ÐÏࡱá>þÿ	†þÿÿÿrótõv÷xùzûþ~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿ…  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<�=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqsýÿÿÿtuvwxyz{|}~€Root Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀF¼&ç Çdx´†"ȇ@MWorkbookÿÿÿÿÿÿÿÿ ê_VBA_PROJECT_CUR"Ðæc³†"Èdx´†"ÈVBAÿÿÿÿÿÿÿÿpv¢³†"È0f[´†"È	FÍÉÀá°Áâ\pDamn! Computer B°aÀ=&'DF<�B+H "$EIGÓºThisWorkbookœ¯¼=Íà.š8Ý@"·Ú1ÈÿArial1ÈÿArial1ÈÿArial1ÈÿArial1ðÿ¼Arial1´ÿArial1*Èÿ Comic Sans MS1ÈÿArial1Èÿ¼Arial1È$Arial1ÈArial1ðÿArial1àÿArial1.àÿ¼Times New Roman1ðÿHelv1ÈÿArial1ðÿ¼Arial1ÜÿArial1ðÿArial1ÈÿArial1ðÿArial1ðÿArial1Üÿ¼Arial1¸ÿArial1ÿArial1*Èÿ¼ Comic Sans MS1´ÿ¼Arial1hÿ¼Arial1ÈÿArial1ÈÿArial1´ÿArial1´ÿ¼Arial1´ÿArial1.ÿ¼Times New Roman1.ðÿTimes New Roman1ÜÿArial1@ÿ¼Arial1È Arial1È ¼Arial1´ ¼Arial1´¼Arial1. ¼Times New Roman1 QTahoma1 Q¼Tahoma1ð ¼Arial1ð Arial1.ðÿTimes New Roman1ðÿArial1.ðÿ¼Times New Roman1ð Arial1.ðÿ¼Times New Roman1È'Arial1ȐArial1(´ÿArial Narrow1(ÈÿArial Narrow1@¼Arial1 ÿTahoma10Arial1ð¼Arial1ÈÿArial1ÈÿArial1´ÿArial1ðÿ¼Helv1ðArial1ðArial1ðArial1.ÈÿTimes New Roman1ÈArial1ȐArial1ȼArial1È¼Arial1ð?Arial1ÜÿArial1Ü Arial1Ü ¼Arial1ÈArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)¤	General_)¥ dd\-mmm\-yy_)¦mmmm\ d\,\ yyyy§"Yes";"Yes";"No"¨"True";"True";"False"©"On";"On";"Off"ª0.00000«0.0000 ¬0.000­0.0]®,[$¬ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$¬ -2]\ #,##0.00\)$¯[$-409]dddd\,\ mmmm\ dd\,\ yyyy°	000\-0000±\1\2\4\-0000 ²00000³ \400\-0000´\3\3\3\-0000µ\3\30\-0000¶\2\4\2\-0000·\20\1\-00003¸#,##0\ "¬ ";\-#,##0\ "¬ "=¹#,##0\ "¬ ";[Red]\-#,##0\ "¬ "?º#,##0.00\ "¬ ";\-#,##0.00\ "¬ "I»"#,##0.00\ "¬ ";[Red]\-#,##0.00\ "¬ "q¼6_-* #,##0\ "¬ "_-;\-* #,##0\ "¬ "_-;_-* "-"\ "¬ "_-;_-@_-k½3_-* #,##0\ _¬ _-;\-* #,##0\ _¬ _-;_-* "-"\ _¬ _-;_-@_-¾>_-* #,##0.00\ "¬ "_-;\-* #,##0.00\ "¬ "_-;_-* "-"??\ "¬ "_-;_-@_-{¿;_-* #,##0.00\ _¬ _-;\-* #,##0.00\ _¬ _-;_-* "-"??\ _¬ _-;_-@_-À"Sí";"Sí";"No"$Á"Verdadero";"Verdadero";"Falso"(Â#"Activado";"Activado";"Desactivado" Ã0;[Red]0Ä"£"#,##0;\-"£"#,##0Å"£"#,##0;[Red]\-"£"#,##0Æ"£"#,##0.00;\-"£"#,##0.00#Ç"£"#,##0.00;[Red]\-"£"#,##0.005È0_-"£"* #,##0_-;\-"£"* #,##0_-;_-"£"* "-"_-;_-@_-,É'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=Ê8_-"£"* #,##0.00_-;\-"£"* #,##0.00_-;_-"£"* "-"??_-;_-@_-4Ë/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-Ì"£"#,##0.002Í-_-* #,##0.0_-;\-* #,##0.0_-;_-* "-"??_-;_-@_-.Î)_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"??_-;_-@_-Ïdddd\,\ mmmm\ dd\,\ yyyyÐdd\-mmm\-yy,Ñ'[<=9999999]###\-####;\(###\)\ ###\-####Ò"$"#,##0;\-"$"#,##0Ó"$"#,##0;[Red]\-"$"#,##0Ô"$"#,##0.00;\-"$"#,##0.00#Õ"$"#,##0.00;[Red]\-"$"#,##0.005Ö0_-"$"* #,##0_-;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-=×8_-"$"* #,##0.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-Ø[$-409]h:mm:ss\ AM/PMÙ0_);[Red]\(0\)àõÿ À àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ à(À à+õÿ øÀ à)õÿ øÀ àËõÿ øÀ à,õÿ øÀ à*õÿ øÀ à ôÿôÀ àôÿôÀ à41ôÿðÀ àDôÿôÀ àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ(À àÙõÿ(À àõÿ À àõÿ(À à5õÿ Àà5õÿ ÀàEõÿ Àà	õÿ øÀ à	õÿ ØÀ à(@À à!XÀ à(HÀ à(HÀ à(hP À à(hP À à(hÀ à(HÀ à(hP À à(hP À à(hP À à!XÀ à(hÀ à!xÀ à(hÀ à!xÀ à!xP À à(HÀ à(h À à!XÀ à"xP À à"PÀ à"xÀ à!x À à(h À à(h@À à(`À à"x À à"x À à"xP À à"pÀ à"x À à(hP À à(hÀ à!x À à(h À à(hÀ à"x À à(` À à"xÀ à!XÀ à xÀ à xP À à!XÀ à!XÀ à!PÀ à!p À àxP À à!x À à!xP À à(` @ À à!pÀ à!x À à(` À à(` À à pÀ à PÀ à"xÀ à(h@ À à!x@ À à!x@ À à x@ À à"x@ À à(h À à"XÀ à!x@ À à x@ À à(h @ À à!x @ À à!x@ @À à"x@ À à!x @ À à x @ À à"x @ À à(H à!x@À àÙá*x@ À àÙá(h@ À à!x@ À à"XÀ à(hP@ À à(h@ À à(h@ À à!x@ À à(hP@ À à(h@ À àx@ À à!xP@ À à(hP@ À à(h@ À à(hP@ À à	!x@ À à x@ À à(` @ À à(`@À à!x @ À à(`@ À à!x@ À àa!x@ À à"xP@ À à(hP@ À àa!x@ À à!p@ À à!p @ À à!x @ - à!x@ À à"x@ À à!x@ @À à"x@ À à(h@ À à(h À à(hP@ À à(h@ À à(h @ À à(x@ À à(h@ @- à!x@ @- à(h@ À à(h@ À à(h @ À à(h @ À à!x @ À à!x @ À à !x@ À à!(h@ À à(hP@ À à!x@ À à(h@ À à(h @ À à"X- à"x - à"x @ - à xP@ À à"x@À à)x@ À à!x@ À à(h @- à(h À à!x À à(hP À à(h À à!x À à"x@ À à(`@ @À à"xP - à"xP 2 à"x@ À à(h@ @- à"x@ @- à"xP@ - à	"x@ À à(hP@ - à!x@ à!x@ à(h@ à"x@ À à)x@ @- à(h @- à(hP - à!x àa"x@ À à!|@ À à!x@ @- à x@ @- à xP@ - à"x@ @- à!X2 à!x @ À à!xP@ - à(h À à(hP À à"x@ @À à)PÀ à)p À à)pÀ à)xP@ À à)x@ À à)p@ À à)p @ À à#"XÀ à !X2 à!P2 à)x@ à(h@ à"x @- à"xP - à(H- à"xP - à!XÀ à"xP@ - à(h à%"X2 à	(h@ à"XÀ à"x@À à(HÀ à(h @ À à(hÀ à*x@@- à"x @- à(h À à"X2 à!x@ à"x À à	"xP@ - à!x@À à"x@À à"x@ À à	"x @- à	"x@ @- à	*x@@- à	"xP@ - à'!x@À à(!x@À à'!x@ À à!x @ À à	"x@@- à) À à À à)À à( À à(À à(8@ À à'!xÀ à( 8@ À à(!xÀ à(H à"x @ À àÙá(@À àÙá(hP@ À àÙá(h@ - àÙá(h@ 2 àÙá(`À àÙá(hÀ àÙá"xÀ àÙá(h@ À àÙá)xÀ àÙá)xÀ àÙá(x@ À à)x@ À à!xÀ à!x @ À à(!x@ À à	!x@À àÙá*xÀ àÙá(h @ À à!x À àa!p@ À àÙáxP@ À àÙá"x@ @- àÙá"x@ À àá*|@ À àÙá"x @ À àÙá*xP@ À àÙá*x@- àá*|À àÙá*x À à(h@ @À à!x@À à(h@À à(h @ À à(h@À à)x @ À à)xÀ àa!x@ À àa x@ À à$a!x@ À à!x@ @À àa!x@ À à"XÀ àÙá(xP À àÙá(x- àÙá(xÀ àÙá xÀ à 8@ À àÙá x À àÙá x@ À àÙá*x@À àÙá)xP À àÙá)x - àÙá)x À àÙá)x À àÙá)x À àa(h À à$a x@ À à(h@ à	!x@ à)x@@- à!XÀ à!xP À à!x @ À à!xÀ à!xÀ à!x À à!x@ @- à!x À à*x@- à)x@ @- à$a h@ À à"!XÀ à-(HÀ à!xÀ à((À à-!x@ À à- x@ 	 à.Ùá(h@ À à.Ùá*xÀ à2a(h À à.Ùá*x@ À à.Ùá xÀ à!x!@ @ À à(h!@ @ À à"x!!@ @ À à#xÀ à#x À à/(À à!x@ À à!x À à/ x À à!À à!xÀ à xÀ à(`@ À à*XÀ à((@ À à8 xÀ à/!À à‘ HÀ à6	PøÀ à6PüÀ à7	PøÀ à61‘|À à6Ë øÀ à7‘ xÀ à6‘ xÀ à7‘xÀ à6‘!xÀ à6‘ hÀ à<�1‘|—À à<�1‘|À à<�1‘|@ À à<�1‘|€À à‘"xÀ à7‘xÀ à61pøÀ à;	Pø!@ À à;	Pø!@ @ À à;	Pø! @ À à/	Pø@ À à/Pü@ À à/1‘|@ @ À à/	Pø@ @ À à/1pø@ @ À à/Pü@ @ À à/1Pü@ @ À à/1qx@ @ À à/‘ x@ @ À à/‘x@ @ À à/™x@ @ À à/‘x@ @ À à/™x@ @ À à/‘(x@ @ À à/Xü@ @ À à/1q(x@ @ À à/Ë ø@ @ À à/Ë(ø@ @ À à/Ë ø@ @ À à/‘ h@ @ À à/1q|@ @ À à/(ü@ @ À à/1‘ |@ @ À à/1q x@ @ À à/Ë!x@ @ À à/1™|@ @ À à/q|@ @ À à/pü@ @ À à/1q h@ @ À à/ÃXü@ @ À à/1qx@ @ À à/1‘|@ @ À à/Xü@ @ À à/‘|@ @ À à/	Pø@ @ À à/Pü@ @ À à/1 ü@ @ À à/1‘"|@ @ À à/™ h@ @ À à/‘8x@ @ À à/P8ü@ @ À à/1q0x@ @ À à/	P8ø@ @ À à/1p8ø@ @ À à/1‘|@ @ À à/Î(ü@ @ À à/Pü@ @ À à/1qx@ @ À à/	Pø@ À à/1‘|@ @ À à/	Pø@ @ À à/‘x@ @ À à/1pø@ @ À à/1Pü@ @ À à/‘x@ @ À à/Pü@ @ À à/‘)x@ @ À à/	P9ø@ @ À à61‘|À à7‘!xÀ àÁ @À àÁ HÀ àÁ HÀ àÁ @	 àÁ h@ À àÁ!x@ À àÁ!|@ À àÁ h À àÁ h@ À àÁ ` À àÁ h@ À àÁ `@ À àÁ hP@ À àÁ"x@ À àÁ!PÀ àÁ!xP@ À àÁ h@ À àÁ hÀ àÁ HÀ à(x À àx À à x@ @ À à!x@ @ À à!x@ @ À à"x!@ @ À à x @ À à x@ @ À à!x@ @ À àÙá(x@ @ À à"x!@ @ À à x@ @ À à x @ À à=a h@ @ À à"x!@ @ À à(h!@ @ À à(h! @ À à(h!@ @ À àa h@ @ À à x@ à!x@ 	 àÙá x	 àa!x@ 	 à( @ À àÙá!xÀ à!x @ À à(hÀ àa!x À à(h@À à"x@ - àa!x@À à)x À à!x@- àa)x@ 	 à=a!x@	 à>!x@	 àa!x@	 à!x@ @À àa!x@ 	 à=a!x@ @ À à>!x@ 	 à>!x@ @ À à(h@ À à(h @ À à(h@À à¡"x À à¡ hP À à¡"xP 2 à¡xP À à¡*x À à¡ @À à¡"x@ @- à¡ h@ @- à¡ h@ @- à¡!X- à¡ H- à¡!x@ À à¡ hÀ à¡ h@ À à¡ HÀ à¡!xÀ à¡!x@ À à¡ h@ À à¡!x@À à¡ h@À à¡ x@ À à¡!x@À à¡"xÀ à¡"XÀ à¡*xÀ à¡!xÀ à¡ hÀ à¡*XÀ à¡ HÀ à¡"x @ - à¡"x@À à¡!x- à¡!x@ à?¡ h@ à¡!x@ à¡ h@ à©!x@À à¡!x@ - à¡!x - à¡)x@À à¡ h@À à¡ x@ À à@!(x@à(XÀ à(h À àa h@ À àa(h@ À àa!xÀ àñ HÀ àñ!XÀ àñ hÀ àñ!XÀ àñ!xÀ àñ h@À àñ HÀ àñ!XÀ àñ HÀ àñ HÀ àñ"x À àÙá*x À àñ hÀ à%ñ!X2 àAÙá(h@ À à(XÀ à(xÀ à(XÀ à@!(x@ À à5 Àà: Àà5#Àà5 Àà5Ð+\à5(Xà5 Àà5 @À à	"xà	#xà5*x@ à5*x@ à5(xà5(x@ à5(x@ à5 Àà!x@ à=a!xÀ à=a!x	 à!x@ 	 à)x@ 	 à!x@	 à!x à!8@ @ À à	8@ @ À à	8@ À à!8@ À à)8@ @ À à)x@ @ À à	8@@ À àa)8@ @ À à!8@@ À à)8@@ À àa)x@ @ À àa	|@ @ À à)x@@ À à!x@ @ À à(À à!À à	<@ @ À àa	8@ @ À àx@ @ À àx@@ À àa	<@ @ À à	x@@ À à!x@@ À à	|@ @ À à	|@ @ À àÃ	|@@ À à	<@@ À àC(À àC!À àB!(x@À à x@À à@!(x@À à@!(x@ à	8@À àa)x	 àa)xÀ àa!x	 àa!xÀ à	!x@ À à*xÀ àÙá(h@À àÙá!x@À àÙá"x À à"¸@ À àa!x À à*x@À à xÀ à!x À à$Á HÀ à$Á h À à$a!x À à$a h@ @À àÁ!XÀ à	A @À à)x@ À à	!xÀ àñ h@ @ àñ!x@ @ àñ"x @ à	!x À àDa!x@ À àDa!xÀ àÙá)x@ 	 àDa!x À àÙá)x @ 	 à!x À à!x@ À à(h@À àa HÀ à(HÀ àa hÀ à(h @ À à(h À à	!x @ À à!x @ À à!x@ @À à!|@À à!|@ À à!|À à x@ À à!x	 àa!x À à!X	 à!x@ @ àa	8@ @ À à	!x@ À àÙá(h@ À àÙá xÀ àa(hÀ àa!XÀ àÑ xÀ àÑ x@ À àÑ!xÀ àÑ!x@ À à xÀ àa)xÀ àa!x@ 	 àÙá*XÀ àa(HÀ à x À à h@ À à!xP À à!XÀ à¡ hP À à¡xP À à¡ h@@- à¡ h@ @- à¡"x @- à¡!x@ @ à¡!x@ @À à¡ h @ À à¡"x À à¡!x@ à¡"x À à¡ `À à¡ h @ À à¡ h@ à¡"x @À à¡"XÀ à h"@ @À à h"@ À à!x"@ À à"x @À à!x@ àHÙá(h@ À àHÙá(xÀ à!x@ @ à x@ à xÀ àa xÀ à¡"x@- àa)x@ @ À à)x@@ À àa"xÀ à`"¸À àa*xÀ à1	<@ @ À à!8@ À à	x@ À à1!<@@ À à1)<@ @ À à1	<@@ À àa(À àa(À à¡"x @À à((@ @ À àa((@ @ À à!pÀ à	 hÀ à!x@ à(h@ à!x@ à"x@ àa h@ àa!x@ à(hP@ à!xP@ à(hP@ à"xP@ à$a h@ àB1 |À àa xÀ à 8À àB xÀ àB1` üÀ à1 |À àB!x@À à!8 À àB!x À àx À àBx À àÙá(h@2 àB x@ À àÙá)x@À àBx@À à!8@ À àÙá)x@ À àB!x@ À àx@ À àBx@ À àÙá!x@ À àÙá)x@ À àÙá)x@ À àBÙá*xÀ àBa*xÀ àÙá(h@ à(8@À àF"8@À àGx@	 à h@À à (@À à"8 À à"8@ À à8@ À à"x@ 	 àB!8À àBa!8À àBÙá)xÀ àBa)xÀ àBa!x	 àa(x@ À àa)x@ À àa(h@À àÙá(`@À àa(h@ À àa)x@ À à=a(h@ À à0a)x@ À à0a(h@ À àÙá)x@ À àÙá)x@@À àa)x@À àÙá)x @À àÙá)x@	 àÙá)x 	 àÙá!x 	 àÙá!x À àÙá)x@ À àa)x À àÙá)x@ @À àÙá)x@ 	 àÙá!x@ @À àÙá!x@ À àÙá!x@ 	 àÙá!x@ À àa(h@ À àa)x@ À àÙá)x @ À à!¸@ À à!8@ À àÙá)XÀ à á)|À àAÙá)xÀ àÙá)xÀ àHÙá)xÀ à á)|@ À àÙá!x@ À àHÙá)x@ À àÁ HÀ àÁ"X àÁ HÀ àÁ!XÀ àÁ!x@ À àÁ hÀ àa h@ À àÁ!xÀ àÁ!|@ À àa!x@ À àÁ xÀ àÁ!|À àÁ (À àÁ(x@ À àÁ!8À àa (@ À àÁ!|À àIÁ!x@ À àÉ!x@ À à$Á hÀ àÁ `À àÁ ` @ À àÁ!p À àÁ!p @ À àÁ h @ àÁ h àÁ!x àÁ!x @ àÁ!x àÁ h À àÁ h àÁ h À àÁ!x À àÁ h À àÁ"x"@ @ à!x @ 	 à#x@À àa!x 	 à8@ À àa!x @ 	 à!x À àa!x @ 	 à		x@ à!x À à h@ À à	 h @ À à!p À à'!x À à	"x@ - à"xÀ à	"xÀ à(8À à)8 À à"x À à"p@À à"p @ À à	"x @ - à'#x@ @À à'#x@ À à'+x@ À àñ h @ àñ HÀ àñ hÀ àñ h!@ @ àñ!x@ @À àñ!xÀ àñ!x @ À àIñ"x À àJñ"x À àñ"x À àñ h À àñ!x À àñ (À àa!xÀ àñ!x	 àa!x	 àñ xÀ àñ!8À àñ)xÀ àa!8À àñ!x@À àIñ"x @À àñ"8 À àñ h@ @ àñ!x@ àñ h@ àñ!x@ À àñ!x@ 	 àñ x@ À àñ h@ À àñ!8@ À àñ h@ 	 àñ (@ À àñ h @ À àñ h À àñ!x À àñ h À àñ (À àñ À àñ"x@ À àñ"8@ À àÙá*xÀ àÙá(xÀ àÙá)x À àÙá"x@ À à!x	 à!x@À à x @À à!x 	 à x 	 à!x@ @À à	!xÀ à!|À à(h	 à x À à x@ @À àa 8À àa 8À àa(hÀ à!xÀ à$a!xÀ àÑx@ À à"x%@ @ - àK!x@ À à!x@À à"x À à"x@À àa	|@ À à	8@ À à;"x @ À à;*x @ À à1!x!@ @ À à3a	|!@ @ À à1	|!@ @ À à1	x!@ @ À à1	x À à1!x À à"8@ À à"8@ @ À à/*À à*À à;*x"@@ À à;"x"@@ À à"8!@ @ À à!8!@ @ À àa	8!@ @ À à	8!@ @ À à	8!@@ À à1)<@ À à"8À à)8À àa)8À à1!<�À à!8À à( À àC*8À à((À à/*8À àa)pÀ à1)<�À à1	<�À à(h@ à!x@ à x@ @ à!x @ à(h à(x@ à!xÀ àÑ( À àa hÀ à!xÀ à*x@@À à x@À àa x@À à x@À à*x@ À à x@ @À à x@ À à(x@ À à(x@ À à(h @ À à"x À à"x @ À à(x @ À à!x@À àÁ h@À àÁ!x@À à±!x@ à x@À à!x@À à1(x@ À à(h@À à	8@ À à@(x@à@(x@à@(x@ à((@À à¡!x @ à x @ À à¡!x@À à"xÀ à(HÀ àL1ax@ @ À àÙá(h@ @ À àÙá*x@ @ À àÙá)x@ @ À à h@ àa `@ À à hP@ À à h@ àa ` @ à h @ À à!x@ @ à!x@ @ + à"x@ @ + à!x@ @ À à `@ @ + à h@ @ + à"x@ @ À à @À à"x@ @ À àa `@ @ + à hP@ À à!x@ + à x@ + à h@ + àa!x@ À àÙá x@ @ À àÙá"x@ @ À à!x " @ À àa)x À àa HÀ àa)x@ @ À à"XÀ à h@@ À à"x@À à	Ùá(h@ @ àÙá(h@ @ àá*|@ @ àÙá*x@ @ àÙá)x@ @ à1!x!@ @ À àñ!x@ À àñ!x @ À à À ““€ÿ“€ÿ“Comma_~6613701“€ÿ“€ÿ“€	ÿ“€ÿ“Hyperlink_~6613701“-(Hyperlink_INFORMATION OF OTHER COUNTRIES“€ÿ“Normal_~6613701“!Normal_bsuinessdirectory2006“0+Normal_bsuinessdirectory2006_OFFICES ABROAD“1,Normal_Iberoamerica Directory March 1st 2006“*%Normal_INFORMATION OF OTHER COUNTRIES“Normal_latestTCScontact“$Normal_MATC Leads-Contact-Final“ Normal_OFFICES ABROAD“#!Normal_TCS_Managers_Mar 7_2006“"Normal_USContactlist“(##Normal_USContactlist_OFFICES ABROAD“$€ÿ“%Percent_~6613701`…$z IMP TEL NOS. (INDIA)APRIL'06…ڐOFFICES IN INDIA…¸ÈOFFICES ABROAD… INFORMATION OF USA…7AINFORMATION OF EUROPE…Ÿ§INFORMATION OF UK…&î	INFORMATION OF OTHER COUNTRIES…¸‡ IBEROAMERICA…#–å DELIVERY CENTRE HEAD & UNIT…éJCORPORATE HEAD…’zINDUSTRY PRACTICE…5—SERVICE PRACTICE…å GEOGRAPHY…7àPRODUCTS SBU…ø ADMIN (INDIA)… ýYHOTEL…Â|	MATC LEAD…³¶MEDICAL CONSULTANTS…þÒTQSŒ®J!	 ;¢! ;		! ;! ;K ! ;m	! ;æ	! ;X! ; ! ;1! ;1! ;! ;E ;	E	 ;ÿÿÿ ;å	 ;J ;ÿ ;ÿP6Z_A7370C30_2FD6_4EC8_9567_9CB9A4BAD6B4_.wvu.FilterData;P6Z_DEA2D281_1506_4903_982F_8D094A010B66_.wvu.FilterData;Q7Z_DEA2D281_1506_4903_982F_8D094A010B66_.wvu.PrintTitles;ÿP6Z_E6E0BD4D_7848_414E_B65F_A7CD138BE0BD_.wvu.FilterData;ÁÁ`iëðúðÀ\g 	 	3ð¿	À@@ñ ÷ü OBó(61 419335511Charles Pearson,Practice Head - Telecom & Utilities Verticalcharles.pearson@aus-tcs.com61 518428543Siddhartha Konasiddhartha.khona@aus-tcs.com61 409660161Alex Drutchinin BRM - BHPBalex.drutchinin@aus-tcs.comRM HR - (Australia & NZ)61 28904105361 43930873461 289041709-Level 4, 225 Miller Street, North Sydney 206081 90 7639 0736pr.suchi@japan-tcs.co.jp Masahiko Kaji	President 81-902157198181-456404303 (fax) L801,8F Queen's Tower A, 2-3-1 Minatomirai Nishi-ku, Yokohama, Japan 220 6008Sanjib BasuJapanRM-BFSI 81-9024259633(812) 350-4507500 Jackson Street MC 60103(812) 377-3347Ramana Pasupuletip.ramana@usa-tcs.com(732) 491-0002Network Engineer IDMPrasadPatchigollap.patchigolla@usa-tcs.com(919) 593-2678BRM Nortel NetworksPurnaPatelusa.admin@usa-tcs.com(732) 491-0025Telecommunication AssociateVikrantPatilvikrant.patil@jpmchase.com(212) 552-6014(732) 533-3356GRM JPMorganChasePaulrajg.paulraj@usa-tcs.com(415) 297-1744 Shantharam	Pendurthis.pendurthi@usa-tcs.com(770) 740-5972(770) 331-2326PeterPereirap.pereira@tcs-canada.com(416) 860-6237(647) 271-6568 Dir Strategic Account ManagementVenkatakrishnan	Pichumaniv.pichumani@usa-tcs.com(919) 345-5173Ponnada+353 1 664 1585 +353 87 375 8618 31Bala Muralidharan 01603 204 766 0779 336 9184%BALA.MURALIDHARAN@norwich-union.co.uk 01603 680 73432Bhuwan Agrawal 01483 246 304 0783 414 0376 01483 245 19533Brindi Rani0161 786 8250 0779 387 687536Charlotte Poskitt 0207 245 1392 0779 388 3233charlotte.poskitt@uk-tcs.com37Chris Broadbent 0771 517 0695Chris.Broadbent@uk-tcs.comGCP38Chris Field 0145 589 5804 0794 462 5369+ chris.field@uk-tcs.com chris.field@bcs.org07944 62536939Christopher Shennan 0797 328 7158chris.shennan@uk-tcs.com40 Dan Robertson 0780 863 3234dan.robertson@uk-tcs.com 0208 554 125741Dane Mollet 0207 245 1853careers@uk-tcs.com43Daniel Bradbury01455 892782 0792 194 4126Daniel.Bradley@uk.ngrid.com44Darryl Webb 0207 245 1823 0778 943 6531darrylwebb123@yahoo.com Fredrik Jansson 0207 245 1827 0771 471 1391r.sinha@usa-tcs.comNOIDA (Phase II)10th Floor Air India Buildingp.samaradivakera@tcs.comAnjan.sen@tcs.comrajesh.sharma@uk-tcs.com0120 2461003 (Fax)Shyama.raha@tcs.comMs Roy Sutapa (HR & Library)Sutapa.roy@tcs.comMs Shrivastava R (MATC)Rinki.shri@tcs.comshifted from nortel borivali022 55506779022 55506855 (Fax)'Gateway Park, Opp Tunga Paradise Hotel Andheri (E), Mumbai 400 093022 28573290 044 5550 3434044 5550 3435 (Fax)98410 19893Asst : Fausta Myersfausta.myers@tcs.com022 5550637491 11 5550 6426 0161 614 0074 0773 447 9044 0161 872 1760 Graham Youngs 0783 414 0345graham.youngs@uk-tcs.com66Gordon Dunse02072451873 0784 334 4612g.dunse@uk-tcs.com68 Harikrishna Gopaletty 'Hari' 0207 245 1879 0773 473 6689idm.london@uk-tcs.com 69 0161 442 1793 0776 416 1605182Shivakumar Obla (Shiva) 0207 245 180607841 88 2823 obla.s@uk-tcs.com183Shivarams Kumar (Kumar)029 20359204 0776 766 2703 2573 0460 2472 7107 3092 7259 2412 5075 2246 1956 2534 1271	 234 0155	 226 9845	 233 4279	 226 7408 238 5975 2856 1600 2892 7439 2857 3290 2438 0469 2649 5837 5629 9893 2890 6000 2636 4797 2413 3086	 493 7128 2369 2915 2415 4632 2893 4667 2547 2123 2857 6211 2415 0563 2840 9726 2542 5611 2862 4913 2528 8969 2766 7647 2642 6915 2857 6623 2506 1268. 28929638/28949316 2422 0287 26044596/56764547 2807 8038 2857 6742 2854 3272 2857 7340 2884 3865 2497 4413 2200 8936 2415 0540 2635 5588 2659 1983 2661 2962 2885 6697 2840 2096 24303058/24309523 rajnish.mohan@tcs.comAsst : Praveen080 8410114 (fax)0522 22669092237 385 (D)2237472/390 (Alt)Hemlata Mannral 97150 6541617044 246619720124 238870191 11 2373 722291 120 246 1028d.bhatia@tcs.comMr Garg, PiyushPiyush.garg@tcs.com91 120 246 151191 120 250 2858 91 9811536119Mr.Ajoyendra Mukherjee	2355 9704 Dr Tapan Kumar Mitra (Homoepath)$Technopark Campus, Kariyavattom P.O.(0471) 270 0671 (D)jyoti.srivastava@tcs.comkavilesh@tcs.fi1 818-981-4254Asst : Bhuvaneswari VenugopalAsst : Shreeja Somnathanv.bhuvaneswari@tcs.com!ellie_waldron@tata-consultancy.ie82- 262636200 (D) 91 9810041437Mr Gupta, Sanjay Sanjay.gupta@tcs.com91 11 2271 8721 91 9810272544IDM (PTI) Verma, Mritunjay Mritunjay.verma@tcs.com91 11 2371 996191 11 2252 5898 91 9891302682IDM (Noida I) kansal, Deepak 033 23673615 (D)033 23673464(Fax)Business Development Manager1 408 7302606 (D)Paul DebtanuSrijib.majumdar@tcs.comAsst : Yohna Hatiskaryojna.h@tcs.com022 55503105022 55503300 (fax)milind.kamat@tcs.comSr. Mgr BI & KM Practice	D. Prasadp.raju@usa-tcs.com(917) 592-0161VP RSD Midwest630-771-9910Vishnuv.ram@usa-tcs.com(917) 374-3639 Sethuraman Ramachandiranr.sethu@usa-tcs.com(248) 362-8282 Ext 104(313) 354-1504BRM FordJeyaprakashRamachandran jeyaprakash.ramachandran@jci.com(616) 510-0114BRM JCIVRamakrishnanv.ramakrishnan@usa-tcs.com(732) 321-9047(917) 971-7285Vice President Finance732-548-1227	SrinvasanRamamoorthys.ramamoorthy@usa-tcs.com(425) 373-8518(425) 785-5413%BRM Engineering & Industrial ServicesSarang	Ramanujams.ramanujam@usa-tcs.com(973) 716-1258BRM PrudentialRamasubramanianRamasamyr.ram@usa-tcs-com(425) 497-7229(425) 503-3837 Retail & Consumer Goods PracticeBala Ramasubban&balasubramani_ramasubban@homedepot.com(952) 221 9530(Business Development Manager BI Practice(770) 396 1239Ramarama.ramesh@cigna.com(860) 226-6194(860) 805-0804	BRM Cigna900 Cottage Grove Drive S211 Bloomfield06002ChetanDr. Ashvin P ThakkarCLINIC ADDRESS'Laxmi Clinic, Flower Queen, Veera DesaiAndheri 400 058	2628 8968Venue : Malad (Tuesday) Venue : Maker Towers (Friday) Dr. Hemal S Shah3Venue : Borivali (GE) (Monday, Tuesday & Friday) %Venue : Borivali (Nortel) (Thursday) 5693 7723	M S Reddy55672069 (D)9246290027 (M)K T Sunder (Domestic Travel)	5567 2099Rambabu (Accommodation) 5567 2065 (D) Home PhoneAkram Abdulrazaka.akram@usa-tcs.com(860) 249-7272(860) 830-0888100 Pearl Street 14th FloorHartfordCT06103(612) 803-4194Sunil(216) 523-4715(216) 650-5929	BRM Eaton1111 Superior Avenue # 2115C	Cleveland44114(216) 522 1940216-861-3157V Selvav.selvakumar@usa-tcs.com(813) 615-2876(813) 486-6237PMO CRD TelecomSumeetk.sumeet@usa-tcs.com(303) 669-9593"EPM Practice Manager North Americanitin.kumar@usa-tcs.com(732) 331-7791BRM J&JPhanik.phani@usa-tcs.com(847) 605-5283(630) 596-6424BRM A C Nielsen150 N Martingale Rd60173(847) 605-2573847-222-9132Maharajm.kumar@usa-tcs.com(408) 200-2988 Practice Mgr Oracle Applicationsr.kumar@usa-tcs.com(408) 200-2938(408) 410-3641/BRM National Semiconductor Corporation / KaiserChinmay SingharayRM-Manufacturing 81-9052055087Dr. Ahmed AlauddinHead-EIS 81-9010446390BDM Head,Banking and Allied ServicesBharat VakdeBRM-Morgan StanleySeiichi TachibanaHead-FinanceRM- HRSuchithran PadikkalDCH81 90 7417 3976 M801,8F Queen's Tower A, 2-3-1 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Japan 220 6008044 55506500044 26255199 (Fax)grk.mohan@tcs.com(21, Industrial Estate, Ambattur, Chennai044 24956295Mr Bhandarka<� r Ashwinashwin.bhandarkar@tcs.com 91 9881461403Ashwin BhandarkarAsst : Suganthi Ysuganthi.y@tcs.com)Nyati Tiara, S No. 103/A-1/129,Nagar RoadYerwada, Pune 411006020 26680875022 55509307022 55509444 (fax)anita.n@tcs.com022 26591983Asst : Sheeba C Bijusheeba.devassy@tcs.com022 5509102/9191-30-33 ground floor, Near Lal Bunglow, CG Road/Seepz (ODC III & SDV F) Manoj Asthana 5694 00001Civil Maintenance : Ajit Manjrekar : 9819165624;Air India : P Karthikeyan 5550 9592/92233129959Nirmal : P M Krishnan 5550 9572/98201915641Maker Tower : Bhanushali 5550 6969/9223427417?Seepz : Cdr S R Kulkarni 5550 5640/9223427394@Akruti : Atul Deshpande 5550 6360/92233001334Akruti : Rajesh Sarfare 5502 0332:Malad : Sirmokadam 5550 8416/92233130973Borivali (Nortel) : V Jayakar 5550 9708/92233131899Borivali (GE) : Thomas Mathew 5550 8655/9223427411BVikhroli : Lt. Col. Narayan Giri 5550 3000/92233130613Yantra Park : Maj. Abhay Tiwari 92233131849Prafullit Niwas : B. Ranganathan 5550 3667/92233130018Banyan Park : Cdr. Sabu Mathew 5550 3807/9223402638*Navi Mumbai : Sayed Hussain 2783 9872:Electrical/AC : Sandip Patil : 5550 9514/9223312994'Sun & Sand 26137777&E0471 2700671 (D)/2700672HTechnopark Campus, Kariyavattom P.O. Thiruvananathapuram 685 581, Kerala	Location Email E5th & 6th floor, Infotower 1,Infocity,Ch-0 Circle, Gandhinagar 38200904055672049 (D)/1000040 5567 1121 (Fax)/22229Deccan Park, Plot No. 1, Software Units Layout, Madhapur040 240403556RajaShree Business Park, 8, Tadiwala Road, Pune 411001!CHENNAI (Ambattur) & Sonex Tower-044 2625 6437 - Ext - 263/04426202121 Ext 242Vishal Gobhil/ A Parasuraman044 55502776/2777/2331GKumaran Nagar, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai 600 119xBengal Intelligent Park, Block - D Plot A2, M2 & N2 Sector V,Salt Lake, Electronics Complex, Bidhannagar, Kolkata 70009133 2339804433 23398030/23398000Bidhannagar office-0522-2237390/2237386/2237472 Extn. 23/2237385=Tulsi Ganga Complex, 19-C, Vidhan Sabha Marg, Lucknow 226001GE - V RamkumarBFSI - Vignesh REmerging Practices - R LokhandeManufacturing - Tulika Ritu<�4th Floor PTI Building, Parliament Street, New Delhi 110 001GPlot No.447, Phase V, Udyog Vihar, Sector 19, Gurgaon, Haryana 122 016011-23318758JSJM Towers, No.18, Seshadri Road, 6th Cross, Gandhinagar Bangalore 660 009-999, 18th Street, Suite 2700, Denver CO 8020233, Grosvenor Place, SW1X 7HY<�Asia Pacific, UIC Building, 5 Shenton Way , Singapore 068808=Av. Paulista, 949 2º Andar Cerqueira César, Cep 01311 100SUruguay Global Development Center, Ruta 8 Km 17.500 Zonamerica Montevideo, UruguayYAbhilash Building, Plot No. 96, EP-IP Industrial Area, Whitefiled Road, Bangalore 560 066WSalarpuria G R Tech Park, No. 69/2, JAL Block, Mahadevpura K R Puram, Bangalore 560066BRAZIL URUGUAY	CORP MATCPhiroz.vandrevala@tcs.com 91 989130269691 11 2372 152391 11 2464 115291 11 2335 5518m.somasekharan@tcs.com 91 944707006791 471 270 069191 471 236 113791 471 255 404591 11 55506367 91 9891700870%Residency Towers 2815 6363 Hitesh Nagpal36 1 886 8001 (Fax)V MohanDr.srinivasan@tcs.comr.vaitheeswaran@tcs.comvinay.daggolu@uk-tcs.comprobal.chatterjee@uuplc.co.uk61 398280605 (D)Kesavi.nori@tcs.com91 471 2358 59891 471 270 068991 471 254 015991 471 270 068791 471 259 3240 Dr. Neethi S s.neethi@tcs.com91 471 231 1645pankaj.baliga@tcs.comDilip.bangale@tcs.comBiswajit Chatterjee(011) 23317705 (D)tanmoy.chakrabarty@tcs.com Mathai JosephDilek Turkovic Hasit Kajick.gopal@ tcs.com venugopa.iyengar@tcs.comMr Ramadorai S 5255 56337506Gabriela Villegas CHANDIGARHMukesh.diwan@tcs.com91 11 2331 579091 112202 2710 Finance (PT1)Mr Krishna Jayantjayant.krishna@tcs.comMr Koorichh Rahulrahul.koorichh@tcs.com 91 9822430075 91 9822793984vishy.sankaran@db.com 0208 688 70750773 617 5070 225Vivek Gupta 0160 384 0234 0797 099 50485vivek.gupta1@norwich-union.co.uk vivek1.gupta@tcs.comumesh.eswaran@uk-tcs.com Yogesh Kamat226Yogesh Vitavkar 0207 2451 858 0208 2305 822 0779 3658 305yogesh.vitavkar@uk-tcs.com227thanos.karanasos@uk-tcs.com27 0115 969 00880115 8781220 0776 421 0745 0115 985 714228 Atul Gupta-PRACTICE HEAD -BANKING AND FINANCIAL SERVICES 020 7245 1811 0792 194 4127atul.gupta@uk-tcs.com29Avadhesh Dixit 0207 245 1851 0784 321 783130-355 Burrard St Ste 1000, Vancouver BC V6C 2GB;1500 Market St. 12th Fl, East Tower, Philadelphia, PA 19102,101 Federal Street Ste 1900, Boston MA 021100303 N Glenoaks Blvd , Suite 850 Burbank CA 91502+999 18th Street Ste # 2700, Denver CO 80202:9401 Indian Creek Pkwy Ste 260, Overland Park Kansas 66210312730 High Bluff Drive, Ste 120, San Diego CA 92130TCS HOUSTON TCS DALLASTCS HANGZHOUTCS EDEN PRAIRIETCS PITTSBURGH TCS ROCKVILLELocationE801/1001, Sakar II, Off Ashram Road, Ellis Bridge, Ahmedabad, 380 006079 5561 4300 079 5561 4311A5th & 6th Floor, Infotower -1, Infocity, Ch-O, Gandhinagar 382009 079 55712600079 55712800 rC' Wing, Haribhakti Rameshwar Bhavan, Opp Shivashray Society, Near Petrol Pump, Vasna, Bhilai Road, Baroda 390 0070265 5590952/3/4B403, JB House, Ishwar Bhuvan Road, Navjeevan PO, Ahmedabad 380 014ZAbhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066(080) 2841 3420 080 5660 8400$Ingersoll Rand 9920 Kincey Av Bldg XHuntersville28078(704) 947 1417 RM Raleigh704-439-0292Saswatis.collam@usa-tcs.com(704) 927-8144(919) 931-3158Six Sigma Practice Lead	NatarajanCSnatarajan.cs@usa-tcs.com(732) 491-0000(732) 331-4578Director Technology PracticesNJ HeadSribatsaDassribatsa.das@usa-tcs.com(973) 896-6948Practice ManagerArindamarindam@tcs-canada.com(416) 673-1376(416) 999-8705 RM Toronto	Kamalenduk.das@usa-tcs.com(913) 940-6445(080) 5772 4782Bangalore 560 097n.sivasamban@ tcs.comArun.vijay@ tcs.com91 11 2278 5805dilek.turkovic@uk-tcs.com52Diwakawar Ryali0115 969 0086 0115 9502877 0784 179 5332diwakar.ryali@uk-tcs.com0115985714253Doreen Massouras01159690087 0792 109 9124doreen.massouras@uk-tcs.com Senior BDM54 0207 245 1391 0797 075 681055Dr Hannah Goodman 0207 245 1372 0207 403 5364)41 Sandweg, 60316 Frankfurt Main, GermanyE50 Lorong 40 Geylang, The Sunny Spring, Unit #01-16, Singapore 398074L14th Floor, Queen's Tower A, 2-3-1, Minatomirai, Kanagawa, 220-6014, Japan,Lintulahdenaukio 8A, 39 , Helsinki 00500, Fl96 Geylang East Ave 2, #06-08, Simsville, Singapore 389756›Singapore Residence c/o Level 22, # 22-01, 5 Shenton Way, Singapore, 068808, Australia Residence - 2 Margarita Street, Hampton, Victoria, Australia 3188K Sri Ahobilam Block 689, #02-215, Jurong West Central 1, Singapore 640 68902/A Ada Utca, 1 st Floor, 1125 Budapest, Hungary&Widenmayerstr 26 80538 Munich, Germany9246290018 (M) Krishna Mohan 5567 2070 (D)Shiva Kumar 5567 2048 (D)9246105001 (M)Ruksana 5567 2064 (D)9246290026 (M)Ravi Kumar/Sirish55672068 (D)Rambabu Subhadra V L 5567 3555 (D)G Nageshwara Rao 5567 2053 (D)9246506026 (M)Tanjarine (Kohinoor Park) 5567 5012 (D)9246290053 (M)Natraj Sarma (Auto Plaza) 5567 4303 (D)9246228259 (M)Jose Kumar (KLK) 5567 1040 (D)9246290024 (M) TQ Address079 55219987avijit.barua@tcs.com <� Country Manager 54-11-4816-4061/3946/373154-911-6168-7527Federico Schneeberger federico.schneeberger@uy-tcs.com54-11-5217-9366/67 (D)54-911-4945-441354-11-4701-068954-11-5217-9366 (D)54-911-4915-710654-11-4541-2431guillerminaw@tcs-ar.com 55-61-8412-121255-61-3426-3333cristina@tbabsb.com.br Chairperson - TCS Brazil Board55-61-3426-3640 (Fax)margareth.bedia@br-tcs.com 55-11-3323-1702 (D)55-11-7731-309855-11-3842-568355-11-3323-1701sergio.rodrigues@br-tcs.com President & Country Manager55-11-3323-1728 (Fax)55-11-3323-172555-11-7814-5312klaus.ehmke@br-tcs.com55-11-3323-172155-11-7831689455-11-5082-4032Carlos Alberto Elias carlos.elias@br-tcs.com 55-11-3323-171055-11-7716-3097 Joaquim Rochajoaquim.rocha@br-tcs.comHR Director55-61-9213-1951/7812/601555-61-3340-5402simone.valois@br-tcs.com 55-11-3323-171255-11-7718-747855-11-3865-2772marcia.lorando@br-tcs.com 55-61-7813048355-61-3427-3300roberto.medici@br-tcs.com GDC Head - Brasilia55-61-8138 0248 / 7812 517755 61-3328-5614hormuzd.karkaria@br-tcs.com Delivery Manager - Bank Boston55-11-3323-174055-11-7854902055-11-5548-5698roberto.martinelli@br-tcs.com patricia.morais@br-tcs.com55-11-3323-1746Bruno Basso56-2-251-1616 (D)56-8-234-5907 Mobile Chile 56-2-242-7086 Henry Manzano56-2-251-1610 (Fax)manzanoz@comicrom.clChief Executive Officer56-2-250-5501 (D) 56-9-299-0966 56-2-216-6552arturo.nahum@cl-tcs.com'General Manager - IT Services ( Chile )56-2-250-5500 ext 50156-2-251-1627 (D) 56-9-128-3183 56-2-218-5184Pablo Cisternaspcisternas@comicrom.cl56-2-250-5500 (D)teresa.valeta@uy-tcs.com 56-9-299-0967sangram.sahoo@cl-tcs.com s.das@usa-tcs.com(212) 618-1355(917) 428-4161BFS PracticeDasguptaa1964z@motorola.com(847) 538-1275(847) 830-7212BRM Motorola1301 E Algonquin Road Schaumburg60196(847) 538-4527RM NapervlleSandips.dasgupta@usa-tcs.com(832) 922-0369(Business Mgr Energy & Utilities PracticeRanjanad.ranjana@usa-tcs.com(848) 248-8078RM Business ExcellenceBE Head732-602-0399RajuDattar.datta@usa-tcs.com(818) 324-7954 cell(818) 324-7954Debasishd.datta@usa-tcs.com(347) 267-7887NirajDeon.deo@usa-tcs.com(425) 497-7217(425) 241-5307'GRM TCS Microsoft Business RelationshipJayDesaij.desai@usa-tcs.com(312) 863-2109(312) 952-4175Solutions Mgr BFSAlisaDetorea.detore@usa-tcs.com(732) 491-0013HR Admin Iselin DhananjayDevasperdhananjay.devasper@genworth.com(804) 289-3641(804) 349-8465BRM Genworth6630 W Broad StTCS SINGAPORE (ASIA PACIFIC) Indonesia65 9850 2178TCS FINLAND@World Trade Centre, Aleksanterinkatu 17, Finland 00100, Helsinki 358 969693140 358 969693145 TCS FRANCE33 153201291Ac/o TKS Teknosoft France, 31 rue de Mogador F-75009 Paris, FranceBC/o TKS Teknosoft France, 31 rue de Mogador, F-75009 Paris. France33 15320120356-2-251-1628 (D) 56-9-359-8644 56-2-371-1708Claudio Jiménezcjimenez@comicrom.cl*Director - Marketing & Product Development 56-8-293-6901 56-2-245-1291RM MinneapolisAktherAhmeda.ahmed@usa-tcs.com(425) 497-7225(408) 393-3368RichmondVA23228(804) 484-3999TaritDeyt.dey@tcs-canada.com(416) 496 4854 Cell 416GRM Sunlife ProjectDhakaa.dhaka@usa-tcs.com(513) 772-6603(614) 390-2857 BDM Cleveland250 East 5th Street Suite 1505 Cincinnati45202(513) 772-9176Shabhu	Dharmarajd.shabhu@usa-tcs.com(203) 328-6422(203) 918-4806 GRM Gen ReChiragDhebarc.dhebar@usa-tcs.com(407) 942-6711(407) 474-0558BRM SiemensìTata Information Technology (Shanghai) co. Ltd.,, An Affiliate of Tata Consultancy Services, 10th Floor, 9# building of Hangzhou Software Park, 2# Road, Zhijiang Section of Hangzhou, Hi-Tech Industry Development Zone, Hangzhou PRC 31002Ketank.gandhi@usa-tcs.com(732) 491-0006(848) 248-3730Quality Mgr847-884-1494Prem	Gangadharpremkumar_gangadhar@ircocom(952) 887-2527(952) 270-2801BRM Ingersoll Rand 314 W 90th StBloomington55420(952) 885-3440RM Eden PrairieSayiGangadhara Intig.sayi@usa-tcs.com(818) 704-3542(818) 599-3459BRM 21st Centrury Insurance178 0207 245 1854sarah.lyons@uk-tcs.com 179 Sethumadhavan Lakshmanan (Sethu) 01904 823 136CA-160, Shaeednagar, Near Rajdhani Nursing Home, Bhubaneswar 751007XXX9820505362XXXXXXX56073854XXXXXXXBhushan.dewan@tcs.comXXXXXX5550 8448XXXShoba Ramasubramanian 0207 245 182902085344504 07834496662Jeong Jackie 82-1199794104Mallem.srinivasareddy@ tcs.coms.acharya@tcs.comNameOffice Tel Email idjayantp@mumbai.tcs.co.inMr Poddar DebashisMr. Rajagopal GMr Rajagopal JSuhas.hemmadi@tcs.compercy.kaikobad@tcs.comØTata Information Technology (Shanghai) Co. Ltd Beijing Representative Office, An Affiliate of Tata Consultancy Services Room 329, Building A, Grand Pacific Mansion, 8A Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100026 86 1065816658 86 10658161114533228322/70197JCopenhagen Europe Center, Vesterbrogade 149, Dk 1620 Copenhagen V, Denmark9714 3976164 Praveen AloorRM - EdinburghRM - Guildford?Rutland Square House, 12, Rutland Square, Edinburgh EH1 2BB, UK44 1312299725 44 131228363744 2072013919/2072458000 44 207235543724th Floor, 33 Grosvenor Place, London SW1X 7HY, UK>#2216 Jangkyo Building, 1 Jangkyo-dong Chung-gu, Seoul 100-760aLevel 45, Tower 2, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, City Centre, 50088, Kuala Lumpur, Malaysia603 21711031603 2171104182 262636200 82 106322620282 26263620282 222946202Malaysia`Level 45, Tower 2, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088, Kuala Lumpur, Malaysia South Africa RM - MANCHESTER44 207245 8082KOffice Village, 3rd Floor, 16 Exchange Quay, Salford, Manchester M5 3EQ, UK#RM - Netherland & Head-Europe SalesHR - EuropeHR - BeneluxHAtrium Building, Strawinskylaan 3089, 1077 ZX, Amsterdam, The Netherland 44 1618721760TCS ATLANTATCS MONTREALTCS NAPERVILLETCS CHICAGO TCS CLEVELANDTCS IRVINETCS MINNEAPOLISTCS SHORTHILLSTCS NEWYORKTCS OVERLAND PARKTCS PHOENIXTCS CAROLINASTCS SANFRANCISCOTCS SANTACLARA TCS SANDIEGOTCS REDMONDTCS PHILADELPHIATCS BOSTONTCS LOSANGELESTCS DENVERTCS MIRAMARTCS TORONTOTCS SYDNEYTCS MELBOURNETCS BELGIUM TCS SHANGHAIMr Hemmadi SuhasMr Kamat Milind Mr Kaikobad Percy Mr. Kohli F. CMr Kulkarni G.N101 W Ohio Street 20th Floorj.banerjee@usa-tcs.comMr Ramaswamy VMr Rele Sunil Mr Rufus PBDM - CRM & CONSULTINGCMC - Informatics, UKBRM - PrudentialB‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòôýÿÿÿõö÷øùúûüýþÿRM KennametalSenguptaa.sengupta@usa-tcs.com(612) 304-2623(612) 670-1932 GRM Target952-238-8539Sundarapandian Sethupandian#Sundarapandian.Sethupandian@aig.com(201) 469-8412(917) 864-6874BRM AIG (DBG, AIU and GIG)(212) 618-1920732-321-0116VipulShahv.shah@usa-tcs.com(951) 328-1980 x 11(909) 213-6315Dir R&D North America(951) 328-1987951-789-8930-4th Flr, 33 GROSVENOR PLACE, LONDON, SW1X 7HY-MZ FLOOR, 46 NEW BROAD STREET,LONDON EC2M 1JHWAEGON UK plc, Scottish Equitable House, Edinburgh Park, South Gyle, Edinburgh, EH12 9SE'4th, 33 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7HY 0771 050 1592219 0131 2299 725 0131 477 2834220 Vinay Singhvi 0125 368 3990 0117 908 1711598 944677465982-7105768Nirmal Kumar2285 4379/ 5550 92142202 0005/5550 9322(646) 313-4570(917) 822-1884Head PMO North Americak.ajay@usa-tcs.com(917) 297-8895Business Mgr BFSKapur(949) 477-5940(714) 612-7645949-706-7274GregoryKarabing.karabin@usa-tcs.com(425) 895-0158425-702 9599(770) 396-1223 xt 203(404) 307-6334RSD South East(604) 608-6199355 Burrard Street Ste 1000	VancouverBCV6C 2G8<� Khatis.khati@usa-tcs.com(917) 209-9788Kirtaniam.kirtania@usa-tcs.com(408) 200-2986	Koduvayur(469) 371-6944RM North Texas817-284-0420Kohlia.kohli@usa-tcs.com(949) 981-3786Sury Kolachanaskolacha@lfsus.jnj.com(408) 200-2930(408) 678-2619 BRM Life Scan408-957-0217Kotad.kota@usa-tcs.com(813) 615-2874BDM MiramarKotadiaa.kotadia@usa-tcs.com(732) 208-5271 Krishnamurthykumar.krishnamurthy@bestbuy.com(612) 291-4525(952) 250-8358BRM Best Buy10050 Crosstown CirEden Prairie55344(509) 693-9077952-935-2306Rammohanr.krishnamurthy@usa-tcs.com(949) 466-4964Sreekantk.sreekant@usa-tcs.com(630) 245-8337(630) 605-1556Mgr HR RadhakrishnanKrishnanTCS NEWYORK-101 Park Avenue 26th Floor, Newyork, NY 10178Shreerang TalekarBRM-Sonofonshreerang.talekar@dk-tcs.com45 72127486	RM-SwedenRajaravisankar ShanmugamBDM-EIS NORDICraja.shan@tcs-sweden.com	RM-France Neeraj SharmaNeeraj.Sharma@tks-teknosoft.fr]Maurizio Dallolio3mdallolio@yahoo.com, maurizio.dallolio@tcs-italy.it 39 2 62031Ramana TirumalaBRM-GENP,ramana.tirumala@ps.ge.com / tvrkumar@tcs.com98227 93984G George (Vice President)Venue : Nirmal (Tue & Thurs)Korea KOLKATA (ITC)Saji Josephsaji@tcsgermany.deT K Das0657 243 7543 (D)tk.das@tcs.com0657 22217410657 2427804 (Fax)022 28292416044 5550 4402 (D),4th Flr, 33 GROSVENOR PLACE, LONDON SW1X 7HYIUNIT 170,175, LAKEVIEW DRIVE, AIRSIDE BUSINESS PARK, SWORDS, DUBLIN 2$33 GROSVENOR PLACE, LONDON, SW1X 7HYWMod 6, Level 1, Pillar 2, AXA Centre, Brierly Furlong, Stoke Gifford, Bristol, BS34 8SW55505555 extn 304(011) 233117350120 2481873 49 8951719931CTCS Deutschland GmbH, 10 C, Koeing Strasse, 70173 Stuggart, Germany'BDM - Engineering & Industrial Services(310) 462-8723(818) 333-1650 RM BurbankNagrajDwarakanathnagrajd@usa-tcs.com(614) 213 8632(614) 397 7154 BRM JPM Chase1111 Polaris Pkwy MC OH1-121343240GRM Bank One ShashikantEdwankarshashikant.edwankar@tcs.com(503) 721-6890(917) 972-51355BRM Engineering & Industrial Services Nacco & Cascade4000 NE Blue Lake RoadFairview97030(503) 721-6002Vijayakumar Ekambaram'vijayakumar.ekambaram@bankofamerica.com(704) 927-8190(704) 763-6424SatishElaprolus.elaprolu@usa-tcs.com(303) 896-8402(303) 249-7406(303) 965-1481	RM Denver303-695-1365Ashtad(301) 231-4892RM RockvilleAtulAgrawalagrawalan@lilly.com(317) 655-2990(317) 225-7295 BDM Eli Lilly,Eli Lilly and Company Lilly Corporate CenterIndianapolisIN46285(317) 433-4444RM Indianapolis317-881-9166	Laxmikantm.gupta@tcs-canada.comUKd.pednekar@tcs.comdebashis.poddar@tcs.com Brijesh Singh022 24303058022 24309523Dr. M Vidyasagar011 23721523 (D)011 23311735 (Fax)011 24641152Gabriel T. RozmanD4, Sector 3, Noida 201301 97150 55938699714 3961670 Sanjay Pal,3rd Floor,STP-II Building, Block-DN,Plot-53,111 Wood Avenue S 2nd FLShantanu Goswamishantanu.goswami@uk-tcs.comSk.nair@tcs.com91 11 2335 021691 11 2410 1559 91 9811195087Kv.narayanan@tcs.com91 11 5550 636491 11 2202 6050 91 9810885858Arvindk.jain@tcs.comSiddharth Upadhya0207 245 1839 185 Stephen Field01483 246302 0207 245 1858 0783 466 7858stephen.field@uk-tcs.com01483 245195186Somya Satsangi 02072451371020 7 722 2216 0777 194 2630188Srinivas VijaySrinivas R Jawaji 0115 828 6041 07921 099 092189Sriram Krishnam 01506 591 201190roger.lambert@uk-tcs.com167Roisin McCorry 01159 690 094 0792 109 2839Roisin.McCorry@uk-tcs.com168 0779 318 9477169Sagila Majid170Samantha Lewis (Sam) 0207 245 1860 0798 660 5174171 01628 610 526 01628 410 7730773 993 2078 d.gandhi@usa-tcs.com(732) 491-004698412 70365415/21-24, Kumaran Nagar,Mishrapankaj_Mishra@spe.sony.com(310) 224-2782(310) 849-8170BRM SonyDeshMitraAsst : Sandhya Acharyamani.dhanalakshmi@tcs.com Chennai 60119'18 Grosvenor Place, London SW1X 7HS, UK044 24997015Asst : K AmbiliRakesh Dawarrakesh.dawar@uk-tcs.compankaj.kumar@cmcltd.comASIA PACIFICAsst : Regina LopesAjoyendra MukherjeeP R KrishnanSandeep AgrawalCommercial DirectorMargarita Hoicvinay.mayekar@tcs.comSudhir MallickKOLKATA (SDF, STP-II) 033 2334 253998302 58751033 25229589Mario TucciDaniel Romero 52-55-5524-1425Kshiti Prakash0207 245 1800 reception.london@uk-tcs.com48 Sajan N Jacob=Relationship Mgr - MICROSOFT - Europe, Middle East and Africa0779 883 122sajan.jacob@tcs.com 49 8954320469Admin (PTI) Johar, Sandeeppti.admin@tcs.com&Admin (Travel/Acco) Nair Muralidharan $delhi.transportaccommodation@tcs.com 91 9891302664 91 9891302667!Admin Head (Gurgaon) Arun K Verma91 124 4165355/4108632Arunk.verma@tcs.com 91 991114372391 11 53714121Admin (Noida I) Atul Mehta91 11 23285959$Admin (Gurgaon II) Singh, Gyanender 91 124 4002355gyanender.singh@tcs.com 91 989155103191 11 27246164Admin (PTI) Sahijwani Suresh91 11 5550 6358)Admin (Gurgaon - TCS Towers )Nandakumar U91 124 416558891 11 26171900Dr C. Anantaram91 120 2546445 91 9891303528 Mr Alok Kumar91 124 4165193 91 991114372791 11 2371 1590/5550640891 120 2531630 91 981105587591 124 4165323Kamlesh.Bajaj@tcs.com 91 981119685491 124 404597291 124 4165360Pankaj.bansal@tcs.com91 11 5546449791 124 416557491 124 4165140 91 989130337991 124 416537591 124 4165101 Indu Malhotra91 124 4165397 Indu.Malhotra@tcs.com91 98 99778345Ms. Ira Acharya91 124 4165181Ira.Acharya@tcs.com91 98 10653939#IDM (TCS Towers)) Verma, Mritunjay 91 11 4165325"IDM (TCS Towers)Subir s Mukherjee 91 11 4165323subir s mukherjee@tcs.com 91 989130375591 120 2531632 Mr. Jain Arun91 124 4165411Aun.jain@tcs.com 91 981014100891 124 416528391 124 416538891 124 4165217 91 9810422350Mr. Rakesh Swarup91 124 4165413 Finance (Delhi) Agarwal Himanshu91 11 5550 6445himanshu.agrawal@tcs.com91 11 2396201991 124 4165281Debashis Mitra@tcs.com 91 989130268691 124 416424291 124 5002350Mr Rajeev Rana91 124 4165303 91 9891302679GIS Group Mr Vijay Kumar91 120 2531628vijay.kr@tcs.com 91 989130337691 120 2527355Mr Sarabjeet singh 91 981856380091 124 4165404 91 9811141041Ms.Shyama A P 91 124 4165443A.Shyama@tcs.com 91 981821253891 124 416533598 9189060991 124 4165487 91 989145697091 124 4165210Mr. Vimal Kumar91 124 4165272 / 73Vimal.kumar@tcs.com 91 9891923841Admin Ms. Sunita Mehta GG191 11 2335 4392/5550644391 124 4165587 95124-400346991 124 4031907Mr Ghosh Debashis 91 9899043722#MATC (Overseas Cell) Sunil/Hitenderhitender.trehan@tcs.comMATC (Ramana Nimmagadda) 91 921250851491 120 4398220IDM (GG-I) Rajesh Kumar 95124-2345694rajesh.kumar@tcs.com 9111 55469162 PAG Group 91 11 5550 6458IDM (Noida-II) Amit Agrawal91 120 439820091 9891303367 Mr. Rohit Mathur91 120 2461951r.mathur@tcs.com 91 987132907491 11 55506411 91 989140188291 124 416410791 120 2549702Personnel(PTI)Tarishi Kamra91 11 55506475tarishi.kamra@tcs.comPersonnel (Noida II) 91 120 4398205"Personnel (Noida I) Shimpy Salujashimpy.saluja@tcs.com 91 981875710691 120 246 1019 91 981844845691 124 400 34751MATC (Overseas Cell) Hitender Trehan/Sunil SharmaMATC (Ramanna Nimaggada)Mr Gupta Navinnavin.gupta@tcs.com91 98810240341Mr Verma Yogender-GG1 9111 22237529Mr.Aashish Baveja-GG1 95124-5004981aashish.baveja@tcs.comMr.Ashok Mehra 95124-4164512ashok.mehra@tcs.com91 11 25883681Mr.V.Ramanathan -GG100353 166 418700035387 9936 157jacelyn.deehan@uk-tcs.com74<� Jagjit Singh Gill 0207 599 1523 0208 577 3331 0792 109 9130GJagjit.Gill@genworth.com, jagjit.gill@uk-tcs.com, gill.jagjit@gmail.com75 01483 246 31001276 504 672 0779 388 3040 Jan Michalski 020 7245 1871 0773 814 414086-57186690326 (Fax)86-57186699989 (D)Hangzhou Branchrozalia.nagy@hu-tcs.comSudhir.a@tcs.com91 112201 9415 91 9811405675022 22049018 (D) (NI)Sv.venkatraman@ tcs.com91 124 501 6813 91 9810605015y.verma@ tcs.com91 124 234 5360Gyan.verma@ tcs.com91 11 2371 5558 0784 350 1704156 0208 738 8247 0208 230 7872 0779 388 3232157President - TCS IberoamericaRamesh Chelliah 0189 2518 794 0792 109 2844ramesh.chelliah@uk-tcs.com159Ranganathan 'Ranga' 0207 235 1870 0792 149 3390ps.ranganathan@uk-tcs.com16102072451812 0208 650 6860 0773 993 2086Ravi.Andrews@uk-tcs.com162Ravi Karnad 01483 246 321 01256 430 404 0776 437 1866164Ravikiran Parasuraman (Ravi) 01442 297 579 0773 9880 631Seema.mehra@tcs.com91 11 2262 4574Chhavi.mehrotra@tcs.com91 124 503 4801Vivek KumarSumit Rajputbeatrizl@tcs-ar.comdavina.lawrence@uk-tcs.comJames.desouza@tcs.comUday.gawde@tcs.comh.gayatrikumar@tcs.com65-97877211Mr Marwah NishitKishore.malve@tcs.comSuresh.mhatre@tcs.comNina.modi@tcs.comDilip.mohapatra@tcs.comr.singh@usa-tcs.com#UIC Bldg., #24-08, Singapore 0688080129 527087291 124 5525 5078=755 West Big Beaver, Top of Troy, Suite # 1210, Troy MI 48084,3050 Post Oak Blvd Ste 699, Houston TX 77056 49 89323626830120 4398000 (Extn : 220)0120 2461003sandeep.jain@tcs.com0120 2502981(732) 331-2765Chief Mgr Finance732-549-6059Pramod Chandrasekharc.pramod@usa-tcs.com(602) 682-3506(602) 418-1899602-354-4290YolandaChapman(248) 362-8282 Detroit Admin755 W Big Beaver Rd Suite 1210TroyMI48084(248) 362-8292 RM DetroitAjay Chaturvediajay@tcs-canada.com(416) 732-6215=Canadian Pacific Tower TD Centre 100 Wellington St W Ste 2010TorontoONM5K 1H1m.romijn@nl-tcs.com Amit KapurIBM-Alliance Manageramit.kapur@nl-tcs.comBDM-Retail, Europea.bajaj@nl-tcs.comShirish Kulkarni BDM-BI,EAI,KMshirish.kulkarni@nl-tcs.com Ritu DubeyPre Sales -ABN AMROritu.dubey@nl-tcs.comT NaganathanBRM-Philips Semiconductort.naganathan@tcs.comAshish Khurana	BDM-E Biza.khurana@nl-tcs.comApurva mehtaBDM-BFSI, EuropeBRM Union Bank of CA400 California Street94104510-790-3080Goelsanjay.goel@tcs.com(630) 979-5655(630) 605-6779Business Mgr2000 Lucent Lane 1C31160566630-605-6779SilviaGonzalez(858) 259-4101San Diego Admin12730 High Bluff Dr Suite 120	San Diego92130(858) 259-4104RM San DiegoVenkatGopalv.gopal@usa-tcs.com(425) 373-7283(425) 785-8609 GRM Boeing425-641-6308Gopalans.gopalan@usa-tcs.com(813) 978-66098800 Grand Oak Cir Ste 690Tampa 86 106581511186 13911329912Tata Information Technology (Shanghai) Co. Ltd Room 329, Building A, Grand Pacific Mansion, 8A Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100026%Sales Head - Global & Regional Marketsivaram.p@cn-tcs.com86 13910588327BRM - MotorolaSudeep DesbiswasTCS NOTTINGHAM"Admin (Travel/Acco) Bedi Pratiksha91 11 2375 2440ravikiran.parasuraman@bt.com165 01483 246 315 0779 318 9476Richard August 0773 449 6599richard.august@uk-tcs.com166 Roger Lambert01786 825 773 0783 467 8586 Office NumberIberoamerica Office*1-646-313-4595 (USA)/59825185699 (Uruguay)Residence Address)Mannerheimintie 146 A 28, 00270, Helsinki 1 8602497273 1 8602497270 36 1886800036 18868001 1 7138719898 1 7138719899 1 3179772935 1 31797729261 9494775940/9492226570 1 9497526036 81 45640430381 45640437982 262636200 - 011 81833316501 818333166961 398280600 61 398668450 TCS MEXICO 52 559157828252 5591578283 1 95473427831 9547342685 1 5149893162 1 5149893165 1 6123495249 1 6126771936 1 6302458300 1 6305058160 1 2126181980/1920 1 2126181987 1 21255780381 2128678652 1 9139060763 1 9139060764 1 602 682-502 1 6026823700 1 4125313856 1 4125313678 1 2152463471 1 2156655771 TCS PORTUGAL351 210001781/2 351 210008101/1675 1 4254977200 1 4258950158 1 3012314891 1 30123148921 9732182420 1 9732182543 1 4159552792 1 4159552794 1 40820029421 40820027771 8582594103 1 8582594104 TCS SAU PAULO55 1133231701 55 1133231728 86 2150804043 TCS SPAIN34-913910143/3106570 Extn 2634 913199765 1 416 67311691 4166731383TCS URUGUAY598 25185600 Ext 200 598 25185605 TCS VANCOUVER 1 6046086199022 28575888 Asst : G Sriug.srinu@tcs.com040 55672001040 55673000 (Fax)s.reddy@usa-tcs.com(813) 978-6163Raghavanunnis.raghavanunni@usa-tcs.com(303) 896-8405(303) 748-4564	BRM QwestRavichandranRaghunathanr.ravichandran@usa-tcs.com(212) 894-8722(973) 727-9510V.	Rahuramanv.rahuraman@usa-tcs.com(732) 491-0028KishoreRajk.raj@usa-tcs.com(312) 863-2320(312) 286-4867773-714-0146Trichy Rajagopalans.rajagopalan@usa-tcs.com(818) 359-1813BRM 21st Century Insurance22234 Victory Blvd Apt G117808-926-0210Sowmyar.sowmya@usa-tcs.com(770) 433-8211 ext 8211(404) 431-35242455 Paces Ferry Road Raghuraman	Rajaramanr.rajaraman@usa-tcs.com(425) 288-7809(425) 205-0605C R Rajasekharc.rajasekhar@usa-tcs.com(732) 491-0032(917) 972-2934Mgr AdministrationPayroll732-548-5525	HarcharanRajpal(408) 888-3197BRM CTB(408) 200-2778r.mahesh@usa-tcs.com(415) 955-2796BDM San FranciscoRaghavang.raghavan@usa-tcs.com(612) 349-5287k.viswanath@tcs.comDr. Swaminathan swami.n@tcs.comMr. Ravi Shankar P Ms. Indubala Ashok indubala.ashok@tcs.com Col. S S Rao sadaram.rao@tcs.comMr Rathna Kumar Basker rathnakumar.b@tcs.comMr Raghuram SunkaraRaghu.Sunkara@tcs.comMr. Krishna Kishore dundigalla.k@tcs.comMr. B V Sudhakar sudhakar.bhaskaruni@tcs.comMr. Sridhar Krishna MurthySridhar.Krishnamurthy@tcs.comTCS Auto PlazaMr. Srinivasan Aa.srini@tcs.comMr. Pitta Satya Sai pitta.sai@tatatel.co.inMr. Sunder Vishwanath sunder.viswanathan@tatatel.co.inMr. Sankaranarayanan V Shanky.viswanathan@tatatel.co.inMr. Kishore Mavurikishore.mavuri@tatatel.co.inMr. Malladi R Kmalladi.r@tatatel.co.inMr. Umashankar RUmashankar.r@tatatel.co.in#TCS Deccan Park , 1 Software Units 5567 2071 (D)9246290071 (M)APACchandra.pandey@tcs.com(040) 5567 5000(040 ) 5567 5555( 040 ) 5567 4000(040 ) 5567 4444080 25543309/2554 2104(080) 25089511(080) 2841 2945(0674) 520442CHENNAI(044) 24420151 Mr Verma Gyan Mr Vijay ArunTCS Hyderabad (040)Sharmila.mande@tcs.comSantosh.mohanty@tcs.comAnita.n@tcs.comRamanlal.panchal@tcs.comDebashis GhoshSJM Towers, 18, Sheshadri Road31 Fanterra Way040 55671121 (Fax)#Ambassador Pallava 2855 4068)Chola Sheraton 2811 0101(Gautam Manor 2823 1885'GRT Grand Days 2815 0500'Le Royal Meridian 2231 4343/Pandian 2819 101091 471 270 0684044 28226077(022) 5550 6255(022) 5550 3838(022) 5550 3972(022) 5550 3000mohan.v@uy-tcs.comBRAZILAndheri (East), Mumbai 400 099rukmani@usa-tcs.com973-324-9404seema.verma@tcs.comLOCATION-Air India Building, 11th Floor, Nariman Pointbalakrishnan.gopal@tcs.comMs Nagpal Sukhchain (Qualit)Sukhchain.nagpal@tcs.com=B1, ABC Building, AXA Insurance, Ballam Road, Lytham FY8 4TQ- 4th Flr, 33 Grosvenor Place, London SW1X 7HY46-NewBroad street, London1st floor, Westlegate, Norwich,5th Flr , 33 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7HYFacilitation Group(022) 28574971(022) 28577949<� (022) 28572075(022) 28570136(022) 28776284(022) 28774967(022) 28861187(022) 28851928(022) 28850776(022) 28861396 (020) 6850668(020) 2683 2364(0471) 2325906(0471) 2328680040-55681146040-23550421/31040-23540375/764Ambassador 2204 11316MVM 22813658/46251YCP Guesthouse - 22816702)?Ritz 2285 05000Astoria 22871211/56541234	9Transit 56930761/626Lotus Suites 28270707.4Regency Hotel 56471000)	, 95124-4164373V.Ram@tcs.com Mr.D.K.Tiwari -GG1 95124-5003461dk.tiwari@tcs.com Mr.Vipin Aroa-GG1 95124-4164513vipin.aroa@tcs.com Personnel - Verma VK91 11 55506357Admin (Noida II) Mehta Satish 91 120 4398207satish.mehta@tcs.com 91 921250849791-11-2689208091 120 439824191 124 416 5383Mr. Agrawal Sanjay 91 120 2462285sanjay.agrawal@tcs.com 91 981065030591 11 2371 5540/5550633991 11 2331 8914/5550633891 124 416537091 124 416518791 120 255231291 124 4165555Dr. Bajaj Kamlesh DELHI (GURGAON 1 & 2)(0124) 4165371 (D)Asst : Ajay Kumar0124 4108641 (Fax)ajay.k@tcs.comDELHI (GURGAON II)0124 243 9144 (D)231, HSIDC Industrial Complex011 22721293Manoj GovelAsst : Shweta Prakash0124 2439116 (Fax)manoj.govel@tcs.com"Phase - I, Gurgaon, Haryana 122016shweta.prakash@tcs.comDELHI (GURGAON -TCS Towers)(0124) 4108635(D) 4165370# TCS Towers, 249 D & E, Udyog Vihar(0124) 4108641-FAX"Phase IV, Gurgaon,Haryana - 122016Asst : Ajay Sachdeva(0124) 41653710120 2531622(0124) 4164000(0124) 41650005TCS Towers, 249 D & E, Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon(0124) 4165555(0124) 4108642PC 1/68, Safdarjung development Area, Near Hauz Khaz, Aurobindo Market, New Delhi011 55382708/9*28, School Lane, Bangali Market, New Delhi011 55658882/15Flat No. 6 - C, 23, Prithviraj Road, New Delhi110 003/H. No.888, Sector 17 B, Gurgaon, Haryana 122016/H. No. 1071, Sector 15, Gurgaon, Haryana 122016(0124) 4270119_Banjara Hills TQ, Plot No. 33, Road No. 11, Lane Opp to Care Hospital, Banjara Hills, HyderabadNOIDA House No. 11, Sector 15-A, Noida(0120) 2513384BRM Hallmark CardsSanjeevChief Financial OfficerCorporate ManagerCristina BonerSergio Rodrigues 91 98505 88188hardik.chokshi@tcsgermany.deAvinash ParekhDr R K RaghavanCHENNAI (SHOLINGANALLUR)(Sector-V, Salt Lake Electronics Complex,Kolkata - 700 091Ravindra Meshram Sachin JagadeAdmin (Gurgaon II) Nandakuma U Amit Bajaj'19-C, Vidhan Sabha Marg, Lucknow 226001A Paddyanantha.sekar@uk-tcs.com)5-9-62, 6th Floor, Khan Latif Khan Estateravi.karnad@uk-tcs.comDELHI (PTI)Ms Jijina Kashmira Mr. Ramadorai S (040) 5567 2000(022) 5694 0080MUMBAI (Navi Mumbai)(022) 2783 9872GOA(0832) 225722555509259 (D)55509999 (B)55509281 (D) / 5550 9304 (D)55509253 (D) /55509999 (B)55509281 (D)/ 5550 9999 (B)55509253 (D)/ 5550 9999 (B)55509532 (D) / 22024931 (D)Mr. Murali Krishna C V Mr. Kishore Ramnani,Ohlmueller Strasse 12, Munich 81541, Germany(0484) 5530 005^Villa No: MRA VII / 511B, Mavelipuram, Kakkanad, Near Civil Station at Kakkanad, Kochi 682 030.48, Nijenburg, 1081GG, Amsterdam, Netherlands.73, Oxford Road, #01-10, Kentish Lodge, Singapore 2188146608 7864 / 7023	6608 6537	6608 6326	6608 6159	6608 7835	6608 6301	6608 7013	6608 6336	6608 6225	6608 6209	6608 6528	6608 7230	6608 7815	6608 62226608 6325/2681 75596608 6267/2681 2226020 66086501020 66086999 (Fax)020 66087060 (D)020 66087777020 66087799 (Fax) 020 6650 2737020 66042388 (fax) 9120 660870179120 66087799 (fax)020 66086288 (fax)66086222 (D)91 20 6608 6159 (D)	6608 6798	6608 6885	6608 680066086255 (D)/66086333/ Ext 6255&6608 6162 (D) /6608 6111Extn. No. 6162'66087835 (D)/66031113/66087888 Ext 783566086537 / 9225541532020 6608680066086162 (D)/66086111 Ext 616266086538 / 92255415006608 7137 Extn:7137	6608 67996608 6800 / 922554310166086271 (D)/66086333/ Ext 627166086171 (D)/66086111 Ext 6171'66087871 (D)/66031113/66087888 Ext 787166086666 extn 66636608 7777 Extn 7608Board: 66086666Direct: 6608 7137Board: 66087777Direct: 66086162Board: 66086111 +Bhosari - Col. Hirlekar - 66115656/27123501"Taj Blue Diamond 6602 5555020 66086503 (D)(020) 6608 6111(020) 6608 6199(020) 6608 6333 (020 6608 6399(020) 6608 7888(020) 6608 7899(020) 6608 6666(020) 6608 6999(020) 6608 7777(020) 6608 7799Ms Deepti, Vijaya Mr Maheshwari AshishMr Masson Mohan Lal Andheri, Mumbai 400 096as.lakshmi@uk-tcs.comAdministration Managerp.krishnakumar@tcs.compr.krishnan@tcs.com98410 73316k.krithi@tcs.com Residence No.Admin (Visa) Ramanathan VAdmin (Dom Travel) Bhatia GMr. Chatterjee A N (011) 2272 4323Finance (GG) Bhatia DeepakMahesh MahajanPUNEUshakiran General Hospital, Sr. No. 229/A1, Kamdhenu EstateHadapsar, Pune 411 0285982 5185600 (D)amit.nagar@uk-tcs.com%55509595 (B) / 9223313190 ( Cell No ))Ahmedabad - Siju Poruthur- 91 79 55614300	0Baroda - Mr. Amit Pandit -91 265-5564898/879/871/Gandhinagar - Ms Chitra Vasayani-91-79-55712600 GoaD R Kamat (0832) 225 7225Dillontim.dillon@usa-tcs.com(406) 549-5600(917) 514-0919Product Mgr Insurance2825 Palmer StreetMissoulaMT59808(406) 541-4793406-251-8039Pravin	Dindorkarp.dindorkar@usa-tcs.com(770) 396-1223 xt 207(678) 296-4282BDM AtlantaChetty Dinnepallidinnepalli.chetty@principal.com(641) 628-2111(515) 306-6477BRM PFG618 Washington StreetPellaIA50219(641) 628-9994NitinDixitn.dixit@usa-tcs.com(425) 497-7277(425) 246-1191&PMO Pacific Northwest & Western CanadaPMOTerenceDonnellyt.donnelly@usa-tcs.com(212) 618-1734(917) 349-0546JohnDubielj.dubiel@usa-tcs.com(978) 692 0385(860) 805 0822)Practice Director Enterprise Architecture	RM Boston Srinivasa RaoDulams.dulam@usa-tcs.com(904) 954-9019(904) 207-3037!PMO Manager Citi Cards Technology14000 Citi Cards Way B41-83Jacksonville32258(904) 212-0563 GRM Citicards904-519-6604 TCS FRANKFURT 49 6978702100TCS HAMBURG`Deutschland GmBH, Niederlassung Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, D-20095, Hamburg, Germany 49 403200510410104(212) 314-2302ManishDhurdemdhurde@bankofny.com(212) 815-3943(347) 244-0040BRM Bank of NY101 Barclay St 3rd Floor E10286(212) 815-3892	KalyanmoyDihingiak.dihingia@usa-tcs.com(909) 328-1980 x18(951) 961-8531Delivery Mgr - eSecurity1650 Iowa Ave Suite 120	Riverside92507(909) 328-1987BRM - GE Consumer Finance BRM - MANUFACTURINGFacilitation Group - FINANCE7RDs - TRANSPORTATION, TRAVEL,MEDIA, AND PHARMACEUTICALSBRM - BRITISH AIRWAYSBDM - INSURANCE PRACTICEBDM - Testing ServicesBRM - Regional Manager )BDM - ENGINEERING and INDUSTRIAL SERVICESBDM - IBM ALLIANCEBDM - PRINCIPAL CONSULTANTBDM - OIL AND GAS Facilitation Group - NOTTINGHAM RM - IT ANALYST RELATIONS EUROPEGCP - Business ConsultingBRM - RACALGCP - BUSINESS CONSULTINGBRM - MERYLL LYNCH;BDM - MEDIA (PRINT, FILM, BROADCASTING, MUSIC, ADVERTSING) $Facilitation