34     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Bevilgede projekter · ForskEL
Undersøgelse og modellering af dioxindannelses- og nedbrydningsmekanismer i for-
braendingsanlaeg med henblik på en forbedring af restproduktkvaliteten – fase 2 og 3
ForskEL · 770
Formålet med projektet er at undersøge og be­
skrive dioxindannelsesmekanismerne i affalds­
forbraendingsovne med tilhørende kedler for 
at forbedre kvaliteten af restprodukterne med 
specielt fokus på slagge og flyveaske. Desuden 
vurderes en raekke forbraendingstekniske tiltag i 
forhold til forbedring af forbraendingsprocessen.
RAMBØLL A/S
Peter Heymann Andersen · peha@ramboll.dk
Tlf: 45 98 84 54
FORCE Technology, I/S KARA, Umeå Universitet
Ca. .400.000 kr.
Ca. 2.000.000 kr.
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Oxy-fuel Combustion for below zero CO2 emissions
ForskEL · 77
Formålet med projektet er ved hjaelp af labora­
torie­ og pilotskalaforsøg og teoretisk arbejde/
modellering at undersøge Oxy­fuel­samfyring af 
kul og biomasse bl.a. i forbindelse med 
generelle forbraendingskarakteristikker, aske­
karakteristikker, korrosion af varmeoverførsels­
flader på kedler samt røggasrensning for SO2 
og NOx.
Institut for Kemiteknik-DTU
Anker Degn Jensen · aj@kt.dtu.dk
Tlf: 45 25 28 41
Institut for produktion og ledelse-DTU, 
Dong Energy Generation, Vattenfall
.943.000 kr.
4.323.000 kr.
2. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlaeg 
til kraftvarmeproduktion (Castor anlaegget i Graested)
ForskEL · 79
Projektet skal forberede opskalering af Bio­
Synergis igangvaerende forgasningsanlaeg i 
Graested og reducere anlaegs­ og drifts­ 
omkostningerne for det samlede anlaegs­ 
koncept. Endvidere vil der gennem praktisk 
arbejde blive belyst de vaesentligste tekniske 
risikomomenter ved en senere opskalering af 
kraftvarmesystemet.
Biosynergi Proces ApS
Henrik Houmann Jakobsen · hhj@biosynergi.dk 
Tlf: 45 86 14 30
EBO Consult A/S
3.000.000 kr.
4.22.000 kr.
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Characterization and quantification of deposits build up and 
removal in straw suspension fired boilers
ForskEL · 727
Projektet skal fremkomme med anbefalinger til 
en optimal driftsstrategi for suspensionsfyrede 
biomassekedler, således at aflejringsproblemer 
minimeres mest muligt. Dette indbefatter bl.a. 
lastaendringer, sodblaesning og regelmaessige 
aendringer i braendsel.
CHEC-DTU
Peter Arendt Jensen · paj@kt.dtu.dk 
Tlf: 45 25 28 49
Vattenfall A/S
3.048.000 kr.
4.048.000 kr.
. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Alternative alkali resistant deNOx technologies
ForskEL · 738
Projektet skal udvikle mere alkaliresistente 
teknologier til fjernelse af NOx i røggasser fra 
forbraending af affald, biomasse eller biomasse 
kombineret med fossile braendsler. Udover op­
timering af en eksisterende SCR­deNOx proces 
vil der også blive udviklet nye teknologier bl.a. 
baseret på nanoteknologi.
Kemisk Institut-DTU
Rasmus Fehrmann · rf@kemi.dtu.dk
Tlf: 45 25 23 89
Institut for Kemiteknik-DTU, DONG Energy A/S, 
Haldor Topsøe A/S, Vattenfall A/S
Ca. 3.00.000 kr.
Ca. 3.500.000 kr.
. kvartal 20035 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Bevilgede projekter · ForskEL
New IR-UV gas sensor to energy and transport sector
Projektet har til formål at udvikle og demon­
strere en optisk multikomponent gasanalysator, 
som skal bruges i fremtidige forsknings­ og 
udviklingsaktiviteter inden for forbraendingstek­
nologi: optimeret og forbedret energieffektivi­
tet, monitorering og lavere emissioner.
Forskningscenter Risø-DTU
Sønnik Clausen · sonnik.clausen@risoe.dk
Tlf: 46 77 45 24
Ca. 80.000 kr.
Ca. 280.000 kr.
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Combustion zone investigation and modelling in fuel flexible suspension fired boilers
Formålet med projektet er at opnå data for 
fuldskala validering af forudsigelighedsmodeller 
(CFD modeller) for forbraending og tilsatsfyring 
af biomasse i kraftvaerkskedler. Projektet bygger 
videre på resultater fra tidligere projekter.
DONG Energy
Ejvind Larsen · ejvla@dongenergy.dk
Tlf: 79 23 31 94
DONG Energy Generation, Institut for Energitek-
nik-AAU, Forskningscenter Risø-DTU
3.000.000 kr.
8.664.000 kr.
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
ForskEL · 739
ForskEL · 7333
BIOMASSE
Nanotechnology based Surface Treatment for 
Corrosion Protection and Deposit Control of Power Plant Equipment
ForskEL · 7467
Projektets formål er at udvikle et nano­teknolo­
giprodukt til de problemer, som belaegningsdan­
nelse og korrosionsangreb på hedeflader skaber 
på de biomasse­affaldsfyrede kraftvaerker. Der 
undersøges korrosion og aflejringer ved lave 
temperaturer (<300 ˚C), og der gennemføres en 
screening af produkter til højere temperaturer.
Vattenfall
Tommy Vilhelmsen · tommy.vilhelmsen@vat-
tenfall.com · Tlf: 65 68 44 19
DONG Energy A/S, Teknologisk Institut, Lunds 
Universitet, BECK+associates
.057.000 kr.
2.009.000 kr.
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
On-line driftsoptimering af affaldsfyrede anlaeg 
- Fase 3: Reguleringskoncept og demonstration
Projektets vision er at udvikle et system til on­
line optimering af forbraendingen af affald. Den 
grundlaeggende idé er, at systemet skal vaere 
baseret på avanceret måleteknik, dynamiske 
procesmodeller og avanceret reguleringsteknik. 
Projektet er fase 3, der bygger videre på data­ 
og procesanalyse i fase 2.
DONG Energy A/S
Tommy Mølbak · tommo@dongenergy.dk
Tlf: 79 23 30 30
FORCE Technology, B&W Vølund, Forskningscen-
ter Risø-DTU
3.028.000 kr.
4.207.000 kr.
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes: ForskEL · 7336
Pre-normative research on solid biofuels for improved European standards
Projektet skal udvikle målemetoder til fastsaet­
telse af EU­standarder for faste biobraendsler. 
Første del af projektet omhandler udvikling af 
nye simuleringsmetoder, der kan bruges til nye 
prøvetagningsmetoder. Anden del omhandler 
udvikling af metoder og procedurer til specifice­
ring og kvalitetskontrol af faste biobraendsler.
Teknologisk Institut
Lars Nikolaisen · lsn@teknologisk.dk
Tlf: 72 20 13 02
Forskningscenter for skov og landskab 
v/LIFE-KU (tidl. KVL)
739.000 kr.
2.67.000 kr.
. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes: ForskEL · 735536     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Bevilgede projekter · ForskEL
Quantify and Improve PEM Fuel Cell Durability
ForskEL · 756
Der har hidtil ikke vaeret lavet ret meget arbej­
de på at beskrive og kvantificere degraderings­
mekanismer i PEM­braendselsceller. Derfor vil 
der i dette projekt blive udført tests på alle tre 
PEMFC­typer, LT­PEMFC, HT­PEMFC og DMFC. Re­
sultaterne vil give bred grundlaeggende viden, 
der er vigtig for mange kommende projekter.
IRD Fuel Cells A/S
Laila Grahl-Madsen · lgm@ird.dk
Tlf: 63 63 30 00 
SDU, Kemisk Institut – DTU
6.983.000 kr.
9.046.000 kr.
. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
SOFC R&D
ForskEL · 724
Projektet er en del af det overordnede SOFC­
udviklingsprogram. Arbejdet fokuserer på at mi­
nimere den arealspecifikke modstand i cellerne, 
på at saenke driftstemperaturen uden at øge 
den arealspecifikke modstand, at øge robusthed 
af celler og komponenter og at undersøge me­
kanismer, der begraenser ydelse og levetid.
Forskningscenter Risø-DTU
Mogens Mogensen · mogens.mogensen@risoe.dk 
Tlf: 46 77 57 26 
0.000.000 kr.
7.079.000 kr.
