„Южен централен район – проспериращ европейски регион с балансирано развитие на осно-
вата на местните ресурси, предпочитано място за живот и бизнес, с висок жизнен стандарт,
осигурен от конкурентноспособна икономика.“
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
• Стратегическа цел 1. „Намаляване на вътрешно-регионалните различия и подобряване на среда-
та за живот и бизнес в Южен централен район чрез инвестиции във физически и човешки капитал”;
• Стратегическа цел 2. „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез
повишена конкурентноспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови
технологии и иновации”
ПРИОРИТЕТИ
Приоритет 1
„Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика, базирана на знание-
то и местните ресурси”
Специфична цел 1.1 „Създаване на клъстери и развитие и внедряване на иновациите и техноло-
гично обновление на средствата за производство”
Важна роля за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР ще има създаването на клъсте-
ри в областта на туризма, селското стопанство, горското стопанство, електротехническата промиш-
леност и добивната индустрия, свързана с енерго- производството.
Приоритет 2
„Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР”
Специфична цел 2.1 „Развитие и модернизация на регионалната и местната транспортна инфра-
структура”
Най-голямо значение за интегрирането на Южен централен район с националната и европейска
пътна мрежа имат, автомагистрала „Марица” и път Е-80 като част от европейския транспортен кори-
дор №4 , автомагистрала „Тракия” и път - Е 773, като част от коридор № 8 и път І – 5, който е част от
пътната инфраструктура на коридор № 9.
Специфична цел 2.2 „Развитие на техническата инфраструктура – ВиК мрежи, енергийни мрежи,
третиране на отпадъците”
Подобряване техническото състояние на ВиК инфраструктурата (в изпълнение на Директива
на Съвета 2000/60/Ec и Директива на Съвета 91/271/EEc ), подобряване на системата депониране
и преработване на отпадъците (в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива
1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци) и изграждане на инсталации за използване на ВЕИ.
Специфична цел 2.3 „Развитие на информационно-комуникационни технологии”
Осигуряване на широколентов достъп и възможност за въвеждане на он-лайн услуги от публич-
ните власти за преодоляване на бюрократичните пречки пред бизнеса и жителите от Южен центра-
лен район.
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
45
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
Специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”
Интервенциите са насочени към подобряване на физическата среда и изграждане на адекватни
транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежа-
щата територия, и осигуряване на достъп до обществени сгради на лица с неравностойно положе-
ние.
Приоритет 3
„Подобряване на социалната инфраструктура”
Специфични цел 3.1 “Създаване, развитие и пълноценно използване на системи за професио-
нално обучение и квалификация”
Развитие на конкретни и ефективни форми на обучение през целия живот, в съответствие в Лиса-
бонската стратегия, създаване на адаптивни схеми за квалификация и преквалификация на работна-
та сила и особено на младите хора.
Специфична цел 3.2 „Подобряване на образователната, социалната и културна инфраструктура”
Специфичната цел обхваща допълнително подобряване състоянието на образователните и кул-
турните институции, тяхното модернизиране и обновяване.
Приоритет 4
„Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване
процеса на управление и подпомагане на инициативи за
регионално и местно развитие”.
Специфична цел 4.1 „Подобряване на местния капацитет за въздействие върху развитието на
района”
Укрепването и повишаването на институционалния капацитет на регионално и местно ниво ще
спомогне за възприемане на предложените реформи в политиката за сближаване на Общността, за
създаване на капацитет за по-добро усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезион-
ния фонд, програмно проектиране, наблюдение и оценка и по-добрата политика на тези нива, ще
съдейства и за осъществяването на публично-частни партньорства в различни сектори на икономи-
ката, инфраструктурата и социалната сфера.
Специфична цел 4.2 „Развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационално
сътрудничество”
Да се изгради партньорство за сътрудничество, модернизация на трансгранична инфраструктура,
подобряване на капацитета на общините, осъществяване на съвместни проекти за икономическо
развитие, опазване на околната среда, туризъм, културен, образователен обмен и работа в мрежи.
Общи оценки за необходимите ресурси
Общата оценка на необходимите ресурси не представлява финансов план, а експертна оценка на
необходимите финансови ресурси за реализиране целите на Регионалния план за развитие на Южен
централен район.
По отношение на финансовите средства общата оценка обхваща четири основни направления:
• национално публично финансиране (републикански, общински бюджети), както и финансови ре-
сурси от други източници – публични фондове, предприятия,
• фондации, асоциации, сдружения и др.;
• европейски средства (от фондове на ЕС);
• международни финансови институции;
• частно финансиране (частни фирми, банки, застрахователни компании и др.).
46
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
Таблица 20. Финансиране по оперативни програми /в евро/ за Южен централен район за периода
2007-2013 г.
Райони на ниво 
 
България     
в т.ч: ОП Регионално 
развитие   
ОП 
Коткурентноспо­
собност  
ОП Човешки ресурси   
ОП Транспорт   
ОП Околна среда  
Южен централен 
район  
в т.ч: ОП Регионално 
развитие 
ОП 
Коткурентноспо­ 
собност   
ОП Човешки ресурси 
ОП Транспорт 
ОП Околна среда  
Европейски  Европейски  Кохезионен  Национално  ОБЩО 
      фонд за  социален  фонд ­ КФ  финансиране  
          регионално  фонд ­ ЕСФ  ( CF)  
               развитие ­  ( ESF)    
                     ЕФРР  ( ERDF)    
3 056 636 168.2  990 517 573.0  2 212 022 231.8  1 272 430 769.9  7 531 606 742.9 
  1 315 078 922. 0  0.0  0.0  232 072 750.0  1 547 151 672.0 
958 247 203.0  0.0  0.0  169 102 447.0  1 127 349 649.9 
0.0  990 517 573.0  0.0  174 797 219.0  1 165 314 792.0 
 356 078 874.6  0.0  1 212 343 248.4  369 109 043.0  1 937 531 166.0 
  427 231 168.6  0.0  999 678 983.4  327 349 311.0  1 754 259 463.0 
    618 051 833.2  200 282 653.3  447 270 895.3  257 285 501.7  1 522 890 883.4 
265 908 958.0  0.0  0.0  46 925 110.1  312 834 068.1 
193 757 584.4  0.0  0.0  34 192 514.8  227 950 099.2 
0.0  200 282 653..3  0.0  35 343 997.7  235 626 650.9 
 71 999 148. 4  0.0  245 135 804.8  74 633 848.5  391 768 801.8 
   86 386 142.3  0.0  202 135 090.4  66 190 030.7  354 711 263.4 
От данните в Таблици 20 могат да се направят следните изводи:
•
за Националната стратегия за регионално развитие на Република България са разчетени общо сред-
ства за периода 2007 – 2013 г. в размер на 7 531,6 млн. евро, 16,89 % или 1 272,4 млн. ЕВРО са национално съ-
финансиране, 29,36 % или 2 212,0 млн. ЕВРО от Кохезионен фонд , 990,5 млн. ЕВРО или 13,15 % от Европейския
социален фонд и 40,6 % или 3056,7 мл. ЕВРО;
•
за Южен централен район за периода 2007 – 20013 г. са разчетени средства в размер на 1 522,9 млн.
евро, в т.ч: 257,3 млн. ЕВРО са национално съ- финансиране, 447,3 млн. ЕВРО от Кохезионен фонд , 200,3 млн.
ЕВРО от Европейския социален фонд и 618,0 мл. ЕВРО от Европейския фонд за регионално развитие;
•
с най – висок относителен дял от средствата за реализация на Регионалния план за развитие на Южен
централен район за периода 2007 – 2013 г. е тази на ОП „Транспорт” с 25,72 % , ОП” Околна среда” – 23,29 % , ОП
„ Регионално развитие” – 20,54 % и др.
•
в инвестиционните разходи, не са включени средствата по Програмата за развитие на селските райо-
ни, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). За периода 2007
– 2013 г. приноса на ЕЗФРСР общо за Република България ще възлезне на 2 609,1 млн. ЕВРО (без националното
финансиране);
•
средствата от Програмата за развитие на селските райони са насочени към 264 общини в България, в
т.ч. и за 68 броя общини намиращи се на територията на Южен централен район от ниво 2. Това са средства,
които също ще спомогнат за постигането на главната цел на регионалното развитие за периода, а именно: по-
стигане на устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България.
•
при разпределянето на средства от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд за 2007-2013 г.,
отнасящи се и до Южен централен район от ниво 2, са взети предвид последните промени в изготвянето на
програми на СФ на ЕС и Кохезионния фонд (Регламент на Съвета l (Ec) no 1083/2006 от 11 юли 2006 г., който
полага общите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Ко-
хезионния фонд и отменя Регламент (Ec) no 1260/1999, Договора за присъединяване с България, (подписан на
25.04.2005) и приетите Финансови перспективи на ЕС за периода 2007-2013 г.).
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
47
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
В последните 10 години Пловдив се утвърждава като развит индустриален и логистичен център.
Инвеститорите са привлечени от развитата пътнотранспортна и жп мрежа, наличието на летище и не
на последно място от квалифицираната работна ръка.
На територията на Област Пловдив има изградени четири големи производствени зони, които
се нуждаят от рехабилитация и преструктуриране. По тази причина чуждестранните и български
инвеститори предпочитат да инвестират “на зелено” в новосформиралите се околоградски индус-
триални зони по “Карловско шосе” и “Голямоконарско шосе”. Според данни на консултантската ком-
пания “Колиърс интернешънъл “ през първата половина на 2009 г. общият обем на логистични и ин-
дустриални площи в Пловдив е достигнал 852 хил. кв.м, като отбелязва 8% ръст. Разпределението
на индустриалните площи е доста разпокъсано, като 32% са в Югоизточната (“Тракия”) и Северната
индустриална зона на Пловдив. Най-интензивно развитие през последните години обаче се отбеляз-
ва в индустриалните зони “Раковски” и “Марица”. Новото строителство остава концентрирано в зона
“Раковски”, която е най-успешният досега логистичен проект за България. “Раковски”, освен че е една
от първите и най-бързо развиващите се индустриални зони в страната, разполага с най-високата
концентрация на чуждестранни инвеститори. Веригата “Кауфланд”завърши втората фаза на централ-
ния си дистрибуционен склад (РЗП 30 хил. кв.м) и сега строи нови 27 хил. кв.м.
С голям потенциал за развитие предвид близостта с обновеното летище и предстоящото магис-
трално разширение на пътя Пловдив - Асеновград е Промишлено-търговска зона “Куклен”, в която
усилено се изгражда инфраструктура и се присъединяват нови територии.
ПРОМИшЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА “МАРИЦА”
заема площ от над 3 млн. кв.м на територията на община “Марица”, само на 6 км от центъра на
Пловдив. Стратегическото й местоположение край магистрала “Тракия” осигурява директни връзки
с европейските транспортни коридори iv, viii и X.
До момента изградените предприятия и бази заемат обща площ около 700 хил. кв.м. В зоната ра-
ботят заводи и функционират складове и търговски представителства на международни и български
компании. Първият инвеститор е “Агри България”, дъщерно дружество на ferrero group, последван
от liebherr, чийто завод за хладилници и фризери се простира на терен от 100 хил. кв.м и над 60 хил.
кв.м РЗП и socotab с предприятието за преработка на ориенталски тютюн, изградено върху терен от
140 хил. кв.м, с 52 хил. кв.м РЗП.
48
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
В зоната се установяват търговски и сервизни представителства на “Балкан Стар” - генерален
представител за България за марките mercedes, chrysler, Jeep, mitsubishi, dodge, setra и на “Хюндай”,
завода за производство на електротехнически съоръжения на schneider Electric, фабриката на shell
gas, базата на linde за електрокари, завода за сухи строителни смеси на maxit, логистичния център
на “Белла България” - fresh logic, с площ от 35 хил. кв.м и други.
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА “РАКОВСКИ” е разположена на терен от 815 хил. кв.км в землището на
село Стряма и отстои на 14 км от Пловдив и на 8 км от магистрала “Тракия”. Нейното изграждане стар-
тира през 2004 г. благодарение на частната инициатива на фирма “Сиенит” – Пловдив, подкрепена от
община Раковски, Българската агенция за инвестиции и Германско-българската индустриално-тър-
говска камара.
Възможността за бърз старт на дейността е едно от най-големите предимства на индустриалната
зона, което привлича в зоната инвеститори като abb group, ixetic, kaufland и др. Теренът е предназ-
начен за индустриално строителство, има добре изградена инфраструктура, която е в процес на
постоянно усъвършенстване. Към момента са заети 85% от площите на зоната. Първият инвеститор,
който стъпва в “Раковски”, е британският производител на автомобилни компоненти william hughes.
Той е последван от kaufland – Германия, feinjersey – Австрия, lampshades – Испания, lunatone –
Австрия, “Интерцитрус” – България, “Сиджи транс” – България, Percotex – Испания, Zobele – Италия,
ixetic – Германия, brunata international – Дания, “Суит Уърлд” – България, и abb group. Общо над 15
чужди и български производствени предприятия и няколко логистични бази, повечето от които пла-
нират разширяване на дейността. Най-големият засега проект в зоната е Централният логистичен
склад на “Кауфланд България”, изграден върху терен от 160 хил. кв.м.
