEREMIE 
fund 
has 
received 
over 
¤40 
million 
(with 
additional 
match 
funding 
from 
Welsh 
Government) 
to 
foster 
the 
uptake 
and 
commercial 
exploitation 
of 
R&D, 
innovation 
and 
technology. 
JESSICAJointEuropeanSupportforSustainableInvestmentinCityAreas
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm 


Aims: 


• 
To 
promote 
sustainable 
investment, 
and 
growth 
and 
jobs, 
in 
Europe’s 
urban 
areas 
In 
Wales: 
The 
JESSICA 
Wales 
Urban 
Development 
project 
has 
received 
around 
¤30 
million 
ERDF 
funding, 
in 
addition 
to 
Welsh 
Government 
funding 
to 
help 
to 
accelerate 
investment 
in 
urban 
areas. 
7

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Fisheries 
and 
Agriculture 


EU 
Policy 
Context 


Fishing 
and 
agriculture 
are 
cross-cutting 
and 
wide 
ranging 
industries 
that 
contribute 
to 
the 
EU’s 
agricultural 
production, 
tourism 
and 
environmental 
priorities 
among 
other 
things. 
The 
EU’s 
agriculture 
and 
fisheries 
policies 
are 
aimed 
at 
supporting 
the 
production 
of 
high 
quality 
products 
and 
encouraging 
the 
industries 
to 
expand 
and 
seek 
new 
sustainable 
development 
opportunities. 


In 
Wales 


EU 
funds 
are 
administered 
to 
these 
sectors 
through 
Welsh 
Government 
funding 
mechanisms, 
the 
Fisheries 
Fund 
Programme 
for 
Wales 
and 
the 
Rural 
Development 
Plan 
for 
Wales. 
These 
programmes 
have 
been 
approved 
by 
the 
European 
Commission, 
with 
funds 
allocated 
for 
the 
period 
2007 
– 
2013. 


TheEuropeanFisheriesFundProgrammeforWales(20072013)
Budget(EUcontribution):¤17m
Background: 
Around 
3,500 
Welsh 
jobs 
depend 
on 
the 
fishing 
industry 
and 
this 
programme, 
with 
match 
funding 
from 
the 
Welsh 
Assembly 
Government, 
provides 
support 
for 
fisheries 
and 
aquaculture 
businesses 
in 
Wales 
to 
increase 
the 
sector’s 
sustainability 
and 
guarantee 
its 
financial 
future. 
Objectives: 
This 
fund 
supports 
businesses 
that 
are 
aligned 
with 
the 
aims 
of 
Wales’ 
Fishing 
Strategy, 
which 
is 
focused 
on 
environmental, 
community 
and 
economic 
goals. 
How 
to 
apply: 
Applications 
should 
be 
made 
through 
the 
Welsh 
Government 
at: 
http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/foodandfisheries/fisheries/europeanfundforfisheries/?lang=en 


TheRuralDevelopmentPlanforWalesBudget(EUcontribution):¤210m
Background: 
This 
joint 
strategy, 
by 
the 
Welsh 
Government 
and 
the 
European 
Union 
is 
focused 
on 
topics 
such 
as 
agriculture, 
the 
environment 
and 
the 
quality 
of 
life 
in 
rural 
areas. 
Objectives: 
The 
programme 
has 
four 
priorities, 
with 
around 
75% 
of 
the 
Welsh 
RDP 
budget 
allocated 
to 
the 
programme’s 
Axis 
2. 
AXIS 
1 
– 
to 
create 
a 
competitive 
and 
sustainable 
rural 
economy, 
especially 
farming 
and 
forestry 
AXIS 
2 
– 
to 
enhance 
the 
rural 
environment 
AXIS 
3 
and 
4 
– 
to 
improve 
the 
quality 
of 
life 
in 
rural 
communities 
and 
is 
coordinated 
by 
Local 
Authorities 
and 
community 
groups. 
How 
to 
apply: 
Applications 
can 
be 
made 
through 
the 
Welsh 
Government 
website: 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/ruraldevelopment/?lang=en 


9

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


European 
Commission 


Competitive 
Funding 
Programmes 


EU 
Policy 
Context 


The 
European 
Commission’s 
Community 
Programmes 
are 
aimed 
at 
strengthening 
cooperation 
between 
Member 
States 
by 
funding 
projects 
aimed 
at 
achieving 
community 
policy 
objectives 
in 
fields 
such 
as 
education, 
youth, 
health 
and 
innovation. 
Funding 
allocated 
through 
these 
programmes 
is 
closely 
aligned 
with 
relevant 
European 
policies 
and 
is 
administered 
in 
the 
form 
of 
grants 
by 
the 
European 
Commission 
Directorate 
General 
(DG) 
responsible 
for 
each 
policy 
area. 


European 
Commission 
Website 


http://ec.europa.eu/index_en.htm 


Application 
Process 


The 
funds 
are 
subject 
to 
annual 
work 
programmes, 
published 
by 
the 
DG 
responsible 
for 
the 
particular 
policy 
area. 
The 
work 
programmes 
outline 
the 
objectives, 
timetables 
and 
budgets 
of 
each 
area 
of 
activity 
and 
should 
be 
studied 
in 
detail 
before 
proceeding 
with 
the 
application 
process. 


Each 
DG 
then 
publishes 
calls 
for 
proposals, 
which 
invite 
prospective 
candidates 
to 
submit 
a 
proposal. 
Applications 
are 
examined 
and 
evaluated 
by 
the 
DG 
according 
to 
the 
work 
programme 
criteria 
for 
each 
call 
and 
candidates 
are 
individually 
informed 
of 
the 
final 
decision 
taken. 


For 
additional 
information 
and 
tips 
on 
how 
to 
apply 
for 
European 
Commission 
funding, 
see 
page37. 


Eligibility 


Any 
legal 
entity, 
and 
under 
certain 
circumstances 
individuals, 
can 
submit 
a 
proposal. 
However, 
the 
requirements 
vary 
for 
each 
grant 
with 
some 
programmes 
specifically 
aimed 
at 
particular 
organisations. 
The 
majority 
of 
programmes 
ask 
for 
projects 
to 
demonstrate 
cooperation 
with 
organisations 
in 
other 
European 
countries, 
the 
details 
of 
which 
are 
specified 
in 
the 
individual 
work 
programmes. 


Grants 


The 
funds 
awarded 
by 
the 
European 
Commission 
are 
a 
form 
of 
complimentary 
financing. 
None 
of 
the 
programmes 
fund 
projects 
up 
to 
100%, 
instead, 
the 
European 
Commission 
provides 
a 
certain 
amount 
(outlined 
in 
individual 
work 
programmes) 
and 
the 
project 
must 
secure 
match 
funding 
from 
elsewhere 


e.g. 
private 
organisations, 
local 
authorities, 
regional 
governments. 
This 
guide 
outlines 
potential 
funding 
opportunities 
for 
Welsh 
organisations 
in 
the 
following 
policy 
areas: 


• 
Research 
and 
Innovation 
...................................................................................................................................12 
• 
Education, 
Training 
and 
Youth..........................................................................................................................21 
• 
Entrepreneurship 
..............................................................................................................................................24 
• 
Environment 
.......................................................................................................................................................26 
• 
Climate 
Change 
..................................................................................................................................................28 
• 
Culture, 
Citizenship 
and 
Media..........................................................................................................................29 
• 
Employment 
and 
Social 
Affairs 
..........................................................................................................................32 
• 
Sport....................................................................................................................................................................34 
• 
Transport 
............................................................................................................................................................35 
11

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation 


EU 
Policy 
Context 


Research 
and 
innovation 
is 
a 
priority 
for 
the 
EU 
and 
essential 
to 
the 
future 
economic 
and 
social 
prosperity 
of 
Europe. 
It 
can 
be 
used 
to 
address 
societal 
challenges 
such 
as 
poverty, 
healthy 
living 
and 
environmental 
degradation. 
European 
Union 
policies 
in 
this 
area 
aim 
to 
create 
an 
environment 
in 
which 
research 
organisations 
can 
excel 
on 
a 
global 
scale 
and 
innovation 
can 
flourish 
at 
all 
levels 
of 
society. 


European 
Commission 
Funding 


With 
these 
policy 
objectives 
in 
mind, 
the 
European 
Commission’s 
funding 
programmes 
help 
coordinate 
research 
efforts 
in 
order 
to 
give 
EU 
countries 
an 
opportunity 
to 
work 
together 
and 
learn 
from 
each 
other. 
This 
targeted 
spending 
increases 
the 
research 
and 
innovation 
capacity 
of 
European 
organisations, 
leading 
to 
greater 
competitiveness 
across 
all 
sectors 
and 
contributing 
to 
the 
EU’s 
strategy 
for 
creating 
growth 
and 
jobs. 


In 
Wales 


These 
European 
ambitions 
are 
increasingly 
relevant 
at 
national 
and 
regional 
level 
because 
many 
of 
the 
EU’s 
innovation 
and 
research 
funding 
programmes 
are 
aimed 
at 
creating 
a 
productive 
environment 
where 
innovation 
capacity 
and 
initiative 
can 
develop. 


This 
kind 
of 
investment 
in 
research 
and 
innovation 
can 
make 
a 
huge 
difference 
in 
Wales 
by 
boosting 
the 
economy 
and 
creating 
an 
environment 
that 
is 
attractive 
to 
investors. 
For 
Welsh 
organisations 
this 
access 
to 
funding 
means 
the 
possibility 
of 
wider 
involvement 
and 
exchange 
of 
best 
practice 
with 
European 
counterparts. 
For 
Welsh 
citizens 
this 
translates 
into 
an 
increase 
in 
jobs 
and 
prosperity 
and 
a 
better 
quality 
of 
life. 


Many 
Welsh 
universities 
and 
businesses 
have 
contributed 
to 
these 
EU 
objectives 
by 
forging 
strong 
links 
with 
organisations 
elsewhere 
in 
Europe 
either 
as 
partners 
or 
coordinators 
of 
research 
projects. 
By 
encouraging 
Welsh 
participation 
in 
projects 
with 
European 
partners, 
Wales 
can 
learn 
different 
countries’ 
approaches, 
which 
will 
contribute 
to 
the 
creation 
of 
a 
strong 
Welsh 
economy. 
In 
order 
to 
ensure 
that 
Wales 
remains 
competitive 
in 
the 
future, 
organisations 
must 
continue 
to 
develop 
their 
cooperation 
with 
partners 
in 
other 
European 
countries 
and 
exchange 
examples 
of 
best 
practice. 


Eligibility 


European 
Commission 
competitive 
programmes 
are 
targeted 
at 
different 
research 
and 
innovation 
activities 
and 
are 
open 
to 
proposals 
from 
a 
wide 
range 
of 
organisations 
in 
Wales. 


Funding 
Programmes 


The 
two 
main 
funding 
sources 
that 
contribute 
to 
the 
EU’s 
research 
and 
innovation 
objectives 
are 
the 


Seventh 
Framework 
Programme 
for 
Research 
and 
Development 
(FP7) 
and 
the 
Competitiveness 
and 
Innovation 
Programme 
(CIP). 
Structural 
Funding 
is 
also 
available 
to 
fund 
research 
and 
innovation 
at 
regional 
level 
through 
ERDF 
and 
ESF. 
The 
difference 
between 
FP7, 
CIP 
and 
Structural 
Funding 
is 
that 
the 
latter 
is 
administered 
through 
national 
or 
regional 
grant 
allocations. 
By 
comparison, 
there 
is 
no 
upper 
limit 
to 
the 
amount 
of 
funding 
that 
can 
be 
allocated 
to 
organisations 
in 
a 
particular 
EU 
country 
through 
FP7 
or 
CIP. 


Both 
FP7 
and 
CIP 
are 
essential 
tools 
in 
supporting 
the 
EU’s 
policy 
objectives 
for 
research 
and 
innovation. 
More 
than 
9000 
European 
projects 
have 
been 
funded 
so 
far 
by 
FP7 
and, 
according 
to 
a 
recent 
study, 
it 
is 
estimated 
that 
the 
projects 
selected 
for 
funding 
in 
2011 
will 
create 
up 
to 
165,000 
jobs 
across 
the 
EU. 