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
BRINT OG BRaeNDSELSCELLER
REnescience – A flexible and integrated energy system 
based on gasification of liquefied biomass and waste
Projektets formål er at udvikle og verificere en 
teknologi til fleksibel og integreret produktion 
af el, varme og flydende braendstof ved forgas­
ning af biomasse og kul. Projektet gennemfø­
res af et konsortium med DONG Energy som 
projektleder. Processen inkluderer forflydning af 
biomasse samt fremstilling af syntesegas.
DONG Energy A/S
Lars Laerkedahl · larle@dongenergy.dk
Tlf: 21 71 53 54
Novozymes A/S, I/S Amagerforbraending, Hal-
dor Topsøe A/S, LIFE-KU (tidl. KVL), DTU
28.898.000 kr.
54.405.000 kr.
4. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes: ForskEL · 7335
BIOBRaeNDSTOFFER
Selektiv hydrolyse af slam på renseanlaeg
ForskEL · 7570
Projektet, som er en fase 2 af et projekt, 
indeholder etablering og afprøvning af fuldskala 
hydrolyseanlaeg til lavtemperatur hydrolyse af 
slam for forøget biogas­ og kraftproduktion. 
Eurotec West
Preben Jensen · pj@eurotec.dk
Tlf: 86 72 14 22
Esbjerg Renseanlaeg, Forskningscenter Risø-DTU, 
Carl Bro, Kjeld Janum
Ca. 6.00.000 kr.
Ca. 9.49.000 kr.
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
BIOMASSE
LT_CFB forgasser, videreudvikling og kommercialisering
ForskEL · 7504
Projektet skal sikre den fortsatte udvikling af 
LT_CFB­forgasseren, befordre en snarlig demon­
stration i lille fuldskala samt forbedre teknolo­
giens kommercielle muligheder. Projektet skal 
således videreføre arbejdet med procesteknisk 
videreudvikling og dokumentation samt initi­
ering af forretningsmaessig udvikling.
CatScience DFBT
Peder Stoholm · Peder.Stoholm@CATScience.dk 
Tlf: 46 74 02 34
MEK-DTU, FORCE Technology, Anhydro A/S
4.000.000 kr.
5.572.000 kr.
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:37 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Bevilgede projekter · ForskEL
Continued research, development and test of the SOFC technology
Projektet er en fortsaettelse af tidligere bevil­
gede PSO­projekter. Projektet er omfattende og 
har bl.a. til mål at fremstille større celler med 
et forbedret elektrolytlag, opnå lavere produk­
tionsomkostninger ved forbedring af kvaliteten 
og reproducerbarheden, øge robusthed af 
stakke samt at forbedre stakdesign.
Topsoe Fuel Cell A/S
Niels Christiansen · nc@topsoe.dk
Tlf: 45 27 20 85 
3.000.000 kr.
27.05.000 kr.
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Demonstration of micro combined heat and power (CHP) 
based on Danish fuel cells, Phase 2a
Projektet er en del af fase 2 til et allerede 
igangvaerende projekt (6295). Projektet in­
deholder i alt tre faser og har til formål at 
demonstrere ca. 00 braendselscellebaserede 
mikrokraftvarmeanlaeg hos almindelige bru­
gere. Mikrokraftvarmeanlaeggene er fordelt på 
typerne LT­PEMFC, HT­PEMFC og SOFC.
Danfoss A/S
Per Balslev · balslev@danfoss.com
Tlf: 74 88 67 40 
IRD Fuel Cells, Topsoe Fuel Cell, PowerLynx, 
Dantherm, DONG Energy A/S, DGC, COWI
6.500.000 kr.
0.69.000 kr.
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Development of HT-PEMFC components and stack for CHP unit
Projektet skal fremstille komponenter og en 
braendselscellestak til et mikrokraftvarmeanlaeg, 
baseret på højtemperatur PEM (HT­PEM) braend­
selsceller. Projektet indeholder bl.a. udvikling 
og opskalering af produktion af membraner, ud­
vikling og konstruktion af HT­PEMFC­stak samt 
konstruktion af køle­ og kontrolsystemer.
Kemisk Institut-DTU
Niels J. Bjerrum · njb@kemi.dtu.dk
Tlf: 45 25 23 07 
IRD Fuel Cells, Danish Power Systems
3.000.000 kr.
3.800.000 kr.
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Etablering af molebaseret testcenter på Roshage mole ved Hanstholm, samt 
designstudie og test af cost kritiske skala 1:2 bølgeenergi hovedkomponenter
I forlaengelse af Wave Star Energy’s skala 
:0 anlaeg i Nissum Bredning etableres et 
molebaseret testcenter på Roshage mole ved 
Hanstholm, der kan afprøve skala :2 hoved­
komponenter i “rigtige” vesterhavsbølger. 
Erfaringerne skal bruges til skala :2 maskinen, 
som skal designes og bygges til Horns Rev.
Wave Star Energy
Per Resen Steenstrup · prs@wavestarenergy.com 
Tlf: 39 40 46 96 
Sauer Danfoss, AAU, BP Industriservice, Yacht 
Design, KK-Elektronic, Svend Ole Hansen Aps
4.000.000 kr.
5.500.000 kr.
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Forøget fleksibilitet og effektivitet i energiforsyningen 
ved anvendelse af varmepumper i kraftvarmevaerker
Formålet er at den nye varmepumpeteknologi 
skal udvikles, undersøges og demonstreres 
i fuldskala, hvor integrationen i energisyste­
met, optimal styring og teknisk­økonomiske 
konsekvenser er i fokus. Udgangspunktet er, at 
sådanne løsninger i vaesentlig grad kan bidrage 
til at øge energisystemets fleksibilitet og ef­
fektivitet.
Teknologisk Institut
Claus Schøn Poulsen, claus.s.poulsen@tekno- 
logisk.dk · Tlf: 72 20 25 14 
Advansor Energisystemer A/S, AAU, Energi og 
MiljøData, Naturgas Midt-Nord/HNG, Dansk 
Fjernvarme, Brancheforeningen for Decentral Kraft-
varme, Foreningen Danske Kraftvarmevaerker
4.883.000 kr.
9.772.000 kr.
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
ForskEL · 796
ForskEL · 7222
ForskEL · 7328
ForskEL · 7322
ForskEL · 736
BØLGEKRAFT
ENERGISySTEMER
BRINT OG BRaeNDSELSCELLER38     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Bevilgede projekter · ForskEL
Energiudsigten
ForskEL · 757
Projektet skal udvikle og afprøve rammer for 
tilpasning af elforbruget i husholdninger til el­
priserne. Projektet afvikles hos Syd Energi, hvor 
alle elforbrugere vil have installeret digitale 
målere primo 2008. Et centralt element i pro­
jektet er en tv­transmitteret “Energiudsigt”, der 
praesenterer morgendagens energipriser.
RAMBØLL A/S
Sigurd Lauritsen · sil@ramboll.dk
Tlf: 45 98 87 90 
Elsparefonden, TVSyd, SydEnergi Salg
4.52.000 kr.
6.052.000 kr.
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
EcoGrid Danmark
ForskEL · 786
Formålet med projektet er at udvikle fremtidens el­ 
system. Der vil blive fokuseret på langsigtede tek­ 
nologiske og markedsmaessige løsninger til et el­ 
system, der indeholder en øget andel af distribu­
eret produktion og vedvarende energikilder, samti­
dig med at forsyningssikkerheden opretholdes.
* Energinet.dk finansierer selv sin deltagelse i projek-
tet og modtager derfor ikke PSO-støtte.
Energinet.dk*
Kjeld Nørregaard · kjeld.norregaard@teknologisk.dk
Tlf: 72 20 13 17
Teknologisk Institut, ECON, Danfoss, Forsknings-
center Risø-DTU, IMM-DTU, CET-DTU, EC Power, AAU, 
Ea Energianalyse, KK-Electronic, Vestas, Energinau-
tics International, PowerLynx, Dong Energy A/S
Ca. 3.500.000 kr. 
Egenfinansiering til forhandling
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Customized PEC modules
ForskEL · 7353
Det langsigtede mål for Teknologisk Instituts 
arbejde med PEC solceller er at etablere et 
grundlag for en dansk produktion af tredje 
generations solceller. Hensigten med det 
aktuelle projekt er at udvikle produktionstek­
nologien fra den eksisterende manuelle proces 
til en semiautomatisk proces med mulighed for 
opskalering.
Teknologisk Institut
Hanne Lauritzen · hanne.lauritzen@teknologisk.dk 
Tlf: 72 20 24 93
Mekoprint A/S, Institut for Energiteknologi-AAU
4.455.000 kr.
6.60.000 kr.
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Effektoptimeret inverterintegreret solcellemodul
ForskEL · 7432
Projektet skal faerdigudvikle et nyt og mere 
effektivt solcellemodul med integreret inverter 
og bagsidereflektor. Projektet vil faerdigudvikle 
et AC­solcellemodul, hvor DC­AC invertering 
er integreret ved hjaelp af mikroinvertere og 
forholdet mellem arealet af silicium­solcellen 
og modularealet er optimeret.
