ÍÎ
À Ò опие
ÇÏË к
ÁлÅ к т р о н н о
е
е
ÍÀËÚÒ
Î Ð È Ã È о т Б А АТ
те
купе
ÏÊÀ
Ñ 30% ÎÒÑÒÚ
Използвани символи / Symbols used in the guide
За мястото за настаняване
Symbols Accommodation
Категория съгласно закона
Legal category - stars
Брой стаи × брой легла Може да се ползва интернет
         Number of rooms × Number of beds INTERNET available
Общи санитарни възли Климатик
         Rooms with shared bath and shower Air conditioned
Собствени санитарни възли Има камина или барбекю
            Rooms with private bath and shower Fireplace / barbeque available
Предлага се храна Паркинг
        Food can be served Parking available
Може клиентите да си готвят Говорими езици
            Opportunity to cook your own meals Languages spoken by hosts
Може да се ползва хладилник Велосипеди под наем
            Refrigerator available Bike rental
Може да се ползва пералня Местен водач
           Laundry service available Local guide
Може да се ползва телефон Занятия по изкуство и занаяти
           Telephone available Arts and crafts workshops
Може да се гледа телевизия Автентична постройка
           TV / cable available Authentic building
За обекти и дейности в района – с разстояние в километри
Interesting sites and activities in the area: distances in km
Пещера
6 Cave
Минерален извор
2 Mineral spring
Маркирана пешеходна пътека/
екопътека
4 Marked eco trail/path
Музей, къща-музей
Museum, house museum
Паметник
Monument
Информационен център
6 Tourist information center
Плаж
Beach
Басейн
4 Swimming pool
Възможности за риболов
Fishing
Цена Нощувка на човек в двойна стая
Price Overnight stay p.p. in double room
BULGARIAN ASSOCIATION FOR ALTERNATIVE TOURISM
Авторски колектив: Любомир Попйорданов, Кирил Калоянов,
Елеонора Йосифова, Вера Тодорова, Силвия Банчева
Лора Димитрова, Зорица Ставрева, Явор Стоянов
Издателство ОДИСЕЯ-ИН
www.odysseia-in.com, odysseia@omega.bg
Редакция: Ани Крумова, Magdalena Rahn
Картна основа: Картографско студио ДaвГЕО
www.davgeo.com, davgeo@mail.bg
Компютърен дизайн: Галина Благоева (shamshi@intech.bg)
Агенция за рекламни комуникации КОМИТ (comit@izotbg.net)
Дизайн на корицата: Илиана Попова
© БААТ
Всички права запазени. Възпроизвеждането на Пътеводителя или
части от него е забранено без писмено съгласие на издателя.
Издателят и авторите не носят отговорност за промени,
които може да са настъпили след 30 август 2009.
София, 2009
Authors:
Lubomir Popiordanov, Kiril Kaloyanov
Eleonora Yosifova, Vera Todorova, Silviya Bancheva
Lora Dimitrova, Zoritsa Stavreva, Iavor Stoyanov
Publisher: ODYSSEIA-IN
www.odysseia-in.com, odysseia@omega.bg
Edited by: Annie Krumova, Magdalena Rahn
Map source: Cartographic Studio DavGEO
www.davgeo.com, davgeo@mail.bg
Computer design: Galina Blagoeva (shamshi@intech.bg)
Advertising agency COMIT Co. (comit@izotbg.net)
Cover Design: Iliana Popova
© BAAT
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated or
transmitted in any form without the written permission of the publisher.
The publisher and the authors do not bear responsibility for changes
that may occur after 31 August 2009.
Sofia, 2009
ISBN: 978-954-92206-2-9
Драги пътешественици
В месеците преди това натежало от мисли за кризата лято, съдбата ме от-
веде из четирите краища на нашата съвсем не малка за истинския пътешест-
веник страна. Паралелно с приключенската програма (колела, каяк, рафтинг,
коне, парапланер, планински обувки, снегоходки, ски) като на кадри от стара
лента пред мен изникнаха долмените на Сакар, кромлехът в Източните Родопи,
Добруджанската степ, килиите на монасите в Поломието, бубарските къщи в
с. Мандрица, Белоградчишките скали и бай Тодор, чичко полицай и двамата
му весели другари в ролята на овчари през свободното им време, майстор
Енчо с възрожденските му мустаци, вълните на прибоя при Крапец и делтата
на Велека, една ферма за миди, пейзажите на Западните Родопи, Великата рил-
ска пустиня през зимата, варовиковите отвеси на Враца, мраморът на Вихрен,
Карандила над Сливен, Ичера, хижа Рай, хижа Ехо, покривите на Ковачевица.
Виртуално и наистински.
Имах нужда от тези срещи. Имам нужда от такова зареждане, защото всяко
нещо е част от пътя, който сами избираме стъпчица по стъпчица. Аз и екипът
на Българската асоциация за алтернативен туризъм вече повече от десетиле-
тие следваме този път - да окуражаваме носителите на автентичната българска
традиция в гостоприемството и кухнята, в правенето на органично вино, в съз-
даването на програми, които да подчертават българският духовен принос в ев-
ропейската култура и да представят увлекателно най-доброто от българската
природа. Един като цяло бутиков продукт, изпълнен в една далеч от идеалната,
доста хаотична и в известна степен дори отчайваща бизнес среда.
Пътеводителят, който сега държите в ръце, в този смисъл, макар и без да е
изчерпателен, съдържа всички съставки и подправки, за да си забъркате сами
една вкусна, а някои дори биха казали екзотична манджа от приключения. От
нея биха се носили и миризми с ориенталски нотки и фини плодови аромати-
напеви, и дъх на дим, защото пътуването в България и днес до голяма степен
съдържа нещо магическо и непредвидимо. Това, което обичам и търся при
всичките ми странствания по била и междуселски пътеки, е човека. А той в Бъл-
гария, дори и да е крайно подозрителен, носи със себе си нещо от духа, от бита
и от навиците на онези, старите народи и култури, срещата с които е истинската
причина да се пътува и да се ... живее.
Това е: 150 адреса на гостоприемството и приключенията, в които тряб-
ва да се повярва, ако искаме да се случи европейското бъдеще на България.
Малка извадка от колодата, но 100% успешни като екипи и бизнес хора от за-
щитените територии и общинските администрации, къщи за гости и бутикови
хотели, изби, ресторанти, туроператори, информационни, приключенски и
природозащитни центрове.
На добър път!
Любомир Попйорданов
Председател на УС на БААТ, издател
3
Dear Traveller,
The past few months had kept me in contemplation about the global crisis,
till fate brought me to the far ends of our still-unexplored country. Together
with thrilling memories of various outdoor adventures like cycling, kayaking,
rafting, horseback riding, paragliding, hiking, snowshoeing and skiing,
several snapshots appeared in my mind: the dolmens of Sakar Mountain,
the cromlech in the eastern Rodopi, the Dobrudja steppe, the monk cells
in Polomieto, silkworm houses in the small village of Mandritsa, the natural
wonders of the Belogradchik rocks, a policeman and his two colleagues
working as shepherds in their free time, master Encho with his impressive
Revival-era moustache, the crashing waves near Krapets, the delta of River
Veleka, an oyster farm, the landscapes of the western Rhodope Mountains,
the winter desert of Rila Mountain, the limestone cliffs of Vratsa, the marble
of Vihren, the Karandila region near Sliven, the village of Ichera, Rai and Eho
mountain lodges, the roofs of Kovachevitsa. At once a real and a virtual tour.
I needed such encounters. I needed this reviving energy, because everything
is part of the path we chose to walk, step by step. The team at Bulgarian
Association of Alternative Tourism and I have followed this path for more than
a decade, in order to encourage owners of authentic, traditional guesthouses
and restaurants, or those making organic wine, developing cultural
programmes or offering exciting tours in the lush Bulgarian nature. BAAT is a
boutique product, developed in an idealistic, rather chaotic and sometimes
disappointing business environment.
The guidebook you are holding consists of all the necessary ingredients for
an unforgettable, even exotic, experience. Travelling in Bulgaria still contains
a magical and enigmatic essence, filled with oriental scents and the taste
of fresh-cut wood. But what I most value and seek in our rural villages is
humankind, and in Bulgaria, this is a humanity who, despite, being a bit
suspicious, holds onto something in common with the spirit, lifestyle and
character of the ancient societies and cultures that are the main driving force
of our travel... and of life.
This is a listing of 150 accommodation and adventure providers that we need
to support for the European future of Bulgaria. It represents only a fraction
of the continued devotion of the country’s business teams, individuals, local
authorities, guesthouses and boutique hotels, wineries, restaurants, tour
operators, and visitor, adventure and nature-conservation centres.
Bon Voyage!
4
Lubomir Popiordanov
BAAT Chairman, Publisher
5
Легенда на картите / Maps Legend
държавна граница
жп линия
автомагистрала
автомагистрала в проект
пътища
река
международно летище
хижа
извор (минерален извор)
къмпинг
граничен пункт
курорт
манастир
пещера
пристанище
проход
град
село
Член на БААТ
BAAT Member (see also p. 245)
www.panparks.org/bg
6
roads
river
international airport
mountain hut
spring\spa
campsite
check point
resort
monastery
cave
port
pass
town
Сертификат Зелена къща
Green Lodge certificate (see p. 16)
Сертификат на ПАН Паркс
PAN Parks Certificate
CONTENTS
Празниците в България
Зелена къща. Гостоприемство
с отговорност
Северозападна България
Северна централна България
Североизточна България
Югозападна България
Южна централна България
Родопите
Югоизточна България
БААТ – Подкрепа за устойчив
туризъм
Членове на БААТ
ПОКАЗАЛЕЦ
Настаняване
Винарни и ресторанти
Приключения
village
Марка за качество Автентична България
Authentic Bulgaria Quality Mark
Сребърна марка
Silver Quality Mark
Бронзова марка
Bronze Quality Mark
14
16
26
58
102
120
172
194
226
244
246
252
252
254
255
Practical information for foreign visitors
The Cyrillic alphabet
Holidays and Festivals
Green Lodge. Responsible Hospitality
North-western Bulgaria
North-central Bulgaria
North-eastern Bulgaria
South-western Bulgaria
South-central Bulgaria
Rodopi Mountains
South-eastern Bulgaria
BAAT –Supporting sustainable tourism
BAAT MEMBERS
INDEX
Accommodation
Wineries and Restaurants
Adventures
8
10
15
17
27
59
103
121
173
195
227
245
246
252
252
254
255
Схема на регионите / Regions in Bulgaria
North-western
Bulgaria
Златна марка
Golden Quality Mark
www.baatbg.org
www.baatbg.org
state border
railway
motorway
motorway project
СЪДЪРЖАНИЕ
South-western
Bulgaria
North-central
Bulgaria
South-central
Bulgaria
North-eastern
Bulgaria
South-eastern
Bulgaria
Rodopi Mountains
www.authenticbulgaria.org
7
PRACTICAL INFORMATION for foreign visitors
Arrival Formalities
Citizens of EU-member countries enter Bulgaria with their Identity Card. EU and EEA citizens, as well
as citizens from USA, Japan, Canada, Australia, New Zealand and Israel can stay in Bulgaria visa-free
from 30 up to 90 days depending on the country of origin. All other citizens need a valid international
passport and a visa to enter the country. Visas are not issued at the border, so nationals from other coun-
tries should contact the nearest Bulgarian embassy or consulate about specific visa requirements.
Border Checkpoints into and out Bulgaria by road:
Vidin (ferry from Kalafat, Romania), Oriahovo (ferry from Beket, Romania), Rousse, Silistra,
Kardam, Durankulak (from Romania);
Malko Turnovo, Lesovo, Kapitan Andreevo (from Turkey);
Svilengrad, Kulata, Ilindentsi (from Greece);
Gueshevo, Stanke Lisichkovo, Strumeshnitsa (from the Republic of Macedonia);
Calotina, Vrashka Chuka, Bregovo (from Serbia and Montenegro).
Border Checkpoints into and out Bulgaria by air and sea:
Airports of Sofia, Varna, Burgas (open all year around) and
Plovdiv (open only for winter charter flights - Dec-Apr)
Ports of Varna and Burgas.
Money
The national currency is the “Lev” (BGN). One Lev comprises of 100 Stotinki Foreign currency is ex-
changed at banks or exchange offices. Banks are advisable since ex-change offices may charge com-
mission or fees despite the signs to the contrary. Banks generally offer higher exchange rates but
charge commission, while most foreign exchange offices don’t charge commission or fees. Read the
terms and conditions for the exchange transaction very carefully and the final amount you will be
offered before you actually exchange the money. The most common type of payment in Bulgaria is in
cash (in the local currency).Foreign currencies are very rarely accepted and, if accepted, they will be
restricted to the U.S. Dollar or Euro. Credit cards are accepted at top hotels and restaurants, big gas
station and supermarket chains. ATMs can be found in all cities and resorts.
Payment by cheque is generally not common in Bulgaria. Some exchange offices accept travellers’
cheques.
Languages
Bulgarian is a Slavic language. If you speak or have some knowledge of another Slavic language, you
will find it easier to communicate with the locals.
English is the most common foreign language. Almost all young people in the cities speak English.
French, German or Russian are also spoken. However, it is very difficult to find anyone who speaks
foreign languages in rural areas. Generally, most people in resorts and other tourists areas speak
foreign languages. You won’t find communication very difficult because Bulgarians are very hospi-
table, open and friendly and they will try to establish contact and help out even when they do not
speak the language.
There are a few important tips to make your communication with Bulgarians more successful. The
8
handshake is typical when someone is introduced or when one says “hello” and “good-bye”. Hugging
and kissing are common only among people who are very close to one another. Remember that Bul-
garians shake heads to say “yes” and nod to say “no”, that can be quite confusing for foreigners; We
advise you to use simple words, if you know some, or body language to avoid misunderstandings.
Opening Hours
Government institutions and businesses generally work from 8.30 or 9.00. to 17.00 or 17.30 at week-
days (Mon – Fri). Opening hours of embassies may vary, but they usually accept visitors for two hours
in the morning and in the afternoon.
Banking hours are generally from 9 a.m. to 17.00 – 18.00 p.m. at weekdays and all banks have at least
one branch open on Saturday with a reduced working time (usually till 16.00)
Shops and exchange offices typically have longer opening hours, up to 18.00 or 20.00. Some may
operate shorter at weekends, mostly on Sunday. There are 24 - hour pharmacies, exchange offices and
grocery stores in most big cities and resorts.
Communications
Bulgaria has a well-developed telephone network. There are three mobile operators - Mtel, Globul
and Vivatel, which offer good network coverage and services all around the country. All the operators
offer pre-paid cards with a top-up system and can be bought at kiosks or shops selling mobile phones.
You can also make phone calls with public pay phones which use coins or cards. Phone cards can be
purchased at almost all kiosks around the city. Post offices are places not only for sending mail, but
also for making phone calls.
A cheaper way to make international phone calls is to use internet phone booths which are found in
internet clubs in most cities and especially the resorts. Internet clubs are widely spread and have long
and convenient opening hours. Internet cafes are also common in city centers and popular tourist areas.
Getting Around
Bulgaria has a well-developed public transport network. The bus routes connect all cities and towns,
even the small villages. Services are frequent, especially between major cities like Sofia, Plovdiv, Var-
na, Burgas, and there is plenty of companies that operate at a daily basis. Prices are very reasonable
and tickets can be purchased at the bus stations or on the bus.
The railroad network is well developed, too. It serves all regional centres, except for Smolian. Trains
for small railroads are not very frequent, typically once a day. Tickets are purchased only at the train
stations, but if you get on the train without a ticket you can still buy one from the conductor at a
higher price.
Hitch-hiking is an easy and accepted way to get around especially in the countryside. Cycling and
hiking are also popular and pleasant way to get around within smaller distances.
Rent-a-car services are provided in all big cities and resorts. The prices depend on the car brand but
a common practice is to pay deposit and some daily fee paid in advance. You will be asked to show a
valid driving license (international driving license is accepted).
The deposit is refunded upon return of the car provided that no damage has been caused.
Bulgaria drives on the right. Speed limits for - cars and vehicles with up to eight seats are 50 kph
within built-up areas, 90 kph on other roads, and 130 kph on highways. Safety belts are obligatory.
9
Taxis are quite sufficient in number in big cities but there may be shortage in some frequently visited
tourist communities. Rates are paid per kilometre and differ widely. For this reason one should look at
the price list on the sticker placed on the front window or the dashboard It has been common for taxis
at railway stations and airports to cheat tourists and ask for much higher price than stated. Although
nowadays most big taxi companies are reliable, always insist on the meter being switched on and do
not accept a bargain price set in advance.
The public transport inside most cities consist of buses and trolley buses. Sofia has also trams, under-
ground and minibuses called “marshrutka” that seat up to 15 passengers and follow specific routes
set in advance. The minibuses do not have exact stops, so you need to wave at one. Then you can
inform the driver where you want to get off. The ticket is 1.50 Leva and it can be purchased from
the driver. Tickets for the other types of public transport cost 1.00 Leva and need to be purchased in
advance from a kiosk, from the driver or from the ticket machines inside the vehicle (only available in
trams and trolley buses).The ticket needs to be punched upon boarding. It may seem easier in other
cities in Bulgaria since you can buy your ticket from the conductor on the bus/trolley bus or buy it in
advance from a kiosk.
Getting around in Sofia can be a bit frustrating for tourists because many signs are missing and there
are generally no maps (except for the underground). Do not hesitate to ask anybody on the streets,
but choose for younger people as they speak English better.
Do you speak English/ German/ French?
Yes - OK
No/ not
I (don’t) understand
Please -
Excuse me
Thank you
You’re welcome
My name is…
Please to meet you
I am from England/Germany/France
How are you?
What’s up?
Hi!
Good morning!
Good afternoon/ evening!
Good night!
Goodbye!
Bye!
See you later!
Please speak more slowly
Please write it down
What’s it called?
Come here
Come on!
That’s enough!
Useful Numbers
In order to dial a number in Bulgaria, first dial the country code (+359) and then the city code with-
out the zero in front of it. Dialling within the country starts with the city code including zero and then
the telephone number. For international calls, first dial “00” and then the respective country code.
150 – Ambulance
160 – Fire Brigade
166 – Police/Traffic Police
112 – Emergency Number*
*Although the European emergency number 112 has been recently introduced in Bulgaria, it is still
not so widely used and so it is recommended to try the other numbers first.
The Cyrillic alphabet
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
10
A
B
V
G
D
E
zh
Z
I
I
K
L
M
N
O
- as in father
- as bath
- as in vet
- as in get
- as in dog
- as in pen
- as in “s” in measure
- as in zoo
- as in big
- “y” as in geese
- as in kit
- as inlike
- as in mouse
- as in not
- as in got (short pronunciation,
not as in “go”)
Bulgarian words and Phrases
Basics
Govorite li angliiski/ nemski/ frenski?
Da - dobre
Ne
(Ne) razbiram
Molya -
Izvinete
Blagodarya
Nyama zashto
Kazvam se…
Priyatno mi e da se zapoznaem
Az sum ot Angliya/Germaniya/Frantsiya
Kak ste?
Kakvo ima? Kakvo stava?
Zdravei!
Dobro utro!
Dobur Den/ vecher!
Leka nosht!
Dovizhdane!
Chao!
Do skoro!
Molya, govorete po-bavno.
Bihte li go napisali?
Kak se kazva tova?
Ela!
Haide!
Stiga!
Requests
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ъъ
Ьь
P
- as in pot
R - as in rock
S
- as in sun
T
- as in tap
U
- as in rule
F
- as in fruit
H
- as in host(aspirated)
ts
- as in huts
ch - as in church
sh - as in dish
sht - like the last syllable of crushed
like the “u” in but
this character softens the preceding
consonant
Юю yu - as in you
Яя ya - as in yarn
Have you got? Imate li?
A single/ double room Staya s edno leglo/ dve legla
Where can I buy ...? Kude moga da kupya ...?
The bill please! Smetkata, molya!
How many/ how much? Kolko?
It’s very expensive! Mnogo e skupo!
 Please give me ... Daite mi ..., molya!
 Can I reserve? Mozhe li da rezerviram?
Entrance/ Exit ВХОД/ ИЗХОД
Open/ closed ОТВОРЕНО/ ЗАТВОРЕНО
Vacant / occupied СВОБОДНО / ЗАЕТО
Day off ПОЧИВЕН ДЕН
Pause / lunch break ПОЧИВКА
Attention / danger ВНИМАНИЕ / ОПАСНО
Signs
11
Getting about
Here
There
How can I get there?
Where is the nearest hospital/post office/
pharmacy?
Which bus to the center?
Is this the bus for?
Is this the train for ...?
Where are you going?
Is it near?
Where do I get off for ...?
Stop!
Are there connections for?
Where do I change?
Which platform for the ... train?
Time and dates
What’s the time?
When?
Today/ tomorrow
Yesterday
Tuk
Tam
Kak moga da otida do tam?
Kude e nai-blizkata bolnitsa/poshta/
apteka?
S koi avtobus moga da otida do tsentura?
Tozi li e avtobusat za ...?
Tozi li e vlakat za ...?
Za kade patuvate?
Blizo li e?
Kade da slyaza za ...?
Spri!
Ima li vruzka za ...?
Kade da smenya?
Na koi kolovoz e vlaka za ...?
Kolko e chasat?
Koga?
Dnes/ utre
Vchera
Numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12
edno, edin, edna
dve, dva
tri
chetiri
pet
shest
sedem
osem
devet
deset
edinadeset (edin-nadeset)
dvanadeset (dva-nadeset)
trinadeset (tri-nadeset)
chetirinadeset (chetiri-nadeset)
petnadeset (pet-nadeset)
shestnadeset (shest-nadeset)
sedemnadeset (seden-nadeset)
osemnadeset (osem-nadeset)
19
20
21, 22, ...
30
31, 32, ...
40
50
60
70
80
90
100
101, 102, ...
110, ...
125, 135
500
1000
devetnadeset (devet-nadeset)
dvadeset
dvadeset i edno, dvadeset I dve, ...
trideset
trideset I edno, trideset I dve ...
chetirdeset
petdeset (pet-deset)
shestdeset (shest-deset)
sedemdeset (sedem-deset)
osemdeset (osem-deset)
devetdeset (devet-deset)
sto
sto i edno, sto i dve, ...
sto i deset, ...
sto dvaiset i pet, sto triiset i pet, ...
petstotin (pet - stotin)
hilyada
13
1 януари
3 март
Април / Май
1 май
6 май
24 май
6 септември
22 септември
24 декември
25,26 декември
Фестивали за класическа,
джаз музика и рок
Мартенски музикални дни (Русе) - посл. две
седмици на март (www.marchmusicdays.eu)
София Джаз Пийк (София) - март/ април
(www.sofiajazzpeak.org)
Международен Джаз-фест (Банско) - август
Фестивал на изкуствата Аполония (Созопол)
- август/септември
Международен джаз фестивал “Пловдив-
ски джаз вечери” (Пловдив) – октомври
Национална джаз среща (Русе) - ноември/
декември
Рок фестивал “Беркрок” (Берковица) – юли
(www.berkrock.dir.bg)
Рок фестивал “Рок в Рила” (Бели Искър) –
август (www.rockinrila.com)
“Пловдив Рок-Фест” (Пловдив) – септември
Калиакра Рок Фест (Каварна) – юли
(www.kaliakrarockfest.com)
Фолклорни Фестивали
Фолклорен събор Балканфолк (Банкя) –
юли (www.balkanfolk.com)
Национален фолклорен събор „Рожен”
(Рожен) – август (www.rozhen.info)
Традиционен събор на каракачаните
(Карандила) - юли
Празник на розата (Казанлък) - май/юни
(www.kazanlak.com/rose-fest)
Нестинарски игри (Българи) - юни
Международен музикален фестивал
“Варненско лято” (Варна) - юли (www.
varnasummerfest.org)
Фестивал на ромската музика и песен
(Стара Загора) - август
14
Oficial Holidays
01 January
03 March
April / May
01 May
06 May
24 May
06 September
22 September
25 December
25, 26 December
– Нова Година
– Освобождение на България от Османско иго
– Великденски празници - Възкресение Христово
– Ден на труда
– Гергьовден. Ден на храбростта и Българската aрмия
– Ден на българската просвета и култура
– Ден на Съединението на България
– Ден на Независимостта
– Бъдни вечер
– Коледа, Рождество Христово
Международен фолклорен фестивал (Вели-
ко Търново) - юли/август
(www.d-soft.org/projects/iff/)
Международен фолклорен фестивал
(Пловдив) -юли/август
Фестивал на македонската песен “Пирин
Фолк” (Сандански) - септ. (www.pirinfolk.com)
Национален фолклорен фестивал (Неделино)
- септември
Фестивал на ромска култура “Огнени искри”
(Сопот) - септември
Фестивал за стари градски песни “Дунавски
спомени” (Силистра) - септември
Национални културни празници (Албена) -
септември
Празници на Смолян (Смолян) - юни
Пленер по дървопластика (Бързия) - окт.
Международен фолклорен фестивал на
ромите (Видин) - октомври
Празник на Девин и минералната вода
(Девин) - август
Ден на град Трън (Трън) - октомври
Коледен фестивал (Русе) - декември
Празник на червеното вино (Сандански) - дек.
Традиционни празници и събития
Трифон Зарезан – 14 февруари
Тодоров ден. Конски надбягвания (Кушии) -
първа събота от Великите пости
Гергьовден. Възстановка на обичая (ЕМО
“Етър”Габрово) - май
Традиционен събор “Илинден” (Гела) -август
Традиционен народен събор “Божетишки
Урвич” (Ботевград) - август
Голяма Богородица (Проц. на икони в Троянски,
Бачковски и Рилски ман.) - 15 август
Традиционен празник на Широка Лъка
(Широка Лъка) - 15 август
Classical, JAZZ music and Rock
Festivals
International Festival March Music Days
(Russe) Last two weeks of March (www.
marchmusicdays.eu)
Sofia Jazz Peak (Sofia) - March/April (www.
sofiajazzpeak.org)
International Jazz festival (Bansko) - August
Apolonia Art Festival (Sozopol) - August/
September
International Jazz Festival `Plovdiv Jazz
Nights’(Plovdiv) - October
National Jazz Meeting (Russe) - November/
December
International Rock Festival Berkrok
(Berkovitsa) - July (www.berkrock.dir.bg)
Rila Rock Festival (Beli iskar) - August (
Plovdiv Rock-Fest (Plovdiv) - September
Kaliakra Rick Fest (Kavarna) - July (www.
kaliakrarockfest.com)
Folklore Festivals
Folklore Assembly Balkanfolk (Bankya ) - July
(www.balkanfolk.com)
National Folklore Assembly Rozhen (Rozhen) -
August (www.rozhen.info/rozhen/index.html)
Karakachani Traditional Festival ( Karandila)
- July
Rose Carnival (Kazanluk) - May/June (www.
rose-festival.com)
Fire Dancers Festival (Bulgari) - June
International Music Festival ’Varna Summer’
(Varna) - July (www.varnasummerfest.org)
Gipsy Music Festival (Stara Zagora) - August
International Folklore Festival (Veliko Tarnovo)
- July/August (www.d-soft.org/projects/iff/)
– New Year
– Liberation of Bulgaria
– Easter
– Labour Day
– St. George’s Day, Day of Bravery
– Day of Slavic Education and Culture
– Unification Day
– Independence Day
– Christmas Eve
– Christmas
Празниците
в България
Официални празници в страната
International Folklore Festival (Plovdiv) - July/
August
Macedonian Songs Festival Pirin Folk
(Sandanski) September
National Folklore Festival (Nedelino) -
September
Roma Festival “Ogneni Iskri” (Sopot) -
September
International Old Fashion Songs Festival
Danubes Memory (Silistra) - September
National Culture Celebration ( Albena ) -
September 20-30
Smolian Town Celebration (Smolian) - June
Woodcarving Festival (Burzia) - October
International Roma Folklore Festival (Vidin)
- October
Devin Town and Mineral Water Celebration
(Devin) - October
Tran Town Celebration (Tran) - October
Christmas Festival (Russe) - December
Red Wine Celebration (Sandanski) - December
Specific Events
Trifon Zarezan - February 14
“Todorov den” Horse Racing - First Saturday
after Long Lent
“Gergyovden” Sacrifices and Feasting
(Ethnography Complex Etura, Gabrovo) - May
Traditional Festival Ilinden (Gela) - Early August
Traditional International Happening with
participation of Denmark, Russia, Serbia,
Macedonia (Botevgrad) - August
Goliama Bogoroditsa (Parade of icons at Troian,
Bachkovo and Rila Mon.) - August 15
Traditional Celebration of Shiroka Laka
(Shiroka Laka) - August 15
15
и
and
представят
present
The Nominatoin corresponds to Standard
certificate of ECEAT quality label
The Certificate corresponds to Special
Certificate of ECEAT quality label
Гостоприемство с отговорност Responsible Hospitality
Зелена къща® е стандарт за качествено настаняване в къщи за гости и се- Green Lodge, a quality-accommodation standard for bed-and-breakfasts and guest-
                             мейни хотели, където на преден план е изведено гостоприемството, грижата houses, distinguishes holiday facilities that place an emphasis on outstanding hos-
                                                            за природата и традиционната за всеки регион атмосфера и бит на българ- pitality, care for the natural environment and a traditional representation of ethno-
                                                                                         ския дом. Стандартът е разработен от Асоциация БААТ на база на критериите graphic diversity in their enterprise. The standard puts into practice the internationally
                                                                                                                        на Европейската мрежа за екологичен и селски туризм ECEAT (www.eceat.org) recognised European Centre for Ecological and Agricultural Tourism (ECEAT) quality
                                                                                                                                              и се признава в две степени – Номинация и Сертификат. Получилите „Номи- label in Bulgaria. It has two grades – Nomination and Certificate. Facilities that receive
                                                                                                                                                                            нация” покриват минималните критерии и демонстрират своя стремеж към a Nomination meet the basic ECEAT criteria and demonstrate their efforts for sustain-
                                                                                                                                                                                                          развитие, а удостоените със „Сертификат” имат особен принос към опазването able development; the recognition is valid for a three-year period. The Green Lodge
                                                                                                                                                                                                                                           на околната среда и устойчивото развитие на туризма в техния регион. Certificate itself fulfils the ECEAT Special Criteria for significant contribution to nature
                                                                                                                                                                                                                                                                        Всяка Зелена къща® се стреми към: conservation and sustainable development.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ► Икономия на енергия Every Green Lodge strives to:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               ► Икономия и пречистване на вода ► Provide relevant environmentally friendly living (ie, “eco”) information to
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ► Намаляване на отпадъците its guests;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ► Разделно събиране на боклук ► Support environmental friendly agriculture;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ► Предлагане на биопродукти ► Use water and energy in an efficient and conscious/responsible way;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ► Включване на дейности по почистване и ► Follow the green building policy;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   опазване на околната среда ► Reduce waste;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ► Запазване на местната архитектура и ► Support soft mobility;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               културно наследство ► Actively contribute to nature protection;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ► Представяне на характерната местна кухня ► Actively contribute to sustaining cultural heritage;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Всеки домакин на Зелена къща® полага усилия за устойчивото развитие ► Actively contribute to supporting the local economy; and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на туризма, в което можеш да участваш и ти. Попитай как да станеш активен ► Improve environmental performance.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     още днес и да намалиш личния си отпечатък върху природата. Можеш да съ- At every Green Lodge, you can join the proprietor in supporting the development
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  береш изоставени отпадъци на местата, които посещаваш, да пестиш енергия of sustainable tourism. Ask how be active and reduce your impact on nature and the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                и вода, и още много... И нека след теб останат само следите от твоите стъпки. environment. You can collect small bits of rubbish, reduce water and energy usage,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    use soft transportation means and much more… Let there be only the footprint of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    your sole remaining.
16
17
18
19
Outward Bound® България
Outward Bound® Bulgaria
В Outward Bound® България сме приели за своя мисия The mission of Outward Bound® is to turn an outdoor
• отворени курсове – детски, младежки, • Open courses for children, youth and
• • Teambuilding
 • • Social programmes
да превърнем преживяванията навън в предизвикател-
ство за духа и тялото. Ориентирането, скалното катерене,
алпинизмът, въжените градини са просто част от едно
по-голямо приключение. Приключение, в което ще раз-
решавате различни проблеми, ще творите, ще работите
в екип, ще бъдете лидер. Основният метод за работа на
Outward Bound® - обучение чрез преживяване, и опитът
на интрукторите ще ви дадат възможност да опознаете
себе си, другите и света около вас. Курсовете, които орга-
низираме целогодишно из цялата страна, са:
за възрастни (10-80 години);
корпоративни тренинги;
социални програми.
Outward Bound® България
20
София, ул. «Княз Борис I» 65В;
е-mail: office@outwardbound.bg;
Тел.: 02 981 47 09, 0894 38 18 79
www.outwardbound.bg
experiences into a real challenge for the mind and body.
Orientation, rock climbing, alpinism and rope gardens are
just part of a greater adventure, an adventure that gives
you the chance to solve various problems, to be creative,
to work in a team, to be a leader. The main operational
method of Outward Bound® is training through experience,
whilst the knowledge of the instructors will lend you the
possibility to get to know yourself, others and the world
around you. Courses organised year-round and throughout
the country are:
adults (10-80 years old)
Outward Bound® Bulgaria
Knyaz Boris I Str 65B (“V”), Sofia;
office@outwardbound.bg;
Tel: 02/ 981 47 09, 089/ 438 18 79
www.outwardbound.bg
21
22
23
24
24
25
запад от Искърския пролом, между
НаСтара ипланина и Дунав, ни очакват
крепости резервати, килими и вино,
пещери и манастири. Тръгваме през
прохода Петрохан или се отклоняваме
от магистралата за Варна при Ботевград.
Останалото е въпрос на избор.
Природен парк Врачански Балкан е инте-
ресен не само с карстовите си форми и пе-
щерата Леденика, но и с познавателните
си пътеки, разкриващи биоразнообрази-
ето в тази част на Стара планина.
26
В най-западния край на региона са крепо-
стите Баба Вида на р. Дунав, Кула и Бело-
градчик – труднопревземаеми и красиви
укрепления, свидетелство за гения на ед-
новремешните майстори-строители.
В подножието на Балкана са сгушени ня-
колко манастира, всеки от които е хубав
и интересен по своему. Черепишкият,
Осеновлашкият, Клисурският, Лопушан-
ският, Добридолският, Чипровският и Ра-
бишкият манастир дават на посетителите
различни гледни точки към религията и
историята на България. В Лопушанския,
Добридолския, Клисурския и Осеновлаш-
кия може да се преспива.
Търсачите на силни усещания могат да
изпробват катераческите си умения
на най-впечатляващите скални отвеси
на Вратцата, както и на скалите на Ла-
катник и Карлуково, където се практику-
ва и проникване в неосветени пещери.
Край вр. Вола във Врачанския Балкан
има две писти за летене с делта- и па-
рапланери. По река Искър над Мездра
традиционно се организират спускания
с гумени лодки в пролома и с каяк от
Карлуково до Дунава.
По-ваканционно настроените могат да
се разходят под земята в пещерите Ле-
деника и Магура или по пътеките сред
Белоградчишките скали. Вършец е на път
да си върне славата на климатичен и бал-
неоложки курорт.
Чипровските килими са безспорно една от
марките на България. В много от къщите
в града и околните села има действащи
станове, където можете да се докоснете
до тъкачеството или да си купите готов
килим, истинско произведение на изку-
ството. Различни занаяти от района мо-
жете да видите и в с. Паволче, Врачанско,
в местния Център за занаяти и традици-
онни практики.
Заслужава си да се посети и историче-
ският музей с галерия във Враца, в който
са изложени впечатляващите със своето
изящество Рогозенско и Вълчитрънско
тракийски съкровища.
Картината би била непълна, ако не спо-
менем Новоселската гъмза и Врачанска-
та теменуга, пенливото вино, отлежало
в пещерата Магура, праисторическите
стенни рисунки, съхранени в нея, и мно-
гобройните пътеки, изкачващи се към
първенците на Северозападна Стара
планина - върховете Миджур (2166 м),
Ком (2016 м.) и Тодорини кукли (1785
м.). През зимата над Берковица могат да
се карат ски, а през юли е рок маратонът
Беркрок.
В региона работят 3 туристически инфор-
мационни центъра: във Враца, Беркови-
ца и Белоградчик. От тях можете да полу-
чите пълна информация за всичко, което
искате да научите.
the
Iskar Gorge, between the
ToBalkanwest of andcavesDanube, one can Less Known but
Range
the
find carpets and wine,
and monasteries,
fortresses and nature reserves. Start by
going through Petrohan Pass or taking a
diversion via Botevgrad – everything else
is a matter of choice. On the highway from
Sofia to Varna, travellers can turn off at the
Botevgrad exit and choose a destination of
their choice.
Vrachanski Balkan Nature Park is interesting
with its limestone formations and Ledenika
Cave, as well as its four educational trails
revealing the biodiversity in this part of the
Balkan Range.
Old fortresses are located in the western-
most part of the region: Baba Vida Fortress
on the Danube River, and Belogradchik and
Kula fortresses. Their builders were remark-
able masters in blending the forms of the
natural landscape with the fortifications’
walls, thus creating a sense of both security
and beauty.
Several monasteries, each beautiful and
interesting in its own way, are huddled in
the outskirts of the Balkan Range. The mon-
asteries of Cherepish, Osenovlag, Klisura,
Lopushna, Dobri Dol, Rabisha and Chiprovtsi
reveal fresh perspectives on the religion and
history of Bulgaria. Accommodation is avail-
able in the monasteries of Lopushna, Dobri
Dol, Klisura and Osenovlag.
Thrill-seekers can test their climbing skills
at Vratsata, where the impressive cliffs of-
fer some of the most impressive climbing
sites in Europe, or at Lakatnik and Karlukovo,
where rock climbing can be combined with
Really Exciting
potholing in dark caves. Near Mount Vola, in
the Vratsa ridges of the Balkan Range, there
are two runs for flying delta- and paragliders.
Iskar River is a traditional place for whitewa-
ter rafting in the gorge (above Mezdra), and
for kayaking from Karlukovo to the Danube
or rowing where the river broadens.
More relaxed holidaymakers can walk un-
derground in the caves of Ledenika and
Magurata or follow the eco-trails across the
Belogradchik rocks. Vurshets is regaining its
old glory as one of the best climatic and spa
resorts in the country.
The carpets from Chiprovtsi are uniquely
Bulgarian. Many houses in the town and the
surrounding villages keep looms in opera-
tion, where one can try to learn weaving or
buy a ready-made carpet that is a genuine
piece of art. Local handicrafts can be viewed
in the village of Pavolche, Vratsa region, at
the Centre for Handicrafts.
A place not to be missed is the Museum of
History in Vratsa, where exhibited Thracian
treasures of both Rogozen and Vulchitrun
are breathtaking in their exquisiteness.
The picture would be incomplete without
a visit to the home of the Bulgarian wine
grape variety called gamza, from Novo Selo.
Here visitors can see the pre-historic wall
paintings in Magurata Cave, which also
serves to house sparkling wine from the re-
gion. Another option is hiking to the highest
peaks of western part of the Balkan Range
– Midjur (2166m), Kom (2016m), Todorini
Kukli (1785 m). In the wintertime, Berko-
vitsa offers outstanding skiing at affordable
prices, whilst at the end of July, the Berkrock
music festival takes place.
The region has three visitor centres: Vratsa,
Berkovitsa and Belogradchik, where tourists
can obtain further information.
Малко познатa,
истински
интригуваща
27
Община БЕЛОГРАДЧИК
„Нито прочутите клисури на Олиул в Прованс, нито
„Нито
дефилето на Пинкарбо в Испания, нито Алпите, нито
най-дивните планини на Тирол и на Швейцария при-
тежават нещо, което би могло да се сравни с това,
което видях в България при Белоградчик.”
Жером Бланки, 1841 г., Френски пътешественик и дипломат
Белоградчик е град с хилядолетна история и център на
Историческият музей
28
община в Северозападна България. Белоградчишките скали,
пещерата Магурата и бутиковите винарски изби превръщат
малкото китно градче в истински магнит за ценителите на
природните красоти и виното.
Природният феномен Белоградчишки скали е едно от 77-те
природни чудеса на света, който участва в световната класа-
ция „Новите 7 чудеса на природата”. Обявени са за защитена
местност през 1949 г. Дело на силата на вятъра и водата, скал-
ният феномен има над 230 млн. години история. Тази скална
приказка се простира на 30 км дължина и 6-7 ширина. Условно
тази територия се разделя на три групи: Фалковска, Централна
и Збеговска. Неповторимите „огромни червени скали” наподо-
бяват гигантски скулптурни фигури, митични същества и хора,
земни и непознати зверове и птици, за които през вековете са
се родили множество легенди. Най-величествените и извест-
ни са скалите от Централната група, разположена около града:
„Мадоната”, „Монасите”, ”Конникът”, ”Ученичката”, ”Мечката”,
”Овчарчето”, ”Адам и Ева”, ”Гъбите”, ”Бендида” и ”Орфей и вка-
менената сватба”.
Най-значителният паметник на културата в града е Бе-
лоградчишката крепост. Тази твърдина е била изградена
сред непристъпните скали още преди образуването на
българската държава, когато Балканският полуостров
е бил в пределите на Римската империя (I-III в. сл. Хр.),
на мястото на древно тракийско светилище. Крепостта е
обявена за паметник на културата с национално значе-
ние през 1985 г. Други значими паметници на културата
в града и околностите са:
Пановата къща, строена около 1810 г., ярък образец на
западнобалканския Възрожденски стил в архитектурата.
В нея се помещава Историческият музей. Експозицията
му отразява бита, поминъка и борбите на населението от
този край през ХVIII и XIX в.
Джамията „Хаджи Хюсеин” (1751 г.) е единствената в
страната с таван от българска дърворезба.
Пещерата „Козарника”, обитавана от първия засел-
ник в Европа от преди 1.6 млн.години.
“Перлата” в короната от пещери в района е Магурата.
Тя се намира до село Рабиша, на 25 км северозападно
от град Белоградчик и на 35 км от град Видин. Паметник
на културата и национален туристически обект, тя е една
от най-големите и богати на история пещери в Бълга-
рия. В нея са запазени уникални скални рисунки, някои
от които на повече от 12 000 години, смятани за
едни от най-старите в Европа. Рисувани
с прилепно гуано (тор), те изобразяват
култови и ловни сцени, записи на
числова информация, танцуващи
женски и мъжки фигури, ловци,
животни, звезди, оръдия на тру-
да, растения. Особен интерес
представлява слънчево-лунни-
ят годишен календар от късния
енеолит с добавки през ранноброн-
зовата епоха от преди 5 500 години.
▲ Праисторически рисунки в
пещерата Магура
„ През 2008 г. община
Белоградчик спечели първо
място на национално ниво
в конкурса ЕDEN-2007-2008
(Отлична европейска
туристическа дестинация).
Общината бе отличена с
наградата за България и
ще се състезава с още 19
страни от ЕС.
Видин/Vidin - 49 км
За улеснение на посетителите, за резервация в
хотели и къщи за гости, както и за допълнителна
информация и услуги, в града функционира
Туристически информационен център
Белоградчик
Ул.”Поручик Дворянов” 1А
Тел.: 0936 532 91
е-mail: ticbelogradchik@gmail.com
София/Sofia - 212 км
29
BELOGRADCHIK Municipality
▲ The Belogradchik Fortress
„Neither the famous Ollioules gorges in Provence, the Pincarbo
défilé in Spain, the Alps, the Pyrénées, nor the most ancient
mountains of Tirol and Switzerland possess anything that
could be compared to what I have seen in Belogradchik.”
Jérôme-Adolphe Blanqui, 1841, French Traveller and Diplomat
B
30
elogradchik, a town with a thousand-year-old history, is a
municipal centre in north-western Bulgaria. The Belogradchik
rocks, Magura Cave and the boutique wineries turn the small
picturesque town into a real magnet for nature- and wine-
lovers.
The natural phenomenon of the Belogradchik rocks has been
a designated protected zone since 1949; it covers an area 30
kilometres long and 3 to 6 kilometres wide. Created by the
power of wind and water, the fairytale-like rocks have more
than 200 million years of history. The bizarre formations
resemble giant figures, mythical creatures and people, thus
serving as the inspiration for many legends in past centuries.
The territory can be divided into three groups: Falkovska,
Tsentralna (Central) and Zbegovska. The most majestic and
famous of all are the pillars of the Central group, which are
named after the shapes they take: the Madonna, the Monks,
the Horse Rider, the Schoolgirl, the Bear, the Shepherd, Adam
and Eve, the Mushrooms, Orpheus, etc.
The most significant historical site in the town itself is
the Belogradchik Fortress, tucked into the inaccessible
rocks at the location of an old Thracian sanctuary.
Older than the Bulgarian state, the fortress dates back
to the times when the Roman Empire ruled over the
Balkan Peninsula (AD 1st to 3rd c).The site was listed as a
monument of culture of national significance in 1985.
Other significant monuments of culture include:
• The Panova House, built in about 1810, which is
a great example of the western Balkan architectural
style. Today, it houses the history museum with an
exhibition of the lifestyle, work and battles of the ▼ Magura Cave
local population during the 18th and 19th centuries.
• Hadji Hussein Mosque (1751), the only mosque in
the country with a Bulgarian wooden-carved ceiling.
• Kozarnika Cave, which was inhabited by the first
settlers of Europe some 1.4 million years ago.
Near the village of Rabisha, 25 kilometres north-west
of Belogradchik and 35 kilometres from the city of
Vidin, hides the pearl of the caves – Magura Cave. A
monument of culture and a national tourist site, it is
one of the largest and most important historical caves
in Bulgaria.
Magura Cave is home to unique rock paintings,
some of which are more than 12 000 years old, and
considered some of the oldest in Europe. Painted with
bat excrement, they portray religious and hunting
scenes, notes of numeric information, dancing females
and males, hunters, animals, plants, stars and tools.
Of particular interest to visitors is the 5500-year-old
annual solar calendar from the late Æneolithic (Copper
Age) and early Bronze Age.
„ In 2008 Belogradchik Municipality
have won the 1st place in the national
level of the competition EDEN 07/08
(European Destination of Excellence).
The municipality will compete with 19
other countries in EU.
▼ The Observatory in Belogradchik
For additional visitor information,
reservations for hotels and guesthouses,
and other tourism services, contact:
Visitor Centre Belogradchik
1a, Poruchik Dvoryanov Str.
Tel: 0936/ 532 91
ticbelogradchik@gmail.com
Contact person: Radoslav Mitov —
088/ 443 62 57
31
Семейната къща е разширена и превър- 
               ната в малък уютен хотел. Домакините 
                              са лично ангажирани и с настаняването, 
                                              и с храненето, и с придружаването на 
                                                             клиентите из забележителностите около 
                                                                              Белоградчик. През лятото всяко кътче от 
                                                                                              двора е изпълнено с цветя и изобщо не 
                                                                                                             ви се влиза в стаите. Те, както и механата 
                                                                                                                             са обзаведени с много мебели от дърво, 
                                                                                                                                             което придава уют. Близостта до крепост- 
                                                                                                                                                             та, Белоградчишките скали и пещерата 
                                                                                                                                                                             Магура ви подканят да се разходите, а 
                                                                                                                                                                                            това са само няколко от многото интерес- 
                                                                                                                                                                                                            ни забележителности наоколо... 
2×2
2 × спалня
2×3
32
25
Фалковец е махала, образувала се около
                крайпътен хан, където хората от съсед-
                               ните села си почивали по пътя за пазара
                                              в с. Ружинци. Сигурно затова семейство
                                                             Младенови решават тук да изградят ма-
                                                                            лък хотел като продължение на успешния
                                                                                            си туристически бизнес в собствената си
                                                                                                             къща в Белоградчик. Новият хан също е
                                                                                                                           обещаващ – енергоспестяващи техноло-
                                                                                                                                           гии, слънчеви панели, тръстикови насаж-
                                                                                                                                                           дения за пречистване на вода, голям двор
                                                                                                                                                                           с условия за палаткуване и караванинг,
                                                                                                                                                                                          изобщо – мисъл за бъдещето.
To wake up and get a glimpse of the red Falkovets is a hamlet formed around an inn
rock fairy tale! The family hotel located where people used to take a rest on the road
in a small quiet street at the upper end to the former market in Ruzhintsi. For this
of Belogradchik is the good place to view reason, the Mladenovi family decided to
the fortress and the surrounding miracles expand its business with the Madona Inn in
of nature at leisure. Madona offers warm Belogradchik by building a small hotel. The
hospitality of the hosts, a cozy dining room investment is worth it – they use energy-
and a yard lush with flowers and interesting saving technologies, solar panels and a small
wood and ceramic decorations. You can visit reed plantation for purification of waste
nearest fortress, Belogrdchishkite rocks and waters. In the yard there is space for camping
Magurata cave. and caravaning – in general, they take
        thought for the future.
Belogradchik
Hotel-tavern Madona
English
German
SrHr
2
Фалковец
    Хан Мадона
4
1
1
Цена
14-25 Leva
Price
Phone: 0936 55 546; Fax: 0936 55 646
E-mail: madonainn@yahoo.com
www.madonainn-bg.com
Радослав Младенов / Radoslav Mladenov
26, Hristo Botev Str., Belogradchik
Видин/Vidin - 49 km
1 × 1, 6 × спалня
10 × 3
2 × студио
Falkovets
Madona Inn
English
German
Russian
12
14
Цена
Price
14
25 Leva
Phone: 0894 774746
Fax:
0936 55646
E-mail: info@hanmadona.com
www.hanmadona.com
Радослав Младенов / Radoslav Mladenov
Хотел-механа
МАДОНА
София/Sofia - 155 km
София/Sofia -
212 km (Vitinya)
14
Белоградчик 
      Хотел-механа Мадона 
33
Видин
Хотел Стария град
Хотел “Старият Град” е малък бутиков
хотел, разположен в реставрирана стара
къща – дом на богат видински търговец
от началото на 20-и век.
Оригиналната колекция от картини на из-
вестни видински художници, копринените
тапети и богатото озеленяване са само
част от различната атмосфера на хотела,
който се намира точно срещу Стамбол
Капия – една от запазените порти на сред-
новековната крепост Калето. В непостед-
ствена близост са също центърът на града
и крайдунавският парк. Заповядайте в
това място за ценители!
1 × 1; 4 × 2
2 × спалня
2×3
English
Russian
Srb
30
34
1
1
1
Цена
30-60 Leva
Price
Phone: О94 600 023
E-mail: oldtown_vd@abv.bg
www.oldtownhotel.dir.bg
Ирена Александрова / Irena Aleksandrоva
2, Knyaz Boris Ist Str
Vidin
The Old Town Hotel
Old Town Hotel is a small boutique hotel,
located in a restored early 20th-century
building where a rich trader from Vidin
lived. The original collection of works by
famous Vidin artists, silk wallpapers and
splendid greenery are only a small part of
the hotel’s charm. It is located right in across
from Stambol Kapiya – one of the preserved
gates of the medieval fortress Kaleto. Vidin’s
centre and the Danube riverside park are in
immediate proximity. Be welcome!
Община
ЧУПРЕНЕ
П
рез община Чупрене преминава част от турис-
тическия маршрут „Западен Балкан” от вр. Ком до
Белоградчик. Информационните центрове пред-
лагат водачи за преходи до варовиковите образу-
вания „Гламите”, пещерите Леви и Десни Сухи печ
и Биосферен резерват Чупрене (предварителна
заявка). Най-престижната цел тук е първенецът
на Западна Стара планина – връх Миджур (2168
м.н.в.). В селата можете да посетите занаятчийски
ателиета, традиционни ферми, както и да се наста-
ните в селска къща и да опитате местни гозби.
