soada@ada.org.rs<br/>Website: www.ada.org.rs<br/> <br/>Ada<br/> <br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Zoltan Bilicki<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: predsednik@ada.org.rs<br/> <br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Tibor Vilago{<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: vtibor@ada.org.rs<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Aron ^onka<br/>Tel: 024/852-106,  062/265-010<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: predsednikso@ada.org.rs<br/><br/>Zamenik predsednika SO<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Tama{ [a{<br/>Tel: 024/852-106,  062/265-115<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: tamas@ada.org.rs<br/><br/>Sekretar SO/Secretary of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Robert Zombori<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: soada@ada.org.rs<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/>Head of Municipal Administration:<br/>Sne`ana  Mi{ovi}<br/>Tel: 024/852-106,  069/5577-707<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: nacelnik@ada.org.rs<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Gabor Kalmar<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail:soada@ada.org.rs<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Zoran Dragin<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: zlatko@ada.org.rs<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Jovan [evi}<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: jovansevic@yahoo.com<br/> <br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Komunalni poslovi i infrastruktura<br/>Kornel Ulijan<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/><br/>Privreda<br/>Erne [oti<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail:sotie@ada.org.rs<br/><br/>Kultura i prosveta<br/>Ferenc Gruber<br/>Tel: 024/852-106<br/>Fax: 024/853-342<br/><br/>Zdravstvo i socijalna za{tita Danijela Gavrilovi} Tel:064/2734813<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: daca_g@yahoo.com<br/><br/>Turizam, sport, omladina<br/>Atila Bu~u<br/>Tel: 064/1717875<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail:battila@sksyu.net<br/><br/>Poljoprivreda Ferenc Balint Tel:063/557026<br/>Fax: 024/853-342<br/>E-mail: soada@ada.org.rs<br/> <br/><br/>5<br/> <br/>Aleksandrovac<br/><br/>Okrug/District: Rasinski<br/>Broj stanovnika/Population:   29389<br/>Povr{ina/Area: 387 km2<br/> <br/><br/><br/><br/>Adresa/Address:  Ja{e Petrovi}a,<br/>37230 Aleksandrovac<br/>Tel: 037/553 275<br/>Fax: 037/751 297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/> <br/><br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Mr Jugoslav Stajkovac<br/>Tel: 037/552-275<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/> <br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Mom~ilo Mitrovi}<br/>Tel: 037 552-388<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Mr Toma Savkovi}<br/>Tel: 065 88 00 550<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Zamenik predsednika SO<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Zoran Smiljkovi}<br/>Miljko @ivkovi}<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Sekretar SO/<br/>Secretary of the Municipal Assembly:<br/>Vukosav Sudimac<br/>Tel: 037 554 560<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/>Head of Municipal Administration:<br/>Dobrila Vukojevi}<br/>Tel: 037 554 560<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Negovan Ivanovi}<br/>Tel: 037/552-187<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Nenad Markovi}<br/>Tel: 037/552-502<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/> <br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Branislav Vuji} Tel: 037/751-337<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Radman Mili}evi} Tel: 063/109-77-90<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Ljubi{a \ori}<br/>Tel: 037/751-000<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Milivoje Grkajac<br/>Tel: 064/442-51-26<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Milorad Petrovi} Tel: 037/751-842<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/><br/>Vojislav Kalezi} Tel: 037/751-467<br/>Fax: 037/751-297<br/>E-mail: soaleks@ptt.rs<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>6<br/> <br/><br/><br/><br/>Okrug/District: Ni{avski<br/>Broj stanovnika/Population:   57749<br/>Povr{ina/Area: 707 km2<br/><br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Ivan Dimi}<br/>Tel: 018/809-001<br/>Fax: 018/804-107<br/>E-mail: predsedniksoal@yahoo.com;<br/>predsednik@aleksinac.org<br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Dr Zoran Aleksi}<br/>Tel: 