SunSil A/S
Erik Hansen · eh@sunsil.dk
Tlf: 73 83 14 22
SiCon
7.08.000 kr.
4.62.000 kr.
. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Large Scale Solar Production Technology Meets Architects. L-SolarProTeam
ForskEL · 7484
Projektet vil fokusere på at etablere en basis til 
at producere kosteffektive solceller og moduler, 
der samtidig imødekommer krav til arkitektur. 
Vaerdikaeden fra silicium krystaller over produk­
tion af celler til produktion af moduler vil blive 
opbygget, således at teknologien nemt kan 
indpasses og opfylde krav til arkitektur.
RAcell Solar
Yakov Safir · safir@racell.com
Tlf: 26 25 96 45
Grundfos Management A/S, AU, DanChip, DTU, 
Henning Larsens Tegnestue A/S, Holcher Indu-
striel Design ApS
Ca. 2.000.000 kr.
Egenfinansieringen til forhandling
. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
SOLENERGI
ENERGISySTEMER39 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Bevilgede projekter · ForskEL
Mesoscale atmospheric variability and the variation of 
wind and production for offshore wind farms
Det overordnede formål er at give forbed­
ringsmuligheder for powerkvalitet og bedre 
forudsigelsesmuligheder for effektiviteten af 
vindmølleparker. Lokale (meso­scale) meteo­
rologiske faenomener forårsager signifikant 
variabilitet i vindhastigheder over arealer på 
størrelse med nutidige og fremtidige offshore 
vindmølleparker.
Forskningscenter Risø-DTU
Søren E. Larsen · Soeren.larsen@risoe.dk
Tlf: 46 77 50 12
IMM-DTU, DONG Energy A/S, Vestas, Vattenfall
2.500.000 kr.
2.656.000 kr.
4. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
Støj- og energioptimering af vindmølleparker
Projektet har 2 formål: . at skabe grundlaget 
for en global anerkendelse og anvendelse af én 
forbedret støjudbredelsesmodel – Den nordiske 
Nord2000­model. 2. at demonstrere, at der kan 
opnås energioptimering ved anvendelse af Den 
nordiske Nord2000­model i forbindelse med 
projektering af vindmølleparker.
DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik
Bo Søndergaard · bsg@delta.dk
Tlf: 72 19 48 22
EMD International A/S, Dong Energy A/S
2.000.000 kr.
4.2.000 kr.
4. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Deltagere: 
PSO:
Budget i alt: 
Afsluttes:
ForskEL · 74
VINDENERGI
ForskEL · 738940     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Emissioner og restprodukter
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 3339
Tilsatsfyring med biomasse i suspensionsfyrede kraftvaerksanlaeg
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 405
Modellering og optimering af biomasse-baseret energiproduktion
Dong Energy A/S
Tommy Mølbak · tommo@dongenergy.dk · tlf: 79 23 30 30
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 44
Faellesprojekt for biomasse: 
Udvikling af generaliseret model for forbraending af biomasse på rist
Institut for Energiteknik-AAU
Lasse Rosendahl · lar@iet.aau.dk · tlf: 96 35 92 63
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 4730
Biomasse teknologi effektivisering og godt arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøinstituttet
Otto Melchior Poulsen · omp@ami.dk · tlf: 39 16 52 19
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 4774
Højtemperatur slaggende affaldsforgasser, fase 1
TK Energi A/S
Thomas Koch · tk@tke.dk · tlf: 46 19 15 54
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 478
Arbejdsmiljø og flis
Forskningscentret for skov & landskab
Simon Skov · simon.skov@stofanet.dk · tlf: 45 76 32 00
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 4785
Ristefyring af biomasse – måling, validering og demonstration
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 4792
Modellering af biokraftvaerker – udvikling og tilsatsfyring
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 488
Igangvaerende projekter · ForskEL
BIOMASSE4 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Igangvaerende projekter · ForskEL
Modellering, verifikation og langtidsafprøvning af et trinopdelt 
forgasningsanlaegs driftsegenskaber ved varierende el- og varmeydelse
BioSyngeri Proces ApS
Henrik Houmann Jakobsen · HHJ@BioSynergi.dk · tlf 45 86 14 30
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5288
Materialeproblemer ved storskala forbraending af biomasse
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5293
Langtidstest af HD SCR katalysator deaktivering ved halmtilsatsfyring
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
4. kvartal 2008 
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5296
Biobraendselskarakterisering 2004 – Metodeudvikling
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5297
Forbehandling og recirkulering af flisaske
Forskningscentret for skov & landskab v/LIFE-KU
Simon Skov · simon.skov@stofanet.dk · tlf: 45 76 32 00
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 537
Avanceret måleudstyr til forbedret drift af affaldsfyrede anlaeg – Fase 2
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5727
Opgradering og optimering af anlaegsdriften på trinopdelt forgasningsanlaeg 
(Castor anlaegget i Graested)
BioSynergi Proces ApS
Henrik Houmann Jakobsen · HHJ@BioSynergi.dk · tlf: 45 86 14 30
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5729
Undersøgelse af dioxindannelse og nedbrydningsmekanismer i 
forbraendingsanlaeg med henblik på forbedring af restproduktkvaliteten
RAMBØLL
Thomas Rand · tr@ramboll.dk · tlf: 45 98 86 10
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 573
Røntgenanalyse af CO2-neutrale braendsler
Teknologisk Institut · Industri og Energi
Ken Friis Hansen · Ken.Friis.Hansen@teknologisk.dk · tlf: 72 20 13 30
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5773
BIOMASSE42     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Online berøringsløs gasanalyse i biomasseanlaeg
Forskningscenter Risø-DTU
Christian Pedersen · christian.pedersen@risoe.dk · tlf: 46 77 46 77
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6382
Manuel tjaeremålemetode
Teknologisk Institut · Industri og Energi
Ken Friis Hansen · Ken.Friis.Hansen@teknologisk.dk · tlf: 72 20 13 30
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5774
Restprodukter fra affaldsforbraending
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5784
Lagringsforhold, luftvejsproblemer og skader på arveanlaeg
Arbejdsmiljøinstituttet
Anne Mette Madsen · amm@ami.dk · tlf: 39 16 52 42
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5786
Udvikling af materialer til forbraendingsanlaeg
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5806
Detaljeret undersøgelse af belaegningsinitieret kloridkorrosion 
i biomassefyrede kedler
Institut for Kemiteknik-DTU
Kim Dam-Johansen · kdj@kt.dtu.dk · tlf: 45 25 28 45
4. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5820
Nyttiggørelse af askefraktioner fra alternative biobraendsler anvendt i kraftvaerker
Teknologisk Institut · Industri og Energi
Frank Elefsen · frank.elefsen@teknologisk.dk · tlf: 72 20 12 50
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6356
Partikler i naerbraenderfeltet
Institut for Energiteknik-AAU
Lasse Rosendahl · lar@iet.aau.dk · tlf: 96 35 92 63
3. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6364
Forbedret elvirkningsgrad og slagge kvalitet på affaldsforbraendingsanlaeg
CHEC-DTU
Kim Dam-Johansen · kdj@kt.dtu.dk · tlf: 45 25 28 45
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6368
Igangvaerende projekter · ForskEL
BIOMASSE43 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Igangvaerende projekter · ForskEL
BIOMASSE
Opskalering og demonstration af totrinsprocessen
Weiss A/S
Bjarne Skyum · bjs@weiss-as.dk · tlf: 96 52 04 44
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6529
Anvendelse af online fedtsyre sensor for at kontrollere og optimere anaerob 
processen for lav omkostnings biogas fra gyllen 
Institut for Miljø og Ressourcer-DTU
Irini Angelidaki · ria@er.dtu.dk · tlf: 45 25 14 29
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 645
Højtemperaturkorrosionsundersøgelser på AVV2-bio
Dong Energy A/S
Peter Simonsen · petsi@dongenergy.dk · tlf: 44 80 66 32
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 65
Korrosionsmålinger på AMV2/AVV2 ved biostøvfyring
Dong Energy A/S
Søren Aakjaer Jensen. saaje@dongenergy.dk · tlf: 44 80 64 68
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6520
Optimering af risteforbraending ved hjaelp af IR-kamera
Dong Energy A/S
Helge Didriksen · heldi@dongenergy.dk · tlf: 44 80 64 28
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6522
F&U program for biomasseforbraending med erfaringsopsamling 
fra biomassevaerkerne
Dong Energy A/S
Bo Sander · bosan@dongenergy.dk · tlf: 79 23 33 25
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6523
