За успеха на
e nterprise europe
вашия бизнес
enterprise europe
Искате да излезете на нови пазари
Търсите бизнес партньори
Имате нужда от нова технология
Потърсете нашите услуги:
www.enterprise-europe-network.bg
ЕС на
Вашия праг
Малките фирми често не разполагат с необходи-
мите ресурси за наблюдение на различните програми на
ЕС, не винаги могат да оценят потенциала за иновации
и пазара на техните продукти или да изследват новите
бизнес възможности.
Enterprise Europe Network предлага решение на тези
проблеми. Това е най-голямата мрежа в Европа с:
	 •		570	партньорски	организации;
	 •		44	страни;
	 •		4000	съветници;
	 •		информация	и	услуги	за	2,5	млн.	МСП
Мрежата	 предоставя	 висококачествени	 услуги	 на	 МСП:	
информация за политиките, програмите и законодател-
ството	на	ЕС,	търсене	на	бизнес	партньори	и	бази	данни	
за сътрудничество, посредничество за трансфер на тех-
нологии и знания, информационни материали, индиви-
дуални посещения на място във фирмите, инструменти
за	 включване	 на	 МСП	 в	 процеса	 на	 изготвяне	 на	 евро-
пейските	политики,	помощ	за	участие	на	МСП	в	европей-
ската научноизследователска дейност.
По	 принципа	„No	 wrong	 door“	 (Без	 погрешна	 врата)	 и	
принципа	на	близост,	МСП	от	целия	ЕС	получават	помощ	
на	местно	равнище	от	всеки	партньор	на	мрежата	или	се	
пренасочват към най-подходящия доставчик на услуги.
Всичко за мрежата:
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu и
www.enterprise-europe-network.bg
Потърсете нашите услуги!
Какво ще направи
Актът за малкия
бизнес за Вас?
•	 Създава	 среда,	 в	 която	 предприемачи-
те могат да преуспяват и предприемчивостта се
възнаграждава.
•	 Изготвя	разпоредби	в	съответствие	с	принципа	
„Мисли първо за малките!“.
•	 Създава	готовност	от	страна	на	държавните	ад-
министрации да откликват на нуждите на МСП.
•	 Приспособява	механизмите	за	провеждане	на	
публичната политика към нуждите на МСП.
•	 Улеснява	достъпа	на	МСП	до	финансиране.
•	 Предоставя	помощ	на	МСП	с	цел	да	се	възползват	
в по-голяма степен от възможностите, които
предлага единният пазар и пазарите на трети
страни.
•	 Насърчава	всички	фор-
ми на иновация.
•	 Създава	възможност	
за МСП да превърнат пре-
дизвикателствата на околна-
та среда във възможности.
В	контекста	на	световната	финансова	и	икономическа	криза	малките	
и средни предприятия, които представляват гръбнака на европейската
икономика	с	дял	99%	от	общия	брой	предприятия	в	EС,	играят	важна	
роля	в	стратегията	за	постигане	на	устойчив	растеж.	Кризата	осезаемо	
засегна и българската икономи-
ка, като според есенната прогноза
за	2009	–	2011	г.	на	Европейската	
комисия спадът се очаква да про-
дължи	и	през	2010	г.
Бизнес	средата	на	МСП	вари-
Микропредприятия:
ра значително според региона и
1	-	9	служители		и	годишен	оборот	до	3,9	
сектора, в който те работят. Това
млн. лв.
обективно налага политиката
Малки предприятия:
10	-	49	служители		и	годишен	оборот	до	
спрямо тях в рамките на ЕС да
19.5	млн.	лв
бъде изключително гъвкава и адаптивна в унисон с принципа на
Средни предприятия:
субсидиарност.	Конкретен	пример	за	подобен	гъвкав	подход	е	Актът	
50	-	249	служители		и	годишен	оборот	до	
за	малкия	бизнес,	предложен	от	Комисията,	подкрепен	през	2009	г.	
97.5	млн.	лв.
от държавните и правителствените глави на ЕС и Европейския пар-
Големи предприятия:
ламент.	Актът	признава	централната	роля	на	МСП	за	икономиката	
250	и	повече	служители
на Съюза и за пръв път дава принципи и насоки на прилагане на
политиката на ниво ЕС и държавите-членки.
През	2010	г.	Европейската	комисия	възнамерява	да	представи	обновена	“Лисабонска	стратегия”	
за	периода	до	2020	г.	Предложението	се	очаква	да	даде	насока	за	развитие	на	всички	основни	поли-
тики, свързани със социално-икономическото развитие на Съюза, включително и по отношение на
малките	и	средни	предприятия.	В	момента	тече	широка	дискусия	в	рамките	на	ЕС	относно	насоките	
на обновената стратегия и мога
да насърча представителите на
българския бизнес да се включат
активно в нея.
Микропредприятия	-	91,5%
•	 	99,8%	от	всички	европейски	
Критериите
на ЕС
МСП в европейската икономика
За повече информация посетете:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/
sba_en.htm
Европейски портал за МСП:
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_bg.htm
Малки предприятия	-	7,3%
Средни предприятия	-	1,1%
Големи предприятия	-	0,2%
предприятия
•	 	осигуряват	67,1%	от	работните	места	
в частния сектор
•	 	осигуряват	над	80%	от	трудовата	
заетост в някои промишлени сектори,
като производство на метални изделия,
строителство и мебелно производство
Зинаида Златанова
Ръководител	на	
Представителството	на	
Европейската комисия в
България
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
За мен е удоволствие да се обърна към представителите на мал-
ките и средните предприятия в България, на които всички разчита-
ме да изведат страната от икономическата криза.
Популярно е да се казва, че вие сте "гръбнакът на икономиката".
Но това не е просто клише. МСП съставляват 99.7% от всички пред-
приятия в страната. Заетите в тях са 62% от заетите в цялата иконо-
мика. Те генерират приблизително 40% от БВП в страната. Ето защо
вниманието на правителството и мерките за подкрепа на тяхната
работа са от особена важност за икономическия ни просперитет.
Усилията на правителството в тази посока са насочени към сти-
мулиране на конкурентоспособността, възстановяване на диалога
с представителите на бизнеса и намаляване на административните пречки пред него.
Оперативната програма "Конкурентоспособност" е един от основните инструменти за реализи-
ране на правителствената политика за малките и средните предприятия. Индикативната програма
за 2010 г. предвижда стартирането на нови 13 процедури с общ бюджет около 460 млн. евро. В
подкрепа на МСП ние в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, заедно с евро-
пейските ни партньори, стартирахме процедура за създаване на фондове за рискови инвестиции
по инициативата Jeremie.
