sodespotovac@ptt.rs<br/>Website: www.despotovac.rs<br/><br/><br/><br/><br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Alimpijevi} Mali{a<br/>Tel: 064/87-74-701<br/><br/>Dobrosavljevi} Ljubi{a<br/>Tel: 064/87-74-702<br/><br/>Marjanovi} Zoran<br/>Tel: 063/608-565<br/><br/>Milanovi} Sr|an<br/>Tel: 063/888-3332<br/><br/>Jovi} Miodrag<br/>Tel: 063/616-104<br/><br/>Zdravko Raji}<br/>Tel: 063/600-371<br/><br/>Grki} Tomislav<br/>Tel: 063/255-207<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>59<br/> <br/>Dimitrovgrad<br/><br/>Okrug/District: Pirotski<br/>Broj stanovnika/Population:   11748<br/>Povr{ina/Area: 483 km2<br/> <br/><br/><br/><br/>Adresa/Address:  Balkanska 2,<br/>18320 Dimitrovgrad<br/>Tel: 010/361-100;  361-110<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/>Website: www.dimitrovgrad.rs<br/> <br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Dr Veselin Veli~kov<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/> <br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Dr Vasil Vel~ev<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Zoran Gerov<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Zamenik predsednika SO/<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Ratko Man~ev<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Sekretar SO/<br/>Secretary of the Municipal Assembly:<br/>Dragan Golubov<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/>Head of Municipal Administration:<br/>Velin Nikolov<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/> <br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Obrazovanje, kultura, informisanje i sport<br/>Danijela Kostov - Pel~ev<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Poljoprivreda i ruralani razvoj<br/>\or|e Dimov<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Komunalna deladnost<br/>Jordan Petrov<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Privreda i mala privreda<br/>Emil Kolev<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/><br/>Zdravstvo i socijalna zastita<br/>Vladica Dimitrov<br/>Tel: 010/361-100;  361-110.<br/>Fax: 010/361-110<br/>E-mail: sodimitrovgrad@yahoo.com<br/> <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>60<br/> <br/><br/><br/><br/>Okrug/District: Ni{avski<br/>Broj stanovnika/Population:   19561<br/>Povr{ina/Area: 121 km2<br/><br/><br/>Predsednik op{tine/Mayor:<br/>Goran Ljubi}<br/>Tel: 018/810-485<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Zamenik predsednika op{tine/Deputy Mayor:<br/>Milo{ Vukoti}<br/>Tel: 018/810-485<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: milos.vuko@gmail.com<br/><br/>Predsednik SO/President of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Tomislav Kuli}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Zamenik predsednika SO/<br/>Vice President of the Municipal Assembly:<br/>Tomislav Mitrovi}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Sekretar SO/Secretary of the Municipal<br/>Assembly:<br/>Svetlana A}imovi}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Na~elnik op{tinske uprave/<br/>Head of Municipal Administration:<br/>Gordana  Cvetkovi}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: goca64@gmail.com<br/><br/>Pomo}nik predsednika op{tine/ Assistant Mayor<br/>Bratislav Jovanovi}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Za{titnik gra|ana/Ombudsman:<br/>Svetlana A}imovi}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>61<br/> <br/>Doljevac<br/><br/>Adresa/Address:  Skup{tina op{tine,<br/>18410 Doljevac<br/>Tel: 018/810-054;  810-056; 810-485<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/>jocapesic@gmail.com<br/>Website: www.sodoljevac.co.rs<br/><br/><br/><br/><br/><br/>Op{tinsko ve}e/Municipal Council:<br/>^lanovi/Members:<br/><br/>Goran Ljubi}<br/>Tel: 018/810-485<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Milo{ Vukoti}<br/>Tel: 018/810-485<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: milos.vuko@gmail.com<br/><br/>Slavi{a @ivkovi} Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Aleksandar To{i} Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Goran Ili}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Gorica Jovanovi} Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Tomislav Mladenovi} Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Sa{a Tasi}<br/>Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Zdravko Mladenovi} Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Branko Stevanovi} Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs;<br/><br/>Goran Stevanovi} Tel: 018/810-054<br/>Fax: 018/810-055<br/>E-mail: sodoljevac@ninet.rs<br/>
 davido.extraxim@gmail.com