CHUPRENE Municipality
P
art of the footpath Zapaden Balkan (“Western
Balkan”) goes through Chuprene, on its way from
Kom Peak to Belogradchik. Visitor centres offer guid-
ed tours to the limestone formations Glavite (“The
Heads”), the caves Levi and Desni Suhi Pech and the
biosphere reserve Chuprene (prior reservations are
necessary). The most challenging experience is climb-
ing Midzhur Peak (2168 m) – the highest in western
Stara Planina. Visitors can also visit the crafts work-
shops and traditional farms, spend the night in local
guesthouses and enjoy traditional food.
Visitor Centre Chuprene
Tel: 09327/ 254, 0885 343937
tic_chuprene@abv.bg
Visitor Centre Gorni Lom
Tel: 09326/ 385, 0885 244862
tic_gornilom@abv.bg;
www.westbalkan.com
София/Sofia - 240 km (Vitinya)
вр. Миджур (2168 м.н.в.)
Midzhur Peak (2168m)
35
Община
Ч
ЧИПРОВЦИ
ипровци е град, възникнал още във вре-
мето на траките и прославил се в Европа с
уникални златарски произведения, мъдра
книжнина, християнски корени и необикно-
вена природа.
Това, с което чипровчани се гордеят най-
много, безспорно е килимарството. Много-
багрието, фантастичните орнаменти и ес-
тествените материали, с които са изработени
чипровските килими и до днес привличат
вниманието на специалисти и ценители от
всички континенти. Чипровският килим е по-
читан като крепител на здравето и щастието
в дома на притежателя му.
Но въпреки че единствени владеят тайната на
феномена „чипровски килими”, а в миналото
са били създатели на изящни образци на зла-
тарското изкуство, днешните чипровчани се
чувстват най-богати с недокоснатите и чудати
кътчета природна красота около своето сели-
ще, към които водят многобройни пътеки.
Особено впечатляващи са десетвековния Чи-
провски манастир, останките на Гушовския
манастир и църквата „Свето възнесение” в
града, които още носят следите от Чипровско-
то възстание (1688 г.).
Картината се допълва от уютните къщи за
гости на територията на старопланинската
община, историческия музей в града и госто-
приемните хора, които посрещат с ентусиазъм
всеки, който иска да се потопи в автентичната
традиция на чипровския край.
МОНТАНА
MONTANA
Visitor Centre
Chiprovtsi
Pavleto Str 27
(The Katerinina House)
Tel/Fax: 09554/ 29 10
tic.chiprovci@gmail.com
36
ЧИПРОВЦИ
CHIPROVTSI
София/Sofia -
182 км (Vitinya)
CHIPROVTSI Municipality
C
hiprovtsi is a small, quiet town dating
back to the early Thracian period, renowned
in Europe for its ancient goldsmithing, old
literature, Christian roots and picturesque
natural landscapes.
What definitely makes the locals proudest
is the carpet industry. Colourful, beautifully
woven and crafted only with natural materials,
the carpets (called “kilim”) from Chiprovtsi
have attracted the attention of experts and
enthusiasts from all continents. In addition
to the aesthetic pleasure they give, Chiprovtsi
carpets are believed to bring health and luck in
an owner’s house.
Master goldsmiths in the past, followed by the
secret production of the Chiprovtsi carpets,
today, the local population most values the
untouched and stunning natural environment
around the town.
Chiprovtsi Monastery, the Holy Ascension
Church and the remains of Glushovo Monastery
are astonishing tributes to the Chiprovtsi riot
in 1688. The authenticity of the village is re-
inforced by the cosy guesthouses, the history
museum and hospitable people who welcome
anyone who wants to be submerged in the local
culture and traditions of the Balkan region
37
Чипровци
Павлова къща
Къщата е строена във възрожденски
стил, с каменен зид и дървени кепенци на
прозорците. Механата и вътрешния двор
са отлично място за семейни тържества.
Домакините ще ви посрещнат с удоволст-
вие в своята къща, съчетала очаровани-
ето на старинната Чипровска архитектура
и удобствата на съвременния бит. Те ще
ви разкажат и за многото оброчни кръ-
стове в района и за килимарството, а ако
търсите една по-дълга разходка ще ви
поведат по екопътеката над града.
Chiprovtsi
Pavlova kashta
1×2
1 × спалня
1 × апартамент
English
German
2
38
12
3
1
Цена
15-17 Leva
Price
Phone: 09554 2242, 0885 922 787
E-mail: office_gl@videx.bg
videx_hotel@abv.bg
Мая Ангелова / Maya Angelova
17, Pavleto Str.
Built in the Bulgarian national revival style,
with stone outer walls and wooden shutters,
the house preserves the old architecture of
Chiprovtsi while at the same time providing
modern facilities.
Together with its mehana and the in-
ner garden, it is a wonderful place for any
family occasion, where you will be warmly
welcomed by your hosts. They will tell you
about the consecrated crosses in the region,
about the carpet-weaving, and if you wish –
take you outside the town along the beauti-
ful ecotrail.
София/Sofia -
128 km (Petrohan)
39
ПРИРОДЕН
ПАРК
В
ВРАЧАНСКИ БАЛКАН
РАЧАНСКИ БАЛКАН
е вторият по големина природен парк
в България. Обявен е през 1989 г. с цел
опазване на биологичното разнообразие.
Територията на парка включва по-голя-
мата част от Врачанска планина и масива
на Лакатнишките скали.
В парка се намират характерни карстови
райони с интересни растителни формации,
както и най-високите варовикови скали
(над 400 м) на Балканския полуостров и в
Европа за тази надморска височина (мест-
ността Вратцата). Паркът е най-богати-
ят на пещери район в България (над 500).
Многообразието от скални венци, заоблени
върхове, долини, седловини, въртопи,
понори и други форми, съчетано със срав-
нително голямата разлика в надморската
височина (от 200 до 1482 м) и разнообраз-
ната дървесна растителност, допринасят за
съществуването на богата орнитофауна. От
срещащите се общо 181 вида птици, с евро-
пейско природозащитно значение са 101
вида, 5 от които са световно застрашени.
Паркът е с европейско значение за опаз-
ването на редки и застрашени местооби-
тания, растения и животни. Територията
е включена в Европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000 по двете Директиви на
ЕС – за птиците и за местообитанията.
40
МАРШРУТИ
ВРАЧАНСКА ЕКОПЪТЕКА
Пътеката се изкачва сред изцяло съхранена
природа по течението на р. Лева, която об-
разува живописна ждреловидна долина. По
целия маршрут могат да се наблюдават из-
ключителни гледки - съчетание на атрактив-
ни елементи на живата и неживата природа.
Туристически маршрут
„ПЛАНИНАРСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ”
Маршрутът е изграден в местността „Ле-
деника” и по него на подходящо оформени
табла са обхванати основни теми, които
дават знания за приятното и безопасно
пребиваване в планината.
Познавателен маршрут
„КАРСТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ”
Маршрутът е изграден в непосредствена
близост до пещера „Леденика”. При преми-
наването му може да се запознаете с по-
върхностите карстови форми, характерната
флора и фауна и връзката помежду им.
Образователен маршрут
„В СВЕТА НА ЕКОЛОГИЯТА”
Маршрутът е изграден в комплекс „Горски
дом” и минава през участъци с различни
типове гора и красиви местности.
Горска пътека на ПРИКАЗКИТЕ
Маршрутът е изграден в комплекс „Горски
дом” и е предназначен за най-малките ту-
ристи от 5 до 10 годишна възраст и техните
родители. По пътеката ще срещнете люби-
ми приказни герои, ще преминете през ис-
тински лабиринт и къщата на Баба Яга, ще
слушате горски концерт.
ГОРАТА – МЯСТО ЗА ЖИВОТ И ПРИЕМ
Маршуртът е изграден в непосредствена
близост до село Горно Озирово. При преми-
наването му посетителите научават всичко
важно за живота на гората, включително
каква е ползата от нея за водите, почвите,
животните и хората.
VRACHANSKI BALKAN
V
rachanski Balkan Nature Park is the
second-largest nature park in Bulgaria, desig-
nated as such in 1989 in order to preserve its
rich biodiversity. The park consists of distinct
karstic regions with remarkable vegetation
and the highest limestone rocks (more than
400m tall) on the Balkan Peninsula and in Eu-
rope at this elevation (the area of Vratitsata). It
is the richest cave area in Bulgaria (with more
than 500) and one of the most important for
natural biodiversity, with a variety of rock
and karstic formations, rounded hills, plains,
plateaux, a comparatively large difference in
elevation (from 200 to 1482m) and diverse
woodland vegetation. There are 101 types of
birds and 181 species overall, five of which
are endangered, that are included on impor-
tant European nature-conservation lists. The
territory is included in the European network
Natura 2000 according to European laws for
the protection of birds and natural habitats.
NATURE
PARK
TRAILS
Vrachanska Eco-Path
The path climbs along the Leva River, which
forms a scenic plain surrounded by untouched
natural beauty. Visitors can enjoy stunning
views along the whole river.
Trail Mountaineering for Beginners
The trail, in the area of Ledenika, is well-marked
with numerous interpretation panels that give
information for staying safe and having an en-
joyable experience in the mountains.
Karst and Biodiversity
Introductory Trail
The trail is in the vicinity of Ledenika Cave. It al-
lows visitors to get to know the bizarre karstic
formations and diverse natural attractions.
In the World of Ecology
Educational Trail
The trail starts at the Gorski Dom centre and
goes through varied woodlands and beautiful
landscapes.
Forest Trail of Fairytales
This trail also starts at the Gorski Dom centre
and it is intended for the youngest tourists,
aged between 5 and 10, and their parents.
Children can meet favourite fairytale
characters, go through a real maze and
a witch’s house, and listen to a forest
concert.
The Forest — A Place for
Living
The trail leads from the village of
Gorno Orizovo; it teaches of impor-
tant facts about the life cycle of the
forest and its contribution to water
and soil, and to human life.
41
НАТУРА – ВРАЦА Пещера ЛЕДЕНИКА
ентърът е разположен в сградата, извест- 
                 на като Ески (Старата) джамия и разполага с 
                                  Туристически информационен център, експо- 
                                                    зиционни зали и семинарна зала, оборудвана 
                                                                      с презентационна техника. 
                                                                                 Центърът предлага: 
                                                                                         • Допълнителни туристически услуги – турис- 
                                                                                                            тическа екипировка и велосипеди под наем, 
                                                                                                                              планински водачи, анимация, интерпрета- 
                                                                                                                                              ция и др.; 
                                                                                                                                                 • Образователни програми, работа с деца и 
                                                                                                                                                                   ученици на природозащитна тема – инте- 
                                                                                                                                                                                   рактивни беседи, видеопрожекции, открити 
                                                                                                                                                                                                     уроци и др.; 
                                                                                                                                                                                                         • Представяне на специализирани и пътува- 
                                                                                                                                                                                                                           щи изложби и инсталации; 
                                                                                                                                                                                                                                     • Информация за защитените територии и 
                                                                                                                                                                                                                                                      зони на територията на Северозападна Бъл- 
                                                                                                                                                                                                                                                                       гария; 
                                                                                                                                                                                                                                                                          • Рекламни материали, сувенири и туристи- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ческа литература. 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР
еденика е най-посещаваната благоустроена
                  пещера в България. Дължи името си на изклю-
                                  чителната ледена украса – ледени сталагмити,
                                                     сталактити и сталактони - образуваща се във
                                                                       входните галерии през зимата. Със своите мно-
                                                                                         гобройни образувания, фигури и драперии тя е
                                                                                                           една от най-красивите в страната.
                                                                                                                        Пещерата е разположена само на 16 км от
                                                                                                                                      град Враца и е отворена целогодишно. В не-
                                                                                                                                                      посредствена близост се намират Посетителски
                                                                                                                                                                          център «Прилепа» и хижа «Леденика»
Ц
MULTifUNCTiONAL NATURE
CONSERVATiON CENTRE
NATURA – VRATSA
T
Враца, Пл. „Червения площад”/
Vratsa, Red Square
Тel. : 092 660 318
е-mail: naturacenter@abv.bg
www.vr-balkan.net
42
he centre is in the building known as Eski (Old)
Mosque, providing tourist information and an
exhibition and seminar hall. It offers:
• Additional tourist services — tourist equip-
ment, bike rental, guided tours, interpretation;
• Educational programmes, nature-conservation
workshops for children and students — inter-
active meetings, video materials, open lectures
and more;
• Hosting of specialised and temporary exhibi-
tions;
• Information about protected areas and zones in
the territory of north-western Bulgaria; and
• Promotional materials, souvenirs and guide-
books.
Л
преддверието
концертната
зала
малката
зала
LEDENIKA Cave
L
edenika (“The Ice Cave”) is the most visited and
best maintained cave in Bulgaria. It is named after
the amazing ice formations — ice stalagmite and
stalactite — that take shape at its entrances in
the winter. The numerous twisting and hanging
formations make it one of the most attractive
caves in Bulgaria.
The cave is only 16 kilometres from Vratsa and is
open for visits year-round. Nearby is the visitor
centre Prilepa (“The Bat”) and the mountain lodge
Ledenika.
малката
пропаст
голямата
пропаст
седмото
небе
завесите
бялата
зала
43
Община
ВРАЦА
„Градначалото си от богато тракийско сели-
като Балкана – древен и млад“, Вра-
ца води
44
ще. През вековете остава важен занаятчийско-
търговски, а по късно и индустриален център.
„Вратица“ е и една от важните стари български
твърдини, разположена стратегически в поли-
те на величествения Врачански Балкан.
Днес градът е съхранил богатата си история,
символи на която са кулата на Мешчиите,
Куртпашовата кула, паметникът на връх
Околчица и световно значимото Рогозенско
съкровище. Продължават развитието си кул-
турни институции и обекти като Регионалния
исторически музей, Етнографско-възрож-
денския комплекс „Св. Софроний Врачански”,
Художествената галерия, Драматичния кук-
лен театър, Читалище „Развитие”, Двореца
на културата. След дълги години на забвение,
звънът от манастирската камбана на обнове-
ния манастир „Свети Иван Пусти” отново при-
канва посетители и поклонници.
Все пак във визитната картичка на община
Враца най-много тежат природните забеле-
жителности – пещерата „Леденика“, мемо-
риалният комплекс „Ботев път“, естественият
скален мост „Божи мост“ край с. Лиляче,
водопадите „Скакля“ и „Боров камък“. Про-
ходът „Вратцата“ е предизвикателство за
много наши и чуждестранни алпинисти и
катерачи. За любителите на силни усещания
градът предлага още чудесни възможности
за спелеология, пара и делта-планеризъм
и ски в района на хижа Пършевица. Много-
бройните еко-пътеки и пешеходни маршрути
приканват към едно красиво и приятно при-
ключение сред природата, което може да за-
почне от самия център на града или от селата
Згориград, Паволче и Лютиброд, известни с
многобройните си къщи за гости.
Благодарение на многото си интересни и
вълнуващи лица, Враца бе отличена като
уникална туристическа дестинация на Меж-
дународно ваканционно изложение в град
Лугано, Швейцария.
VRATSA Municipality
A town like the Balkans –
ancient and young.
V
ratsa began as a rich Thracian village and
it has continued to be an important centre for
trade and crafts for many centuries.
Vratsa’s main lures for visitors are natural sites
like Ledenika Cave, the memorial site Botev
Put (“Botev Path”), the natural rock bridge
Bozhiy Most near the village of Lilyache, and the
waterfalls Skaklya and Borov Kamuk. Vratsata,
a mountain pass whose rock cliffs are some of
the highest on the Balkans, is a challenge for
alpinists and climbers. For adventure lovers,
the town offers great opportunities for caving,
paragliding and skiing around the chalet
Purshevitsa. Numerous eco-paths and hiking
trails begin from the town centre itself or the
villages of Zgorigrad, Pavolche and Lyutibrod
(also famous for a good number of guesthouses)
and lead visitors to lush mountainous landscapes
and adventures.
The tower of Meshchiyte, the Kurtpashova
Tower, the monument at Peak Okolchitsa and the
internationally significant Rogozensko treasure
still preserve Vratsa’s ancient history. Other
cultural sites in the area include the Regional
History Museum, the Ethnographic-National
Revival Centre Sveti Sofroniy Vrachanski, the
art gallery, the Drama-Puppet Theatre, Razvitie
chitalishte (community centre), the Palace of
Culture, and Vratitsa, which is one of the oldest
Bulgarian fortresses. The renovated monastery
Sveti Ivan Pusti also draws worshippers and
visitors to old Vratsa.
Due to its various, stirring attributes, Vratsa
was noted as a unique tourist destination
at the International Holiday Exhibition of
Lugano, in Switzerland.
6, Stefanski Savyov Str, Vratsa
Tel: 092/ 624 581
obshtinavr@b-trust.org,
www.vratza.com
ВРАЦА
VRATSA
София/Sofia -
114 км
45
Згориград Къща Парк ПРИКАЗКАТА
Къщата е идеална за почивка през всич- веселително-приключенски парк „Приказката”
                ки сезони. Място, където да се отпуснете е изграден на площ от 17 дка борова гора в близост
                                и усетите духа на Балкана. Насладете се до Враца. Атракционните съоръжения позволяват
                                                на чара и непреходността на местните използването им от различни възрастови групи.
                                                               обичаи, на топлото посрещане, любезно- Освен за свободно посещение, паркът е подходящ
                                                                               то отношение и незабравимата атмосфе- за провеждане на тиймбилдинг и организирани
                                                                                               ра на Стара планина. Тук ще откриете ти- ученически групи. Предлагат се и атракции като
                                                                                                              шина, спокойствие, уют и дискретност. рафтинг по р. Искър, спускане в неосветени пеще-
                                                                                                                                                                   ри, спускане с въже по 70-метров водопад, походи
                                                                                                                                                                                    по екопътеки, конна езда и др., както и семейни
                                                                                                                                                                                                      уикенд пакети с нощуване в селски къщи.
РУМИ
Zgorigrad RUMI
Guesthouse
Цена
20 Leva
Price
Контакти: Teл.: 0894 779 078, 0896 783 434
bendida@bendida.org;
www.bendida.org
Цена
20 - 35 Leva
Price
Контакти: Тел. 092/662 299, 0896 111 165
www.hotelflamingo.org
The house is perfect for holiday in all seasons.
This is the place where you can relax and feel
the spirit of the Balkans. Enjoy the charm and
eternity of the Bulgarian customs, the hospi-
tality and the unforgettable atmosphere
of Stara Planina. Here you will find silence,
tranquility, coziness and discretion.
Враца
Хотел
ФЛАМИНГО
Хотелът предлага удобно и естетично
настаняване в градска среда. В него ще
намерите уют, комфорт и дискретност в
неповтрима атмосфера. Местоположе-
нието на хотела осигурява удобни транс-
портни връзки с административния и
търговския център на град Враца.
Vratsa
PRIKAZKATA Park
( The Fairytale Park)
E
ntertainment park Prikazkata is built in 17 decares
of pine forest near the city of Vratsa. Its attractive
facilities are suitable for people of all ages. In addition
to leisure visits, the park offers team-building activities,
guided tours for schools and family weekend packages
in rural guesthouses. Attractions include rafting on the
Iskar River, descending into dark caves, rope descents
on a 70 m waterfall, hiking on eco-paths, horseback
riding and more.
FLAMINGO
Hotel
The hotel offers comfortable and aesthetic
accommodation in an urban environment.
You will find coziness, comfort and discre-
tion in unique atmosphere. The hotel is in a
strategic position with good transport con-
nections to the centre of Vratsa.
46
У
Tel: 088/ 800 44 66;
prikazkata_vratza@abv.bg
www.prikazkata.com
47
1 × 1; 4 × 2
2 × спалня
1 × 3; 6 × 4
2
12
2
Цена
Price
48
15-25 Leva
Phone: 0887 790 706
Fax:
02 961 16 41
www.gradeshmonastery.com
Весела Хаджийска / Vesela Hadjiiska
4, Milin kamak Str.
Градешкият манастир е чудесен пример
за туризъм в равнината. Встрани от утъп-
каните туристически пътеки, спокойстви-
ето и тишината предполагат пълноценен
отдих и творческа атмосфера. В мана-
стира е организирана музейна сбирка с
експонати от XVI -XVII в., която представя
бита от онова време.
В манастирската магерница можете да се
насладите на традиционни български яс-
тия и напитки, а също така и на гозби, при-
готвени по стари манастирски рецепти. За
нас ще бъде удоволствие да организираме
вашата сватба, кръщане, семейни и фир-
мени празници.
За любителите на риболова на разположе-
ние е спокойната в тази си част р. Огоста.
В нея можете да уловите шаран, клен,
мрена, а след това нашият майстор готвач
ще ви я приготви по местна рецепта. На
риболов може да отидете и на язовира,
намиращ се на около 2 км.
За любителите на лова и фотолова, фау-
ната и флората предоставят сравнително
голямо видово разнообразие. Запазената
природа в близката гора я прави идеално
място за разходка по еко-пътеките, за пик-
ници и активна почивка.
Gradeshnitsa
Gradeshki monastery
Gradeshnitsa Monastery is an excellent ex-
ample of tourism opportunities to be had
in the plain area. Removed from touristic
routes, this tranquil and quiet place creates
an atmosphere for recreation and creativity.
A small historic and ethnographic exhibition
in the monastery shows everyday life dur-
ing 16th and 17th centuries. The monastery
kitchen offers traditional Bulgarian meals as
well as dishes prepared according to old mon-
astery recipes. Weddings, christenings, family
and corporate celebrations can be organised
here by local staff.
At Ogosta River, 2.5 kilometres away from the
monastery, fishermen will enjoy hooking a
catch; species include carp, dace and barbеl. Af-
ter that, the monastery’s chef can cook the fish
according to monastery recipes. Another place
for fishing is Ogosta Dam, some 2 kilometres
away. The woods close to the monastery at-
tracts tourists and photographers with diverse
wildlife, relaxing trails and picnic sites.
София/Sofia -
145 км
Н
а 700 м южно от манастира се намира
местността Калето, където до началото на
ХІ в. е съществувала средновековна кре-
пост. В резултат на археологически разкопки
са разкрити множество останки от визан-
тийска крепост, паметници на античната
култура, глинена плоча с най-старата писме-
ност в Европа отпреди 4 000 години, култови
бронзови масички, стрели, монети и др.
A
bout 700 m from the monastery are
the remains of a medieval fortress from 9th
century. Archaeological excavations have re-
vealed many artifacts from the Middle Ages,
Antiquity and Prehistoric times in the sur-
roundings, one of which is a clay plate with
the oldest script in Europe, estimated to be
from 4000 years ago.
Градешница
Градешки манастир
49
Община
Б
50
БЕРКОВИЦА
ерковица е разположена в полите на За-
падна Стара планина, на 405 м надм. вис., в
подножието на връх Ком (2016 м).
На историческите карти от VІІ - ІХ – ти век
Берковица е отбелязана като старо селище
и вътрешен град на Българската държава. В
началото на ХХ-ти век градът се превръща в
притегателно курортно селище заради уме-
рения климат с мека и слънчева зима и про-
хладно лято, лековитите минерални извори
в околностите, малиновите и ягодови вина
и ликьори. Днес Берковица е град на госто-
приемството и спокойствието, на съхранени
традиции и занаяти, на старинни манастири,
църкви и музеи, център на международни
културни фестивали и прояви, изходна точка
за планински приключения.
Международен детски фестивал на изкуства-
та “Лачени обувки” – края на месец май.
Стартирал през 1992 година като песенен
фестивал, днес в рамките на проявата се из-
явяват деца в различни сфери на изкуствата
- театър, музика, танцово изкуство и детска
рисунка.
Друг фестивал с международно участие е
“Беркрок – Рок под Ком”- края на месец
юли. През 2008 г. се проведе третото издание
на фестивала с участието на легендата Греъм
Бонет с „Alcatrazz”. Фестивалът е приемник на
„Берксток” (първо издание през 1998 г) и в
сегашния си формат дава приоритет на мла-
дите рокформации.
Международен фолклорен фестивал “Бал-
канът пее и танцува ” – началото на месец
септември - е един от най-старите в Бълга-
рия. Започва през 1936 г., от 2005 г. привлича
за участие и състави от чужбина.
През месец май Берковица е домакин на
Пленер по живапис „Берковска пролет”, а
през месец октомври се провежда Пленер
по дървопластика.
BERKOVITSA Municipality
B
erkovitsa Municipality is nestled in the foot-
hills of western Stara Planina at an elevation of
405m, at the foot of Kom Peak (2016m). Berko-
vitsa is an old historic village dating to the 7th
to 9th centuries. The town became an attractive
tourist destination at the beginning of the 20th
century, due to its favourable climate, healing
mineral springs in the surrounding area, and the
raspberry and strawberry wines and liqueurs.
Berkovitsa is a place of hospitality and peace,
preserved traditions and crafts, and old monas-
teries, churches and museums, as well as being
a centre for international cultural festivals and
events, and a starting point for outdoor adven-
tures and mountain hikes.
Lacheni Obuvki International Children’s Festi-
val of Arts (end of March). The Lucheni Obuvki
(“shiny shoes”) festival started in 1992 as a sing-
ing festival; today it is a place for children to
express their creativity and talent in the arts:
theatre, music, dancing, drawing.
Berkrock – Rock pod Kom (end of July) took
place for a third time in 2008 with the par-
ticipation of the legendary Graham Bonet and
Alcatrazz. The festival took its inspiration from
Berkstock Festival; it has recently given priority
to young rock groups.
The international folklore festival Balkanut Pee
i Tantsuva (“The Balkan Sings and Dances”) (be-
ginning of September) is one of the oldest in Bul-
garia. It started as a singing assembly in 1936 and
in 2005 it began to attract foreign participants.
Berkovitsa also hosts the painting workshop
Berkovska Prolet (“Berkovitsa Springtime”) in
May, whilst a wood-carving workshop takes
place in October.
Visitor Centre Berkovitsa
Tel: 0953/ 88 404, 88682
4, Yordan Radichkov sq.
tic_bercovitsa@abv.bg; www.berkovitsa.com
МОНТАНА
MONTANA
БЕРКОВИЦА
BERKOVITSA
София/Sofia -
87 км (Petrohan)
51
Село Бързия се намира в Берковския Бал- 
                кан и гледа към върховете Ком (2016 м) и 
                             Тодорини кукли (1785 м). Съвсем набли- 
                                          зо е Клисурският манастир. Къща Доцов 
                                                         разполага с просторен двор и тераса, къ- 
                                                                         дето можете да поиграете шах, табла или 
                                                                                         карти. Ако искате да се разходите, местен 
                                                                                                          водач ще ви покаже близки поляни, къ- 
                                                                                                                        дето да наберете диви малини, ягоди или 
                                                                                                                                        боровинки. По-сериозно предизвикател- 
                                                                                                                                                        ство може да бъде изкачването на мест- 
                                                                                                                                                                        ните първенци. 
2×2
1 × спалня
2×3
52
1
6
1
Цена
15 Leva
Price
Phone: 0887 662 249, 09523 22 11
Fax:
02 961 16 41
E-mail: docov@mail.bg
Инна Доцова / Inna Docova
18, Artets Str.
София/Sofia -
80 km
Само на 100 км от София имате възможност
               да прекарате уикенд или ваканция в подно-
                               жието на Берковския Балкан. Тук ще откри-
                                               ете тишина, спокойствие, уют, дискретност
                                                                и ниски цени. Трите самостоятелни къщи
                                                                               се отдават под наем и предлагат общо 30
                                                                                              легла, както и игри на открито – волейбол,
                                                                                                              баскетбол, федербал, футбол, зарибено ез-
                                                                                                                              ерце. За семейни или фирмени тържества
                                                                                                                                              домакините ще ви посрещнат в „Салон Бис-
                                                                                                                                                              трилица”. През топлите летни дни малкият
                                                                                                                                                                               плувен басейн е идеално място за отмора. И
                                                                                                                                                                                                не забравяйте домашния си любимец !
Barziya
Docov Guesthouse
3
English
Russian
1
Бистрилица - Eко-комплекс
          Стари Бистрилишки къщи
6
Barziya is a village in the Stara Planina
range close to the town of Berkovitsa; it
has a magnificent view to the peaks Kom
(2016 m) and Todorini Kukli (1785 m). Near
to the village is Klisurski Monastery. Dotsov
Guesthouse has a big garden and nice ter-
race where you can enjoy playing chess,
backgammon and cards. If you want to have
a walk, a local guide can show you easy
trails with places for berry picking or a pic-
nic. A more challenging experience is hiking
to one of the peaks.
Bistrilitsa - Eco-complex
Stari Bistrilishki kashti
Only 100 km away from busy Sofia, the West-
ern Balkan Range offers wonderful weekend
opportunities. Here you can find silence,
solitude, a cozy home, discretion and reason-
able prices. The three separate houses can
be rented and offer altogether 30 beds. The
complex also offers volleyball, basketball,
and badminton courts, a football pitch - and
a fishpond. If you come here for a family cel-
ebration or for a business occasion, the hosts
will greet you in “Bistrilitsa Saloon”. During
warm summers, the small swimming pool is
very inviting. Pets are welcome too! thought
for the future.
7×2
5×3
12
English
German
Russian
3
5
Цена
140 Leva (per house)
Price
Tel: 0953 989 08; 0887 428 108; 0894 746 966
E-mail: te_15@bulinfo.net
www.bistrilitza.com
Владимир Петров / Vladimir Petrov
6, Alexander Stamboliiski Str.
София/Sofia -
112 km
Бързия 
   Къща за гости Доцов 
53
В балнео-курорта Вършец има едно пре- 
               красно местенце за отсядане - къща за 
                              гости «Гара за двама». Още от вратата ще 
                                              бъдете пленени от топлината и роман- 
                                                             тиката, които излъчва всяко ъгълче на 
                                                                             къщата. В свободното си време туристи- 
                                                                                            те могат да потеглят по някоя от много- 
                                                                                                            бройните планинки пътеки и да вдишат 
                                                                                                                           дълбоко чистия въздух, който е известен 
                                                                                                                                            с лечебните си свойства. В близост се на- 
                                                                                                                                                            мира и лесопаркът, който е много интере- 
                                                                                                                                                                            сен и заслужава да се види. 
English
German
Russian
1
54
30
1
1
1
Цена
15 Leva
Price
Phone: 0888 421 106
E-mail: rol@mail.bg
Петрина Стойчева / Petrina Stoycheva
19A, Stefan Stambolov Str.
1
Гостоприемницата е скрита в голяма
               дъбова гора, превърната в парк. В голя-
                             мата къща или дискретните бунгала ще
                                            изберете най-подходящата обстановка. В
                                                            околността също има какво да се види –
                                                                            Лопушанският, Клисурският и Чипровски-
                                                                                            ят манастири, музеи и дори Белоградчиш-
                                                                                                           ката крепост и скали. Ако предпочитате
                                                                                                                           активната почивка, можете да пробвате
                                                                                                                                          прехода от Лопушанския манастир до с.
                                                                                                                                                         Желязна през Равна или известната Коп-
                                                                                                                                                                         ренска екопътека, която е добър избор
                                                                                                                                                                                        през горещите летни дни.
Varshets 
Gara za dvama Guesthouse 
2×2
2 × спалня
2×4
1
Гаврил Геново
Къща за гости Балова шума
Gavril Genovo
Balova shuma Guesthouse
A Railway Station for Two, the famous Rus- It is a perfect place to be on your own,
sian movie from 1982, gave its name to this with your beloved one or with loud cheer-
guesthouse in the Vurshets balneotherapy ful friends. Balova shuma guesthouse is
resort. When you enter in the house, you hidden in oak forest turned into a park.
will be delighted with the romantic atmos- Choose whether you prefer to stay in a big
phere of the villa. The town of Vurshets is a house or in separated bungalows that offer
starting point for many paths that will take coolness, silence and diskretion. Some old
you up the mountain. Also, in town, there monasteries could be visited in the area,
is a big park for where you can stroll. But some museums and Belogradchishka For-
wherever you go, you will be breathing the tress. Get away from the summer heat and
Vurshets air, which is famous for its healing walk trough Koprenska ecopath or even try
properties. a longer trip from Lopushanski Monastery to
      Jeliazna Village.
3×2
1 × спалня
3 × 3; 2 × 4
German
Russian
10
10
18
Цена
Price
София/Sofia -
164 km
София/Sofia -
85 km (Petrohan)
15 Leva
Phone: 0887 397 301
09558 2578
www.lopushanski-monastery.domino.bg
Александър Миланов / Aleksandar Milanov
Вършец – Къща за гости
Гара за двама
55
BG ►	 ВИДИНСКА	ГЪМЗА”	АД	Е	СПЕЦИАЛИЗИРАНА	В	ПРОИЗВОДСТВОТО	НА	ЧЕРВЕНИ	И	БЕЛИ	ВИНА	В	ЛИМИТИРАНИ	СЕРИИ	ПОД	
“
ТЪРГОВСКАТА	МАРКА	METERIZ.	ФИРМАТА	Е	ОСНОВАНА	ОТ	СОБСТВЕНИЦИ	НА	ВИНЕНИ	ЛОЗЯ	В	РАЙОНА	НА	НОВО	СЕЛО.	ПРЕВЪПЛЪ-
ТИЛА	Е	НАЙ-ДОБРИТЕ	ТРАДИЦИИ	НА	НОВОСЕЛСКИТЕ	ВИНАРИ,	ПРОЧУЛИ	СЕ	ПО	ЮЖНИЯ	БРЯГ	НА	Р.	ДУНАВ	С	ПРОИЗВОДСТВОТО	НА	
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО	ВИНО.	ОТГЛЕЖДАМЕ	НАД	600	ДКА	ЛОЗЯ,	ОТНАСЯЙКИ	СЕ	С	ВНИМАНИЕ	КЪМ	ВСЕКИ	ДЕТАЙЛ	НА	ПРОИЗВОД-
СТВЕНИЯ	ПРОЦЕС	-	ОТ	ОТГЛЕЖДАНЕТО	НА	ЛОЗЯТА,	ПРЕЗ	БЕРИТБАТА	НА	ГРОЗДЕТО,	ДО	БУТИЛИРАНЕТО	НА	ГОТОВОТО	ВИНО.
	
НИЕ,	 ОТ	 “ВИДИНСКА	 ГЪМЗА”	 АД,	 ЦЕНИМ	 СИЛАТА	 НА	 ТРАДИЦИЯТА.	 ЗА	 ЦЕНИТЕЛИТЕ	 НА	 ХУБАВОТО	 ВИНО,	 ПРЕДЛАГАМЕ	
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ	ВИНА	ОТ	ТРАДИЦИОННИЯ	БЪЛГАРСКИ	СОРТ	НОВОСЕЛСКА	ГЪМЗА,	КАКТО	И	ОТ	ДОБИЛИТЕ	СВЕТОВНА	ПОПУ-
ЛЯРНОСТ	“ГЪМЗА”,	“МЕРЛО”,	“КАБЕРНЕ	СОВИНЬОН”,	“МУСКАТ	ОТОНЕЛ”,	“ШАРДОНЕ”.	ЧРЕЗ	ПРИЛАГАНЕ	НА	УНИКАЛНИ	ТЕХНОЛО-
ГИЧНИ	РЕШЕНИЯ	СЪЗДАВАМЕ	ВИНА	С	ВЪРХОВИ	КАЧЕСТВА,	С	НЕПОВТОРИМИ	И	ЗАПОМНЯЩИ	СЕ	ВКУС	И	АРОМАТ,	ПРЕДНАЗНАЧЕНИ	
ДА	ЗАДОВОЛЯТ	И	НАЙ-ВИСОКИТЕ	ОЧАКВАНИЯ.	ЗА	НАС	НАЙ-ГОЛЯМОТО	ПРИЗНАНИЕ	СА	ДОВОЛНИТЕ	НИ	КЛИЕНТИ	И	ПАРТНЬОРИ.
56
Видинска гъмза АД - Видин, ул. Баба Вида - 9Б;
GSM: 0898 44 88 49, 0899 923 839; e-mail: vidinska_gamza@abv.bg
х. Ехо
www.ehoto.org
EN ► “VIDINSKA GAMZA” AD IS SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF RED AND WHITE WINES IN LIMITED SERIES BEARING THE
METERIZ TRADEMARK. THE COMPANY HAS BEEN ESTABLISHED BY THE OWNERS OF WINE VINEYARDS IN THE REGION OF THE
VILLAGE OF NOVO SELO. IT HAS RE-EMBODIED THE BEST TRADITIONS OF THE WINE-GROWERS OF NOVO SELO, FAMOUS ON THE
SOUTH RIVERBANK OF THE DANUBE WITH THE PRODUCTION OF HIGH QUALITY WINE. WE GROW MORE THAN 600 DECARES OF
VINEYARDS, AS WE PAY GREAT ATTENTION TO EACH DETAIL IN THE PRODUCTION PROCESS - FROM GROWING THE VINEYARDS, TO
THE GRAPE HARVEST AND THE BOTTLING OF THE READY WINE.
WE, “VIDINSKA GAMZA” AD, HIGHLY APPRECIATE THE POWER OF TRADITION. WE OFFER TO ALL LOVERS OF FINE WINE HIGH
QUALITY WINES FROM THE TRADITIONAL BULGARIAN VARIETY “NOVOSELSKA GAMZA”, AS WELL AS THE WORLDWIDE POPULAR
“GAMZA”, “MERLOT”, “CABERNET SAUVIGNON”, “MUSKAT OTONEL”, AND “CHARDONNAY”. BY APPLYING UNIQUE TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS, WE CREATE TOPQUALITY WINES WITH UNIQUE AND MEMORABLE PALATE AND SCENT DESTINED TO SATISFY THE
HIGHEST EXPECTATIONS. INDEED, THE GREATEST RECOGNITION ARE OUR SATISFIED CLIENTS AND PARTNERS.
57
Троян, Габрово, Тряв-
Eтрополе, Тетевен,запазилиселатанещо от
на, Дряново, Елена и
около
тях... Всички те са
по
възрожденския си чар и романтика и са
се превърнали в истински живи музеи.
На старите им търговски улици и днес
работят майстори-занаятчии и изкушават
кокетни магазинчета. Малките кафенета
и ресторанти връщат към атмосферата от
началото на 20 век.
Най-нтересните музеи в района са Нацио-
налната изложба на народните художест-
вени занаяти в Орешак (до Троянския
манастир), Музеят на Колю Фичето в Дря-
ново, Даскаловата къща (дърворезба),
Музеят на хумора в Габрово, Музеят на
иконата в Трявна,Самоводската чаршия
във Велико Търново и уникалният музей
на занаятите Етъра.
Областните центрове Ловеч и Велико
Търново са интересни за посещение със
запазените си средновековни крепости,
градени по времето на Втората българска
държава. Близо до укрепленията са въз-
рожденските комплекси със своите стари
квартали, търговски улици и музеи. Меж-
ду средновековната българска столица и
Габрово са разположени десетки села с
автентичен облик, най-известните от ко-
ито са Арбанаси и Боженци. Каменните
къщи и църкви, строени през ХVII-ХVIII
58
век, са истинско откритие за любителите
на архитектурата.
Част от славата си регионът дължи на де-
сетките свои църкви и манастири, които
освен със своята архитектура и атмосфера,
са интересни и за изкушените от история-
та. Ивановският скален манастир в доли-
ната на Русенски Лом е обявен за световно
културно наследство от ЮНЕСКО.
Старата речна столица Русе е съхранила за-
видно архитектурно наследство от сгради в
стилове рококо и барок. Своя чар има и уни-
верситетският център Свищов.
Интересен музей е Панорамата в Плевен -
триизмерна експозиция на битката за Пле-
вен по време на Руско-Турската война от
1877-1878 г.
Това e и един от големите винопроизво-
дителни райони на страната. Избите в
Свищов, Лясковец и Русе са носители на
десетки международни награди. Наскоро
в Плевен бе открит и Музей на виното.
В Предбалкана и в Дунавската равнина
има много и лесно достъпни маркирани
пътеки и маршрути за пешеходни преходи
и колоездене. Може да се посетят пещери-
те Съева дупка (с. Брестница), Бачо Киро
(Дряново) и Орлова чука (Русе). Търсачите
на приключения могат да изпробват сили-
те си в Централна Стара планина, където
има много хижи и маркирани пътеки. А в
Природен парк Персина, край брега и по
островите на Дунава и в ПП Русенски Лом,
може да се наблюдава изключително пти-
че разнообразие, в съчетание с интересни
растения и скални образувания.
Любителите на пълния релакс могат да се
насочат към топлите минерални извори в
Шипково, Чифлик и Вонеща вода, където
ги очакват съвременни хотелски компле-
кси и къщи за гости.
В района има обекти за катерене в проло-
ма на Янтра при Велико Търново, както и в
каньона на Русенски Лом и в страховития
Северен Джендем, а Деветашката и Кур-
шунската пещерни системи са истинско
предизвикателство за спелеолозите. Тук е
и изумителната Крушунска екопътека.
Gabrovo,
Etropole, Teteven, Troyan,preserved Tryav- Diverse Heritage,
na, Dryanovo, Elena and the numerous
neighbouring villages have
traces
of their Bulgarian Revival-period charm and
romantic spirit by transforming – into living
museums. The old high streets host artisan
workshops, where one can serve as an ap-
prentice or simply buy a unique souvenir.
The small cafés and restaurants exude the
atmosphere of the turn of the 20th century.
The most interesting museums in the region
are the National Exhibition of Traditional
Handicrafts in Oreshak (close to Troyan
Monastery), the Museum of Kolyo Ficheto
in Dryanovo, the Daskalova House (for
wood-carvings) and the Museum of Icons
in Tryavna, the House of Humour and Satire
in Gabrovo and Samovodska Charshiya in
Veliko Turnovo. Also worth visiting is Etara,
a unique open-air re-enactment museum of
handicrafts.
The major regional centres of Lovech and
Veliko Turnovo are very interesting to visi-
tors. Both cities have well-preserved me-
dieval fortresses dating back to the Second
Bulgarian Kingdom (1185-1396). Close to
the fortifications are National Revival neigh-
bourhoods, shopping streets and museums.
Arbanasi and Bozhentsi are close to the capi-
tal of the Second Kingdom – Veliko Turnovo
– and have preserved their authentic Reviv-
al style. The stone houses and churches from
the 17th and 18th centuries are real jewels
for connoisseurs of architecture.
To the north of the Balkan Range, one can
find numerous monasteries with interest-
ing architecture, atmospheres and history.
Amongst the rock monasteries in the Ru-
senski Lom Valley, it is worth seeing Ivanovo
Rock Monastery, a UNESCO World Heritage
Site, and the one near Besarbovo, which is
the only rock monastery that still functions.
The old river port Ruse has well preserved
its architectural heritage of restored Rococo
and Baroque buildings. The other major city
in the Danube plain, Pleven, has the Pano-
rama, an interesting three-dimensional
exhibition dedicated to the battle for Pleven
Living Traditions
and Handicrafts
during the Russo-Turkish War of Liberation
in 1877-1878.
This region is famous for its wineries, with
the wine cellars in Svishtov, Lyaskovets and
Ruse holding numerous awards. Recently, a
wine museum was opened in Pleven.
The fringes of the Balkan Range and the
Danube Plain offer
numerous and eas-
ily accessible walking
and cycling routes.
Visitors can enjoy the
illuminated cave of
Sueva Dupka (village
of Brestnitsa), and
the caves of Bacho
Kiro (Dryanovo) and
Orlova Chuka (Ruse)
Those who prefer
more active holidays
can try backpacking
in the Balkan Range, where lots of lodges,
shelters and more difficult walking routes
provide options.
The plain offers the great biodiversity of
Persina Nature Park, along the coast and on
the islands of the Danube, and in Rusenski
Lom Nature Park. The exceptional diversity
of bird species is combined with interesting
vegetation and rock formations.
Those who opt for a more relaxed holiday
can enjoy the natural hot spas in Shipkovo,
Chiflik and Voneshta Voda, where they can
find modern hotels and guesthouses. There
are also climbing sites in the gorge of Yan-
tra (surrounding Veliko Turnovo), and in the
canyon of Rusenski Lom and its tributar-
ies, whilst Devetashka Cave is a true chal-
lenge for spelaeologists.ntra, around Veliko
Turnovo, in the canyon of Russenski Lom and
its tributaries, while the Devetashka Cave is
a well-known challenge for speleologists.
Възрожденски
традиции и
занаяти
59
Централен Балкан Central Balkan
редната част на Стара планина присъства 
                 в пейзажа на повече от половината българи 
                                   всеки ден. Натоварена с история и легенди, 
                                                    богата на традиции, тя е преди всичко едно 
                                                                     великолепно природно творение и уникална 
                                                                                       екосистема. 
                                                                                            Разположен в сърцето на България, Нацио- 
                                                                                                            нален парк Централен Балкан впечатлява със 
                                                                                                                               своите величествени пейзажи, с вековните си 
                                                                                                                                                 букови гори и просторните си била, покрити с 
                                                                                                                                                                   тучни пасища и низ от сурови върхове, сред 
                                                                                                                                                                                    които и най-високият в Стара планина – връх 
                                                                                                                                                                                                      Ботев (2376 м). 
                                                                                                                                                                                                         Централен Балкан е рай за дивите си оби- 
                                                                                                                                                                                                                         татели, но и привлекателно място за посе- 
                                                                                                                                                                                                                                          тителите. Управлението на парка е създало 
                                                                                                                                                                                                                                                           условия за хората да общуват с природата, 
                                                                                                                                                                                                                                                                            без да я увреждат. Информация на входо- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Central Balkan National Park 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            вете на парка и резерватите запознава със 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Directorate 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             http://www.admin.visitcentralbalkan.net/ защитената територия и с правилата за по- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ведение. В услуга на туристите са близо 470 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              office@centrabalkan.bg 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              км маркирани и поддържани пешеходни 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Visitor Centre in Gabrovo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              маршрута, над 20 планински хижи и заслони, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3, Bodra Smyana Str. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              много чешми, места за отдих, бивакуване и 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tel: 066/ 801 277, 801 279 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              палене на огън, погледни площадки. За да се 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               разбере природата по естествен и вълнуващ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 начин, специално са създадени екопътеки и 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   интерпретирани маршрути. Паркът предлага 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     условия за пешеходен туризъм, езда, вело- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     туризъм, наблюдение на птици, растения и 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      едри бозайници. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            От 2003 г. Централен Балкан притежава меж- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           дународен сертификат PAN Parks за добре 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        опазена и управлявана европейска дива 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         природа, отворена за устойчивия туризъм. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          От 2006 г. Паркът е в голямото семейство на 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Федерация EUROPARC. Заради своите съхра- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      нени местообитания и изключително биораз- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        нообразие, той e част от Единната европейска 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          екологична мрежа НАТУРА 2000 и защитена 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         територия - успешен кандидат за Европейска 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           диплома. 
National
Park
he central part of Stara Planina is within the
sight of more than half of the Bulgarian population
every day. Rich in history, legends and traditions,
it is most of all a majestic natural wonder and a
unique ecosystem. Situated in the heart of Bulgaria,
the park impresses with stunning landscapes,
venerable oak forests, vast hilly pastures and harsh
peaks, amongst which is the highest in the Balkans
— Peak Botev (2376m).
 Central Balkan National Park is wildlife paradise,
whilst at the same time an attractive tourist
destination. Park management has created
good conditions for development of sustainable
tourism. Information about the protected area
and the visitor code of conduct are available at
the entrance to the park. There are 470 kilometres
of well-marked and -maintained hiking trails,
more than 20 mountain lodges and shelters,
numerous water fountains, rest spots, fire pits
and observation points. In order to experience
the natural surroundings in an authentic and
exciting way, several eco-paths and interpretative
routes have been created. The park offers great
opportunities for hiking, horseback riding, bird
and wildlife-watching.
In 2003, it became a candidate for membership in
PAN Parks for well-preserved and managed European
wildlife area, open for sustainable tourism. Since
2006, the park has also been part of the EUROPARK
Federation. Due to its preserved habitats and rich
biodiversity, it is a protected area included in the
Natura 2000 environmental network.
Национален
парк
60
С
T
Граница на НП Централен Балкан
Резервати
61
Конна база Riding Base Balkan
     Конна 
Докосни магията Ride with us – and
       на природата – Ride
              язди с нас make your own
                       adventure
Riding Base Balkan
29, Subevska Str., Ostrets borough, Apriltsi
Tel: 088/ 722 05 13; 088/ 512 16 36
info@ridingbasebalkan.com
www.ridingbasebalkan.com
В
слънчева котловина в сърцето на Стара
планина, сгушено под северната стена на
връх Ботев се намира красивото планинско
градче Априлци. В това прекрасно кътче на
България само на 800 м от центъра на кв.
Острец е разположена и конна база Riding
Base Balkan.
Базата разполага с повече от 40 ездитни коня
(собственна селекция), които се тренират от
дипломирани инструктори и са оборудвани
62
за уестърн езда и преходи в планината. На-
шето желание е да ви разкрием хармонията
между човек, кон и природа за да изпитате
заедно с нас прелестите на ездата.
На вас, любителите на природата и конете,
предлагаме незабравими преживявания
от „Първа стъпка в ездата” (обучение) и
еднодневни преходи до седемдневни при-
ключения из Национален парк „Централен
Балкан”, Долината на розите и Средна гора.
J
ust outside the village of Ostrets, part of the
city of Apriltsi in the very heart of Bulgaria,
you’ll find Riding Base Balkan. The base is on
the northern side of the Balkan Range and has
the most fantastic panorama to the highest
peak, Botev, at 2376m. Central Balkan National
Park is our nearest neighbour.
In our stables we have more than 40 well-
trained horses of different breeds, mainly
Shagya-Arabian, East Bulgarian and American
Quarter Horses. Here can be found a combina-
tion between the wonderful natural environ-
ment and the ideal couple: The rider and the
horse. And the ultimate riding adventure is, for
us, an achievement. It is our aim to give you the
chance to meet this fantastic harmony of na-
ture, horse and rider.
From April to November, we ride on trails high
in the mountains: Balkan Trail is our classic trail
ride over two mountains and through the Valley
of the Roses. We also ride to the Singing Rocks
Reserve and to Mt Botev. These trails provide
views of a lot of untouched nature and of old
culture from horseback.
София /Sofia -
186 кm
63
Балканец
    Къща за гости Милена
Комплекс „Стомните” се състои от две рес- Село Балканец е близо до балнеолож-
                  таврирани къщи във възрожденски стил, кото селище Чифлика. Любителите на
                                  широк, покрит с каменни плочи двор и риболова имат на разположение язовир
                                                 трапезария. Едната къща е построена Сопот. През ловния сезон ловците могат
                                                                от Кальо Ненов след завръщането му от да посетят резервата Бялка. Може да
                                                                               Америка. На младини той решава да оти- надзърнете в занятчийските работилни-
                                                                                              де на гурбет и си купува билет за Титаник. ци по грънчарство и резбарство или да
                                                                                                               Но тъй като цената на билета се покачва се запознаете с традиционния начин за
                                                                                                                               неимоверно, предприемчивият троянец изработване на шевици и плетиво. През
                                                                                                                                               го продава и заминава с друг кораб. В зимата могат да се карат ски в местност-
                                                                                                                                                             комплекса могат да се видят пътниче- та Беклемето.