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
49
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
ПРОМИшЛЕНО–ТЪРГОВСКА ЗОНА “КУКЛЕН”
е разположена срещу Комбината за цветни метали, само на 10 км югоизточно от Пловдив. В зоната
се работи за създаване на най-благоприятни материални, административни и инфраструктурни ус-
ловия за инвеститори, които да разположат на територията на зоната своята производствена, скла-
дова и търговска дейност.
Поетапно се изпълнява инвестиционният технически проект за инфраструктурно осигуряване на
ПТЗ “Куклен” АД, която към момента разполага с 570 хил. кв.м с разрешителен статут за промишлено
застрояване.
ИЗТОЧНИЦИ И АВТОРИ
В представения икономически анализ са използвани, в съответствие със Закона за Авторското
право и Сродните му права/ Раздел за свободно ползване на произведения/, цитати и части от офи-
циалната статистическа, данъчна и друга информация, публикувана от следните източници и автори:
Регионален план за развитие на Южен Централен Район за периода 2009-2013, МРРБ-Макато АД със
съдействието на „Българска рейтингова агенция„ АД
Статистика на Териториално статистическо бюро-Пловдив
Икономически годишник на Търговско Промишлена Камара-Пловдив, 2008
Материали от Българска агенция за инвестиции www.investbg.government.bg
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма http://www.mi.government.bg/
50
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE SOUTH CENTRAL REGION AND THE DISTRICT OF PLOVDIV
in accordance with the requirements of Eu regulation 1059 / 2003, regulation (Ec) № 176 / 2008. and
the regional development act, in force since 31.08.2008, the south central region is formed by the regions
of Plovdiv, Pazardjik, smolyan, kardjali and haskovo.
TERRITORY AND POPULATION
south central region occupies 22 365.1 sq. km. area, constituting 20.1 percent of the territory of bul-
garia. the number of inhabitants is 1545 785 people, equal to 20.2 percent of the total for the country.
the population density is 69.3 persons per sq. km., Equal to the average for the country. the population of
Plovdiv - 118.2 p. / sq. km.is well above the national average and the highest total-715 816 . the population
of Plovdiv towards 31.12.2007. is 343 thousand.
Table 1 General data for the region
Region
Kardzhali
Pazardzhik
Plovdiv
Smolyan
Haskovo
South Central
region
Bulgaria
Territory
sq. km.
Population
number
Density of
population
per
sq. к m.
Towns
and
villages
number
Towns
Villages
Homes
3209. 108 156 652 48.9 470 5 465 75 936
4456. 917 294 086 66.2 117 13 104 128 954
5972. 891 705 121 118.2 215 18 197 304 794
3192. 846 128 200 40.4 242 8 234 64 152
5533. 292 261 726 47.5 261 10 251 123 613
22365.054 1 545 785 69.3 1 305 54 1251 697 449
111 001.0 7 640 238 69.0 5 305 253 5 052 3 746 758
the territory of Plovdiv district ranks fourth among the 28 areas of bulgaria and covers an area of 5972.9
square kilometers, which is 5.4 percent of the territory. agricultural land represents 58% of the total area
of forest and 31%. settlements were 215, divided into 18 municipalities, the largest of which is the Plovdiv
municipality.
ECONOMIC PROFILE
the economy of the south central region for 2008 is characterized by a sustained growth in the proc-
ess of restructuring and adaptation to market requirements imposed by the process of globalization and
intense competition in various economic sectors and between regions, both within the Eu and globally. as
per general economic indicators the region remains second among other areas. south central region has a
considerable economic potential, based on traditionally developed economical relations, favorable natural
and geographical factors, transport links and quality of human resources.
Table 2 Main economic indicators
Work force in thousand
Region
Kardzhali
Pazardzhik
Plovdiv
Smolyan
Haskovo
South
Central
region
Bulgaria
Total Employees
55,4 4 54,1
137,2 129,9
307,2 297,8
68,1 58,6
115,8 105,1
683,7 645,5
3 492,8 3 252,6
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
Unemp-
loymed
1,3
7,3 5
9,4 5
9,5
10,6
GDP per
capita in BGN
Economic
Employment
activity ratio - % ratio %
Unemp-
loyment
ratio %
2, 3
5,4
3,1
13,9
9,2
728 41,4 40,5 38,1 5 313 51,0 48,1 5,6
579 54,5 51,6 
723 50,1 48,5 
5 066 60,1 51,7 
4 391 50,7 46,0 
240,2 6 411 52,6 49,0 6,9
51
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
the value of the produced gross domestic product (gdP) at current prices in 2008 for the country was
66,728.1 million. absolute value of gdP for the region for 2008 is 9 875 759 million bgn , or the south
central region has a share of 14.8% in the total gdP at current prices for the country in 2008, and Plovdiv
district provides 7.5 percent of the national gdP for that year , or bgn 5004.61. mln
Table 3 Relative Share of GDP of the regions and districts of the South Central region for 2008
Region, district GDP (%)
BULGARIA 100,00
North-western 6,05
North-central 8,14
North-eastern 11,08
Eastern 12,81
South-central 14,8
Kardzhali 1,28
Pazardzhik 2,92
Plovdiv 7,19
Smolyan 1,3
Haskovo 2,11
    47,12
South-western
the gross domestic product in the country increased with 6.2 percent as compared to 2007. average
gdP per person in the south central region was 6359.4 leva, which is below the national average -6411
leva as per this indicator. Plovdiv district has the highest indicator of gdP / per capita in the south central
region - 6613.77 Eur
according to preliminary data in 2008 one employee in national economy produces an average of 17
397 Eur of gdP at current prices.as compared to the previous year, the national labor productivity per
employee in comparable prices, shows an increase of 2.7 %.
Table 4 Gross domestic product per capita, 2007
Region, district
GDP per capita in
BGN
BULGARIA 7 379
North-western 
North-central 5 214
North-eastern 6 338
South-central 6 003
South-Central Region 5 313
Kardzhali 
Pazardzhik 5 579
Plovdiv 5 723
Smolyan 5 066
Haskovo 4 391
South-western
5 003
4 728
12 125
the level of economic development of the region for 2008 measured by the gdP per capita indicates
that there are no significant disparities between areas in the south central region, ie there is a relative bal-
ance between them.
52
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
Table 5 Gross domestic product - euro per capita at current market prices in the EU
for the period 2001-2007
Countries 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ЕС 25 21 000 21 700 21 900 22 900 23 700 24 900 26 100
 ЕС 27 19 800 20 500 20 700 21 700 22 500 23 600 24 900
  Bulgaria 1 900 2 100 2 300 2 600 2 800 3 300 3 800
  South central region 1 614 1 686 1 872 2 130 2 322 2 498 2 716
  - K a rdzhali 1 289 1 336 1 651 1 846 2 035 2 223 2 417
  - Pazardzhik 1 182 1 358 1 491 1 697 1 844 2 623 2 853
  - Plovdiv 1 600 1 681 1 868 2 160 2 400 2 691 2 926
  - Smolyan 1 594 1 679 1 735 1 963 2 111 2 382 2 590
  - Stara Zagora 2 283 2 266 2 488 2 811 3 054 - -
  - Haskovo 1 444 1 497 1 682 1 872 1 935 2 065 2 245
the data in the table clearly shows what indications need to be achieved by our country in order to get
closer to the parameters of the Eu countries. the figures are clear and uncompromising.
the south central region reached only 10.90 percent of the same Eu reported indicator -27.
this is confirmed by the following table.
Table 6 Regional GDP / in million Euro at market prices for the period 2002-2007
2002 2003 2004 2005 2006 
2007
EС 27 9 699 713.4 10 074 767.1 10 361 137.3 10 818 599.2 11 413 970.6 ЕС 25 9 636 118.0 10 006 151.0 10 285 150.1 10 733 882.1 11 304 618.7 Bulgaria 15 935.8 17 455.4 18 946.8 21 116.7 23 265.8 28 898.1
North-western 1 815.9 1 866.6 1 936.6 2 079.6 2 168.8 2 396.2
North-central 1 874.5 1 798.4 1 958.8 2 115.3 2 281.5 2 496 .9
North-eastern 1 868.9 2 022.6 2 264.0 2 454.4 2 843.8 3 217. 3
South-western 6 434.0 6 922.0 7 979.5 8 852.2 10 851.7 13 115. 6
South-Central 2 494.6 2 758.2 3 108.4 3 371.9 3 891.2 4 210.3
South-eastern 2 225.1 2 399.0 2 628.2 3 009.0 3 201.2 3 461.8
as compared to the countries and regions in the Eu, the gdP growth in the south central region,
though at a faster pace, still ranks the region at one of the last positions as to achieved level of economic
development and overall contribution. the south central region produces a gdP worth of 4210.3 million
for 2007. which accounted for only 0.034 percent of the gdP produced in the regions of the Eu and of
0.047% of the Eurozone regions (16 countries).
in the structure of the 2008 gva / gross value added/ for the country, the contribution of the south
central region by economic sector is characterized by a relatively small share in total value added produced
in services, while the industrial and agricultural sectors have an above-average share for all areas.
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
53
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
Table 7 Relative share of GVA of the regions and districts of the South Central region, overall and by
economic sector, 2007
Region
Percentage share of GVA by
economic sector
GVA %
Agrarian 
Bulgaria
North and South-eastern
North-western
North-central region
North-eastern region
South-eastern region
South-west and South-
Central Bulgaria
South-western region
South-Central region
- Kardzhali
- Pazardzhik
- Plovidv
- Smolyan
- Haskovo
Industry Services 100,0 100,0 100,0 100,0
         58,97 45,37 35,33 40,04
         16,33 9,23 6,98 8,29
         14,62 9,05 7,82 8,64
         13,64 11,51 10,68 11,13
         14,62 9,05 7,82 8,64
41,03 54,63 64,67 59,96
16,53 37,26 52,59 45,39
24,50 17,37 12,09 14,57
5,23 0,98 1,01 1,26
4,63 4,75 1,81 2,94
7,66 8,77 6,32 7,20
2,48 1,17 1,01 1,15
4,50 1,70 1,94 2,02
the internal regional distribution of gva or the contribution of key economic sectors to the develop-
ment of regional economy in the south central region shows some differences from the national average.
in the services sector is formed a 12.09 percent share of the total gva for the country in 2008, the south
central region ranks second after south west region in the sector of industry - 17.37 percent, while the
contribution in the sector of agriculture, forestry and fisheries is 24.50% and is the highest compared to
other areas in the country.
the structure of the regional economy of the south central region calls for maintaining a sustainable
and high growth rate of the service sector restructuring and increased investment, expansion in the indus-
trial sector and particularly the industrial production, diversification and ecofriendly approach, efficiency
of the agricultural activities and forestry. such measures are necessary to meet the increased investor’s
interest in the region for the development of specialized and high-tech industries, development of a more
diversified tourism (except for winter and spa tourism), providing quality business services, including those
related to improving transport and environmental infrastructure.
Table 8 GVA in regions and districts of the South Central region in general and by economic sectors
GVA per economic sector
Region
Industry 2 897 646 14 985 498 28 517 584 46 400 728
South-Central region 709 859 2 603 381 3 447 156 6 760 397
Kardzhali 151 505 146 525 286 712 584 742
Pazardzhik 134 046 712 205 516 611 1 362 862
Plovdiv 221 932 1 314 154 1 802 767 3 338 852
Smolyan 71 923 175 366 287 181 534 471
Haskovo 130 453 255 132 553 884 939 470
Bulgaria
Services
GVA %
Agrarian 
the south central region includes the Plovdiv district as a major agro-industrial area in bulgaria. it con-
centrates 1/7 of the arable land, 12% of tangible fixed assets and 14% of the workforce of our country. one
of the key indicators, giving a characteristic of economic infrastructure in the region is its multi-sectoral
character. highest share is occupied by the food sector that provides 26 percent of the industrial produc-
tion of the city and region. it is followed by the ferrous metallurgy, the production of electricity and heat,
54
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
mechanical and metalworking, pulp and paper industry, extraction and processing of wood, etc. within
domestic industry there is a number of many companies operating successfully in the textile, footwear,
clothing, electrical, chemical industry and many others, almost the entire spectrum of industrial sectors.
another important sector in which the district takes a leading position is tourism with a focus on spa.
the structure of businesses in the south central region is dominated by micro-businesses (up to 9 em-
ployees) and small companies (from 10-49 employees). their total number is 50,278 or 18.13% of the total
in that category for the country and 97.83% of companies in the region. this kind of enterprises realized
13.38% of the net sales revenue and holds a 12.00% share of long-term assets from the same type of en-
terprises ,in total the country. the profitability of their sales is respectively 10.15% and 5.18%, ie lower than
the national average for these categories of enterprises.