Samfyring af biomasse med naturgas og NOx-dannelse ved biostøvfyring
Dong Energy A/S
Peter Simonsen · petsi@dongenergy.dk · tlf: 44 80 66 32
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6526
Indpasning af totrinsforgasser I et energisystem
MEK-DTU
Ulrik Henriksen · ubh@mek.dtu.dk · tlf: 45 25 19 69
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6528
Optimering og automatisering af trinopdelt forgasningsanlaeg
TK Energi A/S
Thomas Koch · tk@tke.dk · tlf: 46 19 15 54
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 653044     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Udvikling af integrerede DMFC & PEM braendselscelleenheder
IRD Fuel Cells A/S
S. Yde-Andersen · sya@ird.dk; tlf: 63 63 30 00
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5357
Igangvaerende projekter · ForskEL
BRINT OG BRaeNDSELSCELLER
Biomasse til biobraendsel og bioethanol i pilotskala
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
4. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 642
BIOBRaeNDSTOFFER
Alternative additiver
Dong Energy A/S
Lasse Tobiasen · lasto@dongenergy.dk · tlf: 44 80 63 90
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6532
Deaktivering af SCR katalysatorer af additiver
Institut for Kemiteknik-DTU
Anker Degn Jensen · AJ@kt.dtu.dk · tlf: 45 25 55 35
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6533
Katalytisk DeNOx i biomassefyrede anlaeg
Kemisk Institut-DTU 
Rasmus Fehrmann · rf@kemi.dtu.dk · tlf: 45 25 55 35
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6535
Udvikling og afprøvning af motorkoncept 
optimeret til motordrift på forgasningsanlaeg
MEK-DTU
Ulrik Henriksen · ubh@mek.dtu.dk; tlf: 45 25 19 69
3. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6536
Emissionskontrol ved svovltilsaetning
CHEC-DTU
Peter Glarborg · pgl@kt.dtu.dk · tlf: 45 25 28 40
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6540
Retningslinier for sikker og miljøvenlig biomasseforgasning
COWI A/S
Jens Dall Bentzen · jdb@cowi.dk · tlf: 45 97 27 66
3. Kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 686
BIOMASSE
Metode til frigivelse af kulhydrater i ligninholdige biomasser
M-Tek
Jens Munck · m-tek1@mail.dk · tlf: 45 80 99 17
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 628645 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Igangvaerende projekter · ForskEL
Udvikling af mere effektive og billige MEA’er til PEM braendselsceller
Kemisk Institut-DTU
Niels J Bjerrum · njb@kemi.dtu.dk · tlf: 45 25 23 07
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5728
Evaluering og optimering af danske fastoxidbraendselsceller – Generation 2,5G og 3G
Afdelingen for Materialeforskning v/Forskningscenter Risø-DTU
Anke Hagen · anke.hagen@risoe.dk · tlf: 46 77 58 84
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5849
Indledende undersøgelse af elektrolyse
Kemisk Institut-DTU
Niels J Bjerrum · njb@kemi.dtu.dk · tlf: 45 25 23 07
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6287
Demonstration af mikrokraftvarme baseret på danske braendselsceller – fase 1
Danfoss A/S
Per Balslev · balslev@danfoss.com · tlf: 74 88 67 40
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6295
PEM stak- og systemudvikling (sammenlagt med 6554)
IRD Fuel Cells A/S
Laila Grahl-Madsen · lgm@ird.dk · tlf: 63 63 30 00
4. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6333
Ny, forbedret polymer elektrolyt membran til PEM-braendselsceller
IRD Fuel Cells A/S
S. Yde-Andersen · sya@ird.dk; tlf: 63 63 30 00
4. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6336
Udvikling og holdbarhedsanalyse af fastoxid-braendselsstakke
Forskningscenter Risø-DTU
Peter Vang Hendriksen · peter.hendriksen@risoe.dk · tlf: 46 77 57 25
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6342
Fortsat modning af SOFC-celleproduktionsteknologi 
og demonstration af SOFC-stakke
Topsoe Fuel Cell A/S
Niels Christiansen · nc@topsoe.dk. Tlf: 45 27 20 85
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6385
Perspektiver for baeredygtig dansk ammoniak- eller methanolfremstilling 
som led i fremtidens hydrogensamfund
Weel & Sandvig Energi & Procesinnovation Aps
Mogens Weel Hansen · MWH@weel-sandvig.dk · tlf: 26 71 00 46
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6422
BRINT OG BRaeNDSELSCELLER46     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
DK-SOFC b – Langsigtet SOFC-udvikling
Forskningscenter Risø-DTU
Mogens Mogensen · morgens.mogensen@risoe.dk · tlf: 46 77 57 26
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6493
Udvikling af processer til fremstilling af metal-supporteret fastoxid braendselscelle
Afdelingen for Materialeforskning v/Forskningscenter Risø-DTU
Mohan Menon · mohan.menon@risoe.dk · tlf: 46 77 58 52
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6553
AquabuOy skala 1:10 forsøg i Nissum Bredning
Rambøll Danmark A/S
Kim Nielsen · kin@ramboll.dk · tlf: 45 98 84 41
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6435
Videreudvikling af bølgekraftanlaegget Wave Dragon 
med henblik på fuldskala demonstration i Nordsøen – fase B
Wave Dragon Test Aps
H.C. Sørensen · hcs@wavedragon.net · tlf: 35 36 02 19
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6459
Styring og regulering af et moderne distributionssystem
Institut for Energiteknik-AAU
John K. Pedersen · jkp@iet.aau.dk · tlf: 96 35 92 64
3. kvartal 200
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 636
Prisfølsomt elforbrug i massemarkedet
Energi Industrien
Anders Stouge · ast@di.dk · tlf: 33 77 30 71
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6320
Priselastisk elforbrug som reservekraft 
– et demonstrationsprojekt i gartneribranchen
DEG Green Team
Ole Skov · Ols@deg.dk · tlf: 35 28 14 95
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6329
Agentbaseret styringsstruktur i elsystemer med betydelig decentral produktion
Ørsted-DTU
Jacob Østergaard · joe@oersted.dtu.dk · tlf: 45 25 35 00
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6374
Elforbrug som frekvensstyret reserve
Ørsted-DTU
Jacob Østergaard · joe@oersted.dtu.dk · tlf: 45 25 35 00
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6380
Igangvaerende projekter · ForskEL
BØLGEKRAFT
ENERGISySTEMER
BRINT OG BRaeNDSELSCELLER47 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Igangvaerende projekter · ForskEL
Priselastisk elforbrug og elproduktion i industrien
Dansk Energi Analyse a/s
Mogens Johansson · dea@dea.dk · tlf: 38 79 70 70
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6393
Interaktive målere til aktivering af priselastisk elforbrug
Dong Energy A/S
Mogens West · Mogwe@dongenergy.dk · tlf: 30 18 13 91
4. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 646
Udvidet røggasanalyse i forbindelse med katalytisk reduktion 
af formaldehyd fra gasmotoranlaeg
Dansk Gasteknisk Center a/s
Per G. Kristensen · pgk@dgc.dk · tlf: 45 16 96 65
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5230
Start hurtigere med mindre emission
Dansk Gasteknisk Center a/s
Per G. Kristensen · pgk@dgc.dk · tlf: 45 16 96 65
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5738
Demonstration og målinger på gasmotorbaseret kraftvarmeanlaeg 
med RECCAT-reaktor til fjernelse af braendbare emissioner
Faellinggaard Varmeforsyning ApS
Kaj Nielsen · kn@potroses.com · tlf: 62 69 13 62
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5782
Pilottest og optimering af plasmabaseret DeNOx 
Forskningscenter Risø-DTU
Poul Kerff Michelsen · poul.michelsen@risoe.dk · tlf: 46 77 45 40
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6365
Fleksibelt 75 KWel Stirling kraftvarmeanlaeg til biobraendsler 
med lave emissioner og høj braendselsudnyttelse
Stirling.dk ApS
Henrik Carlsen · hc@stirling.dk · tlf: 45 25 41 71 
4. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6437
Udvikling af metoder til små og decentrale KV-anlaegsleverancer 
af reguleringsydelser
APC Denmark
Jacob Schmidt · jacob.schmidt@apcc.com · tlf: 70 27 01 58
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6547
Sol-2000, Delprojekt A
EnergiMidt A/S
Flemming Kristensen · f.v.kristensen@energimidt.dk · tlf: 76 58 11 00
3. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 309
FOSSILE BRaeNDSLER
SOLENERGI
ENERGISySTEMER48     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Rationel montage og planlaegning af solcelleanlaeg i tagflader 
– komponent- og konceptudvikling
Teknologisk Institut · Energi
Henrik Poulsen · henrik.poulsen@teknologisk.dk · tlf: 72 20 24 33
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5694
Kosteffektive Intelligente Solceller “KIS”
RAcell
Yakov Safir · Safir@RAcell.dk · tlf: 33 25 96 45