                                                                                                                                                                            ския куфар на бай Кальо, документи и 
                                                                                                                                                                                           писма до близките му в България. 
Beli Osam
Complex Stomnite
7×2
1 × спалня
Stomnite comprises two historic houses re-
stored in a traditional style and a spacious,
stone-paved yard and dining room. One of
the houses was built by the adventurer Ka-
lyo Nenov after his return from North Amer-
7
7
7
7
ica. As a youth, he decided to emigrate, and
Цена
bought a ticket for the Titanic. But, selling
25 Leva
Price
7
the ticket when its value increased, he took
Phone: 0878 75 80 88; 0888 733 722; 0878 734 724 another ship. Now you can see Kalyo’s suit-
E-mail: stomnite@abv.bg
case, documents and some letters to his
www.stomnite.com
relatives in Bulgaria.
64
Цветан Димитров / Cvetan Dimitrov
54 Kolio Boiadjiev Str.
Троян/Troyan - 5 km; София/Sofia - 175 km
Balkanec village is very close to the mineral
pools of Chiflika village. Fishermen can go
fishing in Sopot Dam. During hunting sea-
son hunters will be interested in visiting
“Byalka Reserve. You can have a look at
the workshops for pottery, woodcarving or
traditional embroidery and knitting stitch.
During witntertime, skiing is an option
at Beklemeto – ski centre at the saddle of
Troyan Pass.
София/Sofia - 175 km
English
Russian
Balkanets
Milena Guesthouse
5×2
1×3
French
Russian
Italian
1
1
14
4
4
Цена
20 - 25 Leva
Price
Phone: 0884 931 831, 0899 924 143
Fax: 02 961 16 41
E-mail: toptur@abv.bg;
www.house-milena.hit.bg
Milena Vodenicharova;
97, Hristo Petkov Str.
12
Бели Осъм 
    Комплекс Стомните 
65
Ако мечтаете за тихо и спокойно кътче 
                през четирите сезона, това е мястото. Пре- 
                                красната цветна градина и кокетната вила 
                                                  мамят погледите ви още от улицата, а гос- 
                                                                  топриемството на домакините си струва 
                                                                                  да бъде изживяно. Басейнът, детската пло- 
                                                                                                   щадка и възможностите за конна езда, ве- 
                                                                                                                   лосипеди под наем и водачи ще направят 
                                                                                                                                   престоя пълноценен. Тук можете и сами да 
                                                                                                                                                   приготвяте любимите си ястия. 
                                                                                                                                                                Къщата е отличена с приз “Най-добра 
                                                                                                                                                                               къща за гости” за 2002,2003 и 2006 година 
                                                                                                                                                                                          на РТА Стара планина 
Russian
5
Сред зеленината на селото ще откриете
                малка уютна вила с прекрасна цветна гра-
                                дина. Домакините Величка и Енчо Ганков-
                                               ски са артистични натури и планинари. Те
                                                               ще се погрижат за вашето свободно време
                                                                               – разходки, пикници, риболов, гъбарство,
                                                                                               фотолов, барбекю. Удоволствието сами
                                                                                                              да изработите глинен предмет, да завър-
                                                                                                                              шите курс по керамика или фотография е
                                                                                                                                             неповторимо. А продуктите от градината
                                                                                                                                                             със сигурност ще ви върнат в детството.
                                                                                                                                                                             През 2003 г. къщата е отличена от РТА
                                                                                                                                                                                         „Стара планина” със знак за качество.
Gorno Trape
Villa Colour
1×2
2 × спалня
1×3
66
Драшкова поляна
       Къща за гости Еко Арт
6
Цена
30-50 Leva
Price
Phone: 0888695288, 0878695288, 0896695288
Fax:
0670 64 000
E-mail: v.colour@abv.bg
www.villacolour.com
Радослав Ковачев / Radoslav Kovachev
If you dream of a quiet and calm place for
all four seasons your dreams will come true
in the foot of Stara planina Mountains. Won-
derful flower garden and a neat village house
catch your eye while walking in the street. En-
tertainments such as swimming in the pool,
horse riding, biking and guide walking fulfill
your vacation. Here you will have a possibility
to cook by yourself favorite meals or taste the
traditional Bulgarian cuisine.
The house had been awarded as “The best
guesthouse” for 2002, 2003 and 2006.
София/Sofia - 171 km (Vitinya)
Drashkova poliana
Eco Art Guesthouse
Among the verdancy of Drashkova Poljana
you will discover small cozy guesthouse with
a beautiful flower garden. The hosts Velichka
and Encho Gankowski are hospitable and ar-
tistic persons, true mountain lovers, who will
take care of your spare time – walks, picnics,
fishing, picking mushrooms, pictures shoot-
ing and barbecue. The pleasure of making
a ceramic souvenir by your own, train tradi-
tional and modern ceramic or photo shooting
is a unique experience. Do not miss to taste
homemade garden fruits and vegetables.
In 2003 the guesthouse had been awarded with
sign for quality by RTA “Stara planina”.
София/Sofia -
172 км
1×2
2 × спалня
2
Russian
German
3
10
3
10
5
10
Цена
25-45 Leva
Price
2
2
Phone: 067 098 967; 0886 612 067; 0888 942 528
E-mail: vili_focus@yahoo.com
www.ecoart.hit.bg
46, Hristo Botev str.
Величка Ганковска / Velichka Gankovska
Горно Трапе 
     Вила Колор 
67
Сгушена на тиха уличка в „Града на лю- 
                ляците”, „Тинковата къща” пленява всеки 
                                  свой гост с автентичната си атмосфера и 
                                                   добродушните си стопани. Къщата е па- 
                                                                  метник на културата. Стефка и Станимир 
                                                                                  ще ви помогнат да изживеете незабра- 
                                                                                                 вими моменти в уют и топлина. ...и да не 
                                                                                                               забравите да се разходите по живопис- 
                                                                                                                              ната алея “Баш Бунар”, да се полюбувате 
                                                                                                                                               на песента на славеите или да послушате 
                                                                                                                                                                шепота на Осъма. Отпийте глътка студена 
                                                                                                                                                                                вода от „Чешмата на Бяла Анаста”, за да се 
                                                                                                                                                                                                  върнете отново при семейство Тинкови! 
2 × спалня
2 × спалня+1
1×3
15
Цена
Price
68
25-35 Leva
Phone: 0899812747
E-mail: stefists@abv.bg; prof_i@mail.bg
www.tinich07.narod.ru
Stefka and Stanimir Tinkovi
9, Todor Stratiev Str.
Това е мястото, ако интересите в компа-
               нията са разнородни. Който иска да по-
                              мързелува, може да остане край открития
                                              басейн, да пробва джакузито и да си пие
                                                             кафето наслаждавайки се на безкрайни-
                                                                            те зелени хълмове. А по-дейните натури
                                                                                           през това време могат да се разходят до
                                                                                                           паметника на Георги Бенковски или до
                                                                                                                          хижа “Вежен” в резервата “Царичина”. На
                                                                                                                                            тях Балканът ще им покаже други преле-
                                                                                                                                                           сти. Вечерта без съмнение събира всички
                                                                                                                                                                           около барбекюто и студената ракия.
Lovech – Guesthouse 
 Tinkovata kashta 
1
German
Russian
25
Рибарица
Комплекс Арго
Ribaritsa
Complex Argo
The house of the Tinkovi family is a monu- This is the right place if your interests are
ment of culture, located on one small street different. You may just do nothing or take
in the old town of Lovech – the town of sunbath beside the swimming pool, have a
 lilacs. Stefka and Stanimir will give you a rest in the Jacuzzi drinking coffee and con-
 warm welcome in their cosy house. Just templating green hills. Take a walk to near-
 above Varosha (this is the name of the old est monument or even go further to Vejen
 town) is the medieval fortress with a stun- chalet in Tsarichina Reserve. If you do that
 ning view to Osum Valley and Lovech. Stroll you will be rewarded. In the evening all of
 the Bash Bunar allée, which will guide you you will gather around the barbecue and
  to the Byala Anasta fountain, whilst listen- cold Bulgarian rakija.
  ing the song of the nightingale 
София /Sofia - 120 кm
TinkovaTa kashTa
www.maps.domino.bg
София /Sofia - 155 кm
Varna/Варна - 307 кm
Varna/Варна - 370 кm
5 × 1; 16 × 2
13 × спалня
4 × 3; 9 × 5
English
Russian
15
7
15
10
Цена
30-50 Leva
Price
Phone: 06902 21 81; 0899 88 76 23
Fax:
06902 21 91
E-mail: z_argo@abv.bg
www.hotelargobg.com
Пламен Конов / Plamen Konov, 2 Prosveta Str.
Ловеч
Тинковата къща
69
Разположен е в китно балканско селце, в 
                полите на Троянския Балкан – комплекс от 
                                  реставрирани възрожденски къщи от ХIХ 
                                                  век сред пасторална природа. Край хотела 
                                                                   ромоли малка река, подходяща за плаж 
                                                                                  и риболов, околните баири са покрити с 
                                                                                                 вековни гори. Старият каменен мост от- 
                                                                                                                 вежда до уникалната селска черква. Това 
                                                                                                                                 райско кътче е в близост до много култур- 
                                                                                                                                                  ни и природни забележителности – отп- 
                                                                                                                                                                  равна точка за преходи в Национален парк 
                                                                                                                                                                                   Централен Балкан и посещение на Троянс- 
                                                                                                                                                                                                   ки и Батошевски манастири. 
6×2
2×3
2 × апартамент
70
Планинският път от Троян за Тетевен
               минава през с. Шипково в район с ве-
                            ликолепно запазена природа, богат на
                                           минерални извори. Неотдавна Диана се
                                                          завръща с мъжа си Димитър от САЩ и
                                                                       заедно решават да инвестират в малък
                                                                                      бутиков хотел, с изискана кухня и стилна
                                                                                                      декорация, в която преобладава автор-
                                                                                                                     ската керамика и камъка. Двамата се
                                                                                                                                   занимават професионално с керамика и
                                                                                                                                                  могат да споделят опит, докато разглеж-
                                                                                                                                                                  дате ателието или малкия магазин.
Skandaloto –Family hotel
Skandaloto – 1896
English
Russian
10
Шипково
   Хотел - ресторант Бакхус
1
Цена
20 Leva
Price
Phone: 06964 243, 0898 703 360;
0887 814 995
E-mail: skandalo@abv.bg
videx_hotel@abv.bg
Минчо Гигов / Mincho Gigov
София/Sofia -
176 km
The family hotel is located in a lovely village
at the foot of the Troyan Balkan Mountains. It
consists of restored Bulgarian revival houses
from the ХIХ century, which blend in per-
fectly with the rural nature of the region. A
small river murmurs around the house, which
is perfect for paddling in and fishing. The
surrounding hills are covered with ancient
forests and in the far distance are the peaks
of the highest part of the Central Balkan Na-
tional Park – a region rich in marked hiking
trails. Special places of interest in the vicinity
are Troyan and Batoshevo Monasteries.
3 × спалня
3 × 4 (апарт.)
Shipkovo
Hotel Restaurant Bacchus
The road from Troyan to Teteven goes through
the village of Shipkovo in a region of beautiful
nature and numerous mineral springs. Not
long ago Diyana and her husband Dimitar
have returned home from USA and opened a
small boutigue hotel with excellent cuisine and
elegant decoration with accent to their own
pottery artwork and stone elements. Both of
them are professional ceramists and willing to
share their experience with the guests while
they browse the little shop or decide to try
their own skills.
София /Sofia - 143 кm
Eng, Rus
Ger, Pol
2
2
4
15
6
3
Цена
50-70 Leva
Price
Phone: 0887 229 182,0878 229 182; Fax: 06966 385
dimetradb@abv.bg; etdemetra@europe.com
www.hotelbakhus.com; www.hotelbacchus.com
Диана Бояджиева / Diana Boyadjieva
1, Georgi Dimitrov Str.
Varna/Варна -
335 кm
Скандалото – Семеен хотел 
            Скандалото – 1896 
71
Отличена със сертификат за качество, 
                къщата предлага не само комфортни 
                              условия, басейн и приятна архитектура, 
                                              но и разнообразни преживявания. Село 
                                                              Валевци е изходен пункт за походи в НП 
                                                                             Централен Балкан. Можете да карате 
                                                                                            колело или да пояздите в конната база в 
                                                                                                            местността Лъгът. Домакините организи- 
                                                                                                                            рат още офроуд приключения, лов и рибо- 
                                                                                                                                            лов, а след изморителния ден ще хапнете 
                                                                                                                                                            чудни ястия. 
2×2
4 × спалня
1 × апартамент
15
Цена
Price
На 11 км от Дряново, близо до брега на р.
              Янтра се намират с. Гостилица и комплекс
                              Белла Терра, от който се открива простор-
                                              на гледка към Балкана. Къщите са разпо-
                                                             ложени сред уханната свежест на боровата
                                                                              гора, а 120-годишен извор дарява с живо-
                                                                                           творна сила местните жители и гостите на
                                                                                                            комплекса. Комплексът организира посе-
                                                                                                                            щения на културни забележителности и
                                                                                                                                           мероприятия сред природата, за които ще
                                                                                                                                                           ви разкажат на следващите страници.
Valevtsi
Balkan Guesthouse
German
Russian
72
Гостилица
    Комплекс Белла Терра
40-55 Leva
Тel./ Fax: 0675 33 282
Email: contact@guesthousebalkan.com
www.guesthousebalkan.com
Даниела Метева / Daniela Meteva
Guesthouse Balkan has received more than
one certificate for its quality tourist services.
Its comfortable accommodations are com-
plemented by a pool and pretty architec-
ture. If you like, the hosts can take you on a
sight-seeing tour by car. You can also choose
from hiking in Central Balkan National Park,
horseback riding, an off-roading adventure,
hunting and fishing. After a day full of ac-
tivities, try the wild game specialities and
other local dishes.
Gostilitsa
Complex Bella Terra
Gostilitsa is close to Yantra River and 11
kilometres from the town of Dryanovo. Its
location provides a picturesque view to the
village and the ridges of Stara Planina. The
complex’s houses are next to a pine forest,
whilst in the yard, there is a 120-year-old
fountain. During your stay, you will have a lot
of options for leisure activities. Check out the
following two pages.
София/Sofia -
195 км
София/Sofia -
200 км
Варна/Varna –
295km
8×2
2×3
English
11
11
3
11
1
11
Цена 280-400 Leva/house
25 Leva/pax
Price
Phone: 02/8873708; 0878 511 606; 0878511607
Email: bella_terra@abv.bg
www.bellaterra-bg.com
Стилиян Станимиров / Stiliyan Stanimirov
В.Търново/V.Tarnovo -
36 км
Валевци 
    Къща за гости Балкан 
73
74
74
75
Курортът “Люляците” е климатичен ку- 
                 рорт от местно значение. Разположен е 
                                в красива планинска местност на 15 км. 
                                               от Габрово. Надморската му височина е 
                                                              840 м. Комплекс „Люляците” е поместен в 
                                                                              красива триетажна масивна сграда в къ- 
                                                                                              сен бароков стил. Комплексът предлага 
                                                                                                              на своите клиенти модерно обзаведени 
                                                                                                                              хотелски стаи. На разположение на гостите 
                                                                                                                                               са дневен бар, ресторант със 180 места и 
                                                                                                                                                              лятна градина с 60 места, лоби бар, нощен 
                                                                                                                                                                             бар, балнеоложки център. За любителите 
                                                                                                                                                                                             на зимния спорт ски писта с влек и добре 
                                                                                                                                                                                                             обзаведен ски гардероб са в близост до 
                                                                                                                                                                                                                             комплекса. 
English
Russian
German
25
76
1
10
15
Цена
Price
15
15
28-90 Leva
Phone: 066 803429
Fax:
066 801445
E-mail: pro_gabrovo@dir.bg
www.lyulyatsi-gabrovo.com
Ценка Николова / Tsenka Nikolova
София/Sofia -
190km
Пристан на спокойствие и тишина... Тук
               можете да се поглезите с ароматерапия,
                              сауна и парна баня. Механата, оджакът
                                             и един от апартаментите се помещават
                                                            в реставриран хан от 1865 г. Изберете:
                                                                        поход сред природата – пеша или на кон,
                                                                                        посещение на местната тъкачна рабо-
                                                                                                      тилница и къщата с билките, екскурзия
                                                                                                                     до забележителностите в района - един
                                                                                                                                    ден няма да е достатъчен. А вечерите –
                                                                                                                                                   разходка по калдъръмените улички със
                                                                                                                                                                   стари къщи и дъх на здравец.
Gabrovo – Lyulyatsite 
 Complex Lyulyatsite 
17 × 1
44 × 2
8 × апартаменти
2
Кметовци
Комплекс Фенерите
Kmetovtsi
Complex Fenerite
Lyulatsite is a climate resort of local impor- At Fenerite (The Lanterns), pamper yourself
tance. It is situated in a pretty mountain area, with aromatherapy procedures, a sauna and a
15 km away from Gabrovo, at 840 m height. It steam bath. One of the buildings in the com-
suits a beautiful three-floored building with plex is a renovated inn from 1865. A single
an architecture in late Baroque Style. The day is not enough to experience the variety of
Resort offers to its clients modern and well- activities that the area offers – hiking, horse-
equipped hotel rooms. A day bar, restaurant back riding, traditional weaving workshops,
with 180 spaces, a summer garden with 60 an herbalist house and the many cultural
spaces, lobby bar, night bar, and a SPA centre landmarks in the region. In the evening, take
are also available. There is a ski slope with a a walk in the village – stone-paved streets,
tow lift and well – equipped ski rent near the old houses and the scent of geraniums.
 resort for all winter sports lovers. 
Варна/ Varna –
260 km
София/Sofia -
210 km
21 × 2
2 × спалня
5 × апарт.
Eng, Fr
Rus, Sp
Ger
2
15
4
1
Цена
Price
1
40-70 Leva
Phone: 067 193 267
Fax:
067 193 470
E-mail: fenerite@gmk.bg
www.fenerite.bg
Станимира Кроснакова / Stanimira Krosnakova
Габрово – Люляците
Комплекс Люляците
77
Стара планина
Регионална туристическа асоциация „Стара планина” е
сдружение и туроператор, който предлага програми и про-
дукти в областта на културния, еко- и селския туризъм, обе-
динени под името „По пътя на слънцето”.
Програмите са съсредоточени в Централна Стара планина с
акцент върху уникалното природно наследство на Национа-
лен парк „Централен Балкан” и Природен парк „Българка” в
комбинация с историята, традициите, бита и гостоприем-
ство на хората от Балкана.
Тръгнете по
Пътя на слънцето.
Усетете духа на България.
Regional Tourist Association
T
Gabrovo
Opalchenska Str 9, fl 2
Tel: 066/ 807 137
info@staraplanina.org
www.staraplanina.org
78
Stara Planina
he Regional Tourist Association Stara Planina is an association
and tour operator offering programmes and products in the field
of cultural, eco and rural tourism under the motto “Following the
Path of the Sun”.
Programmes are based in the region of central Stara Planina and
focus on the unique natural heritage of National Park Central
Balkan and Nature Park Bulgarka, together with the history,
traditions, culture and hospitality of the Balkan people.
Follow the path of the Sun
to experience the spirit
of Bulgaria.
Велико Търново
Семеен хотел Гурко
Ще го откриете на известната старинна
улица „Гурко”, събрала очарованието на
Велико Търново, с прекрасен изглед към
Янтра. Кокетно хотелче, от чиято фасада
ви намигат пъстри мушката, а дървото и
камъкът радват окото. Стаите умело съче-
тават обзавеждане с много вкус в градски
стил от началото на XX век с удобството на
баните от ХXI. Механата е любимо място
за ценителите на традиционната кухня, а
вниманието на персонала ви съпътства
навсякъде.
4×2
12 × спалня
4 × 3, 1 × 4
Veliko Tarnovo
Hotel-tavern Gurko
One will find this small hotel in the popular
old-fashioned street Gurko blending the
charm of Veliko Turnovo with the gorgeous
view on the river Yantra. The façade of this neat
hotel is studded with colourful geraniums and
decorated with wood and stone. The rooms
offer a tasteful combination of the urban style
from the early 20th c. and the convenience of
the bathrooms of the 21st c. The wine cellar
is a favourite place for traditional cuisine
connoisseurs, while the care of the staff will
make you feel comfortable all the time.
Eng, Fr
Rus
Ger
2
2
1
Цена
Price
80-130 Leva
(за стая)
Phone/ Fax: 062 62 78 38
E-mail:
hotel_gurko@abv.bg
www.hotel-gurko.com
Лозанка Цилиндрова / Lozanka Tsilindrova
33, Gurko Str.
София /Sofia - 220 кm
Varna/Варна - 220 кm
Регионална туристическа асоциация
79
Велико Търново
Хостел Номади
До Самоводската чаршия, този адрес е
идеален изходен пункт за разходка из ня-
когашната столица. Домакините Диана и
Емил Христови са изключително слънчеви
хора, които са преустроили и обзавели с
вкус една стара търновска къща. На по-
активните натури те предлагат възмож-
ности за пълноценна почивка – скално ка-
терене, планинско колоездене, екскурзии
до Арбанаси, Боженци, Етъра с транспорт
на домакините. И не пропускайте впечат-
ляващата гледка от стаите под покрива!
English
Russian
1
Цена
35-50 Leva
Price
Phone: 062 604129; Fax: 062 621519
E-mail: thehouse@abv.bg
www.thehouse-bg.com
Емил Христов / Emil Hristov
4, Slaveikov Square
20
80
1
1
In the town of Viliko Turnovo, between its
old and new parts, there is a very nice place,
suitable start point for dashing around in
Bulgaria’s former capital. Your hosts Diana
and Emil Hristovi are very shiny people who
have furnished the house with contemporary
style and taste. If you are sport active person
you may try rock climbing, mountain biking
or bus tour to the cultural cities Arbanasi,
Bojentsi, Etura.
София/Sofia - 215 км
Варна /Varna - 220 км
The house is at the heart of the old town
of Veliko Tarnovo – on the beautiful Gurko
Street famous for its authentic 19th-century
houses. Nomads Hostel itself is a memorial
house dating back to the revival period in the
Bulgarian history and has been renovated to
meet the needs of contemporary life. Here
you can enjoy the panoramic view revealed
from the balcony and savour the charm and
quiet of the old times. Or you can walk around
the beautiful town and explore. The hosts will
help you to live through an unforgettable
holiday. And remember their slogan - “Come
as a guest, leave as a friend”!
София /Sofia -
220 кm
KASHTATA
NOMADS
GURKO
2
Veliko Tarnovo
Nomads Hostel
Veliko Tarnovo
Kashtata Guesthouse
1×2
2 × спалня
1 × 3; 1 × 4
Намира се в сърцето на Велико Търново –
на улица Гурко, известна с автентичните си
къщи от XIX в. Сградата е паметник на кул-
турата, съхранила духа на Възраждането и
в същото време реновирана, за да срещне
нуждите на съвремието. Тук можете да се
насладите на панорамната гледка от бал-
кона и да усетите чара и спокойствието на
старите времена, или да се разходите из
града и околностите. Домакините ще ви
помогнат да изживеете една незабравима
почивка. И да не забравите девиза им –
“Ела като гост, тръгни си като приятел”!
2×2
2×4
1×5
3
Eng
Rus
Ger, Fr
1
5
5
Цена
Price
20-30 Leva
Phone: 062 603 092
E-mail: info@nomadshostel.com
www.nomadshostel.com
Недялко Йорданов / Nedialko Yordanov
27, General Gurko Str.
Varna/Варна -
220 кm
Велико Търново
Къща за гости Къщата
81
Хотел Трапезица
се намира в центърa на Велико Търново,
недалече от музеите и старинните паметници.
Разполага със 73 легла в: 2 апартамента,
18 двойни стаи, 7 стаи с 3 легла и 3 стаи с 4
легла. Има зала за срещи и конференции. От
терасата на ресторанта се открива прекрасна
гледка към река Янтра.
Hotel Trapezitsa
TOURIST ltd,
Veliko Tarnovo, 79, Stefan Stambolov Str.
phone/fax +35962 635823; 062/ 62 99 39
e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
www.trapezitca1902.com
The hotel is situated in the very centre of Veliko
Turnovo, not far from the museums and the
old momuments and places of interest.The
hotel offers 73 beds, which are situated in 2
suites, 18 double rooms, 7 rooms with 3 beds
each and 3 rooms with 4 beds per room. There
is also a hall for conferences and meetings. A
beautiful scenery can be seen from the terrace
It is a pleasure for us to
welcome you as our guest !
Hotel-restaurant
Momina Krepost
Туристически комплекс
Момина крепост
Разполага с хотелска част със 156 места
в стаи с 2 и 3 легла, и апартаменти, всяка
със собствен санитарен възел и централно
отопление, ресторант, кафе-сладкарница-
дискотека и 3 конферентни зали. В непо-
средствена близост е разположена лятна
тераса над малко езеро.
Комплексът се намира на около 4 км от
гр. Велико Търново (с автобус, около 10 км), в
местността Ксилифор, крайградската турис-
тическа зона с възможности за преминаване
по разнообразни маркирани туристически
маршрути. Само на 2-3 км е Архитектур-
но-историческият резерват с. Арбанаси, с
типичните възрожденски къщи, църкви и
манастири.
82
It has a hotel part for 156 places in rooms for 2
and 3 beds, and 4 suites.
The restaurant offers cosy atmosphere for 150
people, with rich menu with traditional Euro-
pean and Bulgarian food. There is a coffee shop
and disco. For seminars, conferences, trainings
and congresses we offer 3 conference halls
(with 20, 40 and 100 places) with a necessary
equipment. A summer terrace with a small lake
is situated in immediate closeness.
The complex is situated at about 4 km from
Veliko Tarnovo (with a bus at about 10 km) in
the neighbourhood of Ksilifor in the near town
tourist sport area.
In further 3 km is the Historical and architec-
tural reserve Arbanasi, with its typical houses
of the Bulgarian national revival, churches and
monasteries. The place of the hotel-restaurant,
the climate in the area, the magnificent na-
ture, silence and solitude are good conditions
for rest and relaxation.
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ:
• Резервации в туристически хижи и хотели
• През всички сезони отдих сред природата
• Планински лагери, бели и зелени училища
• Екскурзионни летувания
• Алтернативни форми на туризъм
• Преминаване по еко-пътеки и пешеходни турис-
•
•
•
•
тически маршрути в района на Велико Търново с
квалифицирани планински водачи
Карти и полигони за спортно ориентиране в
града и околностите на Велико Търново
Разнообразни екипирани маршрути за катерене на
скали в района на манастира Света Троица и мест-
ността Устето, и по изкуствени катерачни стени в
града, предоставяне на екипировка и оборудване
Маркирани маршрути за планинско колоездене и
крос кънтри, предоставяне на планински байкове
Квалифицирани инструктори
WE CAN OFFER yOU:
• During all seasons a vacation amidst narute
• Mountain camps, “white” and “green” schools
• Alternative forms of tourism
• Getting through special ecopaths and walking tourist
•
•
•
•
•
trails situated with qualified mountain guides in the
surroundings of Veliko Tarnovo town
Maps and ranges for sport orienteering in the town and
in the nearby areas, training with qualified instructors
More than 250 various and equiped routes for climb-
ing on rocks in the district of the monastery “Saint
Trinity” and the area “Usteto”, and 3 artificial climbing
walls in the town with qualified instructors and supply
with equipment
Marked routes for mountain biking with qualified
instructors, we also offer mountain bikes which can
be hired
Ski tourism with qualified instructors and ski warbrode
Accommodation in hotels and huts.
ЛИЦЕНЗ ЗА ТУРОПЕРАТОР 05125
83
Елена
Йовчевата къща
E
stablished in 1921, the wine factory
Vinprom Liaskovets Ltd. Is well-known for its wines,
and huge wine casks tell of centuries old traditions.
Wine tasting here with Iordanka Golakova is
something special with her love and enthusiasm
for singing Bulgarian folksongs and telling stories
about wine traditions. Fascinated by the journey
into the mysteries of Bulgarian wine culture visitors
usually end up having a great time and joining in
with the singing. Connoisseurs can browse through
the wine collection, or reserve bottles in advance
from the next harvest. Here you can even see an
old Roman’s wine-press (III century) founded in the
vineyard.The keys for the guestrooms at Laskovski
monastery are held at the wine cellar.
1 × 1, 5 × 2
3 × спалня
3×3
Elena
Yovchevata kashta
Is there any better way to experience old
Bulgarian traditions than a stay in an
authentic old house from the XVIII century?
The house was restored in 2003 and combines
typical architecture, ancient furniture and
an ethnography collection. Located among
picturesque mountains you can spend a
wonderful holiday here in every season.
There is no time for boredom with picnics,
barbecues, fishing, picking mushrooms, or a
photo safari to choose from . Tthere are a lot
of cultural and historic places in the area, and
if it is winter you can go skiing nearby.
4
English
Russian
3
1
3
3
3
Варна/Varna -
208 km
София/Sofia -
260 km
Велико Търново /
Veliko Tarnovo -
38 кm
Phone/fax: 0619 23 007
Mobile: 0878 13 69 77
84
mail:
vinarna@mbox.contact.bg
3
Цена
25 Leva
Price
3
20
Phone: 052 636651; 06151 5516; Fax: 052 636662
E-mail: elenahouse@mail.bg
www.yovchevatakashta.com
Мая Кожухарова / Maya Kojuharova
10, Kilajevtsi Str.
B
инпром “Лясковец” е основан през
1921 г и е известен с превъзходните си
пенливи вина и дългогодишни традиции.
Дегустациите се водят от Йорданка Голако-
ва. Тя предава своя ентусиазъм и любов с
жарки песни и увлекателни разкази за бита
на българина и страстта му към виното.
Омаяни от пътуването в тайните на българ-
ската винена култура, всички пригласят и се
веселят, а ценителите обръщат поглед към
колекционните вина или договарят бутилки
от следващата реколта. Ще видите и римска
преса за грозде от III век, открита в лозовите
масиви. Винарната “държи ключа” на стаи-
те за гости на Лясковския манастир.
Какъв по-добър начин да почувствате
традициите от това да отседнете в къща
от края на XVIII век? Архитектурата, ста-
ринните мебели и етнографската сбирка,
реставрирана през 2003 г., се съчетават
прекрасно със съвременни сервизни по-
мещения. Разположена сред живописния
Еленски Балкан, на брега на река Килъжка,
тя е идеално място за семейни ваканции
през всеки сезон, пикник, барбекю, рибо-
лов, гъбарство, фотография. Наблизо има
много културни и исторически забележи-
телности, а през зимата на 14 км любите-
лите на ските могат да карат на воля.
85
Самото име на китния старопланински Еленският Балкан е прекрасно кътче в Се-
                град ви кара да мечтаете. Ако търсите верна България, което пленява всеки свой
                               селски бит, съчетан с възрожденски дух, гост с красивата си природа и биологично
                                               изисканост и конфорт от ХХI век, мястото разнообразие. Насред тази хубост е разпо-
                                                               е този комплекс за селски и екотуризъм. ложено с. Средни колиби. Малкото селце е
                                                                               Величествената гледка, откриваща се към приютило комплекс Еленски ритон, който е
                                                                                                Еленския Балкан, не може да се опише. запазил духа на района от стари времена и
                                                                                                              Възможностите в района са много: пеше- впечатлява с големите си чардаци, от които
                                                                                                                              ходни турове, пикници, риболов и слън- всеки гост може да се любува на Балкана и
                                                                                                                                             чеви бани по поляните. За приключенски да вдиша с пълни гърди от чистия въздух.
                                                                                                                                                             настроените, може да се организира скал- Домакините са готови с множество предло-
                                                                                                                                                                             но катерене, скален тролей и колопреходи. жения за прекарване на свободното време,
                                                                                                                                                                                              Спрете да мечтаете и поемете към Елена! а вечер вкусните традиционни гозби и уют-
                                                                                                                                                                                                                                                   ната атмосфера приканват всеки да забрави
                                                                                                                                                                                                                                                                    за всичко и да се наслади на момента.
Elena – Complex
Kostadinovite kashti
7×2
3 × спалня
1
Средни колиби
      Комплекс Еленски ритон
2
2
2
Цена
18-30 Leva
Price
Phone: 06151 2379; 0899 792 109; Fax: 0615 3632
E-mail: elena_hotel@abv.bg;
elena_hotel@netbg.com; www.helkk.com
Росица Димитрова / Rositsa Dimitrova
5, Chukani Str.
Elena – a name that makes you dream! Lo-
cated in the Balkan Mountains, this small at-
tractive town gives you the right answer to the
question – where to find a rural atmosphere
combined with the Bulgarian revival spirit,
refinement and 21st century comfort – in the
Kostadinovite kashti Complex for rural and
ecotourism. The majestic scenery towards the
mountains is difficult to describe. In the vicinity
there are plenty of opportunities: to go on hik-
ing, fishing, sunburn on the meadows and have
picnics. For those who are keen on adventures,
rock climbing and mountain biking can be also
organised. Stop dreaming and go to Elena!
Sredni kolibi
Complex Elenski riton
Sredni Kolibi is close the town of Elena in
the Stara Planina range, where you will be
delighted by the wild nature and great bio-
diversity. The Elenski Riton complex was built
adhering to the Bulgarian Revival style of ar-
chitecture, with its wide terrace giving guest
a picturesque view towards the mountain.
Guests can choose from a variety of activities
or just relax near the pool. In the restaurant,
the traditional meals and cosy atmosphere
will please your senses, let you forget about
stress and enjoy the moment.
8×2
10 × спалня
2 × апарт.
Еnglish
German
Russian
3
Varna/Варна -
218 кm
София /Sofia - 246 кm
Велико Търново/
Veliko Tarnovo - 25кm
Елена / Elena
14
25
Цена
25-30 Leva
Price
Phone: 06158 224; 0897 863 027
Fax:
06158 202
E-mail: office@elenaholiday.com
www.elenaholiday.com
Гинка Георгиева / Ginka Georgieva
София/Sofia - 260 km
Варна/Varna - 240 km
86
1
Елена – Комплекс 
        Костадиновите къщи 
87
Община ПЛЕВЕН
О
▲ The Regional History Museum
▼ Panorama Plevenska Epopeya – 1877
88
бщина Плевен е разположена в сърцето
на Дунавската равнина, на еднакво разстоя-
ние (30 км) от р. Дунав и Стара планина. Сре-
дищното положение на град Плевен опреде-
ля от векове и до днес неговото развитие като
комуникационен и стратегически център.
Със своите 137 000 жители Плевен е седмият
по големина град в България. През годините
градът се е утвърдил като туристическа дес-
тинация на музеите заради множеството
си експозиции: Параклис-мавзолей ”Св.
Георги Победоносец” и Панорама “Пле-
венска епопея-1877 г.”, паметникът на
ген. Скобелев и едноименният парк,
къщата-музей “Цар Освободител Алек-
сандър II”, Регионалният исторически
музей.
В Плевен има драматичен и куклен теа-
тър, държавна филхармония, Север-
няшки ансамбъл за народни песни и
танци, многобройни галерии, читалища
и библиотеки. Нощният живот също не е
скучен. Разнообразие от клубове, барове и
ресторанти предлагат на своите посетители
приятна и атрактивна обстановка.
В непосредствена близост до града е разпо-
ложен красивият парк “Кайлъка”, който
предлага прекрасни условия за отдих, вело-
туризъм, катерене и водни спортове. Нами-
ра се в живописен каньон с богата растител-
ност, водни басейни и ценни исторически
забележителности.
В една от многото естествени пещери в цен-
тралната част на “Кайлъка” само на 5 киломе-
тра от Плевен бе открит и първият в страната
и на Балканите Музей на виното. В еноте-
ката на музея се съхраняват от 30- до 90-го-
дишни елексири. Част от колекцията са и над
6 000 бутилки съвременни вина от всички
марки и винарски райони на страната, което
поставя обекта в полезрението на ценители и
колекционери от страната и чужбина.
PLEVEN Municipality
P
leven Municipality is in the heart of the Dan-
ube Plain, 30 kilometres from both the Danube
River and Stara Planina. Due to its centralised lo-
cation, Pleven has been a noted communication
and strategic centre for centuries.
With a population of 137 000 inhabitants, Plev-
en is the seventh-largest city in Bulgaria. It has
positioned itself as an important tourist destina-
tion for military history museums, all of which
feature different exhibitions: Chapel Museum
Sveti Georgi Pobedonosets, Panorama
Plevenska Epopeya – 1877, the monument
of General Skobelev, the eponymous park,
house-museum Tsar Osvoboditel Alexan-
der II and the Regional History Museum.
Pleven is also famous for its drama and pup-
pet theatre, the Severnyashki national
philharmonic ensemble for folk dance and
song, galleries and a great number of chital-
ishte (community centres) and libraries. Pleven
is also a place for various entertainment with its
clubs, bars and restaurants that create a young
and appealing atmosphere.
Nearby, the beautiful park Kayluka offers great
opportunities for relaxation, cycling, climbing and
water sports. It is situated in a scenic canyon with
rich vegetation, natural pools and sites of valuable
historical heritage. The first in Bulgaria and on the
Balkans, the Wine museum can be found in
one of the many natural caves in the central part
of Kayluka, only 5 kilometres from Pleven. The
winery and the museum preserve 30- to 90-
year-old vintages. Its collection also in-
cludes more than 6000 bottles of con-
temporary wines from all brands and
wine regions in the country, drawing
draws connoisseurs and collectors
from Bulgaria and abroad.
▲ The Art Gallery Svetlin Rusev
▼ The Wine museum
София/Sofia -
167 км
ПЛЕВЕН
PLEVEN
Visitor Centre Pleven
Vuzrazhdane Sq
Tel: 064/ 824 004
tourpleven@abv.bg;
www.tourinfo.pleven.bg
89
Природен
парк
П
ПЕРСИНА
рироден парк „Персина” е единственият
парк по поречието на р. Дунав. Разположен е в
Свищовско-Беленската низина. Паркът обхваща
множество острови и територии, заети с естестве-
ни заливни гори, вътрешни блата и крайдунавски
влажни зони. Уникалността и голямата значимост
на островите превръща парка в най-голямото по
площ Рамсарско място* в България. За да се съх-
ранят и опазят тези уникални екосистеми, на те-
риторията на парка са обявени редица защитени
местности – „Персин-изток”, „Плавала”, „Кайкуша”.
Най-голямото богатство на Природния парк са
птиците, а един от символите му е морският орел.
За неговото опазване са обявени два резервата –
о. Милка и о. Китка. В ПП „Персина” е възстановена
първата влажна зона по българското поречие на
р. Дунав, с цел запазване на типични дунавски бла-
та и характерната блатна растителност, заедно с на-
селяващите ги колонии от диви патици, гъски и др.
За туристите и посетителите на парка, по поречи-
ето на реката са изградени кътове за отдих, място
за барбекю и места за наблюдение на птици, до
които се достига по обособените велосипедни и
пешеходни маршрути. Най-атрактивен е водният
маршрут „В обятията на Дунав”, който дава въз-
можност по вода да се обиколят част от острови-
те, влизащи в границите на парка.
Административната сграда на Дирекцията на пар-
ка е обособена и като посетителски център, в него
често са изложени експозиции и изложби от цяла-
та страна, предимно на екологична тематика. Тук
можете да намерите и необходимата ви информа-
ция и рекламни материали за Природния парк.
Посещението на ПП „Персина”, наблюдението на
птиците, разходката сред природата и обиколката
по маршрутите са голямо приключение за всички
гости и посетители.
* Рамсарската конвенция е международно споразу-
90
мение за опазване на местообитания на водолю-
биви птици.
PERSINA
Nature
Park
T
he park is the sole in Bulgaria to be located
along the Danube River, in the Svishtov-Belene
lowlands. It consists of numerous islands,
marshlands and riverine wetlands. The unique-
ness and great importance of the park turns it
into the largest Ramsar convention site in Bul-
garia. Several protected areas serve to preserve
these unique ecosystems – Persin-iztok, Plavala
and Kaykusha.
Varied bird life is a key feature of the park and
two of the islands – Milka and Kitka – are des-
ignated reserves to protect the park’s symbol,
the White-tailed Eagle. The wetland region of
Persina Nature Park has been revived in order
to preserve the distinct Danubian marshland
ecosystems, including the wild ducks, geese and
other bird populations.
Visitor Centre Persina
www.persina.bg
Cycling and hiking routes along the riverbanks
lead to a number of rest and observation points.
Perhaps the most appealing is the eco-route V
Obyatiyata na Dunav (“In the Lap of the Dan-
ube”), which offers the possibility to visit several
islands within park boundaries via motorboat.
The administrative building of the park director-
ate accommodates a visitor centre, often hosting
travelling exhibitions on environmental themes.
Information and promotional materials about
the park are also available here.
Visits to the park, bird-watching and walking the
routes are a great experience for all guests.
5 Persina Str., Belene-5930
Tel: 0658/ 326 84
e-mail: persina@abv.bg
91
Фестивал на
Античния Рим
SVISHTOV
SOFIA
92
ОРЕЛ НА ДУНАВА
П
рез 2008 г. в красивия крайдунавски
град Свищов за първи път се проведе Фес-
тивал на Античния Рим „Орел на Дунава”,
който пресъздава военния бит и сблъсъците
между имперски Рим и вражеските племена
и народи. Декор на фестивала бе римският
легионен лагер и ранновизантийски град
Нове, който се намира на 2 км източно от
Свищов. Градът е възникнал около 45 г. сл.
Хр. Голяма историческа значимост на Нове
придава и статутът му на резиденция на ост-
готския крал Теодорих Велики, който в края
на V век започва оттук своя знаменит поход
към Рим, довел до падането на Западната
римска империя. В Нове под наставленията
на раннохристиянския архиепископ Вулфила
готите получават християнско кръщение и
самобитна писменост.
Фестивалът започва на брега на Големия
завой – най-южната точка на Дунав. След
това се пренася на градския стадион, където
е дървеният каструм с автентични защитни
кули, палистрада и непристъпен вход. От
двете страни на входа на лагера са подредени
палатките на легионерите. В центъра се изди-
га олтарът, а зад него палатката със статуите
на боговете от Пантеона. В каструма войните
демонстрират ефективността на античната
римска артилерия – стрелба с каробалиста,
катапулт и онагер. Варварският лагер е доста
по-прост - палатките са построени в полу-
кръг, подобно на галско селище и оградени
от дървени огради и сламени бали. В средата
е светилището – камъни, подредени в кръг
върху малък хълм. В следобедните часове се
разиграват гладиаторски битки, а след това и
битки между легиона и варварите. В края на
фестивала е концертът на групите за танци и
за класически театър с епиграми и сценки по
древноримския автор Марциал.
Фестивалът се провежда в края на септември.
of
THE EAGLE OF THE DANUBE Festival Rome
Ancient
F
estival of Ancient Rome Orel na Dunava took
place for the first time in 2008, near the riverside
city of Svishtov. It recreates the military lifestyle
and conflicts of imperial Rome and the enemy
tribes and peoples. The Roman legion camp and
the early-Byzantine town Novae were situated 2
kilometres east of Svishtov.
The city itself was established in about AD
48, but its historical importance comes from
the choice of Theodoric the Great, king of the
Ostrogoths, to establish it as his nation’s capital
in 483. Theodoric’s attack on Rome at the end
of 5th century lead to the fall of the Western
Roman Empire.
The festival begins at the end of September at
Golemiya Zavoy, the point furthest south of the
Danube. It continues on at the local stadium,
which hosts a wooden castrum with authentic
defense towers, a stockade and an inaccessible
entrance. The tents of the legionaries are
positioned along the two sides of the camp
entrance. An altar is erected in the centre and
behind it is a tent with statues of the Pantheon.
Soldiers demonstrate the efficiency of the ancient
Roman artillery by shooting with carroballista,
onager and catapult. The barbarian camp is
much simpler — tents are arranged in half-
circle like in a Gaelic village, and surrounded by
wooden fences and piles of straw. In the centre
is the sanctuary, with stones arranged in circular
shape on a small mound. In the afternoon,
gladiator fights take place, followed by battles
between the legion and the barbarians.
The festival wraps up with dancing and classical
theatre troupes acting out plays by the ancient
Roman poet Martialis.
Tourism Committee — Svishtov
Dimitar Hadjiev Str 2
Tel: 0631/ 603 71
info@visitsvishtov.com; www.visitsvishtov.com
93
РУСЕНСКИ ЛОМ RUSENSKI LOM
С каяк към дивата природа 
Природен парк
Along the Cherni Lom River by kayak
Природен парк “Русенски Лом” е обявен за
защитена територия през 1970 г. Той съчета-
ва разнообразна, богата и запазена природа,
ценно културно-историческо наследство и
гостоприемни хора.
Подходът към водния маршрут „С каяк към
дивата природа на Природен парк „Ру-
сенски Лом” е откъм село Червен, на 35 км
от град Русе, където върху обградения от река
Черни Лом скален рид се открояват руини от
XII век. Днес останките са запазени в археоло-
гически резерват “Средновековен град Червен”.
Тук е бил един от най-големите военно-адми-
нистративни, стопански и църковно-културни
центрове на Второто българско царство. Той е
с добре откроена градоустройствена структу-
ра, включваща вътрешен укрепен град върху
▲ Archaeological reserve The medieval town of Cherven обширен скален рид и външен град в под-
ножието на скалите и по околните хълмове.
Ruse, Skobelev Blvd 7
Бил е голям търговско-занаятчийски център
с развити железодобив, железообработване,
Tel: 082/ 872 397, Fax: 082/ 828 730
info@lomea.org; www.lomea.org
златарство, строителни, художествени, бито-
ви и др. занаяти, възел на пътища от р. Дунав
▼ The archaeological reserve of Ivanovo Rock Churches към вътрешността на страната, духовно и
просветно средище, свързано със скалните
манастири по долината на р. Русенски Лом.
Стартът на маршрута е при старата воденица.
Овладяването на каяка изисква усет и позна-
ния, затова опитни водачи обучават предва-
рително екипажа. По маршрута няма опасни
бързеи и падове. При село Кошов, на левия
бряг на реката, има пункт за наблюдение на
птици. Крайната спирка е в близост до архе-
ологически резерват “Ивановски скални църк-
ви”, обект на ЮНЕСКО. Тук е монтиран понтон,
от който се изтеглят лодките. В заслона, в
съседство, може да накладете огън в камина.
Над заслона започва екопътека „Грамовец”. По
леки за изкачване стълби се навлиза в Сред-
новековния скален манастир, изграден в ин-
тересни плитки пещери.
94
Rusenski Lom was designated a nature park in
1970. As a protected area, it brings together diverse
and preserved natural habitats, valuable cultural
and historical heritage, and hospitable people.
The water route Along the Cherni Lom River
by Kayak starts at the village of Cherven, 35
kilometres south of the city of Ruse. Here, the rock
hill surrounded by the Cherni Lom River reveals
outstanding ruins of a fortress from the 12th
century. Today, the remains are preserved within
the medieval town of Cherven, an archaeological
reserve.
The town was an important military, economic
and cultural centre during the Second Bulgarian
Empire (1185-1396). Remains preserve the notion
of an urban-planned structure, including an inner
consolidated part on a small plateau, curved out
by one of the meanders of Rusensi Lom River, and
an outer area surrounding it. The strategic site,
sound structure, well-developed crafts, iron- and
goldworking, and the numerous rock monasteries
along the Rusenski Lom contributed to the great
prosperity of the town.
The start of the water route is next to the old mill.
Mastering kayaks requires skills and knowledge,
but the crew is trained in advance by experienced
guides. The lack of dangerous rapids or falls along
the river, which passes through a bird-watching
station near the village of Koshov, makes it an
easy and pleasant experience for the tourist. The
final stop is in the vicinity of the archaeological
reserve of Ivanovo Rock Churches, a UNESCO site.
There are a number of facilities at the end of the
water route, such as a pontoon for the boats and
a nearby shelter with a hearth. The shelter is the
starting point of the eco-path Gramovets, which
leads the visitors to a medieval rock monastery
built into intriguing shallow caves.
Nature Park
95
Нисово
Хотел Черният щъркел
Хотелът предлага модерна и много уютна
обстановка – самостоятелни къщи, меха-
на, басейн и спортен център. На разходка
до вековния бряст в селото ще се насла-
дите на скалните венци по бреговете на
Лома, лозовите насаждения на местната
винарна и... тамплиерските гробища. Ако
желаете, стопаните ще ви приготвят пик-
ник за този излет. Самото село пази тра-
дициите си: на Лазаровден в обиколката
си по къщите лазарките не пропускат да
посетят и хотела.
2 × 10
Nisovo
Hotel Black Stork
1
English
Russian
10
96
1
Цена
40-60 Leva
Price
Phone: 0886 006 401, 0884 605 825; Fax: 08196 233
E-mail: black_stork@yahoo.com
www.black-stork.com
Росица Василева / Rositsa Vasileva
12, Tsar Osvoboditel Str.
This hotel offers a modern, cosy atmosphere
– separate houses, a tavern, swimming pool
and sport centre. A walk to a century-old elm
tree will bring before your eyes the cliffs ris-
ing above the meanders of the Rusenski Lom
River, the local vineyards and a Templar burial
ground. The hosts at The Black Stork can pre-
pare a picnic basket for your walk. The village
of Nisovo has well preserved its traditions and
still performs the “Lazarki” custom – eight
days before Easter, young girls go about the
houses and sing songs. They do not miss visit-
ing the hotel either.
Raynov and Sons Winery
ВИНАРСКА ИЗБА РАЙНОВ И СИНОВЕ предлага
великолепно съчетание на две изживявания: въз-
хищение от природните красоти на Поломието и де-
густирането на хубави вина. Двете дегустационни
зали целогодишно са отворени за посетителите.
Избата е проектирана за производство на малки
количества бутикови вина. Осигурен е затворен
цикъл – от производството на грозде до бути-
лирането на вината. За отлежаването им се из-
ползват френски дъбови бъчви, които деликатно
омекотяват и трайно допълват вкуса и ароматите
на виното. В лозовите масиви преобладават се-
лектираните френски сортове Совинъон Блан,
Шардоне, Каберне Совинъон, Мерло и Каберне
Фран. Те са засадени на терени с южно изложе-
ние и силно варовити почви в канъона на река
Русенски Лом, където слънцето нежно пълни със
сладост всяка чепка грозде.
RAYNOV AND SONS WINERY offers a great
mixture of experiences: admiring the beauty
of the region of Polomieto and degustation of
good wines. The two degustation halls are open
for visitors all-year round.
The wine cellar is suitable for the production
of a small quantity of boutique wines. A closed
cycle of production is guaranteed – from
growing grapes to bottling the wines. Aging of
the wines is done in French oak barrels which
delicately soften and add to the wine scent and
flavour. The grape yards are filled with fine se-
lection of French sorts like Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot and
Cabernet Franc. They are planted in south-fac-
ing terrain and concentrated limy soils in the
river canyon of Rusenski Lom, where the sun
gently embraces each grape cluster.
Русе/Rouse -
27 км
София/Sofia -
365 км
Nisovo, tel. 0889 519 925
hed2000@abv.bg
www.raynoff.com
97
Комплекс «Левента» Complex Leventa
Интериорна забележителност и място, което задължително трябва да се по- With its remarkable interior, Complex Leventa is a must-see site
                              сети в Русе, е емблематичния за града Комплекс «Левента». «Левент Табия» in the town of Ruse. Levent Tabia is the name of the 200-year-
                                                            е името на сградата с над 200-годишна история, в която са разположени old building where Restaurant Leventa and Winery House Ruse are
                                                                                       ресторант «Левента» и винарска къща «Русе». Стенописите, които украсяват located. Wall-paintings in the hallways of the complex recreate
                                                                                                                      залите на комплекса, разказват сюжети от българската история. scenes from Bulgarian history.