Една от основните ни задачи е намаляването на административните пречки пред бизнеса. В тази
връзка Министерският съвет прие проектозакон за дейностите по предоставяне на услуги, който
предвижда създаването на Единно звено за контакт на компаниите с администрацията. Разработена
е и позиция по въвеждане на дефиниция за микропредприятия в Закона за счетоводството. Фирмите,
попадащи в тази дефиниция ще бъдат освободени от задължението да съставят годишен финансов
отчет. Търсим възможност исканата данъчна и счетоводна информация от фирмите да се подава на
едно място и служебно да се разпространява към НАП, НОИ, НСИ, Агенция по вписвания и останалите
заинтересовани страни. В ход е и разработването на Национален план за действие по Програмата на
Европейската комисия за намаляване на ненужния административен товар. Редуцирането до разу-
мен брой на лицензионните и разрешителните режими е от основно значение за премахването на
административните пречки и намаляването на корупционния натиск пред бизнеса.
Ние сме убедени, че реализирането на политиката на Министерството на икономиката, енерге-
тиката и туризма по отношение на МСП ще доведе до подобряване на бизнес средата и стабилен
икономически растеж.
Желая ви ползотворна работа, за да успеем заедно да позиционираме малките и средните пред-
приятия на вътрешния и на международните пазари!
Трайчо Трайков
Министър на икономиката, енергетиката и туризма
1
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
2
От началото на 2008 г. двете най-големи мрежи на ЕК за консултиране
на бизнеса, с повече от 10 годишна история (Мрежата на Европейските
иновационни центрове и Мрежата на Евро инфо центровете), обединиха
усилия и вече работят като "Мрежата за предприятия" на ЕК - Enterprise
Europe Network. Европейската комисия разглежда Enterprise Europe
Network (EEN) като важна европейска и национална обществена услуга
в областта на иновациите, трансфера на технологии и подпомагането
на МСП на европейско и национално равнище и като ключов елемент
за реализиране на целите на Лисабонската стратегия на макро и
микро равнище. Тя е
Подкрепата ни за
основният инструмент
бизнеса и науката в България
на ЕК за провеждане на политиката й за
• През първите 18 месеца от функционира-
подпомагане на МСП.
нето на мрежата в България тя е организирала или
Всички предприятия, научноизследователски
е взела участие в организирането на 217 събития с
общо 5785 участника – представители на МСП, из-
организации и институции имат равни въз-
следователски организации, посреднически орга-
можности за достъп и ползване на услугите на
низации, държавна администрация и др. В голяма
мрежата – няма секторни или териториални
част от тези събития е предоставяна информация по
ограничения или преференции.
конкурсите на Оперативните програми с участието
на лектори от МИЕТ и ИАНМСП.
Мрежата в България предлага целия спектър
• 1436 клиента са получили специализирани съ-
от услуги за бизнеса, които се предлагат и от
вети, свързани с финансиране на бизнеса им, участие
европейската мрежа, както и допълнителен набор
в европейски програми, търсене на бизнес и техно-
услуги, специфични за страната ни – информация
логични партньори.
• 335 производствени фирми са посетени и
за участие на фирмите в Оперативните програми;
консултирани на място, а в 80 от тях са проведени
специфични финансови източници и инструменти;
обстойни технологични анализи и оценки на състо-
проблеми, свързани с прилагане на европейски
янието им.
стандарти и много други теми, произтичащи от
• Мрежата е разпространила общо 199 български
бизнес и технологични оферти и заявки. 26 българ-
членството на България в ЕС.
ски организации подписаха договори с чуждестранни
Мрежата покрива цялата територия на
партньори – 17 за трансфер на нови технологии и про-
страната с 12 офиса в София, Враца, Русе, Добрич,
дукти, 4 търговски споразумения и 5 партньорства по
Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Сандански.
проекти по рамковите програми на ЕС.
• Мрежата издава информационния бюлетин
Ние сме готови да ви подкрепим –
"ВЕСТИ – иновации и бизнес", разпространяван в
потърсете нашите услуги!
цялата страна.
• Активиран е и работи успешно сайтът на EEN
– България: www.enterprise-europe-network.bg, по-
сетен повече от 8,5 милиона пъти.
Ангел Милев
Координатор на Enterprise Europe
Network – България
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Намерeте нови партньори и пазари
Ако търсите нови пазари, Enterprise Europe Network ще ви помогне да постигнете целта си по-
лесно. Експертите на мрежата ще ви съдействат да намерите търговски партньори в други страни,
в зависимост от целите и интересите ви. Експерти и консултанти на мрежата посещават фирмите
и помагат да се определят точно търсеният тип партньор, видът партньорство и съответно тър-
сеното или предлагано технологично решение.
Така изготвените технологични и бизнес профи-
Бизнес без граници
ли се разпространяват чрез мощни бази данни
до фирми от и извън ЕС.
Европейският
Вашият технологичен или бизнес профил може
информацио нен
да е насочен към конкретни страни и да търси
и ино вацио нен
к лиенти или партньори от точно определени
център – Сандан-
сектори на промишлеността. Вашите EEN кон-
ски към EEN
султанти обработват постъпилите интереси към
- България в съ-
вашите технологични и бизнес профили, про-
трудничество с Бизнес иновационен цен-
веряват достоверността на информацията и ви
тър – Серес организираха бизнес визита на
предоставят при необходимост помощ по време
български предприемачи в Гърция. Целта
на кореспонденцията и преговорите. Всяка тър-
бе обмен на опит, създаване на партньор-
говска информация, която фирмата предоставя
ства и развитие на сътрудничеството от
на консултанти от мрежата и определя като по-
двете страни на границата. По време на по-
верителна, се третира като такава.
сещението представителите на фирмите от
Най-голямата сила на мрежата EEN е в броя
България се запознаха с производствените
организации и специалисти, които я съставляват.
и управленски процеси в гръцките фирми,
Нашите експерти ползват добрия бизнес етикет,
притежаващи солиден опит в работата с
съчетан със задълбочено познаване на местния
финансови инструменти, осигурявани от
пазар.
програмите на ЕС.
Финландската бижутерийна компания Kaipaus,
Представители на центъра в Серес споде-
например, намери френски партньор, след като
лиха опит и в семинара в България "Разра-
се свърза с EEN в Турку. Контактите, които спе-
ботване на успешни проектни предложения
циалистите от мрежата създават по време на
за кандидатстване по програмите на ЕС в под-
технологична и бизнес борса с колегите си от
крепа на бизнеса", в който участваха предпри-
Търговската камара в Париж, полагат основите
емачи от 28 МСП от Благоевградска област.
на успешно партньорство.