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 576
Transformerløse solcelleinvertere
PowerLynx A/S
Uffe Borup · Uffe.borup@powerlynx.com · tlf: 73 67 57 63
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5780
Nye kontrolstrategier og mere energi fra PV-applikationer i bebyggelse
Institut for Energiteknik-AAU
Frede Blåbjerg · fbl@iet.aau.dk · tlf: 96 35 92 54
2. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5854
Forenklet integration af solceller i vinduessystemer 
– videreudvikling og demonstration af samlet løsning
Gaia Solar A/S
Dennis Aarø · da@gaiasolar.dk · tlf: 36 77 79 76
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 629
LyS OG ENERGI – solceller i transparente facader
Arkitektskolen Aarhus
Peter Krarup Kjaer · peter.kjaer@aarch.dk · tlf 89 36 00 00
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6302
PV Danmark, fase 1
EnergiMidt A/S
Flemming Kristensen · f.v.kristensen@energimidt.dk · tlf 76 58 11 00
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6308
PowerShades udvikling og pilotdemonstration af ny transparent solcelle
PhotoSolar ApS
Eik Bezzel · bezzel@photosolar.dk · tlf: 22 67 36 13
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6322
Stabilitet og forsegling af PEC Solceller
Teknologisk Institut · PEC Group
Hanne Lauritzen · hanne.lauritzen@teknologisk.dk · tlf: 72 20 24 93
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6352
Igangvaerende projekter · ForskEL
SOLENERGI49 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Igangvaerende projekter · ForskEL
Teknisk silicium til højeffektive PV-celler
Topsil Semiconductor Materials A/S
Leif Jensen · LEJ@topsil.com · tlf: 47 36 56 63
3. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6389
PV-optitag 1 – 1. etape. Boligblok på Amager som CO2-neutral bygning
Cenergia Energy Consultants
Peder Vejsig Pedersen · pvp@cenergia.dk · tlf: 44 66 00 99
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6544
Levetids- og lastberegninger på gear
Dong Energy A/S
Charles Nielsen · chani@dongenergy.dk · tlf: 76 22 24 06
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5300
Forbedret vindkraftforudsigelse 
i forbindelse med stokastisk optimering af elsystemer
Informatik og Matematisk Modellering-DTU
Kaj Madsen · km@imm.dtu.dk · tlf: 45 25 33 51
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5766
Dimensionering af havvindmøller. Erfaringsopsamling fra offshore demonstra-
tionsprojekterne med henblik på en forbedret integreret designprocedure
Forskningscenter Risø-DTU
Jørgen Kjems · joergen.kjems@risoe.dk · tlf: 46 77 46 00
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5876
VINDENERGI
Square PV crystal growth by FZ techniques
Topsil Semiconductor Materials A/S
Leif Jensen · LEJ@topsil.com · tlf: 47 36 56 63
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6388
SOLENERGI
Optimeret solvarmeproduktion i et liberaliseret elmarked. 
Demonstration af fuldskalaanlaeg
PlanEnergi
Per Alex Sørensen · pas@planenergi.dk · tlf: 96 82 04 02
. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6369
Strandby Havn på solkøling
Strandby Fiskerihavn I/S
Flemming Sørensen · kraftvarme@strandby.dk · tlf: 98 48 13 58
2. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6748
Europaeisk samarbejde omkring udvikling af solvarmelagre 
til brug for kraftvarmesystemer
Ellehauge og Kildemoes
Klaus Ellehauge · klaus.ellehauge@elle-kilde.dk · 86 13 20 16
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 675050     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Bølgeopløb på havvindmøller
DHI – Institut for Vand og Miljø
Erik Asp Hansen · eah@dhi.dk · tlf: 45 16 94 16
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6426
Intelligente prognosesystemer til vindkraft
Informatik og Matematisk Modellering-DTU
Henrik Aalborg Nielsen · han@imm.dtu.dk · tlf: 45 25 33 51
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6503
Integration og styring af vindkraft i det danske elsystem
Institut for Energiteknik-AAU
Birgitte Bak-Jensen · bbj@ @iet.auc.dk · tlf: 96 35 92 40
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6504
Store havvindmøllers skyggevirkninger
Afdelingen for Vindenergi v/Forskningscenter Risø-DTU 
Sten Frandsen · sten.frandsen@risoe.dk · tlf: 46 77 50 72
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6505
Effektfluktuationer fra store havvindmølleparker
Afdelingen for Vindenergi v/Forskningscenter Risø-DTU
Poul Sørensen · poul.e.soerensen@risoe.dk · tlf: 46 77 50 75
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6506
Dimensionering af havvindmøller, erfaringsopsamling
Afdelingen for Vindenergi v/Forskningscenter Risø-DTU 
Sten Frandsen · sten.frandsen@risoe.dk · tlf: 46 77 50 72
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6507
Igangvaerende projekter · ForskEL
VINDENERGI
Tilpasning og kalibrering af eksisterende skyggevirkningsmodeller 
til forholdene inde i store offshore mølleparker
Energi- og Miljødata (EMD)
Anders Brask · ana@emd.dk · tlf: 96 35 44 56
4. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 5899
Netfejl og lastgrundlag for vindmøller
Forskningscenter Risø-DTU
Jørgen Kjems · joergen.kjems@risoe.dk · tlf 46 77 46 00
3. kvartal 2009
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 639
Spaendingsforhold i mellemspaendingsnettet i moderne vindmølleparker
DELTA Dansk Elektronik · Lys og Akustik
Jørgen Mygind · jmy@delta.dk · tlf: 87 98 13 01
. kvartal 2008
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 63455 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Igangvaerende projekter · ForskEL
Mulighederne for anvendelse af Compressed Air Energy
MEK-DTU
Brian Elmegaard · ibm@mek.dtu.dk · tlf: 45 25 19 69
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6567
Nye metoder til ozonproduktion ved hjaelp af mikroplasma
Forskningscenter Risø-DTU
Eugen Stamate · eugen.stamate@risoe.dk · tlf: 46 77 45 62
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6839
ØVRIGE
Design af erosionsbeskyttelse omkring havvindmøllefundamenter 
– erfaringsopsamling fra Horns Rev
DHI – Institut for Vand og Miljø
Erik Asp Hansen · eah@dhi.dk · tlf: 45 16 94 16
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6508
Eksperimentel modelanalyse af vindmøllers driftstilstand
Afdelingen for Vindenergi v/Forskningscenter Risø-DTU
Søren M. Petersen · soeren.m.petersen@risoe.dk · tlf: 46 77 50 43
2. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6509
Karakterisering af Vanadium-flow batteri
Forskningscenter Risø-DTU
Henrik Bindner · henrik.bindner@risoe.dk · tlf: 46 77 46 06
3. kvartal 2007
Ansvarlig: 
Kontakt: 
Afsluttes: ForskEL · 6555
VINDENERGI52     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
ForskEL · 344
BIOMASSE
Afsluttede projekter · ForskEL
Optimering af belaegningsfjernelse i biobraendselsfyrede kedler
Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 06
.025.000 kr.  Afsluttet 2. kvartal 2007
De store danske biomassefyrede kedelanlaeg er sammen med et svensk anlaeg gennemgået med 
fokus på driftsmaessige problemer med belaegninger på kedlens indre overflader. De indsamlede 
erfaringer viser, at belaegninger optraeder på alle anlaeg, og at der er behov for at tage forholdsregler 
for at undgå problemer. Der er gennem det omfattende og unikke danske biomasseprogram opnået 
stor viden om dannelsesmekanismer for belaegninger, samt akkumuleret et stort erfaringsgrundlag i 
forbindelse med anvendelsen af rensningsudstyr. 
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 3322
Forbedret halmindfødning
Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 06
63.55 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Enstedvaerkets biokedels 4 halmindfødningslinier havde i 998­99 mange udfald primaert pga. dårlig 
halmkvalitet. Der var behov at forbedre forbraendingsreguleringen. Der er udført konstruktionsaendrin­
ger på halmopriveren, etableret temperaturstyring på halmindfødningskanalerne samt gennemført 
forsøg med at aendre styringen af stokersneglene. Der er etableret vejeceller og laengdemålingsudstyr 
på fødebåndene til hver af de 4 halmlinier. Målingerne anvendes til korrektion af halmtilførslen til 
kedlen. Projektet blev startet under biomassepålaegget, og resultaterne er nu implementeret i styrin­
gen med positivt resultat.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 3338
Forbedret halmindfødning og braendselsoptimering
Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 06
978.639 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Projektet blev bevilget under biomassepålaegget og er taet knyttet til projekterne 3322 og 400. Der 
er i projekt 3338 indkøbt og monteret 4 online fugtmålesystemer, som benyttes på halmkranerne. 