12

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation 


Budget:¤50bn+Coordinatedby:DGResearchandInnovationFurtherInformation:http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pgdgSeventhFrameworkProgramme(FP7)(20072013)
AboutFP7FP7isacompetitiveprogrammewithfundsallocated(throughco-financing)bytheEuropeanCommissiontoprojectsthatfulfiltheseambitions•StrengthentheEU’sscientificandtechnologicalbase•ImproveEUcompetitiveness•PromoteresearchthatsupportsEUpoliciesFP7andWalesTheprogramme’sobjectivesareverymuchinlinewithWales’ambitionstoboostresearchanddvelopment.
However,theperformanceofWelshpublicandprivatesectororganisationsinthisprogrammeshouldbesignificantlyimprovedifWalesistobenefitfullyfromheopportunitiesFP7provides.Since2007,¤38.6million(2.1%oftheUK’stotal)hasbeenreceivedtofundWales’participationin127projects.90%offundingallocatedtoWelshparticipantsgoestouniversities.Moremustbedonetoencourageresearchcentres,businessesorganisationsandlocalauthoritiestoengagewithuniversitiesandbecomeinvolvedinEuropeanprojectsinthefieldofresearchanddevlopment.
Whocanparticipate•Businesses•Universities•Researchorganisations•LocalandregionalauthoritiesThiscompetitiveprogrammeisaimedatinvolvingawiderangeofparticipantsincollaborativeprojects.Theeligibilitycriteriaaredifferentforeachthemeandfromyeartoyear,sospecificworkprogrammesmustbecheckedindetail.AtleasttwopartnersmustbefromdifferentEUMemberStatesandsomeFP7areasrequirethirdcountryparticipation(i.e.notMemberStates,AssociatedCountriesorCandidateCountries).
HowtoparticipateTheEuropeanCommissionpublishesanannualWorkProgrammeforeachresearchtheme.TheWorkProgrammesoutlinethepublicationdatesofCallsforProposalsforeachspecificstrandandorganisationsinterestedinapplyingforfundsustsubmitaproposalbeforethecallcloses.TheCommissionthenassessestheproposalsaccordingtothecriteriasetintheWorkProgrammesanddecidesonthesuccessfulproposals.
ActivitiesFP7prioritiesaredeliveredthroughfourstrands:Cooperation;Ideas;People;Capacities.ThesestrandscorrespondtothefourmajorobjectivesofEuropeanresearchpolicyandtheFP7budgetisallocatedaccordingly.Moredetailsconcerningtheobjectivesofvariousthemeswithinthesefourstrandsarefoundbelow.
FurtherInformationTheCORDISwebsiteprovidesdetailedinformationontheworkpackageforeachactivityareaandalsoapartnersearchfacilityfoparticipants.
FurtherInformation:http://cordis.europa.eu/home_en.htmlECInfodaysTheEuropeanCommissionholdannualinfodayspriortothepublicationofeachcallforproposals.Theseinfodaysareopentoallinterestedparticipantsandprovideinformativesessionsthatcanhelpproduceasuccessfulbid.
13

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation Cooperation
Overview: 
Cooperation 
is 
divided 
into 
ten 
sub-programmes 
to 
fund 
collaborative 
research 
between 
academia 
and 
research 
institutions 
at 
EU 
and 
international 
level. 
Funding 
for 
this 
programme 
operates 
with 
calls 
for 
proposals, 
published 
on 
various 
dates 
throughout 
the 
year. 
Budget: 
¤32.4b 
Welsh 
participation 
since 
2007: 
80 
Projects 


Theme1Health
Budget: 
¤6.1bn 
Health 
research 
policy 
is 
aimed 
at 
improving 
the 
health 
of 
European 
citizens 
and 
making 
European 
health-related 
industries 
and 
businesses 
more 
competitive. 
This 
particular 
strand 
of 
the 
Cooperation 
programme 
funds 
collaborative 
projects, 
with 
the 
participation 
of 
‘high-tech’ 
SMEs 
obligatory. 
Research 
focuses 
on: 


• 
Biotechnology, 
generic 
tools 
and 
technologies 
for 
human 
health 
– 
producing 
knowledge 
that 
will 
be 
applied 
in 
the 
area 
of 
health 
and 
medicine 
• 
Translating 
research 
for 
human 
health 
making 
sure 
that 
basic 
discoveries 
have 
practical 
benefits 
and 
improve 
the 
quality 
of 
life 
• 
Optimising 
the 
delivery 
of 
health 
care 
to 
European 
citizens 
– 
ensuring 
that 
the 
results 
of 
biomedical 
research 
will 
ultimately 
reach 
citizens 
Theme2Food,AgricultureandFisheries,Biotechnology(KBBE)
Budget: 
¤1.9bn 
Funding 
for 
projects 
under 
this 
theme 
is 
aimed 
at 
creating 
a 
European 
Knowledge 
Based 
Bio 
Economy 
(KBBE). 
It 
is 
estimated 
that 
the 
KBBE 
sector 
is 
worth 
¤5 
trillion 
per 
year 
to 
Europe. 
It 
emphasises 
knowledge 
as 
an 
essential 
way 
of 
increasing 
the 
productivity 
and 
competitiveness 
of 
the 
European 
economy, 
while 
ensuring 
that 
environmental 
considerations 
are 
upheld. 
Research 
focuses 
on: 


• 
Sustainable 
production 
and 
management 
of 
biological 
resources 
from 
land, 
forest 
and 
aquatic 
environments 
• 
Farm 
to 
fork: 
food 
(including 
seafood), 
health 
and 
well-being 
• 
Life 
sciences, 
biotechnology 
and 
biochemistry 
for 
sustainable 
non-food 
products 
and 
processes 
Theme3InformationandCommunicationTechnologies(ICT)
Budget: 
¤9.1bn 
ICT 
is 
an 
important 
cross-cutting 
policy 
area 
that 
affects 
the 
daily 
lives 
of 
citizens; 
it 
provides 
innovative 
research 
into 
the 
modernisation 
of 
public 
services, 
such 
as 
health, 
education 
and 
transport. 
ICT 
is 
the 
largest 
theme 
in 
the 
Cooperation 
programme 
and 
provides 
funding 
aimed 
at 
projects 
that 
increase 
the 
competitiveness 
of 
European 
ICT 
research 
and 
ensure 
that 
advancement 
in 
ICT 
is 
transformed 
into 
benefits 
for 
Europe’s 
citizens. 
Research 
focuses 
on: 


• 
Challenge 
1 
– 
Pervasive 
and 
Trusted 
Network 
and 
Service 
Infrastructures 
• 
Challenge 
2 
– 
Cognitive 
Systems 
and 
Robotics 
• 
Challenge 
3 
– 
Alternative 
Paths 
to 
Components 
and 
Systems 
• 
Challenge 
4 
– 
Technologies 
for 
Digital 
Content 
and 
Languages 
• 
Challenge 
5 
– 
ICT 
for 
Health, 
Ageing 
Well, 
Inclusion 
and 
Governance 
• 
Challenge 
6 
– 
ICT 
for 
low 
carbon 
economy 
• 
Challenge 
7 
– 
ICT 
for 
Enterprise 
and 
Manufacturing 
• 
Challenge 
8 
– 
ICT 
for 
Learning 
and 
Access 
to 
Cultural 
Resources 
14

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation 


Theme4Nanoscience,nanotechnologies,materialsandnewproductiontechnologies(NMP)
Budget:¤3.5bnTheNMPthemefundsprojectsthataimtoimprovethecompetitivenessofEuropeanindustryandgeneratetheknowledgeneededtotransformitfromresource-intensivetoaknowledge-intensiveindustry.
Researchfocuseson:
•Developingnanotechnologiesleadingtothemanufacturingofnewproductsandservices•Usingtheknowledgeofnanotechnologiesandbiotechnologiesfornewproductsandprocesses•Creatingconditionsforcontinuousinnovation•Integrationoftechnologiesforindustrialapplications
Theme5Energy
Budget:¤2.4bnEUfundedenergyresearchisaimedatcreatingthetechnologiesnecessarytocreateamoresustainable,secureandcompetitiveEuropeanenergysystem.
Researchfocuseson:
•Hydrogenandfuelcells•Renewableelectricitygeneration•Renewablefuelproduction•Renewablesforheatingandcooling•CO2captureandstoragetechnologiesforzeroemissionpowergeneration•Cleancoaltechnologies•Smartenergynetworks•Energyefficiencyandsavings•Knowledgeforenergypolicymaking
Theme6Environment(incl.ClimateChange)
Budget:¤1.9bnThroughtheEnvironmentthemeofFP7,theCommissionfundsresearchthatbuildsonexistingknowledgeinthisarea,andalsodevelopsnewenvironmentally-friendlytechnologies,toolsandservices.FundinginthisareawillalsoimprovecompetitivenessandstrengthenthepositionofEuropeanindustriesinworldmarketsforenvironmentaltechnoogies.
Researchfocuseson:
•Predictingchangesinclimate,ecologicalconditions,earthandoceansystems•Toolsandtechnologiesformonitoring,preventionandmitigationofenvironmentalpressuresandrisksincludinghealthrisks•Sustainabilityofthenaturalandman-madeenvironment.
Theme7Transport
Budget:¤4.16bnThisthemeaimstofundresearchintosmarter,sustainable,transportsystemsthatwillbenefitEuropeancitizensandboosttheglobalcompetitivenessofEurope’sindustries.
Researchfocuseson:
•Reductionofemissions,workonenginesandalternativefuels•Environmentallyefficientaviation•Sustainablesurfacetransport–rail,roadandwaterborne•Reducingtheimpactoftransportonclimatechange•Inter-modalregionalandnationaltransport•Cleanandsafevehicles
15

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation Theme8SocioandEconomicScienceandHumanities(SSH)
Budget: 
¤610m 
Funding 
‘Socio-economic 
sciences 
and 
the 
humanities’ 
(SSH) 
will 
contribute 
to 
an 
in-depth, 
shared 
understanding 
of 
the 
complex 
and 
interrelated 
socio-economic 
challenges 
confronting 
Europe. 
Research 
focuses 
on: 


• 
Growth, 
employment 
and 
competitiveness 
in 
a 
knowledge 
society 
• 
Combining 
economic, 
social 
and 
environmental 
objectives 
in 
a 
European 
perspective 
• 
Major 
trends 
in 
society 
and 
their 
implications 
• 
Europe 
in 
the 
world 
(covering 
migration, 
poverty, 
crime 
and 
conflict) 
• 
The 
citizen 
in 
the 
European 
Union 
• 
Socio-economic 
and 
scientific 
indicators 
• 
Foresight 
activities, 
such 
as 
the 
future 
implications 
of 
global 
knowledge, 
migration 
and 
ageing 
Theme9Space
Budget: 
¤1.4bn 
This 
theme 
is 
aimed 
at 
improving 
the 
competitiveness 
of 
the 
European 
Space 
Industry. 
Research 
focuses 
on: 


• 
Space-based 
applications 
serving 
European 
society 
• 
Exploration 
of 
space 
• 
Strengthening 
Space 
foundations 
Theme10Security
Budget: 
¤1.4bn 
Has 
the 
aim 
of 
developing 
knowledge 
and 
technology 
to 
ensure 
European 
citizens’ 
security 
from 
terrorism 
and 
crime 
Research 
focuses 
on: 


• 
Security 
for 
citizens 
(terrorism, 
crime, 
natural 
disasters 
and 
industrial 
accidents) 
• 
Intelligent 
surveillance 
and 
border 
security 
CrossThematicCalls
Background 
Some 
FP7 
grants 
involve 
a 
cross-thematic 
approach, 
which 
includes 
integrating 
different 
themes 
within 
the 
Cooperation 
Work 
Programme 
in 
order 
to 
provide 
a 
coherent 
approach 
across 
all 
research 
domains. 
The 
European 
Commission 
hopes 
that 
these 
programmes 
will 
have 
a 
wider 
impact 
than 
could 
have 
been 
achieved 
with 
a 
single-theme 
approach. 


OceanofTomorrow
Budget: 
¤34m 
Cross-cutting 
themes: 
Environment, 
Transport, 
Food 
and 
Fisheries, 
Energy, 
Social 
Sciences 
and 
Humanities 
Background 
This 
programme 
works 
across 
disciplines 
to 
strengthen 
EU 
marine 
research 
infrastructure 
and 
to 
improve 
cooperation 
between 
member 
states 
and 
regions 
on 
the 
theme 
of 
marine 
and 
maritime 
research. 
The 
research 
carried 
out 
in 
this 
programme 
hopes 
to 
address 
the 
challenges 
brought 
about 
by 
changing 
climate 
conditions. 
The 
programme 
also 
provides 
considerable 
economic 
opportunity 
for 
maritime 
industries 
(e.g. 
transport, 
fishing 
and 
tourism) 
to 
contribute 
to 
the 
EU’s 
competitiveness. 