3
Enterprise
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
EEN ни отвори пътя към пазара
Фирма "Астроида" ООД
Фирмата произвежда телеподаващи устройства за заваръчни апарати.
С въвеждането на машини с цифрово-програмно управление и софтуер
за програмно осигуряване предприятието разширява производството
с широкоспектърна механична обработка на детайли, възли и изделия.
През 2008 г. фирмата участва на Пловдивския панаир с помощта на EEN
към Търговско-промишлена палата – Стара Загора.
4
Коста Терзиев - управител на "Астроида" ООД:
Търсейки форуми за изява на нашата компания, намерихме информация на сайта на Търговско-
промишлената палата - Стара Загора за кооперационна борса в областта на ВЕИ и екологията.
Дотогава не бяхме участвали на такъв вид срещи, но експертите от EEN – Стара Загора ни направиха
бизнес профил, с който се регистрирахме за участие. Регистрацията става лесно, от нас се искаше
единствено да предоставим обща информация за фирмата, главни насоки на нашите интереси
и възможности. Тъй като целият процес е електронен, след като всички участници се бяха ре-
гистрирали, ние получихме индивидуален график с точно определено място и час на срещата с
компаниите, с които бяхме заявили желание за контакт, а и с такива, които от своя страна имаха
интерес към нас. По този начин участието ни беше улеснено и имахме време да се подготвим за
самите бизнес преговори.
Организацията беше изключително професионална и което е по-важно, директно насочена
към самите участници. Екипът на мрежата оказваше необходимата помощ на всеки. В резултат
на контактите нашата компания замина на тридневно обучение в Германия, което изключително
много ни помогна за ориентация на пазара на ВЕИ. По време на него беше организирана специална
обиколка на производствените съоръжения на Blue Group, а и на заводи на световно известни
компании като Fronius International GmbH и Schletter Inc. GmbH. Дори сертификат ни издадоха. След
като се върнахме от Германия, смея да твърдя, вече имаме нужната информация и международна
подкрепа за повишаване на нашата конкурентоспособност на българския пазар. Благодарение на
ЕИИЦ - Стара Загора сме в състояние да развием фирмата си в тази насока.
Искам да посъветвам българските предприемачи да следят редовно новините, които мрежата
EEN публикува и да се възползват като нас от многобройните услуги, предлагани от нея.
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Практически съвети за бизнеса
Опитните специалисти на мрежата предлагат индивидуална помощ, съобразена с конкретните
цели и желания на фирмите и научноизследователските организации. Консултантите й посещават
фирмата, за да може заедно с управленския екип да се определят конкретните нужди на произ-
водството, на базата на което ще се формират предложенията за по-нататъшна стратегия,
инструменти за търсене на потенциални партньори, като се обърне внимание на защитата на
интелектуалната собственост. Enterprise Europe Network организира около 12 000 брокерски
мероприятия и фирмени мисии всяка година. Често те се провеждат по време на големи търговски
панаири. Такива събития помагат на фирмите да се срещнат с потенциални партньори.
Особено ползотворно се оказва за българската фирма "Сола" ООД участието й в брокерските дни
Solar Tech във Верона, Италия. С помощта на EEN – Враца е установено партньорство с френската
компания Conexia Energy и се стига до създаване на джоинт венчър между двете фирми.
Успешни делови контакти
5
По време на Есенния технически панаир в Пловдив през 2009 г. EEN –
България организира технологична и бизнес кооперационна борса. Тя
даде възможност на фирми и научноизследователски организации от 9
европейски страни да проведат предварително уговорени двустранни
срещи в търсене на технологично и бизнес партньорство.
"В деня за двустранни срещи се включиха 60 фирми и организации от България, Италия, Чехия,
Турция, Русия, Унгария, Германия, Румъния и Македония – сподели представителят на мрежата
Калин Мутафчиев от фондация ПИК. Възможността да се запознаят с технологичните и бизнес
профили на останалите участници месец преди самите срещи позволи на фирмите да използват
максимално бизнес контакта, като обсъдят различни възможности за партньорство".
Пак през 2009 г. консорциумът Bridge Economies (EEN – Италия) в сътрудничество с фонда-
ция ПИК (EEN – България) проведоха Международни дни за бизнес срещи в сферата на ВЕИ
и енергийната ефективност в рамките на изложението EnergyMed в Неапол. България бе
представена от 4 фирми и 2 организации. Авангарден проект за енергийно ефективно стро-
ителство – EYE Ecology Economy, представи Лина Янчева от East Trade Ltd. Той включва ново
виждане за строителство и управление на сгради по отношение на оптималното ползване на
енергията и управление на отпадъците.
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Технологиите срещат бизнеса
Ако имате нужда от определена технология или иновация, за да стане вашият бизнес завършен,
или от бизнес приложения за вашата технология, Enterprise Europe Network ще ви помогне.
Използвайки най-голямата европейска база данни за авангардни технологии, съдържаща около
8000 технологични профила, мрежата свързва науката и бизнеса.
Саймън Поулсен от EEN – Дания обяснява: "През последните няколко месеца всяка една от
седемте фирми, използвали базата данни, стигна до успешно партньорство. Например, една
от тях разработва софтуерни програми за измерване моделите на поведение на рибите. В
тази сфера пазарът не е голям, но ние успяхме да я свържем с група, която се нуждае от тази
разработка. "
Влезте в най-голямата база данни
6
Базата данни се актуализира с нови профили ежеседмично. "Свържете се със своя консул-
тант от мрежата, за да се абонирате и получавате безплатни електронни известия за новите
технологични оферти" – съветва консултантът на мрежата Деница Маринова. На сайта на
EEN – България www.enterprise-europe-network.bg се публикуват оферти и заявки за нови
технологии и бизнес партньорство от цяла Европа. Резюмета с предложения за бизнес или
технологично сътрудничество се подбират от двете бази данни на мрежата, които съдържат
общо над 11 000 записа.
На страницата офертите се публикуват като кратка информация на български език със специ-
фичен идентификационен номер. При интерес към определена оферта е необходимо да се по-
пълни формуляр за запитване и се изпрати по
електронна поща до екипа на мрежата, който
осъществява връзка с авторите на офертата и
предоставя координатите на българската ор-
ганизация. При взаимен интерес потенциал-
ните партньори започват самостоятелни или
със съдействието на екипа на мрежата пре-
говори, които могат да завършат с различни
видове споразумения за сътрудничество.