Et styringskoncept baseret på konstant indfyret halmeffekt er udviklet og implementeret, men ikke 
afprøvet. Efter afslutningen af projekt 400 er det besluttet at stoppe både 3322 og 3338, idet gen­
nemførelsen af den resterende del af disse projekter var afhaengig af, at der ud fra en simpel måling 
kunne generes et braendselssignal, der kunne indgå i reguleringen.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 400
Standard for afregningsfugtmåling af halm 
Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 06
.0.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
I projektfase har ekspertundersøgelser bidraget vaesentligt til at belyse mulighederne for at 
anvende nukleare målemetoder og elektromagnetiske bølger til halmfugtmåling. 
Eksperimenter udført i projektfase 2 har vist, at målevaerdier for gennemsnitlig absorption af mikro­
bølger i halmballer er staerkt korreleret med halmballers gennemsnitlige fugtindhold, og at målevaer­
dier for absorption derfor kan bruges som en målestok for halmballers gennemsnitlige fugtindhold. 
Undersøgelser af hvor nøjagtige indirekte halmfugtmålinger med mikrobølger er, har resulteret i 
praktiske anbefalinger til kvalitativt gode halmfugtmålinger.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 404
Materialeproblemer i affaldskedler
Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 06
8.06.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2006
Projektet har frembragt ny viden om det kemiske miljø i affaldsfyrede kedler, hvor fuldskalaforsøg er 
udført i samarbejde med projekterne 5727 og 5784. Herved lykkedes det at foretage online målinger 
og give en vurdering af forskellige additivers evne til at nedsaette aggressiviteten af det kemiske 
miljø. Der er foretaget avancerede modelleringer af overlagssvejsningernes mikrostrukturer for vurde­
ring af korrosionsresistens. Endelig er der eksperimenteret med ildfaste foringer, hvor nedbrydnings­
mekanismer er blevet karakteriseret.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 53 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Afsluttede projekter · ForskEL
ForskEL · 45
Prae-standardisering af prøveudtagnings- og testmetoder 
for udvikling af kvalitetsstyringssystemer til faste biobraendsler
Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 06
4.589.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Projektet er en dansk indsats under et EU­projekt med titlen BIONORM. I opgaven vedrørende fugtbe­
stemmelse i flis er der udviklet en referencemetode med en lav og kendt afgivelse af visse flygtige 
bestanddele. Det er lykkedes at udvikle metoder til pålidelig on­site og on­line fugtmåling, og derved 
muliggøre kontrol med emissionen fra forbraendingsprocessen. 
Projektet følges nu op med BIONORM II, projekt 7355.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
LT_CFB forgasser, 500 kW forsøg m.v.
DFBT · Peder Stoholm · tlf: 46 77 59 07
5.088.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Der er opnået en forbedret viden om teknologiens fluiddynamik, pyrolyse, koksforgasning, askeop­
førsel samt tilbageholdelse af partikler og makrostoffer. Der er foretaget en matematisk modellering 
af forgasserens basale procestrin, dvs. pyrolyse, koksforgasning og partikelseparation. Der er udført 4 
laengerevarende driftsforsøg, samt dokumenteret LT_CFB processens store braendselsfleksibilitet. De 
vigtigste succeskriterier har vaeret driftsstabilitet, økonomi i braendselsudnyttelse og materialeforbrug, 
undgåelse af askesmeltning, lavt kokstab og effektiv tilbageholdelse af aske og naeringsstoffer.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
Storskala trinopdelt lavtjaereforgasning, fase 1c
COWI A/S · Reto M. Hummelshøj · tlf: 45 97 27 66
.32.438. kr. Afsluttet 4. kvartal 2006
Projektets formål var at vise, at gassen fra LT­BIG forgasseren kan renses med et posefilter, så gassen 
bliver egnet til motordrift og andre formål. Der har vaeret kørt 3 forsøg med tilsammen 00 timers 
drift. Under forsøg er der foretaget tjaeremålinger før og efter posefilter og efter aktivkulfilter. De 
vaesentligste konklusioner er: 
­ Posefilteret er effektivt til at rense for partikler 
­ Tjaeremålingerne har eftervist, at gassen kunne renses effektivt og simpelt i det foreslåede koncept 
­ Aktivkulfilteret renser effektivt for resterende organiske komponenter 
­ Laboratorieforgasseren kørte effektivt i de 3 forsøg
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
Korrosionsundersøgelser på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmevaerk
Dong Energy A/S · Lars Storm Pedersen · tlf: 44 80 66 60
2.0.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Projektets formål er at overvåge korrosion i den biomassefyrede kedel på Maribo­Sakskøbing Kraftvar­
mevaerk, som er en del af biomassepålaegget. Før kedlen blev idriftsat i 2000, blev der i 999 udført 
et omfattende måleprogram af overhederne samt formodede udsatte steder i kedlen. Resultater fra et 
opfølgende måleprogram i 2006, der er sammenlignet med 999­tallene, viser, at der efter mere end 
5 års drift ikke er tegn på korrosion i overhederne, mens der i indfyringskanalerne og midt og bagest 
på risten er målt et begyndende materialetab, som sandsynligvis skyldes slid.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 4833
ForskEL · 5274
ForskEL · 650
BIOMASSE
Belaegningsopbygning og nedbrydning i biomassefyrede kedler. 
Tilvejebringelse af grundlaeggende data ved hjaelp af belaegningsprober
Institut for Kemiteknik-DTU · Kim Dam-Johansen · tlf: 45 25 28 45
3.932.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
De grundlaeggende mekanismer for belaegningsopbygning og nedbrydning på overhederne i biomas­
sefyrede anlaeg er undersøgt ved brug af en avanceret belaegningsprobe, indsat i fyrrummet på en 
halmfyret kedel. Data for opbygning og nedbrydning af belaegninger og for varmetransmission i 
belaegninger er tilvejebragt. De indsamlede data bruges til at udvikle en model, som beskriver dan­
nelse og nedbrydning af alkalirige belaegninger som funktion af den lokale askeflux, gastemperatur 
og probeoverfladetemperatur. Der er udarbejdet anbefalinger for minimering af belaegningsdannelse i 
kedelanlaeg, der anvender alkalirige braendsler.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 40654     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
ForskEL · 653
BIOMASSE
Afsluttede projekter · ForskEL
Undersøgelse af sammenhaeng mellem forbraending, belaegningsdannelse, 
røggastemperatur og korrosion i halmfyrede kedler
Dong Energy A/S · Søren Aakjaer Jensen · tlf: 44 80 60 00
2.95.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Projektet hører under biomassepålaegget og har bidraget med en forøget viden om brug af additiver 
til afhjaelpning af korrosion og belaegningsdannelse i biomassefyrede kedel­systemer. Klor og kalium i 
halm er fortsat problematisk at behandle sig ud af, men additiver kan afhjaelpe tilslagningsproblemer­
ne. For biomasser med lavere klor­ og kaliumindhold kan man med fordel tilsaette additiver og derved 
opnå en fuldstaendig omdannelse af KCl til mere procesvenlige restprodukter.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 657
Laboratorieundersøgelser af aerosoldannelse og kemiske reaktioner fra 
biomasse- og affaldsforbraendingsanlaeg
Institut for Kemiteknik-DTU · Hans Livbjerg · tlf: 45 25 55 35
3.08.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Der er arbejdet med at kortlaegge visse alkaliforbindelsers indflydelse på aerosoldannelse og disse 
aerosolers betydning på belaegningsdannelse i kedlen. En raekke testede additiver har vist sig at have 
en reducerende virkning på aerosoldannelsen og kan derved haemme belaegningsopbygningen. Resul­
taterne er vist både i en specialdesignet rørovn og i fuldskalaforsøg.
Projektet er udført i taet koordinering med 658
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 658
Fundamentale mekanismer for omsaetning af flygtige bestanddele 
i biomasse- og affaldsforbraending
Institut for Kemiteknik-DTU · Peter Glarborg · tlf: 45 25 55 35
3.038.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
I projektet er eksisterende modeller og databaser med en raekke kemiske delsystemer blevet udbyg­
get. Der er arbejdet med kemien bag emissioner af SO2 og HCl, aerosol­ og belaegningsdannelse og 
korrosion ved forbraending af biomasse. Forsøgene viser, at i temperaturintervallet 600­000°C virker 
selv små maengder KCl staerkt inhiberende på oxidationsprocessen. Der er udført modellering af en 
raekke reaktorforsøg fra litteraturen omkring omsaetning af HCN og NH3, bl.a. under staerkt reduceren­
de betingelser. Den detaljerede model vil efterfølgende kunne danne basis for opstilling og validering 
af simple modeller til brug i CFD.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6527
BioLex braendselskarakteristika
Force Technology · Majken Brøchner · tlf: 72 15 77 00
.98.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
BioLex er en engelsksproget database over biomassers braendselskarakteristika. I projektet er en ny 
brugerflade udviklet, og databasen er både udvidet og uddybet bedre end tidligere, se projektets 
hjemmeside www.biolexbase.dk/menu.php. BioLex er en videreudvikling af en aeldre database, og 
den nye struktur er i overensstemmelse med CEN/TS 496 klassifikationen. Det nye design er spe­
cielt udviklet med henblik på tilgaengelighed også for brugere, som ikke er eksperter på fagområdet. 