16

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation 


Budget:¤3.6bnBackgroundTheseinitiativesarecoordinatedbyDGResearchaspartoftheEuropeanCommission’sEuropeanEconomicRecoveryPlan(EERP),launchedin2009.TheCommissionprovides50%fundingforprojectsunderthisprogramme,therestbeingmadeupbyprivatesectorcontributions.
FourPPPprogrammeshavebeenestablishedtofocusonenhancingthedevelopmentofnewtechnologiesinspecificindustries:manufacturing;construction;automotive;internet.Withinthestructureofthesethemes,theinitiativeaimstomobiliseawiderangeofpublicandprivatesectororganisationstocoordinateactivitiesaimedatincreasingproductivityaninnovation,modernisingpublicservicesandmakingadvancesinscienceandtechnology.
PublicPrivatePartnerships(PPP)
FactoriesoftheFuture(NMPandICT)
Budget:¤1.3bnAimstohelptheglobalcompetitivenessofmanufacturers,inparticularSMEs,atatimewhentheindustrymustadapttonewpressures.Activitiesinthisthemesupportthedevelopmentofnewandsustainabletechnologies.
EnergyEfficientBuildings(EEB)(NMP,ICT,ENERGY,ENVIRONMENT)
Budget:¤1bnPromotesgreentechnologiesinnewandrenovatedbuildings.Italsosupportsthedevelopmentofenergyefficientsystemsandmaterials.
ICTforGreenCars(NMP,ENERGY,ENVIRONMENT,TRANSPORT,ICT)
Budget:¤1bn(2008–2013)
New,sustainableformsofroadtransportaresupportedbythistheme.
FutureInternet
Budget:¤300m(2011–2013)
AtthecoreoftheDigitalAgenda,thisprogrammesupportsthefutureinterneteconomythataimstoprovidecitizenswith,amongotherthings,improvedinterconnectivity,unlimitedbandwidthcapacityandwirelessaccesseverywhere.
PeopleMarieCurieActions
Budget:¤4.7bnBackgroundMarieCurieActionsmakeupthePEOPLEthemeofFP7andareaimedatsupportingEuropeanresearchersatdifferentstagesoftheircarers.Theobjectivesrespondtotheneedsofthescientificcommunitybyfundingtrainingopportunitiesaswellasmobilityandcareerdevelopment.Duetothecontinuedsuccessofthishighlyregardedprogramme,competitionisfierceandapplicationsareofaveryhighquality.
Activities 
funded 
are 
based 
on 
5 
headlines: 


1)Initialtraining
FundsallocatedtoInitialTrainingNetworks(ITN)areaimedatimprovingthecareerprospectsofearly-stageresearchersinthepublicandprivatesectors.Theobjectiveistoattractyoungpeopleintoresearchcareers.
2)Lifelongtraining
–Intra-EuropeanFellowshipsforCareerDevelopment(IEF)
–EuropeanReintegrationGrants(ERG)
–InternationalReintegrationGrants(IRG)
–Co-fundingofRegional,National,andInternationalProgrammes(COFUND)
3)IndustryAcademia
–Industry-AcademiaPartnershipsandPathways(IAPP)
4)Internationaldimension
–InternationalOutgoingFellowshipsforCareerDevelopment(IOF)
–InternationalIncomingFellowships(IIF)
–InternationalResearchStaffExchangeScheme(IRSES)
5)SpecificActions
17Researchers’Nightisapan-Europeaneventthattakesplaceonenightayear.Theaimistoholdaneveningofeventstobringresearchersclosertothepublicatlarge.Thenightcanhaveawiderangeofresearchfocusandcombinestheeffortsofresearchorganisations,individualresearchersaswellaspublicbodies.

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation Capacities
Budget: 
¤4.1bn 
Background 
The 
programme 
aims 
to 
enhance 
research 
and 
innovation 
capacities 
throughout 
Europe. 
The 
programme 
includes 
seven 
broad 
areas 
and 
aims 
to 
complement 
the 
Cooperation 
programme 
by 
improving 
the 
impact 
of 
EU 
and 
Member 
State 
policies. 
The 
programme 
also 
aims 
to 
find 
synergies 
with 
Structural 
Funds 
and 
the 
Competitiveness 
and 
Innovation 
Programme. 


ScienceinSociety
Budget: 
¤330m 
Building 
a 
knowledge-based 
society 
is 
an 
important 
objective 
for 
the 
European 
Commission 
and 
this 
strand 
aims 
to 
integrate 
science 
into 
society 
through 
a 
variety 
of 
activities, 
e.g. 
strengthening 
the 
role 
of 
women 
in 
research; 
supporting 
science 
in 
schools; 
strengthening 
links 
between 
education 
and 
careers 
in 
science; 
science 
events 
aimed 
at 
increasing 
public 
involvement. 


RegionsofKnowledgeCoordinationandSupportActions
Budget: 
¤126m 
This 
initiative 
supports 
the 
development 
of 
regional 
‘research-driven 
clusters’, 
which 
include 
cooperation 
between 
universities, 
research 
organisations, 
businesses 
and 
local 
authorities. 
This 
includes 
funding 
that 
allows 
regions 
with 
a 
less-developed 
research 
programme 
to 
be 
mentored 
by 
research-intensive 
regions. 
Funding 
can 
also 
be 
provided 
for 
dissemination 
activities 
such 
as 
conferences, 
workshops, 
publications 
and 
web-based 
initiatives 
to 
improve 
the 
visibility 
and 
integration 
of 
research 
in 
the 
region. 


ResearchPotentialforConvergenceRegionsCoordinationandSupportActions
Budget: 
¤340m 
Research 
activities 
in 
the 
EU’s 
poorest 
regions 
are 
the 
focus 
of 
this 
programme. 
Grants 
are 
aimed 
at 
strengthening 
research 
in 
these 
areas 
in 
order 
to 
ensure 
that 
their 
potential 
is 
realised 
and 
all 
regions 
participate 
in 
the 
European 
Research 
Area. 
Projects 
funded 
under 
this 
scheme 
may 
focus 
on 
any 
research 
theme 
within 
FP7. 
As 
yet, 
Wales 
has 
not 
been 
successful 
in 
its 
applications 
to 
receive 
funds 
under 
this 
strand. 


InternationalCooperation
Budget: 
¤180m 
Enhancing 
coordination 
at 
international 
level 
is 
essential 
in 
order 
to 
ensure 
that 
Europe 
continues 
to 
play 
an 
important 
global 
role 
in 
research 
and 
development. 
Three 
objectives 
have 
been 
identified 
in 
order 
to 
coordinate 
a 
coherent 
strategy: 


• 
Engaging 
the 
best 
scientists 
from 
non-EU 
countries 
to 
work 
with 
and 
in 
Europe 
• 
Encouraging 
European 
research 
institutions 
to 
establish 
greater 
contact 
with 
partners 
in 
third 
countries 
in 
order 
to 
facilitate 
access 
to 
research 
outside 
Europe 
• 
Address 
global 
research 
problems 
that 
are 
of 
particular 
interest 
and 
benefit 
to 
Europe 
ResearchforthebenefitofSMEs
Budget: 
¤1.3bn 
Grants 
are 
awarded 
to 
further 
research 
activities 
of 
SMEs 
in 
order 
to 
strengthen 
their 
innovation 
capacity 
of 
SMEs 
and 
support 
the 
development 
of 
new 
technologies. 
By 
doing 
this 
the 
programme 
aims 
to 
help 
bridge 
the 
gap 
between 
research 
and 
innovation. 


ResearchInfrastructures
Budget: 
¤1.8bn 
Research 
Infrastructures 
(RIs) 
have 
been 
identified 
as 
a 
method 
of 
accelerating 
the 
development 
of 
a 
European 
Research 
Area, 
a 
key 
objective 
for 
the 
EU2020 
Strategy. 
RIs 
can 
increase 
the 
competitiveness 
of 
European 
research 
by 
creating 
a 
framework 
for 
companies 
and 
organisations 
to 
exchange 
best 
practices. 
This 
funding 
framework 
as 
part 
of 
the 
Capacities 
strand 
of 
FP7 
provides 
support 
for 
the 
development 
of 
new 
and 
existing 
RIs, 
which 
are 
essential 
to 
ensuring 
that 
Europe 
remains 
at 
the 
forefront 
of 
research 
and 
development. 
The 
European 
Commission 
will 
publish 
annual 
‘calls 
for 
proposals’ 
to 
select 
the 
most 
deserving 
RI 
activities 
to 
support. 


18

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation 


Ideas
Budget:¤7.4bnBackgroundThisprogrammeprovidesaEurope-wideapproachtoreinforcingexcellenceandcreativityinresearch.Itisparticularlyfocusedonprovidingafundingstructurefor‘frontierresearch’,anoftenriskyformofresearchthatisattheforefrontofcreatingnewknowledge.ThegrantisadministeredandimplementedbytheEuropeanResearchCouncilandisaimedatattractingproposalsfromyoungandestablishedresearches.
ERCStartingIndependentResearcherGrant
Supportisprovidedforyoungresearchersastheydevelopindependentcareers.Grantswillcreatenewresearchteamsandalsoprovidesupportforexistingones.
ERCAdvancedInvestigatorsGrant
Established,independentresearchersaresupportedbythistheme.Fundingisaimedatinderdisciplinary,risk-takingfrontierresearchunderthreethemes:
•PhysicalSciencesandEngineering•LifeSciences•SocialSciencesandHumanities
19

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Research 
and 
Innovation Competitive 
and 
Innovation 
Programme 
(CIP) 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤3.6bn 
Coordinated 
by: 
DG 
Research 
and 
Innovation 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg 
dg 


Background 
Innovation 
activities 
by 
small 
and 
medium 
sized 
enterprises 
(SMEs) 
are 
targeted 
by 
this 
funding 
stream. 
CIP’s 
three 
operational 
programmes 
aim 
to 
improve 
access 
to 
finance 
for 
SMEs 
and 
deliver 
business 
support 
services. 
Each 
programme 
has 
its 
own 
objectives, 
which 
aim 
to 
increase 
the 
competitiveness 
of 
businesses 
according 
to 
specific 
themes. 


TheEntreprenuershipandInnovationProgramme(EIP)
This 
theme 
of 
CIP 
aims 
to 
support 
innovation 
activities 
for 
SMEs 
throughout 
their 
lifecycle, 
with 
a 
focus 
on: 


20•Supportingaccesstofinance•Businessservices•Transnationalnetworking•Greenindustriesandeco-innovation(Cross-cuttingthemewithEnvironment)
TheInformationCommunicationTechnologiesPolicySupportProgramme(ICTPSP)
ICT-PSPaimstomaketheuseofICTmorewidespreadamongcitizens,governmentsandbusinessesthroughoutEurope.Theprogrammesupportsinparticularthefollowingactivities:
•ICTforhealth,ageingandinclusion•DigitalLibraries•ICTforimprovedpublicservices•MultilingualwebandInternetevolution•ICTforenergyefficiencyandsmartmobilityTheIntelligentEnergyEuropeProgramme(IEE)
IEEfundsambitiousprojectsthataimtocontributetotheEU’sclimatechangeandenergytargets.Localandregionalauthoritiesarealsoeligibletoapplyforfundingforprojectsincollaborationwithbusinesses.
Theseprojectscaninclude:
•Trainingfornewconstructiontechniques–improvingschemesinvolvingelectricitygenerationfromrenewableenergy•Clean,energyefficienttransportforcities

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Education, 
Training 
and 
Youth 


EU 
Policy 
Context 


Maintaining 
a 
high 
level 
of 
education 
and 
training 
throughout 
Europe 
has 
been 
identified 
as 
essential 
to 
ensuring 
that 
EU2020 
ambitions 
are 
met 
and 
the 
EU’s 
knowledge 
economy 
prospers. 
The 
EU’s 
approach 
to 
ensuring 
that 
this 
theme 
is 
adequately 
supported 
is 
focused 
on 
providing 
Member 
States 
with 
opportunities 
to 
work 
together 
and 
learn 
from 
each 
other. 


Education 
and 
Training 
programmes 
are 
largely 
decentralised, 
with 
Member 
States 
responsible 
for 
the 
management. 
In 
the 
UK, 
the 
Life 
Long 
Learning 
Programme 
LLP 
is 
managed 
by 
the 
British 
Council 
and 
those 
interested 
in 
participating 
or 
finding 
more 
information 
should 
visit 
their 
website: 
www.britishcouncil.org. 


European 
funding 
for 
education 
and 
training 
through 
the 
Lifelong 
Learning 
Programme 
(LLP) 
is 
aimed 
at: 


• 
Making 
lifelong 
learning 
and 
mobility 
a 
reality; 
• 
Improving 
the 
quality 
and 
efficiency 
of 
education 
and 
training 
• 
Promoting 
equality, 
social 
cohesion 
and 
active 
citizenship 
• 
Enhancing 
entrepreneurship 
through 
creativity 
and 
innovation, 
at 
all 
levels 
of 
education 
and 
training 
In 
Wales 


In 
order 
for 
Wales 
to 
contribute 
to 
the 
EU’s 
objectives 
in 
this 
area, 
sustaining 
a 
high 
quality 
teaching 
and 
learning 
environment 
from 
pre-school 
to 
adult 
education 
is 
essential. 
The 
funding 
available 
for 
Welsh 
education 
institutions 
to 
become 
involved 
with 
other 
education 
providers 
elsewhere 
in 
Europe 
can 
give 
endless 
opportunities 
to 
Welsh 
students 
and 
teachers. 


The 
LLP 
includes 
opportunities 
for 
students 
in 
Welsh 
schools 
and 
universities 
to 
spend 
time 
studying 
or 
working 
in 
other 
European 
countries, 
with 
the 
skills 
and 
knowledge 
acquired 
during 
this 
invaluable 
experience 
of 
living 
abroad 
undoubtedly 
increasing 
job 
prospects 
and 
future 
opportunities 
for 
participants. 