Table 9 Non-financial sector in the economy of the South Central region in 2007
Regions/Company
size
Bulgaria
Micro companies till 9
employees
Small companies 10-49
employees
Medium companies 50-
249 employees
Large companies over 250
employees
South Central Region
Micro companies till 9
employees
Small companies 10-
49 employees
Medium companies 50-
249 employees
Large companies over
250 employees
Number of Net income Fixed Sales Operating
companies from sales Assets in profitability profitability
BGN mln. in % in %
BGN mln. 7.40 8.29
283 444 11.06 12.25
183 710 
77 230 
251 834 
37 261 
17 163 
25 472 45 017 12 812 7.38 8.22
5 309 42 325 14 308 6.74 7.68
829 59 107 32 947 5.59 6.27
51 396 21 874 8 560 7.39 8.14
45 451 4 962 1 863 10.15 10.63
4 827 6 052 1 735 5.18 5.84
976 5 431 1 925 6.41 7.29
142 5 429 3 037 8.31 9.26
large firms (250 + employees) in the south central region at the end of 2007 amounted to 142 against
176 towards the end of 2004. the realized net incomes from sales of such businesses in 2007 represent
9.18% of the total for the country and hold 9.22 % of the long-term assets for this category. as to large
companies in the south central region, we can observed a positive trend in profitability of sales - 8.31%
and their operating profitability - 9.26%.
according to incomplete data for 2008 the services sector has the biggest contribution in is an area of
Plovdiv with a share of 56.7%, industry - 49.27 percent, the agricultural sector - 39.67 percent .
Table 10 Main characteristics of companies in the non-financial sector , by economic sectors in the South
Central region in 2007
and districts Number of Net income Assets in Operating
       companies for sales in Sales profitability
            thousand BGN thousand BGN profitability in %
                   in %. 
Bulgaria including 283 444 183 710176 77 230 259 7.40 8.29
2 805 740 2 107 177 13.49 14.90
59 784 872 31 871 688 6.05 6.8
15 409 904 5 740 391 10.83 12.17
75 213 798 10 074 185 4.41 4.90
2 788 232 4 380 259 4.36 5.15
13 180 511 10 961 286 6.60 7.48
14 527 119 12 095 273 24.94 27.85
21 874 410 8 560 022 7.39 8.14
485 605 351 123 10.99 12.23
Statistic zones, regions
Agriculture, forestry, hunting
7 761
and fishing
Industry
31 315
Construction
18 172
Trade, repairing and technical
124 002
services for vehicles, personel
and household goods
Hotels and restaurants
21 651
Transport, storage and
17 900
communications
Others
62 643
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
South Central Region
51 396
including
Agriculture, forestry, hunting
1 426
and fishing
55
Bulgaria including
283 444
183 710176
77 230 259
7.40
8.29
Agriculture, forestry, hunting
7 761
2 805 740
2 107 177
13.49
14.90
and fishing
Industry
31 315
59 784 872
31 КОНОМИЧЕСКИ6.05
871 688
6.8
И
ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
Construction
18 172
15 409 904
5 740 391
10.83
12.17
Trade, repairing and technical
Net213 798
Assets in
Sales
Operating
Number
Statistic for vehicles,
124 002 of
75 income
10 074 185
4.41
4.90
services zones, regions personel
for sales in
thousand BGN profitability
profitability
and household goods
companies
and districts
thousand
in %.
in %
21 651
2 788 232BGN
4 380 259
4.36
5.15
Hotels and restaurants
Transport, storage and
283 444
183 710176
77 961 259
230 286
7.40
8.29
Bulgaria including
17 900
13 180 511
10
6.60
7.48
communications
Agriculture, forestry, hunting
Others
62 643
14 527 119
12 095 273
24.94
27.85
7 761
2 805 740
2 107 177
13.49
14.90
and fishing Region
South Central
51 396
21 874 410
8 560 022
7.39
8.14
Industry
31 315
59 784 872
31 871 688
6.05
6.8
including
Construction
18 172
15 409 904
5 740 391
10.83
12.17
Agriculture, forestry, hunting
1 426
485 605
351 123
10.99
12.23
Trade, repairing and technical
and fishing
124 002
75 213 798
10 074 185
4.41
4.90
services for vehicles, personel
Industry
7 124
8 872 332
4 421 129
7.79
8.67
and household goods
Construction
2 692
1 855 426
631 269
11.61
13.12
Hotels and restaurants
21 651
2 788 232
4 380 259
4.36
5.15
Trade, repairing and technical
Transport, storage and personel
23 823
8 379 572
1 068 909
5.47
5.88
services for vehicles,
17 900
13 180 511
10 961 286
6.60
7.48
communications
and household goods
Others and restaurants
62 643
14 660
12 095 273
24.94
27.85
Hotels
4 262
357527 119
482 359
0.58
1.02
South Central Region
Transport, storage and
51 396
21 874 410
8 560 022
7.39
8.14
2 987
820 076
429 592
5.89
6.57
including
communications
Agriculture, forestry, hunting
Others
9 082
1 103 739
1 175 641
13.34
14.29
1 426
485 605
351 123
10.99
12.23
and fishing
Industry
124
8 region
7.79
8.67
the highest proportion in the7south central 872 332 is taken 4 421 129
by companies from the sector of ”trade,
Construction
2 692 motorcycles and personal belongings 11.61household goods” - 23
1 855 426
631 269
13.12
repair and maintenance of automobiles,
and
Trade, repairing and
823 or 46.35 percenttechnical
of the total for the region, 8 379 572 by the i1 068 909 from the sector of “other pub-
followed
companies 5.47
23 823
5.88
services for vehicles, personel
licand household goods 9 082 or 17.67 percent, sector of industry - 8 125 or 13.86%. the smallest number of
service activities -
companies are from the sector of 4 262
agriculture, forestry, fishing and hunting - 1 426. or 2.77%. 1.02
Hotels and restaurants
357 660
482 359
0.58
Transport, storage and
2 987
820 076
429 592
5.89
6.57
communications characteristics of companies in the non-financial sector, by districts in the South Central
Table 11 Main
Others
9 082
1 103 739
1 175 641
13.34
14.29
region in 2007
Statistic Employees Net income Number of
zones, number for sales in companies
regions and thousand BGN 
districts 
Bulgaria 2 162 250 183 710 176 1 205 999 South Central Kardzhali Sales Operating
South-west Region Pazardzhik profitability profitability
and South- Plovdiv in %. in %
Central Smolyan 
Bulgaria Haskovo 
283 444 Fixed 7,40 8,29
    Assets in 
    thousand 
    BGN 
    77 230259 
117 126 758 144 225 48 684 681 7,88 8,83
372 764 21 874 410 51 396 8 560 022 7,39 8,14
27 010 1 027 212 3 950 414687 5,44 6,03
57 449 3 047 383 6 917 1 002 405 14,57 15,96
199 294 14 031 108 25 988 5 668 555 6,14 6,76
32 722 1 082 842 4 853 560 435 7,12 8,11
56 289 2 685 865 9 688 913 940 6,64 7,3
Employees in the companies from the non-financial sector in the south central region for the period
2004 - 2007 decrease with 61 025 , at a growth for the country of 251 780 . nevertheless, they realized a
reported growth in sales revenue for the period 2004-2007 in an absolute value of bgn 4 823 571 000 or
22.05% .
the positive trend for the same reporting period is kept in the lta/long-term assets - growth
from bgn 1 583 358 000 or 18.49% ,as well as an increase in the profitability of sales and operational
profitability.
the allocation of fixed assets in the productive sector of the region is uneven, as the main imbalance is
created by the presence of the predominant amount of assets on the territory of Plovdiv.
acquisition costs of tangible assets (dma) in the south central region at the end of 2004 amounted to 1
520 813 thousand bgn to reach 3 479 711 thousand at the end of 2007., respectively 15, 28% and 12.68%
56
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
of the total for the country. growth in expenditure on acquisition of tangible fixed assets in the south cen-
tral region for this reporting period was 1 958 898 thousand or 56.29%.
at the end of 2004, dma acquired in the south central region have a value of 1 285 809 thousand or
14.76% of the total for the country and at the end of 2007 they reached 2 723 910 thousand or 12.17%.
faster growth of expenditure on acquisition of tangible fixed assets during the reporting period, compared
with the acquired dma will reflect negatively on the economy of the region and particularly in the uncom-
pleted building.
south central region has a considerable potential for expansion and diversification of the regional tour-
ism product and services which are to be implemented in order to increase the competitiveness of the
region as a part of Eu regions. with revenue from tourism activities the region ranks fourth among the
regions in the country, the 2007 revenues from accommodations exceeds Eur 60 million, equating to a
share of 8.9% of total revenue for the country.
still the region is predominated by the seasonal model of winter recreation and tourism and the market-
ing of tourism products for domestic tourism is gradually, but not enough improving as to the the quality
of services provided. it is necessary to seek new forms and products in tourism, which requires a better use
of natural, cultural, agricultural and business potential of the region and especially a large number of qual-
ity tourism products for international tourism.
as compared with European regions having similar socio-economic and natural characteristics, the indi-
cators of tourism development and quality of tourist services for the south central region are much lower.
restructuring and modernization of the industry, complementing the seasonal tourism alternatives, and
ensuring the sustainable integrated development of tourism in the region are confronting competitive
economic pressures within the Eu and globally, too.
Table 12 Tourism Development in the South Central region in 2007
Statistic
zones,
regions
and
districts
Bulgaria
South
Central
Region
Kardzhali
Pazardzhik
Plovdiv
Smolyan
Haskovo
Realized stays
Accom Beds
moda- (per days)
tions 
3 300 
Number of people
Income from stays
Total incl. Total incl. Total 
   foreigners foreigners 
incl.
foreigners
58 618 725 18 080 823 12 022 090 4 813 694 2 231 833 683 814638 501 671 715
547 8 290 341 1 658 863 402 918 780 874 153 168 60 782 526 22 643 586
20 326 787 53 109 16 618 33 065 8 494 1 549 391 649 260
58 1 293 692 307 627 24 130 133 104 8 720 11 155 645 1 443 031
209 3 020 410 734 427 202 751 380 626 93 331 25 449 063 11 272 128
227 3 090 437 465 620 141 170 178 600 30 506 19 460 368 8 439 335
33 559 015 98 080 18 249 55 479 12 117 3 168 059 839 832
the majority of the material basis for tourism and services are concentrated in and around settlements
with significant resorts - spa treatment, cultural and historical attractions and resort areas and develop-
ments in the region of the rhodopes. the region has many other natural and anthropogenic factors and
areas - rivers and lakes, caves, landscapes, religious and cultural sites, places of ethnographic significance,
monuments and sites of archaeological value that could be used more fully to diversify the tourism prod-
uct and increase revenue and year-round employment in several parts of the region. the region has gained
a substantial international experience in business tourism and congress tourism , related trade and indus-
trial exhibitions, mainly in Plovdiv. the agricultural potential of the region is also crucial for the develop-
ment and diversification of tourism.
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
57
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
INVESTMENT ACTIVITIES
foreign direct investment in bulgaria for 2008 amounted to Eur 12 053.7 million and were 27.4 percent
less than those in 2007 (16 601.0 million). direct investment abroad increased in 2008 to 934.9 million , as
compared to the increase of 385.3 million in 2007.
by the still incomplete data , there is a significant increase in the investment in fixed assets (lta) in the
south central region for the period 2004 -2008, reported in the “trade” sector,i.e an increase of bgn 1 741
012 . investments in agriculture and forestry remain with a relatively low growth.
Table 13 Foreign direct investment in the South Central region for the period 2004-2007
Statistic zones, regions 
and districts 
FDI in BGN thousand
2004 2007
Bulgaria 9 949 554 29 589 565
North-western 396 735 832 797
North central 780 516 780 516
North-eastern 1 268 325 2 855 580
South-eastern 913 063 2 879 404
South-western 5 070 102 20 350 351
South Central 1 520 813 1 890 918
Kardzhali 68 698 126 344
Pazardzhik 141 223 231 327
Plovdiv 710 846 1 277 140
Smolyn 92 039 57 351
Haskovo 128 792 198 756
there is growth in the share of foreign investment in the south central region in the sector of renew-
able energy sources.
the strategy for sustainable development of the republic of bulgaria provides for wider introduction
of renewable energy, by 2010 their share should reach 12% of the total electricity production, but by 2020
- 20%. the greatest hopes are relied on small hydro- and wind plants.
increasing the share of electricity produced from renewable energy sources is associated with reducing
greenhouse gas emissions and reducing the negative impacts of global climate change.
according to the “national long-term program for promotion of the use of renewable energy sources
2005-2015 “, the available capacity from various renewable energy is estimated at about 6000 million mw
annually, which includes water, wind, solar, geothermal and biomass. the cost of electricity production
from renewable sources are the only ones with a downward trend until 2030 .