Der er knyttet en raekke generelle kommentarer til de beskrevne biomassers egenskaber, herunder 
driftserfaringer.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6537
Forberedelse til opskalering af TK Energi’s trinopdelte forgasningsanlaeg
TK Energi A/S · Thomas Koch · tlf: 46 19 15 54
.900.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
Formålet med projektet har vaeret at tage del i opbygningen af demonstrationsanlaegget til forgasning 
af traeflis ved Gjøl Private Kraftvarmevaerk. Da projektet udgør en del af et større endnu ikke afslut­
tet projekt støttet af EU og Energistyrelsen, er der ingen direkte resultater endnu. En rapportering af 
PSO­projektet vil derfor også først indgå som en del af den rapport, der skal udarbejdes, efter at det 
samlede projekt er afsluttet.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 55 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Afsluttede projekter · ForskEL
ForskEL · 6538
BIOMASSE
Vaerktøjer til energi- og driftsoptimering på affaldsforbraendingsanlaeg
Weel & Sandvig Energi & Procesinnovation Aps · Mogens Weel Hansen · tlf: 26 71 00 46
96.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Projektet har udviklet vaerktøjer, som kan forbedre driften på affaldsforbraendingsanlaeg. Vaerktøjerne 
er integreret i simulatorer, som i forvejen er udviklet hos Weel & Sandvig og testet hos Vestfor­
braending I/S. Med vaerktøjerne kan man fx se betydningen af affaldets sammensaetning, ovnens 
temperaturforhold og dynamik i forbindelse med ombygning. Anvendelsen af vaerktøjerne medfører 
en vaesentlig bedre forståelse af drift samt identifikation af forbedringer på anlaegget. Begge forhold 
betyder, at man med vaerktøjerne og simulatorerne til traening og analyser kan forbedre det samlede 
driftsprovenu for affaldsforbraendingsanlaeg.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6539
Elektrokemisk fjernelse af Cd fra bioaske i pilotskala og vurdering af 
muligheder for nyttiggørelse af behandlet aske i beton
CHEC-DTU · Anne Juul Pedersen · tlf: 45 25 28 40
43.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2006
I alt 5 rensningsforsøg blev gennemført, og askerne blev analyseret før og efter rensning med henblik 
på nyttiggørelse enten i beton eller ved tilbageførsel til jordbruget som gødning. Det blev fundet, 
at elektrokemisk rensning generelt reducerer koncentrationen af potentielt skadelige stoffer såsom 
chlorid og tungmetaller, og at renset aske på denne baggrund synes mere velegnet til nyttiggørelse i 
beton sammenlignet med ubehandlet aske. Elektrokemisk rensning reducerer også gødningsvaerdien 
i askerne, men det forventes, at de fjernede naeringsstoffer (primaert kalium) kan genindvindes fra 
procesvaeskerne.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 4760
Højtemperatur PEM braendselscelle
Kemisk Institut-DTU · Niels J. Bjerrum · tlf: 45 25 23 07
4.95.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
Hovedresultaterne af projektet er udvikling af ny stakteknologi for HT­PEM braendselsceller samt et 
studie af fremtidig anvendelse af disse braendselsceller i det nationale elsystem. Stakke med op til 40 
celler er blevet bygget ud fra to forskellige principper i forhold til materialer og forsegling. Undersø­
gelsen af reguleringsegenskaberne konkluderer, at HT­PEM braendselsceller sandsynligvis ikke bliver 
en dominerende teknologi til regulering i elsystemet. Dog har teknologien et potentiale som reguler­
kraft, hvis der bliver etableret tilstraekkelig kommunikation mellem systemansvaret og anlaeg.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 5449
10 kW elgenerator for Utsira projektet
IRD Fuel Cells A/S · Jørgen Lundsgaard · tlf: 63 63 30 00
.266.223. kr. Afsluttet 3. kvartal 2006
Formålet var at udvikle og afprøve en 0 kW PEM braendselscelle elgenerator i Utsira projektet, som er 
det første fuldskala projekt i verden, hvor vindkraft demonstreres i samspil med brintteknologi. Pro­
jektet demonstrerede en kombination af vindmøller, elektrolysator, svinghjul, batteribank, hydrogen 
elgenerator og PEM­anlaeg. Anlaegget kan både operere nettilsluttet og i ødrift. Braendselscellens drift 
på Utsira over en 2­årig periode udgør ca. 40 kWh. Den begraensede drifttid skyldes overspaending i 
nettet, der medførte beskadigelse og hyppig utilsigtet udkobling bl.a. af de nettilkoblede invertere i 
PEM anlaegget.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 5776
Lagring af brint i højtryksbeholdere
Teknologisk Institut · David Tveit · tlf: 72 20 32 43
.30.825 kr. Afsluttet 3. kvartal 2006
Projektet har undersøgt muligheden for etablering af en dansk produktion af trykbeholdere til lagring 
af brint. Scenarieanalysen viser, at el fra vindkraft til transport, med brint som energibaerer, vil kraeve 
brintlagre på 400 GWh, hvis halvdelen af den fremtidige biltransport skal foregå med brint. Udnyt­
telsen af brint til systemreserver i forbindelse med automatisk eller manuel regulering vil betyde et 
lagringsbehov på op til 43 GWh i Vestdanmark. De tekniske forudsaetninger omkring beholderløsnin­
ger, kravspecifikation samt normer og standarder er gennemgået.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
BRINT OG BRaeNDSELSCELLER56     energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Afsluttede projekter · ForskEL
ForskEL · 6549
Udvikling af PEM braendselscellestak
IRD Fuel Cells A/S · Steen Yde-Andersen · tlf: 63 63 30 00
4.935.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2007
Projektet har fokuseret på udvikling af materialer og processer for de enkelte celle­ og stakelemen­
ter. De optimerede MEAer gav en forbedring af ydelse og virkningsgrad. Udviklingen af flowplader 
har resulteret i trykstøbte grafitflowplader. De udviklede flowplader tillader drift af systemet ved 
atmosfaeretryk, hvilket har medført reducerede krav til systemets luft­ og gasforsyning. Ud af MEAer 
og stakelementer er der undervejs i projektet fremstillet forskellige PEM­braendselscelle stakmoduler, 
som er blevet langtidstestet i mere end 000 timer. Fra disse resultater blev der fremstillet en , kW 
braendselscellestak.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6550
50 kW PEM anlaeg (tillaeg til FU 1405)
APC Danmark ApS · Jacob Schmidt · tlf: 72 19 04 33
2.000.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
I projektet er der udviklet “Balance­of­Plant” til en reformerenhed til et 50 kW PEM anlaeg fremstillet 
i projekt FU 405. Stabil kørsel med anlaegget har ikke vaeret mulig, idet reformeren var fejlbehaeftet 
fra leverandørens side. Projektet er derfor faerdiggjort uden at gennemføre en samlet test af anlaegget 
med naturgasreformeren. Projektets erfaringer bekraefter den ringe tilgaengelighed af naturgasrefor­
mere, der kan anvendes sammen med PEM anlaeg. PEM braendselscellernes krav til lavt CO­indhold 
matcher ikke den renhed, som gaengse reformere kan levere, og samtidig kraeves en meget høj 
kompleksitet i design af systemet.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 655
Udvikling og holdbarhedsanalyse af fastoxidbraendselscellestakke (II)
Forskningscenter Risø-DTU · Peter Vang Henriksen · tlf: 46 77 46 06
6.838.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2006
Projektet er et blandt flere, der udgør det danske program for SOFC. I projektet er det vist, at det er 
muligt at fremstille gastaette stakke med god elektrisk formåen. Den arealspecifikke modstand af 
stakkene er meget taet på den for enkelte celler. Derudover er det vist, at stak holdbarhed er meget 
god isaer pga. udvikling af nye interconnect coatings. I løbet af en periode på 2000 timer er det vist, 
at degraderingen er ca. % per 000 timer, hvilket matcher det mål, der var sat op ved projektets 
start. Til sidst er der også udviklet kontaktlag, der kan bruges i stakke baseret på metalsupporterede 
celler.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6552
Opgradering af 50 kW PEM KV-anlaeg til 3. generations MEA
APC Danmark ApS · Klaus Moth · tlf: 70 27 01 58
.200.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2006
Projektet omfatter en opgradering af det 50 kW anlaeg, der blev fremstillet i projekt FU 405. Det 
oprindelige anlaeg var baseret på IRD´s . generations PEM braendselsceller. Siden projektets start var 
der sket vaesentlige teknologiske fremskridt, der gjorde det nødvendigt at opgradere anlaegget med 
3. generations PEM celler inden en yderligere udbygning til drift på brint fremstillet ved naturgasrefor­
mering.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6283
Modning af SOFC celle- og stakproduktionsteknologi 
samt forberedelse af demonstration af SOFC stakke – Del 2
Topsoe Fuel Cell A/S · Niels Christiansen · tlf: 45 27 20 85
6.005.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2006
TOFC/Risø pilot produktions enheden til fremstilling af anodesupporterede celler er blevet yderligere 
opskaleret med automatiseret kontinuert spray proces og ekstra sintringskapacitet. Dette har givet en 
produktion på mere end 5.000 standardceller (2×2 cm2) i 2006 med en succesrate på 85 %. Alle 
procestrin, som tape casting, spraying, sintring og silketryk er udviklet ud fra kriterierne kosteffektivi­
tet, fleksibilitet samt mulighed for industriel masseproduktion. Størrelsen af standardceller skal øges 
til 8×8 cm2, og 50 af disse er allerede blevet fremstillet.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
BRINT OG BRaeNDSELSCELLER57 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2007 
Afsluttede projekter · ForskEL
ForskEL · 6542
Turbineregulering på en skala 1:4,5 model af bølgekraftvaerket Wave Dragon
Wave Dragon ApS · Hans Chr. Sørensen · tlf: 35 36 02 19
2.570.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2006
Målet for testeffektivitet i et klima som Nordsøen er sat til 6 %. Testresultatet har indikeret en effek­
tivitet på 4 %. Da størrelsen på maskinen vil øge effektiviteten, forventes effektiviteten også at blive 
øget. Den årlige produktion i et 24 kW Nordsø bølgeklima forventes at vaere 8,9 GWh. Testresultaterne 
indikerer, at målet 2 GWh kan nås. 