The 
objectives 
of 
the 
LLP 
in 
Wales 
are 
in 
line 
with 
delivering 
the 
skills 
agenda 
set 
out 
by 
the 
Welsh 
Government 
in 
programmes 
such 
as: 
the 
Economic 
Renewal 
Programme 
for 
Wales; 
the 
Further 
Education 
strategy 
Skills 
that 
Work 
for 
Wales; 
the 
Higher 
Education 
strategy 
‘For 
our 
Future’. 
Further 
to 
increasing 
transnational 
mobility, 
the 
LLP 
also 
focuses 
on 
social 
inclusion 
to 
address 
issues 
such 
as 
poverty 
and 
youth 
unemployment. 
This 
is 
also 
in 
line 
with 
Welsh 
Government’s 
goals 
in 
these 
areas. 21

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Education, 
Training 
and 
Youth Lifelong 
Learning 
Programme 
(LLP) 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤7bn 
Coordinated 
by: 
DG 
Education 
and 
Culture 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/dgs/education 
culture/index 
en.htm 


Background 
LLP 
is 
the 
European 
Commission 
programme 
that 
funds 
education 
and 
training 
with 
the 
aim 
of 
ensuring 
that 
citizens 
can 
take 
part 
in 
learning 
experiences 
at 
all 
stages 
of 
their 
lives. 
The 
programme 
funds 
exchanges, 
study 
visits 
and 
networking 
activities, 
with 
support 
for 
individual 
students 
and 
learners, 
teachers, 
trainers 
and 
others 
involved 
in 
education 
and 
training. 
The 
programme 
includes 
four 
sub-themes, 
which 
fund 
projects 
at 
different 
levels 
of 
education 
and 
training. 
The 
British 
Council 
is 
responsible 
for 
administering 
EU 
LLP 
funding 
for 
UK 
applicants. 
The 
website 
has 
further 
information 
http://www.britishcouncil.org/socrates.htm 


ComeniusSchoolEducation(preschool,primaryandsecondary)
Budget:¤906m
Background 
The 
Comenius 
theme 
of 
LLP 
provides 
funding 
to 
broaden 
knowledge 
and 
understanding 
among 
young 
people 


andeducationalstaffofEuropeanculture,languagesandvalues.Theprogramme’saimistoequipyoungEuropeanswiththeskillsandknowledgenecessaryfortheirfutureemploymentandpersonaldevelopment.
Wales:InWales,theComeniusProgrammecancontributetostrengtheningtheEuropeandimensionofschoolcurriculumandtheComeniusRegiopartnershipsprovidethepportunityforlocalauthoritiestobecomeinvolved.
Schools,collegesandlocalauthoritiescantakepartinthefollowingactivityareas:
•SchoolPartnerships–Pupils,teachersandotherstaffcollaboratingwithpartnerschoolsandcollegesinEurope•In-ServiceTraining–ProfessionaldevelopmentinanotherEuropeancountry•Assistants–TraineeteacherplacementsinschoolsandcollegesacrossEurope•RegioPartnerships–LocalAuthoritiesacrossEuropeworkingtogether•PreparatoryVisitsandSeminars–Meetyourpartnerstoplanyourproject,orattendapartnerfindingevent•CentralisedProjects–LargescalepartnershipsandnetworksErasmusHigherEducation(mobilityofstudentsandcooperationbetweeninstitutions)
Budget:¤2.8bnBackground200,000EuropeanstudentsstudyorworkabroadeachyearundertheErasmusprogramme.
ThisstrandoftheLLPalsofundscollaborativeprojectsbetweenuniversitiesacrossEuropeandsupportsacademicsandbusinessstaffwhowanttoteahabroad.Erasmusalsohelpstoprovidetrainingtouniversitystaff.ErasmusisoneofthemostsuccessfulprogrammeseverlaunchedbytheEuropeanCommission,fundingexchangesforover2.2millionstudentsfrom4,000highereducationinstitutionsin33countriessince1987.
Wales:AnyuniversitystudentinWalescantakepartandreceiveanErasmusgranttostudyorworkabroadregardlessoftheirfieldofstudy.AllWelshUniversitieshaveanErasmusdepartmentthatcanassistwithapplications.
GrundtvigAdultEducationBudget:¤279mBackgroundGrundtvigprovidesopportunitiesforadultstotakepartineducationcoursesandalsofundstheorganisationsdeliveringthecourss.Theaimoftheprogrammeistoexpandtheeducationsectorinordertoallowmoreadultstobecomeengagedinlearningatdifferentstagesoftheirlives.Fundingisavailablenotonlyforteachersortrainers,butalsoforassociationsinvolvedineducation,suchascounsellingorganisations,informationservices,NGOs,enterprises,
voluntarygroupsandresearchcentres.
Wales:Grundtvighasfundedin-servicetrainingprojectsandpartnershipsinWalesincollaborationwithpartnersfromItaly,Finland,GermanyandBelgium.
LeonardodaVinciVocationalEducationandTrainingBudget:¤1.7bnBackgroundPracticalprojectsinthefieldofvocationaleducationandtrainingarefundedbytheLeonardodaVinciProgramme.
Theactivitiessupportedrangefromarrangingworkplacesforindividualsabroad,tolargescaleco-operationefforts.
Wales:OpportunitiesforplacementsabroadareprovidedthroughEctarchttp://www.ectarc.com/
22

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Education, 
Training 
and 
Youth 


Youth 
in 
Action 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤885m 
Coordinated 
by: 
DG 
Education 
and 
Culture 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/dgs/education 
culture/index 
en.htm Background 
Youth 
in 
Action 
is 
the 
European 
Commission’s 
programme 
for 
13 
– 
30 
year 
olds 
that 
aims 
to 
motivate 
young 
people 
to 
take 
an 
active 
role 
in 
society 
to 
give 
them 
the 
opportunity 
to 
become 
involved 
in 
shaping 
the 
future 
of 
the 
European 
Union. 
The 
programme 
builds 
on 
the 
success 
of 
previous 
programmes 
for 
youth 
and 
promotes 
mobility, 
non-formal 
learning, 
intercultural 
dialogue 
and 
volunteering 
programmes. 
Who 
can 
participate 


Individuals 


• 
A 
young 
person 
aged 
between 
13 
– 
30 
• 
Youth 
Worker 
Groups 


23•Non-governmentalyouthorganisation•Aninformalgroupofyoungpeople•Alocalorregionalpublicbody•AbodyactiveatEUlevelinthefieldofyouthHowtoparticipateFormoreinformationonhowtoparticipate,consulttheProgrammeGuidehttp://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htmThoseinterestedinparticipatingshouldcompletetheofficialapplicationformfortheActiontheywanttoapplyfor.
ApplicationsmustbesubmittedeithertotheNationalAgency(UKlevel)ortotheExecutiveAgency(EUlevel).

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Entrepreneurship 


EU 
Policy 
Context 


Developing 
an 
entrepreneurial 
culture 
in 
Europe 
is 
essential 
in 
order 
to 
enhance 
competitiveness. 
In 
order 
to 
achieve 
this, 
a 
number 
of 
European 
Commission 
funded 
programmes 
are 
aimed 
at 
encouraging 
citizens 
to 
turn 
their 
entrepreneurial 
ideas 
into 
real 
business 
opportunities. 


In 
Wales 


The 
Welsh 
Government 
aims 
to 
create 
the 
right 
environment 
for 
businesses 
to 
develop, 
with 
an 
increased 
focus 
on 
entrepreneurship 
to 
help 
young 
people 
fulfil 
their 
potential. ERASMUS 
for 
Young 
Entrepreneurs 
Budget: 
¤4,300m 
per 
application 
Coordinated 
by: 
DG 
Enterprise 
and 
Industry 
through 
the 
Erasmus 
for 
Young 
Entrepreneurs 
Support 
Office 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/enterprise/index 
en.htm 
http://www.erasmus 
entrepreneurs.eu/ 


Background 
This 
business 
mobility 
scheme 
funds 
placements 
for 
young 
entrepreneurs 
in 
established 
businesses, 
providing 
them 
with 
the 
opportunity 
to 
gain 
the 
skills 
necessary 
to 
start, 
or 
successfully 
run, 
an 
SME. 
This 
scheme 
benefits 
both 
new 
and 
established 
entrepreneurs, 
by 
enhancing 
the 
business 
skills 
of 
emerging 
business 
men 
and 
women 
while 
boosting 
the 
networking 
and 
commercial 
opportunities 
for 
more 
experienced 
entrepreneurs. 
Who 
can 
participate 


• 
New 
entrepreneurs 
– 
Those 
at 
the 
beginning 
of 
their 
careers 
can 
apply 
for 
funding 
to 
support 
a 
placement 
in 
another 
European 
country. 
There 
is 
no 
age 
limit; 
the 
only 
requirement 
being 
that 
the 
business 
that 
they 
have 
started 
is 
less 
than 
3 
years 
old 
• 
Host 
entrepreneurs 
– 
Successful, 
established 
businesses 
interested 
in 
hosting 
and 
mentoring 
young 
entrepreneurs 
can 
also 
apply 
to 
fund 
placements 
How 
is 
the 
programme 
implemented 
Intermediary 
organisations 
are 
officially 
appointed 
by 
the 
European 
Commission 
to 
establish 
contacts 
between 
the 
new 
entrepreneurs 
and 
the 
host 
businesses 
and 
to 
provide 
information 
and 
guidance 
during 
the 
exchange. 
These 
organisations 
are 
located 
in 
each 
member 
state 
and 
provide 
a 
matchmaking 
and 
information 
facility. 
How 
to 
participate 
New 
or 
experienced 
entrepreneurs 
must 
apply 
online 
through 
the 
website: 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 
The 
application 
must 
provide 
evidence 
of 
shared 
benefits 
for 
both 
parties 
taking 
part 
in 
the 
placement 
in 
order 
to 
qualify 
for 
funding. 
In 
the 
UK 
the 
maximum 
funding 
for 
each 
placement 
is 
¤1000. 
Programme 
Guide: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/ERASMUS-GUIDE_EN.pdf 
24

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Entrepreneurship 


European 
Network 
of 
Mentors 
for 
Women 
Entrepreneurs 
Budget: 
¤1m 
(60% 
co 
financing) 
Coordinated 
by: 
DG 
Enterprise 
and 
Industry 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/enterprise/index 
en.htm 


Background 
Although 
there 
has 
recently 
been 
an 
encouraging 
increase 
in 
the 
number 
of 
women 
opting 
to 
forge 
entrepreneurial 
careers, 
there 
remains 
disproportionately 
fewer 
women 
than 
men 
starting 
their 
own 
businesses 
in 
Europe 
– 
only 
30% 
of 
entrepreneurs 
are 
women. 
The 
European 
Commission 
is 
working 
alongside 
EU 
Member 
States 
to 
break 
down 
the 
barriers 
that 
discourage 
women 
from 
becoming 
entrepreneurs 
and 
has 
created 
a 
funding 
scheme 
to 
set 
up 
a 
European 
Network 
of 
Mentors 
for 
Women 
Entrepreneurs. 
How 
to 
participate 
Applications 
can 
be 
made 
following 
the 
call 
for 
proposals. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm 
Aims 


• 
Identify, 
select 
and 
train 
mentors 
for 
women 
entrepreneurs 
• 
Identify 
and 
select 
women 
entrepreneurs 
to 
be 
mentored 
• 
Form 
relationships 
based 
on 
the 
experience 
and 
expectations 
of 
those 
taking 
part 
• 
Monitor 
and 
facilitate 
these 
relationships 
throughout 
the 
project 
• 
Evaluate 
and 
report 
on 
these 
relationships 
in 
a 
comprehensive 
and 
consistent 
manner 
• 
Ensure 
the 
visibility 
of 
the 
national 
networks 
as 
part 
of 
an 
EU-funded 
and 
supported 
initiative 
25