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
В орбитата на Сатурн
"Сатурн Инженеринг" ООД разработва и произвежда индустриална и медицинска техника, спе-
циализиран софтуер, предлага пълна гама от инженерингови услуги. Сертифицирана е по ISO
9001:2000 и е участвала в проекти по Шеста рамкова програма на ЕК и Националния иновационен
фонд. Фирмата е носител на всички възможни награди за Иновативно предприятие на годината,
а през 2009 г. получи Специалната награда на журито. Иновативните продукти, които тя създава,
вече заемат значителен дял в приходите й.
През 2009 г. е завършена и сертифицирана машина за отливане на метали и сплави за зъботех-
никата. При нея леенето се извършва под наля-
ЕЕN с решаващо значение
гане и това е световна иновация. Изделието се
приема много добре на пазара, вече се продава
Спас Спасов
в България, САЩ, Европа, преговаря се с дистри-
- управител на
бутори от Азия и Близкия Изток. За фирмата ино-
"Сатурн Инже-
вациите са жизнено необходими, защото й дават
не ринг" ООД,
предимство на пазара, но освен това стимулират
раз казва: "Най-
развитието и на клиентите й, за които се разра-
важният резултат
ботват иновативни продукти. Те помагат на фир-
от реализацията
мите да спестят разходи за производство и мо-
на тези проекти
билизират ресурс за справяне с кризата. Затова
е финансовият,
вече се планират следващите нови разработки,
но не по-малко
участия в проекти и партньорства.
важни са натрупаният опит и контакти-
Чрез дългогодишното си сътрудничество с
те, които осъществяваме с фирми от цяла
фондация ПИК, "Сатурн" е в орбитата и на EEN
Европа. Участието в международни проекти
– България. Благодарение на контакти, получе-
в областта на иновациите е от съществено
ни от мрежата, фирмата започва работа по два
значение за нас, то ни помага да разширя-
проекта по 7РП. По първия тя разработва софту-
ваме непрекъснато пазарите си. Услугите,
ер, а по втория – организира производството на
които получават предприемачите от EEN
електронни модули за слънчеви колектори. Друг
– България: актуална информация, консул-
контакт, получен чрез EEN, е с чилийска фирма
тации, контакти, възможност за трансфер
– по него вече са разработени няколко модула,
на технологии, са от голямо значение за ус-
включващи софтуер и хардуер, а се очаква и са-
пешния им бизнес и повишаване на негова-
мото производство на модулите да се извършва
та конкурентоспособност".
от "Сатурн" в България.
7
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Ние говорим на езика на Европа
8
Ако имате въпроси за законите или
политиките на ЕС, мрежата ще ви отговори.
Правилното разбиране как да приложите
европейското законодателство и директиви
може да бъде трудно. Консултантите на
мрежата ще ви дадат точната информация, без
неразбираеми термини, по отношение на това
до какво се свежда законът и как той влияе на
бизнеса ви.
Вашият опит, например, може да е в сферата
на научните изследвания и развитието и
вероятно нямате богат опит и знания за работа
със законовите разпоредби. Ако искате да
продадете свои технологии, да регистрирате
свой патент или да внесете технология от
чужбина, мрежата ще ви помогне да получите
правни съвети.
"Трябва ви текстът на директивата, която
е приложима във вашата страна и частта,
която се отнася до вашата дейност – едва след
като анализирате изискванията, факторите и
предпоставките, може да направите оценка
на ефекта и успеха, които вашата компания би
могла да има на пазара. Ние ще направим всичко
това за вас и то безплатно - пояснява Мартин
Форст от EEN – Франция. Защо хората да не
потърсят сами тази информация в интернет?
Информация действително има и може да се
намери, проблемът е, че е огромна като обем и
често скрита в някой тежък и препълнен с текст
сайт или дори да е на език, който не говорите".
На "ти" със законите
EEN - БТПП е партньор на Фламанд-
ската търговско-промишлена палата в про-
екта ИМПАКТ. С него се цели да се повиши
информираността на фирмите в България,
Румъния и Хърватска за европейското за-
конодателство. Проектът работи за въвеж-
дане на устойчиви методи и инструменти
за организиране на "acquis communautaire"
одити в предприятията; трансфер на най-
добри практики от компании от ЕС; засил-
ване ролята на бизнес организациите чрез
обучение и обмяна на опит.
В резултат на проекта са обучени 30 екс-
перти от България, Румъния и Хърватска за
европейското законодателство; извършен е
одит на 50 български фирми за съобразява-
не на дейността им с европейските норми;
издаден е наръчник "Бизнес в ЕС" с полезна
информация за обучителите, организиращи
"acquis communautaire" одити.
Люк Ван Лооверен – главен съветник по
европейските въпроси във Фламандската
т ърговско-промишлена палата, заяви:
"Проектът има специфична цел – да прове-
ри и повиши познаването на европейско-
то законодателство от предприемачите от
България и останалите страни".
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Мрежата има връзки с институциите на ЕС и с местните организации. Ние действаме като по-
средници между ЕС, големите мултинационални компании и местната администрация. Например,
ако сте попаднали в ситуация, за която подозирате, че е в противоречие със законите на ЕС, ще
ви свържем със СОЛВИТ (SOLVIT) - организацията, която коригира неправилното прилагане на
законите за единния пазар от страна на публичните власти.
"Имахме въпрос, свързан със здравеопазването и безопасността от една фирма от Велико-
британия, която е внесла запалки за фойерверки и искаше да ги продава в Холандия. Ние им
помогнахме, като прегледахме разпоредбите на ЕС и работихме съвместно със СОЛВИТ " - казва
Сара МакСкиминг от EEN - Шотландия.
Ако се интересувате от защита на новата си идея, продукт, услуга или процес, ние ще ви консул-
тираме в областта на интелектуалната собственост и патентите. Enterprise Europe Network ще ви
помогне да разберете как да извлечете максимума от вашите идеи и технологии. Ще ви свържем
със съответните организации и адвокати, като ви спестим време и пари. Ние работим в тясно
сътрудничество със специализирани организации, които помагат на малкия бизнес да защити
интелектуалната собственост за своите идеи и иновации, за да му донесат те печалба.
"С помощта на EEN ние реализирахме успешно партньорство. Информацията и ноу-хау-то,
получени от чужбина, ще помогнат на нашия бизнес да расте и остане една крачка пред кон-
курентите. Смятаме, че сега сме готови да използваме целия потенциал на европейския пазар"
– споделя Тиери Верно от Франция.
Вносител на барбекю избягва "грила" на законодателството
Австрийската фирма за търговия с кухненско оборудване Rösler + Wagner внася скари от
Китай за централноевропейския пазар. С 50 служители, тя е един от най-големите търговци
на едро на електрически и други скари в Австрия. Това е чудесна възможност за бизнеса на
компанията, но управителят Йохан Зайфрид е притеснен за правната позиция по отношение
на етикетирането и сигурността на китайските продукти.