018/809-001<br/>Fax: 018/804-107<br/>E-mail: zam.pred.opstine@aleksinac.org<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Miroslav Stojkovi}<br/>Tel: 018/809-001<br/>Fax: 018/804-107<br/>Zamenik predsednika  SO<br/><br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Miodrag \or|evi}<br/>Tel: 018/809-001<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Sekretar SO/<br/>Secretary of the Municipal Assembly:<br/>Dragan Milojevi}<br/>Tel: 018/809-005<br/>Fax: 018/804-107<br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/><br/>Head of Municipal Administration:<br/>Dragica Maslovari}<br/>Tel: 018/809-006,  809-711<br/>Fax: 018/804-107<br/> <br/>Aleksinac<br/><br/>Adresa/Address:  Knjaza Milo{a 169,<br/>18220 Aleksinac<br/>Tel: 018/809-001,  804-711,  804-639<br/>Fax: 018/804-107<br/>E-mail: predsednik@aleksinac.org<br/>Website: www.aleksinac.org<br/><br/><br/><br/><br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Mom~ilo Atanaskovi} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Svetislav Vidanovi} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Zorica Milojkovi} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Zoran Stevanovi} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Jelena Petkovi} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Mr Aleksandar Ili} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Dragomir Todorovi} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Dragoljub @ivkovi} Tel: 018/801-263<br/>Fax: 018/804-107<br/><br/>Bratislav Marinkovi}<br/>Tel: 018/801-263,  018/804-711<br/>Fax: 018/804-107<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>7<br/> <br/>Alibunar<br/><br/>Okrug/District: Ju`nobanatski<br/>Broj stanovnika/Population:   22954<br/>Povr{ina/Area: 602 km2<br/> <br/><br/><br/><br/>Adresa/Address:  Trg slobode 4,<br/>26310 Alibunar<br/>Tel: 013/641-031<br/>Fax: 013/641-544<br/>E-mail: alskupstina@hemo.net<br/>Website: www.alibunar.org.rs<br/> <br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Danijel Ki{marton<br/>Tel: 013/642-105<br/>Fax: 013/641-146<br/>E-mail: predsednik@alibunar.org.rs<br/> <br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Milan ]uruvija<br/>Tel: 013/642-102<br/>Fax: 013/641-146<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Du{an Jovanovi}<br/>Tel: 013/641-173<br/>Fax: 013/641-146<br/><br/>Zamenik predsednika  SO/Vice President of the<br/>Municipal Assembly:<br/>Nedeljko Konjokrad-Meda<br/>Tel: 063/257-677<br/>Fax: 013/641-146<br/><br/>Sekretar SO/Secretary of the Municipal<br/>Assembly: Biljana Vragovi}<br/>Tel: 013/642-530<br/>Fax: 013/642-530<br/>E-mail: alskupstina@hemo.net<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/Head of Municipal<br/>Administration:<br/>Oktavijan Bro{}anc<br/>Tel: 013/642-152<br/>Fax: 013/641-146<br/>E-mail: alskupstina@hemo.net<br/><br/>Pomo}nik predsenika op{tine/Assistant Mayor<br/>Zlatan Vujnovi}<br/> <br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Lokalna samouprava<br/>Dragana Komatina<br/><br/>Zdravstvo<br/>Dragan Trajkovi}<br/><br/>Infrastruktura i razvojni projekti<br/>Vojislav Dikli}<br/><br/>Infrastruktura i razvojni projekti<br/>\or|e Drndarevi}<br/>Poljoprivreda<br/>Dragan Stoj{in<br/><br/>Javna preduze}a i mesne zajednice<br/>Aca Milenkovi}<br/><br/>Privreda i preduzetni{tvo<br/>Zvonko Zavi{i}<br/><br/>Milan ]uruvija<br/><br/>Ilija Penca<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>8<br/> <br/><br/><br/><br/>Okrug/District: Zapadnoba~ki<br/>Broj stanovnika/Population:   32813<br/>Povr{ina/Area: 350 km2<br/> <br/>Apatin<br/><br/>Adresa/Address:  Srpskih Vladara 29,<br/>25260 Apatin<br/>Tel: 025/772-122<br/>Fax: 025/773-212<br/>E-mail: ou@soapatin.org<br/>Website: www.soapatin.org<br/> <br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Dr @ivorad Smiljani}<br/>Tel: 025/772 552<br/>Faks: 025/773 131<br/>E-mail: kabinet@soapatin.org<br/> <br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Miodrag Baki}<br/>Tel: 025/776-505<br/>Faks: 025/773-131<br/>E-mail: ou@soapatin.org<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Milan [krbi}<br/>Tel: 025/774-412<br/>Faks: 025/707-4121<br/>E-mail: ou@soapatin.org<br/><br/>Zamenik predsednika SO/<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Mirko Cveti}anin<br/>Tel: 025/776-207<br/>Fax: 025/773-212<br/>E-mail: ou@soapatin.org<br/><br/>Sekretar SO/<br/>Secretary of the Municipal Assembly:<br/>Margareta  Kova~evi}<br/>Tel: 025/772-122<br/>Faks: 025/773-131<br/>E-mail: ou@soapatin.org<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/>Head of Municipal Administration:<br/>Jelena I}itovi}<br/>Tel: 025/773-131<br/>E-mail: ou@soapatin.org<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Milan Bubalo<br/>Tel: 025/772-122<br/>Faks: 025/773-131<br/>E-mail: ou@soapatin.org<br/> <br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Dr @ivorad Smiljani} dr \ura| Bekovi} Sveto Baji}<br/>Mi}o Milisavljevi} Antun Zlatar Ferenc Bartalo{ Tijana Bojandi} Miodrag Jela~a<br/>dr Miodrag Pavlovi} Jovica Cveti}anin Peter I{tvan<br/>Miodrag Baki}<br/><br/>dr Branislav Raketi}<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>9<br/> <br/>Aran|elovac<br/><br/>Okrug/District: [umadijski<br/>Broj stanovnika/Population:   48129<br/>Povr{ina/Area: 376 km2<br/> <br/><br/><br/><br/>Adresa/Address:  Venac slobode 10,<br/>34300 Aran|elovac<br/>Tel: 034/711-311,  034/711-327<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/>Website: www.so-arandjelovac.com<br/> <br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Dr Radosav [abi}<br/>Tel: 034/711-722,  034/724-013<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/> <br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Nikola Obradovi}<br/>Tel: 034/711-722,  034/711-000<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Milutin \uri}<br/>Tel: 034/711 722, 034/724-116<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Zamenik predsednika SO<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Marko Gruji}<br/>Tel: 034/711 722<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Sekretar SO/<br/>Secretary of the Municipal Assembly:<br/>Nikola Usti}<br/>Tel: 034/724-078<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/>Head of Municipal Administration:<br/>Negoslav Petronijevi}<br/>Tel: 034/710-100<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Mirko Blagojevi}<br/>Tel: 034/710-722<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/> <br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Privreda i preduzetni{tvo<br/>Radovan Luki}<br/>Tel: 064/449-999<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Socijalna za{tita Vesna Jovanovi} Tel: 034/723-825<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Bud`et i finansije<br/>Radislav Mati}<br/>Tel: 034/723-935<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Kultura<br/>Slobodan  Grkovi}<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Sport i omladina<br/>Vladimir Nikoli}<br/>Tel: 064 866-9272<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Komunalna delatnost<br/>Milan Podgorac<br/>Tel: 064/866-9257<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/><br/>Saobra}aj i saobra}ajna infrastruktura<br/>Danko Krsti}<br/>Tel: 064/662-7873<br/>Fax: 034/724-935<br/>E-mail: soar@eunet.rs<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>10<br/> <br/><br/><br/><br/>Okrug/District: Zlatiborski<br/>Broj stanovnika/Population:   19784<br/>Povr{ina/Area: 349 km2<br/> <br/>Arilje<br/><br/>Adresa/Address:  Svetog Ahilija 53,<br/>31230 Arilje<br/>Tel: 031/891-171<br/>Fax: 031/893-780<br/>E-mail: arilje@arilje.org.rs<br/>Website: www.arilje.org.rs<br/> <br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Dr Mirjana Avakumovi}<br/>Tel: 031/891-255<br/>Fax: 031/893-725<br/>E-mail: predsednik@arilje.org.rs<br/> <br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Prof.dr Svetislav Petrovi}<br/>Tel: 031/891-355<br/>Fax: 031/893-725<br/>E-mail: zamenikpredsednika@arilje.org.rs<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Dr Momo Plazin~i}<br/>Tel: 031/896-703<br/>Fax: 031/896-703<br/>E-mail: predsednikso@arilje.org.rs<br/><br/>Zamenik predsednika SO<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Ni{a Bulatovi}<br/>Tel: 064/231-75-81<br/>Fax: 031/893-725<br/><br/>Zamenik predsednika SO<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Branko Vukajlovi}<br/>Tel: 063/685-870<br/>Fax: 031/893-725<br/><br/>Sekretar SO/<br/>Secretary of the Municipal Assembly:<br/>Gorica Kosi}<br/>Tel: 031/893-780<br/>Fax: 031/893-780<br/>E-mail: sekretarsoarilje@gmail.com<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/>Head of Municipal Administration:<br/>Biljana A}imovi}<br/>Tel: 031/891-780<br/>Fax: 031/893-780<br/>E-mail: bacimovic@yahoo.com<br/> <br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Dr Ljubica Bogosavljevi} Tel: 063/660-615<br/>Fax: 031/893-725<br/>E-mail: ljubica.arvece@gmail.com<br/><br/>Vlade Isailovi} Tel: 063/684-101<br/>Fax: 031/893-725<br/><br/>Milomir Zimonji} Tel: 065/60-86-911<br/>Fax: 031/893-725<br/><br/>Velimir Cveti}<br/>Tel: 063/216-050<br/>Fax: 031/893-725<br/><br/>Biljana Obradovi} Tel: 063/80-60-342<br/>Fax: 031/893-725<br/><br/>Mi}un Vasilijevi} Tel: 063/693-873<br/>Fax: 031/893-725<br/><br/>Dragoljub \unisijevi} Tel: 064/22-861-96<br/>Fax: 031/893-725<br/>
 davido.extraxim@gmail.com