EnvironmentEUPolicyContextTheenvironmentisoneoftheEU’smostimportantpolicyareas,formingafocalpartoftheobjectivesstatedintheEU2020strategy,whichbringstogethertheEU’seconomic,socialandenvironmentalagendas.
However,amajorchallengefacingEurope’senvironmentpolicyatthemomentisaligningenvironmentalobjectiveswitheconomicambitions.
Asacross-cuttingpolicy,environmentalconcernsarerepresentedineconomicandsocialobjectivesatEuropeanlevel,however,thepoliciesofnationalgovernmentsoftenvarythroughouttheEU.
EuropeanCommissionEnvironmentDirectorateGeneralhastheobjectivetoprotect,preserveandimprovetheenvironmentforpresentandfuturegenerations.ToachievethisitproposespoliciesthatensureahighlevelofenvironmentalprotectionintheEuropeanUnionandthatpreservethequalityoflifeofUcitizens.
TheDGalsoprovidescompetitivefinancialprogrammesforprojectsatEuropean,nationalandregionallevelthatcontributetopolicyobjectives.
Fundsareavailablethroughtwoprogrammes:
•LIFE•TheEntrepreneurshipandInnovationProgrammepartoftheCompetitivenessandInnovationProgramme(CIP-EIP)
InWalesTheWelshGovernmentiscommittedtotacklingthechallengesfacingthecountry’senvironment.JustasatEUlevel,policiesinthisareaaredirectlylinkedtoeconomictargetsandalsotootherprioritiessuchasaddressingsustainabilityandsocietalchallenges
EnvironmentEUPolicyContextTheenvironmentisoneoftheEU’smostimportantpolicyareas,formingafocalpartoftheobjectivesstatedintheEU2020strategy,whichbringstogethertheEU’seconomic,socialandenvironmentalagendas.
However,amajorchallengefacingEurope’senvironmentpolicyatthemomentisaligningenvironmentalobjectiveswitheconomicambitions.
Asacross-cuttingpolicy,environmentalconcernsarerepresentedineconomicandsocialobjectivesatEuropeanlevel,however,thepoliciesofnationalgovernmentsoftenvarythroughouttheEU.
EuropeanCommissionEnvironmentDirectorateGeneralhastheobjectivetoprotect,preserveandimprovetheenvironmentforpresentandfuturegenerations.ToachievethisitproposespoliciesthatensureahighlevelofenvironmentalprotectionintheEuropeanUnionandthatpreservethequalityoflifeofUcitizens.
TheDGalsoprovidescompetitivefinancialprogrammesforprojectsatEuropean,nationalandregionallevelthatcontributetopolicyobjectives.
Fundsareavailablethroughtwoprogrammes:
•LIFE•TheEntrepreneurshipandInnovationProgrammepartoftheCompetitivenessandInnovationProgramme(CIP-EIP)
InWalesTheWelshGovernmentiscommittedtotacklingthechallengesfacingthecountry’senvironment.JustasatEUlevel,policiesinthisareaaredirectlylinkedtoeconomictargetsandalsotootherprioritiessuchasaddressingsustainabilityandsocietalchallenges

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Environment 


Budget:¤2.1bnCoordinatedby:DGEnvironmentFurtherInformation:http://ec.europa.eu/dgs/environment/indexen.htmWebsite:http://ec.europa.eu/environment/lifeLife+(20072013)
BackgroundSupportsenvironmentalandnatureconservationprojectsandisavailablefortheco-financingofprojectsunderthreepriorityareasforthedurationoftheprogramme.
ObjectivesProjectsmustbeofEUinterestandmustbetechnicallyandfinanciallycoherent.ProjectsshouldalsodemonstrateEuropeanaddedvalueandsatisfyatleastoneofthefollowingcriteria:
•Best-practiceordemonstrationprojects,fortheimplementationoftheBirdsandHabitatsDirectives•Innovativeordemonstrationprojects,relatingtoEUenvironmentalobjectives,includingthedevelopmentordisseminationofbestpracticetechniques,know-howortechnologies•Awareness-raisingcampaignsandspecialtrainingforagentsinvolvedinforestfireprevention•ProjectsforthedevelopmentandimplementationofEUobjectivesrelatingtothebroad-based,harmonised,
comprehensiveandlong-termmonitoringofforestsandenvironmentalinteractionsPriorityAreasNatureandBiodiversityCo-financesbestpracticeordemonstrationprojectsthatcontributetothetheme’sobjectives.
EnvironmentPolicyandGovernanceCo-financesinnovativeorpilotprojectsthatareaimedatthesuccessfulimplementationofEuropeanenvironmentalpolicy.
InformationandCommunicationThisthemeisnewtoLIFE+andwillco-financeprojectsrelatingtocommunicatingandraisingtheawarenessonenvironmental,natureprotectionorbiodiversityconservationissues.
WhocanapplyPublicorprivateorganisationscanapplyforthisfundingprogramme.Proposalscanbesubmittedbyasingleorganisationorbypartnerships.Projectscanbenationalortransnational,butmusttakeplacewithintheterritoryoftheEU.
HowtoapplyFollowingthepublicationoftheannualcallforproposals,applicationscanbesubmittedtothenationalauthority(UK–http://archive.defra.gov.uk/environment/policy/international/life/)withintheMemberState.TheproposalisassessedaccordingtonationalprioritiesandmaybecommentedonbyMemberStatesbeforebeingpassedontotheCommissionforfurtherssessment.TheCommissionaimstodistributefundsaccordingtogeographicguidelinesandestablishesannualallocationsforeachMemberStatebasedonsetcrieria.ProjectsproposalssentdirectlytotheEuropeanCommissionwillnotbeaccepted.
GuidelinesforapplicantsTheEuropeanCommissionpublishesannualguidelinesalongsidethecallforproposals.InformationdaysarealsoorganisedbytheCommissioninordertoallowpotentialLIFE+applicantsaccesstovaluableadviceandguidanceontheapplicationprocedure.TheseusuallytakeplaceinMay,JuneorJuly.
27

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Climate 
Change 


EU 
Policy 
Context 


The 
European 
Commission’s 
Directorate 
General 
for 
Climate 
Action 
was 
created 
in 
2010, 
underlining 
the 
fact 
that 
the 
Commission 
places 
Climate 
Action 
high 
on 
the 
agenda. 
This 
DG 
will 
coordinate 
EU 
climate 
policy 
in 
order 
to 
reach 
the 
goal 
of 
bringing 
all 
stakeholders 
closer 
to 
the 
EU’s 
ambitions 
and 
commitment 
to 
this 
agenda. 


In 
Wales 


For 
the 
Welsh 
Government, 
tackling 
climate 
change 
is 
an 
increasingly 
important 
priority. 
Welsh 
Goverment 
is 
committed 
to 
taking 
steps 
to 
adapt 
to 
the 
likely 
impact 
of 
climate 
change 
on 
the 
environment 
and 
to 
reduce 
Wales’ 
greenhouse 
gas 
emissions. 
It 
is 
important 
that 
Wales 
plays 
a 
leading 
role 
in 
addressing 
this 
major 
challenge, 
which 
at 
the 
forefront 
of 
every 
government 
agenda 
throughout 
Europe. 


NER300 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤300m 
Coordinated 
by: 
DG 
Climate 
Action 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/enter[rise/index 
en.htm 
Website: 
http://www.ner300.com 


Background 
This 
is 
the 
world’s 
largest 
demonstration 
programme 
for 
low-carbon 
technologies, 
NER300, 
launched 
in 
Autumn 
2010, 
with 
cooperation 
from 
the 
European 
Investment 
Bank 
and 
EU 
Member 
States. 
Investment 
will 
also 
come 
from 
the 
private 
sector. 
NER300 
will 
be 
funded 
from 
the 
sale 
of 
300 
million 
emission 
allowances 
held 
in 
the 
New 
Entrants 
Reserve 
(NER) 
of 
the 
EU 
Emissions 
Trading 
System 
– 
ETS. 
The 
Europe-wide 
programme 
will 
demonstrate 
the 
best 
projects 
that 
use 
a 
wide 
range 
of 
technologies 
from 
all 
Member 
States. 
Coordinated 
by: 
DG 
Climate 
Action 
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm. 
Objectives 
The 
programme’s 
focus 
is 
on 
securing 
environmentally 
safe 
capture 
and 
storage 
of 
CO2 
(CCS) 
and 
enhancing 
the 
production 
of 
innovative 
renewable 
energy 
technologies 
in 
the 
fields 
of 
wind 
energy, 
solar 
power 
and 
smart 
grids. 


28

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Culture, 
Citizenship 
and 
Media 


Culture 
– 
EU 
Policy 
Context 


Culture 
is 
now 
an 
EU 
policy 
in 
its 
own 
right 
with 
a 
focus 
on 
preserving 
Europe’s 
rich 
and 
diverse 
cultural 
landscape. 
It 
also 
plays 
an 
important 
role 
in 
other 
agendas 
e.g. 
education, 
ICT, 
social 
and 
regional 
development. 
With 
more 
than 
7 
million 
Europeans 
employed 
in 
the 
cultural 
industries, 
it 
is 
important 
that 
the 
policy 
is 
coordinated 
at 
European 
level 
as 
well 
as 
at 
national 
and 
local 
level. 


In 
Wales 


Cultural 
industries 
make 
a 
significant 
contribution 
to 
the 
Welsh 
economy 
and 
employ 
around 
29,000 
people. 
Wales 
has 
also 
benefited 
from 
strong 
cultural 
links 
with 
areas 
across 
Europe, 
for 
example, 
the 
French 
region 
of 
Brittany. 
Establishing 
links 
like 
this 
and 
creating 
partnerships 
elsewhere 
in 
Europe 
provides 
opportunities 
for 
Welsh 
culture 
to 
thrive 
and 
has 
a 
positive 
impact 
on 
other 
sectors 
such 
as 
education 
and 
tourism. 


The 
Culture 
Programme 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤400m 
Coordinated 
by: 
DG 
Education 
and 
Culture 
through 
the 
Education 
and 
Culture 
Executive 
Agency 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/dgs/education 
culture/index 
en.htm Background 
The 
Education, 
Audiovisual 
and 
Culture 
Agency 
Executive 
Agency 
(EACEA) 
manage 
this 
flagship 
programme, 
which 
funds 
projects 
that 
encourage 
intercultural 
dialogue 
and 
enhance 
cooperation 
among 
cultural 
operators. 
The 
programme 
provides 
a 
great 
opportunity 
for 
cultural 
industries 
in 
Wales 
to 
work 
with 
and 
learn 
from 
organisations 
throughout 
Europe. 
Who 
can 
apply 
Not-for-profit 
cultural 
organisations 
that 
promote 
activities 
and 
research 
in 
all 
areas 
of 
culture 
(except 
audiovisual, 
which 
is 
supported 
by 
the 
MEDIA 
programme). 
How 
to 
apply 
Applications 
are 
made 
through 
the 
website 
at 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/how_apply_en.php 
Support 
for 
cultural 
actions 


• 
Multi-annual 
co-operation 
projects, 
running 
over 
a 
period 
of 
three 
to 
five 
years 
• 
Co-operation 
measures, 
running 
over 
a 
maximum 
period 
of 
two 
years 
• 
Special 
measures, 
which 
relate 
to 
high-profile 
actions 
of 
considerable 
scale 
and 
scope. 
European 
Capitals 
of 
Culture 
and 
festivals 
with 
a 
European 
dimension 
fall 
under 
this 
sub-strand 
Support 
for 
cultural 
bodies 
Provides 
support 
for 
cultural 
bodies 
at 
EU 
level 
to 
promote 
cultural 
exchanges 
between 
organisations. 
Support 
for 
policy 
analysis 
and 
dissemination 
activities 
Support 
is 
provided 
for 
the 
analysis 
and 
dissemination 
of 
activities 
that 
help 
raise 
cultural 
awareness. 
Cultureasacrosscuttingpolicy
Education 
and 
Culture 
Many 
strands 
of 
the 
Lifelong 
Learning 
Programme 
support 
educational 
or 
training 
activities 
in 
the 
cultural 
field. 
Culture 
and 
Youth 
Following 
on 
from 
previous 
youth 
programmes, 
Youth 
in 
Action 
focuses 
in 
part 
on 
boosting 
the 
understanding 
of 
cultural 
diversity 
among 
young 
Europeans 
by 
promoting 
linguistic 
and 
cultural 
diversity. 
Culture 
and 
Regional 
Policy 
Regional 
policy 
calls 
for 
Member 
States 
to 
develop 
cultural 
activities 
in 
poorer 
regions 
to 
help 
boost 
the 
area 
by 
creating 
a 
clear 
identity 
that 
will 
help 
create 
jobs 
and 
boost 
tourism. 
The 
culture 
sector 
can 
receive 
financial 
support 
through 
Structural 
Funds 
to 
engage 
in 
projects 
that 
contribute 
to 
social 
cohesion. 
Culture 
and 
CAP 
The 
Common 
Agricultural 
Policy 
provides 
funding 
under 
the 
‘Leader 
+’ 
initiative 
aimed 
at 
helping 
communities 
in 
rural 
areas 
to 
develop 
the 
use 
of 
natural 
and 
cultural 
resources. 
Culture 
and 
FP7 
Support 
is 
available 
through 
various 
FP7 
strands, 
in 
particular 
Social 
Sciences 
and 
Humanities. 
Culture 
and 
Citizenship 
The 
Citizenship 
Programme 
aims 
to 
encourage 
dialogue 
between 
different 
European 
countries 
with 
the 
aim 
of 
strengthening 
a 
common 
European 
identity. 


29

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Culture, 
Citizenship 
and 
Media 


Citizenship 
– 
EU 
Policy 
Context 


European 
Commission 
policy 
in 
this 
area 
aims 
to 
create 
an 
environment 
in 
which 
citizens 
can 
become 
actively 
involved 
in 
the 
process 
of 
European 
integration. 
The 
purpose 
of 
this 
is 
to 
allow 
citizens 
to 
develop 
a 
sense 
of 
European 
identity 
and 
to 
encourage 
a 
greater 
mutual 
understanding 
between 
citizens 
of 
different 
countries. 
The 
funding 
initiatives 
aimed 
at 
supporting 
this 
policy 
will 
encourage 
citizens 
to 
take 
part 
in 
activities 
beyond 
their 
national 
borders, 
foster 
debate 
and 
stimulate 
networking. 