Загрижен за високия риск да бъдат подведени под съдебна отговорност, той се обръща за
съвет към Леонард Заунер от EEN – Линц. "Правните консултации относно стандартите за
етикетиране на продуктите, които получих от консултантите от мрежата са наистина полезни
за нашата компания, защото сега можем да избегнем високия риск от скъпи съдебни дела" –
споделя Зайфрид.
9
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
По-близо до обществените поръчки
Мрежата се стреми да подобри шансовете за успех на МСП при участието им в търгове за
държавни поръчки и публично-частно партньорство. Ние сме готови да ви помогнем да проучите
как можете да работите в този сектор. Да ви дадем съвети как да бъдете убедителни пред
държавните органи и как да изготвите необходимите документи за кандидатстване.
Ангелика Хьос от ABZ Байерн - част от EEN - Бавария, споделя: "Помагаме на компаниите да се
подготвят за кандидатстване и участие в търг, като им показваме как да избегнат допускането
на формални и стратегически грешки, анализираме отговорите им и им помагаме да бъдат по-
убедителни".
EEN има центрове в държави извън ЕС, включително в САЩ, Китай, Русия и Турция. EuroChile
- к лонът на мрежата в Чили, показва как фирмите могат да се възползват от мрежата - EEN е
помогнала на 340 европейски фирми да развият бизнес в Чили. Износът от ЕС в Чили се е удвоил
между 2002 и 2008 г. благодарение и на EuroChile и EEN.
10
Достъп на МСП
В изпълнение на изискването на ЕК за на-
маляване на административната тежест
върху бизнеса с 25% до 2012 г., БСК - част
от EEN – България, разработи информаци-
онния продукт "Електронно гише на пред-
приемача". Целта му е да направи взаимо-
отношенията между бизнеса и общинската
администрация по-качествени, по-етични и
по-прозрачни.
Информационният продукт се предоста-
вя за безвъзмездно ползване от общините
след сключване на споразумение с ИАНМСП.
Разпространението му и сред предприемачите на територията на всяка община съдейства
за подобряване на взаимодействието между тях в името на повишената конкурентност на
предприятията.
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Силата на обединението
"Мехатроника и автоматизация" е един от първите български клъстери, финансирани от
Програма ФАР. Той е базиран в Благоевград, заради добрата инфраструктура и подкрепата от мест-
ната власт, но има национално значение. Основан е от 13 организации, от които 10 са високотехно-
логични МСП и 3 научни организации. Членовете на клъстера работят в областта на машиностроене-
то, хардуера и софтуера, те създават окомплектовка и изделия, защитени с патенти, които се изнасят
в ЕС, Китай, Сингапур, Тайван, Южна Корея, Индия,
Връзката наука - бизнес
САЩ, Бразилия и Мексико. Клъстерът създава
отлични възможности за сътрудничество между
Д-р инж. Венцислав
местните промишлени предприятия, за повиша-
Славков – председа-
ване на регионалната конкурентоспособност в
тел на УС и изпълните-
електрониката, информатиката и мехатроника-
лен директор на клъс-
та, софтуерни и хардуерни продукти и услуги.
тер "Мехатроника и
Ще се разширява кооперирането в страната и на
автоматизация" и уп-
международния пазар. Ще се засили участието
равител на "Спесима"
на клъстера в конкурсите на НИФ, Оперативните
ООД, е редовен по-
програми на ЕС, 7РП и др. Работи се по изгражда-
требител на услугите
нето на високотехнологичен парк "Мехатроника
на EEN – България. Той споделя опита си от
и автоматизация".
работата с нея: "Предназначението на мре-
В Асоциацията на бизнес клъстерите в България
жата е да осъществява живия контакт меж-
членуват 11 организации, представляващи над
ду социалната поръчка, потребителя, който
150 фирми и научни институти с близо 15 хил.
може да я осъществи, и приложната наука,
заети лица. Добра практика е сътрудничеството
подпомагаща създаването на един инова-
между отделни клъстери в изпълнението на об-
тивен продукт. EEN – България е изключи-
ществени поръчки, които често са непосилни за
телно полезен инструмент за ползване от
отделните МСП. Ефектите на клъстера са:
иновативните МСП, които чрез нея могат да
•
Повишава конкурентоспособността на
намерят европейски партньори за своите
българската икономика
разработки и реализация на продукцията
•
Създава секторна специализация
си на трети пазари. Така се увеличава ефек-
•
Насърчава иновативността на МСП
тивността на всеки потребител на мрежата
•
Активизира връзката: МСП – наука – не-
и се съкращава пътят до реализацията на
правителствен сектор
неговия продукт или услуга".
•
Стимулира развитието на предприемаче-
ството в регионите и секторите
11
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Информация за финансиране
на вашия бизнес
Мрежата предлага на бизнеса консултации за европейските финансови схеми и програми за
финансиране. Ние даваме практически, индивидуални съвети и провеждаме обучителни сесии.
Получаването на финансиране може да бъде голямо предизвикателство за предприемачите и
малките предприятия. Ние ще ви помогнем в оценката на фирменото финансово състояние, ще
ви насочим към точния източник на финансиране, включително с рисков капитал, към публичната
финансова помощ и данъчните кредити. Финансирането от инвеститори може да се допълни от
регионални, национални или европейски органи.
Консултирайте се с нашите експерти за това как да получите достъп до публични фондове и
грантове за научноизследователска и развойна дейност, иновации, инвестиции, консултантски
услуги, трудова заетост, обучение или износ.
12
Помощ в региона за планиране
Европейският информационен и иновационен център във Враца - част от EEN - България,
насочва своите усилия към предоставяне на актуална информация и консултации за своите
клиенти от Северозападен регион за планиране. Акцентът е поставен върху подкрепата за
МСП при участие в отворени конкурси по Оперативните програми. Организирани са инфор-
мационни дни за ОП "Конкурентоспособност" и "Човешки ресурси" и Програмата за развитие
на селските райони. Проведен е цикъл семинари в облас-
тта на туризма, Структурните фондове като източник на
финансиране на селските райони и устойчивото регио-
нално развитие. Над 50 фирми от туристическия бранш,
НПО, местни власти и бизнес организации са запознати
със законодателството, местните изисквания, европей-
ските стандарти в областта на туризма; новите технологии;
бизнес планирането и ценообразуването; разработването
на маркетингова стратегия.