Group - HR WORK PERMITS#Engagement Manager - AVIVA - NULIFE*BDM - UTILITIES-electricity, gas and water)RM - Director of Telecoms BRITISH TELECOM BDM - BPO BDM - MICROSOFT TECHNOLOGIES	BDM - GISBDM - CONSULTINGEngagement Manager - BTBRM - EXPERIAN?Engagement Manager - GE Power Systems (IGE Energy Services Ltd)BRM - HUTCHSON 3GBDM - PRE-SALESGCP - BPO/Shared services 5567 3381 5567 3541 5567 219<� 8 5567 2121	5567 2301 5567 3511 5567 3091 5567 3441 5567 2001 5567 2311 5567 3270 5567 2461 5567 2070 5567 2129 5567 3261 5567 2021 5567 2401 5567 3461 5567 3141 5567 2310 5567 3161 5567 3203 5567 2110 5567 2049 5567 3001	5567 3061 5567 3071 5567 2071 5567 2053 5567 1147 5567 1162 5567 1044 5567 1191 5567 1159 5567 1084 5567 1015 5567 1013 5567 5201 5567 5351 5567 5101 5567 5151 5567 5701 5567 5601TCS Jamshedpur (0657)	 243 7543	 243 7431	 243 7671	 242 0641951-683-3133Timothysalma.rashad@cl-tcs.com  HR Manager - IT Services 56-9-829-1688 56-2-369-2961Ximena Jofréxjofre@comicrom.cl&Human Resources Manager - BPO ServicesAsst : Mani DhanalakshmiAsst : Candida Moreyra044 5550 2526/2222044 24963239/55502555 044 2442 6464044 26255199 044 5550 3518 044 5550 3999044 23623504358 9443050 91 9810193229r.krish@tcs.comP A VandrevalaMr Singh B Yajurvindray.bilkha@tcs.comPankaj Kumar91 471 270 0683tcsrm@arab.net.sagautam.shroff@ tcs.comDECCAN PARKMs Sushan Pramaniksushan.pramanik@tcs.com22188443/ 5550 9110dirk@tcsgermany.dePhoneCellTitleAddress	HomephoneFAX Deborah Hadwen Practice Head - Banking Verticaldeborah.hadwen@aus-tcs.com61 422941994 Ian Mundy ,Practice Head - Government & Health Verticalian.undy@aus-tcs.com 020 7235 5437206 0207 245 1846 0208 572 4389 0779 388 3009208	Tim Edwin 01484 246 301 0792 109 8906tim.edwin@uk-tcs.com 01484 245 195209Tim Epstein 0773 449 6581tim.epstein@uk-tcs.com210Tushar Ashok Mehra 0115 969 0085 0773 449 6584tushar.mehra@tcs.com 01494 54 61770208 427 1425 07843217826 uday.bauskar@ge.com 01494 54 3140 Umesh Eswaran 0207 245 1813 0773 4496 583212 0208 230 163707834 140 375 venugopal.ramanathan@uk-tcs.com 2130161 786 8250 0161 432 89760776 8011879215 Vicky Peridou 0115 969 0090reception.nottingham@uk-tcs.com216 01925 233 850 01925 451 692 0773 454 00700vijay.singh@uk-tcs.com / vijay.singh@uuplc.co.uk217Viji George02072451398 0792 109 9123viji.george@uk-tcs.com218 0207 245 1822 0208 569 6006BDM Santa ClaraAmita.jain@usa-tcs.com(972) 550-7375(214) 437-3847BRM Verizon1231 Greenway Drive Ste 200Irving75038(972) 550-7390214-492-2148SajuJamess.james@usa-tcs.com(732) 321-9048(732) 331-8916Dir HR(408) 200-2959(408) 679-2756Yallapantulay.chandra@usa-tcs.com(303) 825-9116(303) 324-7039Relationship Dir QwestMurali	Yekkiralam.krishna@usa-tcs.com(714) 830-7068(949) 981-0212MekdesYohannestcs_denver@usa-tcs.com(303) 892-8907Denver Admin Netherland01273 713193 01273 230661 0774 777 3246srini.a@uk-tcs.com01273 52475718 0207 245 1820 0238 036 7579 0779 318 9443Arshad.Habibullah@uk-tcs.com 0238 072 669519 Arun Aggarwal 0207 245 1864 0780 220 4004arun.aggarwal@uk-tcs.com20 Arun Bhandari 0207 245 18350208 325 8855 0784 188 7053arun.bhandari@uk-tcs.com Derek Vaughan 0771 350 577791 11 2328 5959 91 9891302663 TELEPHONE NO./An Affiliate of Tata Consultancy Services (TCS)Asst : Hema KumarJsrinivas.Rao@uk.experian.comvivek.daga@uk-tcs.comshoba.r@uk-tcs.comDouglas LongJeanette McKennadouglas.long@uk-tcs.comJeanette.McKenna@uk-tcs.comSanja KopajticSanja.kopajtic@uk-tcs.com(0120) 2461510 (D)011 23752570 (D)65-67320982Milind.kamat@tcs.comNitya.jain@tcs.com91 120 243 911791 11 2696 5456Mr Jain, Sandeep Sandeep.jain@tcs.com91 120 246 1514Ms Rijhwani, Uma(312) 420-8852,BRM Alerian Inc, Standard Pkg, INI, ABN Amro773-205-8982SrinivasCollamsrinivas_collam@irco.com(704) 947-1522(704) 907-8430Mgr - Business Relations IRCODenmarkFinlandSwedenFranceItalyAsst : Indira Furtado No. 4, Canal Bank Road, TaramaniCol. Nair V. P. S (Retd.)Mr. Narayanan RMr. Prasad LalitaMaria.Goes@uk-tcs.comCHINA (Shanghai)Mr Aggarwal, RahulRahul.aggarwal@tcs.com91 120 246 151791 11 2689 3163 91 9818221951Mr. Ahluwalia, SudhirMr. Das T. K Mr. Raha S. DJose.varavukala@ tcs.com91 11 2689 7664p.vashisht@ tcs.com*Asia Pacific, UIC Building, 5 Shenton Way sn.bijur@tcs.comMr. DeSouza JamesMr Gawde Uday g.ramanathan@tcs.com$Fateh Maidan Road, Hyderabad 500 00186-1065815111 (D)ceo.office@tcs.comp.suresh@tcs.comm.sureshkumar@tcs.comTanmoy Chakrabarty1 8183242770Chennai 600 113 Aditya J N044 26612343Asst : B Sridharantcs_pittsburgh@usa-tcs.comGermanyKamal.kishore@tcs.comFinance (Noida) Kishore Arshad Habibullahpankaj.gianani@uk-tcs.commanoranjan.das@uk-tcs.com%Engagement Manager - FUJITSU ALLIANCE BRM - AMEX BRM - BFS RDs - CONSULTING - Practice HeadBRM - IT PROCESS CONSULTINGBDM - BFS PRACTICE&Facilitation Group - LONDON - HELPDESKBRM - BPO PMO SUPPORTBRM - BI/KM/EAIBDM - MANUFACTURING PRACTICEFacilitation Group HR - NHSRM - IRELAND & GE RELATIONSHIP Engagement Manager - AVIVA - NUI. BDM - RFID SOLUTIONS & MASTER DATA MANAGEMENT!BDM - HR - LEARNING & DEVELOPMENT)Facilitation Group - CORPORATE MARKETING GCP - Programme Management4Engagement Manager - Project MANAGER - National GridFacilitation Group - HRBRM - OPERATIONS ARCHITECT-BPO(BRM - BUSINESS TRANSFORMATION CONSULTINGBRM - PROJECT MANAGER"BRM - EMEA BUSINESS ARCHITECT LEADBRM - Telecom Practice!Facilitation Group - Receptionist5Managing Consultant - BUSINESS PROCESS TRANSFORMATIONBEngagement Manager - GE FINANCIAL INSURANCE/ GE INSURANCE HOLDINGSSingapore 068808+Hotel Residency 220 1234 &"+Hotel Heritage Inn 223 0011!&#Manoj Guptamanoj.gupta@ponl.comr.narayanan@tcs.comIndrajit SenBimal.basak@tcs.comAssistant's Name/emails.hiran@usa-tcs.com(0120) 2461020$Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400 005m.eswar@usa-tcs.com!Personnel (Gurgaon I) Arvind JainMr. Sachdeva S KMr Sachdeva Sanjeev 01904 653 613 0779 398 0681Gsethu.lakshmanan@uk-tcs.com ; sethu.lakshmanan@norwich-union-life.co.uk 01904 823 137181apurva.mehta@nl-tcs.com Ajit Patankarajit.patankar@tcs.com Sarvanan SAccount Manager-INGsarvanan@nl-tcs.comBRM-AMATvkkumar@nl-tcs.comSudeep Kunnumalk.sudeep@nl-tcs.commahesh.srinivasan@be-tcs.comRamana MSKVBRM-Belgacom Srikant VK BRM-Infoco Vikrant Sarin32 473 762 046 Luxembourg Milind kamble RM-Luxembourgmilind.kamble@be-tcs.com Serge Behmserge.behm@tcs.comSuresh Raman Regional Director-Central Europesuresh.raman@tcs.com	RM-Munich S.ChandranBDM-Telecom Rajashree Park - Ms Ragini Gharu"Rajashree Park -Ms Pooja Achtani RajaShree - Ms. Arati Patil DEUTSCHE BANK 0207 245 1805 0783 467 7946kirthana.t@uk-tcs.comKrishnana Venkataraman 0773 8144 142rvraman@blueyonder.co.uk 90Kumar Aseervatham  01179895577 01179075906shantanu.chatterjee@cn-tcs.com 86 216261433886 13671895185 86 2150804043 Michael Mi#Sales Head (BFSI) - Domestic Marketqi.mi@cn-tcs.com86 2150804996/499586 13764304577Johnson LamVP & Head of Greater Chinaj.lam@cn-tcs.com24935096/24953262 23886801/2872	2538 6267 2295 1976	2685 2631	2613 931726136207/26113308 26876296/8583Mr. Suryanarayana Kolachena Kolachena. Suryanarayana@tcs.comDr. Sharmila Mande Mr. Mbm Rajuraju.mbm@tcs.comMr. Shyamarghya MukherjeeMs. Padmalata N V Nistala .Padma@tcs.comMs. Padma P Padma.Parupudi@tcs.comMs. Padmaja R N Rachiraju.Padmaja@tcs.comMr. Rama Evani31 623925438UTata Consultancy Services Deutschland GmbH, Messe Turm - 60308,Frankfurt a.M, Germany49 697870210049 6978702222TCS DUSSELDORFH40, Benguela Beach, Big Bay, Bloubergstarnd 7441, Cape Town South Africa4Henkenshage 31, 1083 BX , Am<� sterdam, The Netherlands4Palandergatan 45/1, Skarmarbrink, Stockholm, Sweden.137 Wedderborg, 1082 SZ Amsterdam, Netherlands&Augusten Str 72, 80333 Munich, Germany7Van Nijenrodeweg 414, Amsterdam 1082 HH, The Netherland;10, Geylang East Ave-2, #08-03 SIMS VILLE, Singapore 389758<�8, Geylang East Avenue 2, Simsville #04-02, Singapore 38975712-20, Jalan Rajah, Singaporehelpdesk.london@uk-tcs.com 0207 235 5437Aslihan Kantar 0792 124 0058aslihan.kantar@uk-tcs.comAthanasios (Thanos) Karanasos 0207 245 1378 0783 449 6329Darshita Acharyaabidali.n@tcs.comregina.lopes@tcs.comjagdish.bhandari@tcs.comgautam.shroff@tcs.com.Av. Paulista, 949 2º Andar Cerqueira César Cep 01311-100São Paulo-SP91 11 2242 5694 91 9891157493Mr Bhatt, Pankaj cFlat No. 192, Falcon Crest, 19th Floor, G D Ambedkar Road, (Parel Tank Road), Parel, Mumbai 400 012WFlat No. 905, Raheja Vihar, Lake Side Bldg., "B" Wing, 9th Floor, Powai, Mumbai 400 072YFlat No. 1008, Raheja Vihar, Lake Side Bldg., "C" Wing, 10th Floor, Powai, Mumbai 400 072WFlat No. 608, Raheja Vihar, Lake Side Bldg., "C" Wing, 6th Floor, Powai, Mumbai 400 072WFlat No. 803, Raheja Vihar, Lake Side Bldg, "A" Wing, 8th Floor, Powai, Mumbai 400 072ZFlat No. 1002, Raheja Vihar, Lake Side Bldg., "A" Wing, 10th Floor, Powai, Mumbai 400 072iDaffodil flat no 202,302,303 & 703, "A" Wing, Adi Shankaracharya Road, Hiranandani, Powai, Mumbai 400 076(022) 25704813/25702758(022) 28472030/28472036Symphony Tata Housing Complex, Flat No. 121,122,123 & 124, "A Wing, Plot No. 18, Opp Lok Milind Building, Chandivli Farm Road, Andheri (East), Mumbai 400 076WFlat No: 601 & 602 , Sarnath "C" Wing, Upper Govind Nagar, Malad (East), Mumbai 400 097VFlat No: 701 & 702, Sarnath "C" Wing, Upper Govind Nagar, Malad (East), Mumbai 400 097PFlat No: 501, Sarnath "C" Wing, Upper Govind Nagar, Malad (East), Mumbai 400 097PFlat No: 502, Sarnath "C" Wing, Upper Govind Nagar, Malad (East), Mumbai 400 097(732) 491-0020(732) 306-3035BDM Life Sciences & Health CareKaroorkaroors@phoenixwm.com(860) 403-5837(860) 830-0906BRM PhoenixRKarthikeyanr.karthikeyan@usa-tcs.com(732) 623-7637Mgr Strategic PlanningK. S.s.karthik@worldspan.com(770) 563-7551(678) 488-7418!BRM Spring Industries & Worldspan'c/o Worldspan LP 300 Galleria Pkwy NW30339(770) 563-7011770-396-1641Karves.karve@usa-tcs.com(248) 362-8282 ext 112(248) 808-3677VivekKawleyv.kawley@usa-tcs.com(317) 472-2832(317) 294-6983Keerthij.keerthi@usa-tcs.com(609) 274-8802(732) 809-0782#1200 Merrill Lynch Dr MSC0203 C5213 Pennington08534(609) 274-0011609-275-4460AndrewKeysera.keyser@usa-tcs.com(717) 737-4737 XT 232(717) 649-8964 PH Government717-339-0634Abhijeet(Abhi) Khamamkark.abhijeet@usa-tcs.com(408) 200-2952(408) 838-2412	ShahnawazKhans.khan@usa-tcs.com(312) 952-7866BRM USGKhanna(425) 497-7200(425) 503-8069RM Pacific Northwest 56-8-418-4674 56-2-226-3976scarrasco@cl-tcs.com 56-9-979-0053 56-2-227-8657Marilú Urzúa57-315-308-2734 57-1-643-3522Gonzalo Rodríguezgonzalo.rodriguez@uy-tcs.com52-55-1333-131352-55-5604-393252-55-9157-8283 (fax)ankur.prakash@mx-tcs.com 52-55-9157-828252-55-2728-410352-55-5603-2408daniel.romero@mx-tcs.com Commericial Director52-55-2728-4102gabriela.villegas@mx-tcs.com52-55-2728-4100kshiti.prakash@mx-tcs.com &Practice Director - Quality Consulting52-55-1480-1499jorge.bedolla@mx-tcs.com Finance DirectorClaudia VelascoAndrea Rios351-21-000-8101/1675 (Fax)351-21-000 1783/4 (D)Business Operations Manager 34-659-786673hemant.sakarwal@iberia-tcs.com 34-91-319-9765 (Fax)34-91-638-2121miguel.feu@iberia-tcs.com 34-609-989 84234-91-528-8239$encarnacion.gonzalez@iberia-tcs.com 34-667-27802034-91-548-507734-91-310-6570 Extn 21Engineerashtad.e@usa-tcs.com(317) 459-8476Business Manager Adaptive MfgMaheshEswar(860) 249-7273Mr. Sudhir Malliksudhir.mallik@tcs.comAsst : Maria GoesTCS PUNE (020) Mr. Agnihotri PinakiMr. Bahulkar Arun .Atria 22205205'Indi Travels 5661 0225/27 American Express 5138 9700	"Thomas Cook 25588028/38%Golden Palms 2371 2222&Sai Travels 2521 1327/28Dr C.N.DayanandaApurba.kar@tcs.comGargi.keeni@tcs.comDebanjan.kumar@tcs.comRabindra.lahiri@tcs.comN Rakunathann.rakunathan@uk-tcs.com98302 58747033 23573339 (Fax)1 Mangaldas Road, Pune 411 001)Park Sheraton 2499 0101 &&Ramada Raj Park 2498 7777hemlata.manral@tcs.com D K Shukla2236 330 (D)dinesh.shukla@tcs.com91 11 2656 540291 11 2335 5194 91 981159956691 11 2612 2604*Dresser-Rand Paul Clark Drive P.O. Box 560Olean14760Srimati(301) 231-9083 x 221Rockville Admin Shailendrashailendra.ravi@usa-tcs.com(732) 397-3735/Regional Manager Telcom Media and EntertainmentRawlamargarita.hoic@iberia-tcs.com 34-629-533772Ricardo Duartericardo.duarte@iberia-tcs.com Consultant34-91-310-6570Belén Molinerobelen.molinero@iberia-tcs.com34-619-966-988Paola Gugliotta34-91-310-6570 Extn 20598-94-467-746598-2-710-5768mohan.v@uy-tcs.com 5Chief Operating Officer & Global Delivery Center Head598-2-518-5600 Ext. 156598-99-619-211martin.machin@uy-tcs.com Head - MATC598-2-518-5600 Ext: 111(598) 94 587012 (860) 805-4358 RM Tristate Insurance OperationsAnneFacknertcs_florida@usa-tcs.comMiramar FL AdminSanjayFemandess.fernandes@usa-tcs.com(425) 497-7226(425) 985-2276BDM Microsoft AllianceFernandomary.fernando@bankofamerica.com(704) 927-8102(704) 779-2489ChristopherFonsecac.fonseca@usa-tcs.com(281) 660-5404RM Oil & Gas(033) 2301300091 44 555069998, Bahadur Shah Zafar MargAseem Pitamberaseem.pitamber@uk-tcs.compmv.nambiar@tcs.comCell: (0)-9227212300d.chakraborti@usa-tcs.compavitra.t@tcs.comajoy.mukherjee@tcs.comtcs_seattle@usa-tcs.comSuresh.haridas@tcs.com Tk.haridasan@tcs.com44-2072013919 (D)44-2072354613 (Alt)44-2072355437 (Fax) 44-7710512749 Prithwish Rayprithwish.ray@japan-tcs.co.jpJapanChinaGuoliang.Zu@cn-tcs.comLalitha Prasadlalitha.prasad@tcs.com0471 2554045(0471) 270 0682 (Fax)Mr Subudhi Shiv Mr. Talwar Rajesh Mr. Tiwari R. S Mr. Vandrevala P A (PAV)Mr Varavukala JoseInternational Travel/TicketChennaiDelhi	Ahmedabad	Bangalore	HyderabadKolkataLucknowMumbaiThiruvanathapuramFunctionDomestic Travel/Accommodation	AmlanjeetDutta"amlanjeet.dutta@tcs-losangeles.comHemakiran GuptaSwitzerland (Zug, Telex, Nyon)gupta.hemakiran@tks.ch41 793324909XTCSL, C/o TKS Teknosoft SA, Glatt Tower, P O Box 1418, CH-8301, Glattzentrum/WallisellenChethan PrabhudevaSwitzerland (Zurich)41 44832112341 793324907Asst : Christine Pintochristine.pinto@tcs.com022 55509554022 22024872 (Fax)barindra.sanyal@tcs.com'No.155, 6th Cross,9th Main N.T.I.LayoutVidyaranyapura, Melvy Varghese 0208 896 5130#melvy.v@tcs.com/ varghem@cpwplc.com114Mike Rayner 020 7245 1832 0793 271 6102mike.rayner@uk-tcs.commanish.gupta@uk-tcs.com 0115 934 2712990 207 441 1226 0208 697 5236 0783 414 0807 0207 441 1941101 Manoj NairSAP 0207 245 1847 0773 447 8952manoj.nair@uk-tcs.com102Manoj Rajput 0207 201 3914 0207 235 4613 0779 366 6147103Manoj Sinha01793 452 675 0784 334 4615manoj.sinha@uk.bp.com 08701 203 433104jan.michalski@uk-tcs.com76020 7 245 13950783 444 5655 77 0207 245 1878 0783 444 539778 0207 245 1390 0773 447 895179 0115 969 0096 01476 563 114 0773 988 063281Jimmy Enoch<� 0207 201 9075jimmy.enoch@uk-tcs.com82John Cumming 0207 245 1863 0783 467 8585john.cuming@uk-tcs.com83 01483 246 322 01483 857 603 0783 496 477085Julie Young 01483 246 301julie.young@uk-tcs.com86Kanchi Srinivasan 0207 245 1844 0773 458 2062srinivasan.kanchi@uk-tcs.com87 0148 324 6316 01483 836 731 0779 388 291088Keith Sharp 0207 245 1387 0776 833 6991keith.sharp@uk-tcs.com89Kevin Seeto 0207 245 1861 0773 048 854456Dr N D Sen& can't reach him01324 668 475/76 0131 334 36310779 336 9185 n.d.sen@uk-tcs.comC/0 TCS Edingburgh57 Ellie Waldron00 353 1664 1523 0207 245 1877ester.martinez@uk-tcs59 0207 245 1389 0784 188 7036Tel. No. (Clinic)	Res. No. Hospital 27417211/27497211 98205 50172	2791 1647 94486 690301Dr Avinash B Thakurdesai/Dr Asmita B Thakurdesai  98211 34912 94223 00897 98490 21658 DELHI (0124))WInternational Tech Park, Explorer Bldg., 11th Floor, Whitefield Road, Bangalore 560 066RInternational Tech Park, Innovator, 11th Floor, Whitefield Road, Bangalore 560 066mInternational Tech Park, Discoverer Bldg., Upper Ground Floor & 1st Floor, Whitefield Road, Bangalore 560 066XInternational Tech Park, Discoverer Bldg., 4th Floor, Whitefield Road, Bangalore 560 066>SJM Towers, 18, Sheshadri Road, Gandhinagar, Bangalore 560 009RSalarpuria G. R. Tech Park, JAL Block, Mahadevapura, K R Puram, Bangalore 560 066:Think Campus, Electronic City, Phase II, Bangalore 560 100GGeorge Thangiah Complex, 80 Feet Road., Indira Nagar, Bangalore 560 0385IDCOL House, Ashok Nagar, Unit II Bhubaneswar 751 001>S.C.O. 350-351-352, 2nd Floor, Sector 34-A, Chandigarh 160 022121, Industrial Estate, Ambattur, Chennai 600 058>Sonex Towers, 223, 12th Main Road, Anna Nagar, Chennai 600 040417, Cathedral Road, Chennai 600 086, Chennai 600 086=Digital Zone, No. 79, IT Highway, Karapakkam, Chennai 600 096Asst : Margareth BediaAsst: Marilú UrzúaMs Asmita Junarkar044 28116892 (Fax)Insurance Solutions Centre Oracle Applications & GE Kolkata&Energy & Utilities, Telecom & EmbeddedSystems Solutions CentreData Communications/Tele-Communications & GIS&Sholinganallur, Old Mahabalipuram RoadRavi Viswanathan044 24617729COCHINP DineshDelhi (PTI)$Banking & Financial Services (Non - Product)Tel Paul BhatlaGovernment & Education	Arup Saha$Manufacturing, Construction & Energy& UtilitiesDivaker Saxena"Retail, Media & Hi-Tech & ComputerServicesShalini Mathur%Transportation & Travel & HospitalitySandeep Jain 0484 4065355 0484 4065255 (Fax)p.dinesh@tcs.com,Vismaya Building, Infopark, Kusumagiri P.O, Kakkanad, Kochi 682 0300484 5509898Mr P Dinesh0120 2562356 (D)0120 2567635 (Fax)(Plot 4 & 5 NSEZ Dadri Road, Noida 201305arup.saha@ts.com011 22725799avinash.nazre@tcsgermany.deDagmar Krepelka Manager Admindagmar.krepelka@tcsgermany.de RM-DenmarkBDM-Denmark 2658 5934 2366 1537 2634 4064 2362 1330 2656 8285	2346 9273 2364 0558 2671 0031 2248 4224 2523 3994 2520 2405 2523 9137 2525 1794 9227211002/9824652288 92272 12300 79 55727677 265-5547228 79 55255665 281 2367600  79 26923547 79 40035457 79 2749 2606 172 2612 424 172 2265 005	 222 0163	 222 2881 5567 2061 5567 2005 5567 3281 5567 2454 5567 3041 5567 3240 5567 2151 5567 3321 5567 2201 5567 2425 5567 3521 5567 2491 5567 2471 5567 2018 5567 2051 5567 3571 5567 2027 5567 2161 5567 3003 5567 3251 5567 2196MUMBAI (Banyan Park)$Taj - Fisherman Cove 95 4114 272303Girish Ramachandran2284 1480/5550 9399(022)5550 200015th & 6th floor, Infotower 1,Infocity,Ch-0 Circle91 79 5571270091 9227211002 / 9824652288/Gandhinagar 382009	 242 1925	 242 1899 369 462 / 370 002	 2366 504 2333 9706 2333 7404 2333 9707 2333 7406 2333 9668 2333 9154 2333 9922 2333 9312 2333 8606 2333 9716/ 22 2285 0146 2288 1508 2333 7412 2333 9404 2333 9151 2333 9410 2333 965292310 4801792310 4800392310 48002	 223 6406	 223 7508	 223 7387	 223 7419	 223 6347	 223 6331	 223 6439	 223 7435	5550 6700 2287 1028 5550 6779 2281 6189/5550 9275 22188443/5550 9110 5550 9186 5550 2230 2204 4134/5550 9530 5550 8401 22042973/5550 9348 5550 9422 2215 4810/5550 9179 5550 3111 55508585/55508588 5550 2063 5550 8445 2287 3414/ 5550 9259 2204 1980/5550 9208 5550 3809 5550 3590 5550 9193 5550 9749 5668 6105 5668 9408 5550 6105 5550 5535 5550 2184 2285 3729/5550 9597 5550 9439 2202 3052/5550 9200/02 5550 9371 5550 3105 5550 9104 5550 3760 5550 9561 5550 2055 5550 9379 5550 6837 2204 9013/5550 9237 5550 6522 5550 8484 5550 9542 5550 6800 5550 6789 2204 2974/5550 9307 5550 6576 2204 6022/5550 9211 5550294/3911 5550 9305 5550 9400 5550 9308 5550 6374 2287 4980 5550 9197 5550 9260 2202 4872/5550 9554 5550 5606 5550 9213 5550 8783 5550 9524 5550 2228 2288 5342/5550 9323	5550 910298200 02911 5598 4695 23048857/55962099 98480 38711 98505 88188 23113757 / 55548595	 222 1741	 223 7406	 243 7507	 230 2788	 222 6456	 2348 611 2411 6485 2472 8257 2334 2539 2358 7542 2416 9943 2576 9419 2358 2182 2546 4451 2557 0898 2439 9787 2442 0931 2688 5595 2417 5311 2559 7122]Srimayam, Door No. 4 A, Flat 1 - A, Seaward Road, Valmikinagar, Thiruvanmiyur, Chennai 600041N Lehari , 23, IIIrd Seaward Road, Valmiki Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai 600041wA1, Vidya Theerth Apts. No. 5, Jeth Nagar, 1ST Cross Street, Behind Singeri Mutt, Raja Annamalai Puram, Chennai 600 028RRaheja Enclave, Block - A, Flat No. 417, 236 Race Course Road, Coimbatore 641 0184Flat No. 2A, 23, Prithvi Raj Road, New Delhi 110 0035Flat No. 6 - D, 23, Prithviraj Road, New Delhi110 0036B-062, Oakwood Estate, DFL II, Gurgaon, Haryana 122016aJubliee Hills TQ-1, SUKOON, Plot No. 250A, Road No. 72, Prashasan Nagar, Jubilee Hills, HyderabadWJubliee Hills TQ-11, Pot No. 49, Road No. 72, Prashasan Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad]Shanti Hari Abasan, 3rd Floor, Flat No. H & I, Inner Circle Road, Bistupur, Jamshedpur 831001,Flat No. 3A, 5, Wood Street, Kolkata 700 016+Flat No. 4A, 5, Wood Steet, Kolkata 700 016-CJ 332, Sector II, Salt Lake, Kolkata 700 091<�1/60 Vipul Khand, Gomti Nagar, Opp Ambedkar Stadium, Lucknow(022) 22026533/55880338VCommon Wealth , Flat No. 25, 6th Floor, Madame Cama Road, Nariman Point,Mumbai 400 021THANEZCommon Wealth , Flat No. 21 - C, 5th Floor, Madame Cama Road, Nariman Point,Mumbai 400 021(022) 22025553/ 55880082FFlat No. 402, Sagar Darshan, 4rth Floor, Worli Seaface, Mumbai 400 025KFlat No. 201 & 202, Sagar Darshan, 4rth Floor,Worli Seaface, Mumbai 400 025aFlat No. 41, Falcon Crest, 4th Floor, G D Ambedkar Road, (Parel Tank Road), Parel, Mumbai 400 012cFlat No. 171, Falcon Crest, 17th Floor, G G Ambedkar Road, (Parel Tank Road), Parel, Mumbai 400 012cFlat No. 172, Falcon Crest, 17th Floor, G D Ambedkar Road, (Parel Tank Road), Parel, Mumbai 400 012FINANCEEMERGING TECHNOLOGY COEVijay SriranganMIDDLE EAST & AFRICAManoj SahaiHEALTH CARE & LIFE SCIENCESINFRASTRUCTURE SERVICESAbhijit MajumdarSrinivasan Natarajan Air India Building, 10th Floor, 65 63724826 (D)65 63271781 (Fax)65 910639582Shenton Way, UIC Building #22-01, Singapore 0688087Tata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, MUMBAI (Prafullit Niwas)(022) 5550 3650(022) 5502 6868DOMAIN PRODUCTSLANGUAGE PROCESSING TOOLSET/MASTERCRAFTMARKETING THIRD PARTYPRODUCTS - INDIASYSTEM INTEGRATION -PRODUCTSSergio Rodrigues48098(248) 267 8797SuryaKants.kant@usa-tcs.com<� (212) 557-8038(917) 691-5757President N America	N ChandraKapoora.kapoor@usa-tcs.comMs Mehra Seema Prasad.Chetluri@ge.com91 11 2554 5826r.tiwari@ tcs.com91 11 2331 048791 11 2252 9118 91 9891302680manish.khanna@usa-tcs.comAsst : Rowena Pereira079 69297620522 2237508sanjay_pal@ml.comsatish.koshal@tcs.comDr Vilas Gaikwad²Alexandra House, The Sweepstakes,Balls Bridge,Dublin 4 iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068809Anil Snehi Head - e-Biz anil@sg-tcs.com 65-6372 4831(D)T54-911-4401-9238 (Arg)/59894484888 (Uru)/16462086879 (USA)/9820606038 (Europe,India)0101 Park Avenue 26th FL, New York, NY 10178, USAPTCS, Zonamerica, Ruta 8, Km 17, 500, 324 Building, CP 91.600 Montevideo, UruguayWTCS Argentina SA, C.Pellegrini 1063, Piso, 1 Of. "A", C1009ABU, Buenos Aires, Argentina'TCS, Curico 18, Piso 3, Santiago, Chile5TCS Banyan Park Andheri (East), Mumbai 400 021, India	Argentina6Cerrito 1136, 1° Contrafrente, Buenos Aires, Argentina0Office Assistant to Gabriel Rozman for ArgentinaBrazil 55-61-3426-3343 (direct)/3333ESCN Qd. 05 Bloco A Sala 501, Brasilia Shopping, Brasilia DF 70715-90055-11-3323-1702 (D)/1701LAv. Paulista, 949 2º Andar Cerqueira César, Cep 013111-100, Sao Paulo-SP55-61-3426-3333/3639-Sales Director - Financial Services & Banking55-61-3426-3645 (direct)/333355-61-3426-3631 (D)/3649Chile 56-2-250-5501 (D)/5500 Ext 50156-2-250-5504 (D)/5500 Ext 504'TCS, Curico 18, Piso 4, Santiago, Chile56-2-250-5506 (D)/5500 Ext 506'TCS, Curico 18, Piso 5, Santiago, Chile56-2-250-5521 (D)/5500 ext 521ColombiaMexico52-55-9157-8286 (D)/8282UTCS, Av. Insurgentes Sur 813 Piso 10, 1001, Col. Napoles, Mexico City DF 03810 Mexico52-55-9157-8274 (D)/828252-55-9157-8291 (D)/828252-55-9157-8287 (D)/8282	Portugal FQuinta Da Fonte- Edificio D. Pedro I, 2770-071 Paco d' Arcos, PortugalSpain34-91-391-0143/3106570 Extn 26QEdificio Cuzco - III, Paseo La Castellana No. 135, 2 Planta, 28010 Madrid, Espana!34-91-391-0139 (D)3106570 Extn 24"34-91-391-0140 (D)/3106570 Extn 25"34-91-391-0137 (D)/3106570 Extn 21#Office Assistant to Hemant SakarwalUruguay GDC (UGDC)598-2-518-5608 (D)/5600 Ext 200PTCS Ruta 8 Km17, 500, 324 Building, Zona America, CP 91600, Montevideo, UruguaySTCS Ruta 8 Km17, 500, Beta 4 Building, Zona America, CP 91600, Montevideo, Uruguay598-2-707-3152/3590#Assistant to Gabriel Rozman in UGDC598-2-518-5608 (D)/5600+Assitant to Mario Tucci & V Mohan in UGDC VenezuelalOpencrom, Av. Ppal de la Castellana, cruce con calle Los chaguaramos, Edif. OpenCrom, La Castellana, Caracas/General Manager - BPO Services ( Iberoamerica )3115 Perimeter Center Pl Ste 1099, Atlanta GA 30346?1250 Rene Levesque West, Suite 2200, Montreal PQ H3B 4W, Canada(31 Fanterra Way, Ottawa, Ontario K1T 3Y71600 Superior Ave E Suite 1300, Cleveland OH 44114%3010 LBJ Fwy Ste 715, Dallas TX 75234TCS THAILAND:Unit 1607. The Millennia Building, 62 Soi Langsuan Bangkok 66 26505595 66 26505592 vikas@tcs.fi ashish@tcs.fimarko@tcs.fi46 854507726jTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01. Singapore 068808Mr. Ashish Mohan Royashish.roy@tcs.comMr. Ashok Kumar KolachinaAshok.Kolachina@tcs.comMr. Abhay SaxenaAbhay.Saxena@tcs.comMr. Amaresh SimhadriAmaresh .Simhadri@tcs.comMr. Amit Mehta A.Mehta@tcs.comMr. Anjaneyulu GaridipuriAnjaneyulu. Garidipuri@tcs.comMs. Priya BangaraMr Bapujee B Sbapujee.bs@tcs.comMr. Bodapatla SreedharBodapatla .Sreedhar@tcs.com Mr Challa NagChalla.Nag @tcs,comMr Sitaram ChamarthyMr. Sastry C S P csp.sastry@tcs.comMs. Debjani Panda Debjani. Panda@tcs.comMr. Dineshkumar .MDineshkumar. M@tcs.comMr. Srikanth Surampudisrikanth.surampudi@tcs.comDr. Sharada GaneshMr. Ganesh TanikellaGanesh .Tanikella@tcs.comMr. Jaya Ram NutulapatiJayaram. Nutulapati@tcs.comMr. Gulati V PRM - HEALTHCARE +Facilitation Group - LONDON - PA to LakshmiRDs - UK & IrelandBPOBDM - HEALTHCAREFacilitation Group - TRAVEL Engagement Manager - HUTCH UKBRM - CARPHONE,Facilitation Group - UK and Ireland ACCOUNTS BDM - BPO"BRM - LIFE SCIENCES AND HEALTHCAREKishore. Ramnani@tcs.com2425 Market Street Ste 2250, San Francisco CA 94105.3032 Bunker Hill Ln Ste 207, Santa Clara 95054,4104 ,148th Ave, NE Bldg G, Redmond WA 98052Susanta SarkarMs G Nalini M RajagopalanCHENNAI (TIDEL PARK)ravi.gopinath@tcs.com65 - 9018 8165Trupti Pednekartrupti@sg-tcs.comHYDERABAD (KLK)GURGAON IV Sangram SahooPartha Desikan Martin Machin Teresa ValetaGustavo FerreroMariela SalaberryKatia Herszlickowicz Belen Juri#Other Latinamerican Countries (OLC)Ec.subbarao@tcs.comDr Harrick Vinharrick.vin@tcs.com 91 9881472390s.panda@usa-tcs.comMr. Mehta P. DMr. Mehta Vivek Mr. Menon Harish Mr Menon Gopal Mr. Malve K. SSridhar Bakshi033 23339200 (D)KOLKATA (SALT LAKE)g.kameshwar@tcs.comMr Chatterjee Somnath Cdr. Choudhary Saibal Roy Mr Das Bhaskar Jyoti Mr. Dhar AshimMr Kar Apurba Mr. Bakshi Sridhar d.prasad@usa-tcs.comPUNE (Millenium)PUNE (Rajashree)('020) Tidel Park, 11th Floor A Block31-653733239K Jayaramakrishnan/dillyse.ferreira@iberia-tcs.comEncarnacion GonzalezDillyse