30Budget:¤215mCoordinatedby:DGCommunicationandtheEducationAudiovisualandCultureExecutiveAgency(EACEA)
FurtherInformation:http://ec.europa.eu/dgs/communication/indexen.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/indexen.phpBackgroundEuropeforCitizensfundsprojectsthataimtobringEuropeclosertoitscitizensbypromotingasenseofEuropeanidentityandensuretatcitizensplayanactiveroleintheEU’sdevelopment.
Theprogrammehasfouractions:
1)ActivecitizenshipforEuropeFocusontowntwinning,citizens’projectsandsupportmeasures2)ActivecivilsocietyforEuropeCivilsocietyorganisations(NGOs,communitygroups,thinktanks,charities)organisationscanapplyforfundingforcollaborativeprojectstoencouragecitizenstodebateandtakeactioninademocracy,commonhistoryandcultureatEuropeanlevel.
3)TogetherinEuropeConcentratedonhigh-profileeventstohelpshareculturalvaluesacrossborders.AlsofundsCommissionstudiesaimingtogetabetterunderstandingofactiveEuropeancitizenship.
4)ActiveEuropeanRemembranceAimedatprovidinglessonsofthevalueofpeace,stabilityanddemocracyintoday’sEurope.
WhocanapplyStakeholderspromotingactiveEuropeancitizenshipcanapply,including:
•Localauthoritiesandorganisations•Europeanpublicpolicyresearchorganisations(think-tanks)
•Citizensgroups•Non-governmentalorganisations•Tradeunions•Educationalinstitutions•Organisationsactiveinthefieldofvoluntarywork•Organisationsactiveinthefieldofamateursport,etc.
However,someactionstargetamorespecificrangeoforganisations.
HowtoapplyInterestedapplicantsshouldapplythroughthewebsitehttp://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/how_does_it_work_en.phpinaccordancewiththeprogramme’sobjectives.
EuropeforCitizens(20072013)

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Culture, 
Citizenship 
and 
Media 


Media 
– 
EU 
Policy 
Context 


The 
media 
industry 
is 
key 
to 
Europe’s 
social 
and 
cultural 
development 
and 
directly 
employs 
over 
one 
million 
people 
in 
the 
EU. 
The 
EU’s 
objectives 
in 
this 
area 
include 
creating 
an 
effective 
single 
European 
market 
for 
audiovisual 
media 
and 
are 
supported 
by 
funding 
programmes 
to 
contribute 
to 
these 
policies. 


In 
Wales 


Over 
6,000 
people 
in 
Wales 
are 
employed 
in 
the 
audiovisual 
industry, 
contributing 
£350m 
to 
the 
Welsh 
economy. 
Ensuring 
that 
the 
600 
businesses 
working 
in 
this 
sector 
in 
Wales 
have 
a 
highly 
skilled 
workforce 
to 
continue 
the 
industry’s 
development 
is 
vitally 
important 
to 
the 
economy. 
Transformat 
Lab 
is 
an 
example 
of 
a 
programme 
with 
Welsh 
involvement 
that 
has 
contributed 
to 
providing 
training 
opportunities 
for 
students 
throughout 
Europe. 
http://www.transformatlab.eu/ 


Budget:¤755mCoordinatedby:DGEducationandCulturethroughtheEducationandCultureExecutiveAgencyFurtherInformation:http://ec.europa.eu/dgs/educationculture/indexen.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/indexen.phpMEDIA(20072013)
BackgroundThisprogramme,managedbytheEuropeanCommission,supportsprojectsintheaudiovisualindustry.Theprogrammeco-financestraininginitiativesforindustryprofessionals,promotesEuropeanaudiovisualworksandfundsthedevelopmentofproductionprojectssuchasfeaturefilms,televisiondramasanddocumentaries.
Theprogrammefocusesonthefollowing:
•Trainingofprofessionals•Developmentofproductionprojectsandcompanies•Distributionofcinematographicworksandaudiovisualprogrammes•Promotionofcinematographicworksandaudiovisualprogrammes,includingthesupportforfilmfestivals•Horizontalactions/pilotprojectsWhocanapplyOrganisationsintheaudiovisualsectorinvolvedatanystageofthecreative,productionanddisseminationprocesscansubmitanapplication.
HowtoapplyApplicationscanbemadeinresponsetotheprogramme’sCallsforProposals,foundonthewebsite.
31

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Employment 
and 
Social 
Affairs 


EU 
Policy 
Context 


Investment 
in 
employment 
and 
social 
policy 
is 
essential 
to 
allow 
Europe 
to 
keep 
up 
with 
the 
changing 
work 
environment 
and 
help 
the 
EU 
overcome 
the 
current 
economic 
crisis. 
Employment 
and 
social 
policy 
is 
an 
important 
tool 
for 
implementing 
the 
EU2020 
strategy 
and 
the 
EU 
has 
created 
a 
protective 
legal 
framework 
to 
safeguard 
the 
employment 
and 
social 
rights 
of 
its 
citizens. 
Through 
funding 
programmes 
such 
as 
Progress, 
national 
and 
local 
policies 
have 
been 
coordinated 
to 
encourage 
a 
consistent 
approach 
to 
employment 
and 
social 
affairs. 


In 
Wales 


Wales’ 
society 
is 
constantly 
changing 
and 
policies 
in 
this 
area 
aim 
to 
make 
a 
contribution 
to 
the 
living 
and 
working 
conditions 
of 
citizens. 
Welsh 
society 
has 
undoubtedly 
benefited 
from 
the 
EU’s 
protective 
legal 
framework 
for 
employment 
and 
through 
funding 
programmes 
such 
as 
Progress, 
citizens 
can 
benefit 
further 
from 
European 
initiatives 
in 
this 
area. 


Progress 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤743.3m 
Coordinated 
by: 
DG 
Employment, 
Social 
Affairs 
and 
Inclusion 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId 
en 


Background 
This 
programme 
promotes 
employment 
and 
social 
solidarity 
by 
supporting 
projects 
that 
encourage 
an 
integrated 
European 
approach 
to 
employment 
and 
social 
affairs. 
Objectives 
– 
Project 
proposals 
must 
fulfil 
certain 
objectives, 
such 
as: 


• 
Improve 
the 
knowledge 
and 
understanding 
of 
social 
affairs 
and 
employment 
matters 
in 
Member 
States 
through 
analysis, 
evaluation 
and 
close 
monitoring 
of 
policies 
• 
Promote 
networking, 
mutual 
learning 
and 
dissemination 
of 
good 
practice 
and 
innovative 
approaches 
at 
EU 
level 
There 
are 
five 
strands 
to 
the 
Progress 
programme: 
• 
Employment 
• 
Social 
protection 
and 
inclusion 
• 
Working 
conditions 
• 
Antidiscrimination 
and 
diversity 
• 
Gender 
equality 
Who 
can 
apply 
Any 
public 
or 
private 
organsiation 
can 
submit 
a 
proposal 
for 
funding. 
How 
to 
apply 
• 
Applications 
must 
be 
made 
in 
response 
to 
Calls 
for 
proposals, 
which 
are 
published 
annually 
by 
the 
European 
Commission 
• 
The 
European 
Commission 
co-finances 
up 
to 
80% 
of 
project 
costs 
32

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Employment 
and 
Social 
Affairs 


Daphne(20072013)
Budget:¤116.8mCoordinatedby:DGJusticeFurtherInformation:http://ec.europa.eu/justicehome/daphnetoolkit/html/welcome/dptwelcomeen.html
BackgroundDaphneisaimedatprotectingvulnerablecitizensfromviolence.Theprogrammecontributestothedevelopmentofpoliciesrelatingtopublichealth,humanrightsandgenderequality.Italsoaimstocontributetoactionsaimedatprotectingchildren’srights.ThiswillbeachievedthroughprovidinggrantstoNGOsObjectivesThisprogrammeaimsto:
•Contributetotheprotectionofchildren,youngpeopleandwomenagainstallformsofviolence•Attainahighlevelofhealthprotection,well-beingandsocialcohesion•ProvidesupportforNGOsandotheractiveorganisationsinthisfield•Supporttheimplementationofawareness-raisingprojectsthattargetspecificaudiencesWhocanapplyParticipantscanincludelocalauthorities,researchinstitutionsanduniversitiesandNGOs.
HowtoapplyAnnualcallsforproposalsarepublishedbyDGJusticeandapplicationsshouldbealignedwiththerelevantpriorities.ApplicantsinterestedareadvisedtoconsulttheToolkit,whichprovidesinformationonpastprojects.
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/welcome/dpt_welcome_en.html
33

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Sport 


EU 
Policy 
Context 


The 
European 
Commission 
has 
recognised 
the 
importance 
of 
sport 
as 
a 
means 
of 
contributing 
towards 
the 
EU’s 
health 
and 
social 
objectives 
and 
has 
introduced 
sport 
as 
an 
EU 
competence. 
Sport 
has 
been 
incorporated 
as 
a 
cross 
cutting 
policy 
that 
impacts 
on 
many 
sectors 
such 
as 
health, 
education 
and 
social 
inclusion. 


In 
Wales 


European 
ambitions 
in 
this 
area 
are 
very 
much 
in 
line 
with 
Welsh 
priorities. 
Promoting 
an 
active 
and 
healthy 
society 
and 
encouraging 
participation 
in 
sport 
at 
all 
levels 
are 
important 
objectives 
for 
the 
Welsh 
Government. Preparatory 
Actions 
in 
the 
Field 
of 
Sport 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤2.5m 
Coordinated 
by: 
DG 
Education 
and 
Culture 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/dgs/education 
culture/index 
en.htm 


Background 
The 
Lisbon 
Strategy 
gave 
the 
EU 
a 
competence 
on 
sport 
in 
2009 
and 
since 
then 
the 
focus 
has 
been 
on 
creating 
future 
EU 
sport 
measures. 
Objectives 
With 
the 
aim 
of 
creating 
the 
first 
EU 
sports 
programme 
in 
2012, 
the 
preparatory 
actions 
will 
support 
transnational 
projects 
by 
public 
bodies 
or 
civil 
society 
organisations. 
The 
focus 
will 
be 
on 
establishing 
networks 
to 
exchange 
good 
practice 
and 
identify 
priorities 
for 
the 
future 
by 
grouping 
together 
sport 
related 
organisations 
around 
specific 
themes: 
the 
fight 
against 
doping; 
promoting 
social 
inclusion 
through 
sport; 
volunteering 
in 
sport. 
In 
2010, 
the 
programme 
co-financed 
(up 
to 
80%) 
29 
European 
networks 
were 
created 
involving 
partners 
from 
26 
member 
states. 
Who 
can 
apply 
Any 
sport 
association, 
public 
body 
or 
civil 
society 
organisation 
is 
eligible 
to 
apply, 
e.g 
education 
institutions, 
non-governmental 
organisations 
active 
in 
the 
areas 
of 
sport, 
health, 
education, 
disability 
sports 
or 
gender 
equality. 
How 
to 
apply 


34Callsforproposalsarepublishedonthiswebsiteandapplicationsmustbealignedtotheprogramme’sprioritieshttp://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc745_en.htm

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Transport 


EU 
Policy 
Context 


Much 
of 
Europe’s 
transport 
infrastructure 
is 
coordinated 
at 
national 
or 
regional 
level. 
However, 
an 
integrated 
EU 
approach 
is 
essential 
in 
order 
to 
achieve 
a 
competitive 
and 
resource 
efficient 
transport 
system. 
European 
objectives 
to 
increase 
mobility, 
remove 
major 
barriers 
in 
key 
areas 
and 
fuel 
growth 
and 
employment 
are 
aligned 
with 
commitments 
to 
cut 
carbon 
emissions 
in 
transport 
by 
60% 
by 
2050. 


In 
Wales 


Investment 
in 
Wales’ 
road, 
rail, 
air 
and 
sea 
networks 
is 
vitally 
important 
in 
supporting 
economic 
growth 
and 
social 
regeneration. 
The 
Welsh 
Government 
is 
committed 
to 
maintaining 
and 
improving 
sustainable 
transport 
links 
throughout 
Wales 
to 
provide 
citizens 
with 
increased 
mobility 
opportunities. 