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Близки срещи
Бизнес клубът за иновации, създаден от фондация ПИК от EEN – България, организира
редовни срещи с предприемачите, на които ги запознава с различните европейски,
национални и банкови инструменти за проектно финансиране на МСП. Специално внимание
се обръща на финансирането на иновациите, на рамковите програми на ЕК. Програмата
"Конкурентоспособност и иновации" (CIP) е насочена към МСП, има бюджет от 3.6 млрд. евро
и е подчинена изцяло на философията на ЕК "Първо малките". Тя финансира всички форми
на иновации, включително и еко иновации, осигурява по-лесен достъп до финансиране и
предоставя услуги в помощ на бизнеса в отделните региони. Насърчава по-доброто усвояване
и използване на ИКТ, развитието на информационното общество, по-широкото използване
на ВЕИ и енергийната ефективност.
ОП "Конкурентоспособност на българската икономика"
Индикативна работна програма – 2010 г.
Развитие на стартиращи иновативни предприятия 10 млн. евро
Внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги 20 млн. евро
Развитие на капацитета на научни организации 20 млн. евро
Създаване и укрепване на технологични центрове 20 млн. евро
Създаване на офиси за технологичен трансфер
Технологична модернизация в МСП
5 млн. евро
100 млн. евро
Технологична модернизация в големи предприятия 40 млн. евро
Покриване на международно признати стандарти 10 млн. евро
Подкрепа за създаване на бизнес-инкубатори 18 млн. евро
Мрежа от организации в подкрепа на бизнеса 5 млн. евро
Подкрепа за развитие на клъстерите в България
Въвеждане на енергоспестяващи технологии
Въвеждане на възобновяеми енергийни източници
15 млн. евро
107 млн. евро
98 млн. евро
13
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Вашата връзка с науката
14
Европейската комисия предоставя над 50 млрд. евро за финансиране на изследвания в рамки-
те на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации.
Експертите на мрежата ще ви помогнат за успешното ви кандидатстване с проекти по нея:
• Те ще ви информират за кои научни изследвания и какъв тип технологично развитие ще бъдат
обявени конкурси за проектни предложения.
• Ще ви помогнат да определите какви са изследователските ви нужди, ще анализират проектни-
те ви идеи и ще намерят надеждни партньори или потенциални консорциуми в други европейски
страни.
• Ще работят с вас по подготовката и координирането на проектните предложения, като ви
помагат да извлечете максимума от вашите шансове за успех.
Използваме трамваи в европейските градове от 1880 г. Една немска фирма откри, че може да
стигне по-бързо до желаната цел, ако използва услугите на EEN.
Консултантската фирма Die Ingenieurwerkstatt, работеща в сферата на системите за управле-
ние на транспорта, иска да кандидатства с проект по 7РП, за който им е нужно сътрудничество с
университети и фирми от новите страни-членки. Изпълнителният директор Кристиан Трешер се
свързва с EEN – Висбаден, откъдето му помагат чрез контакти с полски клонове на мрежата да се
свърже с трамвайна компания от Краков и Университета за приложни науки. Новият консорциум
е в подготовка на проектното си предложение.
Помощ за трансфер на технологии
Проектът TOUREG стартира през 2008 г. и се финансира от 7РП. Той се изпълнява в шест евро-
пейски региони от България, Испания, Португалия, Гърция, Румъния и Швеция. Координатор
за България е фондация ПИК – звено на EEN. "Главната цел е да се повиши конкурентоспо-
собността и подобри стратегическото положение на сектор "Туризъм" и другите свързани
с него сектори – споделя Теодора Георгиева, координатор по проекта. Стремим се да съз-
дадем механизъм за по-голям достъп на МСП до нови технологии в туризма, за разпростра-
няване на добри практики и знание, трансфер на технологии, както и обмен на опит между
европейските региони и страни".
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
Отворена врата за бизнеса
Институтът по инженерна химия към БАН извършва фундаментални и
научно-приложни изследвания в "топ" области - нови технологии, ико-
номия на енергия, използване на ВЕИ, опазване на околната среда. Той
поддържа контакти с водещи научни организации от 14 страни, работи
по рамковите програми на ЕС, по проекти, финансирани от Националния
фонд за научни изследвания, Националния иновационен фонд, по дву-
странни проекти и много други.
"Международният одит на БАН от края на 2009 г. дава оценка на ин-
ститута – "B" - за качество и продуктивност, "B" - за значимост, "A" - за
перспективи, и го нарежда сред водещите звена на БАН" – заяви негови-
ят директор проф. Венко Бешков. Според международната експертиза,
институтът има ясен стратегически план за бъдещото развитие на много
актуалните сектори – "зелени" химия, енергия и икономика. Целта е той да се превърне в междуна-
роден лидер в избраните стратегически направления". На бизнеса институтът е предлагал десетки
иновации. Негови технологии работят в "Балканфарма-Разград", "Биовет", "Винарска изба Кехлибар",
"Данон Сердика", "Арщасиа-Херба", "Унитех", Rasching GmbH – Германия и др. Сред най-новите му
разработки са инсталацията за извличане на биологично активни вещества – антиоксиданти, от
български природни продукти, пречистване на силно замърсени отпадни води от производството,
в областта на ВЕИ и енергийната ефективност са много актуални технологиите за оползотворяване
на топлината на димните газове от ТЕЦ, патентът за използване на газова турбина по специфичен
начин, увеличаващ нейния КПД в пъти, инсталациите за производство на етанол и първата на
Балканите инсталация за обезводняване на етанол. По 7РП работи консорциум за научно обслуж-
ване на проблема със софийския боклук. За популяризиране на своите нови технологии Институтът
по инженерна химия е публикувал някои от тях в базата данни на мрежата EEN за технологичен
обмен. Проявеният от италианска фирма интерес
Институтът разполага с:
към разработката за производство на биогаз от
животински отпадъци показва, че това е един
• 6 лаборатории
от верните пътища към потенциалните бъдещи
• екип от специалисти, сред които 8 про-
партньори. Проф. Бешков споделя, че следи ре-
фесори, 13 старши научни сътрудници ІІ сте-
довно предоставяната му от EEN информация
пен, 18 научни сътрудници
и че за успешната позиция на пазара е нужно
• близо половината от заетите са с науч-
по-активно поведение – и от научните среди, и
на степен
от бизнеса.
15
Enterprise Europe Network За успеха на вашия бизнес
На вниманието на предприемачите
Институтът по инженерна химия има готовност да внедри 35 нови техноло-
гии. Сред тях са:
• Екстрактори тип "Фитекс" за извличане на ценни вещества от растителни
суровини – предназначени за фармацевтичната и хранителната индустрия.
• Сепаратори "Фасет" за разделяне на водно-маслени дисперсии – за раз-
лични производства.