Ресторант «Левента »
Phone +359 82 862 880
Ние знаем, че доброто вино и добра-
та храна трябва да се съчетават, за
да е пълно оценяването им. Гостите
могат да се насладят на уникалното
вино с марката Левент, което опре-
деля цялостния кулинарен стил на
ресторанта. Специалитетите от бъл-
гарската национална и от световната
кухня са част от хармонията на истин-
ското удоволствие.
Restaurant Leventa
We know that good wine and good
food should be properly combined
in order to be appreciated. Our
guests can enjoy the unique wines
with trademark Levent, which deter-
mine the overall culinary style of the
restaurant. Typical Bulgarian cuisine
and international dishes are part of
the harmony of real pleasure for
visitors.
Русе, местност Левент Табия, ул.“Генерал Кутузов”23; www.leventa-bg.net
998
8
Винарска къща «Русе»
Съвременно оборудвана винарска изба
за производство на бутикови серии
бели и червени висококачествени вина
с марката Левент, съчетава българските
традиции и съвременните тенденции
във винопроизводството. Зад древните
каменни стени с дебелина над 2,30 м,
гарантиращи постоянна температура,
вината отлежават във френски и аме-
рикански дъбови бъчви.
Winery House Ruse
Phone +359 82 862 884
winery.house.rs@mail.bg
The contemporary wine cellar with up-
to-date equipment produces boutique
red and white high quality wines with
the trademark Levent. They combine
the Bulgarian traditions and the mod-
ern trends in winemaking technology.
Wine ages in French and American
oak barrels behind the ancient 2,30 m
thick stone walls that guarantee con-
stant temperature.
Fax +359 82 862 898; 23, General Kutuzov Str., Ruse, Levent Tabia place
99
99
BOZHENTSI
architectural &
historical reserve
WWW.SHARLOPOV.EU
100
E CO HOUSES
Tel:
( +359 62) 600 607
Bozhentsi village
Tel./Fax: ( +359 62) 606 569
E-mail: o ffice@yantrabg.com
Feel the spirit of
101
само планините крият привлека-
Нетелни плато е за ваканция.най-ста-
места
Добру-
джанското
обитавано от
102
ри времена и предлага на своите гости
уникални възможности: от докосване
до тракийската култура и посещение на
гробницата в с. Свещари (световно кул-
турно наследство на ЮНЕСКО) до без-
грижна разходка по скалистия бряг на
местността Яйлата или посещение на
алианското светилище Демир Баба Теке.
В списъка на задължителните за посе-
щение обекти са още старите български
столици Плиска и Преслав, крепостта
Калиакра на морския бряг, която пази
легендата за 40-те български девойки,
предпочели смъртта пред това да отстъ-
пят от вярата си, монументалният скален
релеф на Мадарския конник (световно
културно наследство на ЮНЕСКО), скал-
ните манастири Аладжа край Варна и
скитовете в Шуменското плато, Томбул
джамия в Шумен. И това не е всичко.
Дворецът в Балчик от началото на ХХ
век съчетава в себе си възрожденска с
ориенталска архитектура и великолепна
ботаническа градина с кактуси.
Един различен досег до миналото пред-
лагат музеите. Във Варна може да се види
най-старото злато на света (4200 г.пр.Хр.) и
предмети от най-голямото разкрито енео-
литно селище в Дуранкулашката селищна
могила. Музеят в Каварна пази интересни
експонати от древността и Средновекови-
ето, открити по време на подводни архео-
ложки експедиции. Има какво да се види и
в Търговище, Разград и Тутракан.
Природата е не по-малко щедра. В райо-
на се намират два природни парка - Шу-
менско плато и Златни пясъци, които
предлагат възможности за приключе-
ния и развлечения, както и нос Кали-
акра - едно от предпочитаните места за
подводна археология в България. Край
Шабла и Дуранкулак действа център
за наблюдение на птици. В Силистра е
биосферният резерват Сребърна, част
от Световното природно наследство на
ЮНЕСКО, където гнездят над 160 защи-
тени вида птици. На 18 км от Варна се
намира природният феномен Побитите
камъни, формиран от ерозията в про-
дължение на 50 млн. години.
По брега на Черно море ще откриете по-
редица от усамотени заливи и отвесни
скали, където единствената истинска
степ в България се среща с морето - нос
Шабла, Камен бряг, дивите плажове на
Дурaнкулак, Яйлата, Русалка, Болата
– та чак до Тузлата на юг. Има няколко
известни места за отпускаща почивка:
лековитите кални бани на Тузлата и Свети
Константин, царската резиденция Евкси-
ноград, известна и с качествените си вина
и коняци. Морската столица на България
Варна е привлекателна с Аквариума, ста-
рите римски терми, Морската градина и
Делфинариума.
Почитателите на риболова ще открият
подходящи места по р. Камчия и мно-
гобройните язовири в района, край Вар-
ненското и Белославското езеро, както и
на север по брега на морето.
Що се отнася до кулинарните специали-
тети, не бива да забравяме известната
смядовска луканка, която ценителите
могат да изпробват с осмарски пелин.
Почитателите на белите вина могат да се
насладят на селекциите на винзаводите
в Шумен, Русе и Велики Преслав или да
направят дегустация в специализиран
ресторант във Варна.
Ancient Culture and
Fresh Breeze from the Sea
are
scenic desti-
Mountains beennot the onlysinceBulgaria.
nation for holiday-making in
Dobrudja has
inhabited
ancient
times and offers unique opportunities for
tourists to get in touch with Thracian culture,
to visit the Thracian tomb at Sveshtari (a
UNESCO World Heritage Site), to walk along
the solitary rocky coast of Yailata or see the
Aliani sanctuary of Demir Baba Tekkesi.
The old Bulgarian capitals of Pliska and Pre-
slav are also worth visiting. Another well-
known fortress is Kaliakra at the coast, still
whispering the legend of the 40 maidens
who preferred to die rather than abandon
their faith and, so, they braided their hair
together and jumped from the cliffs into the
sea. Equally impressive is the ancient relief
carved out of rock called the Madara Horse-
man, another UNESCO World Heritage Site.
The north-east is also famous for its rock
monasteries, like Aladja near Varna and
those on the Shumen Plateau. The palace in
Balchik, built at the turn of the 20th century,
combines Renaissance and oriental styles of
architecture. It has a magnificent botani-
cal garden with cacti brought from various
parts of the world.
Museums offer a fresh perspective on histo-
ry. Varna exhibits the oldest worked gold in
the world (4200 BC) and artefacts from the
largest neolithic mound at Durankulak. The
museum in Kavarna keeps interesting exhib-
its from ancient and medieval times, which
were discovered during aquatic archaeologi-
cal excavations. There is a lot to be seen in
Turgovishte, Tutrakan and Razgrad as well.
The wealth of nature here is as generous as
the history. The two nature parks, Shumen
Plateau and Golden Sands, provide oppor-
tunities for diverse cultural and recreational
entertainment. Cape Kaliakra is one of the
best sites for underwater archaeology. The
Srebarna biosphere reserve, located near
Silistra, has 160 protected bird species
nesting there. It is part of UNESCO World
Heritage. Bird-watching is also propitious
at the lakes of Shabla and Durankulak. The
nature phenomena called Pobitite Kamuni
(“The Driven-in Rocks”) emerged as a result
of weathering over 50 million years.
Along the Black Sea coast dotted with se-
cluded bays and cliffs, there is the only
real steppe in Bulgaria, where land meets
the sea – from the cape of Shabla, Kamen
Bryag, the wild beaches of Durankulak,
Yailata and Rusalka, all the way to Kavarna
and Tuzlata to the south.
There are several recreational areas along
the coast, including the curative mud baths
at Tuzlata and Sveti Konstantin, or the old
royal residence of Euxinograd, which is also
famous for its wine and traditional style of
brandy (“rakiya”). Varna, the “sea capital”
of Bulgaria, attracts visitors with its dol-
phinarium, aquarium, the ancient Roman
baths and its seaside garden, which is per-
fect for strolling.
Fishing enthusiasts will discover numerous
places along the River Kamchiya and at the
dams in the region, on the lakes of Varna and
Beloslav, and along the northern coast.
As to cuisine, one should not miss tasting
the Smyadovo sausage, which gourmets can
try with the unique wormwood wine from
Osmar, called “pelin”. Connoisseurs of white
wine can enjoy the vintages of the wineries in
Shumen, Rosse and Veliki Preslav or go wine
tasting at the specialised restaurant in Varna.
Древна култура
и свеж морски полъх
Природен
парк
ШУМЕНСКО ПЛАТО
Природен парк„Шуменско плато” се намира в
▼The Shumen Fortressn
▼ The Green Stars Festival
104
източните предели на Дунавската равнина в бли-
зост до град Шумен. Обявен е през 1980 г. с цел
съхраняване на ценните растителни и животин-
ски видове и платовидния ландшафт. Релефът
е карстов, богат на скални феномени, повърх-
ностни и подземни карстови форми. Обликът на
парка се допълва от смесените широколистни
гори, които заемат 90% от територията му. В
резерват “Букака” е добре съхранен Мизийският
бук. В парка се срещат 14 вида орхидеи, над 250
вида лечебни растения, а 64 растителни вида са
с природозащитен статус. Светът на животните е
представен от повече от 200 вида.
На територията на парка се намират няколко
културно-исторически забележителности: ис-
торико-археологическият резерват «Шуменска
крепост», скалните манастири от ХІІ-ХІV в.,
Паметникът «Създатели на българската
държава», издигнат в чест на 1 300 години от
създаването на България.
В парка има добри условия за практикуване на
пешеходен и велотуризъм, туристическо ори-
ентиране, скално катерене, спелеотуризъм,
парапланеризъм и др. Има изградени кътове
за краткотраен отдих.
Информационният център на парка се намира
близо до паметника „Създатели на българската
държава”, предлага интерактивна изложба, ин-
формация за маршрутите и водач, наем на вело-
сипед, продажба на карти и др. материали.
„Горското училище” до информационния цен-
тър представлява интерактивен комплекс за
провеждане на екологични дейности с деца и
включва „Горски лабиринт”, „Пътека на приказ-
ките” и „Класна стая на открито”. За организира-
ни групи дирекцията на парка предлага водач-
аниматор.
През месец април дирекцията организира
“Седмица на гората”, Националният ден на
природните паркове е през май, а фестивалът
„Зелени слънца” - на 24 юни.
SHUMENSKO PLATEAU
Nature
Park
S
humensko Plateau is in the eastern Danube Plain,
close to the city of Shumen. Designated a nature
park in 1980 in order to preserve the diverse natural
habitat of the region, it is rich in subterranean and
surface karst formations.
Mixed broadleaf forests cover 90 per cent of the park’s
territory, where tree species such as hornbeam, beech,
oak, maple, ash and linden grow. Other important
plant species include 14 types of orchids, more than
250 varieties of herbs and 64 types of rare, protected
plants. Animal life is presented by over 200 species.
▲ The Forest School
Numerous ancient, Thracian and medieval villages
and fortresses have occupied these lands through-
out the ages. Rock monasteries tucked in steep cliffs
served as important religious and cultural centres
during the 12th to 14th centuries. The park includes
an archaeological site, Shumenskata Krepost (The
Shumen Fortress) and the monument Suzdateli na
Bulgarskata Durzhava (Founders of the Bulgarian
State), erected in honour of the 1300-year anniver-
sary of the Bulgarian state.
A visitor centre hosts an interactive exhibition and
provides visitors with maps, information, guided tours
and bike rentals. The Forest School, situated near the
centre, is an interactive building for youth environ-
mental activities and includes the Forest Maze, A Path
of Fairytales and an outdoors study room.
Shumensko Plateau Nature Park offers great
София/Sofia -
possibilities for hiking, cycling, rock climbing,
ШУМЕН
320 км
SHUMEN
caving, paragliding and more. Many events are
hosted here, such as Forest Week in April,
the National Day of Nature Parks
in May and the Green Stars
Festival on 24 June.
Office - Tel: 054/ 800 765
Stara Planina Str 2, Shumen 9700
Visitor Centre - Tel: 054/ 800 137
е-mail: sh-plato@mbox.contact.bg
www.shumenskoplato.com
105
4
15
вещарови къщи
1
English
Russian
Italian
4
10
14
14
14
Цена 22-30 Leva
Price
Phone: ++359 54 831040 tel/fax
0888 387 753, 0898 605 373, 0889 405 525
E-mail: sveshtarovi@avistratravel.com,
avistra@avistratravel.com; www.avistratravel.com
Анета Свещарова/ Aneta Sveshtarova
43, 47, Vasil Kolarov, Str.
София/Sofia -
346 km
106
Варна/Varna -
102 km
Осмар е столицата на пелина – горчивото
вино на удоволствието и любовта. Къщите
се вписват идеално в концепцията за ал-
тернативен туризъм – с бръшляна, покрил
входа, с асмите в двора и с многото цветя.
Гостоприемните домакини посрещат хора
от цял свят и с удоволствие ще ви предло-
жат уюта на своите къщи. На разположе-
ние на гостите са лeтни кухни, оборудвани
с всички необходими уреди. Предлагат се
не само дегустации на местни вина, но и
демонстрации на занаяти, на бита и стила
на живот от преди два века. Екологич-
но чистият район предлага възможност
за събиране на билки и горски плодове.
Множество маркирани пътеки улесняват
разходките сред прохладата на гористото
плато. В близост до селото са старопрес-
толните Плиска и Преслав, както и много-
вековният култов център Мадара, знакови
за българската история и българския дух.
И не забравяйте да посетите Осмарските
скални манастири!
След краткия престой гости и домакини
се разделят като истински приятели.
veshtarovi kashti
This region is the centre of the bitter wine of
pleasure and love, called pelin. The Sveshtarovi
houses fit perfectly into the alternative tour-
ism concept, with ivy mantling the entrance, a
vine-covered trellis in the yard and abundant
flowers. Its hospitable hosts welcome visitors
from all around the world, offering you the
cosiness of their houses with pleasure. Guests
can also prepare their own food in the well-
equipped summer kitchen. Activities include
tastings of the local wine and demonstrations
of handicrafts and the traditional way of life,
which have been preserved for more than
two centuries. Ecologically sound, the region
offers nice paths for herb and berry gathering.
Many marked trails lead through the woods
of the plateau. Take a walk and visit the Os-
marski rock monasteries. After the short stay,
guests and hosts part good friends.
3 × 2 (+2 еxtra b. )
3 × спалня
(+3еxtra beds)
107
Добруджа е синоним на топла земя, неве- 
                роятна природа, древна история и богата 
                                душевност. В долината на синия Дунав, не 
                                                далеч от Силистра, се простира село Айде- 
                                                                 мир. Представата за това цветно място се 
                                                                                 изпълва с живот, когато спускайки се по 
                                                                                                 склона забележите червените покриви и 
                                                                                                                  светлия облик на този хотел. Модерен, ин- 
                                                                                                                                  тересен, забележителен, той ви представя 
                                                                                                                                                   провинциалния дух през призмата на съ- 
                                                                                                                                                                   временна обстановка и услуги, които няма 
                                                                                                                                                                                    да ви оставят да скучаете и ще ви осигурят 
                                                                                                                                                                                                     една наистина приятна почивка. 
17 × 2
9 × спалня
4×3
3
3
3
5
Цена
Price
5
48 Leva
Phone/ Fax:08675 3111
E-mail: hotel_queen@abv.bg
www.hotelqueen.silistra.eu
Иван Нарлев / Ivan Narlev
6, Sofia Str.
108
Безмер надали ще ви направи впечатле-
               ние на картата, но след като посетите тази
                                къща за гости със сигурност ще го запом-
                                               ните. Настаняването е в малка самостоя-
                                                               телна вила и в две от стаите на автентич-
                                                                              ната добруджанска къщата на стопаните.
                                                                                              В обширна градина се отглеждат различни
                                                                                                               плодове и зеленчуци, които можете да
                                                                                                                             опитате. В района има дивечовъдна стан-
                                                                                                                                             ция, а разходката наоколо впечатлява с
                                                                                                                                                            характерните за Лудогорието суходолия.
Aydemir
Hotel Queen
English
Russian
Ger Tur
10
Безмер – Къща за гости
         Мария – Невена
4
The Dobrudja region is known for its warm
climate, beautiful nature and ancient history.
Aydemir is a big village in the wide plain, very
close to the blue Danube River and the city of
Silistra. The view of this colourful locality is
inspiring when seen from above – the mot-
ley patterns created by the roofs resemble
an Impressionist painting. Modern, interest-
ing and fascinating, the hotel brings to life
the provincial spirit through the prism of a
modern atmosphere and services. Everything
comes together to keep you enthralled and to
ensure a relaxing holiday.
1×1
1 × спалня
1 × 3, 2 × 4
Bezmer
Maria Nevena Guesthouse
Bezmer would not probably make you an im-
pression on the Bulgarian map, but once you
have visited this guesthouse, the experience
will be unforgettable. The accommodation is
made of an independent villa and two of the
rooms in the authentic owner’s house. You
can taste the home-grown fruits and vegeta-
bles from the backyard garden. There is also a
wildlife station in the region and possibilities
for great walks and hikes in the picturesque
surrounding area.
Варна/Varna - 200 km
София/Sofia -
415 km
София/Sofia - 445 km
English
8
1
6
5
6
Цена 15 - 17 Leva
Price
Phone: 0887390313; Fax: 05751/2484
E-mail: nevena_deneva@abv.bg
www.maria-nevena.com
Невена Денева / Nevena Deneva
85, Parva Str.
8
2
Айдемир 
    Хотел Куин 
Варна/Varna - 90 km
109
Къщата е разположена в непосредствена 
                 близост до световно известния природен 
                                  резерват Сребърна. Можете да се насла- 
                                                 дите на местните специалитети от прясна 
                                                                  дунавска риба и превъзходната кайсиева 
                                                                                   ракия. За природолюбителите има въз- 
                                                                                                  можности за наблюдение на птици, насе- 
                                                                                                                  коми, бозайници, ботанически екскурзии, 
                                                                                                                                  фотография, колоездене сред природата. 
                                                                                                                                                   В селото има местен самодеен фолклорен 
                                                                                                                                                                   състав, който представя Добружански пес- 
                                                                                                                                                                                    ни и танци, традиции и обичаи. 
2×1
3×2
2 × спалня
2
15
Цена
20 Leva
Price
Phone/Fax: 02 963 04 36; 08676 278
E-mail: pelicanbirding@abv.bg,
pandion@einet.bg
www.pelican-birding-lodge.com
Никола Дилчев / Nikolai Dilchev
16, Dunav str.
2
110
Ако търсите екологично чисто място на
                морето, с приятелска и уютна атмосфера
                               и същевременно да не сте далеч от
                                            цивилизацията, къща за гости “Делфини”
                                                             е подходящото за вас място. Уникалната
                                                                             комбинация между плаж, море, планина
                                                                                           и гора позволяват упражняването на
                                                                                                          редица атрактивни спортове, коитo да
                                                                                                                        разнообразят деня ви. Почитателите на
                                                                                                                                        културния туризъм могат да се докоснат
                                                                                                                                                        до културното наследство на Варна и
                                                                                                                                                                      региона в многото музеи и паметници на
                                                                                                                                                                                      културата в града и околността.
Vetren
Pelican Birding Lodge
English
French
Russian
20
Варна
  Къща за гости Делфини
Pelican Guesthouse is next to the UNESCO-
listed Srebarna Nature Reserve. Take pleasure
in tasting the local Danube fish specialities
and the fantastic local apricot brandy (“kay-
sieva rakiya”). Nature lovers will can partake
in the watching of birds, insects and mam-
mal, as well as in botanical trips, photography
and biking tours. There is also a local folklore
group presenting Dobrudja’s songs and danc-
es, tradition and customs.
1×1
5×2
Varna
Delfini Guesthouse
If your are looking for a beautiful place to
unwind or to arrange a business meeting,
Delfini Guesthouse will fulfil to your require-
ments. The unique combination of sea, sandy
shore, mountain and forest allows for a vari-
ety of activities during your stay. The region
has many interesting landmarks – natural
wonders, ancient temples, rock monasteries
and museums.
4
English
Russian
German
1
3
3
8
8
Цена 15 - 20 Leva
Price
Phone: 052 343 031; Fax: 052 341 015
Мob: 0887554454
E-mail: boyanak@abv.bg
www.rentdelfiniroom.com
Боян Янакиев / Boyan Yanakiev; 8 Delfini Str.
3
3
София/Sofia -
430 km
София/Sofia -
415 km
Варна/Varna -
193 km
8
Къща за гости Делфини
Guesthouse Delfini
Ветрен 
   Къща за гости Пеликан 
111
Община
БАЛЧИК
Балчик е разположен на тих залив на север-
112
ния черноморски бряг. Градът има живописно
амфитеатрално разположение. Допълнителна
романтика му придават белите скали, зелените
кипариси и тихите улички с китни дворове на
къщите.
Белият град притежава над 2500-годишна ис-
тория, като имената му се променят от Круни,
Дионисополис, Балик, и сега - Балчик.
Перлата на Белия град са дворецът на румънска-
та кралица Мария, ботаническата градина като
част от парка и балнеоложкият център “Тузлата”.
Храмовете са пътеводните знаци на Белия град,
техните камбанарии се виждат отвсякъде. Град-
ският исторически музей притежава уникална
колекция. В непосредствена близост до него е и
етнографската къща. Картинната галерия се по-
мещава в открояваща се със своята архитектура
сграда и е изпълнена с изключителни картини
от различни епохи, както на български, така и
на чуждестранни художници. Наскоро бе открит
храма на богинята Кибела, който тепърва ще
Visitor Centre Bachik
буди удивлението на туристите.
Tel: 0579/ 76951
tic_balchik@balchikinfo.org Културният живот на Балчик се подхранва от духа
на многолетни традиции. Всяка година расте ин-
Visitor Centre Kranevo
тересът към многоцветната палитра от културни
Tel: 0579/ 66810
прояви и фестивали, в които са вплетени живите
tic_kranevo@balchikinfo.org традиции, бит, обичаи и гостоприемство на хора-
та от този край.
Balchik Еthnographical Museum
Крайбрежната алея на Балчик е туристическата
атракция на града. Красивата зона за разходки
се извива край синия Балчишки залив, изпъс-
трена с многобройни заведения, вили и хотели.
Околностите на града са изпълнени с рибарски
пристани и плажове, примамващи със златистия
си топъл пясък.
Туристическите информационни центрове в Бал-
чик и Кранево работят целогодишно и предоста-
вят актуална информация за града и региона, ко-
ято може да послужи за качествено опознаване
на цялото северно Черноморие.
BALCHIK Municipality
B
alchik sits on the shore of a quiet bay on
the northern Black Sea coast. Laid out in an
amphitheatre formation, the picturesque town
is known for its romantic white limestone, green
cypresses and quiet streets with tidy yards.
Established on the site of an old Thracian village,
previous names of what is now Balchik have
been Kruni, Dionisopolis and Balik. The town’s
long history can be witnessed with the ancient
temple of the Mother Goddess Cybele, in the
ancient region of Pontus. The cult to Cybele was
brought from Malaysia; she was worshipped by
the Thracians, Phrygians, Egyptians, Greeks and
Romans. The temple in Bachik was built in 260 BC
and existed till the end of the 4th century AD. Fine
sculptures, writings, bone needles, clay lamps
and other objects have been found at the ruins.
The so-called pearl of Balchik is the architectural
compound Dvoretsa (“The Palace”), constructed
on initiative of the Romanian Queen Marie as her
summer residence in the early 20th century. The
queen’s interest in the Baha’i faith contributed to
the oriental architectural style of the palace. The
palace’s surrounding park has been turned into a
university botanical garden, which draws visitors
with its impressive cactus collection and quaint
villas where tourists can stay.
Another symbol of Balchik is Tulzata — a
seaside lake rich in healing mud and home to
a functioning mud treatment centre. Other
important attractions are the history museum,
the ethnographic museum and the art gallery.
A great number of hotels and restaurants
scattered along the coastline of the town’s blue-
watered bay provide opportunities to relax. There
are also several fishing harbours and beaches of
golden sand.
The visitor centres in Balchik and the nearby
Kranevo are open year-round. Balchik is a good
starting point for exploring the entire northern
Black Sea coast.
Змеево
Zmeevo
Дропла
Dropla
Сенокос
senokos
Дъбрава
Dabrava
Соколово
sokolovo
София/Sofia -
491км
Оброчище
obrochishte
Тригорци
Trigortsi
Гурково
Gurkovo
БАЛЧИК
BALCHIK
Тузлата
Tuzlata
Албена
albena
Кранево
kranevo
113
0878 911 377
052 911 977
089 5512025 (English speaking)
http://www.dalboka.com
114
З
аливът Дълбока между Каварна и с.
Българево е прочут с мидите си. Хората вече
познават това място и разказват чудеса за
затънтения залив и първата мидена ферма
у нас – мидена ферма „Дълбока”. Ароматът
на морски специалитети от миди и други
морски обитатели пленява всеки още преди
да се спусне по пътя за фермата, а гледка-
та.... тя наистина си заслужава! Скалистият
бряг е приютил едно от най-интересните
ресторантчета по Черноморието, където се
приготвят пресни миди по десетки рецепти,
а на една ръка разстояние от масите растат
домати. Наистина, можете да опитате какво
ли не, приготвено от пресни миди. Има чу-
десни попадения: сарми с лозов лист или
зеле, кюфтенца от миди, шишчета, мусака,
руло... И все пак морският аромат на миди-
те е нетраен. Затова най-вкусни си остават
приготвени в черупките си, а ла натюр или
с винен сос. Все едно се сливаш с морето.
Известни ресторанти са се доверили на фер-
мата и поръчват миди в продължение на
години като държат много на името „Дълбо-
ка”, което дава гаранция за качество. Денем
бризът развява белите покривки на масите,
а нощем светват гирлянди от електрически
крушки, прехвърлени през клоните. Еколо-
гично чистите продукти, с които домакините
приготвят ястията и красотата на фермата
карат всеки да се влюби и да разказва за
приказното място на близки. Ела и се потопи
в чар и романтика - колкото поискаш.
DALBOKA Mussel farm
Dalboka Bay is between the town of Kavarna
and the village of Bulgarevo, on the northern
Black Sea coast. This place is famous for its
mussels. Something of a legendary roadside
stop-off, people keep talking about the marvel-
lous isolated bay and the first farm for mussels
in Bulgaria – Mussel Farm Dalboka. (“Dalboka”
means “profound”.) The aroma of seafood speci-
alities captivates anyone who travels down the
road to the farm, not to mention the view. It is
really worth it!
This cliff-sheltered restaurant is one of the most
interesting on the Black Sea, where locally
raised, freshly harvested mussels are prepared in
a number of ways; the tomatoes, too, are grown
on-site, in the garden. The menu offers up a
fantastic experience: mussel-stuffed cabbage or
grapevine leaves, mussel croquettes and skew-
ers, fish stew and various grilled fishes, and
Burgas-, Greek- and Italian-style mussels… It
is like taking a dive into the sea. Famous restau-
rants rely on this farm for their daily supplies
of seafood, having put their trust in the name
Dalboka and quality of its products.
Breezes make the white tablecloths flutter
during the day, and when the darkness falls,
hundreds of small lights shine. The fresh prod-
ucts direct from the source and the beauty
of the site combine to make everybody fall
in love with and tell stories about this place.
Come relish the charm and romance – as much
as you want.
Мидена ферма ДЪЛБОКА
115
1 × 1, 2 × 2
2 × спалня
2×3
4
116
4
13
18
Цена 15 - 25 Leva
Price 130 per house
Phone: 02 954 83 17; 0898 620 962
E-mail: ella91@abv.bg
www.ella-bg.com
Елка Досева / Elka Doseva
4
Вилата е по проект на архитект Дачо
              Петров, вьодушевен от разказите на Йов-
                              ков за Добруджанския хан, с ретро обза-
                                             веждане и клубна атмосфера. Продуктьт
                                                            на Вила “Кибела” е фокусиран вьрху орга-
                                                                             ничната кухня и древните цивилизации
                                                                                             - пикници на плажа с миди и риба на тене-
                                                                                                           кия, риболов, нестинарски и етно вечери и
                                                                                                                           игри. Кухнята, която ще опитате, изумява:
                                                                                                                                           рибата и мидите се донасят в деня на при-
                                                                                                                                                          готвянето; месото идва директно от мест-
                                                                                                                                                                          ните фермери, незамразено; соковете,
                                                                                                                                                                                         сладката, плодовете и зеленчуците са от
                                                                                                                                                                                                         градината. А рецептите....една от тях е на
                                                                                                                                                                                                                        3000 години.
Gorun – Villa Ella
2
English
Russian
German
12
Крапец – Вила Кибела
Всичко в къщата и двора на Елка е беля- 
               зано от нейното великолепно чувство за 
                                естетика и мярка. Архитектурата по-скоро 
                                                 ни отпраща към старопрестолния град 
                                                                В.Търново, но навсякъде ще открием и 
                                                                               морските нотки. Наблизо се намират над 
                                                                                               10 плажа с различни характеристики. Ог- 
                                                                                                              ромната пясъчна ивица прелива в скални 
                                                                                                                              образувания, осеяни с подводни и скални 
                                                                                                                                               пещери, с чудни заливчета за плуване и 
                                                                                                                                                              гмуркане. На границата между Добруджа 
                                                                                                                                                                              и приказния скалист бряг на Яйлата и Тю- 
                                                                                                                                                                                              леново, този дом е една отлична отправна 
                                                                                                                                                                                                               точка за изследване на цялото българско 
                                                                                                                                                                                                                                Северно Черноморие, а неговата атмосфе- 
                                                                                                                                                                                                                                                ра обещава така мечтания пълен релакс. 
Each detail of the house and garden of Elka
is characterized by her magnificent sense for
esthetics and style. Although typical for the
old capital Veliko Turnovo, the architecture
also hides sea elements. Nearby, there are
10 sand beaches and untouched dunes. The
landscape passes from sand to rocks with
underwater and rock caves, with magnificent
bays where you can swim and dive. On the
border between Dobrudja and the remark-
able rocky coast of Yalita and Tyulenovo, this
guesthouse is the perfect starting point for
exploring the whole North Black Sea Coast,
while at the same time its atmosphere guar-
antees true relaxation.
1 × 1, 4 × 2
1 × спалня
1×3
Krapets – Villa Kibela
The architecture of this retro villa was in-
spired by the tales of the renowned Bulgarian
author Yordan Yovkov, in which he tells of a
club-like inn in Dobrudja. Today, Villa Kibela
focuses on organic food and ancient civilisa-
tions – barbeques on the shore with fish and
mussels, fishing, ethnic evenings, stories and
games. The cuisine is phenomenal – the fish
and mussels come fresh each day; the meat
is delivered from local farm-
ers without being frozen;
juices, jam, vegetables
and fruits are from the
garden. And the reci-
pes… One of them
is 3000 years old.
English
Russian
2
1
1
10
10
Phone: 0888 880 281; 02 870 34 95
E-mail: info@villakibela.com
www.villakibela.com
Маргарита Борисова / Margarita Borisova
8, Treta Str.
Русе/Ruse - 266 km
Варна/Varna - 75 km
5
Варна/Varna -
95 km
София/Sofia -
537 km
Горун – Вила Елла 
117
Тюленово
Хотел Делфина
“Делфина” е хотел, обзаведен в съвреме-
нен стил, който създава уют и приятна ат-
мосфера на гостите си. Повечето стаи имат
тераса с изглед към прекрасно заливче.
Към хотела работи и ресторант с 40 места
на закрито и лятна тераса с изглед към
морето - 60 места. Предлага се традици-
онна национална кухня и морски специа-
литети. В комбинация с ресторанта, хотел
“Делфина” е идеално място за почивка и
възстановяване. Подходящ е и за семейни
тържества, детски партита, фирмени съ-
бирания и тийм билдинг.
10 × 2
2 ×3
Tyulenovo
Hotel Delfina
1
118
Цена
Price
28 - 33 Leva
Phone: 05743 4221
E-mail: mihaylov_sinove@abv.bg
http://shabla.be/hotels/delfina/
Николай Михайлов / Nikolay Mihaylov
Варна/Vаrna - 90 km
София/Sofia - 520 km
Delfina (means the Dolphin) is a hotel, fur-
nished in modern style that creates a cozy and
pleasant atmosphere for its guests. Almost all
rooms have a terrace overlooking the beau-
tiful cove. There is also a restaurant with 40
seats indoors and outdoor terrace overlook-
ing the sea - for 60 people. Here you can taste
traditional cuisine and fresh Black Sea fish.
In combination with the restaurant Dolphin
hotel is an ideal place for rest and recovery.
Suitable for family celebrations, kids parties,
corporate gatherings and team building.
Rom
119
Въпрекивсибли-
зостта
до
София, и тази
част на България
има слабо по-
знати и твърде
интересни места.
Малцина знаят,
че църквата на Земенския манастир е
една от най-старите у нас (XIV в.), а като
паметник на културата значението й е
съизмеримо с това на Боянската църква.
Слабо известни са старинната църква в
гробищния парк на Банско, църквата в с.
Никудин (Огражден планина), църквата
„Св. Димитър” в Бобошево (1481 г.). На
другия полюс са знаменитият Роженски
манастир, основан още през 1220 г, от
Алексий Слав и храмът в с. Добърско
(Разложко), съхранил великолепни сте-
нописи и иконостас. Познат за всички е
Рилският манастир, основан в Рилската
пустиня през X в. от духовния патрон на
българите св. Иван Рилски. Днес това е
най-големият български манастир, обя-
вен е за световно културно наследство на
ЮНЕСКО, а пейзажът наоколо прави въз-
действието на това място още по-силно.
Банско, Ковачевица, Мелник, Делчево и
Долен са известни исторически селища с
типична архитектура от Възраждането и
османския период. Всяко от тях има спе-
цифичен чар и атмосфера, всяко има сво-
ите тайни и своята история. Край Невести-
но е запазен старият Кадийн мост, граден
от камък още през ХV век. Съвременните
майстори-каменоделци се събират всяко
лято на пленери по скулптура край мра-
морните кариери на с. Илинденци.
В южния край на региона, между Пирин,
Беласица и Огражден, е долината на река
Струма - една от известните винарски об-
ласти у нас и ареалът на Широката мел-
нишка лоза.
120
Пясъчните пирамиди край Мелник и
Стоб разчупват хълмистия пейзаж. Тех-
ните постоянно променящите се форми
раждат нови приказни фигури и предиз-
викват въображението на фотографи,
художници и пътешественици. Не по-
малко интересен е допирът на реката и
скалата в проломите на Струма - Земен-
ски, Бобошевски и Кресненски. Резерва-
тът Тисата пази единственото в страната
находище на дървовидна хвойна, а по
скалите в пролома спират за кратко
много птици, мигриращи между Европа
и Африка по известната птича магистра-
ла Via Аristotelis.
Двете големи български планини Рила
и Пирин се издигат като истински испо-
лини. От високите им почти 3000 метра
върхове се откриват фантастични гледки.
Стотици километри маркирани пътеки и
десетки хижи дават възможност за пре-
ходи и приключения с различна трудност
и тема и през лятото, и през зимата. Кар-
стовото било на Пирин и Мальовишкият
дял на Рила са предизвикателство за ал-
пинистите.
Тук са едни от най-значимите защитени
територии в България: националните
паркове Рила и Пирин, природните пар-
кове Витоша, Рилски манастир, Беласица
и резерватът Алиботуш (Славянка), убе-
жище на уникални растения и животни.
Югозападна България е осеяна с лековити
минерални извори: Невестино, Катунци,
Сандански, Сапарева баня, Рупите, Баня,
Момин проход.
Високо в планината са ски-центровете,
като сезонът в Рила и Пирин често про-
дължава до месец май. Пистите на Боро-
вец и Банско не се нуждаят от реклама.
Хубавото е, че близо до тях вече има нови
възможности за настаняване, алтернати-
ва на големите хотели.
The Top of the Balkans, Wine and
Rich Heritage
its
region
Despite arecloseness to Sofia, thethatknow
hides
rarely visited sites
are
worth checking out. Not many people
that the church of Zemen Monastery dates
back to the 14th century and, as a monu-
ment of culture, is comparable to Boyana
Church. To the south, above Melnik, is Ro-
zhen Monastery, founded by Alexius Slav
back in 1220. The monastery founded by St
Ivan Rilski in Rila Mountain is today the big-
gest in Bulgaria and figures on the UNESCO
World Heritage List.
Bansko, Kovachevitsa, Melnik, Delchevo
and Dolen are famous historical communi-
ties with vernacular architecture typical of
the Revival and Ottoman eras. Each has its
unique charm and atmosphere, its secrets
and glorious past. An old Turkish stone
bridge, Kadin Most, from the 15th century,
can be seen at Nevestino. Contemporary
stone-carvers gather each year for work-
shops at the marble quarries of the village
of Ilindentsi.
In the most southern part of the region, be-
tween Pirin, Belasitsa and Ograzhden, there
is one of the most famous wine-growing ar-
eas in the country, home to the native grape
variety Melnik.
The sandstone pyramids at Melnik and Stob
are spectacular and attract much attention.
Their ever-changing shapes generate new
figures and tales, provoking the imagination
of photographers, artists and travellers.
Equally interesting is the contiguity be-
tween river and rocks in the gorges of
Struma – Zemen, Boboshevo and Kresna.
Tisata Reserve is the country’s only habi-
tat of a rare species of juniper, whilst its
rocks give temporary shelter to numerous
birds migrating between Europe and Africa
along Via Aristotelis.
The two Bulgarian mountain ranges of Rila
and Pirin tower at the top of the Balkans.
Their peaks reach almost 3000m, with stu-
pendous views unfolding in all directions.
Hundreds of kilometres of marked paths and
numerous lodges create conditions for hikes
of different durations and difficulties, both
in the summer and winter. The Malyovitsa
region in Rila Mountain and the karst ridge
of Pirin challenge alpinists.
This region includes some of the major pro-
tected territories in Bulgaria – the Rila and
Pirin national parks, the Vitosha, Belasitsa
and Rila Monastery nature parks and the
Slavyanka Reserve, which is a habitat for
unique plants and animals. The southern
parts of the Pirin and Slavyanka have excep-
tional biodiversity due to the mixed Medi-
terranean and mountainous climate.
South-western Bulgaria is dotted with vari-
ous natural mineral water spas – Nevestino,
Katuntsi, Sandanski, Sapareva Banya, Dolna
Banya, Rupite and Momin Prohod.
Ski centres are higher up in the moun-
tains. The season in Rila and Pirin is often
quite long, lasting until May. The ski runs
of Borovets and Bansko need no advertis-
ing. In those resorts and nearby, there are
many new, cosy lodging facilities and great
restaurants with outstanding service and
amenities, all at excellent prices.
Покривът на Балканите,
вино и богато наследство
121
Природен
парк
ВИТОША
От хилядолетия поминъкът на бил свързан вс
населението
подножието на Витоша винаги е
планината. Старите документи показват, че до
преди няколко века Витоша е била покрита с ос-
танки от непроходимата Magna silva bulgarorum
(Великата гора на българите). Части от тази древ-
на гора са останали само на някои места в парка.
През 1934 г., с активното участие на българската
природозащитна общественост, част от планина-
та Витоша с площ 6600 ха е била обявена за парк.
Това е първият парк не само в България, но и на
Балканския полуостров. Границите му са се проме-
няли многократно и днес обхващат цялата планина
с площ от 27 079 ха. При създаването на парка са
били обявени едни от първите резервати в Бълга-
рия – Бистришко бранище и Торфено бранище.
Природозащитният информационен център
„Витоша” е първият от веригата информационно-
образователни центрове към защитени територии
в България. Намира се близо до Драгалевския ма-
настир. Тел.: 967 31 40, www.vitoshacentre.org
Музеят на мечката се намира в района на Ден-
драриума. В него е представен начина на живот и
▲ Музей на мечката /The Bear Museum
биологията на най-едрия европейски хищник ка-
▼ Драгалевски манастир „Успение Богородично”фявата мечка. В местността Белите брези (близо до
Dragalevtsi “Assumption” monastery
Дендрариума) се намират музеят на совите и музе-
ят на водното конче. Отворени са за посетители от 1
май до 30 октомври.
Драгалевският манастир „Успение Богоро-
дично” е част от възникналата към края на ХІV век
▼ The Green Stars Festival
група манастири около София, носещи названието
Мала Света гора.
Кладнишкият манастир „Свети Никола” се
намира на изток от село Кладница. Църквата е
разположена в двора на манастира. Възобновена
е върху стари основи през 1841 г.
Боянската църква „Св. Панталеймон” (Х-ХІ
век) е разположена на границата с парка. Тя е уни-
кален паметник на българския дух, изключителен
пример на средновековната българска иконопис
и архитектура. Като забележителност от световно
значение, тя е обявена за обект на световното кул-
турно наследство на UNESCO.
122
VITOSHA
Nature
Park
F
or thousands of years the livelihood of people
at the foot of Vitosha has been connected with the
mountain. Old records reveal that a few centuries ago
Vitosha was covered with remnants of the impen-
etrable Magna silva bulgarorum (the Great Forest of
Bulgarians). Today, part of this ancient forest have re-
mained only in few places in the park. In 1934 due to
the active involvement of the Bulgarian conservation
community, part of the Vitosha mountain (6 600 ha)
was declared a Park. This is the first park not only in
Bulgaria, but on the Balkan peninsula as well. Park
boundaries have been changed numerous times and
today they enclose the whole of the mountain cover-
ing an area of 27 079 ha. Two of the first nature re-
serves in Bulgaria have been declared along with the
establishment of the park Bistrishko branishte reserve
and the Torfeno branishte (peat bog) reserve.
Nature Protection Information Center - Vitosha
is the first one from the chain of information and
education centres at protected areas in Bulgaria situ-
ated near the Dragalevtsi monastery. Tel.: (+359 2)
967 31 40, www.vitoshacentre.org
The Bear Museum is situated close to the Dendrar-
ium locality. It represents life, ecology and biology of
the biggest European predator - the Brown Bear. You
can visit also the Owl Museum and the Dragonfly
Museum in the Belite brezi locality (close to
the Dendrarium). The museums are open for
visitors from 1 may to 30 october.
Dragalevtsi Assumption monastery is
part of the group of monasteries that appeared
towards the end of XIV century around Sofia
and were called Little Mount Athos.
Kladnitsa St. Nikolas monastery is situ-
ated east of Kladnitsa village. The church is
in the yard of the monastery. It was recon-
structed upon old foundation in 1841.
Boyana St. Panteleymon church (X-XI c.) is
situated at the border with the park. It is a unique
monument of Bulgarian spirit, an exceptional exam-
ple of medieval Bulgarian iconpanting and architec-
ture. As a landmark of world importance it was listed
as a world heritage UNESCO site.
▲ Кладнишкият ман. „Свети Никола”
Kladnitsa “St. Nikolas” monastery
Дирекция на Природен парк Витоша
Vitosha Nature Park Directorate
Sofia, 17 Anthim I Str.,
Tel./Fax: (+359 2) 989 53 77
E-mail: dppvitosha@dag.bg
www.park-vitosha.org
123
Конна база А ДГОР Horseback Riding Base A DGOR
“Откакто се помня, се занимавам с коне. Едно десети- “Since I can remember, I have been interested in horses.
                     летие в Америка разви и промени отношението ми A decade spent in the United States shaped and changed
                                         към конете. Натрупах опит в ездата, обяздването, my attitude towards horses. I gained experience in riding,
                                                            обучението на коне, работата с травмирани коне, с dressage, training of horses, work with injured horses
                                                                                добитък, хвърлянето на ласо. Живях и работих сред and livestock and lasso throwing. I lived and worked
                                                                                                    професионални каубои. Посещавах клиниките на Маун- with professional cowboys. I visited the learning centre
                                                                                                                          ти Робъртс. Имах възможност да се уча и практикувам of Monty Roberts. I’ve had the possibility to learn and
                                                                                                                                               принципите на natural horsemanship, да видя във време- practice natural horsemanship and see, over a period
                                                                                                                                                            то какви неподозирани резултати мога да постигна на of time, what unexpected results I can reach. Coming
                                                                                                                                                                                  тази основа. Завръщайки се в България, голямата ми back to Bulgaria, my main goal is to promote natural
                                                                                                                                                                                                      цел е да развивам и разпространявам изкуството на horsemanship in our country.”
                                                                                                                                                                                                                           естествените взаимоотношения между човека и коня 
                                                                                                                                                                                                                                                 (natural horsemanship) у нас.” 
Alexander Penev, Instructor
Александър Пенев, инструктор
Адгор е годината на коня в древнобъл-
124
гарския календар, а конят е символ на
небесното начало и слънцето, свободата
и неукротимата воля на българите. Кон-
на база Адгор е добра отправна точка за
езда в полите на Витоша, Верила, Рила
и Плана планина. Само на 25 км от Со-
фия, южният склон на Витоша предлага
чист въздух, тишина, планински гледки
и освежаваща атмосфера. По време на
излетите имате възможност да опознае-
те по-добре навиците и поведението на
конете, както и да затвърдите уменията
си в приложната езда. За опитните езда-
чи има възможност за езда в групи до 10
души едновременно. Можете да яздите
за час, два, три, или да се включите в
организиран еднодневен или многодне-
вен поход . Маршрутите са съобразени с
уменията и издръжливостта ви. С оглед
на безопасността на ездачите, излетите
и походите се провеждат винаги с при-
дружител - професионален инструктор
по езда. Конната база предлага и курсове
с различна продължителност и обучение
на ездачи и коне в уестърн езда.
Adgor is the name for the year of the horse in the ancient
Bulgarian calendar, with the horse symbolising the celestial
origin and the sun, the freedom and the unabated will of
the Bulgarians.
Horse Riding Base Adgor is a good starting point for
horseback riding in the foothills of Vitosha, Verila, Rila and
Stara Planina. Only 25 kilometres from Sofia, the southern
slope of Vitosha offers fresh air, tranquillity, mountain views
and a relaxing atmosphere. During the tours, you have the
possibility to get to know the horses and their behaviour, as
well as to develop your practical skills in horseback riding.
For more advanced riders, there is the possibility to ride in
groups of 10 people simultaneously. You can ride for an hour,
or two or three, or participate in a one- or two-day tour.
Routes are selected according to your skills and endurance.
To ensure the rider’s safety, tours are always led by a
professional riding instructor.
The riding base offers courses of different durations, as well
as training of riders and horses in the Western style.
София/Sofia - 25 км
ADGOR
Mobile: 088/ 746 75 27
adgor@abv.bg
www.adgor.bg
125
Хостелът е разположен в центъра на гра-
да. Представлява добре проектирана и
модерна къща за гости с идеална база.
Сигурност, чисти и достъпни помещения,
наскоро обновени и реновирани стаи.
Имате свободата да се възползвате от
24-часова рецепция, напълно оборудва-
на кухня, безплатен безжичен интернет
достъп. На разположение на гостите са са-
мостоятелни и общи стаи на отлична цена,
която включва богата закуска - идеален
начин да започнете деня си в София.
3×2
2 × спалня
3 × 4, 2 × 5
Sofia, Centre
Hostel Sofia Guesthouse
4
English
1
2
10
1
1
1
Цена
30-40 Leva
Price
Phone: 02 403 01 00; 0889 89 18 06
Fax: 02 403 01 10
E-mail: info@sofiaguest.com; www.sofiaguest.com
Толиана Трифонова / Toliana Trifonova
27, Patriarh Evtimii Str.
126
Central Railway
Station
Situated in the city centre, the well-designed
and modern hostel is the ideal base from
which to explore, offering secure, clean
and affordable lodging in newly renovated
rooms. The 24-hour reception allows you the
freedom to come and go as you like. Also,
there is a fully equipped kitchen and free
wireless internet access. If cooking is not your
thing, the city has a wide range of excellent
restaurants and cafés, but before you head
out, start your day in Sofia with the hostel’s
great value all-you-can-eat breakfast.
sofia GuesThouse
Sofia
Airport
www.maps.domino.bg
София, кв. Владая
Хотел-р-т Клуб Владая
По времето на Цар Борис ІІІ районът между
планините Витоша и Люлин е имал славата
на един от най-добрите лечебни центрове,
благодарение на уникалния си микрокли-
мат и местоположение. Още тогава тук са
посадени екзотични дървета, много от ко-
ито са се превърнали във внушителни ис-
полини. Днес някогашния лечебен център
с оригинална извита фасада е съвременен
хотел. Собствениците са потомствени пла-
нинари и с готовност организират преходи
пеша или с колело, а през зимата ще ви
покажат професионални ски-техники. От-
лично място за teambuilding и семинари.
Sofia, Vladaya
Hotel-rest Club Vladaya
70 years ago, in the time of Tsar Boris III, due
to its unique microcIimate and location, the
region between the Vitosha and Lyulin mounts
was famous for being one of the best medical
centers. Since then exotic trees have grown
here, some of which have become real giants.
The medical center with its original curved fa-
cade is nowadays a modern hotel.The owners
are experienced moutaineers and can organize
hiking or mountain-biking in the region and
in winter show you their professional ski tech-
niques. The hotel is an excellent place top to
run team building activities and seminars.
20 × 2
English
Russian
German
10
15
10
5
Цена
35 Leva
Price
Phone: 02 999 1096; Fax: 02 999 1142
E-mail: clubvladaya@bgnet.bg
clubvladaya@mbox.contact.bg
www.hotelvladaya.com;
Maria Berova, Orlin Chachanovski
София, Център
Хостел София Гестхаус
127
В полите на Витоша на минути от лифта и 
                множество пътеки за разходка из плани- 
                                ната се намира хотел „Банско”. В традици- 
                                                 онния старинен български стил, хотелът 
                                                                  предлага на своите гости тишина и спо- 
                                                                                 койствие в приятна обстановка. Съчетани- 
                                                                                                  ето от различни активности в района като 
                                                                                                                   тенис, футбол, плуване, зимни спортове, 
                                                                                                                                   алпинизъм дава много възможости за из- 
                                                                                                                                                   карване на свободното време на туристи- 
                                                                                                                                                                   те. А вечер....вечер можете да се наслади- 
                                                                                                                                                                                  те на гледката към планината и да опитате 
                                                                                                                                                                                                   традиционните гозби, които в механата 
                                                                                                                                                                                                                   приготвят с много любов за гостите си. 
12 × 2
1×4
5
12
2
5
2
Цена
25-40 Leva
Price
Phone: 02 967 2841, 0899 145 223
Fax:
02 967 05 30
E-mail: info@hotelbansko.net
www.hotelbansko.net
Юлия Глушкова / Julia Glushkova; 6, Bella Donna Str.
5
128
Разположена в най-зеления квартал на Со-
                фия - Княжево, къща „Ралидея” предлага
                                много спокойствие на своите гости. Дома-
                                                кините ще ви посрещнат емоционално и
                                                               ще направят прекараването ви в къщата
                                                                               им истинско удоволствие. Наблизо има
                                                                                              множество пътеки, по които да поемете за
                                                                                                              разходка из Витоша, а на тръгване можете
                                                                                                                              да си налеете истинска минерална вода от
                                                                                                                                              близката чешма. Къща „Ралидея” е място
                                                                                                                                                               за всеки, желаещ да се отпусне сред при-
                                                                                                                                                                              родата и в същото време да е в столицата.