Ferreirakatia.h@uy-tcs.coms.ramadorai@tcs.commerlyn.m@tcs.comArunava.chandra@tcs.comSomnath.chatterjee@tcs.com245 0163r.bose@usa-tcs.comaditya.jn@uk-tcs.comPrashant Girbaneprashant.girbane@uk-tcs.comSunnyvale CA 94085nariman Point, Mumbai 400 021 hitesh.nagpal@tcs-sweden.comSuresh.sahijwani@ tcs.com91 11 246 1034 91 9891302660V1.ramanathan@ tcs.com91 11 2335 5519 91 9891302671"Admin (Int l Travel) Menon, Golda Golda.menon@ tcs.com91 112335 5519 91 9891302670G1.bhatia@ tcs.com 91 9891302672a.casara@usa-tcs.com(312) 863-2535Chicago DT AdminMathewChackom.chacko@usa-tcs.com(630) 605-0366+Global Relationship Manager BP RelationshipMfg AutoJaydipChakrabarti(812) 377-1042(812) 350-6368Global Relationship Manager500 Jackson StreetColumbus47201	DebashishChakraborti(913) 906 0763(402) 203 0078RM Overland Parkkumar@tcsbt.fsnet.co.uk CALL KUMAR BEFORE FAXING184(18,Grosvenor Place, London SW1X 7 HS, UK 44-2085709122fc.kohli@tcs.comProf Mathai Joseph Coimbatore('0422)For All Staff At PuneBombay House#17, Cathedral Road, Chennai 600 086Finance & Operations DirectorDharesh Nairdharesh.nair@tcs.comDirect No 080-56608777Joshy Pjoshy.pv@tcs.comDirect No 080-56608367Nikhil DabholeBoard No 022-5550 9339nikhil.dabhole@tcs.comAswini ManoBoard No 022-5550 9449aswini.mano@tcs.comAnand SitaramanBoard No 022-5550 9374anand.sitaraman@tcs.comjoy.bhattacharjee@uk-tcs.comJoy Bhattacharjeetravel.london@uk-tcs.com Meera Modi Sivakumarssiva.kumar@tcs.comraj.agrawal@tcs.comanita.rajan@tcs.comswati.somaiya@tcs.commilind.arte@tcs.comMs. Bandana Sinha598-2-710-0503598-2-518-5600 Ext. 166 (D)598-99-283-157598-2-222-3492Nadia Vieranadia.viera@uy-tcs.com58-212-277-820058-414-264-1938María Novoa58-212-277-8250 (Fax)maria.novia@uy-tcs.com 598-96-485225+VP - Business Development TCS IberoamericaSECTOR Sreedharans.rajesh@usa-tcs.com(210) 498-0293(210) 601-9189Yogesh Anandy-anand@tks-teknosoft.frMr Menon Sureshsuresh.menon@tcs.comTRANSPORTATIONPravin KapadekarS SivakumarDELHI - PTIeTCSL, Belgium S.A./N.V. Boulevard Brand Whitlock 87, Box 3, 1200 Woluwe-St-Lambert, <� Brussels, BelgiumTCS LUXEMBOURGGS.A., Westside Village, Rue Pafebruch, 89F, L 8308 Capellen, Luxembourg352 26101950BRM - JPM CHASEGCP - ENTERPRISE INTEGRATIONC0207 235 4613 0207 245 18651-646-313-4595 (USA)54-911-4401-9238 (Arg)101 Park Avenue 26th FL, 54-11-4781-1756beatrizl@tcs-ar.com 598-2-518-5600 (Uruguay)598-94-484-888 (Uruguay)New York NY 10178, USA1-646-208-6879 (USA)91-98-2060-6038 (Europe, India)'Assistant : Beatriz Lehmann (Argentina)gabriel.rozman@usa-tcs.com 598-2-518-5600 Ext 114598-96-485-225598-2-600-3790598-2-518-5605 (Fax)mario.tucci@uy-tcs.com %Vice President - Business Development54-11- 5217-9366 (D)54-911- 5662-835554-11-4431-235454-11- 5217-9370 (Fax)aarana@tcs-ar.com murzua@comicrom.cl 56-2-251-1618 56-9-519-2646oNBC UPI UK - IT Support & Maintenance, 5th Floor Prospect House, 80-110 New Oxford Street, London W1CA 1HB (UK)HOMEqGE Network Reliability Products and Services, Lauder House, Almondvale Business Park, Livingston, EH54 6BXTCS - UNITED KINGDOMRDs - UK & IRELAND BRM - INGERSOLL RAND BDM - INFRASTRUCTURE SERVICES"Facilitation Group - MOBILE PHONES!BRM - BUSINESS PROCESS CONSULTING	BRM - AXA;BRM - INGERSOL-RAND INTERNATIONAL, GE CF WOODCHESTER, GECASBDM - TRANSPORTATION PRACTICE#Engagement Manager - CREDIT RISK IT+3, Park Plaza, Suite # 410, Irvine CA 92614Shahanen.shahane@usa-tcs.com(732) 331 3747Sr Mgr BI PracticeYogeshSharmayogesh_sharma@goodyear.com(216) 258-7902Account Mgr Good Year1144 East Market Streeta.sharma@usa-tcs.com(425) 497-7207(425) 241-6794p.arun@usa-tcs.com(602) 682-3503(480) 239-9548Global Program Mgr AMEXMelissaPottstcs_houston1@usa-tcs.com Houston AdminSams.pradeep@usa-tcs com(972) 673-7297(425) 985-9120BRM Cadbury Schweppes5301 Legacy DrPlano75024(972) 673-7030Shri Krishnak.prakash@usa-tcs.com(212) 618-1984(917) 691-3625Product Mgr NCSJ. Deva(612) 349-5249(860) 830-1754s.prasad@usa-tcs.com(678) 428-5068Mgr, BFSI Products770-395-7609T V V Vt.prasad@usa-tcs.comdavid.cowen@uk-tcs.comDavid Garcia 0773 449 6590David Moorhouse0035 38795 32222david -t -moorhouse@hotmail.comDavid Purvis 0790 686 5963david.purvis@uk-tcs.com45Davina Lawrence 0207 245 1373 0779 398 0682	MARKETING46 Deep Dawar 0207 245 1396 0792 160 5081deep.dawar@tcs.com47Delphine van der Merwep.reddy@usa-tcs.com(216) 225-0446GRM Procter & GambleSreedhar044 28117235 (Fax)(TCS, 17, Cathedral Road, Chennai 600 086priya.bangara@ tcs.comSitaram.chamarthy@tcs.com 91 9811442878Sanjeev.sachdeva@ tcs.comMumbai 400 021Ravi Andrewshimanshu.kumar@tcs.comSanjeev.mahajan@tcs.com1000 Gibraltar Dr BLDG 2Milpitas95035(408) 956 4044408-567-9127RamanVenkatramanr.venkatraman@usa-tcs.comPH SAPGoutham	Vinjamurig.vinjamuri@usa-tcs.com(952) 921-2170(952) 200-6247Enterprise Systems Performance952-994-2714Vistam.vista@usa-tcs.com(732) 623-7621KalyanViswanathank.viswanathan@usa-tcs.com(214) 379-1681(614) 668-1668+Business Value Champion Value Engines GroupMadhuraWaghw.madhura@usa-tcs.com(848) 248-8076 cell(848) 248-8076ShammiWahishammi.wahi@usa-tcs.comNaperville AdminRajeev(919) 349 7973'General Manager & Head - Eastern EuropeDelivery Center Head36 18868018 Sandor Szechy Sales Manager36 1886804231 203018891/18899 TCS ARGENTINA54 11 52179366 54 1152179370 54 1148164061/3946/37311 7703961223 ext 2031 77039612391 6173423629 1 6173427233 TCS BRAZIL55 6134263333 55 6134263640 TCS CALGARY 1 40344469171 4036686001 1 9196789860 1 9196789863 1 6137361820 1 61373604221 31286325321 3128632106	TCS CHILE56 2251161856 22505502 1 2165221939 1 2165221940 1 9724846465 1 9724840450 45 33270711/0503 45 33228322/70197 1 2483628285 1 24836282921 30329792821 30329793171 9529213973 1 9528314109 86 57186699989 86 57186690329 gloria.fogel@tcs-ar.com Director - Human Resources91-22-5550-392591-9870308584 (201) 671-1029(732) 692-0019BRM Merrill LynchRakeshg.rakesh@usa-tcs.com(614) 215-5656(614) 886-5787BRM Qwest Communications6000 Parkwood Place # 5S231Dublin43016Ramnikr.gupta@tcs-canada.com(403) 444-6917(403) 554 0046Regional Manager Western Canada888 3rd Street SW Ste 1000CalgaryAB(403) 668-6001Anujg.anuj@usa-tcs.com(212) 618-1358(917) 331-3351Product Mgr BFSramesh.gupta@ge.com(941) 309-8571(512) 431-04208985 Towncenter Parkway%Chief Operating Officer - IT Services56-2-251-1662 (D) 56-9-518-9247 56-2-205-3863Rodrigo Infante56-2-251-1663 (Fax)rinfante@comicrom.cl0Operations and Technology Manager - BPO Services56-2-251-1618 (D) 56-9-821-8473 56-2-242-5687 Andrés Tupperatupper@comicrom.cl.Director - Business Development (BPO Services) 56-9-159-1148 56-2-214-2826Fredy Jacialfjacial@comicrom.clHead - Consulting Division Admin HeadSamuel VargheseHYDERABAD (040)Dr Sanjay SinghH No 1-8-537, ChikkadapallyHyderabad 500 020(Taj Banjara 5566 9999 MUMBAI (Seepz SDF VII)044 28113118 (D)Location/Function/NameAssistant's Name/EmailLOCATION/Function & NameMalcolm Lanemalcolm.lane@uk-tcs.comMatc@tcscal.co.inMr. Niyogi Prabir K Probir.niyogi@tcs.comManoj.panda@tcs.com 91 981120128891 124 238 870122819568/22049018/61 398668450 (Fax)MUMBAIk.ram@usa-tcs.comCHENNAI (CATHEDRAL ROAD)Sunitha Muralikrishnasunitha.muralikrishna@tcs.com044 5550 4401/2811311898410 3798717, Cathedral RoadChennai 600 086	2499 7015JayaramakrishnanShreeja Somanathanshreeja.s@tcs.com 044 5550 4482 044 5550 456798410 13074CHENNAI (VELACHERI)tcs_atlanta@usa-tcs.com65-63724836(D)65 - 9731 542565-63724822 (Alt)65-63724930 (D)65-63724837 (D)Rajeev K Dasrajeev.das@tcs.comShivaji.Bose@cn-tcs.com Larry Chenlarry.chen@cn-tcs.comHR Head, China	Forest ZuManager, HR & OD81 90 4703 9741RM HR Manish RajputManish.Rajput@cn-tcs.comSingapore (Asia Pacific)NrOfficeResMobile	E-Mail IDFax1!A .S. Lakshminarayanan 'Lakshmi' 0208 570 91220771 051 2749 0207 245 18752(ABHIJNAN ROYCHOWDHURY, email not working00 353 1870 7012 00 353 87 987 6575!Abhijnan_Roychowdhur	  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuýÿÿÿvwxyz{|}~€y@eu.irco.com3 0207 245 1837 0784 334 3440Adriana Tacelova 0207 245 1862admin.33gp@uk-tcs.com Alastair Webb 0133 255 0134 0773 814 4138alastair.webb@uk-tcs.com5Ajay Pandita 0117 989 528701454854787 0783 449 5511ajay.pandita@uk-tcs.com 0871 661 15587 AMIT BHATNAGAR..cannot reach him +353 1664 1516 / 353 1870 7012*Redmond GDC Head Microsoft Solution Centerr.sharma@usa-tcs.com(214) 379-1637(214) 616-3468Senior Practice Manager(214) 484-0450MDMm.sharma@usa-tcs.com(617) 342-7030(617) 510-3593g.sharma@usa-tcs.com(732) 623-7630(732) 491-6879"Life Sciences & Healthcare Officeranurag.sharma@kennametal.com(724) 539-57381600 Technology WayLatrobe15650(724) 539-5009Anoops.anoop@usa-tcs.com(719) 590-2102(719) 339-3713)Relationship Manager Agilent Technologies022 55509100 (Fax)behram.sethna@tcs.com#11th Floor, E Block, Maker Towers, 022 2493887091 11 2331 7353/2371 2118022 23886802fiona.pinto@tcs.com022 55509439022 22046026022 55509344 (Fax)022 27540191/ 56143777022 55509422pradipta.bachi@tcs.comrema.devadas@tcs.com022 22049013022 55509237harish.menon@tcs.com022 28576742Arun Sharma27 21659484827 836427400RM - Cape TownTCS SOUTHAFRICA (CAPETOWN)27-21659484827-216592314/4679 27-115753101 dave.chopra@tcs.com Sheena Mathewpoonam.rana@tcs.comv.jayasree@<� tcs.commaheshwari.jhala@tcs.comrowwena.p@tcs.com	Rowwena P044 55503095avishkar.singh@tcs.comAvishkar Singh044 55503504dayanand.sankaran@tcs.comDayanand Sankaran044 55503999 fax044 55505835!balasubramanian.meenakshi@tcs.comSwati Meenakshivishal.gobhil@tcs.comKakoli Kkakoli.k@tcs.com033-24737850 2339 8001 faxs.panwar@tcs.comS Panwar022 55502060 / 5607pravin.kapadekar@tcs.comSEEPZ & AKRUTIramkumar.v@tcs.com, (408) 368-9397Joe Kuruvillaj.kuruvilla@usa-tcs.com(847) 340-8830Vice President ProjectsJagdish Laddha Laddhaj.laddha@usa-tcs.com(717) 737-1451(717) 503-7105BDM PittsburghAmitavaLahiria.lahiri@usa-tcs.com(412) 531-3856(412) 427-0610CRD Manufacturing (Non-Auto)'1910 Cochran Rd Manor Oak Two Suite 60515220(412) 531-3678412-341-3737	GanapathiLakshminarayananl.gana@usa-tcs.com(212) 314-4603(818) 681-1850BRM AXA FinancialsGaryLaPortagary.taic@usa-tcs.com(646) 313-4562(917) 972-5219Chief Accountant516-826-4430NeetaLeen.lee@usa-tcs.com(425) 497-7205)HR Mgr Pacific Northwest & Western CanadaVanessa(425) 497-7201Admin Assist SeattleNadineLeidardtcs_philadelphia@usa-tcs.com(215) 246-3471Philadelphia Admin!1500 Market St 12th FI East TowerPhiladelphia19102(215) 665 5771RM PhiladelphiaLenzenj.lenzen@usa-tcs.com(312) 863-2558(312) 925-0586VP Marketing312-663-5037FrankLewisf.lewis@usa-tcs.com(972) 484-6467(214) 763-9886Mgr Marketing EventsLikhitep.likhite@usa-tcs.com(210) 456-2164(732) 319-7607hashim.puthiyaveetil@uk-tcs.com 0871 661 894870Howard Williams 0207 235 4613 0792 005 6333howard.williams@uk-tcs.com71Ian Todd 01483 246 302 0772 543 4014ian.todd@uk-tcs.com73 Irfan Mohamed0115 9690081 0773 695 4715 Jaclyn Deehan(847) 576-1697 Sivasubramanis.uma@usa-tcs.com(214) 379-1683(972) 467-5497469-522-7919Sodhiyanaveen.sodhiya@tcs.comBRM NBC Universal West CoastUvaraja Somangaliuvaraja.somangali@ingcanada.com(416) 440-8300 x 2222ICS Engagement Mgr$ING Canada 200 University Ave 9th FlM5H 4B8(416) 217-0668Rajesh 6301 Owensmouth Ave Ste 450(818) 704-3616818-713-9894MeeraGangulypmo_southwest@usa-tcs.com(949) 222-6570 PMO SouthwestAmyGarciaIrvine AdminDonaldGarrisond.garrison@usa-tcs.com(603) 929-7418(603) 944-1467Dir Life Science & Healthcare20 Trafalgar SquareNashuaNH03053(801) 383-4960SatendraGaur(408) 974-4084(408) 398-945020705 Valley Green Drive	Cupertino(033) 23673464 Mr Indulkar Manojbp.prakash@tcs.com32 472697524ramana.mskv@belgacom.bePowai, Mumbai 400 076 Peter Monksandeep.agrawal@uk-tcs.com S Padmanabhan011 227187210120 25316300120 2552313 (Fax)dilipsamant@melbgdc-tcs.comP Krishnakumar('011)S K Nair 2335 0216 (D)98111 95087p.isaac@tcs.comsk.nair@tcs.com91 124 234 254191 11 2613 0716 91 9810881453Pune C-56, Phase II, Noida 201305Márcia Lorando glenda.c@tcs.comps.viswanathan@tcs.com*TCS SWITZERLAND (ZUG, NYON, TRELEX & NYON)nisha.yohannan@uk-tcs.com 020 7245 1875 126Nupur Singh 0207 245 1801 0773 617 5071nupur.singh@uk-tcs.com127NIitin Garg,TCSL, Nirmal Bldg., 8th Floor, Nariman Point022 260532881 E Telecom PkwyTemple Terrace813-631-1089MichelleReutertcs_woodlandhills@usa-tcs.com Burbank AdminRhodesj.rhodes@usa-tcs.com(601) 503-5715(601) 320-0080 Senior UI Manager Labor Practice101 Cross Creek DriveMadisonMS39110CharlesRichardsc.richards@usa-tcs.com(732) 623-7620 0775 397 1610(415) 297-3572ravi.shah@tcs.comshailaja.kumar@tcs.comm.rajagopalan@tcs.comng.subramaniam@tcs.comambili.k@tcs.com022 56309994 (Fax)022 55509208 (D)022 55509203 (D)022 55509214 (D)1 818-333 1669 (Fax)022 55506003 (D) 022 2436 7520 01628 662 017172 0790 983 3039174 0207 743 5688 0773 428 6433175Sanjeev Honakhande 0207 245 183607725434016sanjeev.honakhande@uk-tcs.com176 Sanjoy Biswas 0131 229 9725 0131 476 7581 07764 368 513sanjoy.biswas@uk-tcs.com 0131 228 363765-63271781 (Fax)New Delhi 110 001 MATC LEADS Karun ArathilBRM-InfineonParthiv Shah!Pre-Sales support- SAP retail BDMparthiv.shah@tcs.com	Vinod Dasvinod.das@tcsgermany.deVikramjit GrewalBDM Telecommunicationsvikramjit.grewal@tcsgermany.deIngo Rosensteiningo.rosenstein@tcsgermany.deAndrea Ruschenandrea.ruschen@tcsgermany.deGerd QuittenbaumVP/BRM Daimler Chryslergerd.quittenbaum@tcsgermany.dehiren@tcsgermany.de Manager HR marita.falgenhauer@tcsgermany.de(408) 823-3597j.chakrabarti@usa-tcs.comv.chaturvedi@usa-tcs.com(732) 491-0147Sr Staffing Associate111 Wood Avenue South 2nd FloorNarenn.chawla@usa-tcs.com(630) 245-8312(630) 670-08451245 E Diehl Rd Suite 3003Vice President, BFS Global Solutions, North AmericaJeevankumarDontuld.jeevan@usa-tcs.com(614) 677-0997MTCSL, 1st Floor, Clarendon House, Clarendon Business Park, Nottingham NG5 1AH 44 1159690080 44 1159857142RM - Nottingham 3POBox 10808, Riyadh, 11443, Kingdom of Saudi Arabia966 14191842966 14191068Neeraj Kumar SrivastavaSaudi Arabia966 14603483 966 5052908342PO Box 10808, Riyadh 11443 Kingdom of Saudi ArabiaMurtuza Alitcsbd@arab.net.sa 966 506639146Sarvesh G KhanapurkarBDM - Saudi Arabia&BDM - Middle East (Oracle Application)966 14191842/4191720 Extn 316 966 508966964966 14766729 Narayan KuttyAdministration 966 14191720/4191842 Extn 304 966 503485418 TCS SINGAPORE	Singapore:Tata Consultancy Services, No. 5, Shenton Way, UIC Buildin65-63228101/7192565 63724925/2492865 622158516C/O FUJITSU 1ST FLOOR OBSERVATORY HOUSE SLOUGH SL1 2EY/4th Flr, 33 Grosvenor Place, London, SW1X 7HY. $18-Grosvenor Place, London, SW1X 7HS1 PORTAL WAY , LONDON W3 6RSPrakash.mehta@tcs.comVivek.mehta@tcs.comHarish.menon@tcs.comrajagopal.j@tcs.comRadhika.sareen@ tcs.com91 120 2371 554291 120 245 4586Divaker.saxena@ tcs.com91 11 2507 268791 11 2373 9544Mr. Bandopadhyay Debasis Mr Biswas Dibyendu d.biswas@tcs.coms.khanna@usa-tcs.comjTata Consultancy Services Deutschland GmbH, Regus Business Center, Stadttor 1, D-40219 Dusseldorf, Germany49 2113003355 49 2113003200TCS WALLDORFnTata Consultancy Services Deutschland GmbH, Partnerport Altrottstrasse 31, Suite 307 D-69190 Walldorf, Germany49 622738112549 62273812003Client Partner(Toshiba, McKinsey, GE, Ericsson)/BDMshishir.kumar@tcsgermany.deJ Rajagopal 49 1726727196Mr. Mahendra salgiaMr. Satyanarayana KMr. Sekhar V RSekhar.Vadari@tcs.comMr. Sriram MannepalliSriram.M@tcs.comMr. Srikanth KurugantiSrikanth.Kuruganti@tcs.comMr. Srikanth SripathiSrikanth.Sripathi@tcs.comMr. Siva GuntreddiMr. Srinivasan SSingavarapu.Srinivasan@tcs.com Mr. Tapas DasTapas.Das@tcs.comMs. Jayasree VV.Jayasree@tcs.comDr. M. VidyasagarMr. Vijay KumarVijaya.Kumar@tcs.comMr. Vasudeva Rao vasudeva.m@tcs.comCol. Samuel Varghese Mr. Nageswara Rao G (Import)gade.rao@tcs.com Mr. Sunder K T (Domestic Travel)KLK TCSProf. Kesav Vithal NoriMr. Narayana MGPLProf. Murthy PN pn.murthy@gmail.comDr. Chowdhury TH hanuman.chowdary@tcs.comProf. Viswanath81 456404421 (D)/4375Dilip M samantALevel 6, 479, St Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AustraliaMATC & Recruitment, APACRM HR (SG & ASEAN)1 212 557 8038 (D)1 917 691 5757.101 Park Avenue, 26th Floor, Newyork, NY 10178Manu Kapila%UIC Building #22-06, Singapore 068808rravishankar@sg-tcs.com65-62215851(0522) 2237445 (Fax)MUMBAI (Seepz SDF V)MUMBAI (Seepz SDF II)82-262636202 (Fax)Mr. Roychoudhury Supriyo Mr. Saha A.K (IDM)Mr Samaradivakera Proloy Mr. Sen Anjan <� Mr Sarkar ChinmoyIndranil Sarkerindranil.sarker@tcs.comMr Rajadhyaksha S Hsh.rajadhyaksha@tcs.comAsst : R RevathyD4, Sector 3, Noida - 201301-10th Floor, 9# building of Hangzhou Software v.muralidharan@tcs.comMs. Jain, Nitya Jayant Krishna080 5233994vinay.jain@uk-tcs.comAsst : Merlyn Mendes022 22819568 (D) (AI)sridhar.bakshi@tcs.comFinance Managers.bhushan@usa-tcs.coms.abhay@usa-tcs.comMr.Sarkar IndranilSivaram Parthasarathyjane.hodgen@uk-tcs.comashok.panda@uk-tcs.comnirmal.kumar@uk-tcs.com36 1246391836 205469164sv.mani@hu-tcs.comMahesh SrinivasanPrasad MehrunkarMobile phonegirish.ramachandran@nl-tcs.com JaganBRM-ABN AMRO49 4032005200/5354 TCS MUNICHTCS STUGGART<�Deutschland GmBH, Koenig Strasse 10C 70173 Stuggart, Germany49 7112225414449 71122254200 TCS GUILDFORD13000 Cathedral Hill, Guildford Surrey GU2 7YB, UK 44 1483246322 44 1438324195TCS HONGKONG852 28417857852 28417805HongkongS V Mani36 1 886 8010/800036 18868001TCS HUNGARYTCS IRELANDk.singh@usa-tcs.com 0207 245 1840 0783 449 5540158Sunita.m@ tcs.com91 124 234 7285tcs_hartford@usa-tcs.comAndheri-Kurla RoadMr Arte Milind Mr. Biswas Aditya K FINANCIAL SERVICESJ R Bhandari34-609-722-496 Miguel FeuJagan@nl-tcs.comBRM-INGGopalakrishnan BRM-KLM,Aegon gk@nl-tcs.comMarcelProgram Managerbabla.sharan@tcs.com!Nyati Tiara, Nagar Road, YerawadaPune 4110069120 2663 0220022 22841480 (D)ENTERPRISE MANAGEMENT PROGRAMK Ananthakrishnan044 5550 4431 (D)044 2491434691 44 55507070ranjan.b@tcs.comtcs_indianapolis@usa-tcs.comtcs_losangeles@usa-tcs.com Assistant : Belen Juri (Uruguay) Cdr Bijur S NSunil.chopra@tcs.comðTata Information Technology (Shanghai) co. Ltd.,An Affiliate of Tata Consultancy Services, Unit 1525-1529, Building #1, Shangha Pudong Software Park, 498 Gup Shoujing Road, Zhangjiang High Tech Park, Pudong New District, Shanghai PRC 201203 GURGAON I (044) 26255199 (fax)CHENNAI (Tidel Park)Arghya.mukherjee@tcs.comMr Makar VikasVikas.makar@tcs.com91 11 2694 3979Mohan.masson@tcs.com91 11 2786 6063reshma.artani@tcs.comEmail: hemant.bogam@tcs.comlFlat No. 310  C Wing, National Park View I, Raheja Estate, Kulupwadi Road, Borivli (East), Mumbai 400 066lFlat No. 211  C Wing, National Park View I, Raheja Estate, Kulupwadi Road, Borivli (East), Mumbai 400 066jFlat No. 501 "A Wing", National Park View II, Raheja Estate, Kulupwadi Road, Borivl (East), Mumbai 400 066oFlat No. 502/503 "A Wing", National Park View II, Raheja Estate, Kulupwadi Road, Borivli (East), Mumbai 400 0660Leela Kempenski 5691 1234/ITC Grand Maratha 2830 3030"-ITC Grand Central Parel 24101010%)Intercontinental The Grand - 56399999!5 Hyatt Regency 5696 12344Renaissance 5692 88880Le Royal Meredien 2838 0000%7Orchid Hotel 2616 40407JW Marriott 5693 30009Holiday Inn 5693 44445Taj Land End 5668 1234/Taj President - Cuffe P 5665 0808 : Taj Mahal 5665 33667The Oberoi 5632 57574Hilton Towers 56324343,5Marine Plaza 2285 12127Grand Hyatt 5676 1234"2Oritel Sevice Apts 28475656*2Heritage Dakshin 27560202	*3Gordon House 22871122+1Hotel Sharanam 25825225)*Sea Princess 56924455/26611111(022) 24973314(022) 24150348(022) 24166208(022) 2878 2636(022) 28775082(022) 56262649(022) 56295555Country Business ManagerWTCSL, C/o TKS Teknosoft SA Glatt Tower P.O. Box 1418, CH 8301, Glattzentrum/Wallisellen41 44832112141 448321116h.rajpal@usa-tcs.com(212) 618-1750(732) 927-3149tcs_dallas@usa-tcs.com Mobile Numberjyoti.srivastava@ tcs.com 91 981121092991 118 6864170paul.debtanu@uk-tcs.com91 120 2500040/41 91 9810133742ESuite 2, Level 4, 225 Miller St., North Sydney , NSW 2060, Australia@Level 6, 479 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, Australia32 2282192032 22821921aBelgium S.A./N.V., Boulevard Brand, Whitlock 87, Box 3, 1200 Woluwe-St-Lambert, Brussels BelgiumNBldg. No. A-2, Flat No. A2/301 to A2/304, Oxford Village, Wanawdi, Pune 411040vBlue Hills, The Blue Hills Co-op Housing Society, Flat No. E/301 & E/302, 3rd Floor, Nagar Road, Yerawada, Pune 411006$(020) 6688851 (e/301)6685097 (E/302)HRow House No. 1, Bhatnagar Gardens, Sahyadri Park, Kondhwa, Pune 411 018pFlat No: 8-M, Cotton Hill Heights, (Opp Tagore Centennary Hall), Vazhuthacaud (P.O), Thiruvananathapuram 695 014oFlat No: 5 K, Cotton Hill Heights, (Opp Tagore Centennary Hall), Vazhuthacaud (P.O), Thiruvananthapuram 695 014pFlat No: 9 H, Cotton Hill Heights, (Opp Tagore Centennary Hall), Vazhuthacaud (P.O.), Thiruvananthapuram 695 014RD Business Excellence972-396-7048 Krishnakarr.krish@usa-tcs.com(248) 362-8282 X119(203) 564-3639CRD Manufacturing Automotive860-674-8747p.rao@usa-tcs.com(312) 863-2107(312) 925-392662Geetha Ramakrishnan 0207 245 1815 0792 109 8918geetha.ramakrishnan@uk-tcs.com63George Kuncheria (Ext 3970) 01733 473 970 01733 260 970 0779 387 6878george.kuncheria@pgl.net 01733 472 34864 0207 245 1845 0208 681 4823 0770 940 099765 0161 786 8250v.karthik@usa-tcs.com(216) 257-0827BRM National CityNagasundaramnags@usa-tcs.com(770) 541-3236Hashim Puthiyaveetil 01253 68 4307 01253 795 843 0783 492 8480TCS BEIJINGTCS DENMARKTCS EDINBURGHTCS LONDON TCS KOREA TCS MALAYSIATCS MANCHESTERTCS AMSTERDAMTCS NEWZEALANDTLevel 2, BDO House, 99-105 Customs House Quay, PO Box 10-340, Wellington, Newzealand64 4473130264 44733582]Auckland Business Centre, Suite 3, Level 1, 6 Clayton Street, Ne Market, Auckland, Newzealand64 9520917364 95227430	V Rajanna86 57186699989 Extn 10386 1358805272386 57186690329Anantha Murthyanantha.murthy@cn-tcs.com86 57186699989 Extn 13086 13958183469Adinamozhi Sundaramadinamozhi.sundaram@cn-tcs.com86 57186699989 Extn 11986 13600533547Shantanu ChatterjeeERP Practice HeadMr. Khan Altaf Mr. Kulkarni M S Mr Iyengar VenugopalMr Mahalingam S Mr. Chopra DaveMr Indulkar Manoj Mr. Pendharkar Jayant Ms Rajan AnitaMs. Padmanabhan ShamalaMs. Somaiya Swati Mr. Sethna BehramMr. Mayekar VinayGLOBAL HUMAN RESOURCESRESEARCH & DEVELOPMENTMr Kochhar KapilMr. Mahajan Mahesh Mr. Mendiratta Anil s.chandran@tcsgermany.deDELHI (011)Dr Lalit KumarC-43, Greater Kailash - I('044)('040)('033)('0522)('022)%Taj Residency 239 3939r.wahi@usa-tcs.comn.iyer@usa-tcs.comJaideep Mudholkar81-456404379 (fax)u.nandakumar@ tcs.com91 124 243 913191 11 2617 190091 989102663Admin_noida1@delhi.tcs.co.in91 120 254 644514 Wall Street 20th Floortcs_rockville@usa-tcs.comsfoadmin@usa-tcs.comIP HEAD020 6877186 (D)mathai@pune.tcs.co.in080 5202405020 6136207/020 6113308Klara Kustar AccountantKlara.Kustar@hu-tcs.com Surya KantE-GOVERNANCEN SivasambanMANUFACTURING Altman EdwardENERGY & UTILITIES R N Lahiri Pratik PalVICE PRESIDENT & HEAD OF GLOBAL<� SOLUTIONS, BFSARCHITECTUREDr. Radhakrishnan	BI/KM/EAISantosh MohantyBroadband & Broadcasting GroupBehram R SethnaBusiness Process OutsourcingMilind Kamat ConsultingV RamaswamyCRMRaj Agrawal!Engineering & Industrial Services E-LearningMadhuri Sawanti2/SCMKnowledge Process Outsourcing V S NarayananMicrosoft & Java TechnologiesAnita NanadikarMobile ComputingBabla SharanOracle PeoplesoftPerformance EngineeringRajesh Mansharamani ReengineeringSudheer WarrierSystem Integration/OutsoucingB GopalTestingG R K MohanCHENNAI (AMBATTUR))Sayee KrishnanKOLKATA (SALT LAKE) Proloy S DivakeraKOLKATA (BIPL)Somnath ChatterjeeDELHI (PTI) 91 9848541060kesav.nori@tcs.comTk.das@tcs.comMr. Haridas S D Mr. Haridasan T. KMr Hariharan R (Training)Mr. Hariharan S Milap Bhawan - I, Ground FloorMatc@delhi.tcs.co.in91 11 2331 8758Munish.mahindru@tcs.com91 124 245 101791 11 2647 5517Ms Arora, SushmaSushma.arora@tcs.comMr. Kumar Gayatri Ms Kakkar Sandhaya=PROBAL CHATTERJEE& back to India& replaced by Lalatendu mohanty 01925 451 611151Rajendra Desai 0113 344 7608 0113 252 5245 07740 645 946 0113 344 7953152Rajesh Kr. Sharma 0115 969 0083BRM Morgan StanleyP1408, 14F Queen's Tower A, 2-3-1 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Japan 220 6014No. First Name	Last Nameemail Cell Phone	Address 1CityStateZipcode Category 1 Category 32Great Eastern Hotel 2248 2331-39&4Hotel Victerrace 2240 8788+*Hotel Gulshan International 2229 5660!1The Golden Park 2288 3939(.Hyatt Regency Kolkata 2235 1234%+ITC Sonar Bangla Sheraton 2345 4545*(!