• Производство на глюконова киселина по биохимичен път – за фармацията,
техниката и строителството.
• Подобряване на енергийната ефективност за очистване на димни газове.
Финансиране на иновациите
16
За повечето български МСП липсата на финансиране е основна пречка за внедряване на ино-
вации в производството и услугите. В действителност, обаче, пари има. През плановия период до
2013 г. ЕК поставя акцент върху иновациите и знанията, като мощен лост за повишаване конкурен-
тоспособността на фирмите:
• Над 50 млрд. евро е бюджетът на Седма рамкова програма за научни изследвания, техноло-
гично развитие и демонстрации.
• Близо 4 млрд. евро са предвидени за МСП по рамковата програма "Конкурентоспособност и
иновации".
• Програмата за развитие на селските райони акцентира върху модернизацията и новите тех-
нологии в селското стопанство и икономическото развитие на общините.
• Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика" е отворе-
на в по-голямата си част към внедряването на иновации, нови технологии и модернизация на
производството.
• Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" насърчава повишаването на квали-
фикацията, уменията и знанията на персонала на МСП.
• Националният иновационен фонд финансира нови идеи и внедряването им в практиката.
• Ваучерната схема на МИЕТ за трансфер на знания стимулира предприемачите от МСП да
търсят и внедряват научни знания в бизнеса си.
За всички тези, а и за още много възможности за финансиране ще намерите пълна информация
в най-близкия до вас офис на EEN – България. Там ще получите консултация и помощ при разра-
ботката на проект за финансиране на иновациите във вашата фирма, за намиране на партньори и
реализация на проекта.
Enterprise Europe Network в България
Фондация „Приложни изследвания и кому-
никации”	е	координатор	на	EEN	–	България.	
Неправителствена организация, тя работи за развитието на съвре-
менното общество, основано на знанието, информационните тех-
нологии	и	иновациите.	Сред	нейните	инициативи	са	мрежата	EEN,	
Националният иновационен форум, Националният конкурс за ино-
вативно предприятие на годината, годишният доклад Иновации.бг,
създадените	Експертен	съвет	по	иновации	и	Бизнес	клуб	за	иновации.	
Издава	бюлетина	на	EEN	„Вести”	и	поддържа	сайта	му	www.enterprise-
europe-network.bg.	
Българска стопанска камара е неправителствена органи-
зация	на	българската	индустрия.	В	нея	членуват	над	40	000	
търговски дружества, 113 браншови работодателски организации,
26	регионални	организации	и	106	местни	органи,	Асоциацията	на	
индустриалния	капитал	в	България,	Конфедерация	„Съюз	на	българ-
ската	индустрия”,	БАН,	университети	и	научно-технически	съюзи.	БСК	
поддържа Информационната система на българските предприятия
http://beis.bia-bg.com	и	бюлетин	„Бизнес	Индустрия	Капитали”	(http://
daily.bia-bg.com	).
Центърът за иновации на БАН подкрепя устойчивия растеж
на	научноизследователския	и	развоен	потенциал	на	БАН	и	
ориентирането му към нуждите на общественото развитие, нацио-
налната и глобална икономика. Стимулира контакти между учените,
научните звена и бизнеса, предлага възможности за пазарен транс-
фер	и	реализация	на	знания,	технологии	и	услуги.	Участва	в	партньор-
ските	мрежи	ANNITTA	(Academic	National	Network	for	Innovation	and	
Technology	Transfer	Activities),	aBEST	(Association	of	Bulgarian	Excellence	
in	Science	and	Technology)		и	EEN.
Бизнес Информационен и Консултантски Център -
Сандански е важен фактор в обществено-икономическия жи-
вот	на	Югозападна	България	и	работи	активно	с	други	организации	
и институции на международно, национално, регионално и местно
ниво.	Популяризира	МСП	от	региона	чрез	изложения,	конференции,	
бизнес форуми и кооперационни борси, провежда семинари, обуче-
ния, работни срещи и дискусионни форуми, издава месечен книжен и
електронен бюлетин, поддържа сайт с актуална информация в полза
на бизнеса и собствена база данни с информация за фирмите.
Бизнес център за подпомагане на малки и средни пред-
приятия – Русе е член на Европейската асоциация на агенци-
ите	за	развитие	(EURADA).	Разработил	и	внедрил	е	финансови,	инфор-
мационни	и	консултантски	инструменти	за	подкрепа	на	МСП	-	бизнес	
инкубатори, схема за стартиращ бизнес, машинен лизинг, гаранционен
фонд,	схема	за	селскостопански	заеми.	Работи	по	проекти	в	областта	на	
енергийната ефективност на клъстери, региони на знанието, използва-
нето	на	дизайн	от	предприятията.	Член	на	секторните	групи	„Туризъм	
и	културно	наследство”	и	„Креативни	индустрии”	на	EEN.	
Търговско-промишлена палата – Добрич е неправител-
ствена	организация	с	около	200	члена	–	частни	и	държавни	
фирми	от	региона.	Предлага	съдействие	и	на	частни	лица	и	фирми	
не членове.
Ямболската търговско – промишлена палата си е поста-
вила за основна задача да подпомага бизнеса в региона, да
формира пазарно мислене и действие, подходящ бизнес климат и
среда за ефективни инвестиции. Тя трасира пътя на трансграничното
сътрудничество	с	Турция	и	Гърция,	развива		публичното	партньорство	
с	общините	в	региона.	През	последните	десет	години	са	спечелени	
и	реализирани	42	проекта,	като	общата	сума	на	финансирането	на	
дейностите и услугите за гражданите, фирмите и институциите е над
5	млн.	лева.	
Търговско-промишлена палата - Стара Загора подпомага
стопанската дейност на предприятията, представлява и защи-
тава	интересите	на	работодателите.	Към	нея	са	създадени	Център	по	
енергийна ефективност, Екоцентър, Национален център за професио-
нално	обучение,	Център	по	качество,	Център	за	търговска	медиация,	
Издателски	и	медиен	център.	Работи	по	европейски	и	други	междуна-
родни проекти, насочени към повишаване конкурентоспособността
на	МСП,	в	областта	на	екологията	и	енергийната	ефективност,	подо-
бряване на бизнес климата и социалната сфера.
Търговско-промишлена палата - Враца заедно с регионал-
ните	си	офиси	в	Лом,	Берковица	и	Ботевград	обединява	над	
1000	стопански	субекта	от	област	Враца.	Предоставя	информационни	
и консултантски услуги, организира бизнес срещи и делегации у нас и в
чужбина, участие в панаири и изложения, квалификационни семинари
и	курсове.	Участва	като	партньор	в	10	големи	международни	проекта:	
EUROPROG	-	за	подпомагане	достъпа	на	МСП	до	европейски	обществе-
ни	поръчки,	PASSAGE	-	за	индустриално	ноу-хау,	финансиран	по	7РП,	4	
проекта	по	CIP,	трансгранични	проекти	с	Румъния	и	Сърбия.	