TEN 
T 
(2007 
2013) 
Budget: 
¤360bn 
Coordinated 
by: 
DG 
Transport 
and 
Mobilities 
Further 
Information: 
http://ec.europa.eu/dgs/transport/index 
en.htm 


Background 
The 
aim 
of 
the 
Trans-European 
Transport 
Network 
(TEN-T) 
is 
to 
integrate 
these 
national 
initiatives 
in 
order 
to 
establish 
a 
single 
network 
that 
will 
allow 
goods 
and 
people 
to 
move 
easily 
between 
Member 
States. 
The 
objectives 
of 
TEN-T 
are 
in 
line 
with 
the 
Lisbon 
strategy 
for 
competitiveness 
and 
employment 
and 
are 
aligned 
to 
European 
economic 
and 
social 
policies. 
The 
programme 
also 
promotes 
sustainable 
development 
by 
integrating 
environmental 
protection 
requirements. 
TEN-T 
is 
co-financed 
by 


• 
TEN-T 
budget 
• 
Cohesion 
Fund 
• 
ERDF 
(priority 
for 
Convergence 
regions) 
• 
Loans 
from 
the 
European 
Investment 
Bank 
How 
to 
apply 
Annual 
calls 
for 
proposals 
invite 
interested 
participants 
to 
submit 
an 
application 
that 
corresponds 
to 
the 
particular 
call 
objectives. 
UK 
applications 
are 
coordinated 
by 
the 
Department 
for 
Transport’s 
Trans-European 
Network 
team. 
More 
information 
can 
be 
found 
here 
http://www.dft.gov.uk/about/eibr/eu/tent/ 
35

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Tips 
on 
Applying 
for 
European 


Commission 
Funding 


Obtaining 
European 
funding 
is 
becoming 
increasingly 
competitive 
and 
preparing 
a 
proposal 
for 
funding 
can 
be 
time 
consuming 
and 
challenging. 
Investing 
time 
and 
effort 
into 
creating 
a 
well-organised 
application 
strategy 
can 
ensure 
that 
your 
organisation 
has 
the 
best 
possible 
chance 
of 
success. 


For 
Structural 
Funds 
applicants 
the 
WEFO 
website 
wefo.wales.gov.uk 
provides 
advice 
and 
examples 
of 
previous 
projects 
to 
assist 
in 
the 
application 
process. 


Information 
for 
applicants 
to 
the 
European 
Commission’s 
competitive 
programmes 
is 
widely 
available 
online, 
through 
the 
CORDIS 
website 
http://cordis.europa.eu/home_en.html. 


Below 
are 
a 
few 
tips 
on 
getting 
started 
with 
the 
application 
process. 


Do 
your 
research 


Once 
you 
have 
identified 
the 
EU 
funding 
programme 
most 
relevant 
to 
your 
project 
idea, 
the 
next 
step 
is 
to 
find 
out 
all 
you 
can 
about 
the 
programme. 
A 
lot 
of 
this 
information 
is 
available 
on 
the 
programme’s 
website 
and 
varies 
from 
programme 
to 
programme, 
but 
usually 
includes: 


• 
The 
Work 
Programme 
• 
Dates 
for 
the 
publication 
of 
the 
Call 
for 
Proposals 
• 
Information 
on 
the 
programme’s 
budget 
• 
A 
link 
to 
EU 
policy 
background 
• 
A 
partner 
search 
facility 
Take 
advantage 
of 
the 
free 
information 
and 
advice 
available 


Talk 
to 
the 
European 
Commission 
or 
UK 
co-ordinators. 
The 
programme 
website 
often 
provides 
details 
of 
a 
European 
Commission 
co-ordinator 
and 
the 
Commission 
is 
usually 
very 
helpful 
in 
providing 
advice 
on 
the 
relevance 
of 
your 
project 
proposal. 
The 
UK 
contact 
points 
are 
also 
there 
to 
give 
further 
information 
on 
funding 
possibilities, 
drafting 
proposals 
and 
finding 
partners. 


Decide 
on 
your 
role 


The 
vast 
majority 
of 
European 
Commission 
competitive 
programmes 
require 
projects 
to 
be 
undertaken 
by 
a 
consortium 
of 
transnational 
partners. 
Participation 
in 
a 
consortium 
involves 
your 
organisation 
taking 
the 
role 
of 
either 
a 
coordinator 
or 
a 
partner. 
The 
project 
coordinator 
takes 
responsibility 
for 
identifying 
partners, 
signs 
the 
grant 
agreement 
with 
the 
European 
Commission 
and 
monitors 
the 
obligations 
of 
the 
partners. 
The 


role 
of 
each 
partner 
varies 
depending 
on 
the 
size 
of 
the 
project 
and 
should 
be 
outlined 
during 
the 
initial 
planning 
stages 
of 
the 
project. 


Identify 
the 
right 
partners 


Make 
use 
of 
the 
resources 
available 
for 
partner 
searches 
in 
order 
to 
bring 
together 
the 
best 
possible 
partners 
for 
your 
project. 
Every 
programme 
has 
a 
partner 
search 
facility 
on 
its 
website 
to 
help 
potential 
applicants. 


Develop 
a 
clear 
and 
original 
project 
idea 


Once 
the 
consortium 
is 
established, 
a 
project 
proposal 
must 
be 
outlined. 
Ensure 
that 
the 
objectives 
of 
the 
particular 
funding 
programme 
complement 
that 
of 
your 
project. 
The 
European 
Commission 
will 
never 
allocate 
funds 
to 
a 
proposal 
that 
has 
the 
same 
focus 
as 
a 
previous 
or 
ongoing 
project, 
so 
originality 
is 
essential. 
Each 
programme's 
website 
has 
a 
project 
database 
that 
will 
provide 
information 
on 
what 
has 
already 
been 
funded. 


Include 
European 
Added 
Value 


Each 
project 
funded 
by 
the 
European 
Commission 
must 
demonstrate 
benefits 
from 
a 
European 
perspective, 
so 
ensuring 
that 
your 
proposal 
has 
a 
European 
dimension 
is 
vital. 
The 
objectives 
for 
each 
programme 
are 
outlined 
in 
the 
individual 
Work 
Programmes 
and 
the 
majority 
of 
funding 
requires 
cooperation 
with 
other 
European 
partners. 


Consider 
Match-Funding 
requirements 


The 
majority 
of 
programmes 
only 
fund 
between 
50% 
and 
75% 
of 
the 
project 
costs. 
Therefore, 
it 
is 
vital 
to 
consider 
how 
much 
match 
funding 
your 
project 
requires 
and 
where 
it 
will 
come 
from. 
Work 
Programmes 
will 
provide 
information 
on 
match 
funding, 
as 
the 
rules 
of 
each 
funding 
stream 
may 
differ. 


Attend 
a 
European 
Commission 
Info 
Day 
or 
watch 
online 


• 
The 
publication 
of 
a 
Call 
for 
Proposals 
is 
often 
accompanied 
by 
an 
Information 
Day 
in 
Brussels 
that 
provides 
practitioners 
with 
the 
opportunity 
to 
find 
out 
more 
about 
the 
programme, 
including 
information 
on 
the 
technical 
aspects 
of 
European 
funding. 
Info 
Days 
are 
free 
of 
charge 
and 
provide 
a 
great 
opportunity 
to 
meet 
other 
organisations 
and 
potential 
partners. 
• 
Details 
of 
upcoming 
Info 
Days 
are 
available 
on 
each 
programme’s 
website. 
Websites 
often 
web-streams 
the 
Information 
Day 
for 
those 
who 
can’t 
make 
it 
to 
Brussels 
and 
presentations 
made 
at 
the 
event 
are 
uploaded 
onto 
the 
website. 
37

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Prepare 
the 
proposal 


• 
Check 
the 
eligibility 
requirements 
and 
selection 
criteria 
found 
in 
the 
Work 
Programme 
in 
detail. 
By 
doing 
this 
you 
can 
avoid 
making 
some 
common 
mistakes 
and 
ensure 
that 
your 
proposal 
is 
shaped 
according 
the 
topics 
addressed 
in 
the 
Work 
Programme. 
Project 
proposals 
must 
adhere 
to 
the 
rules 
identified 
in 
the 
specific 
Work 
Programme. 
Failure 
to 
stick 
to 
the 
deadline, 
the 
programme’s 
topics, 
the 
duration 
of 
the 
project 
or 
any 
other 
rule, 
can 
result 
in 
the 
application 
being 
rejected. 
• 
Keep 
in 
mind 
that 
evaluators 
are 
looking 
for 
a 
clear, 
concise 
and 
convincing 
explanation 
of 
the 
project’s 
objectives, 
budget, 
added 
value 
and 
overall 
outcomes. 
• 
Evidence 
of 
strong 
partnerships 
focused 
on 
delivering 
project 
results 
is 
also 
essential 
to 
a 
convincing 
proposal. 
The 
proposal 
must 
also 
give 
evidence 
of 
value 
for 
money, 
so 
ensure 
that 
your 
project 
proposal 
states 
how 
it 
will 
deliver 
its 
objectives 
at 
a 
reasonable 
cost. 
38

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Funding 
According 
to 
Sector 


FundingforSMEs
Your 
SME 
could 
benefit 
from 
a 
variety 
of 
European 
funding 
programmes. 
By 
taking 
advantage 
of 
this 
support, 
your 
SME 
could 
acquire 
new 
skills, 
improve 
its 
market 
position 
and 
develop 
new 
and 
existing 
products. 
SMEs 
can 
receive 
Structural 
Funding, 
apply 
for 
financial 
assistance 
through 
European 
Commission 
programmes 
and 
also 
benefit 
from 
non-financial 
assistance 
through 
business 
support 
services. 


European 
Commission 
Competitive 
Programmes 


SMEs 
are 
encouraged 
to 
submit 
proposals 
to 
be 
considered 
for 
funding 
in 
a 
wide 
variety 
of 
European 
Commission 
programmes. 
Some 
of 
the 
programmes 
open 
to 
SME 
involvement 
include: 


• 
Seventh 
Framework 
Programme 
COOPERATION 
– 
All 
actions 
– 
p.4 
PEOPLE 
– 
Industry-academia 
partnerships 
and 
pathways 
– 
p.17 
CAPACITIES-Research 
for 
the 
benefit 
of 
SMEs 
– 
p.18 
IDEAS 
– 
All 
actions 
– 
p.19 
• 
Competitiveness 
and 
Innovation 
Programme 
– 
p.20 
• 
Lifelong 
Learning 
Programme 
Leonardo 
da 
Vinci 
– 
Vocational 
education 
and 
training 
– 
p.22 
• 
Erasmus 
for 
Young 
Entrepreneurs 
– 
p.24 
• 
European 
Network 
of 
Mentots 
for 
Women 
Entrepreneurs 
– 
p.25 
• 
LIFE 
+ 
– 
p.27 
• 
The 
Culture 
Programme 
– 
p.29 
• 
MEDIA 
– 
p.31 
Structural 
Funding 


Direct 
aid 
can 
be 
granted 
to 
SMEs 
in 
the 
Convergence 
region 
of 
West 
Wales 
and 
the 
Valleys. 
In 
East 
Wales, 
Structural 
Funding 
is 
aimed 
at 
entrepreneurship 
training 
and 
networking 
rather 
than 
directly 
funding 
SMEs: 


• 
ERDF 
– 
p.3 
Co-finances 
activities 
for 
SMEs 
in 
a 
broad 
range 
of 
areas: 
– 
Entrepreneurship, 
innovation 
and 
competitiveness 
of 
SMEs 
– 
Improving 
the 
regional 
and 
local 
environment 
for 
SMEs 
– 
Interregional 
and 
cross-border 
cooperation 
of 
SMEs 
– 
Investment 
in 
human 
resources. 
• 
ESF 
– 
p.3 
Provides 
support 
for 
SME 
activities 
promoting 
economic 
and 
social 
change. 
These 
include: 
– 
Increasing 
adaptability 
of 
workers 
and 
enterprises 
– 
Enhancing 
access 
to 
employment 
– 
Improving 
job 
prospects 
for 
young 
people 
• 
JEREMIE 
– 
p.7 
• 
JESSICA 
– 
p.7 
Further 
information 
for 
SMEs 


• 
Enterprise 
Europe 
Wales: 
http://www.enterpriseeuropewales.org.uk/wlx/ 
• 
European 
portal 
for 
SMEs: 
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm 
• 
European 
portal 
for 
SMEs 
applying 
for 
research 
funding: 
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_e 
n.cfm 
FundingforYoungPeople
The 
European 
Commission 
provides 
numerous 
funding 
opportunities 
for 
young 
people 
in 
areas 
such 
as 
education, 
employment, 
entrepreneurship 
and 
culture. 
Exchanges 
or 
work 
experience 
through 
projects 
can 
give 
young 
people 
an 
exciting 
and 
constructive 
first 
experience 
of 
life 
abroad 
that 
can 
lead 
to 
greater 
opportunities 
in 
the 
future. 
The 
main 
sources 
of 
funding 
for 
young 
Europeans 
include: 


• 
Lifelong 
Learning 
Programme 
– 
p.22 
• 
Youth 
in 
Action 
– 
p.23 
• 
Erasmus 
for 
Young 
Entrepreneurs 
– 
p.24 
Further 
information 
for 
Young 
People 


• 
European 
Youth 
Portal: 
http://europa.eu/youth/index.cfm 
• 
Eurodesk:http://www.eurodesk.org.uk/ 
FundingforPublicBodies
Local 
authorities 
and 
other 
public 
bodies 
can 
benefit 
from 
a 
range 
of 
funding 
opportunities 
through 
Structural 
Funds 
(p.3) 
and 
European 
Commission 
programmes. 
The 
majority 
of 
European 
funding 
programmes 
requires 
partnerships 
with 
other 
European 
organisations 
and 
there 
is 
a 
lot 
to 
be 
gained 
from 
public 
sector 
participation 
in 
these 
projects. 
Organisations 
can 
acquire 
different 
skills 
through 
various 
training 
and 
twinning 
programmes, 
build 
essential 
links 
and 
networks 
and 
also 
gain 
a 
better 
understanding 
of 
different 
cultures, 
leading 
to 
an 
improved 
level 
of 
service 
to 
the 
community. 