(860) 249-7270RM HartfordnaCathyAbrenac.abrena@usa-tcs.com(425) 497-7270(425) 283-6658Telecom Alliances Mgr N America4104 148th Ave NE Bldg GRedmondWA98052(425) 895-0408SMTelecom	SreekanthAdivia.sreekanth@usa-tcs.com(630) 245-8323(630) 699-5121BDM Naperville1245 E Diehl Road Suite 300 NapervilleIL60563(630) 505-8160 RM NapervilleRajivAgarwalNew YorkNY10005(212) 618-1987VIPNishkamnishkam@usa-tcs.com(571) 239-1461BRM Verisign!12300 Twinbrook Parkway Suite 420	RockvilleMD20852Strategic Dir Head Auto CoEWarren Raleigh Admin(9190 678-9863Watves.watve@usa-tcs.comKerriWhitetcs_harrisburg@usa-tcs.com(717) 737-4737xt 200Harrisburg AdminCharleneWilkinscharlene@usa-tcs.com(732) 491-0038Claims AdminJerryWszalektcbuffalo@usa-tcs.com(716) 853-1050 xt 514(716) 812-0289Training Coordinator&Main Place Tower 350 Main St Suite 610Buffalo14202(716) 853-1338716-674-0304ShaileshYadavs.yadav@usa-tcs.com(973) 716-6706(973) 727-4872973-808-0442	Rajagopal Yajamanamr.yajamanam@usa-tcs.comsundaram.j@uk-tcs.com197 0121 712 5052 0121 722 3228 0787 652 76014suneel.kumar@uktransco.com / suneel.kumar@uk-tcs.com 0121 711 1275198Sunil Sapra 01293 747 464 01293 562 496 0784 331 35944sunil.sapra@fly.virgin.com or sunil.sapra@uk-tcs.com199"Sunil V Hegde & left the UK for USAELI LILLY & CO LTD 01256 315 481 01256 473 556sunil.hegde@tcs.com 01256 315 795200 Suresh Rao 0207 245 1857 0783 444 5656suresh.rao@tcs.com202 0118 979 7521 0773 649 7178@Susanta.Sarkar@scottish-southern.co.uk susanta.sarkar@uk-tcs.com02392 494336/37 203G. Swaminathan (Swami) 0783 449 6355g.swaminathan@uk-tcs.com 01483 246 313 0783 412 1135204T Rajaiswaran 0207 201 3912205Tanya / Mosheen 0207 201 3911413-443-7144Menonm.menon@usa-tcs.com(425) 288-8067(917) 435-4776BRM Pacific Northwest(732) 331-8877BDM Infrastructure ServicesAlagurajBalakrishnan(713) 871-9898(281) 660-4046 RM Houston3050 Post Oak Blvd Suite 699HoustonTX77056(713) 871-9899RSD South WestSembianb.sembian@usa-tcs.com(601) 321-6320(601) 594-8954#BRM MS Dept. of Employment Security601-914-6739Sivaraman PBalasubramanian!sivaraman.balasubramanian@cna.com(312) 822-5703(312) 925-8805BRM CNA Arun Kumar 0160 384 3762 0773 814 4137arun1.kumar@tcs.com21Arvind Kumar Singh 0207 245 18210784 188 7019 arvind.singh@uk-tcs.com220161 61328540776 421 0749 0161 872 1760 RM23ASHISH AKSHIKAR& cant reach him 0207 245 1803 0208 319 3272 0779 372 191525Ashok Panda 0207 245 1816 020 8464 2987 0776 421 074626"ASLIHAN KANTAR& taken over by Nilam020 7 201 3915Singhharveer.singh@tcs.com(732) 491-0132(732) 331-3623Mgr Business SolutionsKanwar(412) 999-6458412-341 1588Vikramv.singh@usa-tcs.com(919) 345-7474 BRM QuintilesHarmeeth.singh@usa-tcs.com(022) 55020350/55020365(022) 56940050/0055(022) 5694 0090(022) 27839926/55903252ISuite 1133, 11th Floor, Central Bldg., 1 Pedder Street, Central, Hongkong852 28101868Sujit Chatterjeesujit.c@hk-tcs.com852 28417804/7857852 97578793852 23301319Sumeet Gokhalesumeet.gokhale@hk-tcs.com852 94745108852 23335221	Eric Wongeric.won@hk-tcs.com852 92115322852 35287523 Anita Wonganita.wong@hk-tcs.com852 28417816852 63331115(Messe Turm, 60308, Frankfurt A.M Germany 49 6978702222Niranjan Nayak,n.nayak@tks-teknosoft/niranjan.nayak@tcs.com33 603308849	TCS ITALY#Facilitation Group - HR -ResourcingBDM - MANUFACTURING*BDM - INSURANCE AND MANUFACTURING PRACTICEKOLKATAgirijapande@sg-tcs.com(203) 328-5338(203) 918-2336 BRM Gen Re(203) 328-6902203-975-7002JodiMarsallj.marsall@usa-tcs.com(425) 497-7222Martenstcs_minneapolis2@usa-tcs.com(952) 921-3978Eden Prairie Admin#8400 Normandale Lake Blvd Suite 92055437(952) 921-2309Jeffj.martens@usa-tcs.com(716) 390-4518BDM Government Sales GovernmentReginaMartinr.martin@usa-tcs.comMissoula Admin(406) 728-6215m.manoj@usa-tcs.com(832) 200-0105(281) 221-3225#Business Mgr Engg & Industrial SvcsSudhiMatholis.matholi@tcs-canada.com(514) 989-3162ŽAsia Pacific, UIC Building, 5 Shenton Way , Singapore 068808. Mailing address : Asia Pacific 5 Shenton Way UIC Bldg., #24-08, Singapore 068808r.jois@usa-tcs.com(908) 510-5240 cell(908) 510-5240RajeshJosephr.joseph@usa-tcs.com(585) 978-1640	BRM Xerox140 A Suite 2 Metro Park	Rochester14623(585) 272-4685585-461-3049AnilJoshiRama.evani @tcs.com(732) 491-0044(732) 331-9537Financial AnalystAnuragNigamanurag.nigam@ge.com(203) 749-6509(201) 417-5513GRM GE Commercial Finance101 East Ridge 3rd FloorDanbury06810(203) 749-4013GE Director203-775-0017Nrusimhadevarakumar.nrusimhadevara@tcs.com(425) 722-5444Site Mgr Microsoft Relationship	ToshiyukiOkait.okai@usa-tcs.com(949) 466-2759Dir Business DevelopmentSutirthaPals.pal@usa-tcs.com(317) 472-2836317 888 6611Palleya.palley@usa-tcs.com(720) 273-0111Soumitra (Shom)Panda(303) 297-9282(303) 885-1086303 755 0831	Panditraov-ajapan@microsoft.com(425) 497-7219(425) 241-5149TCS Microsoft BRMPandyar.pandya@usa-tcs.com(917) 318-1974AshishPanta.pant@usa-tcs.com(732) 331-3778SAP Practice DirectorGauravg.pant@usa.tcs.com(630) 881-6550$BDM Retail & Consumer Goods Practice	SaravananParamasivanm.saravanan@usa-tcs.com(704) 927-8105(704) 236-0160JiteshParekhjitesh.parekh@ge.com(678) 844-6980(678) 428-8418Global ERP Manager Parthasarathylakshmi.narayanan@cummins.com(812) 377-3160Relationship Mgr QwestGaneshNathellaganesh.nathella@usa-tcs.com<� (503) 702-3767 BDM Oregon10260 SW Greenburg Rd 4th FLKarinNauthk.nauth@usa-tcs.com(617) 342-7177(857) 205-8826Dir IT Analyst Relations617-886-5286Nayaks.nayak@usa-tcs.com(212) 618-1849(732) 331-4614Relationship Mgr Bear Stearns732-726-1745SyedNazeers.nazeer@usa-tcs.com(319) 400-7004BDM IowaNelsonr.nelson@usa-tcs.com(612) 349-5241(917) 930-9555SravanNemaliv-sravan@microsoft.com(425) 241-5236DaisyNgn.daisy@usa-tcs.com"BRM - BUSINESS CONSULTING PRACTICE Facilitation Group - UK ACCOUNTS%Programme Director - FUJITSU ALLIANCE+Facilitation Group - London City/TelephonesBRM - SOMERFIELD+BDM - TELECOM PRACTICE, Vodafone and Orange400 Rinehart Road Lake Mary32746(407) 942-6874Dhoter.dhote@usa-tcs.com(212) 314-4641(917) 603-3895"Relationship Manager AXA Equitable1290 Avenue of Americaspartha.d@cl-tcs.com BDM - Banking Industry Practice56-2-251-1634 (D) 56-9-825-8421 56-2-821-1201Madeleine Manzanommanzano@comicrom.clManagement Information Systems 56-2-415-2790(248) 267 8759(248) 961 08391441 W Long Lake Road Satapathyskant@bankofny.com(212) 815-6395(917) 318-1662,Branch Relationship Manager Bank of New YorkSati(514) 824-3104RM Montreal514-982 0540BimalSatpathyb.satpathy@usa-tcs.com(732) 331-4761PushpaMUMBAI (Seepz ODC III)(022 ) 5694 0000pinaki.agnihotri@tcs.comarun.bahulkar@tcs.comRoss Royross.roy@uk-tcs.comsailaja.p@tcs.com Mr Sampath Kumar Ssampathkumar.s@tcs.comMr Sherlekar Sunil033 23573339 (Fax)(0118) 6864170022 260088690522 2237445Ravi Krishnamurthy Mobile No.	Residenceatul.dogra@uk-tcs.comNAEmail: bm.mote@tcs.com(201) 220-9649ragini.g@tcs.comFor All Staff at PuneRuby Varghese )Taj Krishna 5566 2323Ramada Hotel Manohar 2790 3333"Quality Inn Residency 2320 4060r.hariharan@ seepz.tcs.co.in91 11 2328 5756 91 9891302687$Personnel (Noida I) Mehrotra Chetan	HYDERABADAsst : Sapna Baburajan/(54, Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar080 2207533 (D)080 2207510 (Fax)/The Trident 2234 4747@Pranoti 2358 733776Transit House 2358 1167/2359 4551#4Manorama 23215531/233372497"080 544 7260Praveen Shukla86-2150804966/4995Girija Pande65-63228101 (D)e.altman@usa-tcs.com022 22020005 (D) 022 24937218/Asst : Indira Furtado SINGAPORE 0120 2552313 (fax) Atul Dograsagila.majid@uk-tcs.com91 120 252 2725Brig. Sachdeva S. K. (Retd)Maj. Gen. Shively B.G (Retd)Alberto Luis Arana Abhinav KumarAvijit BaruaIvan Mendes Satish KoshalIcey Liicey.li@cn-tcs.com(818) 333-1669RSD WestAjoyAnanthanarayana.ajoy@usa-tcs.com(301) 231-9083 X 224(240) 447-4636 BDM RockvilleK RAnjanar.anjana@usa-tcs.com(630) 245-8304(630) 605-1603HR HeadMadhuAnurmadu.x.anur@ampf.com(612) 308-2313Relationship ManagerSaleemAnwars.anwar@usa-tcs.com(212) 512-2164Pankaj.bhatt@tcs.com713-840-1503732-629-1445770-671-0692Los Angeles310-371-9511h.rao@usa-tcs.com Nobin ChitnisDr. Gopinath Ravi Mr. B. Gopalganesh.kulkarni@tcs.comu.mathur@usa-tcs.comKrishna Duwuri!Venue : Bombay House (Mon to Fri)Venue : Seepz (Mon. Wed. Fri)Venue : Akruti (Tue & Thur)peter.monk@uk-tcs.com91 124 599 348191 11 2656 2029 91 9810281967Shiv.subudhi@ tcs.com91 11 2613 6119 91 9818302210Rajesh.talwar@ tcs.com91 11 2332 24991250 Oakmead Pkwy Ste21056689999 (B)O RavindranGopal Iyer/ Radha (Domestic)65-98375373Avneesh PrakashMr Banerjee KushalMr Chandra Arunava n.chandra@tcs.com#GLOBAL MARKETING & CORPORATE ETHICS Prof K V NoriBHUBANESWAR91 11 2371 5542samuel.varghese@tcs.comk.rajendran@tcs.comAnupam Upadhyay080 56606004US Sandeep Ghosh303-297-9148303-618-0162+44 207 245 1855+44 7834744978trupti Pednekar +65 6372 4930+65 9018 8165 Allessandro Dantas+55 61 3426-3620Alessandro.Dantas@br-tcs.com+55 61 7813-0482Nicolas Dominuez+598 2 518 5600 - Ext 146Nicolas.Dominguez@uy-tcs.com(598) 96411076 Debashis KWTata Consultancy ServicesODC, Ground Floor, Plot 64, Seepz, Andheri (E), Mumbai 400 096022 55505767vignesh.r@tcs.commvs.reddy@uk-tcs.comNatarajan Srinivasan 0787 981 318236 203540381Soos MiklosChief Operations Manager36 18868026g.jagannathan@usa-tcs.comIDM (Noida-II) Kaushik Pankaj ISBS GroupRavi KethanaMr Kulkarni Vinay Mr Naik R D Mr Panda Tapas Dr. PradipGURGAON II #TCS, SJM Towers, 18, Sheshadri Road 0522 220 5694(Taj - Connemara 2852 0123(Taj - Coromandel 2827 0010/The Park 5214 4000 408-245-8246Prakashprakash.kumar@usa-tcs.com(602) 682-3640(623) 326-3249 BRM HoneywellKumar Gundappaa.kumarg@usa-tcs.com(630) 860-7300 ext 1320(860) 805-8234JoyjitKunduj.kundu@usa-tcs.com(972) 488-3219(469) 585-8455 BDM Dallas972-756-0278JohnyKunnelk.johny@usa-tcs.com(402) 471-1441(402) 304-1979 500 S 16th StLincolnNE68509(402) 471-1450PriyaKurupk.priya@usa-tcs.com(408) 200-2965Mr. Ramanathan GMr. Ravichandar Mm.ravichandar@tcs.comMr. Rejaul Karim Rejaul.Karim@tcs.comMr. Richard King Richardking.Chatragadda@tcs.com+Mr. Reddy M S (Visa & International Travel)Mr. Sairam MannarSairam.Mannar@tcs.com36 203212453Tapas TripathyGE Site Manager36 1886819236 205821722RM - Country Manager Ahmad Zailani60 12377620260 321711031/1100560 123101180 Himani KarPresales60 123931602Asst : Shwetashweta.l@tcs.com011 55506338n.sivasamban@tcs.com,5th Floor, PTI Building, 4 Parliament Street0120 2571413Asst : Jayalakshmi Murali044 55503435044 55503434pratik.pal@tcs.com2Retail & Travel Solution Centre, No. 79 IT Highway044 55335430Asst : Susan Pintosusan.pinto@tcs.com022 55509285022 56303672-TCS, Air India Building, 10th Floor, Nariman @Akruti Business Port, Road NO. 13, MIDC, Andheri, Mumbai 400 093022 55506871rajaram.lokhande@tcs.com022 55506870022 55502232tulika.ritu@tcs.comAVoltas Compound, Unit 6, Pokhran Road No. 2, Thane (West) 400 601ramana.nimmagadda@tcs.comRamana NimmagaddaDELHI - Gurgaon Monika Saxena0124-4165398monika.saxena@tcs.comDELHI - NOIDA Sujata Chatterjee0120-2461891sujata.chatterjee@tcs.comK Rajendran(408) 259 41019800 Fredericksburg RdSan Antonio78288MarthaLinskeytcs_boston@usa-tcs.comMgr Branding & Collateral Hanumantha(630) 245-8300(630) 605-8433Rastogiv.rastogi@usa-tcs.com(614) 886-3883BDM PhiladelphiaVijay Ratnalikarvijay.ratnalikar@tcs.com(716) 375-5312(Project Mgr Engineering Service Practice91 79 5513430091 79 55712600 x 2573arusha.gupta@tcs.com91 79 55712600 x 2560ny_legaldept@usa-tcs.com(646) 313-4581Legal AdminNitzan.rodriguez@usa-tcs.com(732) 321-9053 Payroll AdminJimRogersj.rogers@usa-tcs.com(248) 362-8282 Ext 122(248) 219-6281Roset.rose@usa-tcs.com(732) 491-0149HR ExecutiveSumantaRoysumanta.roy@usa-tcs.com(585) 978-0253Director BPOr.roy@usa-tcs.com(214) 379-1680(612) 940-3409RD SouthwestSoumensoumen.roy@alcoa.com(412) 553-4044(412) 298-1952	GRM Alcoa30 Isabella StreetGabrielRozmang.rozman@usa-tcs.com(646) 313-4595(598) 94 484888President IberoAmerica(770) 754-6762(404) 414-2219BRM Siemens Energy & Automation4Siemens Energy & Automation Inc 3333 Old Milton Pkwy Alpharetta30005(770) 752-45450115 912 7851 0773 649 7177manojit.sengupta@uk-tcs.com105Manoranjan Das (mano) 0207 245 1838 0783 480 2870<� 107 01753 544 768 0795 741 6540108 Maria Goes 0207 245 1866maria.goes@uk-tcs.com109Maria Thomas 0207 245 1393 0784 188 7082maria.thomas@uk-tcs.com110Mark BrettonBPO"Engagement Manager - DEUTSCHE BANKaltaf.khan@tcs.com#GCP - UK & Ireland Telecoms LeaderMr. Ramshankar Iyerramshankar.iyer@tcs.comMr Ballaji M P%Hotel Alankar Grande 2238888+Hotel City Tower 223 0681"	# 0162 876 60460784 334 4617 113Chaitanya.sathe@tcs.com2237434 (D)hemant.bogam@tcs.comMUMBAI (Army Navy)h.tripathi@usa-tcs.comSonia Carrasco Cruz Ankur PrakashBashisht.singh@tcs.comiyer.bhanu@tcs.com040 55673001 (D)040 55672222 (Fax)sagar@atc.tcs.co.in Vishal Sahanevishal.sahane@uk-tcs.comMr Diwan, Mukesh mch@japan-tcs.co.jp65 67798363F1st Floor Clarendon House, Clarendon Business Park, Nottingham NG5 1AHLPort Office, Port of Grangemouth Grangemouth Stirlingshire FK3 8UE Scotland=ALEXANDRA HOUSE THE SWEEPSTAKES BALLS BRIDGE DUBLIN 4 IRELAND-4th Flr, 33 Grosvenor Place, London, SW1X 7HYOTHE PEARL CENTRE, ORTON 2ND MP26, LYNCHWOOD BUSINESS PARK, PETERBOROUGH PE2 6FYpooja.achtani@tcs.comarati.patil@tcs.comPassports onlynitin.purandare@tcs.combm.mote@tcs.comkashmira.jijina@tcs.comanne.cecily@tcs.commathew.devasia@tcs.comMp.balaji@tcs.com(Dr Pradip Chatterjee (General Physician)$393 G T Road (South), P O : B GardenHowrah 711 103Syamal.bhattacharya@tcs.com91 11 2755 0677Virander.verma@tcs.comzafar.rizvi@tcs.comamitabh.tiwari@tcs.comMr Bandopadhyaya Ranjan Passport & Visa (Other than USA)	TransportM/s Thomas Cook ImplantManojit SenguptaNOIDA Ik.bhadada@usa-tcs.com408-261-1454General ManagerThomas Cook Pune26342041/26340368For All staff at Pune Purchase Sasthi.halder@tcs.comAsst : Bhanumathi IyerTCS Lucknow (0522)Ms. Dayal Reena Dr Sistu Phanibhushan Dr. Subbarao E. CHadapsar -Nitin PurandareMillennium - Kashmira J Arvind Padhye020 26122707 (D)STidel Park, 11th Floor A Block, No. 4, Canal Bank Road, Taramani, Chennai 600 113 0207 234 055307725434017kevin.seeto@uk-tcs.comKirthana Thanikaimoni 97Manish Garg 0207 245 1810 020 840 22519 0784 188 7018manish.garg@uk-tcs.com98Manish Gupta 0115 949 5385 0792 140 6558;Alexandra House, The Sweepstakes Balls, Bridge, Dublin 4 UK353 16641585353 16641870	TCS JAPAN81 456404375thomascook@uk-tcs.com	New Delhi TRIVANDRUM 91 9822433961anc.anc@tcs.comsecretary.bfs@uk-tcs.comMr Vashisht Prakritimohan Mr Venkatraman S V'Hotel Ratna Regent 221 3690!Director - Midmarket UK & Ireland(022)5550 2190 TCS TAIWAN;23F, 105, Tun Hwa South Road, Section II, Taipei Taiwan 106 886 227841605 886 227841612Taiwan 886 227623069Arun Daswaniarund@tw-tcs.com 886 910306141 886 928137902 886 227668727Padmapriya Venkateshpadmapriya.v@tcs.com98415 89126T. Nagar,, Chennai 600 017011 23355518/55506326011 23311735debashis.ghosh@tcs.com14th & 5th Floor, PTI Building 4 Parliament StreetNew Delhi 110001011 26565402[Tata Consultancy Services, Science Park B, Irinyi Jozsef Utca 4-20, 1117, Budapest, HungaryMr Mishra Surajit (Product)Surajit.mishra@tcs.comAsst : Dina Thomas TripathiL415/21-24, Kumaran Nagar, Sholinganallur, Old Mahabalipuram, Chennai 600 119 91 79 55712600 x 2577 TCS Ahmedabad 5660 7966 5502 5158 5660 6440/5662 4000 5660 8540 5660 6402 5660 7967 5660 7107/2841 0525 5660 6405 5660 7500 5660 6667 5660 6437/2220 7536 5502 5544 5660 7600 5660 6403 5660 8490 5179 2165 / 5660 7966 5660 6441 5660 6407 /8373 5660 7802 5502 5030 5179 2166 5660 6428 3473/5660 8480 5660 7550/2220 7512 5502 5173 5660 8390 2220 7533 5660 7400 5660 6404 5660 6431 98454 77158 98805 82035 98451 08657  98440 02778 98452 6393998451 8648898452 88723 92434 62677 94481 15714 98453 46962 98450 9355298808 6796798452 3019298452 9695998451 8969298450 5248598454 4236798808 6340798451 8789698454 4730998440 2620598802 11176 2661 1550 2341 0296 2535 8637 2364 3482 2554 4187 2542 784591 120 246 102191 120 279 6117Varun Kapur$Leela Palace 2521 1234$Le Meredian 2226 2233%Oberoi Hotel 2558 5858sriram@tata.ae 97150 6400954 Bala RaviralaBDM - Government Industry Groupbala.ravirala@tcs.com 97150 6408551 aloor@tata.ae 9714 3960109 Ashok Khatriashok.khatri@tata.ae 97150 4585994 Vikas MayekarFinancevikas.mayekar@tata.ae 97150 5595918RM - Saudi Arabia966 14191842/4191720 (Ext 280) 966 555290834966 14191522tcsksa@awalnet.net.saTCS MIDDLE EAST (SAUDI ARABIA)	T Ramanan'RM - Kingdom of Bahrain, Kuwait & Qatarramanan@tcs.com.bh973 17536222/1753 1709973 39987563"18 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7HSF1st FlR, CLARENDON HOUSE, CLARENDON BUSINESS PARK, NOTTINGHAM, NG5 1AH(044) 2493 5044(0422) 2221468(011) 24643305(011) 24626411GURGAON(0124) 2347152(0124) 5054386(0657) 2226789 (033) 22473476(033) 22830053(033) 23372968(0522) 2393512(022) 24974645(022) 24102711(022) 2415 0563(022) 28575961œTCSL, Bahrain, P O Box 3210, "Aldoseri Business Centre" (Suite 303), No. 1, Government Avenue Building No. 1, Road 383, Block 306, Manama Kingdom of Bahrain973 17536222/17531709.arun.sharma@tcs.com, arun.sharma@za.didata.comMTata Consultancy Services ,River Park, River Lane, Mowbray 7700, South Africa8TCSL, River Park, River Lane, Mowbray 7700, South AfricaTCS SOUTHAFRICA (JOHANNESBURG):C/O Fujitsu, 1st Floor, Observatory House, Slough, SL1 2EY?ALEXANDRA HOUSE, THE SWEEPSTAKES BALLSBRIGDE, DUBLIN 4, IRELAND.Norwich Union, Surrey Street, Norwich, NR1 3NS-3000 CATHEDRAL HILL GUILDFORD SURREY GU2 7YBHOffice Village, 3rd Floor, 16 Exchange Quay, Salford, Manchester, M5 3EQMNational Grid, NTS Building, Coventry Road, Hinckley, Leicestershire LE10 0JJO1st FlR, CLARENDON HOUSE, CLARENDON BUSINESS PARK, NOTTINGHAM, NG5 1AH/ 4th Floor, 33 Grosvenor Place, London SW1X 7HY+4th Flr, 33 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7HY/4th Floor, 33 Grosvenor Place, London, SW1X 7HYTGE INSURANCE HOLDINGS 133/135 SHANNON INDUSTRIAL ESTATE SHANNON COUNTY CLARE IRELANDVijay Singhsindhu.marar@tcs.comsteve.smith@uk-tcs.com193Subrahmanyam Akella (Akella) 0792 149 3379subrahamanyam.akella@uk-tcs.com194Sudip Mazumder 0784 350 1152sudip.mazumder@uk-tcs.com	Sudip Roy 0773 993 2985sudip.r@tcs.com0115 9690098 0783 412 1136195 01483 245 460 0795 064 4777sumit.rajput@cmcltd.com196Sundaram Johnbosco 01483 246 303 0784 334 393465-98154170D4, Sector 3, Noida - 201301 Paresh Mandkeparesh.mandke@tcsgermany.deRM-FrankfurtBRM-DBAG*Mahesh.Jambunathan.ext@deutsche-boerse.comBRM-DB & new accountsSiva Kumar Potnuru BRM-CologneReSivakumar.Potnuru@tcsgermany.deGokul RajanBRM-Commerz Bank & Post Bankgokul.rajan@tcsgermany.deSuresh JamesBRM-Deutsche Bank & WLBsuresh.james@tcsgermany.deSantu Mandal+Practice Director-Reengineering & migrationsantu.mandal@tcsgermany.de Avinash Nazre$Manager HR ( Learning & Development)9714 3976164 (D)/9714 39600149714 3592276Middle East suresh@tata.ae(732) 491-3121Guru Mohandassg.mohandass@usa-tcs.com(206) 849-5478BRM Boeing Engineering Services425-373-4954HarshMoharirh.moharir@tcs-canada.com(905) 366-2860(416) 854-5608DCH Toronto(905) 366-2803DCH	RD Canada905-629-3370 Montgomeryg.montgomery@usa-tcs.com(248) 362-8282 Ext 107(248) 797-3743GRE Auto CoEVinayMoorthyv.moorthy@usa-tcs.comderek.vaughan@uk-tcs.com50(353 6171 4682 Dialcom: *246 4682 035361 363<� 184 2359 8183 2334 2318 2468 7146 2563 3236 2577 0813 2321 6107 2412 7132Ramesh Sawant 9820267299"suresh.chodankar@in.thomascook.comramesh.sawant@in.thomascook.comO Ravindran / Anila Mathew5668 9283 (D) / 5668 9311 (D) 5668 9999 (B)5668253 (D)56689263 (D)Dr Manoj B PatelMUMBAI (Seepz ODC) Dhruv Sawhneymanoj.indulkar@tcs.comn.parameswaran@tcs.comMahendra.salgia@ tcs.comKarra.s@ tcs.comAsst : Agnes Hegyiagnes.hegyi@hu-tcs.com36 1 886 8018(D)36 202133449shailendra.abhyankar@hu-tcs.com36-205525706Darshita.Acharya@hu-tcs.comPUNE (Hadapsar)Mukil Kavungal R Ravinder Amit NagarMumbai 400 001+Tata Consultancy Services MUMBAI (Nirmal) Jorge Bedolla351-21-000-1781/2 (D)Ana Almeida351-91-723-47933491 3063000Hemant Sakarwal Jamshedpur('0657)&Boulevard 242 5321 'Nalanda 242 5201'Siddartha 242 5435 (Regent 222 6932Fortune Centre Point 222 44000MUMBAI (Vikhroli)Mumbai 400 079Dr Badari Narayanabn.kantheti@tcs.comMr Upadhyay Anupamanupam.upadhyay@tcs.comHandled Thru DelhiNot In Lucknowsatya.hegde@usa-tcs.com1 212 867 8652 (Fax)hema.kumar@tcs.comsanjay.gupta@tcs.combimal.bajaj@tcs.comamit.gupta@tcs.comg.george@tcs.com!chinmay.singharay@japan-tcs.co.jpahmed.alauddin@japan-tcs.co.jps.tachibana@japan-tcs.co.jpBharat.Vakde@morganstanley.commkaji@japan-tcs.co.jp81-456404375basus@japan-tcs.co.jp#Taj Residency 5660 4444$Taj West End 5660 5660 KOLKATA (033)Diptendu BhattacharyaMiddle Eastdiptendu@tata.ae 97150 4545758Krishan Soni BDM - BankingBDM - Middle Eastkrishan.soni@tata.ae 97150 4599195Mahesh ManghnaniBDM - E Businessmahesh@tata.ae 97150 6400720Kapil Bhatia,4th Flr, 33 GROSVENOR PLACE,LONDON, SW1X 7HY[ The Fujitsu Alliance,Southern Cluster LSP Observatory House, Windsor Road Slough SL1 2EY ?Manor farm, Market rasen Road, Dunholme, Lincolnshire LN2 3QS. WTata Consultancy Services 7I24, 7th Floor Amex House Brighton, East Sussex, UK BN88 1AH±Office Village, 3rd Floor, 16 Exchange Quay, Salford, Manchester, M5 3EQ Hadapsar -Mr Nitin PurandareMangaldas - Mr Bhimrao Mote&Godrej Millenium - Ms. Kashmira Jijina Rajashree Park - Ms Anne Cecily,Nyati Tiara - Pooja Achtani (Visa all Staff)#Rajashree Park - Mr Mathew DevasiaNyati Tiara- Hemant Bogam#Rajashree Park - Ms Sayali DeshmukhLondonIreland NottinghamBristol	EdinburghSloughLincolnshireBrightonSouthampton ManchesterNorwich GuildfordLeicestershire/ 4th Floor, 33 Grosvenor Place, London SW1X 7HYPeterboroughScotlandLythamCheshire WarringtonHerts	Wiltshire Maidenhead?Star House, 20 Grenfell Road, Maidenhead, Post code : SL 61 EH MidlandsCanary WharfLeeds Harmondsworth	Hampstead LivingstonSolihullCrawley HampshireBucks,80 S 8th St, Suite 900, Minneapolis MN 55402(949) 439-7110(949) 752 6036HR head714-432-8757	Venugopal(212) 618-1983(847) 736-9445HemantKakkadiTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068810Parag Waglewparag@sg-tcs.com 65-6372493265-9030233065-63271781iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068811Karthik Srinivasan Accountant karthik@sg-tcs.com 65-6372 4920 (D)65-97812448iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068815Head, HR & OD, APACiTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068812iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068813 65 - 96367842iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068814Manish SethiFinancial Controller manish@sg-tcs.com 65-6372 4923 (D)65-90113063iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068816 Pari Sailopari@sg-tcs.com 65-6372 493165-96648042iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068817Country Mgr65-63724925/4928lTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #27-10/11 Singapore 068808Hardik Chokshi1 408 7209115 (Fax) G Jagannathan 1 408 41064361 408 730 5625$185/188 Lloyds Road, Chennai 600 08691 120 246 1020/246 1952BRM NY & MA101 Federal Street Suite 1900 RM Wall StNaveenBolalingappab.naveen@usa-tcs.com(408) 200-2945(408) 832-3395BRM BEA Systems408-733-3895MaryBoltonmary.bolton@bankofamerica.com(704) 927-8100 Admin BofA900 West Trade St Ste 850 BernadetteBorrellob.borrello@usa-tcs.com(732) 491-0014(732) 208-7920Sr HR Executive732-381-4449Bose(212) 618-1980(917) 601-7671RM New York718-463-6071JasonBouffard(860) 249-7274Hartford AdminSharonBozzatcs_charlotte2@usa-tcs.com(704) 927-8167Charlotte HR AdminPattyBrownp.brown@usa-tcs.com(312) 863-2108(630) 675-9184Director Events Marketing(312) 863-2106	MarketingJefferyBrowningb.jeff@usa-tcs.cnm(602) 682-3654(480) 282-367520410 N 19th Ave Suite 100PhoenixAZ85027(602) 682-3700IDM HeadKumar Buddharajukumar_buddharaju@ml.com(201) 557-4135(917) 860-3248"TCS Relationship Mgr Merrill Lynch101 Hudson Street 6th floorJersey City07302KevinCalrowk.calrow@usa-tcs.com(646) 313-4594(914) 260-6300RM Media & EntertainmentMedia & Entertainment	Robert E. Carberry, Jr.b.carberry@usa-tcs.com(717) 737-4737 xt 202(717) 319-8347Sr BDM50 Utley Drive Suite 100	Camp HillPA17011(717) 737-7587 RM PittsburghClementCareyc.carey@usa-tcs.com(630) 245-8327(630) 881-5561Mgr Internal CommunicationAlvinaCasaraBRM - DEUTSCHE BANKBRM - CONSULTANTBRM - GE CAPITAL FLEET SERVICESBRM - UNITED UTILITIES Facilitation Group - HR SupportBDM - UTILITIES7BRM - IT Strategy, Architecture & Technology Consulting4BDM - BT Account and Corporate Social ResponsibilityBRM - BOOTSBRM - P&O Nedlloyd	BDM - SAP RDs - FINANCE$Engagement Manager - BP BIGS PROGRAM(Client Manager - INSURANCE & MANUFACTUREHBDM - Business Intelligence, Knowledge Management, Enteprise Integartion	BRM - SAP949 387 5599Sachdevaamit.x.sachdeva@chase.com(732) 552-4413BRM JPMorgan ChaseAnjanSahaa.saha@usa-tcs.com(630) 245-8309(630) 605-8384BDM Insurance Products630-357-8974RachnaSahni(416) 360-7222 Toronto AdminSahua.sahu@usa-tcs.com(612) 587-4607(612) 695-1194	BRM RetekRohitSaigalsaigalrn@lilly.com(317) 277-8247(317) 694-6395	BRM Lilly317-883-3061 VelmuruganSakkaraiv.sakkarai@usa-tcs.com(770) 396-1223 xt 206(678) 296-8630PMO Atlanta	Salaverryr.salaverry@usa-tcs.com(415) 955-2717(415) 531-3488Salwans.salwan@usa-tcs.com(214) 379-1675(214) 437-3568Strategic Alliance Manager(972)-484-0450SSambamurthys.samba@usa-tcs.com(646) 313-4572(917)-539-8729CRD BFSParagSampatparag.sampat@ge.com(847) 605-4505(847) 909-2184200 N Martingale Rd 5th Floor(847) 605-7011847-310-4630Sanana.sanan@usa-tcs.com(786) 554-7533 RM MiramarKrishSankark.sankar@usa-tcs.com(612) 817-1872*Business Mgr Engineering & Industrial Svcs(513) 562-1505Ravindra Sannappanavarsannappanavar.ravindra@ge.com(203) 961-2200(203) 482-6857	BRM GE CF(203) 357-4179	GRM GE CF Janardhan	Santhanams.janardhan@usa-tcs.com(952) 591-3635<� (952) 261-4588(952) 591 3918LizzetteSantostcs.ny.rm.office@usa-tcs.com(212) 618-1970Wall Street AdminAnjaliSanyas.anjali@usa-tcs.com(860) 249-7271(860) 805-1155Saradhiv.saradhi@usa-tcs.com(612) 349-5246Kiran Krishnagopal98410 15785 Tidel Park, 11th Floor - A Blockkiran.krish@tcs.comrajani.seshadri@tcs.com45-23615758jyotsna.v@tcs.comsmita.pinto@tcs.com#Godrej Millenium - Ms. Rashmi Desairashmi.desai@tcs.combastina.dsouza@tcs.comNyati Tiara - Reshma Artani(612) 801-1610BDM MinneapolisSatchiSarangi(248) 362-8285(302) 898-7166BRM AIG Personal Lines3 Beaver Valley Road 3rd Floor WilmingtonDE19803New Delhi-110 002 indira.narayanan@tcs.comRM Western Canada	TCS Delhiritu.anand@tcs.com Srinivasans.venkatesan@usa-tcs.com(732) 321-9046(917) 488-9698$Practice Dir Infrastructure Services732 985 8272s.raghavan@usa-tcs.com(904) 954-2721(904) 607-9981BRM Citi Cards Technology14000 Citi Cards Way B370A904-739-8209j.srinivasan@usa-tcs.com(617) 204-5659(508) 904-6107SAP Practice Head North America02215Rohithr.srinivasan@usa-tcs.com(917) 539-5825(630) 505-9100(630) 853-6503IBM Alliance ManagerNoufalGosalin.gosali@usa-tcs.com(212) 618-1353(917) 783-5837BDM New YorkPrashantGovilp.govil@tcs-canada.com(416) 673-1166(416) 994-6613Practice Mgr BFS ProductsHarryGovindh.govind@tcs-canada.com(416) 673-1165(647) 668-1165Director Business DevelopmentManojGSseetham@nrd.nissan-usa.com(317) 604-9888#BRM SallieMae, Belden & Irwin Mort.317-883-3037Ashwaniashwani_bansal@non.agilent.com(408) 553-3577(408) 417-0816Relationship Mgr Agilent5301 Stevens Creek Boulevard95051ShrirangBapats.bapat@usa-tcs.comk.kulavalli@usa-tcs.com(818) 333-1654Aarthi Subramanaiamsubramanian.aarthi@tcs.comAnanthakrishnan KAshok Seetharamanashok.seetharaman@tcs.comBonny Eappanbonny.eappen@tcs.comBrig Krishna Kumar PChristopher Hudsonchris.hudson@tcs.comCol Nanda Kumar P Snandakumar.ps@tcs.comCommodore H.N. Shirgavihn.shirgavi@tcs.comDr Srinivasan RDr. R.K. Raghavan rk.raghavan@tcs.com	Ganesan Kk1.ganesan@tcs.comGopalakrishnan C TJVoltas House, 7th Floor, Main Road, Bistupur. Jamshedpur 831 001, JharkandHJeevan Prakash, LIC Building, 10th Floor, M G Road, Kochi 682011, KeralaKVismaya Building, Infopark, Kusumagiri P.O., Kakkanad, Kochi 682030, KeralayBengal Intelligent Park,Block D, Plot A2, M2 & N2, Sector V, Salt Lake, Electronics Complex, Bidhannagar, Kolkata 700 091jGlobal Development Centre (GDC), Plot C, Block EP, Sector V, Salt Lake Electronic Complex, Kolkata 700 091`SDF Building, 3rd Floor, Salt Lake Electronics Complex, Block EP & GP, Sector V, Kolkata 700 091:ITC Centre, 10th Floor, 4, Russell Street, Kolkata 700 071jKolkata (TCS Building), Plot B-1, Block EP & GP, Sector 5, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata 700 091dSTP - II Building, Block - DN, Plot No. 53, Sector V, Bidhannagar, Salt Lake (East), Kolkata 700 091<�Tulsi Ganga Complex, 19-C, Vidhan Sabha Marg, Lucknow 226001=Air-India Building , 11th Floor Nariman Point, Mumbai 400 021?Akruti Business Port, Road NO. 13, MIDC, Andheri Mumbai 400 093>Akruti Trade Center, Road NO. 7, MIDC, Andheri Mumbai 400 0939Global Head Legal General Counsel & Senior Vice President201-541-8653Gopalkrishnag.hegde@usa-tcs.com(212) 557-8038 x4561Senior Corporate Counsel Legal DeptAngieHeiterDallas Admin(972) 484-0450JairamHejamadihjairam@usa-tcs.com(248) 362-8282 x117(203) 564-6036Deanna	Hernandeztcs_sunnyvale3@usa-tcs.comSanta Clara AdminDavidHoelzerd.hoelzer@usa-tcs.com(301) 231-9083(240) 447-4639HeleneHoffmantcs_tampa@usa-tcs.com(813) 615-2870Admin TampaAllynHowea.howe@tcs-canada.com(416) 673-1167(416) 826-9302Dir Strategic Business DevJulieHubbell(214) 379-1684(214) 725-0377Mgr IT Analyst Relations972-317-6522Ajjay	Hundiwalaa.hundiwala@usa-tcs.com(317) 472-2831BDM Manufacturing PracticeScottHussleins.husslein@usa-tcs.com(646) 313-4577Sr Corporate Counsel	ShivkumarInamdarw1016z@motorola.com(847) 632-2527(847) 420-5547BRM Motorola Networks Business1475 W Shure DrArlington Heights60004(847) 435-4787FarhanIsmailfarhan@usa-tcs.com"Salarpuria G R Tech Park K R Puram560 066Guptag.sanjeev@usa-tcs.com(732) 623-7635(732) 512-7224 BDM Iselin732-225-2472Reemag.reema@usa-tcs.com(314) 205-1050(314) 566-5570BDM Overland Park	Jeetendrajeetendra_gupta@ml.comc.gopalakrishnan@tcs.com Hema Gopalhema.g@tcs.comJayaramakrishnan K k.jrk@tcs.comKamalakannan T V tv.kk@tcs.comKameshwar G Karthikeyan Kk.karthik@tcs.comKrishnan P R	5550 717198414 73316 Krishnan R Krithivasan KLakshmi MuraliRangaiahchetan.rangaiah@tcs.com(574) 253-2497(574) 372-4918 ManivannanRanganathanm.ranganathan@usa-tcs.com(210) 498-7095(210) 865-3050BRM USAA(210) 456-3700210-697-3549RuhiRanjanr.ranjan@usa-tcs.com(732) 331-9567(201) 209-1051D. RangaRaod.ranga@usa-tcs.com(972) 484-0192(972) 342-2653abhinav.kumar@tcs.com!Head - Marketing & Communications54-11-5217-5369 (D)54-911-5477-444454-11-4781-191554-11-5217-9370 (Fax)Vaitheeswaran R	5550 705998410 60032Venkataramani Kvenkataramani.k@tcs.comVenkatesh Vv.venkatesh@tcs.com Venkatraman Nvenkatraman.n@tcs.comEPABX : (044) 55504444Fax : (044) 55504567Direct : (044) 5550 4532 Mobile : (0) 98410 21937VOIP : 444 4532V Sriraman EPABX : (044) 55504999Fax : (044) 28222661"Direct : (044) 55504605 / 28235134Mobile : (0) 98400 37219VOIP : 4444 4605 V AnuradhaDirect : (044) 55504609 Mobile : (0) VOIP : 4444 4609Mani Srinivasan Direct : (044) 55504608 E R Rajesh Direct : (044) 55504612 Mobile : (0) 9841559670VOIP : 444 4612 S Kannan Direct : (044) 55504617VOIP : 444 4617Thomas Cook Desk : 044 28235137Amex Desk : 044 28212457K RajagopalEPABX : (044) 55506999Fax : (044) 55507070Direct : (044) 55506788Mobile : (0) 9840719620N Arjunan - (044) 55504620	M ShanthiFax : (044) 26255199"Direct : (044) 55506423 / 26252743VOIP : 444 2040$(Ambattur) George Verghese 5550 6421 (Anna Nagar) Bhaskar B 5550 61821(Cathedral Road) Bhuvaneswari Venugopal 5550 4434*(Digital Zone) Cmde H N Shirgavi 5550 3090((Habibullah Road) Rathna Sekar 5550 4688.