Търговско-промишлена камара - Пловдив е доставчик на
услуги	с	бизнес	насоченост	за	близо	1	000	свои	членове	и
6	000	клиенти	годишно.
Фондация ГИС-Трансфер Център е независима структура
за трансфер на научноизследователски резултати и техно-
логии за обществена полза.
Българска търговско-промишлена палата е най-старата и
голяма	неправителствена	организация	в	България	с	49	000	
асоциирани	членове,	чиято	цел	е	да	подпомага	МСП	и	създава	по-
благоприятна среда за развитието им.
Издава: Фондация ПИК	–	координатор	на	EEN	–	България
Използвани са идеята и графичното оформление на
Изпълнителната агенция за конкурентоспособност
и	иновации	към	ЕК
Enterprise Europe
Network в мрежата
На	адрес	www.enterprise-europe-network.bg		ще	
научите всичко за услугите на мрежата, партниращите
организации, ще осъществите директен и бърз контакт с
екипа от професионалисти във всяка точка
на	България.	Това	е	официалната	интер-
нет	страница	на	Enterprise	Europe	Network	
в	 България,	 изградена	 с	 амбицията	 да	 се	
превърне в полезен информационен
портал за българските предприемачи,
изследователи, преподаватели, бран-
шовици и всички желаещи да развият
и оптимизират дейността си чрез
иновативни решения, междуна-
родни	партньорства	и	европейски	
програми за сътрудничество.
•	 ежеседмично	се	публикуват	оферти	и	заявки	
за	 нови	 технологии	 и	 	 бизнес	 партньорство	 от	 цяла	
Европа.
•	 чрез	рубриката	„Намерете	партньори	за	нови	про-
екти“	ще	намерите	заявки	за	интерес	за	партньорства	в	
предстоящи конкурси, както и ще подадете своя заявка.
•	 рубриката	„Програми	за	финансиране“	предоставя	
информация с препратки към официалните страници и
координиращите институции за съответните програми.
•	 рубриката	„Актуални	конкурси“	включва	обяви	за	
подаване на проектни предложения по много европей-
ски, национални и други програми.
•	 Всичко	 от	 седмицата	 -	 в	 един	
и-мейл.	 Пот	 е	 ителската	
рб
регистрация на стра-
ницата дава възмож-
ност да получавате
веднъж седмично
електронно писмо с пре-
пратки към всичко
ново, публикувано
в рубриките.
Полезна
информация
Европейски портал за МСП:
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/ http://ec.europa.
eu/enterprise/sme/index_bg.htm
Статистически данни за МСП в Европа:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Европейска инвестиционна банка:
http://www.eib.org
Европейски инвестиционен фонд:
http://www.eif.org
Ръководство за възможностите за
финансиране на МСП:
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_bg.htm
Политики на ЕС за достъп до финансиране на МСП:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/
index_bg.htm
Индекс за финансиране на предприятията:
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/
financing/enterprise_finance_index/
introduction.htm
Фондация „Приложни изследвания и Бизнес център за подпомагане
               комуникации” – координатор на малки и средни предприятия – Русе
                            София 1113, ул. Александър Жендов 5 Русе 7000, ул. Църковна независимост 16
                                        тел.: 02/973 3000/431-437 тел.: 082/821472, 834108, факс: 082/821472
                                         факс: 02/973 3588 E-mail: bsc@elits.rousse.bg, eic@ruse.bg
                                           E-mail: arc@online.bg URL: www.bsc.ruse.bg
                                           URL: www.arcfund.net www.eic.ruse.bg
Българска стопанска камара Търговско-промишлена палата – Добрич
            София 1000, ул. Алабин 16 - 20 Добрич 9300, ул. България 3, п.к. 182
                   тел.: 02 93 209 11, 987 26 04 тел.: 058/601472, факс: 058/601434
                    E-mail: ierc@bia-bg.com E-mail: cci@dobrich.net een@cci.dobrich.net
                    URL: www.bia-bg.com URL: www.cci.dobrich.net
Център за иновации на БАН Ямболска търговско-промишлена палата
           София 1113, ул. Акад. Г. Бончев 10 Ямбол 8600, ул. Раковски 1, п.к. 291
                    тел.: 02/971 47 23, факс: 02/872 25 44 тел.: 046/662939, факс: 046/665011
                       E-mail: stoynov@bas.bg E-mail: ycci@bsbg.net
                       URL: www.bas.bg URL: www.yambiz.com
Сдружение „Бизнес Информационен и Търговско-промишлена палата – Стара
                Консултантски Център” – Сандански Загора
                                Сандански 2800, пл. България 1 Стара Загора 6000, ул. Раковски 66
                                         тел.: 0746/30549, факс: 0746/32403 тел.: 042/626297, 626033, 639627,
                                             E-mail: sandanski@barda.info факс: 042/626297, 626033, 639627
                                             URL: www.bicc-sandanski.org URL: www.chambersz.com
Конкурси по програмите на ЕС:
http://www.welcomeurope.com/
Търговско-промишлена палата – Враца
Враца 3000, бул. Христо Ботев 24, п.к. 267
тел.: 092/660271, факс: 092/626308
E-mail: cci-vr@bitex.com
URL: www.cci-vratsa.org
Търговско-промишлена камара – Пловдив
Пловдив 4003, ул. Самара 7
тел.: 032/9089 80 до 99, факс: 032/908983
E-mail: eic@pcci.bg
URL: www.pcci.bg
Фондация „ГИС - Трансфер Център”
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4
тел.: 02/870 62 64, факс: 02/870 74 98
URL: www.gis-tc.org
Българска търговско-промишлена
палата
София 1058, ул. Искър 9
тел.: 02/8117505, 9811099, 9802189
факс: 02/9885067
E-mail: eic@bcci.bg
URL: www.bcci.bg
АРК консултинг ООД
София 1113, ул. Александър Жендов 5
тел.: 02/973 3000, факс: 02/973 3588
E-mail: arc@online.bg
URL: www.arcfund.net
ИАНМСП:
http://www.sme.government.bg
Портал за Структурните фондове на ЕС:
http://eufunds.bg
www.enterprise-europe-network.bg
Потърсете нашите
услуги!
executive agency
European Commission
Enterprise and Industry
E UROPEAN C OMMISSION
for competitiveness & innovation

 davido.extraxim@gmail.com