Sofia, Dragalevtsi district
Hotel-Tavern Bansko
English
Russian
5
София, кв. Княжево
       Къща за гости Ралидея
Hotel Bansko is located in the foothills of Vi-
tosha Mountain, a few minutes away from
the lift and the numerous hiking trails. Built
in a traditional Bulgarian style, the hotel
offers tranquility in a quiet and pleasant at-
mosphere. For your free time there are pos-
sibilities for various activities such as tennis,
football, swimming, winter sports and al-
pinism. In the evenings you can admire the
captivating mountain views and try out the
traditional dishes made with lots of love and
devotion in the tavern.
2×2
2
Sofia, Knyajevo district
Ralideia Guesthouse
Situated in the greenest borough of the capi-
tal, Ralideya presents the ideal combination
of retreat and convenience. The hosts will
welcome you with great enthusiasm and
make your stay a real pleasure. There are
many trails up Vitosha Mountain and at the
base point you can fill your bottle with natu-
ral mineral water from Knyazhevo’s famous
springs. The guesthouse is perfect for those
who want to relax in nature and be in Bul-
garia’s capital at the same time.
Eng
Fr
1
10
РАЛИДЕя
RALIDEIA
www.maps.domino.bg
1
8
2
Цена
Price
Phone: 0898 620 933,
02 857 37 71
E-mail: ralitsa79@yahoo.com
Ралица Йорданова / Ralitsa Yordanova
23, 719 Str.
ХОТЕЛ-МЕХАНА БАНСКО
Bansko hoTel-Tavern
www.maps.domino.bg
10
5
3
20 Leva
София, кв. Драгалевци 
         Хотел-механа Банско 
129
София, кв. Симеоново
Семеен хотел Китка
Хотелът се намира в полите на Витоша,
далече от шума на големия град, сред
тишината на борова гора. Той е едно от-
лично място за почивка и бизнес срещи.
Отпивайки глътка разхладително питие
след уморителния ден, вие ще намери-
те истинско спасение сред зеленината и
спокойствието на този дом. Модерно об-
заведените стаи предлагат комфорт. Наб-
лизо тръгват много маркирани пътеки, а
ако вземете кабинковия лифт, за броени
минути ще попаднете в самото сърце на
планината, от където София се вижда като
на длан.
2×1
5 × спалня
1×3
Sofia, Simeonovo
Hotel Kitka
English
Russian
German
1 2
30 2
5
1
Цена
Price
Phone: 02 961 30 51
Fax:
02 961 16 41
E-mail: hotel_kitka@yahoo.com
Петя Георгиева / Рetya Georgieva
8, Kitka Str.
130
25-40 Leva
At the foot of Vitosha Mountains, away from
noisy and overcrowded Sofia, amidst a fresh
pine forest, the hotel is a nice and beloved
place for rest and business meetings. After
an exhausting day, drinking a cool and fresh
drink in the greenery of this house can be
the nicest thing. Modern furnished and fully
equipped bedrooms offer real comfort. It is
a starting point for lots of hiking trails in the
mountain and if you take the gondola lift in
less than half an hour you will be in the heart
of Vitosha, watching the whole city of Sofia
beneath your feet.
СЕМЕЕН ХОТЕЛ КИТКА
hoTel kiTka
Разписание:
01.05.09 - 31.05.09
от 1000 до 1800 часа
01.06.09 - 30.09.09
от 1000 до 1900 часа
City Sightseeing Sofia представя чудесна
разходка в столицата на България - София. Ваши-
ят hop on - hop off (хоп горе - хоп долу) билет е
валиден 24 часа от момента, в който се качите за
първи път в автобуса! Можете да слизате и да се
качвате на определени за целта спирки в рамки-
те на едно денонощие. Туристическият двуетажен
открит автобус преминава край най-атрактивни-
те паметници на културата и административни
сгради на София с професионален аудио гид на
6 езика - български, руски, английски, ис-
пански, италиансkи и немски.
Запазвайки Вашият билет можете да полу-
чите 10% отстъпка навсякъде по света, къде-
то се предлага услугата Сити Сайтсийнг.
1202 SOFIA, “Knyaginya Maria Luiza” Blvd. - Traffic Market Compound, office 66
Tel. +359 2 980 56 58, +359 878 566 533 - Fax +359 2 980 56 58
131
се намира в центъра на София, неда-
лечe от Софийски университет. Раз-
полага с прохладна градина и уютен
интериор на два етажа. В него могат да
се опитат различни български и евро-
пейски ястия, а всеки ден се предлагат
различни супи по решение на май-
стор-готвача. Кръстник на ресторанта
е Андрей Слабаков, а сред гостите му
често ще забележите представители
на софийските арт-среди.
Ресторантът разполага с 45 места, раз-
положени на 2 етажа, както и със сен-
честа лятна градина с 35 места.
w w w. t r o y a n c i t e . c o m
132
Troyantsite Restaurant is situated in the
centre of Sofia, not far away from Sofia
University. It welcomes you with a cool
garden and cozy two-floor interior. You
can try out a wide variety of Bulgarian and
European dishes, as well as daily specialty
soups prepared by the chef. The godfather
of the restaurant is Andrey Slabakov, and
other Sofia art stars are often among the
guests.
The restaurant can seat 45 people on 2
floors, while the sunny summer garden has
a capacity of 35 people.
02 / 944 19 34
0898 54 54 00
133
Галерия Васка Емануилова Vaska Emanouilova Gallery
филиал на Софийска градска художествена
галерия, съчетава функциите на музей и из-
ложбено пространство. Галерията разполага
както с постоянна експозиция, така и със
зала за временни изложби, където намират
място изследователски и кураторски проекти,
свързани с творчеството на Васка Емануилова
или осъществени в рамките на програмите за
съвременно изкуство на галерията. Такива са:
Програма Скулптура, която цели да развие
интерес и по-добро разбиране към съвремен-
ната скулптура и платформата Място за срещи
за съвременно изкуство и млади автори, чиято
основна цел е развитието на сцена за младо
съвременно изкуство чрез изложби, дискусии,
срещи и проекти, които изграждат среда на не-
прекъснат дебат и експеримент.
a branch of Sofia City Art Gallery, is a museum and a
project space. It has a permanent collection of works
by the prominent Bulgarian sculptor Vaska Eman-
ouilova, as well as an exhibition space for temporary
expositions, where take place various research-based
and curatorial projects, related with the museum col-
lection and with the two programs for contemporary
art, which the gallery maintains. These are: Sculpture
Program, which aims at developing an interest in and
a better understanding of contemporary sculpture
and Meeting Point Platform for contemporary art and
young artists, which main goal is to develop a stage
for young contemporary art through exhibitions, dis-
cussions, meetings and projects, providing an envi-
ronment for constant debate and experimenting.
▲ Vikenti Komitski, Meeting Point Platform
Simeon Simeonov, Against the Architecture, Sculpture Program
София 1527 , Бул. „Янко Сакъзов” 15
(на гърба на парка “Ген. Заимов”)
тел. 944 11 75, www.veg.cult.bg
за посещение:
вход: свободен
вторник - събота: 10.00 - 19.00
неделя:
11.00 - 18.00
понеделник:
почивен ден
134
Vaska Emanouilova, Museum Collection
15 Yanko Sakazov blvd., Sofia 1527
(at the back of Zaimov public garden)
phone: 944 11 75, www.veg.cult.bg
working hours:
admission: free
Tuesday-Saturday: 10 a.m. - 7 p.m.
Sunday:
11 a.m. - 6 p.m.
Monday:
day off
135
Говедарци
Къща за гости Джамбазки
Сауна, преходи с планински колела, вкусни
гозби и почивка в сърцето на Мальовишка
планина! Къща „Джамбазки” ще отвори
своите порти за вас и ще ви предложи
мигове на тишина и съзерцание към ве-
личествените върхове на Рила. Лятната
беседка и пейките, обгърнати в цветя,
създават усещане за спокойствие и кра-
сота. През зимата ски пистите в района са
отлични за начинаещи и напреднали ски-
ори, а летните маршрути ще ви отведат до
Седемте рилски езера, връх Мальовица и
Урдини езера.
Govedartsi
Djambazki Guesthouse
Êîìïêåêñ
×åðíàòà kîòêà
y
anakievi family strives to provide their
guests with coziness, hospitable atmo-
sphere and good facilities in both of their
accommodations. Whether you desire
swimming in a green environment or holi-
day celebration with your friends or rela-
tives, you can always do it in the cherry gar-
den in summertime, or in cold winter days
– around the fireplace in the “Black Cat” Re-
sort. The Hotel-Club Yanakiev in Borovets
offers great possibilities for skiing com-
bined with stunning natural landscapes,
excellent SPA centre, relaxing piano bar
and spacious, well-equipped bedrooms.
For reservations: Phone.: 0750 32830, 0750 3286, 0895 55 87 70; Fax: 0750 32840
136
e-mail: office@hotel-yanakiev.com, reservations@hotel-yanakiev.com;
http://hotel-yanakiev.com
Sauna, mountain-biking, delicious meals and
a vacation in the heart of Maljovishka Rila!
Guesthouse Djambazki open its gates to offer
you moments of silence and contemplation.
The summer house and benches are covered
with flowers. In winter all ski runs are suitable
for beginners and advanced skiers. In sum-
mer choose some of the routes and they will
lead you to Sedemte Rilski ezera (Seven Rila’s
Lakes), Maljovitsa peak, Urdini lakes.
8×2
3 × спалня
6 × 3; 1 × 4
4
English
Russian
1
Цена
25-35 Leva
Price
Phone: 07125 23 61; Fax: 02 961 16 41
E-mail: info@house-djambazki.com
www.new.govedartsi.com
Николай Джамбазки / Nikolay Djambazki
53, Iskar Str.
София / Sofia - 70 кm
И
в двата свои обекта семейство Яна-
киеви се стреми да създаде уют, прият-
на атмосфера и удобства за гостите си.
Независимо дали искате да поплувате
сред зеленина или да отпразнувате
Вашия празник със семейството си или
с колеги, можете да го направите лете
във вишневата градина, а зиме – край
камината в комплекс „Черната котка”.
Клуб-хотел „Янакиев” в Боровец пред-
лага отлични условия за ски (от врата
до врата) съчетани с красива гледка,
великолепен СПА-център, почивка в
пиано бара или в обширните, обзаве-
дени с всички удобства стаи.
137
Къщата е неочаквано и много приятно съ- 
                четание на алпийски и възрожденски стил. 
                                 Собственикът Краси Джамбазов е почита- 
                                                  тел на хубавата музика: при него можете да 
                                                                   послушате както класика, така и автентичен 
                                                                                     фолклор, и съвременна латиномузика. 
                                                                                                    Можете да се насладите и на колекцията 
                                                                                                                    му с картини на Златю Бояджиев. На двора 
                                                                                                                                    има ново барбекю, а ако искате да се раз- 
                                                                                                                                                   движите – в планината над Говедарци има 
                                                                                                                                                                    достатъчно пътеки, водещи до истински на- 
                                                                                                                                                                                     ходища на гъби, диви малини и боровинки. 
                                                                                                                                                                                                     През зимата изборът е между пистите на 
                                                                                                                                                                                                                     Мальовица, Боровец и Говедарци. 
4 × 2, 3 × спалня
3 × 3, 1 × студио
3 × мезонет
12
12
12
Цена
20-30 Leva
Price
Phone: 07125 26 43, 0888 88 38 47
E-mail: hotelkalina@abv.bg
www.kalina-hotel.com
Eля Джамбазова /Еlia Djambazova
9, Malyovitsa Str.
20
138
12
На подстъпите на северна Рила напосле-
                дък село Говедарци се утвърди като це-
                               логодишен курорт. Вилата предлага уюта
                                               на един традиционен планински дом, ка-
                                                              мина и кът за гости. Домакините не само
                                                                             ще ви настанят и нагостят, но и ще ви из-
                                                                                           ведат на излет в планината, в търсене на
                                                                                                           горски плодове, билки и гъби. Говедарци
                                                                                                                          е изходен пункт за много преходи в Рила.
                                                                                                                                          Вечерта може да чуете автентичен фолк-
                                                                                                                                                         лор и да тропнете хорце. Само попитайте
                                                                                                                                                                         как! Отличен адрес за selfcatering в пла-
                                                                                                                                                                                   нина Рила.
Govedartsi
Kalina Guesthouse
English
Russian
2
Говедарци
    Вила Явор
A good match between Alpine and Renais-
sance style surprise you in guesthouse Kalina.
Your host Krasi knows Samokov painters and
bishops and adores good music – classic, au-
thentic Bulgarian folklore and modern Latino
music. You can see his collection of pictures
of Zlatio Boyadjiev. New barbecue is waiting
for you in the garden and if you want to walk
took a path above Govedartsi village and you
will find mushrooms, wild raspberries and
blueberries. In winter make your choice and
go skiing in Maljovitsa ski runs, in Borovets or
Govedartsi.
2×2
1×3
Govedartsi
Villa Yavor
The village of Govedartsi lies at the northern
foot of the Rila Mountains and over the last
few years it has won recognition as a year-
round resort. The Villa offers the coziness
of mountain life, with a fireplace and a nice
guestroom. Your hosts don’t just offer you a
warm welcome and wonderful food, but will
set you off on some of the numerous walks
in Rila, searching for forest fruits, herbs and
mushrooms. In the evening you will have the
chance to see some Bulgarian folklore and
even dance the “horo”. You only have to ask
how! An excellent address for selfcatering.
x3
Eng Fr
Rus Sp
Ger
2
1
Цена 16 - 20 Leva
Price
Phone: 02 825 87 84; 0887 277 739;
0886 800 070; 0886 68 79 86
E-mail: yavor1306@yahoo.com
www.vilayavor.hit.bg
Красимир Цветанов/ Krasimir Tsvetanov; 51, Iskar Str.
София / Sofia -
70 кm
Самоков / Samokov - ? кm
Боровец / Borovets - ? km
Пловдив / Plovdiv -
124 km
Говедарци 
     Хотел Калина 
139
пешеходни маршрути, но и скални масиви,
                разработени за спортно и традиционно кате-
                                 рене, и много зимни приключения: преходи
                                                 със ски и снегоходки или спускане по пистите
                                                                   на Боровец и Мальовица. През лятото можете
                                                                                    да яздите по планинските пътеки.
nine rooms and two apartments, each decorated
differently. Three of the bathrooms have hydro-
massage tubs. Other facilities include a restau-
rant with a beautiful summer garden, a confer-
ence hall, fitness centre, sauna, steam bath, table
tennis, a children’s play area and secure parking.
 amokov itself has a Bulgarian Revival neigh-
bourhood, with a large part of its rich cultural
and historical heritage displayed at the History
Museum. The Sarafska House, the Metropolitan
church, the convent, the Bayrakli Mosque, the Big
Fountain and other sites bring the city’s past to life.
 The biggest treasure of Samokov is its nature:
Iskar River with all the parks along it, Iskar Dam
and, of course, Rila National Park. It is possible to
hike to the highest point on the Balkans – Mount
 Musala (2925m) – in just one day, starting at
 Borovets. Seven Rila Lakes is the most visited
 lake group in Bulgaria, because... It is best to find
out for yourself. These are only two of hundreds
of hiking routes in Rila Mountain, and one can
also try many routes for sport and traditional
climbing in the Malyovitsa part of the mountain.
Other summer activities are horseback riding
and mountain biking, and in the winter, along
with the pistes of Borovets, you can try freerid-
ing and snowshoeing.
Family Hotel in
of Samokov
Sonata60 kilometresisfromthe townThe hotel has
– just 8
the Borovets ski re-
sort and kilometres from Sofia.
хотел
6×2
4 × спалня
2×3
2
English
Russian
German
10
2
1
Цена 20 - 40 Leva
Price
Phone: 0722 603 34; 02 489 44 76;
0888 872 736; 0888 922 804
E-mail: hotel_sonata@abv.bg
www.hotelsonata.com
Снежана Терзийска / Snejana Terziiska; 4, Petar Beron Str.
12
140
1
15
&
ресторант
Хотел “Соната” се намира в центъра на град
Самоков - в полите на Рила планина, само
на 8 км от ски курорта Боровец и на 60 км от
София. На разположение на гостите на хоте-
ла са 9 стаи и 2 апартамента, обзаведени в
уникален стил. Три от баните са с хидрома-
сажни вани. И още: прекрасен ресторант с
красива лятна градина, конферентна зала,
фитнес, сауна, парна баня, тенис маса,
детска площадка, охраняем паркинг.
ъзрожденският град Самоков има бога-
то културно и историческо наследство,
голяма част от което можете да видите в
Историческия музей, Сарафската къща,
Митрополитската черква, Девическия ма-
настир, Бай-ракли джамията, Голямата
чешма и мн. други. Но най-голямото богат-
ство на Самоков е природата: река Искър с
безкрайните паркове около нея, а само на
8 км са Боровец и Националния парк Рила,
язовир Искър е на 12км , Мальовица - на 28
км. От тук можете да поемете към едни от
най-атрактивните дестинации за планински
туризъм. Изкачвайки връх Мусала (2925
м), ще се озовете на най-високото място
на Балканския полуостров. Седемте рилски
езера са най-посещаваната от туристи езер-
на група в България, защото ... най-добре
разберете сами. В Рила ще откриете не само
В
S
SONATA
www.maps.domino.bg
Sonata
hotel & restaurant
Ñîíàòà
Ñîíàòà
141
1 × 1, 1 × 2
6 × спалня
1×3
На трийсетина километра на запад от Со- 
                фия, като в романтична кинолента с удо- 
                                волствие ще откриете атмосферата на село 
                                                 Гургулят. Селището е създадено още по вре- 
                                                                  мето на траките; съвсем близо до Алексие- 
                                                                                   вата къща е Пеключки камък, където и до 
                                                                                                  днес се извисява дълга крепостна стена от 
                                                                                                                    времето на царете Асен и Петър (ХІІ век). 
                                                                                                                                   Усмихнатата домакиня ще ви посрещне от 
                                                                                                                                                    прага на вратата; ако ви влече правенето на 
                                                                                                                                                                     вита баница, сирене или кашкавал, то най- 
                                                                                                                                                                                     добрите майстори в селото с удоволствие 
                                                                                                                                                                                                      ще ви въведат в тънкостите на този занаят. 
1
Цена
14 Leva
Price
Phone: 0727 452 20, 0888 846 790
Fax:
076 603 880
E-mail: rezervacia@alexhouse-bg.com
www.alexhouse-bg.com
Николина Алексиева / Nikolina Alexieva
Слънчеви дни и топли вечери, изпълнени
                с песента на птиците, ромона на реката и
                               аромата на прясно окосено сено описват
                                               пейзажа на село Рибарица. „Къщата на
                                                              баба” е семейната къща на Галя, която от-
                                                                              варя вратите и и споделя топлия спомен за
                                                                                               детството си с гостите на къщата.
                                                                                                            Ако искате да имате свободата да мечта-
                                                                                                                           ете, да почивате, да усетите очарованието
                                                                                                                                            на домашно приготвената храна и напит-
                                                                                                                                                           ки, тогава се оставете в прегръдката на
                                                                                                                                                                           къщата на баба.
Gurgulyat – Guesthouse
Aleksievata kashta
2
English
Russian
142
Рибарица, Етрополско
         Къщата на баба
Very close to the Bulgarian capital, but still far
enough away from the crowds of the big city,
the village of Gurgulyat has a romantic atmos-
phere. The settlement dates back to Thracian
times; and not far away from the Aleksieva
Guesthouse is located the Petlyuchi Kamak,
a place where a long fortification wall dating
back to the reigns of Assen and Petar (ХІІ c.)
still stands pointing at the sky. The smiling
hostess will welcome you at the door; and if
learning how to cook Bulgarian dishes appeals
to you, the local experts can give you some
clues about this extremely important craft.
1× 2
2 × спалня
Ribaritsa, Etropole
The grandmother’s house
Sunny days and warm evenings filled with
birds’ songs, river’s chatter and scents of fresh
hay make up the atmosphere of Ribaritsa vil-
lage. “The Grandmother’s house” is the fam-
ily house of Galya who welcomes the guests
into her home and her child memories. If you
desire the freedom of dreaming, relaxing, or
want to taste home-made food and drinks,
stay in this charming house full of good
memories.
София / Sofia - 38 km
Калотина / Kalotina -36km
София / Sofia -
85 km
English
Russian
5
5
10
5
Цена
Price
5
12 Leva
Phone: 0884864727
E-mail: g_boncheva@abv.bg
www.kashtatanababa.webs.com
Галя Бончева / Galia Boncheva
Гургулят - Къща за гости 
          Алексиевата къща 
143
Ямна
Къмпинг Воденицата
Всеки, които премине по мостчето, водещо
към тази 100-годишна воденица няма да
съжалява. И не само ромонът на бистра-
та рекичка и дебелите сенки бързо ще ви
накарат да забравите градските грижи.
Причината ще бъде и в чаровната Катя и
нейното неподправено гостоприемство. Ку-
линарните й умения ще ви задържат дълго
около масата докато хапвате заек в гювеч
или петел в гърне. Не отказвайте аромат-
ния боб със седем билки и не пропускайте
домашното сирене и етрополска баница.
3 bungalows × 2
Yamna
Camping Vodenitsata
2
Russian
1
1
10
Цена
Price
Phone: 07106 243, 0887 521 875
E-mail: www.iamna.net
Катя Дончева / Katya Doncheva
144
15
15 Leva
10
You will not regret crossing the small bridge
leading to the 100-year-old water-mill. With
the whisper of the river and the deep shade
you will leave all your worries behind. Your
charming hostess, Katia, will keep you linger-
ing at the table with her homemade meals
such as rabit in hotchpotch or rooster in a pot.
Do not refuse to try beans with seven herbs
and d not miss the Bulgarian white cheese
and Bulgarian “banitsa”. Well worth trying!
София / Sofia -
100 кm
145
Община ПЕРНИК PERNIK Municipality
Повече от 40 години Перник живее с вълненията и ритъма на Pernik, 30 kilometres south-west of Sofia, is known as
                       сурвакарските игри. Разположен на едва 30 км югозападно the festival capital of Bulgaria. The city has also received
                                             от София, днес Перник е известен не само като фестивалната acclaim for its developed industry and very exciting
                                                                     столица на България. През 2009 г. градът е обявен за Евро- and unique kukeri (masked dances) traditions.
                                                                                          пейска столица на сурвакарските и маскарадните традиции. The Surva International Festival of Masked Games
                                                                                                                                              takes place the last weekend of January. Kukeri
                                                                                                                                              celebrations date back to pagan times and today, the
                                                                                                                                             festival is one of the major events for masked traditions
                                                                                                                                             in Europe. In an atmosphere overflowing with music and
                                                                                                                                            rhythm, visitors are captivated by the lavish and dreadful
                                                                                                                                            masks. Each year, more than 90 groups and 6000 foreign
                                                                                                                                           and Bulgarian performers take part in the event.
Международния фестивал на маскарад-
ните игри “Сурва” се провежда в послед-
ните събота и неделя на месец януари.
Празникът води началото си от езически
времена и днес е най-мащабният етно-
фестивал в Европа. Градът се изпълва
с многогласни звънци и е завладян от
ритъма на игрите, а гостите му са очаро-
вани от колоритните и страховити маски.
Ежегодно участват над 90 групи и 6000
чуждестранни и български изпълнители.
Една от атракциите на Перник е уникал-
ният за Балканския полуостров Подземен
минен музей, разположен в запазените
галерии на първия рудник в Перник-
“Старите рудници”- 1891 г. Дължината на
галериите в него е 630 метра.
Средновековната българска крепост Кра-
кра е разположена в югозападната част
на града. Запазените останки очертават
многоъгълна крепост с площ 45 дка. Ви-
зантийският хронист Скилица подробно
описва двете безуспешни обсади на кре-
постта от войските на византийския им-
ператор Василий II – през 1004 и 1016 г. В
пределите на Второто българско царство
Перник остава стратегически център на
административна област.
146
Културно-
информационен център
Перник
Visitor and Culture Centre
Pernik
пл. Кракра 10 / 10, Krakra Sq
Tel.:
076 60 52 07, 076 60 81 31
e-mail: kicpernik@gmail.com
www.surva.org
www.kicpernik.bgfree.com
The medieval Krakra Fortress is on the
eastern side of Pernik. Its preserved
ruins form a majestic fortress with
iardjilovtsi
an area of 45 decares. Byzantine
Bogdanovdol
chronologists recorded two
unsuccessful sieges of Pernik by
the armies of Emperor Basil II, in
1004 and 1016. The fortress helped the
town maintain its strong strategic position of an
administrative centre during the Second Bulgarian
Empire. Nowadays, visitors can buy small-scaled models of
the fortress in most bookstores in Pernik.
Pernik is also a centre for coal production. The Underground
Mine Museum is housed in an authentic, 630m-long mine
gallery in the first developed pit in Pernik (1891) – Starite
Rudnitsi (“The Old Pits”).
Divotino
София/Sofia -
30 км
rudartsi
kladnitsa
studena
147
Xотелът се е настанил в сградата на бив-
1
6
1
8
Цена
25-60 Leva
Price
Phone: 0887 88 99 96, 0884 611 867
E-mail: info@yarlovtzi.com
www.yarlovtzi.com
Петър Георгиев, Хари Петров / Peter Georgiev, Hari Petrov
will be an unforgettable experience. After a
short sauna therapy and a cold shower you
will feel like all your everyday problems
have gone away. The wine-cellar offers a
nice wine selection. The restaurant has a
traditional menu with variety of dishes pre-
pared with local products. The garden is the
perfect place to have your private time with
your partner or just be with yourself read-
ing a book or a magazine. Here, you will feel
the slow rhythm of time. After your stay at
Yarlovtzi you will be fully relaxed.
Your holiday in hotel-restaurant Yarlovtzi
10
хотел–ресторант Ярловци можете 
               да забравите за времето и да се отда- 
                             дете на пълна почивка. Кратък престой 
                                             в сауната, последван от студен душ със 
                                                            сигурност ще ви зареди с енергия и ще ви 
                                                                            накара да забравите ежедневните про- 
                                                                                            блеми. В избата пък ще откриете селек- 
                                                                                                           ция от вина, които можете да дегустирате 
                                                                                                                           с подходящи мезета, а в ресторанта ще 
                                                                                                                                          ви нагостят с вкусни гозби, приготвени от 
                                                                                                                                                           местни продукти. А ако искате да се уса- 
                                                                                                                                                                           мотите или да се отдадете на четенето на 
                                                                                                                                                                                           списание или книга – подходящото място 
                                                                                                                                                                                                            за това е прохладната градина. 
10
he hotel suits the building of the former
quarryman’s school in the village, from
 where splendid views of the highest moun-
tain in the region – Ruy, can be seen. There
 are many possibilities for tourism in the
area: hiking the eco-trails of the Tran gorge,
climbing peak Ruy, fishing in Yarlovtzi dam,
visiting the yoghurt museum, the museum
of ceramics, or the rock chapel of St Petka
which hosts prints from the hands and feet
of the saint.
B
5
English
Russian
5
T
шето каменоделско училище в селото, от 
                където се разкрива красива гледка към 
                                най-високата планина в околността – Руй. 
                                                 В района има много възможности за тури- 
                                                                 зъм: разходка по екопътеките на Трънско- 
                                                                                  то ждрело, изкачване на вр. Руй (1706 m), 
                                                                                              риболов в язовир Ярловци, посещение на 
                                                                                                              музея на киселото мляко или на бусинската 
                                                                                                                               керамика, изкачване до скалния параклис 
                                                                                                                                                «Света Петка» в гр.Трън, който пази отпе- 
                                                                                                                                                                чатък от крака и ръката на светицата. 
4×2
8 × спалня
8 × 3, 1 × 4
8
Yarlovtzi Complex
Kомплекс ßðëîâöè
148 149
Община КЮСТЕНДИЛ
Град Кюстендил се намира в подножието на
Осоговската планина, на двата бряга на река Бан-
щица, приток на една от емблематичните реки
на Балканите – Струма. Дълго време известен
като овощната градина на България, днес градът
на титана на четката – Владимир Димитров –
Майстора, печели сърцето на посетителя с мине-
ралните си извори и многобройните паметници
на културата, тишината и спокойствието на своя
център и съхранената си природа.
Основан от траките и превърнат от римляните в
балнеоложки център, античният и средновеко-
вен град-резерват “Пауталия – Велбъжд” дължи
успеха си на лечебния характер на тукашната
вода – слабо минерализирана с температура
73°С, която в съчетание с лечебния торф, в добре
оборудвани рехабилитационни центрове се из-
ползва за балнео и калолечение, SPA и Wellness.
Лесопарк Хисарлъка с пътека на здравето е най-
достъпната част от зеленото богатство на Кюстен-
дил. Осоговската планина с нейните вековни буко-
ви и иглолистни съобщества, резерват Църна река,
торфено бранище с алпийски тритон, европейски
рис, ендемични и редки растителни видове, е маг-
нит за туристите, както през горещите летни дни,
така и през зимата. Маркирани са туристически
маршрути до връх Руен (2251 м), има вело пътеки
и ски писти, оборудвани със ски влек.
Наемане на колела, коне, парапланери, ски и
друго оборудване, както и планински водачи,
наблюдение на диви птици и бозайници в естест-
вените им ареали на обитание, бране на билки,
гъби и горски плодове – това са само част от въз-
можностите тук. Да не забравяме и любителите
на балканската пъстърва и лова. Кюстендилски-
ят край ви очаква!
150
Кюстендил, Пл. ”Велбъжд” №1 / Velbuzhd Sq 1
Tel: 078/ 551 166
e-mail: tourism@kustendil.bg
www.kustendil.bg
KyUSTENDIL Municipality
T
he town of Kyustendil is at the foot of Osogov-
ska Mountain on the banks of the River Banishtit-
sa, affluent of the River Struma. Long known for
its vast orchards, Kyustendil is also the birthplace
of the brilliant painter Vladimir Dimitrov – “the
Master”. Today it draws visitors with its mineral
springs, numerous historic monuments, tranquil-
lity and preserved natural beauty.
The healing power of the mineral springs lead
to the establishment of the ancient Roman set-
tlement of Pautalia, now the Velbuzhd medieval
reserve. The low mineral content of the water
together with its 73° C temperature and the heal-
ing peat provide good conditions for the devel-
opment of healing centres for soaking and mud
treatments, spa and wellness.
Hisarluka Park is in the most accessible part of the
Kyustendil region. The diverse woods of Osogovs-
ka Mountain, the Tsarna Reka Reserve, the Alpine
newt, the European lynx and the native, rare veg-
etation are particularly attractive for visitors in
both summertime and wintertime. Well-marked
hiking trails – two of them heading to Peak Ruen
(2251 m) – cycling paths and ski runs with ski lifts
are also present.
Kyustendil offers a good number of hotels and
guesthouses, as well as possibilities for a wide
range of activities such as horseback riding, pa-
ragliding, cycling, mountaineering, skiing, bird
and wildlife observation, herb gathering, forest
fruits and mushroom picking, trout fishing, and
hunting.
София/Sofia -
85 км
shishkovtsi
sovolyano
lozno
Gueshevo
КЮСТЕНДИЛ
KYUSTENDIL
Gramajdeno
151
Хотелът е разположен в полите на Осогов- 
                 ската планина, в местността Хисарлъка 
                                 над Кюстендил с чудесна гледка към гра- 
                                                 да. Първенецът на Осогово вр. Руен (2251 
                                                              м), доскоро забранена зона, вече може да 
                                                                              бъде изкачен след уведомяване на гра- 
                                                                                             нична полиция. През зимата се карат ски 
                                                                                                             в местността Три Буки. Хотелът предлага 
                                                                                                                              приятно посрещане и добър ресторант, 
                                                                                                                                             където се организират и незабравими 
                                                                                                                                                             фирмени и семейни празненства. 
1×2
2 × спалня
2 × 3; 1 × 4
Местност Предел –
        Биохотел Моравско село
Моравско село е биохотел към биологично
                 сертифицирана селскостопанска ферма.
                                 Асортиментът включва домашно пригот-
                                                вени сирена с билки, кисело мляко, мас-
                                                               ло, прясно мляко, билкови чайове, мед,
                                                                             различни видове сладка, плодови сокове,
                                                                                             свежи сезонни плодове и зеленчуци. Пре-
                                                                                                            ди да стигнете до вечерята, обаче, можете
                                                                                                                            да се разходите из Пирин – пеша, с колело
                                                                                                                                            или на кон. През пролетта на р. Струма се
                                                                                                                                                           кара рафт и каяк, през зимата пък наблизо
                                                                                                                                                                           са пистите на Банско.
Bogoslov
Orlovo gnezdo
Located on the slopes of Osogovo Mountain
in the locality of Hisarluka, the hotel has a
view to the city of Kyustendil. The moun-
tain’s highest peak, Ruen (2251m), was a
1
5
7
5
5
5
closed frontier area, but is now accessible
with permission of the border police. There
Цена
15 Leva
Price
5
5
is a ski piste at the locality of Tri Buki. Orlovo
Phone: 078 554 388, 0898 647 256, 0899 167 9 27 Gnezdo is a welcoming hotel with a good
Fax:
078 55 40 80
restaurant, where you can organise family
E-mail: vitaood-rv@mbox.contact.bg
or corporate parties
Russian
German
www.vita.vibs-bg.com
Росен Васев / Rosen Vasev
152
София / Sofia - 80 кm
9×2
7 × спалня
4×3
Predel locality–
Biohotel Moravsko selo
Moravsko Selo is a “biohotel” – part of an
agriculture enterprise producing certified
organic products. The assortment includes
homemade cheeses with herbs, yoghurt,
butter, milk, herbal teas, honey, a vari-
ety of jams, fruit juices, fresh vegetables
and fruits. Before you sit down for dinner,
though, take a hike, bike or horseback ride
in Pirin Mountain, or, in the spring, head to
Struma River for great rafting and kayaking
opportunities; in the winter, you can try out
the skiing in Bansko.
София / Sofia -
140 кm
Кулата / Kulata 100 km
English
5 6
20 20
1
8
Цена
Price
20-25 Leva
Phone: 0898 621765
E-mail: 2@biohotel-bg.com
www.biohotel-bg.com
Свилен Смиленов / Svilen Smilenov
Богослов 
    Орлово гнездо 
153
Намира се на тихa и спокойна уличка в
старинната част на града. Нов и модерен,
хотелът предлага на своите гости отлични
условия за отдих и туризъм. Широката
палитра от услуги като SPA център с раз-
нообразие от процедури, ски гардероб,
лоби бар и ресторант, ще ви накарат да
прекарате дълго време в хотела. Всеки
си тръгва с желание скоро да се върне
отново за ски-ваканция или да посрещне
приятелите си тук.
Bansko
Hotel Martin
8×2
24 × спалня
10 × 3, 3 × 4
English
Russian
German
2
2
Цена
30-40 Leva
Price
Phone: 0898 450 083, 0897 888 412
Fax:
02 961 16 41
E-mail: hotelmartin@abv.bg
www.martin-bansko.com
Янка Рахова / Yanka Rahova; 28, Neofit Rilski Str.
6
154
6
София / Sofia - 140 кm
Пловдив / Plovdiv -
144 km
Солун / Tessaloniki -
230 km
Martin Hotel is located on a quiet street of the
quaint old town. Newly built, it offers to its
guests the great experience of Bansko. Skiing
is a favourite activity in the winter, whilst in
the summer, you can also explore the moun-
tain – just be sure to check out the cultural
programme in town as well. At the hotel, try
the variety of spa procedures. A ski locker,
a welcoming lobby and a good restaurant
make your stay more comfortable. Your ex-
perience will make you recommend the hotel
and await a return to its unique atmosphere
Банско
Хотел Сема
Въпреки стремително модернизиращия
се облик на старинното градче, банските
традиции продължават да живеят. Разпо-
ложен в непосредствена близост до ембле-
матичния център, хотел Сема работи в най-
добрия дух на домашното гостоприемство;
храната се приготвя от вкусни екопродукти,
обстановката е комфортна и релаксираща,
а миговете край камината си заслужават.
Заповядайте през лятото да се порадвате
на голямата планина, а през зимата на ски и
freeride. Веднъж прекрачили прага на този
дом, вече няма да искате да си тръгнете.
Bansko
Hotel Sema
2×2
4 × спалня
2×3
Notwithstanding the fast modernization ap-
pearance of the old town, local traditions still
live on. Located quite close to the town center,
hotel Sema will energize you with the warmth
of traditional hospitable Bulgarian home. The
food is prepared only from tasty homemade
and organic produce; the atmosphere is com-
forting and relaxing, especially when sitting
in front of the fire. In the summer you can
enjoy the beauty of the high mountains and
in winter to go skiing and snowbording. Once
you cross the threshold of this house, you will
never want to leave it.
English
Russian
2
6
1
Цена 18 - 40 Leva
Price
Phone: 0749 855 80, 0888 88 14 24
E-mail: hotel.sema@mail.bg
www.hotelsema.com
Дани Рускова / Dani Ruskova
13, Yulen Str.
6
София / Sofia -
150 кm
Хотел Мартин
hotel Martin
Хотел Сема
hotel sema
www.maps.domino.bg
6
Банско
Хотел Мартин
155
Банско
Хаджипопова къща
В центъра на Банско, далеч от шума и
същевременно само на 5 минути пеша от
главната улица, „Хаджипопова къща” при-
ема гости през цялата година. Стаите са
просторни с големи балкони. Домакините
са изключително любезни и отзивчиви
– от каквото и да имате нужда в Банско,
обърнете се към тях. Кухнята е безупречна
и успешно конкурира легендарните бански
механи. Това е добрият избор под Пирин.
Хаджито винаги е мечтал да бъде хотели-
ер, гостувайте му!
4×2
2 × спалня
2×3
Bansko Guesthouse
Hadjipopova kashta
2
Eng Rus
Ger Gr
18
7
7
Цена
18-22 Leva
Price
Phone: 0749 821 31; 0898 808 549
E-mail: hadjipopov@yahoo.com
www.banskobg.org
Иван Хаджипопов / Ivan Hadjipopov
3, Tsar Boris III Str.
156
In the centre of Bansko, far away from the
noise and, at the same time, at a five-minute
walk from the main street, Hadjipopova
Kashta welcomes guests all the year round.
The rooms are spacious and have large bal-
conies. The hosts are exceptionally hospita-
ble and kind – whatever you may need in
Bansko, ask them. The cuisine is superb and
competes with the famous Bansko wine res-
taurants. This is the good choice on the edge
of the Pirin Mountains.
София / Sofia -
150 кm
Хаджипопова къща
hadjipopova kashta
www.maps.domino.bg
157
Семеен хотел – механа Чичин е на 200 м
от центъра на града и на 1 км от начална
станция на кабинковия лифт. Разполага с
комфортни стаи с възможности за допъл-
нително легло. Всяка стая е оборудвана с
мини бар, телефон, TV с кабелна телеви-
зия, интернет порт, сешоар. В механата (60
места) се приготвят местни и традиционни
български ястия. На разположение на гос-
тите е възстановителен център с басейн с
джакузи, сауна, фитнес зала, зала за маса-
жи и зала с билярд и тенис маса. Осигурен
е транспорт до начална станция на кабин-
ковия лифт с микробус.
Bansko
Family hotel Chichin
13 × 2
5 × апартамент
Еng Fr
Rus Sp
Ger Gr
2
2
Цена
Leva
Price
Phone: 0749 8 2492, 0885 331 565
Fax:
0749 8 2492
E-mail: hotel.chichin@abv.bg
www.chichin-bansko.com
Рая Коева / Raya Koeva; 52, Neofit Rilski Str.
6
158
6
Hotel and Tavern Chichin is located on a quiet
street in Bansko, just 200 m away from the
center and the old part of town, and 1km
away from the starting station of the cabin lift.
You can enjoy the comfortable family atmos-
phere. Each room is equipped with mini bar,
telephone, TV with cable television, Internet,
hairdryer. The tavern (60 seats) has a garden
where you can enjoy the traditional Bulgarian
cuisine and folklore. There is a SPA center with
swimming pool with Jacuzzi, sauna, steam
bath, fitness room, massage room, and a play
room with pool table and table tennis. Trans-
portation to the hotel is provided.
Добърско
Къща за гости Васил
Според легендата първите заселници в До-
бърско са ослепените от император Васи-
лий II самуилови войници. Тук те намират
лечебния извор, който и днес е в двора на
средновековната църква „Св.св. Теодор Ти-
рон и Теодор Стратилат”. В къща „Васил” ще
се радвате на добра местна кухня. Можете
да се повеселите с приятели и да почув-
ствате спокойствието от неповторимата
панорама към Рила, Пирин и Родопите. Тук
ще чуете и гласовитите”Добърски баби”! На
разходка можете да поемете към водопад
Щрокалото, Копаната църква с многовеков-
ния бор и към високата планина.
Dobarsko
Vasil Guesthouse
Legend has it that the first settlers in Dobursko
were warriors of the king Samuil of Bulgaria,
whose eyes were put out by the Byzantine
emperor Basil II after his victory. Here they
found the holy spring that is now in the yard
of marvellous church Sveti Teodor Tiron and
Teodor Stratilat. Nowadays, Guesthouse Vasil
offers tasty local cuisine, great views to Rila,
Pirin and Rhodope mountains and the songs
of the folklore group Grannies of Dobarsko.
Walks to a small waterfall, a centuries-old
pine tree or the higher parts of Rila Mountain
are also enticing.
София / Sofia -
150 кm
София / Sofia -
155 кm
Хотел Чичин
hotel Chichin
www.maps.domino.bg
3×2
2 × спалня
1×4
2
Еng Fr
Rus Sp
Ger Gr
3
1
1
1
Цена 18 -20 Leva
Price
Phone: 0885 001 606; 0888 799 184
Fax:
02 961 16 41
E-mail: vasil_kr@abv.bg
www.dobarsko-vasilhouse.com
Катя Кичеец /Katya Kicheets ; 10, Kilajevtsi Str.
1
12
Банско
Семеен хотел Чичин
159
В село Горно Драглище се е сгушила привет- 
                 ливата къща „Дешка”. Уютът и топлотата на 
                                   къщата са благодарение на големите сърца 
                                                     на домакините и желанието им да посре- 
                                                                    щат гости и да ги приобщят към селския 
                                                                                    бит и традиции на района. Дешка ще нагос- 
                                                                                                    ти всеки с вкусни гозби, а зимната градина е 
                                                                                                                     идеално място за сутрешно кафе, игри, урок 
                                                                                                                                      по градинарство или за тихо съзерцание на 
                                                                                                                                                        прекрасната гледка...В тази къща живее 
                                                                                                                                                                       обичта и това личи по начина, по който 
                                                                                                                                                                                      посрещат, гощават, обгрижват – всичко се 
                                                                                                                                                                                                       прави с желание и от сърце! 
4×2
2×3
English
5
7 7
10
13
Цена
Price
5
15-20 Leva
Phone: 074401 485; 0886 43 67 08
Fax:
02 961 16 41
E-mail: kashta_deshka.10.bg@abv.bg
Надка Кротева/Nadka Kroteva
46, Parva Str.
160
София / Sofia -
213кm
Делчево е една почти непозната дестина-
                ция. Обявено за архитектурен резерват,
                                селото печели с великолепната си архитек-
                                                 тура, тишина и разположение. Янчевата
                                                                къща е построена с много вкус и уважение
                                                                                към традицията на местните майстори. От
                                                                                                терасата и от стилно обзаведените стаи се
                                                                                                                 разкриват чудни панорами към долината
                                                                                                                                 на р. Места, Родопите и Славянка. Не са
                                                                                                                                               забравени и почитателите на добрата кух-
                                                                                                                                                               ня и активната почивка. Открийте прелест-
                                                                                                                                                                                та на южен Пирин през четирите сезона.
Gorno Draglishte
Deshka Guesthouse
3
5 Делчево - Къща за гости
          Янчева къща
Guesthouse “Deshka” is nestled in the village
of Gorno Dragalishte. The coziness and hos-
pitability of the house come from the open-
hearted hosts and their desire to welcome
the guests and help them merge in the rural
lifestyle and traditions of the region. Deshka
will host her guests with delicious dishes,
while the winter garden is the perfect place
for a morning coffee, games, a gardening
lesson, or just admiring the tranquility and
beauty of the landscape. The love fills in the
atmosphere of the house and it can be felt in
the way they welcome, host and care for their
guests – everything is done with genuine de-
sire and from the heart.
Delchevo - Guesthouse
Yancheva kashta
The village of Delchevo was designated an
architectural and historical reserve in 1977. To-
day it remains attractive because of the archi-
tecture of its buildings, the quietness and good
location. Yancheva Guesthouse was built with
respect to the traditions of old master-builders.
From the terraces of its charmingly decorated
rooms unfurl beautiful scenes of the Mesta
River Valley, and the Rhodope and Slavyanka
mountains. This southern part of Pirin Moun-
tain has many marked routes offering tourists
an intriguing experience during all four sea-
sons. The menu at the guesthouse’s restaurant
contains delicious dishes as well.
София / Sofia -
200 кm
Кулата / Kulata - 65 кm
3×2
2×3
5
Цена 15 - 25 Leva
Price
Phone: 0887 72 70 38; 0878 22 47 03;
0898 56 51 76
E-mail: kostadin_gutzev@hotmail.com
www.delchevo-bg.free.bg
Констадин Гутсев / Kostadin Gutsev
15
5
Горно Драглище 
       Къща за гости Дешка 
161
През ХІХ век хотел Маламовата къща е бил 
                 най-известният хан в района и Валери с 
                                удоволствие ще ви разкаже предаваните 
                                                 през поколенията истории за града и своя 
                                                                  род. Споменът за отминалите времена все 
                                                                                  още се носи от запазената архитектура, 
                                                                                                  механата с камина, мебелите от масивно 
                                                                                                                  дърво. Интересните села в южен Пирин и 
                                                                                                                                  Родопите, минералните извори, реката 
                                                                                                                                                 и дори бреговете на Егейско море 
                                                                                                                                                               (100 км) ще направят вашия престой тук 
                                                                                                                                                                            незабравим. 
7×2
4×3
Лещен
  Еко-селище Лещен
Лещен е почти безлюдно селце, където
               половината от къщите са реставрирани
                              и адаптирани за настаняване на гости. В
                                              сградата на някогашното килийно учи-
                                                             лище днес е селската кръчма, където е
                                                                           концентрирана организацията на целия
                                                                                           комплекс. Там, разбира се, може да хап-
                                                                                                         нете оригинални ястия, приготвени с про-
                                                                                                                         дукцията на малкото останали жители.
                                                                                                                                        Най-атрактивната къща е изградена изця-
                                                                                                                                                        ло от глина и покрита със слама. Из целия
                                                                                                                                                                        комплекс ще видите най-различни ръчно
                                                                                                                                                                                       направени изобретения, които ви улесня-
                                                                                                                                                                                                       ват и забавляват.
Gotse Delchev
Hotel Malamova kashta
During the ХІХ century the Malamovata
Kashta has been the most popular inn in the
English
whole region and Valeri, the current hotel-
Russian
keeper, can tell lots of stories about the town
and his origin. The preserved architecture
7
7
2
of the hotel, the mehana and the fireplace,
Цена
the furniture made of missive wood give an
25-30 Leva
Price
instant impression of the past times. Interest-
Phone: 0751 61 230, 0888 791 755
ing and picturesque villages in Southern Pirin
0751 61 232
Fax:
and Rodopi Mountains, mineral springs and
E-mail: maiz@gocenet.net
even the coast of Aegean Sea (100 km south-
www.goce.net/maiz
Валери Маламов / Valeri Malamov; 25, Hristo Botev Str. wards) will make your stay unforgettable.
162
София / Sofia -
189 кm
Leshten
Leshten Ecovillage
Leshten was an almost depopulated village
before half of the houses were restored and
adapted for receiving guests. The local pub,
formerly a school, is the centre of the com-
plex, where you can taste original dishes pre-
pared with the products of the few remaining
villagers. Said to be the most attractive is the
clay house with a straw roof. All throughout
the facilities, various handmade gadgets will
entertain and and make your stay more com-
fortable.
София / Sofia -
213кm
Хотел Маламова къща
hotel Malamova kashta
www.maps.domino.bg
30 × 2
30 × спалня
English
5
7
15
7
10
Цена
Price
7
60 Leva
Phone: 0896 645 585
E-mail: leshten@yahoo.com
www.leshten.hit.bg
Никола Маринов / Nikola Marinov.
Гоце Делчев 
     Хотел Маламова къща 
163
Село Ковачевица е едно от онези места,
в които времето следва естественият си
ритъм, душата се успокоява и се чувства у
дома си. Стопаните на хотел-механа Бяла-
та къща знаят това. В изградения от стари
майстори комплекс са осигурени всички
удобства, необходими на модерния човек.
Интериорът, изпълнен с масивни мебели
от дърво и пъстри шевици, събужда онова
усещане за хармония, каквото вдъхват и
вековните борове, реката, песните на пти-
ците. Уникална гледка!
4×2
4 × спалня
1×3
15
Kovachevitsa
Byalata kashta
15
16
Цена 25 - 40 Leva
Price
Phone: 0894 363 648 (reservations);
0899 886 342 (hotel)
E-mail: bialata_kushta@abv.bg
www.bialatakushta.com
Иван Спасов / Ivan Spasov
15
164
15
София / Sofia -
213кm
In the village of Kovachevitsa, time follows its
natural rhythm, calming the soul and making
it feel at home. The hosts of Byalata Kushta
(“The White House”) recognise that. The
house was built by traditional masters, who
constructed it using natural materials, whilst
making sure to include all the modern ameni-
ties desired. The interior has been designed in
an authentic style that provides a sense of
harmony, just as do venerable pines, streams
and birds songs. Outstanding vista!
Ковачевица
Капсъзови къщи
Тук всичко е подчинено на качеството - от
бурканите с туршии, сладка и друга зим-
нина, подредени като произведения на
изкуството, през изяществото на стаите,
съчетано с типичната за района архитек-
тура и стигнете до идеално подредения
двор. Имате избор между кулинарното
училище на Соня Капсъзова, брането на
гъби и билки из родопските ридове и
разходка из селото или до вълшебния Син
вир на река Канина. Ако тръгнете към с.
Осиково, дълго ще се наслаждавате на жи-
вописната гледка на Ковачевица - сякаш
кадър от филм за комити и войводи...
4×2
1×3
Kovachevitsa - Gueshouse
Kapsazovi kashti
Quality os the hallmark of everything at the
Kapsazovi kashti: starting with jas of pickles,
jams and other preserves arranged like pieces
of art, going through the typical local archi-
tecture, and ending with the immaculate
garden. For actibities there’s a wide choice: a
course at Somya Kapsuzova’s cookery school,
picking mushrooms and herbs on the slopes of
the Rhodp[es, wolking whether in the village,
or to the magical Sin Vir of the river Kanina. If
you get to Ossikovo, you will have a stunning
view of Kovachevisa, looking like something
out of movie about freedom fighters...
1
Eng Rus
Ger Fr
Italian
15
15
Phone: 0899 403 089; 0898 296 669
Fax: 02 967 26 55
E-mail: kapsazovs_houses@yahoo.com
Соня и Стоян Капсъзови /
Sonia and Stoian Kapsazovi.