Andre vigtige målsaetninger var at verificere og etablere langtids performance data og udvikling, 
optimering og verificering af Wave Dragons kontrolsystem til regulering af maskinens drift i forhold til 
aendringerne i vejrforholdene på havet. 
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6545
Wave Star Energy bølgekraft testmaskine til Nissum Bredning i skala 1:10
Wave Star Energy · Per Resen Steenstrup · tlf: 39 40 46 96
4.85.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2006
Hovedformålene med projektet har vaeret at bygge en skala :0 bølgekraftmaskine til drift i Nissum 
Bredning med en standard og funktionalitet, som en fuldskala maskine og samle praktisk driftserfa­
ring i rigtige bølger og dokumentere og optimere energiproduktionen. Maskinen blev installeret i april 
2006 og har siden juli 2006 kørt ubemandet i døgndrift. Pr. . januar 2007 havde maskinen “logget” 
4.000 driftstimer. Maskinens ydelser og flyderdrift har levet helt op til forventningerne uden nogen 
overraskelser. Flydernes gang i bølgerne har vaeret god, selv i meget store bølger under stormlig­
nende tilstand.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 6423
Mulighed for regulerkraft fra affaldsforbraendingsanlaeg
Weel & Sandvig Energi & Procesinnovation Aps · Mogens Weel Hansen · tlf: 26 71 00 46
469.500 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
Projektet har undersøgt, om affaldsforbraendingssektoren kan tilbyde reservekraft i form af nedre­
gulering. De tekniske forhold er kortlagt gennem spørgeskemaer, telefoninterviews og anlaegsbesøg 
på en raekke elproducerende affaldsvaerker. Muligheder og begraensninger i relation til regulerbarhed 
er analyseret med avancerede dynamiske simulatorer. Simuleringerne har vist, at nedregulering ved 
bypass af turbinen kan ske naesten uden påvirkning på affaldsforbraendingssiden, men der kan opstå 
maerkbare forstyrrelser i koblingen til fjernvarmesiden, hvor hele nedreguleringseffekten overføres 
som en forøget varmeeffekt.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 4524
Udvikling af modulaer produkt platform for solcelleinvertere
PowerLynx A/S · Uffe Borup · tlf: 73 67 57 63
7.32.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2006
Projektet skulle udvikle en produktplatform for en produktfamilie af strenginvertere, der reducerer 
omkostningerne ved konvertering af solcelleenergi til forsyningsnettet i typiske husinstallationer. Med 
udgangspunkt i en markeds­ og teknologiundersøgelse er en produktplatform specificeret og udar­
bejdet. Produktplatformen vil udgøre grundlaget for en fremtidig udvikling af prisbillige invertere, der 
kan masseproduceres. Platformen har dannet baggrund for udvikling af en produktfamilie i PowerLynx 
med øget fleksibilitet i produktet og øget pålidelighed i form af standardiserede moduler.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 4767
Kostoptimeret FZ-silicium til højeffektive solceller
Topsil Semiconductor Materials A/S · Leif Jensen · tlf: 47 36 56 63
7.0.083 kr. Afsluttet 3. kvartal 2006
Projektet har som helhed bidraget med viden og systematiske forsøg, som ellers aldrig ville vaere 
udført. Konklusionen er, at FZ­processen er saerdeles godt egnet til fremstilling af højeffektive solcel­
ler. Der eksisterer i dag fire egnede typer råsilicium til FZ monokrystaldyrkning: standard råsilicium, 
powder PV­grade råsilicium, som udviklet i dette projekt og andre typer PV­grade råsilicium anvendt 
i en dobbelt proces. Hovedkonklusionen er, at alle typer af CVD silicium baseret på Siemens teknik­
ken kan anvendes til FZ monokrystaldyrkning, og dermed anbefales processen til demonstration eller 
alternativ fuldskala produktion.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
BØLGEKRAFT
ENERGISySTEMER
SOLENERGIForskEL · 5278
Afsluttede projekter · ForskEL
PEC-cellens stabilitet og holdbarhed
Teknologisk Institut · Hanne Lauritzen · tlf: 72 20 24 93
2.666.045 kr. Afsluttet 3. kvartal 2006
Projektets holdbarhedsstudier viser, at forseglingen er det svage led. Hvis cellerne eksponeres for lys 
og høje temperaturer fejler alle celler, fordi cellens indre tryk eller kemiske miljø nedbryder forseg­
lingen. Forsøgene viser, at cellens farvestof er mere robust end antaget, idet celler, som taber deres 
elektrolyt, kan genfyldes og genvinde ca. 80 % af deres udgangsydelse. Markedsanalysen viser, at 
der findes 2 strategier. Er målet store moduler, hvor energiproduktionen er i fokus, skal levetiden vaere 
20­25 år, er målet små moduler, vil kravet til levetid vaere noget mindre end 20 år.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 457
Elektriske udladningers interaktion med vindmøllevingematerialer 
– specielt i relation til lynbeskyttelse
Ørsted-DTU, Sektion for Elteknik · Joachim Holbøll · tlf: 45 88 16 33
2.840.25 kr. Afsluttet 1. kvartal 2007
Projektets målsaetning er blevet opfyldt ved, at der er opnået teoretiske og eksperimentelle resultater, 
som direkte har kunnet implementeres til gavn for hele branchen. Der er opbygget en ekspertise, som 
også i fremtiden står til rådighed for producenter og brugere. Der er blevet etableret og udbygget et 
netvaerk mellem mølleproducenter, brugere, DTU og relaterede virksomheder inden for lynbeskyttelse 
af vindmøllevinger. Projektets resultater vil finde anvendelse inden for design­ og dimensionerings­
grundlag for højspaendingstekniske komponenter af glasfiber.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
ForskEL · 487
Forankring af vindmølletårne i stål ved anvendelse af 
konstruktionselementer i beton og CRC
Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 06
289.55 kr. Afsluttet 3. kvartal 2005
Traditionelt bliver vindmølletårne fastgjort til fundamentet ved hjaelp af en indstøbning i stål forsynet 
med en flangering i oversiden. Indstøbningsdelen leveres fra leverandøren og faststøbes af betonen­
treprenøren, hvorefter der går 4 uger, før betonen har opnået den nødvendige styrke for at montere 
tårnet. Dette projekt viser resultater fra en undersøgelse af mulighederne for at anvende et beton­
overgangsstykke forankret direkte i møllefundamentets bundplade og placeret på toppen af funda­
mentet direkte boltet sammen med mølletårnets bundflange. Alternativt til alm. beton er muligheden 
at benytte højstyrkebeton belyst.
Ansvarlig: 
PSO:
Resultat: 
VINDENERGI
SOLENERGI
 davido.extraxim@gmail.com