Electricity production from water-power stations covers 7.3 percent of gross domestic electricity con-
sumption in the country. Power output of wind generators in 2007 was 46.8 gw h, which is 17% of the
gross production from renewable energy sources, but increased on the basis of preferences provided by
the Energy act.
better conditions for investment in scr are found also in photovoltaic solar installations. assessment
of the state Energy and water regulatory commission (regulator body) indicates that the average annual
production of photovoltaic modules (which directly depends on the total annual solar radiation going
onto the horizontal surface) ranges from 1400 to 1600 kwh / sq. m. the average annual sunshine is about
2100 hours.
currently, the economic and political situation in the country allows the use of strong incentives for the
realization of projects in renewable energy sources. this is especially true for investment in photovoltaic
generators where the average Eu funding is at least 50 percent for private projects. in compliance with the
financial program of the Eu for bulgaria in 2013, the bulgarian government has already adopted an Euro-
pean commission proposal to measure “the access to sustainable and efficient energy resources” (which is
58
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
an integral part of the operational program “regional development”) ,to include new activities associated
with investments in plants using renewable energy sources. at the same time the use of solar photovoltaic
panels, converting natural daylight into electricity, are the most environmentally friendly methods as com-
pared to other known cases of renewable energy sources. Quite rightly , such projects are primarily funded
by the Eu structural funds. financing of municipal and regional projects remains almost entirely free by
the oP “regional development “.
in the south central region there is potential for using renewable energy sources, but there is also a
great potential for use of water and solar energy.
research on the issue of wind energy potential showed that in the south central region there is no suit-
able sites for building wind turbines.
considerably more favorable in terms of economic efficiency are the conditions for the construction of
small water power plants in the mountainous parts of the region.
solar energy can also be used to efficiently generate electricity. depending on the hours of annual
sunshine radiation , bulgaria is conditionally divided into three zones with respect to the use of solar en-
ergy. the main users of solar energy in our country are the hot water heating systems for residential, and
commercial sites. we have not yet installed photovoltaic systems. large part of the south central region
has areas where the natural conditions for the use of solar energy in order to produce electricity. there is
a preparation for launching a project to build a photovoltaic plant for electricity production in the region
of svilengrad, in partnership with leading companies from the Eu. it is envisaged to install 10 photovoltaic
power plants each with capacity 5 mw by 2010 Photovoltaic systems are projected to be built in benko-
vski, municipality maritsa municipality, golyam chardak - Plovdiv municipality, Elhovets village ,municipal-
ity of rudozem which are at the stage of solar energy audit.
the policy to protect and restore environment is related to certain public construction costs of environ-
mental infrastructure, research and assessments of the quality of the environment. the costs of environ-
mental protection in the country for 2007 amounts to bgn 1 164 817 000. in the south central region the
incurred environmental costs were 13.14% of those for the country.
Table 14 Expenditure on environmental protection in BGN thousands for the period 2000-2007
Environment-related costs in BGN thousand
Region/district 2000 2002 2004 2007
South Central 433 282 473 533 655 232 1 164 81
region 
Kard zhali 2 972 4 540 4 166 13 661
Pazardzhik 10 119 8 431 15 609 30 473
Plovdiv 27 858 23 125 22 171 50 915
Smolyan 8 906 6 484 5 844 21 896
Haskovo 6 760 7 343 17 754 36 191
there is a typical increase in the costs for conservation and environmental restoration in the south
central region in the period 2004-2007 up to bgn 87 592 000 in 2007 and in previous years, the largest
expenditure on the preservation and restoration of environmental environment are made in the Plovdiv
region - 33.2 percent of the costs for the region, followed by the haskovo region - 23, 6%. lowest cost for
protection and restoration of the environment are made in the kardzhali region - only 8.9 percent of total
costs for the area.
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
59
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
Table 15 Number of Population as of 31.12.2007
Region / districts Population in total Under working age Within working age Over working age
Bulgaria 7 640 238 1 105 833 4 817 100 1 717 305
South Central region 1 545 785 226 163 979 452 340 170
Kardzhali 156 652 25 176 100 802 30 674
Pazardzhik 294 086 46724 185 899 61 463
Plovdiv 705 121 99 531 447 713 157 877
Smolyan 128 200 17 056 84 345 26 799
Haskovo 261 726 37 676 160 693 63 357
the structure of the population by age in south central region has the largest share of labor force
(63.4%), as there may pointed age ratios close to the average for bulgaria. dependency ratio of elderly
population above 65 years was 22% and lower than average. saving the negative natural increase in popu-
lation movement of the south central area, and this indicator for the area is around the national average.
Table 16 The economic activity rate of the population by areas 2002 to 2007
Region/
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bulgaria 49.4 49.2 49.7 49.7 51.3 52.6
South 
Central 
region 
48.7 47.4 48.6 48.8 49.2 51.0
Plovdiv 47.7 47.9 48.2 46.2 47.5 50.1
Haskovo 49.6 44.8 45.5 48.3 50.5 50.7
Pazardzhik 42.5 44.1 49.2 53.5 51.5 54.5
Smolyan 57.9 54.9 56.5 56.4 58.2 60.1
Kardzhali 55.1 48.7 47.9 46.1 42.9 41.4
districts
in the employment of the population of south central region (an average of around 51.0%) there are
reported employment rates lower than average for the country (52.6%) – by data from 2007. Employment
by areas is relatively steady and ranges between 41 and over 50%. the weak and unsustainable growth
rate of employment is mainly due to delays in the restructuring of heavy industries in the economy of the
region, the weak development of the potential for diversification of industries with low added value and
scarcity or lack of effective and flexible mechanisms to generate a greater number of new and qualified
jobs. notwithstanding the growing volume of foreign and domestic investment in recent years to modern-
ize the industries and the development and modernization of the existing economic zones in and around
major urban centers, the region still needs more investment for a structural diversification of the agricul-
tural sector and the development diversification of the services sector, which would secure a faster pace of
employment growth in the region.
Table 17 Employment by economic sector in the South Central region in 2006, in BGN thousannd
Region/district Total Agriculture, Industry Services
           fores try, hunting 
           and fishing 
Bulgaria 3110.0 252.2 1072.1 1785.7
606.4 68.7 232.0 305.7
South Central
Region
Plovdiv
21.5 98.4 153.8
106.3 14.5 40.3 51.5
Pazardzhik 115.4 17.7 46.7 51.0
Smolyan 55.3 4.0 25.2 26.1
Kardzhali 
60
273.7 Haskovo 55.6 11.0 21.4 23.2
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
unemployment in the south central region shows a continuous descent during 2004-2007. from aver-
age levels of 18-20% for the region , to a level of 8.2%, which is lower than the national average / 9% / in
2006. this is a result of economic growth and investments.
Table 18 Unemployment rate in the South Central region for the period 2002 - 2007
Region/district
Bulgaria
South Central
region
Plovdiv
Haskovo
Pazardzhik
Smolyan
Kardzhali
2002 2003 2004 2005 2006 2007
17,8 13,7 12,0 10,1 9,0 6,9
17.8 11.0 11.0 11.0 8.2 7.8
16.7 9.3 7.6 7.2 6.1 5.8
22.0 9.3 9.8 9.3 8.1 7.8
15.5 15.3 18.3 17.7 11.1 9.6
30.3 20.4 20.7 19.6 16.2 11.1
7.9 4.9 4.7 8.0 3,3 9.2
the standard of living in the south central region, measured by indicators of household income is above
the national average. the largest share in the income structure of the population is taken by the income
from wages – bgn 3466 , which is a relatively low share compared to the average national income of bgn.
the income from business (bgn 587) is higher than the average ( bgn 428 ) for the country. the analysis
of the structure and the volume of household income indicates , that in the south central region there re-
mains a relatively high level of income from pensions and farm household as compared to the income from
wages, which is indicative of a slow pace of development of industrial employment and employment in
the service sector. there is also potential to expand operations and increase income from entrepreneurship
through effective promotion and business promotion of micro and small enterprises.
Table 19 Total income by types of sources for 2007
General households income by sources in BGN
Average per capita Average for
         the country
General Income 3 105
Salary 1 482
Over salary 144
From entrepreneurship 170
From property 30
Unemployment benefits 9
Rents 685
Family allowance for children 17
Other social benefits 76
Form farming 248
From property sales 50
Other income 194
Income from savings 127
Loans and credits 109
Returned loans 6
Total 3 347
South
Central
region
2 859
1 324
110
224
17
10
558
14
78
318
37
169
172
115
1
3 147
the degree of completion of the digital telephone network in the south central region 61.2 digital
telephones / per 1000 inhabitants is below the national average - 74.3 digital telephones / per 1000 inhab-
itants. an important factor in supporting business development and creating conditions for the introduc-
tion of modern information and technology services, thetelecommunications network in the region needs
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
61
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
further development to create the conditions for innovation and introduction of modern information and
communication technologies. the region ranks fourth in the country after the south west, north and south
region in servicing the population with digital telephones
internet access is provided in urban centers. Problems exist mainly in villages where there is still the
level of equipping businesses and households with computers is very low and it is necessary to construct
a public access points to the network / telecenters /. this leads to deepening the territorial differences in
the use of information and communication technology (ict) and affects regional economic growth and
competitiveness. in this context, planning resources for the development of electronic communications
is of crucial importance to overcome regional disparities in access to electronic services and information
society development in the south central region, especially in terms of Pazardzhik, smolyan and kardjali.
Particular attention should be paid to small towns near larger urban centers, which appear to be a suitable
place for development of modern residential areas of detached houses, situated in a natural environment
with a high standard of living.
the modernization of telecommunication transmission networks and the acceleration of the digitali-
zation of local networks in parallel with the economic expansion in the developed and remote areas is
crucial for improving the access to ict and the overall socio-economic environment in the south central
region. it is necessary to increase access and use of networks and services of ict, given the growing role of
information, especially in smaller towns and villages where public access points to information are the only
option for many users. construction of public information systems and ensuring the availability of internet
services for the entire public sector, including easier access for people with disabilities, is a necessary step
towards information society.
CONCLUSIONS FROM THE SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE SOUTH CENTRAL REGION
1. the non-financial sector of the economy of the south central region shows a very good potential for
achievement of an accelerated economic growth and employment growth in the region as a whole. the
specificity of the region is the pre-emptive growth in revenues realized from the micro companies (25.39%)
compared to revenues from sales of large firms (23.69 percent) for 2007, these data confirm the need for
concentration of resources in larger streamlined and competitive enterprises or the creation of clusters in
sectors with high added value.
2. the tourism industry in the south central region is increasingly important for the economic develop-
ment in the region. the south central region has a considerable potential for expansion and diversification
of the regional tourism product and services offered.
3. the south central region can be defined as an area with poor quality of the air. it should be noted that
the bad accumulation is in specific municipalities in the two areas in the region: Plovdiv district- Plovdiv
and stamboliiski and haskovo district - dimitrovgrad municipality. for planning purposes it is important
to assess the real priorities of these communities, since the development of tourism and agriculture is sig-
nificantly affected by air pollution.
4. the discovery of the environmental processing plant for solid waste in the village shishmantsi ,dis-
trict of Plovdiv ,will significantly improve the management of waste both in Plovdiv and in other towns
and vilages in the area.
5. the region has a high concentration of sites with high conservation value. the most important areas
are concentrated in the region of central stara Planina, where is the successfully managed “central balkan”
national park , and in the western and the Eastern rhodopes. for some of the areas covered by natura
2000 network there exist already issued orders by the minister of Environment and water, while others are
to be issued. significant is the presence of protected species and habitats in the region, which are part of
national and international treasure in the field of bio-diversity.
6. in a territorial aspect, the unemployment rate showed a decline in all 28 districts. as the center of the
scr , Plovdiv (6.76%) is one of eight areas in which the unemployment rate is under not only the average
level of the country, but under the average unemployment rate for 2007 for the European union.
the internal regional distribution, however, shows an imbalances and significant deviations from the
average for the area. the main prerequisites for the positive trend in the dynamics of unemployment within
2002 - 2007 are - high economic growth and significant investment, a direct consequence of which is the
62
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
reduction of unemployment.
7. the social services in the scr have a relatively well-developed network. here we could report an
increased number of social service establishments ,from 63 in 2005, their number is increased in 2007 to
115, as 69 of them are for the Plovdiv region. as the indicator level of unemployment and social services
provided in Plovdiv region is at a higher level than other areas in the scr, there could therefore be taken
into account the important role and influence of Plovdiv city as an urban center for the surrounding area
and the smaller settlements , and for the development of the region as a whole.
8. the standard of living is above the average for the country , for scr the general income is bgn 7 771.
income from business ncreased from 152 to 587 and are higher than the national average - 428, income
from domestic economy have been increased from 343 to 833 and also higher than the ones for the coun-
try - 624.
9. the density of high-class roads is much lower than the average for the country.
the built motorways and first class roads mainly serve the northern half of the area.
10. the length of major and minor electrified railway lines is 40.2% of the total length of railways in the
region, i.e. lower than average share of that in Eu regions 25-50%.
11. the south central region ranks last in the country as by the ahieved extent of doubling and the
electrification of railways .
REGIONAL STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
the vision, objectives and priorities of the updated regional development Plan of the south central
region for the period 2009 to 2013 are formulated on the basis of the updated socio-economic analysis and
swot-analysis, where the new territorial scope of the area is taken into account, valid as of 01.01.2007., an
updated draft document for the national regional development strategy for the period 2009-2015., and of
the developed operational programs for the period 2007 to 2013 financed by Eu funds and the new objec-
tives and priorities of cohesion policy.
the regional development plan for the south central region meets the main priorities for Eu develop-
ment and the operational programs approved for the programming period 2007-2013. in this perspective
, the regional plan adopted in december 2005 does not require radical change in the logic of intervention
and direction of development of the region, but on the basis of the already revised document for the na-
tional regional development strategy 2009-2015 and the operational programs identified in the areas of
impact for 2007-2013 ,should be restructured and refined in order to achieve a consistency between the
objectives of the regional policy and the financial instruments for their realization.
the corrections made in the strategic part of the regional development plan ,designed to ensure simi-
larity between the 6 regional Plan about the structure and the emphasis in regional development. the
changes comply with the law on regional development.
changes made to optimize the adopted regional Plan for the development of the south central re-
gion by a group of priorities and focusing on the human and financial efforts. the identifying of the most
important trends is based on the needs of the region taking into account its specificity and development
opportunities.
in preparing the updated strategic part, the focus is stressed on the ability of local authorities, business
and ngo sectors to initiate qualitative changes within the region ,and on the other hand , the adjustments
are consistent with the change of territorial coverage and socio-economic situation.