(Lloyds Road) Kalyani Ramachandran 5550 4009%(Sholinganallur) Deepa Nair 5550 2136!(Tidel Park) Kamakshi N 5550 3535((Vadapalani) Col P S Nandakuar 5550 5402/(Velacheri) Wing Cdr Anandkrishnan A 5550 7110*V R Home 2847 5410/2499 2501	 044 5550 2530044 24963239 (Fax)candida.maria.m@tcs.com044 5550 6503/2625 6446Usha Divakarusha.divakar@tcs.com 044 5550 4003044 5550 4050 (Fax)ravi.krishnamoorthy@tcs.comGopalapuram, Chennai 600 017No.4, Canal Bank Road, TaramaniCHENNAI (VADAPALANI)M Meenalochanimeenalochani@tcs.com 044 5550 5379CHENNAI (HABIBULLAH ROAD) 044 5550 4602044 28222661ganesa@krishnan@tcs.comCHENNAI (ANNA NAGAR)P K Sivaramakrishnan044 5550 6193/2628 158198410 74876"Sonex Towers, 223, 12th Main Road,	2376 3122Assistant's name/email-Mailing Address : Asia Pacific, 5 Shenton WayAssistant's emailbal.baranwal@tcs.comJitendra DatarSuneel Kumar NadellaGandhinagar, Bangalore 560 009STP & CUSTOMS RELATED ACTIVITYFOR ALL STAFF AT PUNEMr Kumar Swami Raokumar.rao@tcs.comMr Shivasamban N Ms Sood RekhaMr Sinha RajeshMr Sinha Rahul Mr. Srivastava Jyoti Dr. Shroff Gautam Mr Sharma SudhanshuMr Ijari, Nagaraj Rajesh.sinha@ tcs.com91 124 238 4382 91 9810034699Rahul.sinha@ tcs.com91 124 500 348191 11 2921 2989 91 9818094388Rekha.sood@ tcs.com<� 040 5575 0028040 5567 1147 (D)S Swathiswathi.s@tcs.com044 5550 7170/22437101044 5550 7070 (Fax)%165/1A, Taramani Link Road, VelacheryChennai 600 042 V C RajeshGeetha Prasshandgeetha.prasshand@tcs.com 044 5550 7271	4206 8307>No. 6/10, Suburaya Iyer Avenue, Abhiramapuram, Chennai 600 018(044) 24996057[1413/25, H Block, II Floor, 16th Main Road, Anna Nagar West, Thirumangalam, Chennai 600 040(044) 26162756044 28213415H"Anugraha", No. 3, Vidhyodaya 1st Cross Street, T Nagar, Chennai 600 0171900 Garden of Gods RoadColorado Springs80907(719) 590-3542B.B.Shettyb.shetty@usa-tcs.com(813) 288-8405(813) 382-6453(813) 637-9677Shiralik.shirali@usa-tcs.com(617) 342-3674(917) 435-4779617-471-8368WilliamShirkb.shirk@usa-tcs.com(214) 379-1688(214) 675-8847VP BPO N America(214) 484-6465Shuklar.shukla@tcs-canada.com(416) 673 1377(647) 688 1484 PMO Canada(416) 673 1383Vimalv.shukla@usa-tcs.com(703) 974-7002(703) 772-1845GRM VerizonShekhars.shukla@usa-tcs.comBRM Blue Cross Blue ShieldSwapanSikdarswapan@usa-tcs.com(248) 362-8282 Extl06(248) 761-7011BRM General Motors248-269-9087ShelleySilvass.silvas@usa-tcs.com(916) 988-6400Senior BDM Government102 Red Shale CourtFolsom95630	Srivatsansrivatsan_srinivasan@ml.com(609) 274-5959Engagement Mgr Merrill Lynch&1500 Merrill Lynch Drive MSC0503 E0423(609) 274-0622Anish K. Srivastavas.anish@usa-tcs.com(732) 491-0144(732) 331-4511BDM IT Security ConsultingAbhay(408) 200-2942(408) 410-1906408-942-1305(916) 988-4933Harveer(210) 456-4779(281) 546-7374GRM USAA(210) 456-4688A. K.a.prasad@usa-tcs.com(248) 362-8282 ext 118(248) 808-2494BRM Delphi Auto Sys & i2NevaPullenn.pullen@usa-tcs.com(214) 379-1686HR RecruiterEthiraj Purushothamanp.ethiraj@usa-tcs.com(408) 200-2948(408) 200-2863(408) 679-2621Global Alliance Mgr webMethodsvivek.s@usa-tcs.com(408) 200-2994(510) 589-2455)Global Alliance Mgr Adobe, Cordys & iRise510-791-6844(212) 618 1947(917) 371-4999RM BFS PracticeSingh Jasrotias.jasrotia@usa-tcs.com(415) 768-5220(415) 269-4015BRM Bechtel50 Beale St(415) 768-3239650-755-3631Singhalsunil.singhal@usa-tcs.com(781) 492-9191PH Energy & Utilities N AmericaEnergyAnupama.singhal@usa-tcs.com(732) 331-4320CRD GESinhan.sinha@usa-tcs.com(212) 618-1754(917) 539-8011BDM Java Technology Practice(312) 863-2532(248) 219-0830(216) 533-0796 216--621-9716GautamSiteshmgia1065@motorola.comNilam Buhariwala02072013915124 0117 935 7049 01454 270 087 0776 421 0748 0117 917 5109125Nisha Yohannan 0207 245 18500773 993 2083 358 96969+F37314031 203018899 31 2030188 9231 20301889631 20301889731 20301778531 20301778431 65317307331 610315763 31 62393794131 20301779031 20301778331 20301778231 20310878631 20301778732 23601040 ext: 490532 22821925 352 261011201352 2610120046 8454313231 15320121033 15320121439 26203207033 38459340431 65188916931 64137728731 62246967131 65196222631 62393794531 63087963131 62011140331 62393794131 65324760431 61003895531 61446230031 62280736131 651032422 32 476217840 32 47371487032 47338486931 203018890radha.krishnan@cendant.com(973) 496-7049(973) 610-6269BRM Cendant Car Rental Group6 Sylvan Way(713) 660-9899Ronaldr.fonseca@usa-tcs.com(732) 476-8969BethanyFrisbieb.frisbie@usa-tcs.com(303) 573-5933(303) 359-1022Corporate Communications MgrVarunGadhokg.varun@usa-tcs.com(248) 362 8282(248) 705 2704(248) 362 8292ElanaGalante(415) 955-2605San Francisco AdminDharmeshGandhi(215) 323-2317(215) 385-1934%Motorola Bdg 4 2122 101 Tournament DrHorsham19044(215) 323-2802215-361-1376Sivasankarana1009z@motorola.com(248) 488-3905SudhakarGudalasudhakar@usa-tcs.com(813) 615-2873(303) 884 0306CRD Telecom813-910-1386 Seetharama Gullapallis.gullapalli@usa-tcs.com(714) 952-6378(630) 881-221810824 Hope StreetCypress90630RahulGunerahul.gune@corporate.ge.com(203) 944-3175(203) 482-7010BRM GE2 Corporate Drive 5th FloorShelton06484(203) 944-3248VenkataGuntakavguntaka@cds.ca(416) 815-2049(416) 889-3443BRM CDSh.kakkad@usa-tcs.com(408) 410-9779GRM Hewlett PackardHigh Tech & Comp. Service408-244-8973S. 0779 336 9348vinay.singhvi@uk-tcs.com 0871 729 0973221Vinod Joshi 0207 245 1849(0) 7971 082 615vinod.joshi@uk-tcs.com222 0207 245 1855 0783 474 4978223Vishal Saxena& not sure! 0207 245 1809 07841 88 2820vishal.saxena@uk-tcs.comSankaran Vishwanathan (Vishy) 0287 547 2479 07841 887 322'Practice Mgr Enterprise Sys Performance(612) 292-3801a.narayanan@usa-tcs.com(818) 333-1656(818) 800-9156*BDM Media & Entertainment Practice and LabSathyas.narayanan@usa-tcs.com(954) 447-5498(954) 661-6845BRM Amex Florida2900 N Commerce Parkway33025(954) 447-5570Shankarshankar.narayanan@bestbuy.com(612) 291-3870(952) 292-5518952-931-2280AmandeepNarulaamandeep.narula@wamu.net(206) 377-1512(425) 922-2259 Engagement Mgr Pacific NorthwestBaskarann.baskaran@usa-tcs.com(858) 259-4121(408) 406-6532Practice Mgr CRM858-527-1190DeodattaNatekardeodatta.natekar@qwest.com(303) 896-8024(303) 956-0331301-984-9712Aditya	Jayaramana.jayaraman@usa-tcs.com(425) 785-9942Telecommunications PracticeJindalamit@tcs-canada.com(905) 625-2685(416) 894-42982680 Skymark Avenue Suite 210MississaugaL4W 5L6ShyamJoharis.johari@usa-tcs.com(408) 200-2935(408) 393-3004CRD High Tech & Comp Service408-270-2914MarjorieJohnson,Facilitation Group - Marketing Public SectorBDM - PUBLIC SECTOR CONSULTING Engagement Manager - FORTH PORTSFacilitation Grup - DUBLINFacilitation Group - MARKETING	 BDM - BTGCP - TRANSPORTATION CONSULTANTBRM - Business RelationBRM - PEARL#BDM - Electronics- EMBEDDED SYSTEMS%BDM - RETAIL & D‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôöýÿÿÿ÷øùúûüýþÿISTRIBUTION PRACTICE GCP - Process ConsultingRDs - SALES BPO Facilitation Group - IDMEngagement Manager - AXABRM - NHS SLOUGH	BDM - EISBDM - EXPERIANFacilitation Group - HR-IRELAND!BRM - GE LIFE, MORTGAGE, FRANKONABDM - ORACLE ALLIANCE "Facilitation Group - TRAINEE - PMO/Facilitation Group - HR PERFORMANCE MANAGEMENTFaciltation Group - MARKETINGMARKETING - Current customers"BDM - Manufacturing and Insurance +Facilitation Group - UK ACCOUNTS - PAYROLL*RDs - UK & Ireland INFRASTRUCTURE SERVICESFacilitation Group - GUILDFORD(614) 264-0561280 N High St FL 3 MS 02-03-0143215satendra.gaur@usa-tcs.comtcs_sandiego@usa-tcs.com770-667-1450 Govindarajg.ashok@usa-tcs.comT2P 5C5j.hubbell@usa-tcs.comp.jain@usa-tcs.com(847) 691-202314 Wall Streetv.jain@usa-tcs.com(561) 523-0253LillySaurabhs.joshi@usa-tcs.com(848) 250-7501&303 North Glenoaks Boulevard Suite 850(312) 863-2321!200 South Wacker Drive Suite 3080Hareeshhareesh.kumar@genworth.com23230(804) 289-3603RonLettinir.lettini@usa-tcs.com(732) 491 0151Technical Recruiter111 Wood Avenue South Executive Administration SupportMcLallenf.mclallen@usa-tcs.com(410) 549-9198-Business Development Manager Federal Programs Rajagopalarajagopala.r.rao@ampf.com(612) 671-570580 S 8th Street Ste 900GRM Daimler Chrysler(248) 928-0555s.sabhanam@usa-tcs.com(813) 615-2875RM Tampa	Shunmugamrajesh.shunmugam@usa-tcs.com(614) 249-4451(614) 286-5325Nemani!nemani.srinivas@bankofamerica.com(704) 927-8185(980) 322-7443-Business Relationship Manager Bank of America&900 W Trade St Ste 850 Gateway Vil<� lageRM Charlottes.ravishankar@tcs.com(651) 481-4518(630) 596-6428óTata Information Technology (Shanghai) Co. Ltd., An affiliate of tata consultancy services Unit 1525-1529, Building #1, Shanghai Pudong Software Park, 498 Guo Shoujing Road, Zhangjiang High Tech Park, Pudong New District, Shanghai PRC 201203ÎTata Information Technology (Shanghai) Co. Ltd Beijing Representative Office, An Affiliate of Tata Consultancy Services (TCS) A211F Grand Pacific Building 8A Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100026?#2216, Jangkyo Building, 1 Jangkyo-dong Chung-gu, Seoul 100-760Jeffrey Weneslaus Shabong Singapore UTata Consultancy Services, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #24-08. Singapore 068808Tata Information Technology (Shanghai) Co. Ltd Hangzhou Branchm An Affiliate of Tata Consultancy Services (TCS), 10th Floor, 9# building of Hangzhou Software Park, 2# Road, Zhijiang Sectio of Hangzhou Hi-tech Industry Development Zone, Hangzhou, PRC 310012Same as Hangzhou Office address86-1375718607186-571-86699989 ext.15586-571-86699989 ext.160 86-571-8669-9989(Extn:204)86-571-86699989 ext.10186-571-86690326 022 2648 8660ravik@tw-tcs.comp.isaac@tcs.com Col. Irani A. AMr Jadhav Madhuraj Ms Kane Anita Asst : Sindhu MararoTCS ODC Relationship Manager, National Grid Transco, Ground Floor East Room C, 31 Homer Road, Solihull, B91 3LTGVirgin Atlantic Airways Ltd, The Office, Manor Royal, Crawley, RH10 9NURc/o Eli Lilly and Company Limited Kingsclere Road Basingstoke Hampshire - RG21 6XAKC/o Scottish and Southern Energy, Bartons Road,Havant Hampshire, PO9 5JB KGE Healthcare, The Grove Centre, White Lion Road, Amersham, Bucks, HP7 9LL WBritish Airways TS3, Americas 2B Waterside,HBE2, P.O. box 365, Harmondsworth , UB7 0GBaUNITED UTILITIES LIMITED, ASSET DELIVERY, THIRLMERE HOUSE, LINGLEY MERE, GREAT SANKEY, WARRINGTON8RUTLAND SQUARE HOUSE 12 RUTLAND SQUARE EDINBURGH EH1 2BB8Cdr Brahm Swaroopbiswajit@sg-tcs.comSanjay Gupta+Processing Zone, Andheri (East) Mum 400 096tcsdk@mail.tele.dkbrahm.swaroop@tcs.com(408) 200-2860(917) 520-6993Dir Mobile Computing408-366-2365MichaelBarrettm.barrett@usa-tcs.com(503) 293-8347(503) 539-0827'Northwest BDM Oregon, Washington, Idaho.Lincoln Towers 10260 SW Greenburg Rd 4th FloorPortlandOR97223(503) 293-8499 RM SeattleShiv BasuSBasu@sunamerica.com(818) 673-4244(818) 519-1277BRM Sun America21650 Oxnard Street 9th FloorWoodland Hills91367(818) 737-1721	Insurance818-712-9528AashishBavejaa.baveja@usa-tcs.com(630) 730-1461RussBelcherr.belcher@usa-tcs.com(617) 342-7151Director IT Analyst Relations101 Federat Street Suite 1900BostonMA02110(617) 342-7233ARBreanneBellb.bell@usa-tcs.com(303) 573-0943(303) 888-5910$Corporate Communications Coordinator999 18th Street Suite 2700DenverCO80202(303) 297-9317KamalBhadada(619) 807-1550RSD Western RegionRDBhagavatulab.krishna@usa-tcs.com(630) 245-8314(630) 235-9134Practice Dir Insurance630-718-0560VinodBhatb.vinod@usa-tcs.com(612) 307-5262(612) 801-9038E Business Practice Mgr MN(612) 307-6786RSD Midwest PushpinderBhatiap.bhatia@usa-tcs.com(408) 200-2998(408) 410-3148BRM Applied MaterialsEngagement ManagerAEGON UK PLCCBDM - ARCHITECTURE & TECHNOLOGY CONSULTING, PERFORMANCE ENGINEERINGBDM - ASSOCIATE DIRECTOR- BPO 358 503432656Marko Kurkinen 358 969693142 358 505141253Asst : Shufen Xieshufen@sg-tcs.comJohn Weste *Practice Head Banking & Financial Servicesjohnweste@sg-tcs.com 65-6372 4826 (D)65-9106395865-63271781 (Fax)iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-01 Singapore 068808Head - Telecom Practice65-6372 4830 (D) Rajesh Talati 0207 201 9071 0784 334 3930rajesh.talati@uk-tcs.com155 0207 245 1833Umesh Bhatnagaru.bhatnagar@usa-tcs.com(203) 564-1559(860) 805-9549BDM Stamford263 Tresser Blvd 9th FL06901860-529-5013NovonilBhattacharya(408) 200-2940(408) 410-9516RM HR (West Coast)RajaBhowmickr.bhowmick@usa-tcs.com(732) 491-0033(848) 248-3450Mgr FinanceCFOSurinderBhugras.bhugra@usa-tcs.com(408) 200-2932(408) 888-9724Senior Mgr BI-KM PracticeHigh Tech & Comp ServiceShashiBhushan(973) 218-2420(973) 432-9699RM Short Hills51 JFK Pkwy 1st Floor WShort Hills07078(973) 218-2543	DebabrataBiswald.biswal@usa-tcs.com(781) 738-2436630-353-0851s.srivastava@usa-tcs.com(301) 228-6918(240) 401-6785BRM Bechtel Corp'5295 Westview Drive Bechtel CorporationFredrick21703(240) 379-2190Streckerr.strecker@usa-tcs.com(646) 313-4596(609) 977-2486\Flat No. A -1301-02 Mansarovar, Neelkanth Heights, Pokharan Road No. 2, Thane West - 400 610WFlat No. C77/703 "Arjun", 7th Floor, Vasant Vihar, Pokharan Road #2, Thane West 400 610,100 Pearl Street, 14th Fl, Hartford CT 06103011 23315805 (Fax)2285 0147/5550 92122287 4980/5550 92042202 3805/5550 9203Mr Singh Manishwarmanishwar.singh@tcs.com022 55506789santosh.mohanty@tcs.com(Gateway Park, Andheri (E) Mumbai 400 093022 56785163	K N Potti 5550 6303 (D)5550 6868 (Board)92234 01681k.potti@tcs.comResidence NumberAsst : Glenda Cardoza HR Managermukil.kavungal@cn-tcs.com91 265-5564898/ 879/ 871Rosemary.hegde@tcs.com91 79 55712600 x 252191 79 26586588/55134322ramdas.m@uk-tcs.comAsst : Belen Juri K KrithivasanRajani SeshadriPractise Director i.sen@tcsgermany.deBRM-SiemensBRM-o2satish@tcs-canada.comMr Kanavi ShivanandUday Bauskar86 13656866095r.ravinder@cn-tcs.comMr Somwanshi Adeshadesh.s@tcs.comAsst : Valerie D'Souza(022) 5668 6814 (Fax)valerie.dsouza@tcs.comSuresh Chodankar 9820606707>B1, ABC Building, AXA Insurance, Ballam Road, Lytham - FY8 4TQF1st Flr, Clarendon House, Clarendon Business Park, Nottingham, NG5 1AH>Alexandra House, the Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin, Ireland)Genworth Financial, 80 Strand, WC2R 0GR. "33 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7HSF1st Flr, CLARENDON HOUSE, CLARENDON BUSINESS PARK, NOTTINGHAM, NG5 1AH,3000 CATHEDRAL HILL GUILDFORD SURREY GU2 7YBF4th Flr, 33 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7HY AXA Bristol Office#OLD HALL ROAD SALE CHESHIRE M33 2G27United Utilities plc, Dawson House, Warrington, WA5 3LWHOFFICE VILLAGE, 3rd FLOOR, 16 EXCHANGE QUAY, SALFORD, MANCHESTER, M5 3EQ+19 ADMIRALS WALK, ST ALBANS, HERTS, AL1 5RX9The Boots Company Plc1, Thane Road, Nottingham NG90 1BS ,Beagle House, Braham Street, London, E1 8EP A18 GROSVENOR PLACE, LONDON, SW1X 7HS ?SE 12, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE›1st Flr, Clarendon House, Clarendon Business Park, Nottingham, NG5 1AH 044 55506240044 26215452 (Fax)sudheer.warrier@tcs.com!Sonex Towers 223, 12th Main Road,044 24455262EAST & GLOBAL DCsNORTHWESTShailendra AbhyankarAsst : Swati Duttswati.dutt@tcs.coma.kapur@usa-tcs.com Function/nameMr Khanna ManishMr.Koshal Satish Umashankarr.umashankar@usa-tcs.com(425) 580-4767GRM ATT Wireless7332 166th Ave NE Ste 1091A(425) 936-7329DollyUnithanu.dolly@usa-tcs.comExecutive Assist Park AveVenu Uppalapatiavu01z@motorola.com(847) 862-1229(847) 909-225021440 W Lake cook Rd	Deer Park60010Girish Utravallig.utravalli@usa-tcs.com(972) 523-9170Vadivelu91 (0674) 531103 (0674) 53110391 (0172) 609821/22(0172)60862091 44 5550 666691 44 2625 519991 44 5550 611191 44 2621 545291 44 5550 4444(404) 435-3818BRM ING5780 Powers Ferry Road NW 30327-4390(416) 673-1383 InternationalSonalc.sonal@usa-tcs.com(860) 221-8207 BDM InsuranceAnindya	Chaudhuria.chaudhuri@usa-t<� cs.com(917) 239-6096BDM PeopleSoft & JD EdwardsKaushikk.chaudhuri@usa-tcs.com(847) 914-5468(847) 909-2851 BRM Walgreens!302 Wilmot Road 3rd Floor MS 3350	Deerfield60015847-255-8078Supratiks.chaudhuri@usa-tcs.com(732) 331-9466 BDM AlliancesRupam	Chaudhuryr.chaudhury@usa-tcs.com(574) 372-4723(574) 575-0113 BRM Zimmer1800 W Center StWarsaw46580(574) 372-4626574-269-5918Chawlaa.chawla@usa-tcs.com(408) 285-2385(619) 804-4545Akhilesh!akhilesh.tiwari@bankofamerica.com(704) 927-8103Tripathia.tripathi@tcs-canada.com(416) 360-7973(416) 995-5170 RSD Canada908-561-4423Surendrasurendrat@usa-tcs.com(770)-396-1223 xt 208Satya Hegde(646) 313-4574(201) 723-7922Contract MgrSaxena(585) 338-5380(585) 765-5155BRM Bausch & Lomb1400 N Goodman St14609(585) 338-5726585-244-7892s.amit@usa-tcs.com(212) 618-1359(917) 941-9471Dir BFS - North America(Plant No. 12, Gate No. 4, Godrej & Boyce$Complex, L B S Marg, Vikhroli (West)022 26322344Account Exec HPBhaskar Chellappa#bhaskar.chellappa@bankofamerica.com(925) 675-1794(925) 348-3830$1655 Grant Street Building A 12th FLConcord94520(925) 675-2531925-42-0849Suresh CherusseriBRM - NATIONAL GRIDBRM - VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS2BRM - SCOTTISH AND SOUTHERN / SCOTIA GAS NETWORKS (Facilitation Group - DELIVERY EXCELLENCE$Facilitation Group - LONDON - TRAVEL!BDM - Oracle Application PracticeGCP - FI, RETAIL, GOVERNMENT)BRM - HONEYWELL EMEA RELATIONSHIP MANAGERBRM - GE HEALTHCARE$Engagement Manager - BRITISH AIRWAYS8RDs - UTILITIES, RETAIL, TELECOM BUILDING & CONSTRUCTION#Facilitation Group - ADMINISTRATION%Engagement Manager - UNITED UTILITIES BDM - PMO 3BRM - VISA INTERNATIONAL SERVICES / BANK OF AMERICABDM - LEGALFacilitation Group - RDM/Facilitation Group - Support Team DEUTSCHE BANKBRM - AVIVA*GCP - ARCHITECTURE & TECHNOLOGY CONSULTINGavneesh@tata-consultancy.ieDhaval.kamdar@tcs.comHiral.m@tcs.com naresh.shah@tcs.comananth.krishnan@tcs.comsteve.bedford@uk-tcs.comc.ramakrishnan@usa-tcs.comBRMMr Choudhury D AvijitAvijit.dharchoudhuri@tcs.comSaibal.choudhury@tcs.comPrabal.datta@tcs.com56-2-250-5502 (Fax)(917) 602-8650406-542-2254BruceRobertsb.roberts@usa-tcs.com(904) 287-5201(904) 307-3419Dir Consulting North America(904) 287-8512StacyRobinsons.robinson@usa-tcs.com(732) 491-0143(678) 480-7858Benefits ManagerTraciRodic(216) 522-1939Cleveland Admin600 Superior Ave E Ste 1300(216) 522-1940Jennifer Rodrigueztcsbdev@arab.net.sa &BRM-Nokia Business Infrastructure Divn 358 969693143358 50514494karun.arathil@tcsgermany.de 49 8994009199 49 8971998633 40 8936899232 49 8945461285DTCS Deutschland GmbH, Konrad-Zuse-Platz 11, D-81829, Munich, Germany 49 8994009200Ms Hegde Rosemary Col. Nambiar P M V Ms Gupta Arusha Ms Majmudar Hiral Mr Shah N M Mr Shah B Naresh Ms Junnarkar Asmita Mr Kamdar Dhaval Mr. Banerji Arnab 3MBD Airport Hotel 2511 9111*2THE Oberoi Grand 2249 2323)<�Taj Bengal 222 39394<�THE Stadel 2335 72203 49 8923708760 49 8994009100 49 8994009404 49 8994009300 49 8994009202 49 8994009203 49 8994009201 49 8994009204 49 8994009333 49 8994009301 49 8994009356 49 8994009400 49 8994009444 49 8994009500 49 899400911149 71122254143 49 6978702204 49 6978702201 49 2219738597 49 6978702205 49 6978702202 49 6978702206 49 6978702302 49 697870230145 33270711/ 45 3327050345 33270702r.ramani@tcs.comMs Munjal Bharti Mr. Nair S K Mr Narayanan K V PAG Group00 353 1840 9241 +353 87 987 6575Amit.Bhatnagar@uk-tcs.com00 353 1 664 18708 0207 245 1834 0208 249 3292 0773 993 20819Amit Vadhera 0207 545 9743 0774 005 2752amit.vadhera@db.com 020 7545 9681Amit Sen 0131 549 3478 0131 313 0227 0779 318 9475asen@scoteg.co.uk 0131 549 425211 0207 245 1843 0208 429 4183 0773 617 507212Anil Bongale 0207 245 1828 020 8931 7339 0784 188 7017anil.bongale@uk-tcs.com15Anjanish Shekhar08702345555 EXT SLH06 6222 0208 994 27800783 414 0331 <�anjanish.shekhar@uk-tcs.com anjanish.shekhar@uk.fujitsu.com 01753 604 80116Anjum N Sawhney 0783 449 6353 anjum.sawhney@uk-tcs.com17A Srinivas (Srini)vbab@chevrontexaco.com(925) 842-8450(925) 895-6386Account Mgr Chevron Texaco"6001 Bollinger Canyon Rd Rm L 1192	San Ramon94583(925) 842-8933925-399-5960SudeepBadjatias.badjatia@usa-tcs.com(408) 200-2943	BDM CiscoRM Santa ClaraDeepakBajajd.bajaj@usa-tcs.comBharathb.bharath@usa-tcs.com(732) 491-0011belen@uy-tcs.comin ArgentinaMr. S. Balasubramanyas.balasubramanya@tcs.comMr.Geet Prasad(612) 802-3493Relationship Mgr80 S 8th St Suite 900MinneapolisMN55402(612) 677-1936,1245 E Diehl Rd Ste 300, Naperville IL 60563*200 S Wacker Dr Ste 3080, Chicago IL 60606TCS DETROITTCS HARTFORDTCS INDIANAPOLIS551 JFK Parkway First Floor West, Short Hills NJ 07078/3350 SW 148th Avenue Suite 110 Miramar FL 33027PCanadian Pacific Tower TD Centre 100 Wellington St W Ste 2010 Toronto ON M5K 1H1.888 3rd Street SW Ste 1000 Calgary AB T2P 5C5(732) 331-8031Alliance Manager GlobalKaushalMehtakaushal.mehta@ge.com(413) 448-6729(203) 918-7256"1 Plastics Ave Customer Ctr 2nd FL Pittsfield01201(775) 205-7651Q5-9-1962, 6th Floor, Khan Latif Khan Estate, Fateh Maidan Road, Hyderabad 500 001KDeccan Park, Plot No. 1, Software Units Layout, Madhapur, Hyderabad 500 081GKohinoor Park, Plot No.1, Jubilee Gardens, Cyberabad, Hyderabad 500 081OAutoplaza Building , Plot No. 4-5, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad 500 034U132/137, 1st Floor, Navketan, 62, Sarojini Devi Road, Secunderabad, Hyderabad 500 00378400 Normandale Lake Blvd Ste 920, Bloomington MN 55437+14 Wall Street 20th Floor, Newyork NY 10005520410 N 19th Avenue, Suite 100, Phoenix AZ 85027, USA@1910 Cochran Road, Suite 605, Manor Oak Two, Pittsburgh PA 1522034000 Centre Green Way, Suite 290, Cary NC 27513 USA212300 Twinbrook Pkwy Suite 420, Rockville MD 2085227 826525878Avaneesh Singhavaneesh.singh@tcssa.co.za27 828931745Sudipto MoitraBDM - Oraclesudipto.moitra@tcssa.co.za27 826133467]TCS ODC Manager Onsite, United Utilities Services Delivery, Dawson House, Warrington, WA5 3LW[GE CONSUMER FINANCE, CAPITAL HOUSE 2, BRUNTCLIFFE WAY, MORLEY, LEEDS, LS27 0JGJ4th Flr, 33 Grosvenor Place, London, SW1X 7HY SBritish Airways TS3, Amercas 2B Waterside, HBE2, PO Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB,4th Flr , 33 GROSVENOR PLACE LONDON SW1X 7HY,3000 Cathedral Hill Guildford Surrey GU2 7YB-BT WESTSIDE, APSLEY, HEMEL HAMPSTEAD, HP3 9YF416 EXCHANGE QUAY 3RD FLOOR SALFORD MANCHESTER M5 3EQ$480 BATH ROAD BURNHAM SLOUGH SL1 6BE0MLIM Seal House, 1 Swan Lane, London - EC4R 3TN-5th Flr, 33 GROSVENOR PLACE, LONDON, SW1X 7HY.RUTLAND SQUARE HOUSE 12 EDINBURGH EH1 2BB^Global Sourcing Program, Norwich Union Life, Eboracum, Clifton Park Avenue, Shipton Road, York$18 GROSVENOR PLACE, LONDON, SW1X 7HSQLandmark House, Ground Flr, Experian Way, NG2 Business Park, Nottingham, NG80 1ZZ18 Grosvenor placeF1st FLR, CLARENDON HOUSE, CLARENDON BUSINESS PARK, NOTTINGHAM, NG5 1AHHPrafullit Niwas, Road No. 106, Road No. 13, MIDC, Andheri Mumbai 400 093_Plot No.64 (ODC), Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai 400 096UODC III, Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai 400 096rUnit 129-B, Standard Design Factory V, Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai 400 096tUnit 130/131, Standard Design Factory V, Santacruz Electronic Export Processing Zone<� , Andheri (East), Mumbai 400 096sUnit 61/64, Standard Design Factory II, Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai 400 096Unit No. IT 9, 10 & 11, Standard Design Factor VII, Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai 400 096xPlot No.54, 1st & 2nd Floor (Intersil Bldg.) Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai 400 096(514) 966-3872"1250 Rene Levesque West Suite 2200MontrealPQH3B 4W8(514) 989-3165AnkurMathurankmathu@cisco.com(408) 525-4055(408) 839-4545	GRM CiscoUjjwal(617) 342-3629(617) 416-2166617-773-5619McCabem.mccabe@usa-tcs.com(917) 488-3010#Dir of Communications North America718-519-7884VishalMehrotrav.mehrotra@usa-tcs.comBRM Deutsche Banks.ashok@usa-tcs.com(908) 400-3379 97150 2021661 NORTH AMERICAITC Hotel Windsor 2226 9898	1SOMERFIELD HOUSE WHITCHURCH LANE BRISTOL BS14 0TJDFujitsu, Observatory House, Windsor Road, Slough, Berkshire, SL1 2EY$18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS/3000 Cathedral Hill, Guildford, Surrey, GU2 7YBG1st Flr, Clarendon House, Clarendon Business Park, Nottingham, NG5 1AH .4th Flr, 33 GROSVENOR PLACE, LONDON, SW1X 7HY04th Floor, 33 Grosvenor Place, London, SW1X 7HY C51, Homer Road, Red Area 1st floor, Solihull, West Midlands B91 3LB/3000 CATHEDRAL HILL, GUILDFORD, SURREY, GU2 7YBQMorgan Stanley & Co. International Limited 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, E14 4QWGolden Landmark 2228 4600,Capital 2228 1234 Matthijs RoukensMr. Mitra Debashish Mr Mehandru Munisha.tandon@usa-tcs.comN Chandrasekharan E-SECURITY022 5550204 (D)022 55509401 (D)Engagement Manager - NHS SLOUGH Facilitation Group - UK Accounts<�Engagement Manager - UK UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL 3CMC - REGIONAL SALES DIRECTOR - CMC Informatics, UKBDM - BUILDING & CONSTRUCTION GCP - FINANCE, SENIOR CONSULTANT!RDs - INSURANCE AND MANUFACTURINGRM - HEALTHCAREBRM - LEHMAN BROTHERS&BDM - SIX SIGMA AND PROCESS CONSULTINGRM - WestmidlandsBRM - BUSINESS EXCELLENCE:Facilitation Group - Head of ADMINISTRATION (UK & Ireland)BDM - TELECOM PRACTICE&BDM - ENGINEERING & INDUSTRIAL SERVICEBDM - PUBLIC SECTOR!BDM - ORACLE APPLICATION PRACTICEBRM - MORGAN STANLEY(248) 613-4934RM Michigan248-649-2623HiranmaySarkar(949) 466-6407 Shubhakant+(080) 25358720/21 (GEN) 080 25358722 (VIP) 0783 467 7758nitin.garg@uk.fujitsu.com128Oskar129Padmalochan Panigrahi (padma) 95014-1703(408) 974-3275AbrahamGeorgea.george@usa-tcs.com(714) 686-9793 cell(714) 686-9793BRM ExperianPradeepGharpurep.gharpure@usa-tcs.com(630) 245-8332BratatiGhoshb.ghosh@usa-tcs.com(425) 497-7228(425) 985-7015+Practice Dir N America Travel & HospitalitySandeepg.sandeep@usa-tcs.com(303) 297-9148(303) 618-0162Samiksamik.ghosh@ge.com(678) 844-5564(404) 386-8197770-850-1101R.K.Giridharrk.giridhar@usa-tcs.com(770) 740-5730(404) 661-2491BRM EquifaxKapilGodanik.godani@usa-tcs.com(415) 765-3022n.srivastava@usa-tcs.com(630) 881-9726)Practice Dir Quality & Process Consulting'Prasanna Venkatesh Parthasarathy (Pant) 01483 246 306 02476 688 830 0792 109 2846prasanna.pant@uk-tcs.com146 0207 245 1386 0208 903 9774 0784 364 2492147 Prashant Vora 0148 324 6320 01628-667-705 0792 109 9131prashant.vora@uk-tcs.com 01483-245-195148 0207 425 7233 020 8569 5829 0773 448 3844;praveen.shukla@uk-tcs.com praveen.shukla@morganstanley.com 0207 618 8509149Priyanka Mehta 0207 245 1394 0792 149 3382priyanka.mehta@uk-tcs.com150!VP Strategic Business Development	PresidentTeresaAlbert(770) 396-1223 xt 201 Atlanta Admin%115 Perimeter Center PL NE Suite 1099AtlantaGA30346(770) 396-1239Admin RM AtlantaKaustubh Alegaonkarkaustubh@usa-tcs.com(770) 396-1223(678) 428-5208	Julie AnnAlleynetcs_stamford@usa-tcs.com(203) 564-1557Stamford Admin292 Long Ridge RoadStamford06905(203) 564-1775RM StamfordEdwardAltman(818) 333-1655(818) 324-2270!Global Head Media & Entertainment303 N Glenoaks Blvd Suite 850BurbankCA91502Shraddhanjali Raoshraddhanjali.rao@tcs.comDirect No 080-56606445Muthuvel Subbarayanmuthuvel.subbarayan@tcs.comDirect No 080-56607139Srividya Kumarsrividya.kumar@tcs.comDirect No 080-56607061Kalyanasundaramk.sundaram@usa-tcs.com(973) 218-2421(973) 615-1420973-736-9190AneeshKamatha.kamath@usa-tcs.com(602) 682-3504(602) 363-7163BRM AmexKannanrajesh.kannan@target.com(612) 304-2612r.richmond@usa-tcs.com(425) 497 7260(206) 852-5736Senior Technical Recruiter(425) 859-0408Rileyj.riley@usa-tcs.comVikas BaranwalBRM - Nokia Network(917) 859-1363701E 60th St N MC 1218 Bldg # 1Sioux FallsSD57104605-362-5995Theallc.theall@usa-tcs.com(602) 682-3501(848) 248-2518GRM McGraw Hill Companies"1221 Avenue of Americas 48th Floor10020(212) 512-2044GRMRSD Eastnatarajan.srinivasan@uk-tcs.comNakul Srivastava 0207 245 1824 0792 149 3383nakul.srivastava@tcs.com 0207 956 2207 0207 201 9073020 7 235 4613118 Navin Sahadeo01895 230355 0780 230 6018navin.sahadeo@uk-tcs.com01895 255002120 Neil McMillan 0207 245 1804 0779 336 9183122Nicholas Philippopoulas 0207 245 1818 0783 449 6698nicholasp@uk-tcs.com123 Gloria FogelCountry ManagerBeatriz LehmannOffice AssistantGuillermina WulffKlaus EhmkeOn Site Delivery Headjaideep.mudholkar@uk-tcs.comEmail--TCS, Air India Building, 11th Floor, Nariman 2699 9910/2699 9500044 5550 4426 (D)044 5550 4444 (Alt)Tata Consultancy ServicesAnna Nagar, Chennai 600 040 COIMBATOREMUMBAI (Meherwan)HUNGARY, BUDAPESTSharmila.sahai@ tcs.com91 120 253 705691 120 257 6185 91 9810080261Rajdeep.sahrawat@ tcs.com91 124 238 0734 91 9811413335Pooja.saran@ tcs.com91 11 2216 6136 91 9891009976Dr. Kesavasamy KDELHI (NOIDA I)DELHI (NOIDA II) 033 2429 4411Asst :Pavitra Paul91 79 2658 6589/55134321asmita.junnarkar@tcs.com91 120 246 194891 11 2261 8091Anil.mendiratta@tcs.com91 11 2331 506691 11 2702 6863 91 9810401159Ms Malik Rachna Rachna.malik@tcs.com91 124 234 728391 11 2254 0166Ashish.maheshwari@tcs.com91 11 2331 8854jTata Consultancy Services Luxembourg S.A. Westside Village, Rue Pafebruch 89F, L 8308 Capellen, Luxembourg Paul Arbab%Business Relation Manager ABN Amro PCpaul.arbab@tcs.com352 26101201352 26101300 352 021143138Ms. Jacqueline D'Agostinjacqueline.dagostin@tcs.com352 26101270 020 8890 6615 079 2109 2847 Padmalochan.Panigrahi@nbcuni.com020 7079 6452 130Pankaj Gianini 0207 245 1802 020 855 41431 0783 400 8177131 01483 246 565 0797 690 990101483 243501132Partha Upadhyay 0779 336 9201Partha.upadhyay@uk-tcs.com134Paul Beardsmore 0207 245 1831 0783 449 6306paul.beardsmore@uk-tcs.com1350115 9690080 0115 924 5512 0774 024 9158137 Pawan Sawhney 0207 245 1379 0784 364 1018pawan.sawhney@uk-tcs.com 0115 969 0092 0115 921 3977 0776 814 7400 138 Peter Ward 0207 245 1380 07921 092 845peter.ward@uk-tcs.com139Prabhakaran Pitchandi 0207 2451819 0208 460 7189 0773 448 3845ppitchan@lehman.com 020 7618 8509140Pradeep Daniel Varghese 01483 246 350 01483 870 509 0783 449 6555141Pradeep Kumar Devalla 0121-7135808 0780 371 2198devalla.kumar@tcs.com	Pradip De 0207 245 1397 0208 758 0902pradip.de@uk-tcs.com143 0207 201 3916 0779 336 929214401483 246323 01483 531 489 0773 638 7973s.rawla@usa-tcs.com#Dir - Business So<� lutions ConsultingJitheshReddyj.reddy@usa-tcs.com(210) 478-0741Parthar.partha@usa-tcs.com(248) 362-8282 Ext 105(248) 761-7988Devendardevendar.reddy@bestbuy.com(612) 291-3847(952) 292-0107#8400 Normandale Lake Blvd State 92077437ramana.reddy@target.com(612) 304-7064Relationship Mgr Target ESS	Prashanth9Strategic Analyst President's Office - Strategic PlanningRobert 0783492848191Kundan Singh 0161 976 7805 0161 374 6639 0776 444 4190kundan.singh@tcs.com 0161 976 713072Lalatendu Mohanty (Lal)UNITED UTILITIES 01925 233 439 0773 680 2129lalatendu.mohanty@uuplc.co.ukLakshminarasimhan Srinivasan 0207 245 184201442 260 511 0773 993 208492Leigh Kloes 0207 245 1856Hr.london@uk-tcs.com93Les Bond 0161-786-8250 07736660306les.bond@uk-tcs.com 0161-872-176094Mahesh Ramachandran07834496349mahesh@uk-tcs.com96 01727 810 685 01727 864 995 0780 279 5706 01727 810 599Business Dev(818) 333 1669Kulkarniw4369z@motorola.com(847) 651-1027(847) 523-4144600 N US Highway 45Libertyville60048(847) 523-4421p.kulkarni@usa-tcs.com(714) 686-6905 cell(714) 686-6905BRM UGS0471 2700682 (Fax)rUnit No. 125 & 128, 3rd Floor, SDF IV, Santacruz Electronic Export Processing Zone, Andheri (East), Mumbai 400 096aYantra Park, Opp Voltas HRD Trg Center, Subhash Nagar, Pokhran Road No. 2, Thane (West), 400 601QUnion Co-operative Insurance Bldg., (Meherwan Bldg), Sir P M Road, Mumbai 400 0018TCF Compound, Suren Road, Andheri (East), Mumbai 400 09365-63724924 65-62215851 Anand Kumaranand.kumar@sg-tcs.com65-6372492965-91709340Prakash Nagarajanprakash@sg-tcs.com65-6372490365-81230849Shameek Goel Bhushanshameek@sg-tcs.com65-6372491665-93831609Deep Singhania Head Salesdeep@sg-tcs.com65-6372486365-94874150	S Subbiahsubbiah@sg-tcs.com65-6372492765-98349674iTata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd, No. 5, Shenton Way, UIC Building, #22-06 Singapore 068808Anand Sampathkumaranand@sg-tcs.com65-6372493465-91718436Sanil Martin&SanilMartin_Joseph@Singaporeair.com.sg65-6541731465-93870155DorisAdmin Executivedoris@sg-tcs.com65-6372492865-96813429'Relationship Manager Deluxe Corporation3680 Victoria Street North	Shoreview55126Hadapsar - Ms Jyotsna VidhateMangaldas - Ms Smita Pinto$Rajashree Park - Ms Bastina D'SouzaNyati Tiara - Hemant Bogam Visa (USA)TQ/AccommodationDespatchirfan.mohamed@uk-tcs.comC-56, Phase II, Noida 201305 AHMEDABADsam.lewis@uk-tcs.comfredrik.jansson@uk-tcs.com 60Ganesh Thiruvalangadu 01473 2253290784 334 3936 ganesh.thiruvalangadu@bt.com 61Gautum Goganini 0784 188 7113gautam.gogineni@uk-tcs.comeTata Consultancy Services, Science Park B, 1st Floor, Irinyi Jozsef Utca 4-20, Budapest 1117, Hungary86-10-65815111 86-13911093997BRM GEMSCHENNAI (Ambattur)CHENNAI (Cathedral Road)CHENNAI (Lloyds Road)CHENNAI (Habibullah Road)CHENNAI (Sholinganallur)CHENNAI (Anna Nagar)CHENNAI (Vadapalani)CHENNAI (Digital Zone)CHENNAI (Velacheri)966 B Telok Blangah Road, #02-09. Harbourlights, SingaporeU3-2-802, Nandu Deja Apartments, East Complex 299, Wen xin Road, Hangzhou, PRC, 3100129P.O. Box 9168, 602, Golden Sandes 9, BurDubai, Dubai, UAE‚Flat no. 203, Mahokoud M. Rashid Bldg., Above Al Showaib Real Estate, Plot No. 7/1. Al Bastakiya, Al Musallah Road, Bur Dubai UAE 56-2-4539691.35-2-501, Nandudejia, Wener Lu, Hangzhou, PRC 31005386 57188482390TSeoul 133-100, Seongdong-gu, Oksu-dong 12 bonji, Dongin Shinevill APT, 101dong-201ho-Bruckenfischer Str. 23, 81537 Munich, Germany 49 8945429142Guirickstr 31, Munich, GermanyMr Padhye Arvind )Fortune Landmark 2755 2929 $Taj Residence Ummed 55661234,Hotel Westend 26466464anita.kane@tcs.comvinay.vkulkarni@tcs.comMrs. Kurpad Shailajashailaja.kurpad@tcs.comMathai.joseph@tcs.comrd.naik@tcs.compradip.p@tcs.comuday.r@tcs.com 91 9890014665b.shively@tcs.comp.sistu@tcs.comvarun.kapur@uk-tcs.comSectorOffice PhoneNAME Fax NumberManish.khanna@tcs.com91 120 246 101791 11 2741 696991 124 500 235791 11 2331 8402TCS, Tulsi Ganga Complex Function/NameCORPORATE AFFAIRS BUSINESS EXCELLENCE (TBEM)SPECIAL PROJECTSShivanand KanaviMEDIA & ENTERTAINMENTLUCKNOWKOLKATA (STP - II)Mr Sahrawat RajdeepMs. Sahai SharmilaMs Saran PoojaMs Sareen Radhika Mr Saxena DivakerMark Vizardmark.vizard@uk-tcs.com	Syed Wasisyed.wasi@uk-tcs.com0115 8419581 0783 480 2869153YNo. 278-D, Plot C, J J Road, Behind Hotel Chola Sheraton, Off T T K Road, Chennai 600 018044 24991940dKrishna Towers, Flat Nos. 29,30,31,& 32, 9-13, Sardar Patel Road (Next to IIT Gate), Chennai 600 113KFlat 29 : 22351974/Flat 30: 22353787/Flat 31 : 22352552/ Flat 32 : 22353793rMid Town Apartments Flat No. 5, II Floor, Flat No. 14, V Floor, Flat No. 20, VII Floor, T T K Road, Chennai 600018Point, Mumbai 400 021Abid Aliashish.akshikar@uk-tcs.comravindra.meshram@uk-tcs.comRamdas Mullath ControllerCHILEArturo NahumThomas Cook Super Mall"Ms Hiral Majmudar - 91 79 55712600EPABX: 91 79 55712600Fax: 91 79 55712601Vijay KoshtiEPABX-91 79 55712600 x 2516Fax 91 79 55712601Swaminathansridhar_s@usa-tcs.com(732) 491-0034(732) 397-5285732-549-9154LeslieSykora(612) 349-5201Minneapolis DT AdminSivaram	Tadepalli(973) 218-2441(973) 216-4564Head New Jersey Operations	Tambwekarv.tambwekar@usa-tcs.com(585) 427-2960(860) 805-5299BDM Hartford585-271-4878AshuTandon(952) 921-3973(406) 431-9997952-939-8051Tayalsanjeev.tayal@trans.ge.com(513) 243-9813(513) 673-2056BRM GE Transportation1 Neumann Way MailDrop G5845215(866) 451-0483513-771-9813 Jalpa ShahTewarij.tewari@usa-tcs.com(212) 618-1719(917) 539-8621Marketing Mgr East CoastThadanir.thadani@usa-tcs.comBRM PSEG Thazhathethilt.suresh@usa-tcs.com(605) 331-7504m.saxena@usa-tcs.com(630) 881-6127$Business Dev Geospatial TechnologiesSeetharamanr.seetharaman@usa.tcs.com(781) 266-7042Shanmuganathan Selvarajanshan.selvarajan@ge.com(678) 844-6032(678) 427-2259/GE Energy 4200 Wildwood Pkwy Sub 32-08-06A-02-Z30039770-953-2180UtpalSenu.sen@usa-tcs.com(203) 918-5637Atul Kapooratul@kr-tcs.comsudeep@sg-tcs.comSuranjan Banerjeesuranjan@sg-tcs.com98417 21539185/188 Lloyds Road,gk.ravikumar@tcs.com(770) 980-6559Sathyamurthy Vaidiyanathanm.sathya@usa-tcscom(408) 200-2971(602) 363-9459Quality ManagerGopsVaradharajang.varadharajan@usa-tcs.com(479) 290-2579(479) 430-0086	BRM Tyson2469 West Sunset Avenue Springdale72762Varmar.varma@usa tcs.com(408) 200-2954(469) 766-6140BRM i2HarshaVeerabhadraiahv.harsha@usa-tcs.com(952) 921-39756Mercury Alliance & Performance Engineering Lab ManagerVenkataramansridhar.venkataraman@lehman.com(201) 499-4698(732) 397-6908(646) 885-9532Rajkumar Venkateswaranrvenkate@lfsus.jnj.com(408) 956-4266TCS CANADA (Ottawa)5Practice Head - Manufacturing, Retail, TransportationSri SankaranPractice Manager - Insurancesridharan@aus-tcs.com61 439936436612 89041709Regional Director - APACOTCSL, Atrium Building, Strawinskylaan 3089, 1077 ZX, Amsterdam, The NetherlandshTCS House, Corner of Hazarimal Somani Marg & Raveline Street, Near Sterling Cinema, Fort, Mumbai 400 001 352 021688364 352 091260755 49 172673045749 1707834900 49 1728622728 49 172845863149 1728537390 49 172853827249 17621621727 49 1744549920 49 1622804583 49 1622927107 49 1721376330 49 1728229019 49 1721375579 49 1743122578 49 1726163097 49 1726273483 49 1728255778 49 172662844449 162425504 49 1721015583 49 172698769<� 2 49 1721015584 49 1622824946 49 172846713945 2049388346 702770607 46 70311457233 66220710131 615315638 39 3351778706 39 335637317733 68096602531 20441350631 20644499732 2420259032 24720940Atosh.saha@tcs.com 81-9030627479j.datar@japan-tcs.co.jpManoj Choudhury 81-9087285353 V Rajanna 81 9026426958Karapakkam, Chennai 600 096Mr Mukund Gargmukund.garg@tcs.comk.venugopal@usa-tcs.com"Hi-tech Industry Development ZoneHangzhou, PRC 310012tcs_minneapolis@usa-tcs.comjeffrey@sg-tcs.comGanesh Kumarganesh.kumar@sg-tcs.com R Ravishankar040 55572444Mr Rajnish Mohanbandana.sinha@tcs.comDr (Ms.) Keeni GargiMr Kumar Debanjan Mr. Lahiri R. NMATCMr Majumder SrijibMr. Mukherjee Ashok Mr Pandit Pradipta Mr Panda ManojMr Ray ChanchalHiren Turakhias.maha@tcs.com.Plot No. 64 (ODC), Santacruz Electronic Export Amit GuptaAsst : Bimal Bajajrachna@tcs-canada.comMs Mehrotra Chavi Ms Mathur Shalini36 1 886 8000 (Alt))Tata Consultancy Services, Science Park B11st Floor, Irinyi Jozsef Utca 4-20, Budapest 1117Hungary36-1 886 8015 (D)36-1 886 8012 (D)36-1 886 8001 (Fax)36 1 886 8013 (D)avinash.parekh@tcsgermany.deJane Hodgen	G. George65-63271925 (Alt)Behind Cumballa Hill HospitalAugust Kranti MargMumbai 400 036Sushrut D-2, Mota NagarOpp. German Remedies91 11 2375 2570QAG (Chawla Alka)Alka.chawla@ tcs.com91 11 2331 5805Sushil.sachdeva@ tcs.com91 11 2335 071491 11 2515 962861 411844937 Parsippany07054(973) 496-4997973-361-5872Chandra Shekar skrishnan@aighawaii.com(808) 544-3904(808) 542-9133Center Manager AIG Hawaii-500 Ala Moana Blvd 6 Waterfront Plaza 3 FloorHonoluluHI96813Center Manager732-662-7902Subash Krishnankuttyk.subash@usa-tcs.com(203) 564-1487'BDM Engineering and Industrial ServicesLakshmikanthanKulasekaran!lakshmikanthan.kulasekaran@ge.com(678) 844-7759(678) 644-04430353 86 840 6511dhruv.sawhney@genworth.com 0353 6171464051 0207 245 1852Mr.Narayanan V Snarayanan.vs@tcs.comma.prasad@tcs.com Mr M.V. Ramana Murthy ramanamurthy.magapu@tcs.comaravind.srinivas@tcs.com98410 30785 No. 1, Jawaharlal Nehrusatish.varma@tcs.comVadapalani,chennai 600 026 M JayalakshmiDigital Zone, No.79,jayalakshmi.murali@tcs.comIT Highway, Karapakkam,Chennai 600 096No.1, Habibullah Road,Shailaja Kumar98410 3078121, Industrial Estate,AmbatturChennai 600 058(302) 252-2485302-798-5623Shovonm.shovon@usa-tcs.com(408) 200-2862(408) 679-2620 Business Mgr Strategic Alliances408-863-0095Anishanish@tcs-canada.com(416) 673-1375(416) 895-9431Ujjal Mukherjee.Ujjal@aig.com(201) 427-3358(917) 864-8051BRM AIG (Claims)90 Hudson Street 8th Floor201-224-2174Kedarm.kedar@usa-tcs.com(724) 337-2208(724) 255-3345.Program Mgr IT Infrastructure Service PracticeSushens.mukherjee@usa-tcs.com(949) 466-8941RM Los AngelesMunagalav-mubala@microsoft.com(425) 722-2452(215) 519-7625Delivery ManagerTanveerMunshit.munshi@tcs-canada.com(905) 782-0285AnandMuralidarana.muralidaran@usa-tcs.com(310) 369-4683(949) 300-4064Engagement Manager 2121 Ave of the Stars Cube 2316B90067 Muthukrishnans.muthukrishnan@usa-tcs.com(408) 200-2861(408) 368-0898PH Oracle N American Operations510-796-1465 Muthuswamim.suresh@usa-tcs.com(732) 491-0048(609) 306-7860 CRD Insurance Shivakumar	Nagarajans.nagarajan@usa-tcs.com(617) 204-5606(617) 470-72245Sriram Vaithamanithi - no one by this name apparentlyH3G and TELECOM 01483 24630707764204992 vm.sriram@uk-tcs.comSriram Vaithamanithi 0776 420 4992vm.sriram@uk-tcs.com1910115 9690099 01636 627 097 0778 682 5729192Steve Smith 0779 989 6314(704) 957-2449Sundarn.sundar@usa-tcs.com(818) 519-7183RM Carolinas(919) 628 9863Waraniakj.waraniak@usa-tcs.com(248) 362-8282 ext 111(248) 761-6737Guru Mohandass	BRM - DXC 49 1726367997Business Mgr - BFS770-351-8603Iyer(301) 231-4891(240) 506-6983Usha(416) 673-1169(416) 737-2573416-532-6615JayaJadaletcs_sunnyvale2@usa-tcs.com(408) 200-2936Admin Dr. Shyam JohariJagguJagannathan(408) 200-2979(408) 410-6436v-anilj@microsoft.com(425) 922-7829 Group Business Mgr TCS MicrosoftJoyj.chacko@usa-tcs.com(617) 342-3622(917)-209-3015BDM Mfg and PharmaGulshanJunejaj.gulshan@usa-tcs.com"CORPORATE COMMUNICATION (EXTERNAL)Pradipta BagchiAsst : Rema DevadasTEHCNOLOGY INNOVATION LABAsst : Fiona PintoCOMPANY SECRETARYS H Rajadhyaksha Barindra SanyalQUALITY	Nina Modi"Zona America, CP 91600, MontevideoMr Agarwal Rajkumar RETAIL & CONSUMER GOODSTRAVEL & HOSPITALITYG Srinivasa RaghavanSAP Practice0124 6343942 (D)Ashok.mukherjee@tcs.com022 55509537 (D)022 55509663 (Fax)022 55509322 (D)022 55509333 (Fax)022 55509455 (Fax)022 55509399 (D)022 55509259 (D)022 55509212 (D)248-219-0830t.sivaram@usa-tcs.com022 22041980 (D)mathew.pm@tcs.comnair.vps@tcs.comMr. Suresh Panampillysuresh.panampilly@tcs.com 91 984754249891 471 5520491 91471 2558498 91 9447058598 91 9447070068 91 9447070161 91 9447787500 91 944717525191 471 270097491 471 2700671rrevathy@chennai.tcs.co.in Vinay DaggoluPradipta.pandit@tcs.comChanchal.ray@tcs.comCol.P.Isaac 5660 6045 (D)98456 89152 (M) Ph: 5660 6406A Sivakumar Ph: 5660 6016Accomodation - Outgoing H K Raghu (d) 5660 6006	5660 6010MUMBAI (Akruti)'Akruti Business Port, Road NO. 13, MIDC022 5640 9994 (Fax)Z3 Devansh, Opp Goyal Intercity & SAL Hospital, Surdhara Circle, Thaltej, Ahmedabad 380 054GNo. 4A Belvedere Court, 6, Spencer Road, Frazer Town, Bangalore 560 005GBlock C, Flat No. 11, Diamond District, Airport Road, Bangalore 560 016_Flat No. 404, Residential Building, International Tech Park, Whitefiled Road, Bangalore 560 066…Flat No. GA & 3D, Orchard Green Apartment, Domlur Layout, I Phase, Koramangala Ring Road, Opp Hero Honda Show Room, Bangalore 560 071Residence address @317, Al Mulla Bldg.2. Opp. Daily Restaurant, Karama, Dubai - UAE?#15-09, Simsville, 8, Geylang East, Avenue 2, Singapore 389 757.Erkrather Strasse 74,40233 Dusseldorf, Germany49 211 9896364sanat.chowdhury@alcoa.com(412) 553-5669(412) 352-5346	BRM Alcoa201 Isabella Street Pittsburgh15212(412) 553-2077MurthyCNSKn.surya@usa-tcs.com(312) 764-4565,Piazzale Biancamano, 8 20121, Milano, Italia 39 0262032070 39 0262034000 Country Manager - Italy & Greecep.meharunkar@tcs.com39 262034000Shalini.mathur@tcs.com91 11 2609 568491 11 2627 8650Bharti.munjal@tcs.com91 11 2617 8483 91 9810595622Ajay.k@tcs.com91 11 2371 3225688 1238"Dr R A Sadique (General Physician)s.padmanabhan@tcs.com&ceo.office@tcs.com/s.ramadorai@tcs.comMs Anne Cecily022 22873414 (D)022 28576211 91 9891302662Mr Mohanty Santosh Himanshu Kumar	Bradenton34202Mukesh(613) 736-1820(613) 769-3474Dir Liason CanadaOttawaK1T 3Y7(613) 736-0422Kaustuvk.gupta@usa-tcs.com(614) 718-3176BDM Columbus OH545 Metro Place South Ste 10043017(614) 766-3605g.pankaj@usa-tcs.com(919) 678 9860(919) 593-23094000 Centre Green Way Suite 290Cary27513De Paepe RoswithaAdministrative Executiveroswitha.depaepe@be-tcs.com"A-Wing 301, Vertex Vikas, M V Road'Opp Andheri (E) Station, Mumbai 400 0692570 3004/2576 6636	2682 1823 2579 3734vijaya.deepti@tcs.comCapt.Girishcaptgirish.s@tcs.comMs Sailaja PeddiboyinaMr.Santhanam V Kvk.santhanan@tcs.comcmdr.sreeni@tcs.com Mr.Sridhar Srinivasanng.subramaniam@tcs.com Mr.Thiru Vengadamthiru.vengadam@tcs.comuma.rijhwani@tcs.com usha.srikanth@tcs.com sridhar.srini@tcs.comDirk Zetsche<� a.paddy@tcsgermany.de022 28563195A S Lakshminarayan/SERVICE PRACTICE HEADMs. Nanadikar Anita Mr S PadmanabhanMr Panchal R A MUMBAI (TCS House)0124 4165000 Extn 54040124 5108642 (Fax)divaker.saxena@tcs.com(Plot No. 249 D & E Udyog Vihar Phase IV,Gurgaon 122016, Haryana011 25072687(248) 362-8282 extl02(714) 273-6454%Dir Engineering & Industrial ServicesMfg248-822-0198	Mrinalinir.mrinalini@usa-tcs.com(515) 334-2687(515) 707-8590%BDM Creativity & Innovation Solutions2882 106th Street Suite 200 Des Moines50322(515) 278-2245Mudaliarr.mudaliar@usa-tcs.com(602) 688-3588(602) 432-7753 VishwanathMudegowdaram.vishwanath@usa-tcs.com(408) 200-2865(408) 242-8331%BDM Engineering & Industrial ServicesUma	Mudigondav-umamud@microsoft.com(425) 497-7220(425) 301-9695 BRM Microsoft Satya Saibabam.satyasaibaba@usa-tcs.com(210) 863-0065BDM Insurance & Banking4801 Gus Eckert Rd Suite 41678240RM San Antonio210-696-3906Saikat Mukherjeesaikat.mukherjee@aig.com(302) 252-9936Mr. Kumar Suresh MMr. Viswanathan P. S. 101 Park Avenue 26th Floor(612) 803-1324 BRM Target(612) 304-7092suresh.kannan@delphi.comMr Singh B NTCS Kochi (0484)TCS Kolkata (033)Mr. Bhattacharya Debabrata d.bhattacharya@tcs.coml.ganesh@tcs.com"Rhythm Cardiopulmonary Care Centre#& Medical Hospital, Shaswat Complex&Narapura Char Rasta, Ahmedabad 380 013;TCSL, The Campus, 57 Sloane Street, Bryanston, South AfricaRajeev GuptaRM - Johannesburgrajeev.gupta@tcssa.coza27 11575310127 836574940 Manoj Puri BRM - Bankingmanoj.puri@tcssa.co.za Vivek Daga714-484-0675Arvinda.kumar@usa-tcs.com(919) 678-9860(919) 345-6405BRM EMC(919) 678-9863919-806-8417Sriharisrihari.kumar@usa-tcs.com(408) 200-2993(408) 368-0188Director SolutionsAshokashokkumar@eaton.comSantiago, ChileTCS, Curico 18, Piso 5,andrea.rios@mx-tcs.comIDMHR Mr. Vikram, Aa.vikram@tcs.com TCS Chandigarh (0172)Mr. Singh Jasvinderjasvinder1.singh@tcs.comTCS Chennai (044)jrk@tcs.comphiroz.vandrevala@tcs.com+Viceroy 2753 8383MUMBAI (Air India Bldg)	5665 8282Sir Homy Mody Street22049131/22046668Dr B S PardiwallaSurya Kiran&Le Meridien 2605 0505Shree Pancharatna 2612 8500('079)('080)(210) 498-8482s.adivi@usa-tcs.comCSrikanthc.srikanth@target.com(612) 304-2259(612) 747-0029BRM Target Corporation700 Nicolet Mall 8th FL(612) 304-4222763-383-1709K Ak.srikanth@usa-tcs.com(732) 491-0010 Venkatesan3200 Wildwood Pkwy 10 03A 08678-419-0095Karthik	Kulavallipradipta.bagchi@tcs.comshamala.p@tcs.com Amarnath NagaAmar.N@uy-tcs.com%Regional Manager - Nearshore Accounts598-2-518-5600 Ext: 103598-94-241-565598-2-708-4134Mariana Casteranmariana.casteran@uy-tcs.com!Finance & Administration Manager598-2-518-5600 ext 107598-94-391-877gustavo.ferrero@uy-tcs.com Infrastructure Services Manager598-2-518-5600 ext 137598-96-412-739598-2-901-0989mariela.salaberry@uy-tcs.com 5982 518-5600 ext 137598-2-711-6374Recruitment Manager598-99-690-077 358 503621737IWorld Trade Centre' Aleksanterinkatu 17, Finland 00100, Helsinki, Finland46 845431211Klara Norra Kyrkogata 33, 11122, Stockholm Sweden TCS SWEDEN0Klara Norra Kyrkogata 33, 11122 Stockholm Sweden358 9587543033637(813) 615-2894K Gopinathan142 Bagmari Road, KankurgachiKolkata 700 054bhuwan.agrawal@uk-tcs.comSaibal Roy Choudhary	2333 966898302 58750S K Sachdevaraleighadmin@usa-tcs.com91 124 243 911291 11 2786 0563 91 9891302684Pankaj.kaushal@tcs.com91 120 246 103091 44 5550 456791 44 5550 333391 44 5550 343591 44 5550 499991 44 2822 266191 44 5550 411191 44 2825 312091 44 5550222291 44 5550 255591 44 5550 355591 44 5550 399991 44 5550 555591 44 2362 2346(0422) 2220258(0422) 2220878(011) 5550 6555(011) 23318947/ 23311735(0120) 2531622/2522718(0120) 2552313(0120) 2461001(0120) 2461003(0124) 2342543/2342544/2342550(0124) 2439116(040) 55671000(040) 55671111(040) 5567 2222(0657) 2437527/2436413/ 2436414(0657) 2427804(0484) 2366504/506/508/2369462(0484) 2352231(0484) 4065000(0484) 4065255(033) 2333 7500(033) 2357 8944(033) 2339 8000(033) 2339 8001(033) 2333 9766(033) 23571074(033) 23013001(033) 2333 9699(033) 23573339(033) 23339800(0522) 2237390/2237386/ 2237472(0522) 2237445(022) 5550 99999(022) 55509333/9344 - Gen 55509236 (HR)/55509442 (Travel)(022) 5550 6868(022) 5550 6814(022) 5502 0332(022) 22843649/ 22871864(022) 5550 9898(022) 55509762/9822(022) 22042215/22042217(022) 22042236(022) 2518 5820'(0471) 2700671/2700672/ 2700678/2700679(0471) 27006820124 41086420124 4165574)Plot No. 249 D & E, Udyog Vihar, Phase IVGurgaon 122106011 22425694tej.bhatla@tcs.com0120 4398555/24610190129 2461003shalini.mathur@tcs.com&C-56, Phase 2, Dist. Gautam Budh NagarNoida 201305, Uttar Pradesh 0120 26095684DELIVERY UNITS$Will be in Luxemborg from 20th MarchRaj Mudaliarraj.mudaliar@tcs.comDirect No 080-56606140Vk RavindranVk.ravindran@tcs.comDirect No 080-566079888No. 1 Jawaharlal Nehru Road, Vadapalani, Chennai 600 026Bhaskar.das@tcs.comAshim.dhar@tcs.comSiva.guntreddi@ tcs.comm.vidyasagar@tcs.commgpl.narayana@tcs.comp.shankar@tcs.comMr. Bangale D. HMr. Baranwal B K Mr. Basak B KMr. Bhandari J RMr. Chandrasekaran N Mr Chopra Sunil Percy.dastoor@tcs.comBelgium 91 9810726691Mr Govel, Manoj36-203909801cherusseri.suresh@tcs.com(630) 245-8302(630) 649-8093PH EAI N AmericaNarendraChhabranm_chhabra@goodyear.com(330) 796-5497BRM Goodyear1144 E Market St Dept 6640091AkronOH44316(330) 796-3004216-621-7267ArunChillarac.arun@usa-tcs.com(732) 491-0009Senior Manager, eBusiness732-596-9665SridharChitrajuc.sridhar@usa-tcs.com(732) 623-7636(732) 216-6189Mgr Sales Intelligence70 Wood Avenue S 1st Floor(732) 321-1856732-494-6822DineshChoprad.chopra@tcs.com(212) 618-1947(732) 397-5444 BRM Pfizer732-516-1646Sanat	ChowdhurySuprio.c@tcs.com022 26364797 Praful Chandranpraful.chandran@uk-tcs.comTCS Ruta 8 Km17, 500022 22874980 (D)022 24935096022 24953262022 22023805 (D)Asst : Rama VenkatramanAsst : Indira Steve Bedford91 120 246 151891 129 529 7268 91 98115534900Hotel Hindustan International 22802323/22830505 John Weste#Thiruvananthapuram 695 581, KeralaMr. Mhatre S. MMs. Modi Nina Hormuzd Karkaria Roberto Martinelli Roberto Médici Fax: (079)-8014311EPABX: (079)-8014300 - xtn: 110M Somasekharankt.sundar@tcs.comAsst : K T Sundar KOLKATA (GDC)nobin.chitnis@nl-tcs.comUnder renovationbrinda.rani@uk-tcs.comMr. Simha AnanthaMr. Anand, DeepakDipak.anand@tcs.comCmdr. Sreenivasan P SMs Srikanth, UshaTCSL OFFICES IN INDIA91 120 250 2981Mr Jain, Vikas Vikas.j@tcs.com(602) 300-4551VP Phoenix DC Head623-979-8067SindhuThomast.sindhu@usa-tcs.comBRM Bio Radj.thomas@usa-tcs.com(817) 296-9337VP IT Analyst Relations817-491-1727PCpc.thomas@target.com(612) 325-13379Engagement Manager Target Enterprise Support and Services33 S 6th St 46th FLTiwarip.tiwari@usa-tcs.com(858) 259-4103RM San Francisco425 Market Street Suite 2250 San Francisco94105(415) 955-2794 HarminderArorah.arora@usa-tcs.com(732) 556-7398IselinNJ08830(732) 321-9269	RM IselinManum.arora@usa-tcs.com(732) 491-0015(732) 331-9538201-792-6284PankajAsawapankaj.asawa@tcs.com(816) 448-7461(860) 593-22909401 