Ковачевица
Бялата къща
165
Преди хилядолетия римляните избрали 
                това място, за да построят един от 
                              първите балнеоложки центрове на 
                                            Балканите. И днес местността привлича 
                                                            с топлите си минерални извори. Освен 
                                                                           към басейните, от тук можете да тръгнете 
                                                                                           както към родопските села Долен, Лещен, 
                                                                                                           Ковачевица, така и към южните склонове 
                                                                                                                           на Пирин и връх Ореляк. Домакините имат 
                                                                                                                                           специално отношение към изкуството: те 
                                                                                                                                                            често организират пленери за художници, 
                                                                                                                                                                             а в ресторанта е разположена постоянна 
                                                                                                                                                                                             експозиция на художника Румен Статков. 
3 × 1, 4 × 2
5 × спалня
5 × 3, 1 × 4
1
1
1
Цена 15 -30 Leva
Price
Phone: 0752 320 85; 0889 323 567
E-mail: bg_correct@mail.bg
office@nicopolisadnestum.com
www.nicopolisadnestum.com
Димитрина Цекова / Dimitrina Cekova
166
В центъра на най-малкия град в България,
                бай Иван ще ви посрещне с усмивка. Бивш
                               конак и паметник на културата, къщата е
                                              реставрирана с мерак. Зад тежки дървени
                                                              порти калдаръменият двор с чешмата и
                                                                             асмата е опасан от високи дървени чар-
                                                                                            даци. Механата ще ви осигури прохлада
                                                                                                           и в най-горещите летни дни. Мелнишките
                                                                                                                          пирамиди ще ви очароват с причудливи-
                                                                                                                                         те си форми и ръст. Вкусът и уханието на
                                                                                                                                                        домашните гозби ще се запечата в съзна-
                                                                                                                                                                        нието, заедно с хармонията, тишината и
                                                                                                                                                                                       виното, които тук са начин на живот.
Thousand of years ago, the Romans chose this In the center of the smallest town in Bulgaria
site to build one of the first balneotherapy Ivan Uzunov will welcome you with a smile.
centres in the Balkans. Today, the region still The house was a prison during the centuries of
attracts with its warm mineral springs. Be- Turkish occupation but has now been painstak-
sides mineral pools you can go to the Rhodo- ingly renovated and turned into a guesthouse.
pean villages of Dolen, Leshten and Kovache- The stone garden with its fountain and trellis
vitsa, as well as to Pirin’s southern slopes and vine are hidden behind high wooden gates and
 Orelyak Peak. The hosts have a notion for art: surrounded by high balconies.,On hot summer
 they often organise artist workshops, and days you can keep cool in the tavern, where
 works by Rumen Stankov decorate the res- the taste and smell of homemade meals served
 taurant. with local wine will make your day. There is a
     lot to see in the area, especially the fantastic
     sand pyramids of Melnik
Marchevo –Hotel
Nicopolis ad Nestum
Еng
Gr
2
Мелник – Къща за гости
         Узунова къща
София / Sofia - 190 кm
Кулата / Kulata - 65кm
1
Melnik – Guesthouse
Uzunova kashta
5×2
2 × спалня
2 × 3, 1 × 4
Russian
10
12
Цена
Price
25 Leva
Phone: 0887 321 446; 0889 450 849;
07437 270
Fax: 02 961 16 41
Иван Узунов / Ivan Uzunov
София / Sofia -
170 кm
Кулата / Kulata – 25km
Марчево – Хотел 
       Никополис ад Нестум 
167
В
западните подножия на Пирин планина, на
няколко километра от Кресненското дефиле,
Влахи в много отношения би могло да се нарече
село на края на света. Осем жители, десетина
къщи, една църква (1750 г.), причудливи ком-
позиции от скални отломки, растителност и
климат от средиземноморски тип и планински
гледки на 360 градуса.
Езда на каракачански коне
Каракачанските коне са планинска порода - идеал-
ни за преходи в пресечени местности. Имат кротък
и уравновесен характер. Това ги прави подходящи
дори и за хора, които за първи път се качват на кон.
Ако сте начинаещ, можете да пояздите по кратък
тричасов маршрут. За по-опитните ездачи предла-
гаме пет часа езда, както и целодневни и двудневни
маршрути. През лятото ездата е в по-високите части
на Пирин (над 1200 м н.в.), а през останалите сезони
обикновено маршрутите са в околността на селото.
Посещение на Ферма за
отглеждане на застрашени от
изчезване породи
Единственото голямо стадо оригинални каракачански
овце и най-голямото стадо калоферски кози се охра-
няват от истински каракачански кучета. Посещенията
стават със заявка поне пет дни по-рано. Домакинът
представя породите и работата по тяхното отглежда-
не и опазване. Има възможност за дегустация и заку-
пуване на продукти, произведени на място.
Среща с вълци и мечка в
центъра за едри хишници
Образователният център предлага богата инфор-
мация за едрите хищници, които обитават страната
ни – вълк, мечка, рис и чакал. Ако сте любопитни
да надникнете в света им и да научите повече за
начина им на живот и ролята им в природата, тук е
мястото да го направите. Отглежданите в просторни
волиери над селото мечка и два вълка са неделима
част от центъра.
0888 268414, Elena and Sider Sedefchevi
BALKANI Wildlife Society
BBPS – Semperviva
168
Unforgettable Experiences
Located ainfew kilometres from KrasnaofGeorge,
the western foothills
Pirin
Mountain,
Vlahi can be called, for many reasons, a village
at the end of the world. Eight residents, about
ten houses, one church (from 1750), bizarre
rock formations, Mediterranean vegetation and
climate and 360 degrees of mountain views.
Незабравимо преживяване
Horseback riding on Kara-
kachan horses
The Karakachan horses are a mountain breed
particularly suitable for rugged terrain. Calm
and friendly, they are ideal for first-timers. The
beginners’ route lasts three hours, and for the
more experienced, there are five-hour tours and
one- or two-day tours. In the summertime, riders
explore the high parts of Pirin Mountain (more
than 1200m above sea level), whilst during the
winter, the trails usually go around the village.
Visit the farm for rare and en-
dangered livestock
The only true flock of Karakachan sheep, and the
biggest flock of Kalofer goats, are successfully
protected by the Karakachan dogs (the breed is
a descendant of the dogs of the Thracians). At the
farm, the host presents the different breeds and
how they are raised and protected. There is the
possibility to taste and purchase products made on
the farm. Reservations need to be made at least
five days in advance.
Meet the wolves and bears at
the centre for big predators
The educational centre provides wide information
for big predators that can be found in the territory
of Bulgaria – wolf, bear, lynx and jackal. This is
the place to learn more about their habits and
lifestyle, and their role in the ecosystems. Visitors
can also observe a bear and two wolves, kept in
wide open spaces above the village.
se.sedefchevi@gmail.com;
www.sedef-ecotours.org
169
Боровичене
Огражденска къща
Боровичене е тихо селце на южния склон
на Огражден планина, откъдето се разкри-
ва широка панорама към извисяващата
се като стена гранична планина Беласица,
обявена за природен парк през 2007 г.
Огражденската къща е възстановен типи-
чен за селото дом. Можете да се разходите
до връх Маркови кладенци (1523 м) или
да посетите Чуриловския манастир. На 35
км оттук се намира местността Рупите,
разположена в кратера на угасналия вул-
кан Кожух, където е храмът на пророчица-
та Ванга.
Borovichene – Guesthouse
Ograjdenska kashta
2
Russian
10
25
5
20
20
Цена
Price
20
15 - 20 Leva
Phone: 0745 642 22; 0885 111 413;
Fax:
0745 621 26
E-mail: ograjdenska_kashta@dir.bg
Андон Чопаков/ Andon Chopakov
170
Borovichene is a quiet village on the southern
slope of Ograzhden Mountain with a beauti-
ful view to Belasitsa Mountain (designated a
nature park in 2007), which rises like a wall
on the border with Greece. Ograzhdenska
House is a traditional home adapted for host-
ing guests. You can hike to Markovi Kladentsi
Peak (1523m) or visit the monastery of Churi-
lo. Thirty-five kilometres away is Rupite – a
mineral springs area in the crater of a former
volcano where the prophetess Vanga lived
before her death in 1996.
София / Sofia - 190 кm
2 × спалня
3×3
171
Тръгнетев
натам
края на май.
Цъфналите мас-
лодайни рози и лаван-
дула превръщат въздуха в опияняваща
наркотична смес, цветовете на природата
са безброй. Тогава всички селца и градове
от Клисура до Казанлък се преселват на
полето, където от много ранни зори за-
почва събирането на розовия цвят. Почти
във всяко населено място има специален
празник, а в Казанлък всяка година се из-
бира Царица на розите.
Карлово, Сопот, Калофер, Клисура, Коп-
ривщица и Панагюрище имат особено
място в историята на българския народ.
Априлското въстание (1876 г.) и възпо-
менателните чествания свързани с Васил
Левски, Иван Вазов и Христо Ботев са
повод за празненства, на които освен ис-
торията присъства и традиционният бъл-
гарски фолклор. Къщите на националните
герои са превърнати в музеи. Разходката
из Копривщица - градът на Бенковски
и Каравелов е истинско пътуване във
времето и изживяване за всички сетива.
Обект на посещение са и къщите на ня-
колко известни възрожденски рода.
Край град Шипка, в подножието на исто-
рическия проход, е една от най-красивите
и богато украсени православни църкви в
България - храм-паметникът Рождество
Христово, построен в началото на ХХ век
в памет на загиналите през Освободител-
ната война руски и български воини.
Другото име на региона е Долината на
тракийските царе. Тук се е намирала сто-
лицата на най-могъщата тракийска дър-
жава - Севтополис, чийто останки днес са
под водите на язовир Копринка. Могат да
бъдат посетени общо 6 надгробни моги-
172
ли. Казанлъшката гробница е паметник,
включен в списъка на Световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО, а в могилата
“Голяма Косматка” през есента на 2004 г
беше намерена златна маска на Севт III,
тежаща 665 грама! Въздействащ е и кул-
товият комплекс край с. Старосел.
От манастирите си заслужава да споме-
нем Свети Никола край Мъглиж, двата
калоферски манастира, както и стария
Сопотски метох.
Регионът се слави и с винарските си тра-
диции. Карловският мискет е вино с пре-
възходен аромат. Силно се представят
избите в Брестовица, Памидово, Баня,
Брезово, Чирпан, Пазарджик, Стара Заго-
ра, Стамболийски, Първомай, успех имат
и новите изби в Старосел и Анево.
Тук са и едни от най-известните балнеоле-
чебни курорти в България - Хисаря, Павел
баня, Старозагорските минерални бани.
Басейни, бани и хотели има и в Баня (Кар-
ловско) и Стрелча. Повечето от селищата
са изходни пунктове за леки разходки и
преходи из Стара планина и Средна гора.
Въпреки че последната не е защитена
територия, тя е с много добре запазена
природа. Обширните широколистни гори,
в които преобладава букът, пазят сянка и
хлад през лятото, и крият студени извори и
полета от диви малини, ягоди и лешници.
Предпочитащите по-сурова, но и по-раз-
нообразна природа, могат да тръгнат на
север, в националния парк Централен
Балкан, където има много маркирани
маршрути и хижи.
Търсещите eкстремни изживявания могат
да опитат полет с делта- или парапланер,
и екстремен байк над Сопот. С лифта, през
хижа Незабравка, можете да се качите до
самото било на планината, откъдето глед-
ките са внушителни.
of Kazanluk on the
The Valley of Roses, still be visited. The TombHeritage List,isand the
UNESCO World Cultural
newly discovered worship site, consisting of a
Thracian Kings
temple and a tomb, at the village of Starosel is
equally impressive. In autumn 2004, a golden
and Wine
665g mask of Seuthes III was discovered at the
Valley of the
should
at
Theroses andMay.Rosesaroma ofbe visitedair,
the end of
The
blossoming
attar
lavender intoxicates the
and the countryside is rich with all colours
and hues. This is rose-harvest season. All the
people from the villages and towns, all the
way from Klisura to Kazanluk, migrate to
the fields, where rose petals are picked at
dawn. Almost every community has its local
festival, and the Queen of Roses is selected
in Kazanluk every year.
Karlovo, Sopot, Kalofer, Klisura, Koprivsh-
titsa and Panagyurishte occupy a special
place in Bulgarian history. On the date when
the 1876 April Uprising burst out and on
the dates of birth of Vasil Levski, Ivan Vazov
and Hristo Botev, major celebrations and
festivities are organised with elements of
both history and traditional folklore. The
homes of the national heroes have been
transformed into ethnographic and history
museums. Koprivshtitsa – the hometown of
Georgi Benkovski and Lyuben Karavelov – is
an architectural reserve, where walking is a
journey back in time and a feast for the sens-
es. The houses of several other prominent
Bulgarian Revival figures are well-preserved
and frequently visited as well.
One of the most lavishly decorated, magnifi-
cent Orthodox churches in Bulgaria is situ-
ated above the town of Shipka, close to the
historic mountain pass. This is the Nativity
Memorial Church, built in the beginning of
the 20th century to commemorate the Rus-
sian and Bulgarian soldiers who died in the
War for Liberation.
Other historical sites in the region date back
to much more distant times. The Valley of
the Roses, also known as the Valley of the
Thracian Kings, was the heart of the ancient
Thracian nation, whose capital city was Seu-
thopolis. Today, the remains of the city are
under the waters of Koprinka Dam, but six
tombs of some of the great Thracian rulers can
Thracian burial mound Golyamata Kosmatka,
which is now open for visitors.
Some well-preserved monasteries to visit
include the St Nicolas
Monastery at Muglizh,
the two monaster-
ies in Kalofer and the
convent in Sopot.
Top-quality
wine
cellars can be found
everywhere in the re-
gion. Traditionally re-
nowned is the misket
(white wine grape)
from Karlovo. Wineries in Brestovitsa, Pa-
midovo, Banya, Brezovo, Chirpan, Pazardjik,
Stara Zagora, Stamboliyski and Purvomay
have quality selections, along with the re-
cently opened Starosel and Anevo wineries.
The region hosts some of the largest and
best-known spa resorts in Bulgaria – in
Hisarya, Pavel Banya and Stara Zagora. Good
swimming pools, mineral-water baths and
hotels can be found also in Banya, in the Kar-
lovo area, and in Strelcha. Most of the towns
and villages are starting points for hiking
in the Balkan Range and Sredna Gora. Al-
though the latter is not a protected territory,
its nature is very well preserved. The huge
deciduous forests, where beech trees pre-
vail, offer blissful shade and keep you cool
in the summertime, and hide fields of wild
raspberries, strawberries and hazelnuts, as
well as incredibly cold water springs.
Those who prefer the more severe and, yet,
more varied, face of nature can go north to
Central Balkan National Park, where many
marked trails and lodges are situated. Even
more thrilling is the flying of delta- or para-
gliders above Sopot. The lift, which has re-
cently been extended to Nezabravka lodge,
will take you up to the very top of the moun-
tain, where views are breathtaking
Долината на розите
тракийските царе
и виното
173
Община
ПЛОВДИВ
С
The house of Luka Balabanov
1
2
The house of Stepan Hindliyan
3
The gallery of Zlatyu Boyadzhiev
174
таринният Пловдив е разположен живописно върху три
от седемте хълма на Пловдив – Небеттепе, Джамбазтепе
и Таксимтепе. Намира се върху истински цивилизационен
кръстопът, пресичащ Балканите по оста Константино-
пол – Адрианопол – Филипопол – Сердика – Naisos (Ниш)
–Singidunum (Белград), в направление към Централна и За-
падна Европа. На това местоположение Старинен Пловдив
съсредоточава в себе си свидетелства за различни култури:
Тракийска – ІІI хилядолетие пр. Хр.; Елинистическа (ІV-ІІ век
пр. Хр.) Римска (І-VІ в.); Средновековна (VII-XIV); Отоманска
(ХIV-ХVІІ в.), от Национално възраждане (ХVІІІ -ХІХ в.).
На върха на Небеттепе се намират останки от първото праис-
торическо заселище на Трихълмието от VІ хил. пр. Хр. Заради
уникалното и красиво разположение върху трите хълма рим-
ляните го наричали Тримонциум (Градът на трите хълма).
През 1956 г. Старинен Пловдив е обявен за Архитектурно-ис-
торически резерват, а през 1979 г. получава златен европей-
ски медал за опазване паметниците от миналото.
Археологическите проучвания на територията на днешния
град Пловдив разкриват останки от някогашни бляскави
обществени сгради: огромен форум, впечатляващ античен
театър и стадион, внушителни крепостни стени, езически хра-
мове, терми, акведукти, аристократични домове.
Духът на Пловдив може да се усети и в широкия пешеходен
център и по зелените улици и паркове, съжителстващи в не-
повторим ансамбъл със сгради от различни стилове и епохи,
и в творбите на десетките художници, родени тук.
И днес с основание наричат Пловдив „Перлата на Тракия”,
„Градът на седемте тепета”, „Градът на художниците”, „Среща
на цивилизациите”...
Общински туристически информационен център Пловдив
E-mail: tic_plovdiv@abv.bg;
Пл. „ Централен” № 1
tic.plovdiv@gmail.com
Тел./факс: 032 656 794
Web: www.plovdiv-tour.info
Тел.:
032 620 229
PLOVDIV Municipality
A
ncient Plovdiv was established on three of
the seven hills of Plovdiv – Nebet Tepe, Dzham-
baz Tepe and Taksim Tepe. Situated on a cross-
roads of early civilisations, Plovdiv has been the
link between the East and Europe, the Baltic and
the Mediterranean, the Black Sea and the Adriat-
ic. The city’s appeal comes from its rich historical
and cultural heritage that encompasses the her-
itage of the Thracian (3000 BC), Hellenistic (4th to
2nd c BC), Roman (AD 1st to 4th c), Medieval (7th
to 14th c), Ottoman (14th to 17th c) and National
Revival eras (13th to 18th c). The Romans named
it Trimontsium (the town of three hills) due to its
unique, scenic location on the three hills. On top
of Nebet Tepe, visitors can find remains from the
first prehistoric village, dating to 6000 BC.
In 1956, Old Plovdiv was noted as an architectural
and historical reserve, and in 1979 it received a
European gold medal for preservation of historic
monuments. Archaeological expeditions around
the city reveal remains of remarkable ancient
buildings: a huge forum, an impressive Roman sta-
dium, a fascinating amphitheatre that still draws
live music and performance lovers, majestic for-
tress walls, pagan temples, aqueducts and pretty
aristocratic houses.
The spirit of Plovdiv can also be experienced in
the wide town centre, great for walking about,
the tree-lined cobbled streets, the mixture of
buildings of diverse architectural styles and eras,
and the superb works of the great number of
artists born here.
Nowadays, Plovdiv is deserves its names of “The
pearl of Thrace”, “The town of the seven hills”,
“The city of artists” and “A crossroad
of civilisations”.
4
The Ancient theatre of Philippopolis
The house
of Nikola
Nedkovich
5
Ancient Plovdiv -
Architectural and historical reserve
София/Sofia -
85 км
КЮСТЕНДИЛ
KYUSTENDIL
Tourist Information Centre Plovdiv
Tsentralen Sq 1
Tel: 032 /656 794
tic@plovdiv. bg ; www.plovdiv-tour.info
www.oldplovdiv.com
175
Пловдив
Хостел Пловдив Гест
Хостелът се намира в центъра на Стария
град на Пловдив и е запазил духа му.
Сградата е в стар градски стил и предлага
на своите гости уют и гостоприемство. В
близост до хостела се намират Античният
театър, Римският стадион, галерии и му-
зеи, археологически разкопки и крепост,
църкви, датирани от Първото българско
царство. Пешеходната зона на града е на
5 мин. Хостелът отстои на около 5 км от
Централна ЖП гара Пловдив, както и от
автогарите Север, Юг и Родопи.
5×2
1× спалня
2 × 4, 4 × 5
English
25
5
5
Цена
Price
176
Phone: 032 622 432;
Fax: 032 631 150
E-mail: info@plovdivguest.com
www.plovdivguest.com
20, Saborna Str.
София/Sofia -
152 km
30-40 Leva
The hostel is at the centre of Old Town Plo-
vdiv and keeps the spirit of older times. The
building has an authentic city architectural
style and offers cosiness and hospitality to its
guests. Close to the hostel are the landmarks
of Plovdiv – the Antique Theatre, Roman
stadium, galleries and museums, archaeo-
logical excavations and a fortress, along with
churches from the First Bulgarian Kingdom
(632-1018). The pedestrian zone of the city
centre is five minutes away and railroad and
bus stations are 5 kilometres away.
Бургас / Burgas - 273km
Plovdiv
Hostel Plovdiv Guest
PlovDiv
GUEST
177
177
was established in 1999 with lots of love and
desire to provide its customers with the coziness
and tranquility of the countryside. It is situated
right in the centre of the small town of Hisar,
next to the Municipality and the Cultural House.
Nearby there is a mineral spring called “Momina
Banya”, guesthouses and hotels. The restaurant
has room for 50 places indoors and 120 places in
the pretty garden.
The key to success for the owners – the Ivanovi
family, is simple: offering tasty food from organic
bioproducts together with fast and high-quality
service. They trust the good taste of their
guests and devote themselves to the traditional
Bulgarian cuisine.
Mrs Ivanova says: “ We have always wanted our
12 Gurko Str., tel. 0337 62 580
0887 310 092; 0887 663 228
office@nationalbg.com
178
guests to feel like home. We try our best that they
enjoy the food and drinks and at the same time
are able to escape from the stress of everyday
life, and even for a while feel content”.
Създател на Фондация „Миньо Балкан-
ски” е световноизвестният физик Минко
Балкански. След дълги години живот във
Франция, той решава да съживи бащиното
си село. Така старият магазин се превъща в
учебен център, някогашната кръчма и би-
вшето кметство са приютили етнографска
сбирка, в двора на бащината къща е из-
градена библиотека с 6 000 тома френска
литература, а три къщи отварят вратите си
за посрещане на гости.
10 × 2
1 × спалня
Oryahovitsa
Cultural centre
Minko Balkanski, a world-known physician,
is the creator of the Minyu Balkanski Founda-
tion. After years of living in France, he decid-
ed to return and revitalise his father’s village.
Thereby the general store was turned into an
educational centre, and the former pub and
town hall into an ethnographic exhibition. In
the yard of his father’s house, he established
a library with 6000 volumes of French litera-
ture. Three houses now receive guests.
Стара Загора / Stara Zagora -12 km
Пловдив / Plovdiv -113km
София/Sofia - 240 km
3
10
Цена
Price
40 Leva
Phone: 0888 46 82 83
E-mail: rusi_z@abv.bg
www.balkanski.openfmi.net
Руси Русев / Rusi Rusev
се ражда през 1999 година с много обич и
желанието да предложи на клиентите си уют
и спокойствие в провинциалната атмосфера
на малкия град. Намира се в центъра на град
Хисар, до сградата на Общината и Културния
дом. Наблизо са също минерален извор “Мо-
мина баня”, почивни бази и хотели. Ресто-
рантът разполага с 50 места на закрито и 120
места в красивата си градина.
Формулата за успех на собствениците – се-
мейство Иванови - е простичка: да предлагат
вкусна храна от екологично чисти продукти,
с дискретно и бързо обслужване. Разчитат на
добрия вкус на гостите си и не злоупотребяват
с претенции за модерна кулинария.
Г-жа Иванова споделя: „Винаги сме искали гос-
тите ни да се чувстват като у дома си. Ста-
раем се, не само да изпитат удоволствие от
храната и напитките, но и да се отърсят от
напрегнатото ежедневие и поне за “едно кафе
време” да се почувстват щастливи”.
Оряховица
Културен център
179
Община
Р
КАРЛОВО
азположено в полите на Стара планина и в сър-
цето на Розовата долина, Карлово има специално
място в живота на българите. Тук е роден Апос-
толът на българското националноосвободително
движение Васил Левски. Родната му къща на ул.
“Ген. Карцов” 57 е превърната в музей през 1937 г.
(тел. 0335 934 89). В старинната част на града са
запазени над 115 къщи, обявени за паметници на
културата, както и тихи калдаръмени улички и кит-
ни зелени дворове, всички те носещи чара на една
от най-романтичните епохи в българската история
- Възраждането. Тук се намират Историческият му-
зей (ул.”Възрожденска” 4, тел. 0335 947 28) и някол-
ко превъзходни църкви.
Планинските пътеки тръгват от самия град - на
1 км от центъра се намира водопада “Сучурум”-
“Хвърчаща вода” (15м), а нагоре в планината са
хижите “Хубавец”, “Балкански рози”, Равнец” и “Ва-
сил Левски”. (Тур. дружество “Васил Левски”, тел.
0335 934 36)
Розите и виното са важна част от тукашните тради-
ции. През май и юни розовите храсти са отрупани с
цветове и долината се превръща в голяма благоу-
ханна градина. В последната събота на месец май в
Карлово се провежда Празник на розата. Розовите
градини и целия град се огласят от народни песни и
кукерски танци, фолклорни групи и пъстро шествие,
предвождано от Царицата на розите. Туристите опит-
ват розов ликьор и сладко, а в една от най-краси-
вите в архитектурно отношение постройки
– Бухаловия хан, те могат да се запознаят
и с процеса на розовата дестилация.
София/Sofia -
138 км
Karlovo
Vodopad Str 35
Tel: 0335 / 953 73
infokarlovo@rozabg.com
180
KARLOVO
KARLOVO Municipality
L
ocated in the foothills of Stara Planina and the
heart of the Rose Valley, Karlovo holds a special
place in the historical life of the Bulgarians. This
mountain town is the birthplace of the so-called
apostle of the National Revival movement, Vasil
Levski. His birth house (General Kartsov Str 75, tel:
0335/ 934 89) was turned into a museum in 1937.
The old town consists of more than 115 preserved
houses listed as cultural monuments, as well as
peaceful cobblestone streets and pretty green
yards, all of them maintaining the charm of one of
the most romantic eras of Bulgarian history — the
Revival Era. There is a history
museum (Vuzrozhdenska Str
4, tel: 0335/ 947 28), several
antiquated churches and even
a mosque.
Hiking trails start from the town
itself, and only a kilometre away
from the town centre is the wa-
terfall Suchurum (15m); up on
the mountain there are several
lodges — Hubavets, Balkanski
Rosi, Ravnets and Vasil Levski
(Tourist Information Vasil Levs-
ki, tel: 0335/ 934 36).
Roses and wines are the focus
of local traditions. When the
attar roses bloom in May and
June, the valley becomes a vast, sweet-scented gar-
den. The Rose Festival takes place the last week of
May, when the rose gardens and the entire city are
full of national songs and kukeri (masked) dances,
folklore bands and a lavish parade lead by the Rose
Queen. Tourists can try rose liqueur and jam, or get
to know the process of rose distillation in one of the
most architecturally impressive buildings — Buha-
loviya Han (“The Owl Inn”).
The pretty little town of Sopot, nearby Karlovo,
boasts a museum to the patriarch of Bulgarian lit-
erature, the writer Ivan Vazov, an old nunnery and
several guesthouses in a traditional style.
181
Калофер
Цуцова къща
3
8
The house was built back in 1878 during the Chardaka Guesthouse lives up to its name
War of Liberation. The original architecture with its wide-open terrace, giving you an
has been preserved as much as possible, outstanding view to south slopes of Kalofer,
although a dining hall with a fireplace and towards Djendema and Botev peaks. The
an oven has been added on to the outside of house was built in the traditional Revival
the house. “Tsustova kashta” is located right style, and is surrounded by a small, pretty
  in the centre of this Bulgarian Revival town, yard. You will have a warm welcome – the
  close to the Museum of History at the school hostess Ina will cook a dinner of local spe-
  of Daskal Botyo. One of the best known hiking cialities and Raycho will open a bottle of
  routes in the Balkan Range starts here to Rai Kalofer brandy (“kaloferska rakiya”) or go to
  lodge, Rai waterfall and the Mt Botev. The the cellar for a carafe of sparkling wine.
  rose and rose rakija traditions are kept alive 
  here- try them! 
Kalofer – Guesthouse
Tsutsova kashta
Eng
Rus, Sp
Ger
182
Домът е заслужил името си с просторния
                чардак, който разкрива чудна гледка към
                                южните поляни на Калофер, към Джен-
                                             дема и връх Ботев. Къщата, построена
                                                           във възрожденски стил, е заобиколена
                                                                          от три страни от малко китно дворче. Тук
                                                                                          ще бъдете топло посрещнати от домаки-
                                                                                                         ните - Ина ще ви нагости с местни специ-
                                                                                                                       алитети, а Рачо ще отвори бутилка блага
                                                                                                                                       Калоферска ракия или ще наточи кана
                                                                                                                                                     пенливо вино от избата.
Цена
20 Leva
Price
Phone: 0887 804 223, 0888 580 771; 03133 483
E-mail: cucovata@abv.bg
www.cucovata.com
Николай Цуцов / Nikolay Tsutsov
7, Blaskova Str.
Kalofer
Chardaka Guesthouse
2×2
1 × спалня
1×3
German
Russian
7
15
2
1
1
1
Цена
20 Leva
Price
Phone: 0889472411; 0887424811
E-mail: chardaka@gmail.com
Христина Стоева / Hristina Stoeva
35, Kalofer voivoda Str.
15
15
София / Sofia -
151 кm
Пловдив / Plovdiv -
70 km
Бургас / Burgas -
234 km
Къщата е построена през 1878 г.след Ос- 
              вободителната война. Архитектурата е за- 
                               пазена в максимално възможната степен, 
                                               като за улеснение на гостите е построена 
                                                                външна трапезария с камина и фурна. „Цу- 
                                                                                 цова къща” е в центъра на възрожденско- 
                                                                                                 то градче, близо до историческия музей в 
                                                                                                                  Даскал Ботьовото училище. Един от най- 
                                                                                                                                 известните пешеходни преходи в Стара 
                                                                                                                                                 планина – за х. “Рай”, Райското пръскало 
                                                                                                                                                                   и вр. Ботев започва от тук. Традицията тук 
                                                                                                                                                                                   живее и чрез розите и гюловата ракия, пи- 
                                                                                                                                                                                                   тайте бай Рашко. 
2×2
1 × спалня
2×3
Калофер
Къща за гости Чардака
183
Винарска изба Копса 2005 е специализирана в производството на
лимитирани серии висококачествени бели и червени вина с уникален характер.
Тя е една от малкото новосъздадени фамилни изби в България, на която приляга названието
ESTATE - предприятие, което обхваща изцяло процеса на правене на виното: отглеждане на гроздето,
производство и бутилиране в собствена изба. Това означава пълен контрол и отговорност.
Шато Копса е внушителен каменен градеж върху възвишение с четири обитаеми овални кули.
В контраст на грубата каменна фасада е изтънченият интериор.
Шато Копса разполага с 4 двойни стаи, 1 апартамент и ресторант с 60 места.
Избата e вкопана в естественото земно възвишение при оптимални температурни условия за отлежаване
на селектираните вина Zeyla. Тук истинските дегустатори могат да опитват виното от различни бъчви.
Името на серията вина Zeyla идва от древността. Траките пиели вино с омайни билки и изпадали
в екстаз и дълги разговори с боговете... Тази сакрална напитка те наричали Зейла.
Копривщица
Хаджи Иванчоватa къщa
Ако има град, който да се отъждествява
безусловно с българското Възраждане,
то това е Копривщица. Тук всеки камък,
всяка стреха, фасада или калдаръмена
уличка носят духа на епохата. През ав-
густ уникалният архитектурен колорит на
града се оживява от песните и танците на
хиляди изпълнители и стотици фолклорни
ансамбли, но градът има своята прелест
през всички сезони. “Хаджи Иванчовата
къща”, със своята изящна архитектура,
комфорт и подреден двор е пример за ус-
пешното съчетание между автентичност и
съвременни удобства и гостоприемство.
6×2
5×3
Koprivshtitsa
Hadji Ivanchovаta kashta
Wine cellar Copsa 2005 is specialised in production of limited series of
high quality white and red wines with a unique character. Wine cellar Copsa is one of the few new created
family wineries in Bulgaria that fits to the word ESTATE -the enterprise which is entirely involved in the process
of wine-making - growing of the grapes, producing and bottling the wine in the own winery.
That means control and responsibility through all stages of wine production.
Chateau Copsa is impressive stone building on a hill with inhabitable oval towers. The fine interior contrasts
with the rough stone facade. Chateau Copsa has 4 double rooms, 1 apartment and a restaurant (60 places).
The winery is dug into a natural hill and has optimal temperature conditions for ageing
of the selected wines Zeyla. The true tasters can drink wines from the different casks.
The name of our wine series Zeyla came in the antiquity. The Thracians have drunk the wine with enchant herbs
and having been rapt, they have led talks with the Gods... That sacral drink they have called Zeyla.
„Винарска Изба – Копса” ООД
Офис: 1470 София, ул. ”Орел” No 1-3, Вх. Б, ет.1
Тел.: +359 2 860 10 10; Факс : +359 2 860 20 13
Моб.: +359 884 543 089; e-mail: office@copsa.bg
184
184
www.copsa.bg
Wine cellar – Copsa Ltd.
Office: 1470 Sofia, 1-3, Orel Str., Entrance B, fl. 1
Tel.: +359 2 860 10 10; Fax: +359 2 860 20 13
Mobile: +359 884 543 089; e-mail: office@copsa.bg
If there is a town which is undoubtedly as-
sociated with Bulgarian Revival period, it is
Koprivshtitsa. Every stone, façade and small
street bears the spirit of that great era. Every
August, the unique local colour of the town is
revived by the songs and dances of thousands
of performers and hundreds of folklore groups
from around the country; the rest of the year
holds no less fascination. Hadji Ivanchovata
Guesthouse’s magnificent architecture, com-
fort and beautiful yard makes it a brilliant ex-
ample of authenticity, and modern facilities
and hospitality, all combined into one.
English
Russian
5
23
10
Цена 24-30 Leva
Price
Phone: 0887597724; 0898588030; 071843080
E-mail: bogdan@btsbg.org
www.guesthouses.tk
Марин Цветков / Marin Tsvetkov
37, Doncho Vatah Voyvoda Str.
23
Бургас / Burgas -
306 km
София / Sofia -
100 кm
Пловдив / Plovdiv
- 80 km
Винарска изба Копса / Wine Cellar Copsa
185
Копривщица
Къща за гости Дора
Има много места за настаняване в Коп-
ривщица, но някои са по-добри. Цонка
Тороманова е искрена в своето гостопри-
емство, дворът е тих и спокоен, кухнята е
впечатляваща не само с качество, но и с
количество. Специално построената нова
къща приема гостите, а в малка сграда,
в стар копривщенски стил, е задължител-
ната механа с камина, червени покривки
и агнешки кожи. Когато е топло, кулинар-
ните специалитети се пробват на зелената
морава в двора, под дебелата сянка на
стара круша.
Koprivshtitsa
Dora Guesthouse
5×2
2×3
1
186
10
10
1
Цена 15-20 Leva
Price
Phone: 07184 25 16, 0888 558 847
Fax:
07184 20 44
Цонка Тороманова / Tsonka Toromanova
4, Nikola Belchev Str.
There are many good accommodation places
but some are better. Tsonka Toromanova
is the spark of the hospitality, the cuisine
is impressive in terms of both quality and
quantity. The specially built new house is
used to accommodate guests, while a small
building in the vernacular style features the
indispensable eating place with a fireplace,
red table-clothes and lamb hides. When the
weather is warm, the best place to taste the
culinary specialties outside on the green
lawn under the thick shade of the old pear
tree. And the boundless mountain forest is
just next door.
Бургас / Burgas -
306 km
София / Sofia -
100 кm
Пловдив / Plovdiv
- 80 km
The Bulgarian yogurT!
187
Сопот
Клуб Скайномад
по парапланеризъм
SkyNomad e базирано във възрож-
денския град Сопот в Розовата долина.
Обучението е с качествена екипи-
ровка, вдъхновяващи инструктори и
мултинационална атмосфера. Опитни
пилоти от клуб SkyNomad извършват
панорамни тандемни полети и пре-
лети за малки и големи из цяла Бъл-
гария: София, Враца, Ком, Кюстендил,
Банско, Боровец, Пловдив, Габрово,
Шумен, Сливен, Варна и Бургас ...
SkyNomad Paragliding School is
Sopot, 15, Vassil Levski Str
Tel: 0899 982 566
mail@skynomad.com, www.skynomad.com
Училище по парапланеризъм
Paragliding School
188
based in the old town of Sopot, in
the central Balkan range. Training
is led by inspiring instructors, with
quality equipment in a multinational
atmosphere. SkyNomad Club pilots do
panoramic and cross-country tandem
flights for everyone, all over Bulgaria:
Sofia, Vratsa, Kyustendil, Bansko,
Borovets, Plovdiv, Shumen, Sliven,
Varna, Bourgas...
SkyNomad
Sopot
Sky Nomad Club
Vuzrazhdane Square (“vuzrazhdane” means
“rebirth”, or “revival”) has a concentration of
local landmarks and national monuments
like the Radino School, where you can see
a classroom preserved from the late 19th
century, the Nunnery, the Chichovtsi (“Uncles”)
restaurant and Club SkyNomad. The home of
the SkyNomads offers accommodation full of
the spirit of history. In the morning, the bell
of Saints Peter and Paul Church will wake you
up for a great day of paragliding or a stroll
through the pine forest with its chapels, Sveti
Spas Monastery and the ancient Bulgarian
fortress Anevsko Kale.
София / Sofia -
130 кm
Пловдив / Plovdiv -
68 km
3×2
1 × спалня
2×3
4
English
Russian
German
5
15
3
1
1
1
Цена
25 Leva
Price
Ph./F.: 031348 480; 0899 982 566
E-mail: mail@skynomad.com
www.skynomad.com
Николай Йотов / Nikolay Yotov
15, Vasil Levski Str.
15
15
Училище
Около площад Възраждане в центъра на
Сопот са се сгушили местни и национал-
ни знаменитости като Радиното учили-
ще и Метоха, ресторант Чичовци и клуб
SkyNomad. Домът на Небесните Скитници
предлага нощувки с история и дух. Сутрин-
та камбаната на църквата “Св. Петър и Па-
вел” ще ви събуди за полет над Централен
Балкан или разходки до боровата гора с
параклисите, манастира “Св. Спас”, старо-
българската крепост Аневско Кале...
189
Като отворите портата, ще попаднете в 
                широк, обкичен с цветя двор, в дъното 
                              на който се е притаила къщата. Ще ви 
                                            посрещне бай Георги, който ще ви покани 
                                                            да поседнете на сянка в градината, ще ви 
                                                                            почерпи кафе и с удоволствие ще си по- 
                                                                                           бъбри с вас. Може също да ви разведе из 
                                                                                                          забележителностите на града или да ви 
                                                                                                                          упъти от къде да поемете по пътеките на 
                                                                                                                                          Балкана. 
3×2
2×3
English
Russian
1
Цена
15 Leva
Price
Phone: 0888 206 200; Fax: 054/830 066
E-mail: krebs@krebs-bg.com
Георги Кръстев/ Georgi Krastev
3, Yordan Voivoda Str.
2
190
3
2
5
Калдаръмени улички, пеещи чешми с
              много чучури, метох - това са няколко от
                             характеристиките, които описват Сопот.
                                             Много от къщите тук са строени преди
                                                           Освобождението. Една от тях е къщата,
                                                                          приютила семеен хотел «Родео». През
                                                                                        1877 г. къщата е била напълно разрушена
                                                                                                      и по-късно, през 1881 г. е възстановена от
                                                                                                                   търговци на розово масло. Обявена е за
                                                                                                                                  паметник на културата през 1970 г.
Sopot 
Krebs Guesthouse 
1
Сопот
  Семеен хотел Родео
Sopot
Family hotel Rodeo
Opening the gate, you will find yourself in Stone-paved street, singing fountains, a nun-
a spacious yard full of flowers, with a cosy nery – these are some of the characteristics
house in the back. Bai Georgi will welcome describing Sopot. Many houses here were
you with pleasure and invite you for a coffee built just after the Liberation. One of them
in the shade in the garden. He can also show now holds Guesthouse Rodeo. In 1877, the
you Sopot’s interesting sites or guide you to house was fully destroyed, with it being
 the starting points of the Stara Planina hik- totally rebuilt by rose oil traders in 1881. It
 ing trails. was designated a Monument of Culture of
       National Significance in 1970.
София / Sofia - 133 кm
Пловдив / Plovdiv - 70 km
София / Sofia - 130 кm
Пловдив / Plovdiv - 68 km
3×2
1 × спалня
4×3
English
Russian
1 10
10 10
3
Цена
Price
15-20 Leva
Phone: 0889 358 636
E-mail: sopot_rodeo@abv.bg
www.sopot-rodeo.com
Димитър Гатев / Dimitar Gatev
11, Vasil Levski Str.
Сопот 
   Къща за гости Кребс 
191
192
Катаржина Естейт, гр. Свиленград 6500, ул. 23-ти Септември No.33
email: office@ katarzyna.bg; tel: +359 2 4911732; fax: +359 2 4911731
www. katarzyna.bg
Разположена само на няколко часа път от космополитния Истанбул и от слънчевите
плажове на Гърция, Katarzyna Estate успешно съчетава насладата от разходките в
лозята, дегустирането на забележителни винени еликсири, както и посещението на
многобройните културни паметници, с които регионът е известен. Впечатляващият
ресторант на Katarzyna Estate, подходящ за провеждането на събития от различно
естество, очаква всички гости на имението. Избата приема посетители целогодишно
от 10 до 17 часа, с изключение на официалните за България празници.
193
ещ ат
Пгърлое рверо-а
Дяволско-
то
ятно е мястото,
послужило за
прототип на
легендата за слизането на Орфей в Под-
земното царство. В Западните Родопи
могат да се посетят още три пещери - Яго-
динска, Ухловица и Снежанка. Край Три-
град, Буйново, Тешел и х. Орфей реките
са издълбали страшни и красиви ждрела.
В рида Чернатица е скалният феномен
Чудните мостове - поредица от огромни
естествени скални сводове и пещери,
впечаталяващи окото и ухото. Родопите
са обитавани от най-древни времена. И
днес могат да се видят римски пътища,
надживели времето, мостове, останки
от крепости, параклиси, скрити високо в
планината, ритуални ниши.
Бачковският манастир, основан през 1083 г,
е едно от най-важните религиозни среди-
ща на Балканите. Край Асеновград има
още няколко значими манастира, всички-
те достъпни с автомобил - Кукленски, Ара-
повски, Горноводенски, Белащишки, Мул-
давски и Белочерковски. Тук е и Асеновата
крепост - един от историческите символи
на Втората българска държава (1185-1396
г.). От нейната добре запазена двуетажна
църква се разкрива чудесна гледка към
планината и долината на р. Чая.
В Широка лъка, Могилица и Соколовците
са запазени къщи от ХIХ век, градени от
камък и покрити с тикли, характерни за
архитектурата на родопските села. Един
от старите квартали на Смолян е превър-
нат в архитектурен резерват, а Планета-
риумът предлага възможности за наблю-
дение на Космоса!
През последните години особена извест-
ност добиха Фестивалът на алтернативните
изкуства “Слънце, Луна” (Девин и Триград)
194
и летния джазов фестивал в Смолян.
Риболов и къмпингуване са традицион-
ните начини за почивка в Родопите. Око-
ло многобройните язовири през лятото
изникват ваканционни селища и палатко-
ви лагери. През зимата добрата снежна
покривка е превърнала планината във
важна ски-дестинация. Минералните ба-
сейни в Наречен, Велинград, Девин, Ба-
ните оформят т.нар. “топла опция”.
Пейзажът на Източните Родопи е напълно
различен. Долините на реките са широки,
над тях са надвесени скали с най-неве-
роятни форми и цветове. Много често
сред тези непристъпни на пръв поглед
камъни има следи от човешка дейност
- укрепления, тракийски светилища, пра-
исторически оброчища. Истински хит са
светилищата Перперикон и Татул. Дол-
мени и кромлехи могат да се видят на
всеки по-висок връх около Маджарово,
Камилски дол, Момчилград. Голяма част
от археологическите и историческите на-
ходки от региона са събрани и изложени
в уникалния Историческия музей в Кър-
джали. Впечатляваща е етнографската
сбирка в Златоград.
В района на Хасково, Харманли, Любимец
и Ивайловград се намират някои от най-
успешните български винарски изби.
Приключенски настроените могат да из-
бират между каране на лодки, сърф, плу-
ване и риболов в тукашните язовири или
планинско колело. Източният дял на пла-
нината е събрал в себе си огромна част
от растителните и животинските видове,
обитаващи българските земи. В района
на Маджарово е една от малкото в Евро-
па колонии на лешояди и орли. В резер-
вата Вълчи дол се намира най-голямата
популация на вълци. На много места съ-
ществуват възможности за наблюдение
на птици, мечки и други едри бозайници
в естествената им среда.
The Land of Orpheus,
Sanctuaries and Vultures
The Devil’s Throat Cave is the most prob-
able place to have served as inspiration
for the legend about Orpheus’ descent to
the underworld. There are also the stun-
ning caves of Yagodinska, Uhlovitsa and
Snezhanka, as well as open-air karst sites,
and the gorges near Trigrad, Buinovo and
Teshel. On Chernatitsa Ridge, one can take in
the rock formation called Chudnite Mostove
(“The Marvellous Bridges”), a series of huge
natural arches and caves that are impressive
both to the eye and the ear.
The Rodopi have been inhabited for cen-
turies. Even today, one can see the ancient
Roman postal tracks from ages past, bridges,
fortress ruins, and abandoned or functioning
chapels tucked into the mountains.
Bachkovo Monastery, founded in 1083, is
one of the largest and most important reli-
gious and historical sites on the Balkans. The
northern edges of the Rodopi are the loca-
tion of some other enjoyable and significant
monasteries, all accessible by road: Kuklen,
Arapovo, Gorni Voden, Belashtitsa, Muldava
and Byala Cherkva.
Asenova Fortress, along the road from
Asenovgrad to Smolyan, is amongst the
historical symbols of the Second Bulgarian
Kingdom. The well-preserved two-storey
church is situated at an elevation that of-
fers a beautiful view to the mountain and
to the valley of the Chaya River.
Shiroka Luka’s and Sokolovtsite’s houses
date to the 19th century, built of stone and
covered with tiles typical of the region. The
old neighbourhood in Smolyan has been
transformed into an architectural reserve,
whilst the city’s Planetarium, the largest
on the Balkans, offers unique opportunities
for observing celestial bodies and the night
sky. Local events to have gained popularity
are the SunMoon festival for alternative and
folk art (in Devin and Trigrad) and the Sum-
mer Jazz Festival in Smolyan.
Fishing and camping
are traditional activi-
ties for a holiday in
the Rhodope Moun-
tains in the summer-
time. And in winter,
the fabulous snow-
cover in the western
Rodopi turns the area into a noteworthy ski-
ing destination. The natural hot spa resorts
in Narechenski Bani, Velingrad, Devin and
Banite are also well-known.
The landscape in the eastern Rodopi is en-
tirely different from that in the western.
Rivers run through wide valleys surrounded
by cliffs of the most incredible shapes and
hues. One can come across traces of early
settlements, medieval and ancient Roman
fortresses, Thracian sanctuaries, pre-historic
altars and places of worship. The sanctuaries
Perperikon and Tatul have gained much ac-
claim. Dolmens and cromlechs can be seen
on almost every peak around Madjarovo,
Kamilski Dol and Momchilgrad. Most of the
archaeological and historical artefacts from
the region have been gathered up and ex-
hibited in the unique Museum of History in
Kurdjali. A fantastic ethnographic exhibition
is on display in Zlatograd.
Some great Bulgarian wineries are located
in the region around the towns of Haskovo,
Harmanli, Lyubimets and Ivailovgrad.
The numerous dams in the area offer excellent
opportunities for fishing, rowing, windsurf-
ing and swimming. The eastern Rodopi host
a huge amount of the plant and animal spe-
cies typical of Bulgaria. The area of Madjarovo
is one of the few in Europe where one can see
the habitat of vultures and eagles. The largest
pack of wolves in the country lives in Vulchi
Dol Reserve. A lot of places offer wonderful
conditions for bird-watching, bear-watching
and other tours that let you observe the ani-
mals in their natural environment.
Земята на Орфей,
светилища и лешояди
195
Южно от Смолян, сред вековна букова
гора, недалеч от изворите на едноименна-
та река се е сгушило село Арда. Не селцe,
а мечта! В дома на семейство Аргирови
мечтите се случват. Ще се насладите на гос-
топриемството на две къщи в съчетание с
дворове, зеленчукова и овощна градини,
оранжерия и селска ферма. Домакините
ще ви нагостят с вкусни гозби, приготвени
от продукти, собствено производство. Не
е за пропускане излет до извора на река
Арда. Освен пеша, може да опитате и раз-
ходка с коне, колело, каручка или джип.
Има чудно красиви места за отмора и пик-
ник. Опитвали ли сте риба на тикла?
1 × 1, 2 × 2
3 × спалня
6 × 3, 1 × 4
Arda
Argirovi kashti Guesthouse
English
Russian
5
1
Цена
20-25 Leva
Price
Phone: 03028 466; 0889 651 232; 0887 226 161
Email: argirovi@abv.bg
www.kyshti-argirovi.com
Федя Аргиров / Fedia Argirov
To the south of Smolyan, amidst an old beech
forest, close to the source of the River Arda
lies the small village of Arda. Not a village but
a dream! And in the home of Argirovi family
dreams come true. The home consists of two
housesand their yards, vegetable and orchard
gardens, a greenhouse and a village farm. The
one-day walk to the source of the Arda is well
worth it. Alternatively, you could go there on
horseback, on mountain bikes, in a cart or by
jeep. On the way, there are wonderful places
to have a rest and to enjoy the scenery, or to
have picnic.
Беглика – Ловен дом
Синия залив
Ловният дом е разположен в близост до
брега на язовир “Голям Беглик”, в откло-
нение от пътя Батак-Доспат. Дивечовъдна
станция “Беглика” предлага регулиран лов
на благороден елен, дива свиня, сърна,
глухар и др. Освен лов и риболов можете
да изкачите втория по височина родопски
връх “Голяма Сютка” (2186 м) или да посе-
тите историческата църква “Света Неделя”
и Етнографския музей в гр. Батак.
6×2
2×3
Beglika
Sinia Zaliv Hunting Lodge
The hunting Lodge is located in close prox-
imity to the shore of the dam “Golyam Beg-
lik” at a turn-off of the road between Batak
and Dospat. The wildlife station provides
controlled hunting of Red Deer, Wild-Boar,
Doe, Capercailie etc. In addition to the hunt-
ing and fishing activities, there is a possibil-
ity for climbing the Rodopi Peak “Golyama
Syutka” (2186 m) or visiting the historical
church of “St. Nedelya” and the Ethnograph-
ic Museum in Batak.
6
196
Смолян/Smolian
23 km
25
Цена 17 - 20 Leva
Price
Phone: 03553 20 48, 0884 330 233;
Fax: 03553 21 43
E-mail: ddsbeglica@dag.bg; ddsbeglika@yahoo.com
www.beglika.dag.bg
Стефка Тренова / Stefka Trenova
София/Sofia -170 km
Пловдив/Plovdiv - 95 km
София/Sofia -260 km
Пловдив/Plovdiv - 112 km
25
Арда – Аргирови къщи
197
Някогашната семейна къща днес е раз- 
               ширена и модернизирана, а домакините 
                               ви посрещат сърдечно и с много внима- 
                                              ние. На двора има камина с фурна и от- 
                                                            делно барбекю. От двете закрити тераси 
                                                                            се открива красива гледка към Борино, 
                                                                                           съседната махала Чала и обрас лите със 
                                                                                                           смърч и черен бор хълмове наоколо. 