Public 
sector 
organisations 
can 
apply 
to 
receive 
Structural 
Funding 
as 
well 
as 
various 
other 
EU 
grants 
through 
programmes 
such 
as: 


• 
The 
Seventh 
Framework 
Programme 
– 
p.13 
• 
The 
Competitiveness 
and 
Innovation 
Programme 
– 
p.20 
• 
Lifelong 
Learning 
Programme 
– 
p.22 
• 
LIFE+ 
– 
p.27 
39

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


• 
The 
Culture 
Programme 
– 
p.29 
• 
Europe 
for 
Citizens 
– 
p.30 
• 
Progress 
– 
p.32 
• 
Daphne 
– 
p.33 
• 
Preparatory 
Actions 
in 
the 
Field 
of 
Sport 
– 
p.34 
• 
TEN-T 
– 
p.35 
Further 
information 
for 
Public 
Bodies: 


• 
Welsh 
European 
Funding 
Office 
http://wefo.wales.gov.uk/ 
FundingfortheThirdSector
Since 
2007 
over 
¤100m 
of 
European 
funding 
has 
been 
invested 
in 
Third 
Sector 
organisations 
in 
Wales. 


Non-Governmental 
and 
Civil 
Society 
Organisations 


NGOs 
are 
involved 
in 
many 
EU 
policies 
on 
a 
non-profit 
basis, 
and 
as 
such, 
can 
apply 
to 
almost 
all 
EU 
funding 
programmes. 
Funding 
is 
available 
through 
both 
Structural 
Funds, 
allocated 
at 
national 
level, 
and 
through 
competitive 
funding 
programmes 
administered 
by 
the 
European 
Commission. 
The 
Commission 
allocates 
approximately 
¤1billion 
a 
year 
to 
NGO 
projects, 
including 
significant 
funding 
for 
projects 
in 
the 
social, 
educational 
and 
environmental 
sectors. 
Some 
specific 
examples 
of 
possible 
NGO 
participation 
include: 


• 
The 
Seventh 
Framework 
Programme 
– 
p.13 
• 
All 
actions, 
particularly 
collaborative 
projects 
open 
for 
‘Civil 
Society 
Organisations’ 
called 
'Research 
for 
the 
benefit 
of 
specific 
groups' 
under 
Theme 
8 
– 
Socio 
Economic 
Sciences 
and 
Humanities 
(SSH) 
– 
p.16. 
Further 
information 
for 
NGOs 


• 
The 
European 
Commission 
and 
Civil 
Society 
http://ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm 
FundingforVoluntaryOrganisationsandCommunityGroups
Wales’ 
30,000 
charities 
and 
voluntary 
organisations 
can 
apply 
for 
European 
funding 
either 
through 
Structural 
Funds 
(p.3) 
or 
through 
some 
strands 
of 
the 
European 
Commission’s 
competitive 
programmes. 
Structural 
funding 
allocated 
to 
voluntary 
sector 
organisations 
has 
already 
made 
a 
significant 
contribution 
to 
creating 
jobs 
and 
providing 
training 
opportunities 
in 
Wales. 
Charities, 
voluntary 
and 
community 
groups 
can 
also 
submit 
proposals 
to 
a 
variety 
of 
other 
European 
programmes 
that 
focus 
on 
issues 
such 
as 
social 
inclusion, 
citizenship, 
education 
and 
training, 
such 
as: 


• 
Youth 
in 
Action 
– 
p.23 
• 
Europe 
for 
Citizens 
– 
p.30 
Further 
information 
for 
Voluntary 
Organisations 
and 
Community 
Groups: 


• 
The 
Wales 
Council 
for 
Voluntary 
Action 
http://www.wcva.org.uk 
40

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Glossary 
of 
Terms 


Call 
for 
proposals.................The 
majority 
of 
competitive 
European 
grants 
are 
allocated 
following 
the 
publication 
of 
a 
‘Call 
for 
Proposals’, 
which 
calls 
for 
project 
proposals 
to 
be 
submitted 
by 
a 
certain 
deadline, 
and 
in 
compliance 
with 
the 
themes, 
priorities 
and 
objectives 
outlined 
by 
the 
Call. 
Each 
new 
Call 
for 
Proposals 
is 
published 
on 
the 
European 
Commission’s 
website 
CORDIS 
http://cordis.europa.eu/home_en.html. 


CORDIS 
.................................The 
European 
Commission’s 
Community 
Research 
and 
Development 
Information 
Service 
http://cordis.europa.eu/home_en.html 
provides 
a 
comprehensive 
overview 
of 
all 
research 
programmes 
funded 
by 
the 
Commission. 


Cross-Thematic 
Calls............Some 
FP7 
Calls 
contain 
aspects 
of 
more 
than 
one 
theme 
and 
funding 
is 
shared 
between 
the 
relevant 
programmes. 


DG 
(Directorate 
General) 
....The 
European 
Commission 
is 
split 
into 
different 
departments 
that 
deal 
with 
specific 
themes, 
such 
as 
Regional 
Policy 
(ERDF) 
and 
Education 
and 
Culture 
(Lifelong 
Learning 
Programme). 
These 
DGs 
are 
headed 
by 
a 
Director 
General 
and 
are 
responsible 
for 
creating 
policy 
initiatives 
and 
providing 
funding 
programmes 
in 
line 
with 
these 
objectives. 


ERDF......................................The 
European 
Regional 
Development 
Fund 
is 
one 
of 
the 
EU’s 
Structural 
Funds 
allocated 
in 
Wales 
under 
the 
Convergence, 
the 
Regional 
Competiveness 
and 
Employment, 
and 
the 
Territorial 
Cooperation 
objectives. 


ESF 
........................................The 
European 
Social 
Fund 
is 
one 
of 
the 
EU’s 
Structural 
Funds, 
which 
focuses 
on 
promoting 
employment 
in 
the 
EU. 
In 
Wales, 
ESF 
is 
allocated 
to 
projects 
under 
the 
Convergence 
and 
Regional 
Competitiveness 
and 
Employment 
objectives. 


EU..........................................The 
European 
Union 
is 
an 
economic 
and 
political 
union 
with 
27 
Member 
States. 


European 
Commission.........An 
EU 
institution, 
which 
is 
a 
kind 
of 
European 
civil 
service 
with 
the 
responsibility 
of 
forming 
policies 
that 
fall 
under 
EU 
competencies. 
It 
is 
headed 
by 
a 
President, 
with 
27 
Commissioners. 


European 
Parliament...........Made 
up 
of 
elected 
representatives 
(MEPs) 
from 
each 
Member 
State. 
Wales 
has 
four 
MEPs. 


FP7 
........................................The 
European 
Commission’s 
7th 
Framework 
Programme 
for 
Research, 
which 
is 
a 
competitive 
funding 
programme 
focused 
on 
research 
and 
innovation. 


EU2020 
.................................The 
EU’s 
economic 
reform 
strategy 
that 
replaced 
the 
previous 
Lisbon 
Strategy. 
The 
aim 
of 
the 
strategy 
is 
to 
generate 
smart, 
sustainable 
and 
inclusive 
growth 
in 
the 
EU 
to 
allow 
Member 
States 
to 
prosper 
following 
the 
recent 
economic 
downturn. 
EU2020 
has 
seven 
priorities: 
Innovation 
Union, 
Youth 
on 
the 
Move, 
Digital 
Agenda, 
Resource 
Efficient 
Europe, 
New 
Skills 
and 
jobs, 
Platform 
against 
Poverty, 
Industrial 
Policy 
for 
the 
Globalisation 
era. 


European 
Research 
Area 
.....This 
is 
a 
network 
implemented 
by 
the 
European 
Commission 
to 
integrate 
the 
EU’s 
scientific 
resources 
and 
overcome 
the 
fragmented 
research 
and 
innovation 
efforts 
in 
Europe. 


Match 
Funding.....................Structural 
funds 
provide 
up 
to 
50% 
of 
a 
programme’s 
finances, 
the 
amount 
must 
be 
matched 
by 
other 
sources 
of 
funding, 
e.g. 
public 
sector, 
private 
enterprises. 


SME.......................................Small 
and 
Medium 
sized 
Enterprises 
have 
fewer 
than 
250 
employees 
and 
an 
annual 
turnover 
of 
less 
than 
¤50 
million. 
SMEs 
provide 
75 
million 
jobs 
in 
the 
EU, 
99% 
of 
all 
enterprises. 


Third 
Country.......................Some 
EU 
funding 
programmes 
require 
participation 
from 
third 
country 
partners, 
i.e. 
an 
organisation 
from 
outside 
the 
European 
Union. 


Work 
Programme 
................Each 
funding 
programme 
has 
annual 
Work 
Programme 
that 
outlines 
the 
programme’s 
objectives. 
Work 
Programmes 
provide 
information 
for 
application 
guidelines 
as 
well 
as 
information 
on 
previous 
projects. 


41

EU 
Funding 
Directory 
for 
Wales 


Derek 
Vaughan 
MEP 


Derek 
was 
elected 
Labour 
MEP 
for 
Wales 
in 
June 
2009. 
He 
is 
a 
member 
on 
the 
Budget 
Committee, 
the 
Regional 
Affairs 
Committee, 
and 
the 
Budgetary 
Control 
Committee. 
He 
is 
also 
a 
member 
of 
the 
temporary 
Committee 
on 
Policy 
Challenges 
and 
Budgetary 
Resources 
for 
a 
Sustainable 
EU 
after 
2013. 


Derek 
is 
involved 
with 
the 
Parliament’s 
Delegations 
for 
relations 
with 
the 
People’s 
Republic 
of 
China 
and 
with 
Japan 
and 
has 
recently 
been 
elected 
as 
Chair 
of 
the 
European 
Parliament’s 
Intergroup 
on 
Rugby 
Union 


Derek 
was 
born 
in 
Merthyr 
Tydfil 
in 
1961 
and 
lived 
in 
Aberfan 
before 
moving 
to 
Neath. 
He 
was 
educated 
at 
Afon 
Taf 
High 
School 
and 
later 
at 
Swansea 
University, 
where 
he 
gained 
an 
Honours 
Degree 
in 
Politics 
and 
History. 
His 
career 
took 
in 
stints 
at 
Hoover 
Ltd 
in 
Merthyr 
Tydfil 
and 
the 
Valuation 
Office 
Agency 
before 
becoming 
a 
full 
time 
official 
of 
the 
PCS 
Trade 
Union. 


In 
the 
mid-1980s 
he 
was 
elected 
to 
Neath 
Town 
Council, 
including 
a 
period 
as 
Mayor. 
In 
1995, 
he 
was 
elected 
to 
the 
Neath 
Port 
Talbot 
Council, 
holding 
a 
number 
of 
positions 
including 
Cabinet 
Member 
for 
Economic 
Development. 
In 
2004 
Derek 
became 
Leader 
of 
the 
Council, 
until 
2009. 
From 
2005 
until 
2008 
Derek 
was 
Leader 
of 
the 
Welsh 
Local 
Government 
Association, 
after 
which 
he 
became 
Deputy 
Leader. 


Derek 
is 
keen 
to 
be 
an 
active 
representative 
on 
behalf 
of 
the 
people 
of 
Wales 
and 
has 
constituency 
offices 
in 
both 
Cardiff 
and 
Wrexham. 
Current 
issues 
that 
he 
is 
working 
on 
include 
the 
need 
to 
retain 
Structural 
Funding 
for 
Wales 
post-2013, 
sustainable 
job 
creation 
and 
the 
protection 
and 
development 
of 
public 
services. 
A 
strong 
advocate 
of 
local 
government, 
Derek 
is 
a 
Vice-President 
of 
the 
LGA. Acknowledgements 


compiling 
this 
directory. 


IwouldliketothankLowriJonesforresearchingand
42

Iwelcomeanycommentsonthisdocument,
whichshouldbedirectedtomyBrusselsoffice:
DerekVaughanMEPEuropeanParliamentASP13G25460,rueWiertzB-1047BrusselsT+32(0)22845419Iwelcomeanycommentsonthisdocument,
whichshouldbedirectedtomyBrusselsoffice:
DerekVaughanMEPEuropeanParliamentASP13G25460,rueWiertzB-1047BrusselsT+32(0)22845419Ederek.vaughan@europarl.europa.eu

WOOD&WOODDesignConsultantswood2.com


 davido.extraxim@gmail.com