VISION FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE REGION
the south central region - a prosperous European region with a balanced development based on local
resources, a preferred place for living and business with a high standard of living provided by a competitive
economy.
STRATEGIC OBJECTIVES
• strategic objective 1. “reduction of intra-regional disparities and improvement of the life and busi-
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
63
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
ness environment in the south central region through investments in material and human capital;
• strategic objective 2. “getting closer to the average levels of development of the Eu regions through
an increased competitiveness of the region’s economy based on local resources, new technologies and in-
novations”
PRIORITIES
Priority 1 “increasing the competitiveness of regional economy based on knowledge and local resources
specific objective 1.1: “creating clusters , development and implementation of innovation and techno-
logical upgrade of the means of production”
an important role in achieving a sustainable economic growth in the scr will play the creation of clus-
ters in tourism, agriculture, forestry, mining industry and electrical industry related to energy production.
Priority 2 “development and modernization of the technical infrastructure and urban environment in
scr”
specific objective 2.1 “development and modernization of regional and local transport infrastructure”
the maritza highway and road E-80 ,as a part of the European transport corridor № 4, trakya highway
and road - E 773 , as part of the corridor № 8,and road i - 5, which is a part of the road infrastructure cor-
ridor № 9, will have the most important role for the integration of the south central region with national
and European road network .
specific goal 2.2 “development of the technical infrastructure - water supply networks, energy net-
works, waste treatment “
improvement of the technical condition of water supply infrastructure (implementation of council
directive 2000/60/Ec and council directive 91/271/EEc), improving the system for disposal and recycling
of waste (pursuant to directive 75/442/EEc on waste and 1999/31/ЕЕС directive for the disposal of waste)
and construction of facilities using renewable energy sources.
specific objective 2.3 “development of information and communication technologies”
Providing broadband access and introduction of online services from public authorities to overcome
bureaucratic barriers before businesses and residents of the south central region.
specific objective 2.4 “development of sustainable urban environment”
interventions aimed at improving the physical environment and building of adequate transport sys-
tems, improving the residential environment, urbanization of towns and the surrounding area and access
to public buildings for disabled persons .
Priority 3 “improvement of social infrastructure
specific objective 3.1 “Establish, develop and make full use of the systems for vocational training and
qualification “
development of specific and effective forms of lifelong learning, under the lisbon strategy, the creation
of adaptive schemes for training and retraining of the workforce and especially young people.
specific objective 3.2: “improving the educational, social and cultural infrastructure”
the specific objective includes further improvement of the educational and cultural institutions, their
modernization and upgrading.
Priority 4: strengthening the institutional capacity at regional and local level in order to improve the
management process and support initiatives for regional and local development.
specific objective 4.1 “improvement of local capacities aimed in order to influence regional develop-
ment “
64
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
consolidation and strengthening of the institutional capacity at regional and local level will help adopt
the proposed policy reforms for cohesion with the community, create a capacity for better usage of the
structural and cohesion funds, project writing, monitoring and evaluation and better policy at these lev-
els, and will contribute to realization of public-private partnerships in various sectors of the economy,
infrastructure and social sphere.
specific objective 4.2 “development of cross-border, interregional and transnational cooperation “
to build a partnership for cooperation, modernization of cross-border infrastructure, improving the ca-
pacity of municipalities, implementation of joint projects for economic development, environmental pro-
tection, tourism, cultural, educational exchange and networking.
general estimates of the required resources
the overall assessment of the resources is not a financial plan but an expertise of the necessary financial
resources to realize the objectives of the regional development Plan of the south central region.
in terms of financial resources , the overall evaluation covers four main areas:
• national public financing (republican, municipal budgets) and financial resources from other sources
- public funds, companies
• foundations, associations, unions and others.;
• European funding (from Eu funds);
• international financial institutions;
• private funding (private companies, banks, insurance companies, etc.)
Table 20 Funding by operational programs / in Euro / for South Central region for the period 2007-2013
Regions on level
Bulgaria
including
OP Regional
development
OP
Competitiveness
European European Cohesion Fund National Total
Regional Social Fund funding 
Development 
Fund 
3 056 636 168.2 990 517 573 2 212 022 231.8 1 272 430 769.9 7 531 606 742.9
1 315 078 922 0 0 232 072 750 1 547 151 672
958 247 203 0 0 169 102 447 1 127 349 649.9
990 517 573 0 174 797 219 1 165 314 792
OP
Human resources
OP 356 078 874.6 0 1 212 343 248.4 369 109 043 1 937 531 166
Transport 
OP 427 231 168.6 0 999 678 983.4 327 349 311 1 754 259 463
Enviroment 
South Central 618 051 833.2 200 282 653.3 447 270 895.3 257 285 501.7 1 522 890 883.4
Region 
including 265 908 958 0 0 46 925 110.1 312 834 068.1
OP Regional 
development 
OP 193 757 584.4 0 0 34 192 514.8 227 950 099.2
Competitiveness 
OP 0 200 282 653.3 0 35 343 997.7 235 626 650.9
Human resources 
OP 71 999 148. 4 0 245 135 804.8 74 633 848.5 391 768 801.8
Transport 
OP 86 386 142.3 202 135 090.4 66 190 030.7 354 711 263.4
Enviroment 
we can draw the following conclusions based on the data in table 20:
• in general these funds are allocated for the national strategy for regional development of bulgaria
,for the period 2007 - 2013, amounting to Eur 7 531.6 million; 16.89% or Eur 1 272.4 million is the national
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
65
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
co-financing ;29.36% orur 2 212.0 million from the cohesion fund, Eur 990.5 million or 13.15% from the
European social fund; and 40.6% or Eur 3056.7 ml. ;
• for the south central region for the period 2007 - 2013 there were allocated funds amounting toEur
1 522.9 million, inclusive of & Eur 257.3 million the national co-financing ,Eur 447.3 million from the co-
hesion fund, Eur 200.3 million from the European social fund and Eur 618.0 mln from the European re-
gional development fund;
• the highest share of funds for implementation of the regional development Plan of the south central
region for the period 2007 - 2013 was that of the oP “transport” with 25.72 percent, oP Environment -
23.29% , “regional development” - 20.54% and others.
• in the investment costs there are not included the funds from the rural development Programme,
financed by the European agricultural fund for rural development (Eafrd). for the period 2007 - 2013 the
contribution of the Eafrd total for the republic of bulgaria amounted to Eur 2 609.1 million (excluding
national funding);
• Program funds for rural development are targeted at 264 municipalities in bulgaria, including 68 level
2 municipalities located within the south central region . these are resources that will help achieve the
main goal of regional development for the period, and namely: achieving a sustainable and balanced de-
velopment of regions in bulgaria.
• in allocating funds from the Eu structural funds and cohesion fund for 2007-2013, related to the
south and central region , level 2, have been taken into account recent changes in the programming of Eu
sf and cohesion fund (council regulation l (Ec) no 1083/2006 of July 11, 2006 laying down the general
provisions on the European regional development fund, European social fund and the cohesion fund
and repealing the regulation (Ec) no 1260/1999, the accession treaty with bulgaria (signed on 25.04.2005)
and the adopted Eu financial perspectives for 2007-2013.
INDUSTRIAL ZONES IN PLOVDIV REGION
the experience of central and East Europe approve convincingly that industrial zones are centers for
foreign and local production enterprises development and bring to a catalytic effect for attracting invest-
ments and local economies development.
the industrial zones are an integral part of the bulgarian government economic policy promote abroad
the business opportunities of the country and rank bulgaria, which is annually competing for nearly 2,000
greenfield projects, among the top players.
disposing of new manufactures in industrial zones in bulgaria in the recent years seems to get a great
interest from local and foreign investors.
reasons are pretty clear – such a union of productions, facilitates their own functioning, reduces the
expenses, raises the competitive power and it has proved its world-wide effectiveness a long time ago.
besides that kind of unions involves certain incentives by the bulgarian state.
it is an unwritten rule that the investments are in a direct ratio to the good business climate, good tech-
nical infrastructure and the good quality of life. their location, infrastructure and management are decisive
for their success.
the Plovdiv region is disposed in the core of the country in the trans-continental climate zone. it has
stable social-economic development based on local resources and traditional cultural-historical facts, pre-
ferred place to live and work.
the region has a convenient transport-geographic location – the Pan European corridors no 8, no 4
and no 10 pass through Plovdiv, which determines the city as an important transport center with an in-
ternational significance. it has economic and human resource’s potential, favorable bio-climate resources,
highly productive tillable lands and thermal-mineral waters.
in the Plovdiv region there are 4 industrial zones-rakovski, maritza, kuklen and Parvomai,
Everything in the first bulgarian industrial Zones is implemented due to the support of the local govern-
ments. this is an example of a successful public-private partnership. one of the first successful instances for
public-private partnership is rakovski industrial Zone, which developing started in the middle of 2004 and
continues to enjoy a great interest, and it already become Zone no 1 in the country.
66
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
RAkOVSkI INDUSTRIAL ZONE
the first industrial zone in bulgaria offering attrac-
tive conditions for establishing production, warehousing
and logistic is developing in the municipality of rakovski,
near the city of Plovdiv. the project is a private initiative
supported by the local municipal authorities, the invest
bulgaria agency, the german-bulgarian industrial-trade
chamber and the foundation for local government re-
form.
industrial Zone characteristics:
•terrain of 815 000 square meters in the village of stryama,
municipality of rakovski
•connection to electricity network of 20 kv
•water supply
•gas supply
•optical communications
•sewage
•asphalt road access
•distance to trakia motorway (sofia – istanbul) – 8 km
•distance to the city of Plovdiv (second biggest city in bulgaria) – 14 km
•distance to the capital, the city of sofia – 140 km
•region with tax incentives according to art. 61/f of the corporate income tax act – 100% exemption of
corporate income tax for all companies and partnerships involved in manufacturing in regions with high
unemployment.
services provided to investors in the Zone:
•Providing land, fit for industrial construction
•issued necessary initial permits for construction and works
•design and construction of industrial production facilities in accordance with investor’s specifications
•rapid implementation term
•construction of industrial production facilities upon leasing scheme with bank financing
•Providing production buildings for renting or purchasing
•other schemes proposed by investors
•skilled labor resources
•administrative services
kUkLEN INDUSTRIAL ZONE
the purpose of the kuklen industrial and commercial
Zone is to create conditions for investors so they can or-
ganize their production, storage and commercial activities
in one place
and in the fastest way.
through concentration of the activities in one place
the Zone provides an opportunity to reduce the products
prime cost as well as to expand and increase the overall efficiency of operation.
the Zone stimulates the investors by providing them with an opportunity to work in the most favorable
material, administrative and infrastructure conditions.
the project kuklEn industrial and commErcial ZonE is a result of the initiative of private compa-
nies and enjoys the support of the municipality of kuklen.
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
67
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
the Zone lies 10 km sE of the city of Plovdiv, by the road ii-86 which passes through the towns of
Plovdiv, assenovgrad, smolyan and rhudozem. according to the administrative layout of the republic of
bulgaria, the industrial Zone belongs to the area of the thrace and strandzha geographical region, upper
thracian sub-region, Plovdiv region, in the center of south central region.
the closeness of the Zone to Plovdiv provides fast and easy access to this strategic for our country in-
dustrial, commercial, scientific, cultural and communication center.
founded in the ancient times, situated at crossroads from the East to Europe, from the baltic sea to the
mediterranean sea and from the black sea to the adriatic sea, Plovdiv has population of 340 000 people
and is an administrative centre of a region with population of 730 000 people.
the six universities, eight vocational and six specialized schools together with a number of divisions and
schools within the system of the bulgarian academy of sciences and the ministry of Education and science
provide a wide range of highly qualified specialists in various fields who can serve the needs of potential
investors in kuklen icZ.
transport connections and communications:
transport roads and corridorsroad ii-86 is the main road to the Zone and the only one to connect the
two biggest towns in the region – Plovdiv and assenovgrad. in the south it reaches the town of smolyan
and one of the renowned bulgarian winter resorts – Pamporovo. a new border-crossing point is planned
to be built up at the bulgarian-greek border through which direct access to the port of Porto lagos in the
white sea will be ensured.
road ii-86 is part of the shortest transport corridor connecting northern and central Europe via the river
danube with the mediterranean sea.
two trans-European corridors №4 and №8 pass 20 km north of the Zone serving the main traffic from
west and central Europe to the middle East and asia.
air transport:
in the close proximity, some 3 km nE of the Zone is situated the international Plovdiv airport. it is the
biggest cargo airport in the balkans from where all big air carriers can transport passengers and goods.
the airport has a taking-off and landing lane which is large enough to be used by airplanes like boeing
767 or bigger ones. there are eight stands equipped for the same type of planes at the aircrafts parking
platform. 24-hours ground and customs services are provided for planes, passengers and freights. for the
needs of the cargo transport there are four warehouses each of 360 m². the airport is also specialized in
handling bulky and oversized freights.