                                                                                                                         Пътеките водят към хижа “Орфей”, извес- 
                                                                                                                                          тните пещери “Ягодинска” и “Дяволското 
                                                                                                                                                             гърло”, ждрелата край Тешел, Триград и 
                                                                                                                                                                             Хайдушкия дол. Районът е извес тен сред 
                                                                                                                                                                                             любителите на билки и гъби. 
English
Russian
12
Цена
Price
23 - 30 Leva
Phone: 03042 26 30; 0887 109 885
Ферзие и Джамал Мисиркови /
Ferzie and Djamal Misirkovi
Разположен по протежение на знаменитото
                 Чепинско корито сред благословена от Бо-
                                  га природа, Велинград повече от столетие
                                                  е дестинация на здравето. Многобройните
                                                                   извори, иглолистните гори и живите тради-
                                                                                   ции на Родопите допълват картината! Ста-
                                                                                                   ите за гости във фамилната къща на сем.
                                                                                                                  Топеви са подредени с много любов, всяка
                                                                                                                                  е с балкон, от който се открива просторна
                                                                                                                                                  гледка. Домакините ще ви покажат пътеки-
                                                                                                                                                                  те за разходка из природата, а после може
                                                                                                                                                                                  да поплувате в някой от тукашните мине-
                                                                                                                                                                                                  рални басейни. Добре дошли сте!
Borino
Family hotel Royal
4×2
2 × спалня
2×3
198
Велинград
    Вила Бор – 15
À small family house in the past, this has now
been extended and refurnished in order to ac-
commodate visitors from all over the world.
Outside you can find an outdoor oven and a
barbeque. The two covered balconies offer
a scenic view over Borino, the neighbouring
community of Chala and the spruce and pine
trees on the hills around. From Borino you
can visit the Orpheus lodge, the well-known
caves of Yagodinska and the Devil’s Throat,
and the gorges at Teshel, Trigrad and the
Haiduk glen. This region is also famous for
herbs and mushrooms.
Velingrad
Villa Bor – 15
Situated on the banks of Chepinska River,
amidst the heavenly nature of the Rodopi
Mountains, Velingard has been a health resort
for over a century. The numerous mineral
springs and the huge woods, along with the
lively traditions of the Rodopi, contribute
to its appeal. The guestrooms in the family
house of Topevi have been arranged with a lot
of love and each of them has a balcony with
a wonderful view. The hosts will be delighted
to show you the hiking trails; and for a swim
afterwards, you have plenty of choice of local
mineral swimming-pools. Welcome!
4 × спалня
2 × апартамент
Russian
Italian
Цена
15 - 18 Leva
Price
Phone: 0359 51 710, 0887 380 517
www.vilabor15.v-bulgariainfo
Иванка Топева / Ivanka Topeva
15, Bor Str.
Пловдив/Plovdiv
- 82 km
София/Sofia -199 km
Пловдив/Plovdiv -
90 km
София/Sofia -130 km
Борино 
   Семеен хотел Роял 
199
English
Russian
20
12
20
10
6
Цена
Price
6
6
40 - 80 Leva
Phone: +359 0886 881188, +359/0/30302308
Fax:
+359 02 9586636
E-mail: office@hotelgela.com
www.hotelgela.com
Петьо Николов / Petyo Nikolov
200
Cело Гела и едноименният хотел ви канят
да станете част от духовното единение на
природа и култура. Легендата разказва, че
певецът Орфей е роден именно тук. Райо-
нът е подходящ за целогодишен туризъм:
преходи в планината, каране на колело,
ски на Пампорово (на 18 км), разходки със
снегоходки. Но това не е всичко: хотелът
предлага и много други възможности и
услуги - сауна, парна баня, ароматни вани,
тенис на маса, билярд и др. В стилния рес-
торант ще ви поднесат ястия, приготвени
от екологично чисти продукти. Вкусните
гозби и прекрасните гледки, които се от-
криват пред вас, ще се превърнат в един
незабравим спомен и ще искате отново
да се върнете и насладите на специалното
внимание и атмосфера на хотела, съчетани
с красотата на село Гела и района.
София/Sofia - 247 km Пловдив/Plovdiv - 100 km
family hotel
The village of Gela and its eponymous hotel
invite you to immerse yourself in legend:
here is where the “father of songs”, Orpheus,
is said to have been born. The region
offers tourist activities year-round: hiking,
mountain biking, skiing (at Pamporovo, 18
kilometres away) and snowshoeing. The
hotel itself provides plenty of other services
– a sauna, steam room, aromatherapy
bath, table tennis, billiards and more. The
intimate restaurant serves dishes prepared
from organic products. Delicious cuisine and
marvellous views will fill your memory with
an unforgettable story that will make you
restless to return and again feel the special
attention and atmosphere of the complex,
together with Gela and the region!
ñåìååí õîòåë
6×2
6 × спалня
3 × 3, 3 × 4
201
Златоград – Комплекс
Александрови къщи
www.bikearea.org
www.beglika.org
www.rudopia.org
Rediscover the Rodopi Mountains
Bikearea consults on
and organises:
• Mountain-biking trips
• Kayaking
• Spelaeology trips
• Horseback-riding trips
• Exploratory trips
• Botanical trips
• Wildlife watching
089/ 878 81 59 – Vasil Todev
bikearea@gmail.com
202
Архитектурният ансамбъл е съставен от
две къщи, чиито фасади са изградени
според най-добрите образци на възрож-
денския златоградски стил. Сполучливото
съчетание на традиционен интериор със
съвременни постижения осигурява пъл-
ноценни условия за отдих и творческа дей-
ност. Привържениците на алтернативните
форми на туризъм могат да се разходят
по различните маршрути в района, да се
запознаят с традиционните занаяти в ра-
ботилниците наоколо - терзийска, гайтан-
джийска, златарска, резбарска, сарашка и
ножарска, или да посетят възстановената
тепавица.
13 × 2
3 × спалня
Zlatograd – Complex
Aleksandrovi kashti
The complex consists of two houses restored
according to the style typical of Zlatograd
Revival architecture. Well-combined tradition
and modernity gives you the cosiness and
comfort desirable for recreation and creative
activities. Alternative-tourism lovers can dis-
cover local trails and landmarks or take a trip
back to the olden days in the ethnographic
complex, and see a variety of artisan work-
shops.
Пловдив/Plovdiv - 147 km ; София/Sofia -295 km
English
Russian
Greece
11
Цена
Price
27 Leva
Phone: 03071/41 66; 44 74; 0888 59 51 59
E-mail: office@eac-zlatograd.com; eac@abv.bg
www.eac-zlatograd.com; www.eac-bg.com
Бисера Хаджиева, Елка Гиева / Bisera Hadjieva, Elka Gieva
40, Stefan Stambolov Str.
Ние предлагаме
Преоткрийте Родопите
консултации и
организиране на:
• турове с планински
велосипед;
• каяци;
• пещерно дело;
• конна езда;
• пешеходни турове;
• познавателен туризъм;
• ботанически турове;
• наблюдение на
животни.
203
Община ИВАЙЛОВГРАД
О
бщина Ивайловград се намира в най-източ-
ната и най-слабо позната част на Родопите.
Топлият полъх на Средиземно море и особености-
те на геоложкото развитие тук способстват за изо-
билието от средиземноморски видове. Долината с
каньона на Бяла река е обявена за орнитологично
важно място, където може да се наблюдава за-
страшеният черен лешояд (картал). В защитените
местности “Дупката”, “Ликаня” и “Меандрите на
Бяла река” виреят множество орхидеи.
Красотата на природата и благоприятния климат
са оценени още от римските управници и днес
тук може да се видят впечатляващите останки
на Вила Армира – образец на римската архи-
тектура и изкуство на Балканите с оригиналните
си мозайки, в които хармонично се съчетават
геометрични, растителни, зооморфни и антропо-
морфни мотиви.
Ивайловград възниква в края на ХVІ в. в бли-
зост до разрушения средновековен български
град и митрополитски център Лютица. Старин-
ната цитадела днес е най-голямата сравнително
запазена крепост в Родопите. Изградени от бял
мрамор, на много места стените се издигат на
височина от 8 метра.
Своето най-бурно развитие градът изживява в
края на ХІХ в., когато е изявен духовен, културен
и търговски център с около 2000 жители, чийто
основен поминък са търговията, бакърджий-
ството, калайджийството, терзийството, яхна-
джийството. Водещ отрасъл тогава е било бу-
барството. В с. Мандрица могат да бъдат видяни
къщите, в които са се гледали бубите, а в Етног-
рафският музей “Паскалева къща” е представен
производствения процес. Особен интерес пре-
дизвиква църквата “Св. Св. Константин и Елена”
в с. Долно Луково. През последните години голям
успех имат и тукашните червени вина.
Regional Historical Museum
204
Tel: 03661/ 6026
tic_ivaylovgrad@abv.bg; www.ivaylovgrad.org
IVAyLOVGRAD Municipality
I
vaylovgrad Municipality is in the furthest east and most
unknown part of the Rhodope Mountains. The warm
Mediterranean breeze and distinctive geological forma-
tions contribute to the great variety of Mediterranean
species. The valley, with a canyon formed Byala River, is
noted as an ornithologically important location, where
the threatened black vulture can be observed. The pro-
tected areas of Dupkarta, Likanya and Mandrite at Byala
Reka are home to a great number of species of orchids.
The area’s natural beauty and pleasant climate have been
valued since Roman times and, today, impressive remains
can be seen from Villa Armira — a model of Roman archi-
tecture and art on the Balkans, with its original mosaics in
which geometrical, vegetation, zoomorphic and anthro-
pomorphic motives are combined.
Ivalyovgrad was established at the end of 16th century in close
proximity to the ruined medieval town and metropolitan centre
Долноселци
Камилски дол
Lyutitsa. The antiquated citadel is the largest
Ламбух
Черничино
preserved fortress in the Rhodopes. The
Горноселци
Бубино
Хухла
white-marbled walls reach 8m in height.
Покрован
Чучулига
Попско
Славеево
The boom time for Ivaylovgrad came at the
Глумово
Карловско
end of 19th century, when it was an impor-
Черни рид
Пашкул
Брусино
Белополци
ИВАЙЛОВГРАД
Кобилино
tant spiritual, cultural and economic centre
IVAYLOVGRAD
with about 2000 residents living from trade
Свирачи
Планинец
and craftswork. The most important industry
Соколенци Железино
Плевун
was sericulture. Houses in the village of Mandritsa Ветрушка Розино
Белополяне
Орешино
Ленско
that were used for silkworm breeding can still be Вис
Одринци
Кондово
Гугутка
seen, whilst at the Paskaleva Kushta Ethno-
Горско
Железари Костилково
Казак
Бели дол
graphic Museum, the entire production process is
Мандрица
reproduced. Particularly interesting is the church Sv Sv
Бежанци
Долно Луково
Konstantin i Elena in Dolno Lukovo, along with the local
Меден бук
wines, which have gained much popularity in recent years.
205
Косово е едно от малкото села, запази- 
               ли облика си от XVIII-XIX век. Комплекс 
                           “Косовски Къщи” включва три от най-ем- 
                                           блематичните къщи в селото. Хаджий- 
                                                          ската къща е построена от хаджи Георги 
                                                                          Станчовски през 1853 г., възстановена е 
                                                                                        през 2005 г. като къща за гости с изба. Га- 
                                                                                                     ватовската и Елиновската къща посрещат 
                                                                                                                      първите си гости през октомври 2008 г. 
                                                                                                                                    Автентичната родопска атмосфера, вели- 
                                                                                                                                                    колепните сгради с луксозно обзавеждане, 
                                                                                                                                                                      топлото посрещане, отличното обслужва- 
                                                                                                                                                                                      не и вкусната кухня са гаранция за едно 
                                                                                                                                                                                                      приятно прекарване. 
5×2
7 × спалня
2 × 3, 6 × 4
3
12
5
Цена 30 - 50 Leva
Price
Phone: 033 42 2333; 0888 150 352;
Fax:
03342 2336
E-mail: info@selokosovo.com
www.selokosovo.com
Светлана Ралева / Svetlana Raleva
5
206
В квартал “Гледка” на родопския град, ма-
                 настирът е истински оазис на красотата,
                                 тишината и крепост на християнството...
                                                 “Успение Богородично” е едновременно
                                                                  действащ манастир, където можете да
                                                                                присъствате на редовни богослужения и
                                                                                                прекрасно място за почивка. Сградите са
                                                                                                                нови, но са съобразени с архитектура на
                                                                                                                                ХІХ век. Манастирските стени са изписани
                                                                                                                                                през 2002-2003г. по наистина талантлив
                                                                                                                                                            начин, в най-добрите традиции на канона.
                                                                                                                                                                           От тук можете да тръгнете към манастира
                                                                                                                                                                                           “Свети Йоан Предтеча” и забележителния
                                                                                                                                                                                                             исторически музей на Кърджали, към
                                                                                                                                                                                                                           Перперикон, към Златоград, към природ-
                                                                                                                                                                                                                                          ния феномен Зимзелен...
Kosovo – Complex
Kosovski kashti
English
Russian
Sp
5
Кърджали – Maнастир
        Успение Богородично
Kosovo is one of the few villages that has pre-
served its appearance from the 18th century.
The Kosovski Kushti complex consists of three
of the most emblematic homes in the village.
Built in 1853 by the master-builder Hadji
Georgi Stanchovski, in 2005, the facility was
renovated and turned into a guesthouse with
a wine cellar. The Gavatovska and Elinovska
houses greeted their first guests in 2008. An
authentic Rodopean atmosphere, fantastic
restored houses with modern amenities, a
warm welcome, perfect service and delicious
cuisine with preference given to local prod-
ucts – this is the guaranteed experience.
8×2
2×3
2×5
Kardjali – Monastery
Uspenie Bogorodichno
Situated in Gledka district the monastery is a
real oasis of beauty, tranquillity and Christen-
dom… The Monastery of the Assumption is
an operating monastery, where one can at-
tend regular service and, at the same time,
a wonderful place to relax. The buildings are
new but they follow the style of the ecclesias-
tical architecture dating back to the end of the
19th c. The walls were painted in 2002-2003
following the canons. One can leave from the
monastery for the Monastery of St. John the
Precursor or to Perperikon or to Zlatograd –
da se proveriii sprqmo izdadenoto
Russian
3
4
Цена
Price
www.maps.domino.bg
25 - 35 Leva
Phone: 0361 624 94;
Fax: 0361 658 28
E-mail: uspeniekj@abv.bg
www.uspeniekj.hit.bg
Боян Саръев / Boyan Saraev
2, Ana Ventura Str.
Monastery
uspenie Bogorodichno
София / Sofia - 189 кm
Пловдив / Plovdiv - 40 km
3
Косово 
   Комплекс Косовски къщи 
207
1×2
2 × спалня
Къщата е изградена в стила на автентич- 
                ните родопски къщи - изцяло от камък и 
                               дърво. Тя предлага всички необходими 
                                               удобства за пълноценна почивка далече 
                                                               от шума на големия град. В околността 
                                                                              могат да се правят чудесни разходки. 
                                                                                             Например, можете да тръгнете към 
                                                                                                           скалния феномен Караджов камък, към 
                                                                                                                          тракийското светилище Белинташ, посве- 
                                                                                                                                          тено на бога на бесите - Сабазий или към 
                                                                                                                                                          християнския манастирски комплекс 
                                                                                                                                                                         Кръстова гора. 
2
English
Russian
Цена 150 Leva/house
Price
Phone: 032 639 739; 088 305 011
E-mail: erera1703@abv.bg
Елена Петрова / Elena Petrova
21, Hristo Botev Str.
208
Орехово
   Къща за гости Рая
Стефка - домакинята на еко-къща “Рая”
                творчески пресъздава традиционните
                               родопски специалитети. Тя е измислила
                                               някои модификации на местни ястия: на-
                                                              пример, висяща баница. Хитрината й е в
                                                                            начина на печене - тавата не се намазва
                                                                                           с мазнина, така че баницата здраво се за-
                                                                                                           лепва при печене, после се обръща и виси
                                                                                                                          за малко, за да стане по-дебела и пухкава.
                                                                                                                                          От Орехово започват няколко планински
                                                                                                                                                          маршрута: към връх Голям Персенк, към
                                                                                                                                                                        Чудните мостове и Римския път, към мест-
                                                                                                                                                                                        ността Кабата.
Mostovo Orehovo
Belintash Guesthouse Raya Guesthouse
The house, built in the authentic Rodopian Stefka, the hostess of Raya Eco-House, crea-
architectural style with wood and stone, is tively adapts traditional food specialities of
the villa of a family from Plovdiv. It offers Rodopi Mountain. For example, she does
everything needed for a sufficient getaway not put oil in the baking tin when preparing
from the sound of the city. This is the starting banitsa, so that the dish sticks to the bottom.
point for hikes to the rock phenomena Karad- When cooked, she lets it cool upside-down,
jov Kamuk; the Thracian sanctuary Belintash, so that the flaky pastry stays puffed-up. She
devoted to Sabazios, the nomadic horseman calls it “hanging banitsa”. Orehovo is a start-
and sky father god of the Phrygians and Thra- ing point for trails to Golyam Persenk Peak,
cians; or to the Christian monastery complex The Marvellous Bridges, the Roman road and
Krustova Gora. the hamlet of Kabata.
Пловдив / Plovdiv - 45 km;
София / Sofia - 195 кm
2×2
2 × спалня
2×3
4
2
15
15
15
Цена 15 - 20 Leva
Price
Phone: 03053 27 37
E-mail: orehovoraya@dir.bg
Стефка Маданкова / Stefka Madankova
Пловдив / Plovdiv - 53 km
София / Sofia - 200 кm
Смолян /
Smolyan - 54 km
Мостово 
    Къща за гости Белинташ 
209
Когато влезете в хотела ще се изненадате 
                 от ... широтата. Дневната, стаите, дори ба- 
                                ните са наистина просторни. Както казват 
                                                 домакините Руми и Ники, на гостите тряб- 
                                                                 ва да им е широко на душата, когато са в 
                                                                                Родопите. Всяка от стаите е уникално обза- 
                                                                                                 ведена и застлана с ръчно тъкани козяци 
                                                                                                                  и килими. Можете също да се поглезите 
                                                                                                                                 с масаж или ароматна баня в малкия SPA 
                                                                                                                                               център на къщата. 
English
Russian
7
15
1
Цена
Price
27
27 Leva
Phone: 0888 748 721; Fax: 03053 3465
E-mail: uniquo@abv.bg;
www.uniquo.info
Румяна Христова / Rumiana Hristova
210
Павелско е най-старото село в историко-
                географската област Рупчос. Къщата ще
                               ви подари панорамна гледка и интериор в
                                               родопски стил с камина и пещ, а в градина-
                                                               та сред зеленината e разположен басейнът.
                                                                               В селото посетете величествената черква
                                                                                                „Св. Спас”, построена от павелци за 40 дни
                                                                                                                през 1834 г., спорeд условието на турските
                                                                                                                              власти. Ежегодният събор на селото е
                                                                                                                                             на Спасовден – шестия четвъртък след
                                                                                                                                                            Великден, когато се организират културни
                                                                                                                                                                             мероприятия и народни веселия.
Orehovo
Uniquo Guesthouse
1×2
5×4
15
Павелско
    Къща за гости Боряна
When you enter the hotel you will be mostly
surprised by….the space. The living room,
bedrooms, and even the bathrooms are really
spacious. As the hosts Rumi and Niki say, the
guests need to have enough room for their
true convenience in the Rodopi Mountains.
Each room is uniquely designed and deco-
rated with hand-made carpets. You can also
enjoy a massage or aroma bath in the small
SPA center of the house.
Пловдив/Plovdiv - 53 km; София/Sofia -200 km
Pavelsko
Boriana Guesthouse
Pavelsko is the oldest village in the historical
region of Rupchos. The guesthouse will treat
you to a panoramic view of the surround-
ings, whilst the traditionally decorated inte-
rior holds a fireplace. In the garden, there is
a swimming pool surrounded by greenery.
In the village, you can visit the impressive
church Sveti Spas, which was built during
the Ottoman rule in 40 days, due to condi-
tions set down by the overlords. Every year on
the sixth Thursday after Ascension, the day of
Saint Spas, the local people organise cultural
festivities, where traditions come back to life.
1×3
2×4
2
Russian
5
7
2
1
18
Цена
Price
18
15 Leva
Phone: 0885 893 838
E-mail: boriana_home@abv.bg
Боряна Калайджиева / Boriana Kalaydjieva
Пловдив/Plovdiv - 50 km ; София/Sofia -199 km
Орехово 
    Къща за гости У Нико 
211
Община РАКИТОВО
З
Visitor Centre Rakitovo
Tel. 034/ 919745
tic_rakitovo@abv.bg
212
ападните Родопи изумяват с великолепието на
своите пейзажи и с един неповторим микс на тра-
диции и вярвания, които са способни да накарат
всеки любител на автентичното и дивата природа
да потръпне. Община Ракитово, с нейните три пре-
красни селища – Ракитово, Костандово и Дорково,
ширнали се по северните скатове на връх Сютка
(2186 м) и южните склонове на дяловете Алабак и
Каркария, е важна част от тази приказка. Зимата
тук е мека, лятото е прохладно, въздухът е балсам
за белодробните заболявания, а фантастичната
природа създава условия за пълноценна почивка
по всяко време на годината.
Тук е красивият Баташки язовир – трети по-го-
лемина в България. На юг се намира биосферен
резерват Мантарица, под егидата на ЮНЕСКО,
обиталище на глухари и на родопското лале. В
горите наоколо може да се срещне и кафявата
мечка. В пещерата Лепеница са открити чудни
образувания, сред които седем редки бисера.
В близост до село Дорково се намира среднове-
ковната твърдина Цепина (XIII век), седалище на
родопския владетел Деспот Слав. Днес от нея мо-
гат да се видят останките от крепостните стени,
цитаделата и няколко водохранилища. Крепостта
и язовирът са в центъра на няколко маркирани
маршрута за пешеходен и колотуризъм.
Дорково е известно още заради изключително бо-
гатото палеонтологично находище на кости от мас-
тодонти – предшественици на слоновете отпреди
3 - 4,5 млн. години. Повечето находки, открити тук,
са в Природонаучния музей в София, но част от тях
могат да бъдат видени в музея в Ракитово.
Малцина знаят, че в килимарския цех в Костан-
дово по традиционен способ се тъкат едни от
най-скъпите и големи килими в Европа. В Дорко-
во и Костандово се организират международни
фолклорни събития.
В Ракитово се намира 18-метрова часовникова
кула и църквата „Св.Неделя”, построена от хрис-
тияни и мохамедани с иконостас, дело на Банска-
та иконописна школа.
RAKITOVO Municipality
The Great Bulgarian Forest,
The Sacred Land of Dionysus
T
he western Rodopi Mountains impress history
and nature lovers with their stunning natural
landscapes and a unique combination of ancient
traditions and beliefs. Rakitovo Municipality consists
of the three charming villages: Rakitovo, Kostadinovo
and Dorkovo, which are nestled in the northern
slopes of Syutka Peak (2186m) and the southern
slopes of Albak and Kirkariya. The mild winters,
cool summers, fresh mountain air and gorgeous
natural environment provide great conditions for
memorable holidays throughout the year.
The third-largest dam in Bulgaria, Batak, is also here.
To the south lies the biosphere reserve Mantaritsa
(UNESCO), which is an important habitat for the wood
grouse and the Rodopi tulip. The brown bear can
also be seen in the
surroundings. Bizarre
formations, including
seven rare pearls,
have been discovered
in Lepenitsa Cave.
The medieval fortress
of Tsepina (13th c),
a former residence
of Despot Slav, is
near the village of
Dorkovo. Remains from the fortress walls, the citadel
and several reservoirs can still be seen today.
Dorkovo is also famous for its rich palaeontological
find of mastodon bones — ancestors of the
elephant from 3 to 4.5 million years ago. Most of
them are in the Natural History Museum of Sofia, София/Sofia -
but some of them are also on display in the museum
180 км
of Rakitovo.
Very few people are aware that the carpet factory
in Kostandovo produces, adhering to traditional
methods, some of the biggest and most expensive
carpets in Europe. Darkovo and Kostandovo are also
places for international folklore events.
Rakitovo also has a 18-metre-high clock tower and
the church Sveta Nedelya, built by Christians and
Muslims together.
Дорково
Dorkovo
Костандово
kostandovo
РАКИТОВО
RAKITOVO
213
Смолян, кв. Езерово 
        Пампоровата къща 
2×1
8×2
2 × спалня
Една съвременна къща, обзаведена с 
               много вкус и усет. Нестандартните архитек- 
                                турни решения позволяват настаняване 
                                                 на семейства, компании и групи с най- 
                                                               различни предпочитания. От просторната 
                                                                                тераса се открива една от най-фантастич- 
                                                                                                 ните гледки в Родопите! Жоро и Тони ще ви 
                                                                                                                 нагостят с вкусни и разнообразни ястия и 
                                                                                                                                  с удоволствие ще бъдат вашите екскурзо- 
                                                                                                                                                  води. От „Пампорова къща” лесно можете 
                                                                                                                                                                   да се качите на връх Снежанка, Орфеевите 
                                                                                                                                                                                    скали, Червената Скала и Соколица или да 
                                                                                                                                                                                                    повървите по новата екопътека – „Каньо- 
                                                                                                                                                                                                                      нът на водопадите”. 
2
English
Russian
1
1
7
7
Цена
20-30 Leva
Price
Phone: 0301 68043, 0899 762 348, 0887 783 810
Fax:
0301 634 38
E-mail: pampo@gbg.bg; www.pamporov.com
Антоанета и Георги Пампорови / Antoaneta and
Georgi Pamporovi; 9, Dobrin voivoda Str.
Смолян, кв. Езерово
       Хотел Смилен
Хотел Смилен е изискано място, което
               може да предложи интересни занимания
                              през всички сезони. Зимата, разбира се
                                             предимство имат ските, но през остана-
                                                            лите сезони можете да се разходите по
                                                                           някоя от пътеките, да карате колело или
                                                                                           да обикаляте множеството забележител-
                                                                                                           ности на Родопите. Ресторантът предлага
                                                                                                                           европейска кухня, родопски ястия, че-
                                                                                                                                          верме и внимателно подбрана колекция
                                                                                                                                                         от около 60 вина. Специално за вас може
                                                                                                                                                                       да бъде организиран пикник на чудни
                                                                                                                                                                                      места недалеч от хотела.
Smolyan, Ezerovo district Smolyan, Ezerovo district
Pamporov’s House Hotel Smilen
A contemporary house furnished with taste. Hotel Smilen is an elegant place providing in-
One of the most spectacular views can be teresting activities for all seasons. The winter
seen from the spacious terrace. It will be a is great for skiing, while the rest of the year
pleasure for your hosts Joro and Tony to cook is suitable for hiking, cycling or sightseeing in
various meals and to be your guides. From the Rodopi Mountains. The restaurant offers
here you can easily reach to peak Snejanka, European cuisine, Rodopi dishes and a care-
The Red rock and Sokolitsa, the rocks of fully selected collection of about 60 wines.
Orfeus and even walk ecopath Kaniona na Picnics in the pretty natural surroundings of
vodopadite. the hotel can be organized especially for you.
8×2
10 × спалня
English
Russian
5
3
3
3
Цена 25 - 42 Leva
Price
Phone: 0301 65551; Fax: 0301 65553
E-mail: info@hotelsmilen.com
www.hotelsmilen.com
Ул. “Шумков камък” 9 / 9, Shumkov Kamyk Str.
30
22
Пловдив / Plovdiv - 95 km
София / Sofia - 240 кm
214 215
Солища е едно от многото малки китни 
               селца в Родопите, съвсем близо до архите- 
                                ктурния резерват Широка Лъка и курорта 
                                                Пампорово. “Къщата с червените врати” е 
                                                                  фамилна вила, изградена с изтънчен вкус 
                                                                                  за пространство и естетика. В къщата ще 
                                                                                                  можете да се възтановите от стреса като 
                                                                                                                   можете да се възползвате от сауната, за да 
                                                                                                                                    се отпуснете и почувствате още по-добре. 
                                                                                                                                                    Еднодневни разходки около селото ще ви 
                                                                                                                                                                     отведат до връх Турлата, с. Широка Лъка 
                                                                                                                                                                                    или параклиса “Св. Илия” край Гела, къде- 
                                                                                                                                                                                                     то в края на юли се провежда надсвирване 
                                                                                                                                                                                                                      с гайди. 
Russian
German
Greeк
1 15
20 20
5
4
Цена
Price
4
350 Leva/house
Phone: 0888 510061
Fax:
9865566
E-mail: info@thereddoorshouse.com
www.thereddoorshouse.com
Атанас Бойчев / Atanas Boychev
216
4
Сред безкрая и меките дипли на Родопите,
                на брега на живописния язовир „Доспат”
                                 ще откриете търсеният от вас оазис за ак-
                                                 тивна почивка. Любителите на риболова
                                                                 и рибните специалитети са добре дошли
                                                                                в „Къщата на рибаря”, където под слън-
                                                                                                чевите чадъри на терасата пред погледа
                                                                                                                се открива пленителна гледка. Закътани
                                                                                                                                в горската зеленина ви очакват дървени
                                                                                                                                                бунгала, предлагащи обстановката на лов-
                                                                                                                                                                на хижа и комфорта на луксозно жилище.
                                                                                                                                                                               А, през кой сезон селището е най-привле-
                                                                                                                                                                                              кателно, преценете сами!
Solishta 
The Red Doors House 
4×2
2 × спалня
Сърница
   Ваканционно селище Ива
Sarnitsa
Iva Vacation Village
Solishta is one of the small pretty villages On the picturesque shore of Dospat dam one
in the Rodopi Mountains really close to the can find a real holyday oasis. Guests are wel-
Architectural reserve Shiroka Luka and “Pam- comed in Kashtata na ribaria (Fishery house)
 porovo Resort. “The house with the red doors” where under the sun umbrellas you will see a
   is a family villa, built with an elegant taste spectacular view. Deep in the forest verdancy
   for space and esthetics. You can either relax wooden bungalows offer the coziness of a
   in the sauna, or walk to the peak Tulata, the mountain chalet with the comfort of a luxury
   village of Shiroka Luka, or the chapel St Iliya home. Go there and find for yourself which
   near Gela where bagpipe events take place. season is perfect for you!!!
София / Sofia - 250 кm
Пловдив / Plovdiv - 98 km
София / Sofia - 177 кm
Пловдив / Plovdiv - 127 km
6×2
10 × бунгало
Цена 40 - 50 Leva
Price
Phone: 02 980 78 00, 0885 661 757, 0889 218 367
Fax: 02 980 42 83
E-mail: info@intermachinex.bg
www.rodopi-iva.com
Антон Иванов / Anton Ivanov
Солища – Къщата с 
        червените врати 
217
Триград “Силивряк” е едно от емблематичните 
    Къща за гости Силивряк лица на туризма в Родопите. Къщата по- 
                                        среща всеки сезон с нови удобства, на 
                                                       двора вече има беседка за барбекю, в ме- 
                                                                      ханата - камина, а коридорите са украсени 
                                                                                       с пещерни находки и картини на домакина 
                                                                                                       - Коце Хаджийски. Гостоприемството тук 
                                                                                                                       е пословично, а и атракциите не са малко 
                                                                                                                                       - проникване в неосветени пещери, езда, 
                                                                                                                                                       посещение с лодка на известната пещера 
                                                                                                                                                                       “Дяволското гърло”, риболов. Общуването 
                                                                                                                                                                                         минава през сърцето, а това прави преби- 
                                                                                                                                                                                                         ваването тук незабравимо. 
Trigrad
Silivriak Guesthouse
Russian
1
1
Цена
20 Leva
Price
Phone: 03040 220, 0899 983 542, 0889 052 208
(информация за пещери/information abaut caves)
Детелина Хаджийска / Detelina Hadjiiska
2
218
В това уютно и подредено в битов стил кът-
                че на прекрасните Родопи можете да на-
                               мерите невероятно спокойствие сред чист
                                                въздух и интересни природни феномени.
                                                                Новопостроеният хотел „Дени” е създаден
                                                                                  с много любов и предлага изключител-
                                                                                                ни предимства на гостите си - създава
                                                                                                               неподражаем уют и блести от чистота. В
                                                                                                                              случай, че сте любители на пешеходния
                                                                                                                                             туризъм, стягайте раниците, за да отидете
                                                                                                                                                             до прекрасното Триградско ждрело, пеще-
                                                                                                                                                                             рата Дяволско гърло, Ягодинската пещера
                                                                                                                                                                                              и Чаирските езера. Очаква ви страховито
                                                                                                                                                                                                              изживяване!
Silivryak is one of the symbois of Rodopi
alternative tourism. The house opens every
season with new facilities in order to better
accommodate its guests. There ia an outdoor
barbeque and a fireplace in the wine cellarq
while the halls of the house are decorated
with cave finds and the host Kosta Hadji-
iski’s pictures. The house is well-known for
its hgospitalityq while the local attractions
are really diverse, from explorin dark caves
through riding, going to the famous cave. The
Devil’s Throat by boat, fishing and more. You
certainly won’t forget your stay here.
София / Sofia - 230 кm
Пловдив / Plovdiv - 112 km
Къща за гости Дени
Trigrad
Deni Guesthouse
Quietness and fresh air, fascinating natural
spots – that’s what you will find in this cosy
and tidy nook of the marvellous Rodopi
Mountain. The newly built hotel Deny was
constructed with a lot of love and offers a
blessed privilege for its guests – a unique co-
siness that shines with cleanliness. If you love
hiking, pack your rucksack to go to Trigrad
Gorge, the caves Devil’s Throat and Yagodin-
ska, the Chaira Lakes and further along. You
will have a stunning experience.
2 × спалня
25
25
Цена 20 - 25 Leva
Price
Phone: 0885 25 22 23; 03040 223
E-mail: bonsai_park@yahoo.com
Румяна Ашкова / Rumyana Ashkova
25
25
5×2
2×3
1 × апарт.
Триград
219
Чепеларе Личи си, че „Турист” е дом на архитекти 
    Семеен хотел Турист – и външния вид и вътрешната уредба 
                                      се вписват по много хармоничен начин 
                                                     в пейзажа и атмосферата на родопския 
                                                                     град. Дървената украса и обзавеждане 
                                                                                    внасят спокойствие и уют, които се до- 
                                                                                                   пълват с екстри като билярд и сауна. Ос- 
                                                                                                                   вен заради карането на ски през зимата, 
                                                                                                                                   в Чепеларе можете да отседнете по всяко 
                                                                                                                                                   време, ако обичате активната почивка, 
                                                                                                                                                                   билките и гъбите. 
1
1
Цена 20 - 40 Leva
Price
Phone: 0305128 64; 03051 31 55
E-mail: hoteltourist@abv.bg
www.hotel-tourist.hit.bg
Елена Пищалова / Elena Pishtalova
18,Kapitan Petko Voyvoda Str.
Chepelare
Family hotel Shoki
It is quite obvious that hotel “Tourist” is ar- A romantic view and balconies covered with
  chitects’ place - both the exterior and the flowers. If you want to eat outside a bar-
   interior blend extremely well to the scenery becue can be organized especially for you.
   and the atmosphere of the beautiful Rodop- When the first snow comes the ski school
   ian town Chepelare. The wooden decorations will be ready and waiting for you, but when
   and furnishing bring calmness and coziness the snow has melted it’s time for a biking
   that compliment the extras like billiards and tour. Whaterver your sport, after a tiring day
   a steam room. Skiing is not the only option you’ll be able to just relax in a hot bath or
   for activities in Chepelare, you can also pick beside the fireplace.
   mushrooms, herbs and strawberries that 
   grow in the wild on the surrounding moun- 
   tain slopes or you can simply walk throguh 
   the endless spruce forest. 
2×2
7 × спалня
1 × 3, 1 × 4
English
1
1
Пловдив / Plovdiv - 65 km
София / Sofia - 213 кm
Хотел Шоки
hotel shoki
220
Хотел Турист
hotel Tourist
www.maps.domino.bg
1
1
Цена
25 Leva
Price
Phone: 03051 33 43; 0887 444 004
E-mail: stojanshoky@hotmail.com
www.hotelshoky.com
Снежана Шокова / Snejana Shokova
70, 24 May Str.
English
20
Балкони, отрупани с цветя, и гледки към
               изпълнените с романтика и история ро-
                              допски хребети. Ако искате да хапнете на
                                              открито, домакините с удоволствие ще
                                                             ви приготвят барбекю. Падне ли първият
                                                                             сняг, може да се доверите на собственото
                                                                                             ски-училище, за по-опитните има ски-
                                                                                                          гардероб. Изгрее ли слънце и стопи ли се
                                                                                                                          снегът, заповядайте на колопоход по пла-
                                                                                                                                          нинските маршрути, а след изморителния
                                                                                                                                                          ден се отпуснете в топлата вана или край
                                                                                                                                                                          пламтящия огън на камината.
Chepelare 
Family hotel Tourist 
10 × 2
3×3
3×4
2
Чепеларе
    Семеен хотел Шоки
221
Широка лъка Селото е обявено за архитектурен резер- 
     Къща за гости Мария ват. Тук е училището за народна музика, 
                                       дало път на прочутия ансамбъл „100 каба 
                                                      гайди”. Къщата е кацнала на стръмен 
                                                                     склон, с впечатляващ изглед към покри- 
                                                                                     тите с тикли възрожденски къщи. Домаки- 
                                                                                                     нята Мария ще ви приготви вкусна закуска 
                                                                                                                      и докато се наслаждавате на свежестта на 
                                                                                                                                       утрото, ще ви помогне в избора на марш- 
                                                                                                                                                      рут, посещение на църква, или близко 
                                                                                                                                                                    светилище. Ако сте тук в началото на март 
                                                                                                                                                                                     със сигурност ще чуете звъна на чановете 
                                                                                                                                                                                                      и удара на дървените саби на кукерите 
                                                                                                                                                                                                                     празнуващи местния Песпонеделник. 
3×2
1×3
English
Rus
30
30
30 15
Цена
Price
До Ягодина се стига през живописното
               Буйновско ждрело. Хотелът се намира в
                              центъра на селото. Тук ще можете да опи-
                                             тате от богатата родопска и национална
                                                             кухня, или местния мурсалски чай и да
                                                                            научите за лечебните му свойства. Ресто-
                                                                                            рантът на хотела разполага със 100 места,
                                                                                                           лятна градина и детска площадка. В село-
                                                                                                                          то има изградена мото писта и игрище за
                                                                                                                                          пейнтбол. От 500-метрова рампа, отвесно
                                                                                                                                                        над ждрелото погледът стига чак до Рила
                                                                                                                                                                        и Пирин. Ягодинската пещера е сред най-
                                                                                                                                                                                       дългите и богати на образувания на Бал-
                                                                                                                                                                                                      канския полуостров.
Thе village is an architectural heritage centre, The road to Yagodina passes through the
 with its school for folk music which produced stunning Buynovsko Gorge. In the centre of
 the famous ensemble “100 kaba gaidi”. The the village, the family hotel Yagodina offers
   house is located in steep slope, from which homemade, traditional local cuisine. Here
   there is an impressible view toward tiled you can find how mursalski tea grows and
   houses of the Bulgarian national revival. The will learn about its healing characteristics.
   hostess Maria will prepare you a tasty break- The hotel has a big restaurant with a garden
   fast, and while you are enjoying it, she will and a children’s play area. In the village, there
   help you to choose your itinerary for the day. is motorcycle track and a paintball grounds.
   If you are here in the beginning of March, you The 500m observation point gives you a wide
   will be able to hear jingling of cowbells and panorama to Rila and Pirin mountains. The
   the slap of wooden swords, when mummers best-known landmark is Yagodinska Cave
   celebrate the local holiday Pesponedelnik. with its beautiful formations.
Shiroka Laka
Maria Guesthouse
2
30 Ягодина
     Семеен хотел Ягодина
12 - 15 Leva
Phone: 03030 2541, 0889 069 389,
0888 55 11 08, 0886 000 730
E-mail: Ivdim68@abv.bg
Мария Каменова / Maria Kamenova
8×2
8×3
2 × Апарт
Yagodina
Family hotel Yagodina
Еnglish
1
23
1
1
Цена
Price
14 - 18 Leva
Phone: 0887 969 236;
P/Fax: 030419 310
E-mail: hotelyagodina@abv.bg
Мария Кукунджиева / Maria Kukundjieva
Гоче Делчев /
Gotse Delchev - 104km
222
Пловдив / Plovdiv - 110 km
София / Sofia - 120 кm
Смолян /
Smolyan - 25km
София / Sofia - 240 кm
223
Списание 8
Първото българско
научнопопулярно списание
Всеки месец можете
да научите:
и българите, които
си струва да посетите
начин на живот
За повече информация и абонамент:
тел: 02/9632896; email: office@ossem.eu;
www.ossem.eu
За реклама: тел: 02/9632814
224
които ще променят утрешния ден
225
окрай
на
Псе видибрегаможе
Черно море
да
един от
226
най-впечатляващите
птичи спектакли в
Европа. Всяка година
през България пре-
минават хиляди пти-
ци от над 300 вида,
мигриращи в раз-
лични посоки. Това
е големият миграционен птичи път Via
Pontica. В България той преминава през
Мандренското, Атанасовското, Бургаско-
то и Поморийското езеро, езерата край
Варна, Шабла и Дуранкулак, Сребърна. В
местността Пода (Бургас) работи целого-
дишно център за наблюдение на птици.
Изключителното разнообразие на флора и
фауна в Странджа планина е причина там
да бъде обявена първата българска за-
щитена територия - резерватът Силкосия.
Днес цялата планина е природен парк, в
който хармонично съжителстват богат-
ствата на природата, особеностите на мест-
ната култура и малко познати исторически
паметници от национално значение.
Другият природен парк в региона - Си-
ните камъни е представителен за при-
родата и биоразнообразието на Източна
Стара планина. В него има специални
погледни места, пътеки за незрящи и
трудноподвижни хора, специални поз-
навателни маршрути.
Край морето има няколко резервата с уни-
кални за България екосистеми. Устията на
реките Ропотамо и Велека са обрасли в ли-
ани и други увивни растения, и приличат
на джунгли. Това важи и за долното тече-
ние на р. Тунджа на юг от Елхово.
Крайбрежието на Черно море, южно от Ста-
ра планина, крие безброй заливчета с пре-
красни плажове, някои от които все още
чисти и спокойни. Между тях са пръснати
отделни скали и скални откоси, привлича-
щи гмуркачи и почитатели на подводната
археология и скалното катерене.
В южния край на региона, където Стран-
джа опира в Черно море, е запазен ези-
ческият обичай на нестинарските танци.
И днес няколко странджански села про-
дължават традицията, в която са препле-
тени и християнски мотиви. В началото
на юни всяка година древните поверия
оживяват над въглените.
Историята живее и в Созопол и Несебър, с
техните църкви, укрепления, пристанища
и частици от атмосферата на гръцки тър-
говски пристанища от преди две хилядо-
летия. Съчетанието на древни паметници
с българска възрожденска архитектура,
превръща тези селища в истински кар-
тинни речници по история на цивили-
зацията и едновременно, в прекрасен
обект за пейзажисти, музиканти и други
хора на изкуството.
Източната част на Стара планина пази
спомените за българското Възраждане
и национално-освободителните борби.
Почти няма село или градче, което да
не е свързано с воевода, въстаник или
просветител от ХVIII-ХIХ век. Медвен, Же-
равна, Котел, Сливен са имена, отдавна
запечатани в съзнанието заедно с тези на
Захари Стоянов, Георги Раковски и Йор-
дан Йовков. Тези селища са интересни и
заради своята специфична архитекура,
запазена повече от два века. В къщите-
музеи може да научите повече за по-
минъка на населението през миналите
столетия, а в някои домове, предлагащи
стаи за гости, да се потопите напълно във
възрожденската атмосфера, без от това
да страда комфорта ви.
Част от магията на този край живее и по
билата и поляните на Сакар планина, къ-
дето десетки долмени и средновековни
крепости чакат своя откривател.
Fire Dances, Dolmens,
Birds and Sea
Black Sea coast
the
The year,impressive birdreveals oneofofbirds
most
sights in Europe.
Every
hundreds of thousands
of more than three hundred species migrate
via Bulgaria in all directions. This is the major
migratory route Via Pontica. It crosses Bul-
garia over the lakes of Mandren, Atanasovo,
Burgas, Pomorie, Varna, Shabla, Durankulak
and Sreburna. At the locality of Poda, near
Burgas, there is a birdwatching centre that
operates year-round.
The exceptional diversity of the flora and fauna
on Strandja Mountain was the reason for the
Silkosiya Reserve to be declared the first pro-
tected territory in Bulgaria. Today, the entire
mountain is a nature park, blending together
the riches of nature, local culture and histori-
cal monuments of national significance.
Another nature park in the region is Sinite
Kamuni (“The Blue Rocks”). Part of the Bal-
kan Range, it is an area of incredible beauty.
The park includes special viewing sites,
paths for blind and handicapped people,
and special informational routes.
The sea coast shelters several reserves of bio-
diversity unique to Bulgaria. The estuaries of
the rivers Ropotamo and Veleka are covered
with lianas and other climbing plants, which
come together to resemble a real jungle.
The entire coastline of the Black Sea to the
south of the Balkan Range is full of count-
less little bays that still have wonderfully
clean and peaceful beaches. The cliffs and
rocky capes interspersing them attract
divers and enthusiasts of aquatic archaeol-
ogy and rock climbing.
The southern part of the region, where the
Strandja Mountain reaches the Black Sea,
maintains the old pagan tradition of fire
dancing. To date, several villages in Strandja
continue the tradition, in which Christian
and pagan themes are interwoven. Old leg-
ends are revived over the coals every year in
the beginning of June.
History is lives on in
the ancient towns
of Sozopol and
Nesebar, with their
churches, fortresses,
ports and preserved
ambiance of ancient Greek commercial ports
from more than 2000 years ago. The combi-
nation of ancient monuments and Bulgarian
Revival architecture turns these towns into
genuine picture dictionaries of human civili-
sation and also into wonderful themes for
painters, musicians and other artists.
The eastern part of the Balkan Range cher-
ishes the memories of the Bulgarian National
Revival and the Liberation Movement. There
is almost no village or town without a link
to some freedom fighter or enlightenment
figure from the 18th and the 19th centuries.
The cities and towns of Medven, Zheravna,
Kotel and Sliven are all names that have left
their imprint, together with those of the fig-
ures Zahari Stoyanov, Georgi Rakovski and
Yordan Yovkov. These towns are interesting
also for their vernacular architecture, which
has been preserved for more than two cen-
turies. Local museums provide details on the
livelihood of the population in the past. Cer-
tain accommodation facilities enable visitors
to immerse themselves in a Revival-period at-
mosphere without sacrificing comfort. More
of the magic of this region lives in the Sakar
Mountains, where tens of dolmens and medi-
eval fortresses are waiting to be discovered.
Нестинарски танци,
долмени, птици и море
229
От София / Sofia - 355 km
От Пловдив / Plovdiv - 230 km
къщи за гости
Нириц и Изворска
3 × 1, 3 × 2
2 × спалня
1×3
6
Eng, Bg
NI, Rus,
Ger, Sp
25
30
Цена
Price
15 - 22 Leva
Phone: 0453 2004; 0899 779 290 (Galina)
E-mail: gokotel@planet.nl; www.gokotel.com
Галина Дурмушлийска и Яап ван Бейлен /
Galina Durmushliyska and Jaap van Beelen
15, Izvorska Str.; 1, Niric Str.
kotel
230
Къщите се намират в красивата котленска
котловина - родно място на много прос-
ветители от Възраждането. Освен раз-
нообразните природни дадености, въз-
рожденския стил на къщите и интериора,
гостите имат възможност да се насладят
на вкусна българска кухня, да научат бъл-
гарски народни песни и танци, да се разхо-
дят из Балкана. Или просто да се порадват
на тишината в двора.
Предлагат се разходки и походи пеша или
с коне, и пикник сред многообразната при-
рода на котленския балкан. За гостите се
организират етно-фолклорни програми –
български, ромски, турски, каракачански
със съответната кухня, музика и танци.
Къщите и мебелите са реставрирани и ре-
монтирани с респект към автентичността,
но със съвременни удобства за гостите.
Високите зидове на оградата, дърветата и
цветята предразполагат за почивка и мир.
guesthouses
Niric and Izvorska
The goKotel guesthouses are in the beauti-
ful Kotel Mountains, the birthplace of many
great persons of the Bulgarian Revival period.
Along with the diverse natural surroundings,
the Revival style of the houses and interior,
guests have the possibility to taste the best
of Bulgarian cuisine, learn some Bulgarian
songs or dances, walk in the Balkan Range or
just enjoy the silence of the pretty garden. The
hosts offer trips on foot, with horse or with
carriage through the mountains and woods
of the Kotel region. They can also organise
ethnic programmes for the guests – Bulgar-
ian, Gypsy, Turkish and Karakachani – with
each culture’s cuisine, traditions, music and
dance. The guesthouses and furniture have
been restored with respect for authentic-
ity, but with today’s comforts for the guests.
The garden with (fruit) trees and flowers is a
sanctuary for rest and peace.
231
Ичера
Комплекс Ичера
Любимо място за отдих на сливенските бо-
ляри и воеводи, Ичера още в старо време
е наречена „Царската одая”. Великолеп-
ните гори, чистият въздух и благодатният
климат превръщат престоя тук - в сърцето
на Сливенския Балкан, в истинско изживя-
ване за любителите на активната почивка,
риболова и автентичното. Изграден във
възрожденски стил, хотел Ичера добавя
към всичко това уюта на българския дом
и онази премерена, но така необходима
доза комфорт, която предразполага към
почивка край басейна през лятото или
пред камината през зимата. Да не забра-
вяме и отличната кухня!
5 × спалня
Ichera – Ichera Complex
20
25
20
25
20
Цена 75 - 95 Leva
Price
Phone: 04517/268,366; 056/821654; 0888564791
Fax:
056 821654
E-mail: info@ichera.com
www.ichera.com
Юлиана Георгиева / Juliana Georgieva
30
Long ago, Ichera was called “The King’s Hall”
by the bolyars and voivode from the town of
Sliven. Marvellous mountains, pure air and
a refreshing climate make your stay here in
the heart of the Sliven Balkan in a true ex-
perience, filled with active recreation, fishing
and an authentic atmosphere. The Bulgarian
Revival architectural style of Ichera Complex
creates the cosiness of a Bulgarian home and
a dose of comfort that let you idle next to the
pool in the summer, or the fireplace in the
winter, and dream for a while. All this is ac-
companied by outstanding cuisine.
Варна/Varna -
190 km
София/Sofia -
320 km
232
Сливен/Sliven -
25 km
233
233
Михаил Чайковски е полски патриот и 
               писател, който през 1853 г. създава и ко- 
                             мандва отоманско-турска войскова част, 
                                             съставена от българи и поляци. Известен 
                                                              като Садък паша, от 1866 до 1873 г. той 
                                                                        живее в хубава къща в центъра на Сли- 
                                                                                       вен. Днес тази къща е реставрирана и е 
                                                                                                      известна сред сливенчани с добрата си 
                                                                                                                      кухня. През 2008 г. хотелът получава приза 
                                                                                                                                     “Най-добра зелена къща в България” в го- 
                                                                                                                                                      дишния конкурс на БААТ 
English
Russian
German
5
10
3
15
5
Цена
Price
25 Leva
Phone / Fax: 044 623 333
E-mail:
office@hoteltoma.com
www.hoteltoma.com
Ренета Томова / Reneta Tomova
27, Velikokniajevska Str.