150 km west of the Zone lies the largest nationwide international airport – sofia airport.
railway transport:
Plovdiv region has the thickest railway network in the country. Plovdiv has three passengers railway
stations and another one specialized in freight handling. the access to the railway center Plovdiv is pro-
vided by the nearby industrial zone of kcm 2000 through their own railroad. from there through the main
bulgarian railway lines №1 and №3 a railway connection is made with the ports of bourgas, varna, russe
and lom.
sea and river transport:
because of the central location of the Zone in the interior of the country, the connection with the river
and sea ports is made by automobile and railway transport via a perfectly developed road network.
distance from the Zone to the river and sea ports:
•to Port bourgas – 300 km
•to Port varna - 400 km
•to Port russe - 350 km
•to Port lom - 400 km
•in close future to the Port of Porto lagos – 150 km.
industrial Zone characteristics:
at present the total area of the Zone is 470 834 m² lying on an even terrain on the land of the village of
kuklen;
distribution of the separate plots according to their size/surface/:
•from 10 000 m² to 20 000 m² – 37.5%
68
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
•from 30 000 m² to 60 000 m² – 50%
•from 200 000 m² – 12.5%.
concept for development and separation of the terrain:
•estate planning – 88 - 90%
•internal road network – 4 - 5%
•auxiliary services areas – 6 - 7%
•green areas for each planned estate – minimum 20%
•built up area – 80%.
utilities – provides an opportunity for electric supply, water supply, option for gasification of each site,
access to high speed internet and telephone lines;
the region provides a wide range of highly qualified staff to serve the needs of the investors;
distance from the regional centre Plovdiv - 10 km and from the town of assenovgrad - 8 km;
situated 15 km south of the thrace highway and 130 km for the capital sofia.
services provided to investors in the Zone:
•Provides land with changed status ready for industrial construction;
•administrative services and short realization periods;
•Provides complete professional services and consultations to the investors in relation to the way and
opportunities for realization of particular projects;
•Ensures the issue of all necessary initial construction permits;
•construction of industrial buildings in accordance with the investor’s specification in shortened terms;
•design and construction of industrial buildings on lease with bank funding contracted by the executor;
•Places at the investors disposal constructed industrial buildings to let or purchase them;
•all other feasible investors’ suggestions.
MARITZA INDUSTRIAL ZONE
industrial zone characteristics:
terrain: maritsa industrial Zone consists of three sec-
tors with the total area of 1 950 000 m².
transport infrastructure and connections:
the Zone as a whole has an excellent transport ac-
cess;
located next to the “trakia” motorway;
direct connection to the international motorways
crossing the country and making connections to west-
ern Europe, russia, asia, adriatic, aegean and black sea. direct connection to Pan European transport cor-
ridor iv, viii and X, as well as an easy connection with corridor iX;
distance to the city center – 6 km.;
distance to freight and passenger railway terminal – 1.5 km.;
city railway line will soon reach the second sector of the Zone with its last station.
customs terminal within the Zone - serves all investors in the Zone.
water supply: drinking and industrial.
Electricity supply: 20 kv.
telephony and data connections: standard; bulgarian telecommunications company.
distance to nearest:
Police station – 3km.;
fire station – 4 km.;
hospital – 5 km.
distance to nearest surface water: maritsa river – 4 km.
maritsa industrial and commercial Zone consists of three sectors, in different stage of development:
services provided to investors in the Zone:
•Providing land, fit for industrial construction
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
69
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
•issued necessary initial permits for construction and works
•design and construction of industrial production facilities in accordance with investor’s specifications
•rapid implementation term
•construction of industrial production facilities upon leasing scheme with bank financing
•Providing production buildings for renting or purchasing
•other schemes proposed by investors
•skilled labor resources
•administrative services
PARVOMAI INDUSTRIAL ZONE
transport connections and communications:
•the flat structure of the Plovdiv valley allows the de-
velopment of a sophisticated road network. across the
region’s territory, there are 59 km of the trakia motorway;
first class roads are 129 km long, second-class roads – 227
km, and third class roads – 652 km. the remaining 1000
km roads are municipal;
•the international first class road E 80 – belgrade-sofia-Plovdiv-istanbul - runs close to the Parvomai
industrial Zone as well as the asenovgrad - chirpan third class road.
•well provided railway transport network in the municipality and in the Zone; the western Europe - is-
tanbul railroad passes close the Parvomai industrial Zone.
•close to the city passes the trakia motorway, which connects the Zone with the capital sofia;
•55 km sw of the Zone is situated the international Plovdiv airport - the biggest cargo airport in the
balkans from where all big air carriers can transport passengers and goods.
industrial Zone characteristics:
•terrain of 1 000 000 m² in the village of karadzhalovo, municipality of Parvomai.
•water supply – drinking and industrial.
•gas supply.
•Electricity supply.
•asphalt road access.
•railway terminals, which serve the particular industrial projects in the zone.
•cargo railway terminal in the Zone.
•distance to the trakia motorway – 8 km.
•distance to the capital, the city of sofia – 192 km.
•distance to the city of Plovdiv (the second biggest city in bulgaria) – 52 km.
services provided to investors in the Zone:
•land with changed status ready for industrial construction;
•administrative services and short realization period;
•complete professional services and consultations to the investors in relation to the way and opportuni-
ties for realization of a particular project;
•issue of all necessary initial construction permits and final approval documents;
•construction of industrial buildings in accordance with investor’s specifications;
•design and construction of industrial buildings to rent, lease or purchase;
•railway services in the zone;
•all other feasible investors’ suggestions.
70
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
FORMS OF BUSINESS ORGANISATION
bulgarian legislation regulates two principal forms of business organisations:
•
commercial corporations;
•
co-operatives.
they differ in their form of legal organisation and in the manner of apportionment of liability. the com-
merce act makes exhaustive provisions for the following types of commercial corporations:
•
general partnership (sd);
•
limited partnership (kd);
•
limited liability company (ood), incl. single-member limited liability company (Eood);
•
Joint-stock company (ad);
•
Partnership limited by shares (kda).
other forms of business organisation according to bulgarian law are:
•
sole trader;
•
wholly owned subsidiary;
•
trade representation office;
•
co-operative.
among the forms of organisation listed above, the most widespread in practice are limited liability com-
panies and joint-stock companies, in which the members or the shareholders, as the case may be, incur
limited liability for the obligations of the company.
limited liability company (ood)
a limited liability company may be formed by one or more natural persons or legal entities, and in case
the capital is owned by a single person, a single-member limited liability company (Eood) is formed. the
capital of the company may not be less than bgn 5,000 (five thousand bulgarian leva), and the value of a
single corporate interest may not be less than bgn 10 (ten bulgarian leva). the interests held by the sepa-
rate members may vary in size. members are liable for the obligations of the company to third parties up
to the amount of the participating interest they hold in the corporate capital. corporate interests are freely
transferable between members, whereas the transfer of such interests to non-members requires a majority
of three-quarters in value of the capital, i.e. the consent of almost all other members. unlike a joint-stock
stock company, the capital of a limited liability company is not divided into shares, existing in a physical
form as securities. a limited liability company does not have a collective management body (board of di-
rectors or management board), and such a company is managed single-handedly by one or more manag-
ing directors.
Joint-stock company (ad)
a joint-stock company is a corporation whose capital is divided into shares. the liability of sharehold-
ers for the obligations of the company is limited to the extent of the participating interest they hold in the
capital. the structure and organisation of the joint-stock company are regulated in the commerce act, but
promoters are free to agree on such clauses in the articles of association of the company as best suit the
specifics of their needs. a joint-stock company may be incorporated by one or more natural persons or
legal entities, and in case the capital is owned by a single person, a single-shareholder joint-stock company
(Ead) is formed. the minimum amount of capital of the company is bgn 50,000, and the minimum nominal
value of a share is bgn 1. in case a larger nominal value of shares is opted for, it must be defined in terms
of whole numbers.
the capital of a joint-stock company is divided into shares of identical nominal value. the shares are
securities and they can be traded on the stock exchange. Either registered shares or bearer shares may be
issued. both types of shares may be preference. registered shares are transferable by means of endorse-
ment, and the transfer must be entered into the register of registered shareholders in order to have effect
in respect of the company. the articles of association may also lay down other conditions for their transfer.
bearer shares are transferable by means of delivery to the transferee.
decisions in a joint-stock company are made by a majority vote.
Joint venture
a joint venture is a corporation with the participation of resident and non-resident persons. no restric-
tions are imposed on the percentage of the foreign participating interest. the corporation must be incor-
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
71
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
porated in one of the forms of commercial corporation exhaustively listed in the commerce act:
•
general partnership (sd);
•
limited partnership (kd);
•
limited liability company (ood), incl. single-member limited liability company (Eood);
•
Joint-stock company (ad);
•
Partnership limited by shares (kda).
after entry in the commercial register at the court exercising jurisdiction over its place of registration, a
joint venture is treated as a resident legal entity and its operation is subject to the provisions of bulgarian
legislation. a joint venture may alternatively be formed by several non-resident persons without bulgarian
participation: once registered under bulgarian law, it will enjoy all rights recognised by the law for domestic
corporations.
wholly owned subsidiary
article 7 of the Encouragement of investment act provides that any non-resident natural person or
association which is not a legal entity may register a wholly owned subsidiary, should the said person or
association have been registered and entitled to carry on commercial business under his, her or its national
law. a wholly owned subsidiary is entered in the commercial register at the court exercising jurisdiction
over its registered office.
the commerce act regulates the procedure for registration of a wholly owned subsidiary. the subsidi-
ary is entered in the commercial register on the basis of a written application which must state:
•
registered office and objects of the wholly owned subsidiary (branch);
•
particulars of the person who manages the subsidiary, and scope of his or her representative au-
thority.
the following documents must be attached to the application:
•
a notarised consent with a specimen of the signature of the person who manages the wholly
owned subsidiary;
•
a copy of the contract between the company and the manager of the wholly owned subsidiary;
•
certificate of merchant registration of the non-resident person;
•
a certified copy of the decision by the competent body on setting up a wholly owned subsidiary
(branch).
the wholly owned subsidiary does not have a legal personality separate from its parent company; it is
part of that company but has a different registered office. nevertheless, the wholly owned subsidiary keeps
business books as a stand-alone merchant, and subsidiaries wholly owned by non-resident persons must
also prepare a balance sheet at the end of the year.
trade representation office
non-resident persons, who or which have the right to carry on commercial business under their na-
tional legislation, may establish trade representation offices in bulgaria, which must be registered at the
bulgarian chamber of commerce and industry (bcci). such representation offices are not legal entities and
may not carry out economic activity. the non-resident person may conclude transactions with resident
persons solely for the needs of a representation office registered by the non-resident, and the provisions of
bulgarian law apply to any such transactions.
the trade representation offices of non-resident persons are mandatorily entered in the bcci trade reg-
ister in pursuance of article 6 (1) of the Encouragement of investment act. in this sense, the bcci decision
on registration of a trade representation office has a constitutive effect. the following documents are re-
quired for registration:
1. an application, completed in a standard form;
2. an official document on the registration of the non-resident person, issued by the relevant competent
authority according to its national legislation;
3. an official document indicating the persons managing and representing the non-resident person, is-
sued by the authority referred to in the foregoing item;
4. a decision of the management body of the non-resident person on the opening of a trade representa-
tion office in the republic of bulgaria;
5. the original of an express notarised power of attorney, granted by the person (or persons) referred to
in item 2 to the person authorised to register and to manage the trade representation office in the republic
72
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
of bulgaria, and the scope of the rights conferred on that person. such power of attorney may alternatively
be presented in an originally certified transcript;
6. original specimen (specimens) of the signature (signatures) of the person (persons) who represents
(represent) the company in bulgaria: by right or by express authorisation, notarised or affixed to a special
declaration in a standard form of the bcci before an authorised employee of the chamber’s trade register
bureau;
7. a registration card for the bcci information system, completed in a standard form;
8. documentary proof of payment of a registration fee, according to the tariff of rates of services Pro-
vided by the bcci (the amount may be paid in cash at the chamber’s cash department or may be remitted
to the chamber’s bank account no. 100 030 811 9, code 62196214 with bulbank).
requirements for authentication and legalisation of the documents:
the documents referred to in items 2 and 3, once issued by the relevant competent authority according
to the national legislation of the non-resident person, must be authenticated by:
•
the ministry of foreign affairs of the issuing state and the consular office of the republic of bul-
garia in that state, or
•
the consular office of the issuing state in the republic of bulgaria, with subsequent certification
by the consular relations directorate of the ministry of foreign affairs of the republic of bulgaria (in the
cases where the documents have not been authenticated by the issuing state), or by another consular of-
fice representing the interests of the issuing state (if the issuing state has no accredited consular office in
the country), with subsequent certification by the consular relations directorate of the ministry of foreign
affairs of the republic of bulgaria.
the documents referred to in items 5 and 6, once notarised in the foreign state, must also be authenti-
cated according to the above-mentioned procedure.
after authentication, the documents must be translated by an authorised bulgarian translator and le-
galised by the consular relations directorate of the ministry of foreign affairs of the republic of bulgaria.
if the documents are issued by a state signatory to the convention abolishing the requirement of le-
galisation for foreign Public documents (the hague convention of 5 october 1961) and bear an original
apostille, they do not require any further certification but only have to be accompanied by a legalised
translation into bulgarian language.
other registrations
both bulgarian and foreign entrepreneurs must register their economic activity carried out in any of the
forms of legal organisations listed above:
•
at the relevant division of the registry agency: for assignment of a standard identification code;
•
at the national revenue agency: upon hiring of employees under an employment contract;
•
at the relevant division of the customs administration: in the cases provided for by the law.
the requirements for company registration in bulgaria were revised and streamlined with the entry
into force of the commercial register act with effect from 1 July 2007. the text of the act is available on
the website of the registry agency, at http://www.registryagency.bg/bg/aboutus/legalfoundation/f142.
html
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
73
ИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА РЕГИОН ПЛОВДИВ
Т ЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА ГРУПА МЕСТНИ ФИРМИ НА
ДЕЛОВО ПЪТУВАНЕ В ЮЖНА КОРЕЯ
Пътуването бе организирано от КОТРА София, Корейска Агенция за Насърчаване на Търговията
и Инвестициите и Търговска Секция на Посолството на Република Корея и Търговско-Промишлена
Камара - Пловдив.
КОТРА София е търговско представителство (branch office) на водещи корейски компании като
осъществявява цялостна маркетингова и рекламна дейност. КОТРА е основен фактор за динамизиране
на двустранните търговски и бизнес отношения между Република Корея и България. Организацията
оказва ефективна подкрепа на българските фирми при посещенията им на изложения в Корея,
организира търговски мисии на корейски компании в България и свързването им с потенциални
български партньори. КОТРА подпомага осъществяването на корейски инвестиции в България. С
ефективната си и многостранна дейност КОТРА привлече за свои партньори компании от всички
сектори на българската икономика.
Възможностите за по-нататъшни взаимни контакти ще бъдат подпомагани от КОТРА или Търговско-
Промишлена Камара – Пловдив, към които интересуващите се фирми могат да насочват запитванията
си: http://kotra.bg; http://pcci.bg
Българската групата , съставена от общо 15 представители на фирми (от тях 5 от Пловдив), посети
търговското изложение g-fair за електроника, идейни разработки, стоки за бита, машини и части.
Изложбената експозиция беше разположена в изложбения център КИНТЕКС в гр. Сеул.
За участниците в българската делегация КОТРА София пое разходите за настаняване, значителна
част от пътните разходи и включи нейните членове в състава на гостите на официалния прием, който
бе даден на 24.09.2009 г. по случай откриване на изложбата.
Изложението застъпи следните теми:
Електроника и електротехника;
Полупроводници;
Осветителни тела и дисплеи;
Автомобилни части;
Информация и комуникации;
Домашна черна техника и цифрова медия;
Информационни и медиини устройства;
Мрежови компютърни продукти;
Потребителски стоки;
Домашни уреди;
Здраве и красота;
Кухненски и други уреди;
Идейни продукти;
Патентовани нови продукти;
76
Пловдивската група пред Телевизионната кула в Сеул – 27.09.2009
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
Изобретени продукти; Промишлени стоки; Машини и индустриално оборудване; Автоматизирани
уреди.
Участниците осъществиха множество индивидуални контакти с местни производители, по
предварително определена и организирана почасова програма, при отлична организация от страна
на домакините .
Септември е месецът в течение на който се провеждат няколко значими търговски събития
в Република Корея - изложението за екологична енергетика и инженеринг EntEch в гр. Бусан и
техническото изложение buYkorEa в гр. Сеул. Фирмите имат възможност да съчетават няколко
изложения с едно пътуване.
Групата посети и едни от най-популярните туристически дестинации на Южна Корея –историческия
град Гьонджу , втория по големина и значение град в стараната – пристанището Бусан, както и
демилитаризираната зона /ДМЗ/. Южна Корея има сушева граница само със Северна Корея. Това е
демилитаризираната зона (ивица, широка 4 км), която се простира по 38-ия паралел от западния до
източния бряг на полуострова. Хиляди войници денонощно охраняват демилитаризираната зона и
от двете страни.
Южна Корея притежава изключителна природа,разнообразна култура и динамична икономика и
е емблематичен пример за ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО. До 60-те години на ХХ в. Южна Корея била аграрна
и икономически слабо развита страна. От 1962 г. насам са реализирани поредица от 5-годишни
планове, които имали за цел да изградят индустрията на страната с помощта на чужди инвестиции и
помощи, най-вече от Япония и САЩ. Между 70-те и началото на 90-те години на ХХ в. южнокорейската
икономика прави огромен скок - нараства с около 9% годишно. В страната се изграждат огромни
индустриални зони в различни обасти - корабостроене, автомобилостроене, високи технологии,
електроника и компютърна индустрия. По-голямата част от индустрията се развива благодарение на
гигантски предприятия – конгломерати като “Самсунг” и “Хюндай”. Големите индустриални центрове
са разположени по крайбрежието, което позволява чрез флота да се внасят необходимите горива
и суровини и бързо да се изнася готовата продукция. Най-голямото пристанище е Бусан - втори по
големина град в страната след столицата Сеул. Южна Корея работи предимно с вносни минерални
суровини , защото собствените й запаси на полезни изкопаеми са сравнително малко. Изключение
правят суровините за циментовата, стъкларската и керамичната промишленост. Южна Корея няма
собствени находища на нефт, но има силно развита нефтопреработваща промишленост от внос на
суровини. Около 38% от електроенергията се произвежда в атомни електроцентрали.
Брутният национален продукт на глава от населението достигна us $10 000. Едни от най-често
цитираните фактори, които обясняват “Чудото на реката Ханганг” са силна държавна подкрепа,
икономическа стратегия, ориентирана към износ, индустриална политика, която акцентира върху
висшите технологии и създаване на високо квалифицирани специалисти.
Представители на Пловдивския бизнес на изложението g-fair
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
Делови разговори с корейски фирми
77
икономически годишник на регион пловдив
ОТРАСЪЛ “ПРОМИШЛЕНОСТ”
BRANCH “INDUSTRY”
“АГРИЯ” АД
“AGRIA” Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ 4004, Ул. “Асеновградско шосе”
Address: PLOVDIV 4004, Asenovgradsko shose str.
Phone: 032/638369, Fax: 032/638377
web: www.agria.bg
Предмет на дейност: производство на пестициди
Main activity: production of pesticides
„АДИ-77” ЕТ
“ADI-77” ET
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. “Белград” 2
Address: PLOVDIV, 2, Belgrad str.
Phone: 032/96 60 42, Fax: 032/96 60 54
web: www.adi-77.com
Предмет на дейност: производство на алуминиеви профили за
дограма, окачени фасади, търговско обзавеждане и стъклопалети
Main activity: production of aluminium profiles and facades, insulating
glass units, commercial equipment
Main activity: Production of perfumes and cosmetic products
“АЛМЕКС 07” ЕООД
“ALMEX” Ltd
Адрес: с. МИРЯНЦИ, обл. Пазарджик
Address: MIRYANTSI Village, Pazardzhik Region
Phone: 0878/119889
Предмет на дейност: пакетиране на ядки, сушени плодове и
подправки
Main activity: packaging of nuts, dried fruit and spices
„АРТИСТИКО” ЕООД
„ARTISTICO” Ltd.
Адрес: гр. Пловдив, ул.”Ген.Данаил Николаев” № 94
Address: 94, General Danail Nikolaev Str. Plovdiv
Phone: 070012999
Web: www.artistico.bg
Предмет на дейност: Производство, дизайн и монтаж на луксозен
и артистичен паркет.
Main activity: Production, design and montage of luxury and art
parquet
“АГРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
          “AGRI BULGARIA” Ltd. “ASSENOVA KREPOST” Plc.
            Адрес: РАДИНОВО Адрес: АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” 2
                   Address: RADINOVO Address: ASENOVGRAD, 2, Ivan Vazov str.
                   Phone: 032/636345, 0318/82844, 048949317, Fax: 0318/82608 Phone: 0331/22320, Fax: 0331/27945
                   Предмет на дейност: преработка и консервиране на плодове и web: www.assenova-krepost.com
                                           зеленчуци Предмет на дейност: производство и търговия с полимерни
                                                Main activity: fruit and vegetable processing and canning продукти
                                                                                Main activity: production and trading with polymeric products
“АИБО-С” ЕООД “АСТЕРА-М” ООД
       “AIBO” Ltd. “ASTERA-M” Ltd
         Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. “Д-р Добрев” 3 Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Брезовско шосе” 32
                      Address: PLOVDIV, 3, D-r Dobrev str. Address: PLOVDIV, 32, Brezovsko shose str.
                      Phone: 032/643111, Fax: 032/643117 Phone: 032/962427, Fax: 032/962427
                      Предмет на дейност: производство на добавки за горива, Предмет на дейност: производство на млени меса и месни
                                            разтворители заготовки
                                                  Main activity: fuel additive, industrial dissolvents Main activity: production of minced meat and meat products
„АКВА ТРИНИТИ” ЕООД „АТАНАС ДРАГИЕВ” ЕТ
          “AQUA TRINITI” Ltd “ATANAS DRAGIEV” ET
            Адрес:ПЛОВДИВ, Ул. “Георги Трингов” 9 Адрес: КРИЧИМ, ул. „Лиляна Димитрова” 24
                           Address: PLOVDIV, 9, Georgi Tringov str. Address: KRICHIM, 24, Liliana Dimitrova str
                           Phone: 032/906 966 Phone: 0876 20 81 61
                           web: www.aquaklisura.com Предмет на дейност: търговска дейност
                           Предмет на дейност: бутилиране на вода и безалкохолни напитки Main activity: Trade activity
                                                     Main activity: bottling of water and soft drinks 
„АКВИС-91-ИВАН СТОИЧКОВ” ЕТ
“AKVIS-91-IVAN STOICHKOV” ET
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. “Стоян Заимов” 22
Address: PLOVDIV, 22, Stoyan Zaimov str.
Phone: 032/960 740, Fax: 032/967 550, e-mail: akvis@mail.bg
Предмет на дейност: пакетаж на хранителни стоки
Main activity: packing of foodstuffs
“АЛАДИН-ХЛЯБ” ООД
“ALADIN-HLYAB” Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. “Брезовско шосе”, 180
Address: PLOVDIV, 180, Brezovsko chausse str.
Phone: 032/96 37 98, e-mail: aladin_strateva@abv.bg
Предмет на дейност: производство на хляб и хлебни изделия
Main activity: production of bread and paste products
“АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
“ALEXANDRIS ENGINEERING” Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. „Кукленско шосе” 28
Address: PLOVDIV, 28 Kuklensko chausse str.
Phone: 032/607540, Fax: 032/676221
web: www.alexandris.gr
Предмет на дейност: производство на нестандартни елементи за
ХВП промишленост
Main activity: production of non-standard elements for the food
industry
АЛЕН МАК АД
ALEN MAK Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. „Васил Левски” 148
Address: PLOVDIV, 148, Vasil Levski str.
Phone: 032/650246, Fax: 032/953366, web: www.alenmak.bg
Предмет на дейност: Производство на парфюми и тоалетни
продукти
78
“АТАРО КЛИМА” ЕООД
“ATARO KLIMA” Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Васил Левски” 272
Address: PLOVDIV, 272, Vasil Levski str.
Phone: 032/620621, Fax: 032/620621
web: www.ataro.bg
Предмет на дейност: производство на промишлено хладилно и
вентилационно оборудване
Main activity: manufacture of industrial freezing and ventilation
equipment
“АХМАТОВО” ООД
“AHMATOVO” Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул.“Райко Даскалов” 44, ет. 2
Address: PLOVDIV, 44, Raiko Daskalov str.
Phone: 032/636 530, Fax: 032/636 531
e-mail: office@tashkov.com
Предмет на дейност: производство и бутилиране на вино
Main activity: production and bottling of wine
“БАЛКАНКАР РЕКОРД” АД
“BALKANCAR RECORD” Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, “Кукленско шосе” 17
Address: PLOVDIV, 17, Kuklensko chausse str.
Phone: 032/695050, Fax: 032/692753
web: www.balkancar-record.com
Предмет на дейност: производство на мотокари, резервни части,
сервизна дейност
Main activity: production of forklift trucks, spare parts, maintenance
“БАЛКАН МД” ООД
“BALKAN MD” Ltd
Адрес: с. ЗВЪНИЧЕВО, обл. Пазарджик
Address: ZVANICHEVO Village, Pazardzhik Region
Phone: 03521/22 35, 0888/493 671, Fax: 03521/22 35
Предмет на дейност: сушене на плодове и зеленчуци,
производство на млян червен пипер
Main activity: drying of fruit and vegetables; production of ground
red pepper
“БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД
“BELLA BULGARIA” Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Момчил войвода” 9
Address: PLOVDIV, 9, Momchil voyvoda str.