234
София / Sofia - 296 кm
Бургас / Burgas - 119 km
Пловдив / Plovdiv - 168 km
Ние от хотел Тома в Сливен решихме да
               съчетаем нашия опит с топлината на
                             селската къща и атмосферата на едно
                                           от най-красивите села в нашият Балкан
                                                          - Ичера. В нашия ресторант може да опи-
                                                                        тате истински екологично чисти продукти,
                                                                                         приготвени на място от свежи зеленчуци и
                                                                                                          месо, домашно сирене, селски хляб, бал-
                                                                                                                        канска пъстърва. Предлагаме ви стрелба с
                                                                                                                                         монголски лък, велосипедни и пешеходни
                                                                                                                                                         маршрути, а от пролетта на 2010 – езда по
                                                                                                                                                                       хълмовете на Балкана.
Sliven 
Hotel Toma 
1×2
5 × спалня
Ичера
  Хижа Царска одая
Ichera
Tsarska Odaya Hut
Michał Czajkowski was a Polish patriot and We, the team of Hotel Toma in Sliven, decided
 writer who, in 1853, created and commanded to combine our experience with the warmth of
 an Ottoman-Turkish military unit constituted a village house and the magical atmosphere
 of Bulgarians and Polish. He was popularly of one of the most beautiful villages in the
 known as Saduk Pasha, and from 1866 to Bulgarian Balkan mountain - Ichera.
 1873 he lived in a beautiful house in the In our restaurant you can taste genuine bio
 centre of Sliven. Today, this house has been products, prepared from fresh vegetables
 restored and is now famous around town for and meat, home-made cheese and bread,
 its cuisine. The hotel took BAAT’s Green Lodge fresh Balkan trout. We offer Mongolian bow
  award in 2008 for most environmentally shooting, and bike rent. Very soon you will
  friendly way of operating. be able to ride on horseback through the
               magnificent woods of Ichera!
5×2
English
Russian
French
15
20
25
Цена
20-30 Leva
Price
Phone: 04517 330; 0878 102 799
Fax:
044 623333
E-mail: office@tsarska-odaya.com
www.tsarska-odaya.com
Ренета Томова /Reneta Tomova
Ichera village,main road 38
Сливен 
   Хотел Тома 
вж. карта на стр. 232
Хотел Тома
Toma hotel
www.maps.domino.bg
▲ The village of Ichera
235
Една различна
ваканция
Природен
парк
С
СТРАНДЖА
транджа е планината на траките - земя на
долмени и гробници, на тракийски светилища
и средновековни крепостни стени, на християн-
ски храмове. Тя е вместилище на мистична ду-
ховност, на красива природа и пасторални пей-
зажи, на оцелели от езически времена обичаи
и традиции. И роден дом на хора, които пазят в
кръвта си частица от нестинарския огън.
Можем да я наречем Дъбовата планина. Горите
от източен горун, благун, лъжник и цер, опре-
делят плътния цвят на това зелено море. Нагъ-
натите и заоблени хребети плавно се разстилат
до живописния бряг на Черно море. Планината
предоставя възможност да отворите сетивата
си за природния ритъм и да общувате със сър-
дечни хора.
За да бъдат съхранени неповторимите й при-
родни и културни дадености и свързаните с тях
традиции и поминък, през 1995 е създаден ед-
ноименният природен парк - най-голямата за-
щитена територия в България (1161 кв.км).
Дирекцията на ПП Странджа предлага, екологич-
ни, орнитологични, спортни, културно-познава-
телни маршрути, туристически водачи, инфор-
мация за места за настаняване и хранене. Имате
възможност да пренощуване в къщи за гости в
планината или да отседнете в уютни квартири,
хотели или къмпинги по крайбрежието.
Посещението в Природен парк Странджа гаран-
тира духовно обогатяване и наслада от съпри-
косновението с дивата природа!
236
Nature
Park
S
STRANDJA
A very different
holiday
trandja is a mountain of the Thracians; it is a
land of dolmens and tombs, Thracian sanctuaries
and mediaeval fortified walls, and Christian
temples. Strandja is a repository of mystical
spirit, beautiful nature and pastoral landscape
where customs and traditions exist which date
back to pagan times. It is also the birthplace of
people who keep little parts of fire-dancing in
their heart.
We may call it The Oak Mountain, where forests
of eastern durmast and moss-capped oaks make
up a richly colored green sea. The rounded folds
of mountain ridges spread out lightly to the
picturesque shores of the Black Sea. Strandja
is so suave and soft that you cannot but open
your senses to the rhythm of nature and to its
warmhearted people.
The Strandja Nature Park was created in 1995
and it is the largest protected territory in Bulgaria
(1161 square kilometers). Its aim is to preserve
the unique natural and cultural landmarks,
including traditions and ways of life.
The administrative body of the Strandja Nature
Park offers ecological attractions, birdwatching,
sports, plus cultural heritage trails. It also
provides tourist guides and has information on
how to find room and where to eat. You can stay
overnight at guesthouses on the mountain or
you can sleep in cozy flats, hotels or at campsites
nearby on the coast.
Your visit here wont just be a natural adventure,
but a spiritual experience too, bringing the joy
that getting in touch with wilderness induces.
8162 Малко Търново
Ул. Янко Маслинков 1
Тел./Факс 05952/ 36 35
Тел. 0550/ 5-28-58 (Офис Царево)
Тел. 056/ 84-01-27 (Офис Бургас)
park@strandja.bg; www.strandja.bg
237
Граматиково Ако искате да се откъснете от градската сре- 
      Семеен хотел Астея да и същевременно да се поглезите, хотел 
                                        Астея е подходящо предложение за Вас. В 
                                                        сърцето на Странджа планина ще откриете 
                                                                         стилно съчетание от селска атмосфера и 
                                                                                         странджански специалитети, и модерни 
                                                                                                         спа услуги, открит басейн и фитнес център. 
                                                                                                                          Околността предлага много възможности 
                                                                                                                                           за разходки, най-близките от които са към 
                                                                                                                                                            Голямата аязма или Дендрариума. 
English
Russian
5
25
5
Цена
Price
30 Leva
Phone: 0595 88 80, 0893 380 422
E-mail: asteagramatikovo@gmail.com
www.asteagramatikovo.com
Петя Димитрова / Petya Dimitrova
238
амо на няколко минути от Бургас по пътя
                за Созопол, е изграден Природозащитен
                               център „Пода” към Българско дружество за
                                                 защита на птиците.
                                                        В него се осъществяват природозащитни, об-
                                                                         разователни, туристически и информационни
                                                                                           дейности, а в защитена местност „Пода” на 1
                                                                                                             кв. км са установени над 270 вида птици.
                                                                                                                          Тук ще се запознаете с биоразнообразието
                                                                                                                                           на Бургаските езера, ще наблюдавате мигра-
                                                                                                                                                            цията на птиците, ще научите с какво е уни-
                                                                                                                                                                            кална смесената чаплова колония по нашето
                                                                                                                                                                                              Черноморие и ще разберете как всеки от нас
                                                                                                                                                                                                               може да допринесе за опазването на българ-
                                                                                                                                                                                                                                ската природа.
Gramatikovo
Family hotel Astea
14 × 2
14 × спалня
2 × 3, 3 × 4
1
Природозащитен
       център
If you are looking for a village holiday but do
not want to compromise on modern com-
forts, take a ride to Gramatikovo. In the heart
of Strandja Mountain, this complex combines
the best of a rural atmosphere and Strandjan
specialities, with modern spa procedures, an
outdoor pool and a fitness centre. Grama-
tikovo has a variety of destinations perfect
for walking and cycling too. The closest are
the Golyamata Ayazma holy spring and the
dendrarium.
Бургас/Burgas -
72 km
С
PODA
T
ПОДА
Nature
Conservation Centre
Тел.: 056/ 500 560
e-mail: poda@bspb.org
www.bspb-poda.de
he Bulgarian Society for the Protection of
Birds, at Poda, is is a few kilometres from Burgas
on the road to Sozopol.
Some direct conservation, educational, touristic
and information service are present. It has been
estimated that more than 270 different species
of birds are found in only one square kilometre.
Here you can get to know the biodiversity of the
lakes and birds’ migratory patterns. You will also
understand why the heron colony is so unique
and how everybody can contribute to nature
protection.
София/Sofia -
470 km
Истамбул /
Istambul - 295 km
239
Синеморец
Комплекс Каса Доминго
Най-южният български курорт е в пре-
делите на природен парк Странджа. От
тук тръгват много пешеходни преходи и
домакините с удоволствие ще се разхо-
дят с вас по поречието на река Велека до
„Царското кладенче” или покрай брега. На
чаша разхладително питие край басейна,
от тях ще научите нови и интересни неща
за тукашните обичаи. Ще ви разкажат за
древният нестинарски танц, който е запа-
зен с автентичният си характер само тук, в
с. Българи. А на плажа Бутамята е все така
вълнуващо – гората достига почти до ска-
листия бряг, а морето е оформило красив
залив с великолепен пясък!
1 × 1, 5 × студио
2 × апарт
2×3
Sinemorets
Complex Casa Domingo
English
Russian
5
1
2
Цена
Price
15 - 130 Leva
Phone: 02 931 08 89
Fax:
02 832 71 40
E-mail: domingo@spnet.net
www.casadomingo.net
Гергана Наумова / Gergana Naumova
240
Extreme Adventure G &P
The southernmost Bulgarian resort is in the
Nature Park Strandja. Make your choice be-
tween lots of different paths by the side of
Veleka River to the remarkable place called
Tsarskoto Kladenche (King’s draw-well). Be-
side the swimming pool over a glass of fresh
drink your hosts will make you familiar with
local manners and unique ancient fire-danc-
ing authentically saved only in the Bulgari
village. Butamiata beach is still an exciting
place to be with its wood close to sea and a
beautiful bay!
Бургас/Burgas - 80 km
Extreme Adventure G&P организира водни
походи по всички български реки и язовири
и по южното крайбрежие на Черно море, ту-
ристически преходи в планините Странджа и
Сакар, и екстремно-приключенски програми
на открито (тиймбилдинг). Наше любимо
място за каяк е средното течение на река
Тунджа сред лонгозните гори в природните
резервати “Горна топчия”, “Долна топчия” и
“Балабана”.
Extreme Adventure organises water tours
on all Bulgarian rivers, lakes and the southern
coast of the Black Sea, as well as hiking tours
in the Strandja and Sakar mountains, outdoor
and adventure activities, and teambuilding. A
favourite place for kayak tours is the central
part of Tundja, in the scenic woodlands of
the nature reserves Gorna Topchiya, Dolna
Topchiya and Balabana.
Tel: 088/ 607 14 88 — Angel Angelov
www.adventuresbg.com
241
241
Продукти, вдъхновени от
природата
„ТРОНКА” е марката, под която представяме най-
добрите български биологични продукти, отгле-
дани в региона на планините Странджа и Сакар
– земя, прочута с богатството от билки с изключи-
телна лечебна сила. Убедени сме, че пътят към до-
бро здраве и силен дух е възможен само в хармо-
ния с природата. Затова биопродуктите „ТРОНКА”
се произвеждат с много ръчен труд, грижа и любов
към земята по технология, целяща запазването на
екологично равновесие, без употреба на изкустве-
ни торове, пестициди и изкуствени регулатори и
имат качествата на истинския натурален продукт.
Биологичната ферма за билки и подправ-
ки „Острова”, където се отглеждат насаж-
денията е отворена за посещения почти през
цялата година. Може да разгледате демонстра-
ционното поле с над 30 вида билки и подправки,
да опитате различни ароматни чайове, както и да
се сдобиете с растение в саксия. Това е място, кое-
то ще остави у вас красиви ароматни спомени.
За контакти / Contacts:
Сдружение ”Бизнес център - Елхово”
Foundation “Business Centre - Elhovo”
Tel: 0478/88 252, 0889 918 853
office@bcelhovo.org
www.tronka.com
Products inspired by NATURE
We would like to present you with “TRONKA” - a
brand that stands for the best biological products
grown in the region of Strandja and Sakar, a land that
has been famous for ages for its rich herbal diversity
and impressive healing power. We are positive that
it is possible to achieve good health and spirit only
when we are in harmony with the nature. Hence, our
“TRONKA” bio products are produced with a technol-
ogy that aims at keeping the ecosystem balance by
avoiding the use of fertilizers and pesticides. Hand-
made, with lots of care and love for the earth, they
have the advantage of a true natural product.
“Ostrova”, the biological farm for herbs and
spices used for growing plants, is open for visitors
almost all around the year. You can have a look at our
field for demonstration that has more than 30 types
of herbs and spices, as well as taste the various scent-
ed teas or get a pot plant. It’s a place that brings you
pleasant sweet-scented memories.
242
243
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ - БААТ
София 1301, бул.“Ал. Стамболийски” 20-B
Тел: 02 980 76 85
E-mail: baat@spnet.net
Подкрепа за устойчив туризъм
В БААТ постигаме целите си, като:
• Обучаваме представители на къщи за
•
•
•
•
•
•
•
•
гости, семейни хотели и общински адми-
нистрации;
Консултираме как се стартира или разви-
ва успешно малък бизнес в туризма;
Разработваме проекти, свързани с алтер-
нативния туризъм, регионалното разви-
тие и стандартите за качество в туризма;
Информираме нашите членове и заин-
тересовани страни за актуални новини,
тенденции и нововъведения, свързани с
алтернативните форми на туризма;
Популяризираме дейността на нашите
членове;
Организираме журналистически пъту-
вания, участия в туристически борси;
Лобираме за защита на интересите на
членовете и за промени в нормативната
уредба;
Издаваме рекламни и информационни
материали, бюлетин;
Поддържаме актуален SWOT анализ за
туризма.
Сред нашите най-важни
постижения са:
• Въвеждане на стандарт за качество
•
•
•
•
•
•
на местата за настаняване „Зелена
къща” (2008);
25 обучения в сферата на селския и
екотуризма, 12 обучения за планин-
ски водачи;
9 журналистически и туроператорски
тура и 3 обмени на опит за предста-
вители на туристическия бизнес;
5 издания на пътеводител за места за
настаняване (2003-2009);
Наръчник „Алтернативният тури-
зъм в България – перспективен семе-
ен бизнес.” (2003);
200 журналистически материала
във водещи медии, споменаващи
дейността и експертната оценка на
асоциацията;
Участие в изготвянето на Национална
стратегия за екологичен туризъм и
Национална стратегия за селски ту-
ризъм (2008-2009).
Повече информация на: www.baatbg.org
Нашите партньори: БААТ поддържа и развива партньорството си с Държавната агенция по ту-
ризъм, Асоциация „Автентична България”, природни паркове, Асоциация „Планини и хора”, Българска
Фондация „Биоразнообразие” и други.
244
1301 Sofia, Bulgaria, 20-V, Al. Stamboliiski Blvd. (entr. Lavele)
Phone: +359 2 980 7685
Fax: +359 2 980 3200
E-mail: baat@spnet.net
www.baatbg.org
Факс: 02 980 32 00
www.baatbg.org
Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) е сдружение в обществена полза,
основано през 1998 г. Обединява над 110 члена, сред които национални и регионални сдру-
жения в областта на туризма и екологията, природни паркове, туроператори, къщи за гости
и семейни хотели, физически лица. БААТ се стреми да направи България значима и интригу-
ваща дестинация за алтернативен туризъм като същевременно се съхранява природата!
Нашата дейност
BULGARIAN ASSOCIATION FOR ALTERNATIVE TOURISM (BAAT)
(вход от ул. Лавеле)
Асоциацията е член на Коалиция от неправителствени организации
„За да остане природа в България”, мрежата „EUROGITES” и ECEAT International.
Supporting sustainable tourism
The Bulgarian Association for Alternative Tourism is a non-governmental organisation that
was established in 1998. It unites 110 members: national and regional tourist councils, nature
parks, tour operators for specialised tourism, family hotels, guesthouses and individuals.
BAAT’s mission is to turn Bulgaria into a significant destination for alternative tourism whilst
conserving the country’s pristine natural environment.
We achieve our goals by:
Amongst our most important
achievements until now are:
• Training representatives of guesthouses, • The Green Lodge quality accommodation
municipal administrations and non-gov-
standards (2008);
ernment organisations;
• Twenty-five training sessions in the field
• Consulting on how to start a small tourism
•
•
•
•
•
•
business;
Working on projects in the spheres of al-
ternative tourism, regional development,
certification and quality standards in tour-
ism;
Informing our members and interested
parties of news, interesting events, ten-
dencies and innovations related to alter-
native tourism;
Promoting our members’ activities at a na-
tional and international level;
Organising familiarisation tours, partici-
pating in tourist fairs;
Lobbying state authorities for protection
of our members’ interests, so as to bring
about changes in the legal framework re-
garding tourism; and
Publishing advertising and informational
newsletters and specialised tourism ma-
terials.
•
•
•
•
•
•
•
of rural and eco tourism and 12 training
sessions for mountain guides, with more
than 600 participants total (2000 – 2006);
Many specialised consultations for members
and interested parties (2000 – 2006);
Nine promotional media and tour operator
trips and three exchange-of-experience trips
for representatives of the tourism sphere;
Five updated editions of our Bed & Breakfasts
and Guesthouse Guidebook (2003 – 2009);
The handbook Alternative Tourism in Bulgaria
– A potential family business. Establishment
and management of a guesthouse (2003);
An issued series of 10 posters dedicated to
the International Year of Ecotourism, with
18 700 prints total;
Two hundred publications in leading media,
mentioning the activity and expert opinions
of the association;
Active participation in the preparation of the
National Eco-Tourism Strategy (2002-2009).
More information at www.baatbg.org
Our partners: BAAT maintains and develops partnerships with the State Agency for Tourism, the
Authentic Bulgaria Association, national nature parks, ECEAT International, the Bulgarian Biodiversity
Foundation, the Mountains and People Association, the For the Earth Association and more.
BAAT is member of the local NGO coalition For the Nature, the EuroGîtes network and ECEAT International
245
ЧЛЕНОВЕ НА БААТ
BAAT MEMBERS
Българска Фондация Биоразнообразие
/
Bulgarian Biodiversity Foundation
Тel. 02 931 61 83; bbf@biodiversity.bg; www.bbf.biodiversity.bg
Асоциация на екскурзоводите
/
Association of Guides
Тel. 02 943 82 63; nikimindov@abv.bg; www.guidesbg.com
Бългaрска хотелиерска и
/
Bulgarian Hotel and restorant
ресторантьорска асоциация
Association
Тel. 02 987 65 86; Fax 02 988 05 78; bhra_office@abv.bg; www.bhra-bg.org
Национален хотелиерски мениджмънт клуб /
National Hotel Management Club
Тel. 02 811 74 22; Fax 02 811 74 21; office@tourmarketing.org; www.tourmarketing.org
Aсоциация за алтернативен туризъм – РЮА / Association for Аlternative Тourism RSA
Тel. +27 217 065 115; vaska@alternativetourismsa.co.za; www.alternativetourismsa.co.za
РТА “Родопи”
/
RTA “Rodopi”
Тel. 0301 634 20; rhodopes_as@rodopibg.com
Сдружение по туризъм с. Орехово
/
Tourist union Orehovo village
Тel. 0889 122 187
Туристическо сдружение “Трапезица 1902” /
Tourism union “Trapezitsa 1902”
Тel. 062 621 593; trapezitca_1902@abv.bg; www.trapezitca1902.com
Сдружение “Свят за всички”
/
Association “World for Everybody”
Тel. 086 820 487; ceta@mail.bg www.preslavec.net1.cc
/
Municipality of Berkovitsa
Община Берковица
Тel. 0953/ 88 404; berk_municipality@abv.bg;
Съвет по туризъм – Рудозем
/
Tourism council - Rudozem
Тel. 035 501 221; sava_g@abv.bg
Пещерен клуб „Силивряк”
/
Speleo Club “Silivryak”
Тel. 03040/ 220; silivryak_trigrad@abv.bg
Природен парк “Сините камъни”
/
Naturе park “Sinite kamani”
Tel./Fax 044 / 662 961; dppsinite_kamani@nug.bg; www.bg-parks.net
Природен парк “Златни пясъци”
/
Naturе park “Zlatni pyasatsi”
Тel. 052/ 355 561; dppzlatni@nug.bg; http://www.bg-parks.net/
Природен парк “Странджа”
/
Nature park “Strandja”
Tel./Fax 05952/ 36 35; park@strandja.bg; www.strandja.bg
Природен парк “Врачански Балкан”
/
Naturе park “Vrachanski Balkan”
Тel. 092/ 665 473; vratchanskybalkan@abv.bg; www.vr-balkan.net/
/
Naturе park “Shumensko plato”
Природен парк “Шуменско плато”
Тel. 054/ 800 466; Fax 054/ 800 765; sh_plato@yahoo.com; www.sh-plato.netfirms.com
“Одисея-ин” OOД
/
“Odysseia-In“
Тel. 02 989 05 38; Fax 02 980 32 00; odysseia@omega.bg; www.odysseia-in.com
“Зиг Заг Холидейз”
/
“Zig Zag Holidays”
Тel. 02 980 51 02; Fax 02 980 32 00; info@zigzagbg.com; www.zigzagbg.com
/
“Neophron”
“Неофрон”
Tel./Fax 052 650 230; neophron@dir.bg; www.neophron.com
246
“Александър тур къмпани”
/
Alexander tour company
Тel. 02 983 33 22; Fax 02 983 30 90; air_tickets@alexandertour.com; www.alexandertour.com
“БС травел”
/
„BS travel”
Тel. 052 351 010; F: 052/ 351 000; bst@bstravel.eu; www.bstravel.eu
“Арис тур”
/
“Aris tour”
Тel. 054 872 509; F: 054 879 031; aristour@mbyte.bg
“Пенгуин травел”
/
“Penguin Travel”
Тel. 02 400 10 50; F: 02 400 10 49; info@penguin.bg; www.pengiun.bg
“Йомекс”
/
“Yomex”
Tel./Fax 02 981 09 56; yomex@yomexbg.com; www.yomexbg.com
“Бюро Радецки”
/
“Buro Radetsky”
Tel./Fax 02 944 36 80; office@buro-radetsky.bg; www.buro-radetsky.bg
„Пандион-Д”
/
“Pandion-D”
Tel./Fax 02 963 04 36; pandiond@einet.bg; www.birdwatchingholidays.com
“Бранта-турс”
/
“Branta - tours”
Тel. 05743 22 59; branta-tours@branta-tours.com; www.branta-tours.com
“П.Т.М. Интернешънъл България”
/
“P.T.M. International Bulgaria”
Тel. 02 951 69 75; Fax 02 951 59 53; ptmi@mail.orbitel.bg; www.ptmi-tourism.com
”Екобайк”
/
“Ecobike”
Tel. 032/ 904 361; n.georgiev@ecobike.at; www.ecobike.at
„Болкан Трек”
/
“Balkan Trek”
Tel./Fax 02 973 35 95; office@balkantrek.com; www.balkantrek.com
“Евротур Йосиф Христов”
/
“Evro tour Yosif Hristov”
Tel. 084/ 660 885; evrotour@yahoo.fr
“Аркан”
/
“Аrkan”
Tel./Fax 032 640 205; arkantoursbg@gmail.com; www.arkantours.com
Ездови клуб “Ен Пи Си”
/
Horsebackriding club “NPC”
Тel. 02 946 13 58; Fax 02 843 51 45; horsesport@npc.bg; www.npc.bg
“Нара Гео”
/
“Nara Geo”
Тel. 032 966 873; narageo@abv.bg; www.nara-geo.net
“Искони”
/
„Iskoni”
Тel. 02 9 888 508; F: 02 9 817 619; iskoni@abv.bg; www.iskoni.com
“Евксинотур”
/
“Euxinotour”
Tel./Fax 052/ 601 101;euxinotour@abv.bg; www.eux.hit.bg
„Вени травел”
/
„Veni Travel”
Tel./Fax 082 83 12 00; venitravel@abv.bg; www.venitravel.com
“Дискавър България”
/
“Discover Bulgaria”
Тel. 02 8810102; Fax 02 8815332; info@discover-bulgaria.com; www.discover-bulgaria.com
“Прометей тур”
/
„Prometey tour”
Tel./Fax 02 952 05 11; info@prometey-tour.com; www.prometey-tour.com
„Бонония”
/
“Bononia”
Тel. 02 962 22 13; F: 02 962 87 75; info@ruralbulgaria.com; www.ruralbulgaria.com
247
“Домремонтстрой - 2004”
/
“Domremontstroj – 2004”
Тel. 0898/ 409 002; bg_rezervaciq@abv.bg; www.rezervaciq.com
“Интермашинекс”
/
“Intermashinex”
Тel. 980 78 00; Fax 02 980 42 83; info@intermachinex.bg; www.intermachinex.bg
Институт „Мастер груп”
/
Institute „Master group”
Тel. 0361 884 62; marian_atanasov@abv.bg; www. mastergroup-tour.eu
“Център Регион Груп”
/
“Center Region Group”
Тel. 03134 63 76; info@crg.bg; www.shambhala-centre.com
“Стройинвест”
/
“Stroyinvest”
Тel. 02 981 08 16; Fax 02 980 34 70 ; office@s-invest.eu; www.s-invest.eu
Проект за популяризиране на България в Испания /
“Vacaciones Bulgaria”
Тel. 0888 420 068; info@vacacionesbulgaria.com; www.vacacionesbulgaria.com
Хотел - ресторант “Kлуб Владая”
/
Hotel-restaurant “Club Vladaya”
Tel. 02 999 10 96 ; Fax 02 999 11 42; clubvladaya@bgnet.bg; www.hotelvladaya.com
“Майц”
/
“MAIZ”
Тel. 0751 61 230; F: 0751 61 232; maiz@gocenet.net; www.goce.net/maiz
“Верея пласт”
/
“Vereya plast”
Тel. 04322 21 48; ks.yagodite@abv.bg; www.yagodite-bg.com
“Първоцвет”
/
“Parvotzvet”
Тel. 0936/ 55 46; madonainn@yahoo.com; www.madonainn-bg.com
“Гарант-99”
/
“Garant-99”
Tel. 03045 23 20; Fax 03045 21 95
Семеен хотел “Калина”
/
Family hotel “Kalina”
Тel. 07125 26 43; kalina_hotel@abv.bg; www.kalina-hotel.com
Къща за гости “Роял”
/
Guesthouse “Royal”
Тel. 03042 26 30; 0887 109 885
Къща за гости “Хаджипопова къща”
/
Guesthouse “Hadjipopova kashta”
Тel. 0749 8 21 3; hadjipopov@banskobg.com; www.hadjipopovi.hit.bg
Къща за гости “Узунова къща”
/
Guesthouse “Uzunova kashta”
Тel. 02 956 42 98; 0889/450849
Къща за гости “Капсъзови къщи”
/
Guest house “Kapsazovi kashti”
Тel. 0899 403 089; Fax 02 967 26 55; kapsazovs_houses@yahoo.com
Къща за гости “Силивряк”
/
Guest house “Silivryak”
Tel. 03040 220; silivryak_trigrad@abv.bg
Къща за гости “Старата лоза”
/
Guest house “Starata loza”
Тel. 0304145 10; starataloza@abv.bg; www.hotellozata.piczo.com
Къща за гости “Цуцовa къща”
/
Guest house “Tsutsova kashta”
Тel. 0887 804 223; cucovata@abv.bg; www.cucovata.com
Къща за гости “Чапов”
/
Guest house “Chapov”
Tel./Fax 0301 64 286; villa_chapov@yahoo.com
Къща за гости “Къщата с трите ели”
/
Guest house “The three fir-tree house”
Тel. 0301 64 281; F: 0301 638 62; dreitannen_h@yahoo.com
Къща за гости “Милчовата къща”
/
Guest house “Milchova kashta”
Тel. 03036 297, 0889 581 926
248
Къща за гости “Дора”
/
Guest house “Dora”
Тel. 0888 558 847; toromanov21@abv.bg
Eтнографски ареален комлекс “Златоград” / Ethnographic area complex “Zlatograd”
Тel. 03071/ 25 88; Fax 03071 21 36; eac@abv.bg; www.eac-bg.com
Къща за гости “Йовчева къща”
/
Guesthouse “Jovcheva kashta”
Tel. 06151/5516; Fax 052/636662; elenahouse@mail.bg; www.yovchevatakashta.com
Къща за гости “Сребърна”
/
Guesthouse “Sreburna”
Tel. 08515/ 462; Fax 086 874 133; lubabriz@ccpro.com; www.srebarna.com
Къща за гости “Явор”
/
Guesthouse “Yavor”
Тel. 08258 784; yavor1306@yahoo.com; www.vilayavor.hit.bg
“Ватекс”
/
Vatex
Тel. 0884 231 523; vassilstefanov@abv.bg
Къща за гости “Къщата”
/
Guesthouse “Kashtata”
Тel. 062 604 129; the_house@abv.bg; www.the-housebg.com
Къща за гости “Пампорова къща”
/
Guesthouse “Pamporova kashta”
Тel. 0301 68 043; pampo@gbg.bg; www.pamporov.com
Къща за гости “Балова шума”
/
Guest house “Balova shuma”
Тel. 0955 85 78; www.lopushanski-monastery.domino.bg
Вила “Кибела”
/
Villa “Kibela”
Tel./Fax 02 871 88 78; mborisova@bitex.com; www.villakibela.com
Къща за гости “Авитохол”
/
Guesthouse “Avitohol”
Tel./Fax 054 887 726; f.stoykova@avitohol.org; www.avitohol.org
Комплекс “Стари Бистрилишки къщи”
/
“Stari Bistrilishki kashti” complex
Tel. 0887 428 108; te_15@bulinfo.net; www.bistrilitza.com
Къща за гости “Алексиевата къща”
/
Guesthouse “Aleksievata kashta”
Тel. 076 603 880; rezervacia@alexhouse-bg.com; www.alexhouse-bg.com
Хотел “Троян Плаза”
/
Troyan Plaza Hotel
Тel. 0670 643 99; Fax 0670 642 99; office@troyanplaza.com; www.troyanplaza.com
Хотел “Еделвайс”
/
Hotel “Edelvais”
Тel. 08141 29 56; orlovachuka@abv.bg;
“ Кокопели” ООД
/
“Kokopeli” Ltd.
Тel. 0885 839 476; Fax 0749 88 527; kralev_dvor@abv.bg; www.hotel-kralevdvor.com
“Холи Ленд” ООД
/
“Holy Land” Ltd.
Тel. 0887 790 706; v_hadjiiska@abv.bg; www.gradeshmonastery.com
/
Guesthouse “Andonova kashta”
Къща за гости „Андоновата къща”
Тel. 05573 478; andon_vezenkovo@abv.bg; www.andon-house.com
/
Guesthouse “Priyateli”
Къща за гости „Приятели”
Тel. 0897 927 151; aivan_hu@abv.bg; www.guesthousebg.com
Къща за гости „Дешка”
/
Guesthouse “Deshka”
Тel. 0886 436 708; kashta_deshka.10.bg@abv.bg
/
Guesthouse “Sinyata kashta”
Къща за гости “Синята къща”
Тel. 0889 474 525; deniarum@yahoo.es
Хостел „Номади”
/
“Nomads” Hostel
Тel. 0886 039 705; info@nomadshostel.com; www.nomadshostel.com
249
250
VAGA OND
B
Къща за гости – “Синята къща”
/
Guesthouse “Sinyata kashta”
Тel. 0889 474 525; deniarum@yahoo.es
Kомплекс «Белла Терра»
/
Komplex “Bella Terra”
Тel. 02 952 49 18; bella_terra@abv.bg; www.bellaterra-bg.com
Къща за гости «Павлова къща»
/
Guesthouse “Pavlova kashta”
Тel. 09554 22 42; videx_hotel@abv.bg; www.pavlovabg.com
Хотел “Бакхус”
/
Hotel “Bakhus”
Тel. 06966 385; dimetradb@abv.bg; www.hotelbakhus.com
Kомплекс “Еленски ритон”
/
Komplex “Elenski riton”
Tel./Fax 0537 243 63; office@elenaholiday.com; www.elenaholiday.com
Семеен хотел “Скандалото”
/
Family hotel “Skandaloto ”
Тel. 06964/243; skandalo@abv.bg; www.skandaloto-familyhotel.hit.bg
Вила „Колор”
/
Vila “Coluor”
Тel. 0888 695 288; v.colour@abv.bg; www.villacolour.com/bg.htm
Еко селище «Лещен»
/
Eco village “Leshten”
Тel. 0888 544 651; leshten@yahoo.com; www.leshten.hit.bg
Комплекс «Косовски къщи»
/
Komplex “Kosovski kashti”
Тel. 0888 150 352; info@selokosovo.com; www.selokosovo.com
Къща за гости «Мария Невена»
/
Guesthouse “Maria Nevena”
Тel. 0887 390 313; nevena_deneva@abv.bg; www.maria-nevena.com
Семеен хотел “Бялата къща”
/
Family hotel “Byalata kashta”
Тel. 0894 36 36 48; ecotour@ecotourbg.com; www.bialatakushta.com
Вила «Еко Арт»
/
Vila “Eko Art”
Тel. 06964/ 599; vili_focus@yahoo.com
Къща за гости «У Нико»
/
Guesthouse “Uniquo”
Тel. 0888 748 721; www.uniquo.info
Биохотел «Моравско село»
/
Bio-hotel “Moravsko selo”
Тel. 0898 621 765; 2@biohotel-bg.com; www.biohotel-bg.com
Къща за гости «Делфини»
/
Guesthouse “Delfini”
Тel. 052 343 031; Fax 052 341 015; boyanak@abv.bg; www.delfinisemksh.hit.bg
Стаи за гости «Ралидея»
/
Guestrooms “Ralidea”
Тel. 0898 620 933; ralitsa79@yahoo.com
Румяна Стефанова
Тel. 0878 778 823; rumi1910@yahoo.com
Rumyana Stefanova
Румен Драганов
Tel. 02 988 29 55; rumendraganov@abv.bg
Rumen Draganov
Величка Кацарова
/
Velichka Katsarova
Tel. 00971 2 672 84 00; velichka.kacarova@injazmena.com
Ганка Недялкова
Tel. 0887 38 42 02; chitalishte_alfatar@abv.bg Ganka Nedyalkova
Аня Борхе
anja_borsje@hotmail.com
Anja Borsje
Марин Георгиев
Tel. 0887 34 59 81
Marin Georgiev
Анита Риенстра
/
Anita Rienistra
Media Ltd Bulgaria
Publishers of high quality monthly
magazines, guides and picture albums
your complimentary copy
29
MAR 2008
Fun on the Nile
and on the Danube
4.99 leva
issue 24 SETEMBER 2008
Power
ue
Iss
d Belene?
Do we neeckouts
BG bla
en
Bastard Ed
energy
Solar
Belina
Kostadinova
A touch of musical class
guide to
Bulgarian men
-
Win a top e
of-the-rang!
Sony DSLR
oto
New ph
competition
ALL UNDER THE PRESIDENT'S CONTROL > STREET EATING > TYULENOVO > PARTIZANI HERE,
THERE & EVERYWHERE > 10 THINGS TO DO IN EDIRNE > FICTION BY DANIELLE TRUSSONI
AND ZAHARY KARABASHLIEV > DOGGED BY DOGFIGHTS > PLACES, FACTS & MORE
www.vagabond.bg
251
показалец
index
Настаняване Accommodation
Айдемир, Хотел Куин, 108 Arda , Argirovi kashti Guesthouse, 196
        Арда, Аргирови къщи, 196 Aydemir, Hotel Queen, 108
                Балканец, Къща за гости Милена, 65 Balkanets, Milena Guesthouse, 65
                             Банско, Семеен хотел Чичин, 158 Bansko, Hadjipopova kashta Guesthouse, 156
                                        Банско, Хаджипопова къща, 156 Bansko, Family hotel Chichin, 158
                                                  Банско, Хотел Мартин, 154 Bansko, Hotel Martin, 154
                                                           Банско, Хотел Сема, 155 Bansko, Hotel Sema, 155
                                                                  Беглика, Ловен дом Синия Залив, 197 Barziya, Docov Guesthouse, 52
                                                                               Безмер, Мария-Невена, 109 Beglika, Siniya Zaliv Hunting Lodge, 197
                                                                                       Бели Осъм, Комплекс Стомните, 64 Beli Osam, Complex Stomnite, 64
                                                                                                   Белоградчик, Хотел-механа Мадона, 32 Belogradchik, Hotel-tavern Madona, 32
                                                                                                                 Бистрилица, Еко-комплекс Стари Bezmer, Maria Nevena Guesthouse, 109
                                                                                                                              Бистрилишки къщи, 53 Bistrilitsa, Eco-complex Stari Bistrilishki kashti 53
                                                                                                                                      Богослов, Орлово гнездо, 152 Bogoslov, Orlovo gnezdo, 152
                                                                                                                                                Боженци, Еко-къщи Шарлопов, 100 Borino, Family hotel Royal, 198
                                                                                                                                                           Борино, Семеен хотел Роял, 198 Borovets, Club Hotel Yanakiev, 136
                                                                                                                                                                     Боровец, Клуб хотел Янакиев, 136 Borovichene, Ograjdenska kashta
                                                                                                                                                                                 Боровичене, Къща за гости Оргажденска Guesthouse, 170
                                                                                                                                                                                                 къща, 170 Bozentsi, Eco Houses Sharlopov, 100
                                                                                                                                                                                                   Бързия, Къща за гости Доцов, 52 Chepelare, Family hotel Shoki, 221
                                                                                                                                                                                                              Валевци, Къща за гости Балкан, 72 Chepelare, Family hotel Tourist, 220
                                                                                                                                                                                                                          Варна, Къща за гости Делфини, 111 Chiprovtsi, Pavlova kashta Guesthouse, 38
                                                                                                                                                                                                                                     Велико Търново, Семеен хотел Гурко, 79 Delchevo, Yancheva kashta Guesthouse, 161
                                                                                                                                                                                                                                                    Велико Търново, Къща за гости Къщата, 80 Dobarsko, Vasil Guesthouse, 159
                                                                                                                                                                                                                                                                   Велико Търново, Туристически комплекс Drashkova poliana, Eco Art Guesthouse, 67
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Момина крепост, 82 Elena, Complex Kostadinovie kashti, 86
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Велико Търново, Хостел Номади, 81 Elena, Yovchevata kashta, 85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Велико Търново, Хотел Трапезица, 82 Falkovets, Family hotel Madona, 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Велинград, Вила Бор - 15, 199 Gabrovo – Lyulyatsite, Lyulyatsite Complex, 76
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ветрен, Къща за гости Пеликан, 110 Gavril Genovo, Balova shuma Guesthouse, 55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Видин, Хотел Стария град, 34 Gela, Family hotel Gela, 201
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Враца, Хотел Фламинго, 46 Gorno Draglishte, Deshka Guesthouse, 160
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Вършец, Къща за гости Гара за двама, 54 Gorno Trape, Villa Colour, 66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Габрово - Люляците, Комплекс Люляците, 76 Gorun, Villa Ella, 116
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гаврил Геново, Балова Шума, 55 Gostilitsa, Complex Bella Terra, 73
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Гела, Семеен хотел Гела, 200 Gotse Delchev, Hotel Malamova kashta, 162
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Говедарци, Вила Явор, 139 Govedartsi, Kashta Djambazki Guesthouse, 137
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Говедарци, Къща Джамбазки, 137 Govedartsi, Kalina Guesthouse, 138
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Говедарци, Хотел Калина, 138 Govedartsi, Villa Yavor, 139
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Горно Драглище, Къща за гости Дешка, 160 Gradeshnitsa, Gradeshki Monastery, 49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Горно Трапе, Вила Колор, 66 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Горун, Вила Елла, 116 
252
Гостилица, Комплекс Белла Терра, 73
Гоце Делчев, Хотел Маламова къща, 162
Градешница, Градешки манастир, 48
Граматиково, Семеен хотел Астея, 238
Гургулят, Къща за гости Алексиевата къща, 142
Делчево, Къща за гости Янчева къща, 161
Добърско, Къща за гости Васил, 159
Драшкова поляна, Къща за гости Еко Арт, 67
Елена, Йовчевата къща, 85
Елена, Комплекс Костадиновите къщи, 86
Жеравна, Димчо Кехая, 228
Згориград, Къща Руми, 46
Златоград, Комплекс Александрови къщи, 203
Ичера, Комплекс Ичера, 232
Ичера, Хижа Царска одая, 235
Калофер, Къща за гости Чардака, 183
Калофер, Цуцова къща, 182
Кметовци, Комплекс Фенерите, 77
Ковачевица, Бялата къща, 164
Ковачевица, Капсъзови къщи, 165
Копривщица, Къща за гости Дора, 186
Копривщица, Хаджи Иванчоватa къщa, 185
Косово, Комплекс Косовски къщи, 206
Котел, Къщи за гости Нириц и Изворска, 230
Крапец, Вила Кибела, 117
Кърджали, Манастир Успение Богородично,
207
Лещен, Еко-селище Лещен, 163
Ловеч, Тинковата къща, 68
Марчево, Хотел Никополис ад Нестум, 166
Мелник, Къща за гости Узунова къща, 167
Мостово, Къща за гости Белинташ, 208
Нисово, Хотел Черният щъркел, 96
Орехово, Къща за гости Рая, 209
Орехово, Къща за гости У Нико, 210
Оряховица, Културен център, 179
Осмар, Свещарови къщи, 106
Павелско, Къща за гости Боряна, 211
Пловдив, Хостел Пловдив Гест, 176
Предел, Моравско село, 153
Рибарица, Етрополе, Къщата на Баба, 143
Рибарица, Тетевен, Комплекс Арго, 69
Gramatikovo, Family hotel Astea, 238
Gurgulyat, Aleksievata kashta Guesthouse, 142
Ichera, Ichera Complex, 232
Ichera, Tsarska Odaya Hut, 235
Kalofer, Chardaka Guesthouse, 183
Kalofer, Tsutsova kashta Guesthouse, 182
Kardjali, Monastery Uspenie Bogorodichno, 207
Kmetovtsi, Complex Fenerite, 77
Koprivshtitsa, Dora Guesthouse, 186
Koprivshtitsa, Hadji Ivanchovata kashta, 185
Kosovo, Complex Kosovski kashti, 206
Kotel, Niric and Izvorska Guesthouses, 231
Kovachevitsa, Byalata kashta, 164
Kovachevitsa, Kapsazovi kashti Guesthouse, 165
Krapets, Villa Kibela, 117
Leshten, Leshten Ecovillage, 163
Lovech, Tinkovata kashta Guesthouse, 68
Marchevo, Hotel Nicopolis ad Nestum, 166
Melnik, Uzunova kashta Guesthouse, 167
Mostovo, Belintash Guesthouse, 208
Nisovo, Hotel Black Stork, 96
Orehovo, Raya Guesthouse, 209
Orehovo, Uniquo Guesthouse, 210
Oryahovitsa, Cultural centre, 179
Osmar, Sveshtarovi kashti, 107
Pavelsko, Boriana Guesthouse, 211
Plovdiv, Hostel Plovdiv Guest, 176
Predel, Moravsko selo, 153
Ribaritsa, Teteven, Complex Argo, 69
Ribaritsa, Etropole, The grandmother’s house, 143
Samokov, Hotel Sonata, 141
Sarnitsa, Iva Holiday Village, 217
Shipkovo, Hotel Restaurant Bacchus, 71
Shiroka Laka, Maria Guesthouse, 222
Sinemorets, Complex Casa Domingo, 240
Skandaloto, Family hotel Skandaloto – 1896, 70
Sliven, Hotel Toma, 234
Smolyan, Ezerovo distr., Pamporov’s House, 214
Smolyan, Ezerovo district, Hotel Smilen, 215
Sofia, Dragalevtsi distr., Hotel-tavern Bansko, 128
Sofia, Complex Black Cat, 136
Sofia, Hostel Sofia Guesthouse, 126
Sofia, Knyajevo district, Ralideia, 129
253
Самоков, Хотел Соната, 140
Синеморец, Комплекс Каза Доминго, 240
Скандалото, Семеен хотел Скандалото-1896, 70
Сливен, Хотел Тома, 234
Смолян, кв. Езерово, Пампоровата къща, 214
Смолян, кв. Езерово, Хотел Смилен, 215
Солища, Къщата с червените врати, 216
Сопот, Клуб Скайномад, 189
Сопот, Къща за гости Кребс, 190
Сопот, Семеен хотел Родео, 191
София, Владая, Хотел-р-т Клуб Владая, 127
София, Драгалевци Хотел-механа Банско, 128
София, Княжево, Ралидея, 129
София, Симеоново, Семеен хотел Китка , 130
София, Център, Хостел София Гестхаус, 126
София, Комплекс Черната котка, 136
Средни колиби, Комплекс Еленски ритон, 87
Сърница, Ваканционно селище Ива, 217
Триград, Къща за гости Дени, 219
Триград, Къща за гости Силивряк, 218
Тюленово, Хотел Делфина, 118
Фалковец, Хан Мадона, 33
Чепеларе, Семеен хотел Турист, 220
Чепеларе, Семеен хотел Шоки, 221
Чипровци, Павлова къща, 38
Шипково, Хотел-ресторант Бакхус, 71
Широка Лъка, Къща за гости Мария, 222
Ягодина, Семеен хотел Ягодина, 223
Ямна, Къмпинг Воденицата, 144
Ярловци, Комплекс Ярловци, 148
Sofia, Simeonovo, Hotel Kitka, 130
Sofia, Vladaya, Hotel-rest. Club Vladaya, 127
Solishta, The Red Doors House, 216
Sopot, Krebs Guesthouse, 190
Sopot, Family hotel Rodeo, 191
Sopot, Sky Nomad Club, 189
Sredni kolibi, Complex Elenski riton, 87
Trigrad, Deni Guesthouse, 219
Trigrad, Silivriak Guesthouse, 218
Tyulenovo, Hotel Delfina, 118
Valevtsi, Balkan Guesthouse, 72
Varna, Delfini Guesthouse, 111
Varshets, Gara za dvama Guesthouse, 54
Veliko Tarnovo, Kashtata Guesthouse, 80
Veliko Tarnovo, Hotel-tavern Gurko, 79
Veliko Tarnovo, Hotel-restaurant Momina
Krepost, 82
Veliko Tarnovo, Hostel Nomads, 81
Veliko Tarnovo, Hotel Trapezitsa, 82
Velingrad, Villa Bor – 15, 199
Vetren, Pelican Birding Lodge, 110
Vidin, The Old Town Hotel, 34
Vratsa, Hotel Flamingo, 46
Yagodina, Family hotel Yagodina, 223
Yamna, Camping Vodenitsata, 144
Yarlovtsi, Complex Yarlovtsi, 149
Zgorigrad, Rumi Guesthouse, 46
Zheravna, Dimcho Kehaya, 229
Zlatograd, Complex Aleksandrovi kashti, 203
Винарни и кулинария Wineries & Gourmet
Банско, Ресторант Яфата, 157 Bansko, Restourant Yaffata, 157
          Видин, Видинска гъмза, 56 Elhovo, Тronka, 242
                   Елхово, Тронка, 240 Karlovo, Chateau Copsa, 184
                         Каварна, Мидена ферма Дълбока, 114 Kavarna, Mussel Farm Dalboka, 115
                                      Карлово, Шато Копса/Chateau Copsa, 184 Liaskovets, Wine factory Vinprom Liaskovets Ltd., 84
                                              Лясковец, Винпром Лясковец ООД, 84 Russe, Complex Leventa, 98-99
                                                           Русе, Вила Винифера , 177 Russe, Raynov and Sons Winery, 97
                                                                   Русе, Комплекс Левента, 98-99 Russe, Villa Vinifera, 177
                                                                            Русе, с. Нисово, Райнов и синове ,97 Sofia, Restourant Yaffata, 132
                                                                                        Свиленград, Винарна Катаржина, 192 Sofia, Troyantsite Restaurant, 133
                                                                                                     София, Ресторант Яфата, 132 Svilengrad, Katarzyna estate, 192
                                                                                                               София, Троянците, 133 Vidin, Vidinska Gamza, 56
                                                                                                                      Хисар, Ресторант Национал, 178 
254
Прик лючения Adventures
Балчик, Община, 112 Belogradchik Municipality, 30
      Белоградчик, Община, 28 Balchik Municipality, 113
               Берковица, Община, 50 Berkovitsa Municipality, 51
                      Враца, Община, 44 Chiprovtsi Municipality, 37
                            Ивайловград, Община, 204 Ivaylovgrad Municipality, 205
                                    Карлово, Община, 180 Karlovo Municipality, 181
                                           Кюстендил, Община, 150 Kyustendil Municipality, 151
                                                  Перник, Община, 146 Pernik Municipality, 147
                                                        Плевен, Община, 88 Pleven Municipality, 89
                                                              Пловдив, Община, 174 Plovdiv Municipality, 175
                                                                     Ракитово, Община, 212 Rakitovo Municipality, 213
                                                                            Свищов, Община, 92 Svishtov Municipality, 93
                                                                                  Чипровци, Община, 36 Vratsa Municipality, 45
                                                                                         Чупрене, Община, 35 
Природен парк Врачански Балкан, 40
Природен парк Витоша, 122
Природен парк Персина, 90
Природен парк Русенски Лом, 94
Природен парк Странджа, 236
Национален парк Централен Балкан, 60
Central Balkan National Park, 61
Persina Nature Park, 91
Rusenski Lom Nature Park, 95
Strandzha Nature Park, 236
Vitosha Nature Park, 123
Vrachanski Balkan Nature Park, 41
Априлци, Райдинг Бейз Балкан, 62 Apriltsi, Riding Base Balkan, 63
            Аутуърт Баунд, 20-21 Burgas, PODA Nature Concervation Centre, 239
                  Бургас, Природозащитен център Пода, 239 Extreme adventure, 241
                                 Велико Търново, ТД Трапезица, 82 Gabrovo, Regional Tourist Association Stara
                                             Влахи, Семпервива конна база, 168 Planina, 78
                                                         Враца, Приключенски парк Приказката, 47 Gostilitsa, Bella Terra, 75
                                                                         Габрово, РТА Стара планина, 78-79 Penguin Travel Bulgaria, 18-19
                                                                                    Гостилица, Белла Терра, 74 Sofia, Bikearea, 202
                                                                                             Екстрийм адвенчър Г&П, 241 Sofia, Buro-Radetsky, 145
                                                                                                      Железница, Конна база Адгор, 124 Sofia, Outward Bound, 20-21
                                                                                                                  Пенгуин травел България, 18-19 Sofia, ZigZag Holidays, 256
                                                                                                                            София, Байкария, 202 Sopot, Sky Nomad, 188
                                                                                                                                   София, Бюро Радецки, 145 Spatia Wildlife, 22-23
                                                                                                                                           София, Зиг Заг Холидейз, 256 Veliko Tarnovo, Trapezitsa, 83
                                                                                                                                                    Сопот, Скай номад189 Vlahi, Sempеrviva riding base, 169
                                                                                                                                                           Спация Уайлдлайф, 22-23 Vratsa, PRIKAZKATA Park (The Fairytale Park), 47
                                                                                                                                                                              Zheleznica, Adgor Riding Base, 125
Услуги Services
Рентакар Рото Rotto rent-a-car
      Рентакар UR_CA UR_CA rent-a-car
255
256
257
ISBN 978-954-92206-2-9

 davido.extraxim@gmail.com