Phone: 032/606303, Fax: 032/606444
web: www.bella.bg
Предмет на дейност: производство на тестени изделия и
замразени изделия от бутертесто
Main activity: production of dough, dough semi-manufactures goods
and finished products
„БЕНДИДА 66” ЕООД
“BENDIDA 66” LTD
Адрес: ПЪРВОМАЙ, Ул. “Славейков” 7
Address: PARVOMAY, 7, Slaveykov str.
Phone: 0336/52 59, Fax: 0336/52 59, e-mail: bendida@abv.bg
Предмет на дейност: възпроизвеждане на националното знаме на
Република България, шиваческа дейност
Main activity: reproduction of the national flag of Bulgaria, tailoring
“БИОКОНС” ООД
“BIOCONS” Ltd
Адрес: С. КАТУНИЦА, Ул. “Господин Николов” 26
Address: KATUNITSA village, 26, Gospodin Nikolov str.
Phone: 0888 70 83 15, e-mail: biocons@abv.bg
Предмет на дейност: производство на зеленчукови, плодови
консерви, нектари, гъбопроизводство
Main activity: Production of vegetable and fruit cans, nectar,
mushrooms
“БЛАГА ВЕСТ” ЕООД
“BLAGA VEST” Ltd
Адрес: СЪЕДИНЕНИЕ, Ул. “Велико Търново” 29
Address: SAEDINENIE, 29, Velito Tarnovo str.
Phone: 0318/2 36 82
Fax: 0318/2 36 81
e-mail: pi-mi@abv.bg
Предмет на дейност: производство на сладкарски изделия
Main activity: Production of confectionery
„БОРД АКТУАЛ” ООД
“BORD ACTUAL” Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. „Цар Борис Трети Обединител” 60
Address: PLOVDIV, 60 Tzar Boris Treti Obedinitel str
Phone: 032/908901, e-mail: popch@abv.bg
Предмет на дейност: производство на домакинско фолио,
управленски услуги
Main activity: Household foil production; management services
“БОСТЪН-8” ЕT
“BOSTAN-8” ET
Адрес: ПЕЩЕРА, Ул. “Михаил Такев” 37
Address: PESHTERA, 37, Mihail Takev str.
Phone: 0888/928 316
Предмет на дейност: производство на хляб, закуски и сладкарски
изделия
Main activity: production of bread and confectionery
„БРАТЯ ГАРАБЕДЯН 1” ООД
“BRATIA GARABEDIAN 1” Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. „Гергана” 3
Address: PLOVDIV, 3, Gergana str.
Phone: 0325/962520, Fax: 032/969570, e-mail: garabedyan@mail.bg,
Web: www.arax90@mail.bg
Предмет на дейност: производство и търговия със сладкарски
изделия
Main activity: confectionery products production and trade
“БРАТЯ КЪРТЕВИ” ООД
“BRATIA KARTEVI” Ltd.
Адрес: РАДИНОВО, Пловдивска област
Address: RADINOVO, Plovdiv region
Phone: 0318/ 83213, Fax: 0318/83103, web: www.bratiakartevi.com
Предмет на дейност: производство на месо и месни продукти
Main activity: production of meat and meat products
“БРИЛЯНТ” АД
“BRILLIANT” Plc
Адрес: ПЛОВДИВ, бул. “Цар Борис III Обединител” 40
EвропеЙски инФормаЦионен и иноваЦионен ЦенТЪр - пловдив
Economical YEarbook of Plovdiv rEgion
Address: PLOVDIV, 40, Tsar Boris III Obedinitel blvd.
Phone: 032/692466, Fax: 032/670576
web: www.brilliant-bg.com
Предмет на дейност: производство на дамска конфекция
Main activity: production of ladies` ready-made garments
“БУЛГАРКОНФ” АД
“BULGARCONF” Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Коматевско шосе” 92
Address: PLOVDIV, 92 Komatevsko shose str.
Phone: 032/672368
Предмет на дейност: производство на облекло, без работно
Main activity: production of garment
“БУЛДАРА” ООД
“BULDARA” Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. “Ген. Скобелев” 4
Address: PLOVDIV, 4, Gen. Skobelev str.
Phone: 032/26 36 94, e-mail: stanimir_van@abv.bg
Предмет на дейност: производство на глицеридни масла
Main activity: Production of glyceride oils
„БУЛМЕД 2002” ЕООД
“BULMED 2002” LTD
Адрес: РАКОВСКИ, ул.”Опълченска” № 5
Address: RAKOVSKI, 5, Opalchenska str.
Phone: 0887979322
Предмет на дейност: Производство и разфасовка на пчелен мед
Main activity: Production of honey
“БУЛНАТС” ЕООД
“BULNUTS” Ltd.
Aдрес: гр. САДОВО, Ул. “Кирил и Методий” 20
Address: SADOVO, 20, Kiril i Metodii str.
Phone: 0899/809 201
Предмет на дейност: производство и търговия с ядки
Main activity: production and sale of nuts
“БУЛСАФИЛ”ЕООД
“BULSAFIL ” Ltd.
Адрес : ПЛОВДИВ, бул. „Руски” 77, вх. В, ет. 1 ап. 1
Address: PLOVDIV, 77, Ruski blvd., еntry V, fl.1, ap.1
Phone: 032/603100, Fax: 032/603101, e-mail: info@safil.it
Предмет на дейност: производство на прежди
Main activity: production of worsted wool
Main activity: production of LPG gas bottles and cutting tools, casting
of materials, production of bearings and assemblies
“ВАНДA И КО” ООД
“VANDA & KO” Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, Ул. “Кедър” 16
Address: PLOVDIV, 16, Kedar str.
Phone: 032/994629, Fax: 032/994629, e-mail: vantea@abv.bg
Предмет на дейност: производство на хранителни продукти
Main activity: production of foodstuff
“ВАТТС МТБ” ЕАД
“VATTS MTB” Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ЖК Тракия, Индустриална зона
Address: PLOVDIV, Residential quarter Trakia, Industrial zone
Phone: 032/605303, 605300, Fax: 032/605301
Предмет на дейност: производство на уреди и апарати за
измерване, проверка, изпитване
Main activity: manufacture of measuring equipment
“ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД
“VENTONI COSMETICS” Ltd.
Адрес: РУДОЗЕМ, ул. “Васил Априлов” 31
Address: RUDOZEM, 31, Vasil Aprilov str.
Phone: 0306/3264, Fax: 0306/3166, e-mail: ventoni@vip.bg
Предмет на дейност: производство на козметика
Main activity: production of cosmetics
“ВЕРТИКАЛ” АД
“VERTICAL” Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Райко Даскалов” 44
Address: PLOVDIV, 44, Rayko Daskalov str.
Phone: 032/65900, Fax: 032/659028
Предмет на дейност: производство и бутилиране на вино
Main activity: production and bottling of wine
„ВЕСТА ТРЕЙДИНГ” ООД
“VESTA TRADING” Ltd.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. „Коматевско шосе” 73B
Address: PLOVDIV, 73V, Komatevsko shosse str.
Phone: 032/674151, Fax: 032/674151, e-mail: vesta_pl@abv.bg
Предмет на дейност: производство на ядки
Main activity: Nuts production
“БУЛТЕКС 99” ЕООД “ВИ&РУС” ООД
        “BULTEX 99” Ltd “VI&RUS” Ltd.
          Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Карловско шосе” 8 Адрес: ПЛОВДИВ, пл.Гроздов пазар 2
                         Address: PLOVDIV, 8, Karlovsko chausse str. Address: PLOVDIV, 2, Grozdov Pazar sq.
                         Phone: 032/909 700, Fax: 032/909 709 Phone: 032/634158, Fax: 032/622127
                         e-mail: gluhov@bultex99.com, web: www.bultex.com web: www.vrlift.com
                         Предмет на дейност: производство на работно облекло Предмет на дейност: производство на дизелови и ел.кари и
                                               Main activity: production of workclothes платформи
                                                                        Main activity: production of diesel and electrical forklift trucks and
                                                                       platforms
“БЪЛГАРСКА ГЪБА 1” ООД “ВИЗИ-90 ЙОРДАНКА ИВАНОВА” ЕТ
          “BULGARIAN MUSHROOM 1” Ltd “VIZI-90 - JORDANKA IVANOVA” ET
            Адрес: ПЛОВДИВ, Бул. “Шести септември” 160, ет. 2, ап. 18 Адрес: ПЛОВДИВ,ж.к.Тракия, бл.201 в, вх.А, ет.8, ап.22
                               Address: PLOVDIV, 160, Shesti septemvri blvd., fl. 2, ap. 18 Address: PLOVDIV, residential quarter Trakia, bl. 201-V, entr A, floor
                               Phone: 032/623 300, Fax: 032/623 302 8, ap.22
                               e-mail: bulgerian.mushroom@abv.bg Phone: 0888 93 11 82, Fax: 032/28 50 01
                               Предмет на дейност: производство и търговия на култивирани Предмет на дейност: производство и търговия с бебешко и детско
                                                        гъби облекло
                                                          Main activity: Production and trade in cultivated mushrooms Main activity: production and sale of baby and children’s garments
“БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА” АД “ВИКО-93-КОСТАДИН ДИМЧЕВ” ЕТ
                “BULGARIAN INDUSTRIAL GROUP” Plc “VIKO-93-KOSTADIN DIMCHEV” ET
                  Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Кукленско шосе, 23 Адрес: АСЕНОВГРАД, бул. “Ал. Стамболийски” 45
                                 Address: PLOVDIV, 23, Kuklensko shosse str. Address: ASENOVGRAD, 45, Al. Stambolijski blvd.
                                 Phone: 032/657 080 Phone: 0331/ 4 73 06
                                 Fax: 032/657 087 e-mail: neviko@abv.bg
                                 e-mail: big@evrocom.net; www.big97.com Предмет на дейност: производство на захарни изделия – бонбони
                                 Предмет на дейност: производство на машини и инструментална Main activity: Production of candies
                                                          екипировка ; производство на промишлен софтуер 
                                                                              Main activity: production of industrial software 
„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД
“VAZOVSKI MASHINOSTROITELNI ZAVODI” Plc
Адрес: СОПОТ, ул.”Иван Вазов” 1
Address: SOPOT, 1, Ivan Vazov str.
Phone: 03134/3071, Fax: 03134/4005, e-mail: office@vmz.bg
Предмет на дейност: производство на газови бутилки и режещи
инструменти, леене на материали, производство на лагери и
лагерни възли
“ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО”
“WINE CELLAR BREZOVO”
Адрес: БРЕЗОВО, ул. “Марин Домузчийски” 2
Address: BREZOVO, 2, Marin Domuzchijski str.
Предмет на дейност: производство на вино и алкохолни напитки
Main activity: production of wine and alcoholic drinks
“ВИНАРСКА ИЗБА БРЕСТОВИЦА” ООД
“VINARY HOUSE BRESTOVITZA” Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. Дружба 15
httP://www.EntErPrisE-EuroPE-nEtwork.bg
Address: PLOVDIV, 15, Druzhba str.
Phone: 032/64 07 71: 0889 555 622
e-mail: bendidawine@abv.bg
Предмет на дейност: производство и търговия с вино
Main activity: production and trade in wine
“ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР” ООД
“VINERY ESTATE DRAGOMIR” Ltd
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. “Братя Миладинови” 34, ет.5
Address: PLOVDIV, 34, Bratia Miladinovi str., floor 5
Phone: 0888/325830, e-mail: enolog_bg@abv.bg
Предмет на дейност: производство и бутилиране на вино
Main activity: production and bottling of wine
“ВИНАРСКА КЪЩА БОНИНИ” ООД
“WINE HOUSE BONINI” Ltd
Адрес: с.БРЕСТОВИЦА, обл. Пловдив, Ул. “Тургенев” 12
Address: BRESTOVITSA Village, Plovdiv Region, 12, Turgenev str.
Phone: 03142/30 60, 03224/41 682
Предмет на дейност: производство и търговия с вино
Main activity: production and trade in wine
“ВИНЗАВОД” АД
“WINERY” Plc.
Адрес: АСЕНОВГРАД, бул. “България” 75
Address: ASENOVGRAD, 75, Bulgaria blvd.
Phone: 0331/62531, Fax: 0331/28053
Предмет на дейност: производство на вино и спиртни напитки
Main activity: production of wine and spirits
„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АД
“VINPROM PESHTERA” Plc.
Адрес: ПЛОВДИВ, ул. „Брезовска” 126
Address: PLOVDIV, 126, Brezovska str.
Phone: 32/41685, Fax: 032/606906, e-mail: office@peshtera.com
Предмет на дейност: производство на спиртни напитки
Main activity: production of alcoholic drinks
“ВИТ-90” ET
“VIT-90” ET
Адрес: ПАЗАРДЖИК, Ул. “Райко Даскалов” 2
Address: PAZARDZHIK, 2, Rayko daskalov str.
e-mail: wit_9@abv.bg
Предмет на дейност: сладкарство
Main activity: Confectionery
“ВИТАЛ” ООД
“VITAL” Ltd.
Адрес: ПЪРВОМАЙ, ул.”Ал.Стамболийски” 30
Address: PARVOMAI, 30, Al.Stambolyisky str.
Phone: 0336/3108
web: www.vital-bg.com
Предмет на дейност: Производство на кетчуп, горч Vodolei str.ица,
майонеза и други сосове
Main activity: Production of ketchup, mayonnaise, mustard and other
dressings
 davido.extraxim@gmail.com