Indian Creek Pkwy Ste 260 Overland ParkKS<� 66210	RM KansasNikhilAsopanikhil.asopa@ge.com(678) 844-7677(022) 5550 9660(022) 5550 5555(022) 5550 5655(022) 5550 6611(022) 5550 6635(022) 5550 6565(022) 5550 6555(022) 5550 6444(022) 5550 6355(022) 5550 6100hasit.kaji@tcs.comTCS IBEROAMERICA-Air India Building, 11th floor, Nariman PointNew Delhi - 110 001Belen.juri@uy-tcs.com#Flat 3/1/C, Satyam Coop Hsg Society!9B Bechulal Road, Kolkata 700 0463351 556Asst : Seema Verma98115 99566Mr. Narendra Vv.narendra@tcs.com Mr Prabhakar, ArunArun.prabhakar@tcs.com Mr Prasad M Ajeroen.jansen@uk-tcs.com Jeroen JansenComplex, Kolkata 700 091'Grand Kakatia Hotel & Towers 2340 0132&Hotel Comfort Inn Woodbridge 5566 6111'Pearl Regency 2666 6555'Hotel Golkonda 2332 0202&Hotel Green Park 2375 7575"Hotel Amrutha Castle 5563 3888Sarah LyonsBFlat No. 5: 24993551/Flat No. 14 : 24993549/Flat No. 20 : 249935509No. 9, 8th Cross St. Sastri Nagar, Adyar, Chennai 600 020044 249143259No. 5, 8th Cross St. Sastri Nagar, Adyar, Chennai 600 020044 24914561044 244213677No. 1 Jawaharlal Nehro Road, Vadapalani, Chennai 600026044 55505154(518) 894-5065 BRM GE Energy DC 8*421-7677RaviAsrania.ravi@usa-tcs.com(512) 695-7043!Strategic Alliance Manager Oracle3032 Bunker Hill Lane Suite 207Santa Clara95054(408) 200-2777Alliance Manager Alliance HeadBalajiAyyangar!balaji.ayyangar@bankofamerica.com(704) 927-8187(704) 779-5359BRM BofA900 West Trade St Suite 850 CharlotteNC28202(704) 632-8081GRM BofASenthilAyyappans.ayyappan@usa-tcs.com(630) 605-2168(BDM Migration and Reengineering Practice1245 E Diehl Rd Ste 300Engineering	VenkateshBabujayanthi.gopal@uk-tcs.commathai.joseph@tcs.com*54/B, Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar 020 26136207/020 26113308Maheshwari Jhalasudhir.sachdeva@tcs.comGM AdminCol. Adi Iraniadi.irani@tcs.com 91 98112116555982 5185605 (Fax)MUMBAI (Seepz Intersil)tcs_cleveland@usa-tcs.com7Tata Research Development & Design Centre Pune - 411 013"I Habibullah Road, Chennai 600 017Aditya.biswas@tcs.comMr Biswas BiplabBiplab.biswas@tcs.comDebasis.b@tcs.comKushalk.banerjee@tcs.com(022) 5550 8888(022) 5550 8999(022) 5550 9191(022) 5550 9100(022) 5550 8585(022) 5550 8546(022) 5550 9595 91 9822095124arvind.padhye@tcs.comRaja Shree Business Park 8, Tadiwala Road, Pune 411 001Mr Chakraborty, TanmoyTanmoy.chakrabarty@tcs.com91 011 23317705madhuraj.jadhav@tcs.comS Ramadorai	INSURANCE K PadmanabhanTELECOM+Park, 2# Road, Zhijiang Section of HangzhouKOLKATA (Salt Lake)Asst : Rosita FernandesDeepak.kansal@tcs.com91 120 252 2730 91 9891302681IDM (GG-II) Garg, Puneet Puneet.garg@tcs.comJ V PendharkarDELHI3101 W Ohio Street 20th Floor, Indianapolis IN 46204333 S Wabash Ave 12th FLChicago60685(312) 817-1599 RM Chicago773-399-2023Ramesh(ramesh.balasubramanian@bankofamerica.com(704) 683-3519(704) 904-8731BRM Bank of America800 West Trade Street28255Harish KumarBalivadaharish1.balivada@prudential.com(973) 548-4880(732) 322-5627Relationship Mgr PrudentialKrishnaBandarukrishna.bandaru@usa-tcs.com(312) 674-4569BDM Chicago200 S Wacker Drive Suite 308060606(312) 674-4599SourabhBanerjeeb.sourabh@usa-tcs.com(203) 918-1666Business Relationship Manager(357) 674-4599Chinmoyc.banerjee@usa-tcs.com(212) 618-1887(917) 318-7813Dir Banking BPO ServicesDirectorBFSNilanjann.banerjee@usa-tcs.com(954) 734-2784(561) 523-4936BDM Miramar FL3350 SW 148th Avenue Suite 110MiramarFL33027(954) 734-2685 RM Miramar FLJayanta(317) 977-2935(317) 908-0384CRD Pharma & Healthcare6Skandia House, Portland Terrace, Southampton, SO14 7EJ 44 2072458082TCSF1ST Floor Clarendon House, Clarendon Business Park, Nottingham NG5 1AHHOFFICE VILLAGE, 3RD FLOOR, 16 EXCHANGE QUAY, SALFORD, MANCHESTER, M5 3EQMr Jha Raj Kishore Rajk.jha@tcs.com91 124 243 913091 11 2532 372491 98912 60767Mr Jhamb, Jyoti Jyotik.jhamb@tcs.com91 120 246 194391 11 2551 6941 91 9810161716Sandhya.kakkar@tcs.comt.raj@uk-tcs.comTHIRUVANANTHAPURAM86-13501200311 Gautam Shroff0120 2549687 LATIN AMERICATCS Thiruvananthapuram (0471)sriram.krishnam@ps.ge.com65-97877258Sanjay.bhanot@tcs.com91 124 234 2938Kendriya Vihar, Sector 56Gurgaon 122003.Hotel Bristol 0124 235 6030 (The Connaught 011 2336 4225 'Hotel Dumpy's Inn 011 2610 6161+Habitat World 011 2468 2222 $Krishna Residency 0124 2358476/750OM Villa 0124 256 2024 /Taj Mahal 011 2302 6162	/Taj Palace 011 2611 0202 +Uppal's Orchid 011 5151 1515Nilshivanand.kanavi@tcs.comMr Bansal, Pankaj91 120 246152091 11 27316922Mr Bhatla TejpalTej.bhatla@tcs.com91 124 234 7281MUMBAI (022) Dr P R ParekhMs Nasir Luna Mr Pandey C B Mr Rizvi Zafar Mr Tiwari Amitabh TCS Mumbai (022) Mr Ali Abid Dr. Anand Ritu Mr Sanyal BMr Sathe Chaitanya 91 9447016282Mr Somasekharan MKolkata 700 03447/1 Sisir Bagan Road, Behala, :THE PARK 2249 3121/9000,Chetan.mehrotra@ tcs.comShivaji BoseMr. Pednekar D. Pg.rajagopal@tcs.comv.swamy@tcs.comMarita Falgenhauerg.nalini@tcs.com$Plot No. 278, HSIDC, Gurgaon HaryanaGURGAON IIIKavilesh GuptaCEO & Managing Director %GLOBAL OPERATIONS & GLOBAL CONSULTING$BUSINESS SYSTEMS & CYBERNATIC CENTERADVANCED TECHNOLOGY GENTRE"CORPORATE COMMUNICATION (INTERNAL)Harish Menon3Army & Navy Building, 148, M G Road, Mumbai 400 001KPark West-II, Raheja Estate, Kulupwadi Road, Borivli (East), Mumbai 400 066[Raheja Green, Building No. 5, Raheja Estate, Kulupwadi Road, Borivli (East), Mumbai 400 066HMaker Towers E Block, 11th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400 005dVidyasagar Building, 1st Floor, Raheja Township, Near Sai Baba Mandir, Malad (East), Mumbai 400 097\:Nirmal Building , 9th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021hPlot No. 14, Sector 24, Near Apetite Hotel, Opp Sanpada Rly Station, Vashi, Turbhe, Navi Mumbai 400 0705lakshmi.murali@tcs.com Lokabiraman Nn.lokabiraman@tcs.comManoharan Mmano.m@tcs.comMohan G R K NILMuralidharan V	Murugan Rr.murugan@tcs.comNarasimhan Ss.narasimhan@tcs.com98412 80555 Padmanabhan KPrabhakar K N 5550 6777prabhakar.naduvath@tcs.com98413 86602 Radhika Sokhiradhika.sokhi@tcs.com Rajagopalan MRajesh V C 5550 7272vc.rajesh@tcs.com98414 07259Rajini SeshadariRamachandraramachandra.1@tcs.com	Ramani R Rangarajan T Sts.rangarajan@tcs.comRavi Krishnamoorthy 5550 4002Ravi Vishwanathanravi.v @tcs.comReguraman AyyaswamySanthanakrishnan Ss.santhanakrishnan@tcs.comSatish P Varmasayeekrishnan.ganesan@hp.comSeshadrinathan P Kp.seshadrinathan@tcs.comSivaramakrishnan P Kpk.sivaramakrishnan@tcs.comSomasundaram M som.m@tcs.com Subramanian Ee.subramanian@tcs.com98410 69128	Sukanya Ssukanya.s@tcs.comSusheel Vasudevansusheel.v@tcs.comThomas Simonthomas.simon@tcs.comUsha Lakshmananusha. lakshmanan@tcs.comCDS Ltd 85 Richmond Street WM5H 2C9(416) 367-2755 SreenivasGunturisreenivas.gunturi@tcs.com91 80 5502 5193(262) 617 4059GRM GE Healthcare Relationshipk.gopi@usa-tcs.comSatish VarmaCHENNAI (DIGITAL ZONE)G RamanathanCHENNAI (LLOYDS ROAD)&Taj Residency 5566 3939regu.ayyaswamy@tcs.com<� balakrishnan.sridharan@tcs.comr.raghavan@tcs.comsunil.sherlekar@tcs.comN G Subramaniammahesh.mahajan@tcs.comgopal.menon@tcs.comrosita.fernandes@tcs.comrama.venkatraman@tcs.comjayant.pendharkar@tcs.comvrajanna@cn-tcs.comAnantha P Sekarjackie@kr-tcs.comkarthik.mahadevan@uk-tcs.comsudhir.mallick@tcs.com Vinay JainHOTELSusha@tcs-canada.comMEDICAL CONSULTANTS NAME & ADDRESSGirish Waglegirish.wagle@uk-tcs.com0Tata Information Technology (Shanghai) co. Ltd.,arnab.banerji@tcs.comEUROPEgabriel.rozman@usa-tcs.comRakesh Saruprakesh.sarup@uk-tcs.comneil.mcmillan@uk-tcs.comsachin@tcsgermany.de86-13701865865022 55505601 (D)022 55505655 (Fax)Kapil.kocchar@tcs.com91 11 2550 5181Mahesh.mahajan@tcs.com91 11 2335 369191 129 227 6382 91 9811514466Mr. Mahajan Sanjeev 1 818 333 1655 (D)&303 N Glenoaks Blvd Suite 850, BurbankCA 91502URUGUAY GDC (UGDC)033 23578784 (D)Nityan.gulati@tcs.com91 11 2215 4245 91 9810186751Mr. Gupta, Amit Amit.gupta@tcs.comavadhesh.dixit@uk-tcs.comJayanthi GopalEmail: anne.cecily@tcs.com%Head of Worldwide Business ExcellenceBE408-730-5625RukmaniJagasia(732) 491-0001Iselin AdminJainr.jain@usa-tcs.com(408) 200-2968(408) 621-0005 0115 969 0089Dr Sunil Sherlekar080 5660 6434 (D)(919) 678 9863r.gupta@usa-tcs.com(817) 352-0276(408) 718-5857BRM BNSF3010 LBJ Frwy Ste 715Dallas75234(817) 352-6702	RM DallasEvyGwinadminphoenix@usa-tcs.com(602) 682-3500 Phoenix Admin RM PhoenixRaymondHansonr.hanson@usa-tcs.com(603) 577-9016(603) 320-0590PH Life Sciences & Healthcare603-595-8406ErickaHarrish.ericka@usa-tcs.com(214) 379-1682HR Admin Dallas(972) 484-6465NarayanHegden.hegde@usa-tcs.com(248) 362-8282 x103(248) 613-4344)Bus Mgr Engineering & Industrial ServicesSatyanarayan(646) 313-4580m.johnson@usa-tcs.com(317) 472-2853(317) 439-0476Communications Specialist317-842-7195RamJoissomya.satsangi@uk-tcs.compradeep.varghese@uk-tcs.com%Clarks Avadh 262 0131"Sagar International 220 6644' Gemini Continental 221 2155044 22540144 (D)011 2613217486-2150804043 (Fax)BDMINDIA	BANGALOREcv.muralikrishan@ tcs.comTCS Kohinoor Parknishit.marwah@tcs.comMr Baliga PankajMr Dhaky KeyurMr. Bagchi Pradipto Mr Gopal C K 020 7079 6252l.agrawal@usa-tcs.com(646) 313-4598(917) 545-4342$Dir Retail & Consumer Goods Practice10178(212) 867-8652PHRetail, TravelSheenams.agrawal@usa-tcs.com(612) 678-8859d.mitra@usa-tcs.com(612) 839-9249BDM Eden Prairie(952) 831-4109952-935-9854arindam.mitra@usa-tcs.com(214) 379-1687(847) 340-1556 Sabyasachis.mitra@usa-tcs.com(831) 402 0542408-774-0777Mrs. AudreyModypushpa@usa-tcs.comVice President212-744-0170AmeenMohammedm.ameen@usa-tcs.com(714) 200-4353714-979-4118Mohank.mohan@usa-tcs.com(732) 491-0005RajibArjun rajib.arjun@tatainfotech-usa.com(415) 955-2792(408) 685-6023 0207 245 1383 0774 092 4159mark.bretton@uk-tcs.com 01483 303 567 01483 511 124 0798 613 5992111	Matt Bird 01487 832 210 07790 311 525matt.bird@uk-tcs.com112 0207 201 3917 0783 361 0012 Meenakshi Radhakrishnangeetprasad.k@tcs-bts.com Col. Isaac P Mr Parameswaran NMr. B.P.Raobp.rao@tcs-bts.comMr.Satishchandra Dsatishchandra.d@tcs.comMr Subramanian, N G Mr.Jayakrishnan Menon PH: 5660 6477Mr.Chakravarthy Naidu(M) 9243462676Ms.Lokeshwari S	5660 6132	5660 6413 Ms.JyothisreePH: 5660 6015 Mrs.Maria James (d) 5660 7871(M) 9243474266Mr.P.RameshM.9243170024!SJM - Mr.Shekhar Swamy - 56606003"Abhilash - Capt.Manjesh - 56608628&G.R.Tech Park - Mr.Hariharan -55025504'Explorer - Mr.C.H.Chandrahasan-56607393%Innovator - Mr.P.Padmanabhan-56607102Discoverer-Mrs.Meera D-56606509$Think Campus -Mr.Ravi Kumar-51792289$Indiranagar-Capt.Muralidhar-56666102Admin Incharge of Bldgs.115 Monica Chmiel 0207 201 9074accounts.london@uk-tcs.com020 7 235 5437116Morgan Reid 0207 245 1830 01483 570 589 0792 109 9093morgan.reid@uk-tcs.com117	MVS Reddy 0783 467 9153Business Mgr BFS PracticeKavithaPittsburgh AdminKrishnakumark.nagarajan@usa-tcs.com(267) 738-7500Business Mgr - Plant Solutions(215) 665-5771 Nageshwarn.arun@usa-tcs.com(732) 623-7634(732) 331-8790(762) 321-1856GitaNaikg.naik@usa-tcs.com(732) 491-0141Admin for HRBaldevNairb.nair@usa-tcs.com(972) 484-6466(214) 986-4039BDM RFID PracticeNambiarrajesh.nambiar@usa-tcs.com(646) 313-4592(917) 825-8208973-701-1343RupalNanavatin.rupal@usa-tcs.com(847) 286-2617Engagement Mgr3333 Beverly Road B3-306BHoffman Estates60179Nandaarun.nanda@lehman.com(212) 526-8104BRM Lehman Brothers Lehman Brothers 70 Hudson StreetM Nandagopalm.nandagopal@usa-tcs.com(508) 475-0350(617) 320-8968300 Friberg Parkway Suite 200Westborough01581 Nandagopana.nandagopan@usa-tcs.com(408) 203-6675408-260-8062	Nandivadar.nandivada@usa-tcs.com(240) 888-2568BDM sGovernance Practice301-770-4303PreetiNangia"preeti.nangia@tatainfotech-usa.com(215) 246 3471(408) 569 7378 RSD NortheastRoopaeng.sp@usa-tcs.com(248) 362-8282 xt 113Admin Engineering R. Karthikn.karthik@usa-tcs.com(612) 349-5223(612) 325-1930BRM BSI - WWRE612-869-9426	Narayanan-kumaranarayanan.kaleeswaran@bankofamerica.com(704) 927-8101(212) 618-1919(973) 723-3559973-701-0546Iyengari.suresh@usa-tcs.com(404) 394 7593Pramath.Jha@uk-tcs.com145HYDERABAD (Deccan Park)HYDERABAD (Kohinoor Park)HYDERABAD (Auto Plaza)HYDERABAD (Sarojini Devi Road)BANGALORE (Explorer)BANGALORE (ITPL, Innovator)BANGALORE (ITPL, Discoverer)BANGALORE (SJM Towers)BANGALORE (Salarpuria)BANG	  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwýÿÿÿxyz{|}~€ALORE (Think Campus)BANGALORE (Indira Nagar)AHMEDABAD (Ashram Road)AHMEDABAD (Gandhinagar)AHMEDABAD (Baroda)AHMEDABAD (Navjeevan)BANGALORE (Abhilash)Asst : Premila Mathiaspremilla.mathias@tcs.com022 55509100 (fax)022 55509110#Maker Towers, E Block, 11th Floor, 022 24133086(020) 56115656/27123501(020) 27129209 Ritesh Parikhritesh.parikh@tcs-sweden.com46 84543129!KOLKATA (Bengal Intelligent Park)MUMBAI (Borivali - Nortel)MUMBAI (Borivali - GE GDC)MUMBAI (Thane DC - Yantra Park)PUNE (Bhosari) (STP & NON STP)PUNE (Nyati Tiara)0120 246152 (Fax)"PTI Bldg., 5th Floor, Sansad Marg Ravi ShahPUNE (Mangaldas)Mr Dutta ProbalS MahalingamADMINISTRATIONCapt. G George Anita Puthran 022 2352 3122reena.dayal@tcs.comluna.nasir@tcs.comPramath Jha(248) 488-4277(248) 766-7621SENT MSG KAPILHDirector of Banking & Financial Services Global Consulting North AmericaK.Subramaniank.subramanian@tcs.com(317) 655-9241(317) 730-6860	GRM LillyIN 317-859-1370G.g.subramanian@usa-tcs.com(212) 590-9162BRM Wolters KluwerSyamasyama.sundar@axa-financial.com(212) 314-4605(917) 689-0149GRM AXA Financial1290 Avenue of the Americas(212) 314-3104Sunkaras.sunkara@usa-tcs.com(972) 484-8642(469) 371-5700Practice Dir Business StrategyKvk.suresh@usa-tcs.com(904) 954-7852(216) 650-1579GRM Citi Cards Technology14000 Citi Cards Way B371A904-519-9395 Suryanarayanas.vivek@usa-tcs.com(602) 682-3505(602) 821-4019BRM AMEXKiranSusarlas.kiran@usa-tcs.com(858) 651-5551(858) 232-6354(858) 259-4120(913) 906-0764913 901 0337SumanChakrabortyc.suman@usa-tcs.com(310) 468-1954(310) 874-2254BRM Toyota Financial ServicesIrvine92614(949) 752-6036	RM IrvineE. S.Chakravarthyes.Chakravarthy@usa-tcs.com(732) 331-9762((732) 331-9762 732-331-9762 732-331-9762<�… SreenivasaChakravarti"sreenivasa.chakravarti-ext@jci.com(414) 524-4527(616) 510-1137GRM Johnson Control Inc.&Johnson Controls Inc 507 E Michigan St Milwaukee53202RM ClevelandVinamraChandravinamra.chandra@ge.com(262) 317-9371(262) 337-0406BRM GE Healthcare"235 N Executive Dr 1st Fl MS EX496 BrookfieldWl53005(262) 565-6777Pharma & Healthcare(404) 307-1480CRM Practice Manager770-668-1651Haresh(602) 682-3502(602) 321-5430RM/Director602-942 5082ShantanuTripathys.tripathy@usa-tcs.com(317) 472-2837(317) 292-7593BDM Indianapolis317-888-8464R Plant No. 12, Godrej & Boyce Complex, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 0793Electronic Sadan No. 3, MIDC, Bhosari, Pune 411 026cTata Reasearch Development & Design Centre, 54/B, Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar Pune 411 013HGodrej Millenium Condominium, First Floor, 9 Koregaon Road, Pune 411 0017Raja Shree Business Park, 8 Tadiwala Road, Pune 411 001FNyati Tiara, Survey No. 103/A-1/129, Nagar Road, Yerwada, Pune 411 006HTechnopark Campus, Kariyavattom P. O. Thiruvananthapuram 695 581, Kerala91 (080) 5660 7777(080) 2841 052691 (080) 5660 7222(080) 2841011491 (080) 5660 6666(080) 2841213591 (080) 5660 6000(080) 2220751091 (080) 5502 5000(080) 5502 550291 (080) 5179 2000(080) 2852 191091 (080) 5666 6666(080) 5666 6677*BDM - ARCHITECTURE & TECHNOLOGY CONSULTINGBDM - GUILFORDRDs - MARKETING *GCP - ARCHITECTURE & TECHNOLOGY CONSULTANT+Business Development Manager Transportationj.ajay@usa-tcs.com(408) 200-2964keyur.dhaky@tcs.commurahar.kulkarni@tcs.comg.rajagopalan@tcs.comrajesh.mansharamani@tcs.comMr. Ramteerthkar UdayMr. Bhattacharya Syamal K 4Ranjit 2827 0521022 22854379 (D)022 22850147 (D)Regional Manager KOLKATA (SDF)Mr. Rajagopalan GJyoti Srivastava Ravi GopinathBANKINGK Suresh#Layout, Madhapur, Hyderabad 500 081!TCS Deccan Park , Software Units CORPORATE HEADGobinda PalAHMEDABAD (079)BANGALORE (080)LUCKNOW (0522) PUNE (020)Rozalia Nagykrishna.duwuri@dk-tcs.com46204(317) 977-2926CRD317-883-0396NishaBansaln.bansal@usa-tcs.com(317) 977-2934358-969693145 (Fax)behram.sethana @tcs.comp.rufus@tcs.com732-287-0749j.james@usa-tcs.com(301) 529-5049RM-Belgium 32 2821927matthijs.roukens@be-tcs.com 32 2821923vk.srikanth@tcs.com #BDM/BRM-Bekaert/Merck Sharp & Dohmevikrant@be-tcs.com EGate No.7, Building No.E/4,, Apartment No. 7, ASASCO Compound, RiyadhKGate No. 6, Building No.7, Apartment No. 10, Akaria Housing Complex, Riyadh!Via Paolo Bassi, 1 Milano, Italia.Dr Probal K Chatterjee (Clinical Psychologist)	2641 1280 Dr S B BhagatMS 7/101)Plot B-1, Sector 5, Salt Lake ElectronicsDr Jacob Mathew&No. 133 Galleria, Hiranandani Gardens,V Jaya SreeCHENNAI JNRMr Prakash B PSudhanshu.sharma@ tcs.com91 120 500 235191 11 2230 2448 91 9818193377Ruby Varghese (Acco)Gopal Iyer (Only Passport)s.sarangi@usa-tcs.comChinmoy.sarkar@tcs.comgobinda.pal@uk-tcs.com080 8410521 (D)*TCS, 11F, Innovator, ITPL, Whitefield RoadBangalore 560 066MUMBAI (Maker Towers)MUMBAI (Malad)Srinivasan.hariharan@tcs.comanantha.simha@tcs.com nagaraj.ijari@tcs.comMahesh Jambunathank.kesavasamy@tcs.comMr. Mathew P. MEster MartinezMUMBAI (Seepz SDF IV)(022) 55505454(022) 5550 54553 Park Plaza Suite 410b.novonil@usa-tcs.comV Ramanathan044 5550 4482 (D) JAMSHEDPUR"Voltas House, 7th Floor, Main RoadBistupur, Jamshedpur 831 001KOCHIMr Dastoor PercyMr. Dewan Bhushan Dr N K Jain 0522 261 666091 11 2689 8908Mr Bhatia Anuj91 120 2522718Mr Bhan, Vinod Vinod.bhan@tcs.com91 011 2372 152491 11 2261 8659 91 9891006565Mr Bhanot, Sanjay Mr Ramana RajaRajiv Kumarrajiv@nl-tcs.comOffice Address)Nirmal Building, 9th Floor, Nariman PointThilak Iyerthilak.iyer@uk-tcs.comKarthik MahadevanMr Halder Sasti CFO 022 2282 1171tapas.panda@tcs.comrajaramana.macha@tcs.comsunil.rele@tcs.comBarindra.sanyal@tcs.com	Australia91 11 2613 2174manu.kapila@uk-tcs.com011 26122604s.sinha@usa-tcs.comk.padmanabhan@tcs.comrowena.pereira@tcs.comBDM - BTl.srinivasan@uk-tcs.com973 17536333œTCSL Bahrain, P O Box 3210, "Aldoseri Business Centre" (Suite 303), No. 1, Government Avenue, Building No. 1, Road 383, Block 306, Manama Kingdom of Bahrain4TCS MIDDLE EAST (KINGDOM OF BAHRAIN, KUWAIT & QATAR)EMBEDDED SYSTEMS044 28117325 (Fax)Mr Goel, RajatManoj.govel@tcs.com91 11 2272 1293 91 9811568302Mr Gulati, Nityan Shishir KumarPatricia Rocha de MoraisSimone Valois Marketing ManagerChief Operating OfficerSalma Rashadana.almeida@iberia-tcs.comirene.sa@iberia-tcs.comIrene Sa351- 91-782 7712Mr. Suresh Pdinathomas@tcs.com91 79 55712600 (B)91 79 55712601 (Fax)Col.PMV.Nambiar EPABX: (079)-55712600Fax: (079)-55712601VOIP :479-2701Ms Hiral Majmudar EPABX: (079)-55712600 x 2556cell: 9824442842 VOIP:479-2556"Ms Hiral Majmudar - (079)-55712556b.alaguraj@usa-tcs.comravi.v@tcs.comTCS Coimbatore (0422)91 11 2649 3082Mr Bahl, Sanjay Sanjay.bahl@tcs.com91 11 2335 214591 11 2685 0607 91 9891379595Cmde. Mohapatra D K Mr. Parameswaran NMs Mital Monikamonika.mital@tcs.comMr Balakrishnan Gopal91 124 234 2928nm.shah@tcs.comTCS Bangalore (080)Mr Srinivas, Arvind tcs_detroit@usa-tcs.comGlobal SalesDr. Mansharamani Rajesh 044 28115425 (D)044 22350644044 22540149 (Fax)Rajat.goel@tcs.com91 124 500 235091 124 206 4024Uruguay65-98377050Suhrid B Choksisuhrid.choksi@uk-tcs.comvp.gulati@tcs.com91 79 55712600 x 2575 91 9825713573Poonam Rana[TCSL, 603, The Business Centre, PB No. 5866, Khalid Bin Al-Walid Road, Bur Dubai, Dubai UAE9714 3960109Manoj Sahai (Regional Director - Middle East & Africamanoj.sahai@tcs.comBDM - Transportationk.bhatia@tata.ae 97150 5584378TCS MIDDLE EAST (DUBAI)Sriram Krishnamachari BDM - TelecomRelationship Mgr JPMorganChaseVikasManoharv.manohar@usa-tcs.com(408) 200-2944(408) 410-9275!BRM Engineering & Industrial Svcs(408) 200-7778Marappanm.raju@usa-tcs.comBoston AdminShelly	LothridgeIndianapolis AdminShivalyershiva.iyer@usa-tcs.com(412) 327-3297%Business Manager Engineering Services(472) 531-3678Sivaramakrishnan Mahalingamsrk.mahalingam@usa-tcs.com(770) 396-1223 xt 202(678) 428-8515 RSD Southeast770-390-9358NidhiMalhotram.nidhi@usa-tcs.com(212) 618-1991(732) 306-1783BDM NYMallika.mallik@usa-tcs.com(408) 888-9017(Director Venture Capital & Corporate DevShaunManchands.manchand@usa-tcs.com(212) 618-1702(917) 579-7878Dir Telecom BPO Services(212) 202-7779 DipenkumarManiard.maniar@usa-tcs.com(212) 618-1968(917) 743-3863SwapnilRupjisrupji@cisco.com(408) 525 4150(408) 410-8381	BRM CiscoSabhanam(215) 519-2769Sachder.sachde@usa-tcs.com(949) 477-5942(949) 981-4306 BDM Irvine!Sai Tech Park, Velacheri, Chennai9HDFC House, 29/4 & 29/5, Kamaraj Road, Coimbatore 641 018F4th & 5th Floor, PTI Building, 4 Parliament Street, New Delhi 110 001<�17-B, Tivim Industrial Estate, Karaswada, Mapusa, Goa 403526.Near Civil Court, Altinho, Mapusa., Goa 403507FPlot No.447, Phase V, Udyog Vihar, Sector 19, Gurgaon, Haryana 122016?231, HSIDC Industrial Complex, Phase I, Gurgaon, Haryana 122016ÿRj„ÉŠk«Mc•Í›oÚ¡|š­	!¶ŸнNxÆÒ/͉Óf‘Ûë“âíÑçÜî fô¦ûLI‰¿åî 	>d}£ +ã(ðô048A‡>”ÅE®KLP5pVY_íf²åpª xåÉ焬6âQ“ý s˜n¢ά\·§€¾èÄvjÍÔ3ӝ ìØV<ߦ–å vë¼àð&ŽöÔGþdˆñà`#„n)rÝ/á	‘5•‡;‹ÚAÞhGINâ»Tœe[FéaʱgqpÌ ºvz%å,†ì”0—žg£G©Á‹¯	¸ûR¾Ì€ÆúÚÌ4SÒ­s×Í<Ý–räÌOð…	döšËü؈š/TfÖ#èí0Û	ˆ6v(<•BƒÛG¥—NaŸWi¡^k­dw:kà»qa ¯wU®}T®…TWŒÝØ’^´™:Y ß…¦—­l´Õ»»$aÄÊh˶UÑ£	ÞÖ,ÝVäOµéçªñÜ	 ù<Š¼ccJ FÍÉÀ˜(~t°&”20=.HS¤]Æh’sŽ ŠÚ“ÞžªȵÁNË–ÐÞÕ&Ûnà¶åþêFðŽõÖúf® ö>†ÎV! dü©ñÒMbP?_*+‚€%hÁƒ„&ö(\Âõà?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oPXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"P,,à?à?U}¶ }’s}¶;}¶>}I:}$ }Û }¶ }$ (h@ h@h@h@h@h@h@h@W@	h@ h@h@h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@¾#<4ý bý $¼ý =½ý 5Æý Ǿ«­¬®ý —6ý Æý r–ý ÝÐ bü/Bý ‚jý €Äý ƒÒý ÞÓ<h°à/Bý 9ký €Êý r¡ý ߢý hý ‚lý €Ëý rÑý –¬HÝoBý ‚mý 2`'ý 3Çý 4Ïý 5—6ÐΨLBý 5ný €Åý rÔý zý iý 9oý €Éý rÕý ˜ =p°à/Bý 9pý €Èý rÎý (x°à/Bý 9ˆ¾€‚ý (¾ 6¾ 6ý s‘(ý ˜ý !à!ý 6¶ý rÌý ˆý s—ý ™ý !˜ý 6·ý rÍý s2ý šý !3ý 6¸ý rÎý sUý ›ý !ï"ý 6¹ý rÏý sð"ý %œý !ñ"ý 7º!ý s4ý %ý !­&ý 7»!ý s=ý žý !*(ý 6¼ý rÐý s®&ý Ÿý )ý 6½ý rÑý s4ý ý !5ý 6¾ý r[ý sÞ!ý ¡ý !ß!ý 6¿ý r\ý s±$ý ¢ý )²$ý 6Àý r]ý sÛ!ý £ý !Ü!ý 6Árý s³$ý ¤ý )´$ý 6Ârý s¯&ý ¥ý !wý 6Ãrý sµ$ý ¦ý !Ý!ý 6Äý r^ý s°&ý §ý !±&ý 6Åý r_ý sÎ	ý ¨ý !ú"ý 7Æý r`×DH lF"JJFJXFJJTFFFBBFFFFFBBBFF h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<�h@=h@>h@?h@ý sò"ý ©ý !½ 6@u VB rý !s¾ý !ªý !!¿ý !6ˆý ! aý "só"ý "«ý "!ô"ý "6Çý #s²&ý #¬ý #!³&#68JyVBý # bý $s`$ý $­ý $!)($6ý $rcý %sÀý %®ý %!ö%ý %6Èý %rdý &sc$ý &¯ý &!õ"&6~ &rfu¥ý 'sö"ý '°ý '!ü"ý '6É'rý (sd$ý (±ý (!û"(6•~VB(rý )s´&ý )²ý )!÷"ý )6ˆý )reý *sø"ý *³ý *!ù"ý *6Ê*rý +s™ý +´ý +!šý +6Ëý +rfý ,sd#ý ,µý ,)e#,7ý , g¾-6r¾.?6rý / f#¾/ 6¾0 6ý 1sg#ý 1qý 1 h#16ý 1rr¾2 6rý 3i#¾3r‚¾4€r‚ý 5q=~ 5h©; ý 5ø>5bUJBý 5=|%ý 6q?~ 6h¾¸; ý 6O™ý 6|%~ 6=ª¦ðý 7q@~ 7h†®; ý 7ùA7bPzJB~ 7=öKTý 8qB~ 8hÊÇ; ý 8úC8bèÁTBý 8ÿ|%ý 9qD~ 9hRº; ý 9O[9bˆŸTB~ 9=[Ôý :qE~ :hr¸; ý :OF:bhð™TB~ :=ÊI>ý ;qG~ ;hêÇ; ý ;úH;bàJB~ ;ÿf«ý <�qI~ <�hÊ£; ý <�OJ<�bàHJBý <�=|%ý =qK~ =¢Ì_ý =6 =hò’TB~ =ÿædåý >qL~ >hª¸; ý >ùM>b *”TB~ >=ÞIXý ?qN~ ?h~¸; ý ?OO?b ¢ÁTB~ ?=ŽóÍ×Dô	lFF8JBFBBFFBFBB JFJJJJJJJJ@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@ý @þP~ @BÔ; ý @û®ý @	|%~ @r-Tý Aq¯~ Ahþš; ý AO°Ab H”TB~ A=fæMý Bq±~ BhŠ¹; ý BO²BbŠTB~ B=R?áý Cþ³~ ChîÇ; ý Cú´Cbþ•TB~ C=F§ý Dqµ~ Dhv¹; ý DOî Db8þ•TB~ D=Œõý Eq¶~ Eh›; ý EO·Eb¸OæTB~ E=>°Ôý Fq¸ý Fh¹ý Fû\ý Fbº~ F=–ìÁý Gq»~ Ghr¹; ý GO,	Gbh—TB~ G=F2¶ý Hq¼~ Hhöš; ý Hù^Hbèò®TB~ H=ŒÞý Iq½~ Ih.¹; ý IO«%IbˆEæTB~ I=j²Õý Jþ¬%~ JhRÇ; ý Jú­%Jb¨JJB~ J=FZý Kq®%~ KB‡?ý Kû¯%K	` ¿TB~ K@ý Lq°%~ LhÙ; ý Lü°ý L ±%~ L6óý Mq²%~ Mh>¹; ý MO Mb ê–TB~ M=áÉý Nq³%~ NhŸ; ý Nù´%Nbð·“TB~ N=Ž¢ ý Oqµ%~ Ohîì; ý Où¶%ý Ob·%ý O=|%ý Pq¸%~ Phʸ; ý PO[(ý P|%~ P=Ò,Tý Qq¹%ý Qhº%ý Qù»%ý Qb¼%ý Q=|%ý Rqµ~ Rh*©; ý Rý ý Rb•~ R=h1 ý Sq½%~ S"Ù; ý Sü¾%SHzJB~ S’$Tý Tq¿%~ ThÙ; ý Tüãý T í!~ TžÛËý UqÀ%ý UhÁ%ý UûÂ%ý UbÃ%~ U=N¥ ý VqÄ%~ Vhvª; ý VOêVbHߏTB~ V=ÎÍÕý WqÅ%~ Whj¹; ý WOÆ%WbˆáG—B~ W=Æ.Õý XqÇ%~ Xhþ¹; ý XOëXb¸A•TB~ X=fdÍý YqÈ%~ Yh¦¹; ý YOÉ%Yb˜DŽTB~ Y=ÂHZý ZqÊ%ý ZhË%ý ZO*!ZbæTB~ Z=và¸ý [qS'~ [hJ¸; ý [Oá[bД’TB~ [=^²õý \qÌ%~ \húš; ý \OÍ%\b(j‘TB~ \=‚ßÒý ]qÎ%~ ]Ó; ý ]ûó%]	ïŽTB~ ]¢¼ ý ^þÏ%~ ^h‚Ç; ý ^úÐ%^b(0ÕTBý ^ÿ±%ý _þÑ%~ _hòÇ; ý _úã!_b´‘TB~ _=¶±É×DœlFJJJJJFJJJJJFJJFFFFJFFJJJJJJJJJ`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@ý `qÙ~ `hf»; ý `øÒ%`b0ÜÕTB~ `=vá]ý aqÓ%~ ahŸ; ý aOÔ%abà TB~ a=~ÊÌý bqÕ%~ b¶Dý bûÖ%b	à—TB~ bÊbªý cq×%~ chÇ; ý cúØ%cbð³‘TBý c=|%ý dqÙ%~ dhÈ; ý dúÚ%db°€–TBý d=|%ý eqÓ~ eÞ¨; ý eûýý e	Û%ý e|%ý fqÜ%~ fh È; ý fúÝ%fbx­ÃTB~ f=zÑý gqÞ%~ gh:Ÿ; ý gOß%gbÀ9¿TB~ g=ž´ ý hqà%~ hhz¸; ý hOá%hb˜/TB~ h=.ºŒý iqâ%~ ihúÏ; ý iúã%ibȬ¿TB~ iÿ®1ïý jqÚý jhÛý jûý jbÜ~ j=Z¤Ôý kqÝ~ khÇ; ý kúÞk yvTB~ k=..îý lqß~ lhÒ¸; ý lOàlbÈ{CTB~ l=^zÑý mqá~ mhnä; ý mûâmbÉÌTB~ m=F„mnn7ý o ‚(ý ooý o7¾p 7ý qsý qsý q%q6@½JBý qrˆý rsý rtý r=r6È>"UB~ rržQ¾s 7ý t ¾t 7¾u 7ý vsMý v™ý v-Nv7`hŠlBý wsOý wžý w-Pý w6Qwrý xsý xžý x-Pý x6Rý xr¶	ý ySý yTý y.Uý yÚVý yWý zsXý z¡ý z? ý z6·	ý zrYý {sZý {[ý {,\ý {6]ý {r^ý |s_ý |`ý |?ý |6ý |r ý }s÷ý }ý }?œý }6Ÿý }ržý ~aý ~bý ~œý ~ÚŸý ~cý sdý e?ý 7fr×DT lJJJJJFJJJJFJJJ4JJ<�BFFFFFFF€h@h@‚h@ƒh@„h@…h@†h@‡h@ˆh@‰h@Šh@‹h@Œh@h@Žh@h@h@‘h@’h@“h@”h@•h@–h@—h@˜h@™h@šh@›h@œh@h@žh@Ÿh@ý €s`ý €ý €?ý €6€rý sý ý ?ý 6rý ‚saý ‚ý ‚?ý ‚6‚rý ƒgý ƒhƒý ƒÚiƒý „sä	ý „æ	ý „?å	ý „6è	ý „rç	ý …sé	ý …jý …?ÿý …6ý … ý †sa$ý †ký †?b$ý †6lý †rëý ‡sìý ‡¹ ý ‡?í‡6ý ‡rƒ(ý ˆs„(ý ˆ†(ý ˆ?…(ý ˆ6ˆ(ý ˆr‡(ý ‰¿ý ‰mý ‰.ný ‰Úoý ‰pý Šs~%ý Š%¾ Š?6ý Šr€%ý ‹s%ý ‹ƒ%ý ‹?‚%ý ‹6¡ ý ‹r ý Œs?(ý Œ@(¾Œ?6rý ~%ý qý .rÚý sý Ž%ý Žtý Ž‚%ý ŽÚ¡ ý Ž ý ¢ ý uý  ý Úvý >(ý sA(ý C(ý ?B(ý 6E(ý rD(ý ‘sF(ý ‘p%ý ‘?o%‘6ý ‘r<ý ’dý ’wý ’ö¾ ’)*ý “s%ý “%ý “? %ý “6,ý “r+ý ”#&ý ”xý ”$&ý ”Ú	ý ”W(ý •yý •zý •.{ý •)|•*ý –}ý –~ý –.ý –€–*ý —ý —‚ý —ý —Úý —ý ˜ƒý ˜„ý ˜…ý ˜Ú†˜ý ™sbý ™‡ý ™?uý ™6þý ™ cý šˆý š‰ý š.Šý š)‹š*ý ›öý ›Œý ›÷›)ý ›øý œWý œý œùœ)ý œúý ý ¦ý ¥ý Ú¨ý §ý ž©ý žŽý žªý ž)ý ž¬ý Ÿsý Ÿ2¾ Ÿ?6×D¶ lBBB>FFFBFF8F,BFFFB8FFBBFBFBBBFF h@¡h@¢h@£h@¤h@¥h@¦h@§h@¨h@©h@ªh@«h@¬h@­h@®h@¯h@°h@±h@²h@³h@´h@µh@¶h@·h@¸h@¹h@ºh@»h@¼h@½h@¾h@¿h@ý s-ý *ý ?) 7ý r+ý ¡¢!ý ¡‘ý ¡*¡)ý ¡+ý ¢s’ý ¢“ý ¢?”¢7ý ¢r•ý £s,ý £ô¾ £?7ý ¤s ý ¤õý ¤? ¾ ¤6rý ¥§ý ¥–ý ¥—ý ¥)˜ý ¥Á"ý ¦sdý ¦wý ¦?ö¦7ý §s÷ý §ùý §@øý §6ûý §rúý ¨s†!ý ¨ý ¨?‡!ý ¨6¨rý ©sd(ý ©™(ý ©?˜(ý ©6$ý ©rš(ý ªs$ý ª™ý ª?e(ý ª6g(ý ªrf(ý «sh(ý «šý «? &ý «6"&ý «r!&ý ¬s ý ¬ý ¬?ý ¬6 ý ¬rý ­›ý ­œ­ý ­)­*ý ®sžý ®Ÿý ®? ý ®7¡ý ® A$ý ¯sUý ¯eý ¯?¢¯7ý °sý °ý °?ý °6ý °rý ±sý ±%ý ±?%ý ±6%ý ²£ý ²²ý ²¤²ý ³s%ý ³´#ý ³?%ý ³6¶#ý ³rµ#ý ´sTý ´¸#ý ´?·#´7ý µÇ ý µ¥ý µPý µ)¦ý µQý ¶§ý ¶¨ý ¶.©ý ¶)ª¶ý ·s¡ý ·É	ý ·?È	·7ý ·rÊ	ý ¸8ý ¸«ý ¸.>ý ¸Ú¬¸ý ¹sË	ý ¹Í	ý ¹?Ì	¹7ý ¹rf$ý º“ý º­ý ºì	ý º)®ý ºí	ý »wý »¯ý »î	ý »Ú¸ý »·ý ¼°ý ¼±ý ¼.²ý ¼Ú³¼ý ½sg$ý ½Òý ½?h$½7ý ½rÓý ¾s´ý ¾Ñý ¾Ðý ¾Î"¾rý ¿s[%ý ¿]%ý ¿?\%ý ¿6_%ý ¿r^%×D– lBBB*8F4FBFFFF>F4F8>F4FBBBBFFBBBÀh@Áh@Âh@Ãh@Äh@Åh@Æh@Çh@Èh@Éh@Êh@Ëh@Ìh@Íh@Îh@Ïh@Ðh@ Ñh@ Òh@Óh@Ôh@Õh@Öh@×h@Øh@Ùh@Úh@Ûh@Üh@Ýh@Þh@ßh@ý Às`%ý Àb%ý À?a%ý À6d%ý Àrc%ý Ásïý Áµý Á?e%Á7ý Âsý ¶ ý Â?µ Â7ý Âr· ý Ãdý öý Ñý ÃÚ+	ý Ã’ý Äs‹ý Äìý Ä?&Ä7ý Är&ý ÅsF(ý Å/·ý Åo%Å5 •NFBý År¸ý Æs	ý Æ=ý Æ?T ý Æ6>ý Ær?ý Çs¹ý Çý Ç?ý Ç6ºý Çr<ý ÈsŒý È&ý È?&ý È6&ý Èr&ý És	ý É=ý É?T ý É6>ý Ér?ý Ês»ý ÊÆ"ý Ê?¼Ê7ý Ës½ý Ëèý Ë?çý Ë7¾ý ÌsË	ý Ì¿ý Ì?Ì	Ì7ý Ìrf$ý ÍsŒý Í&ý Í?&ý Í6&ý Ír&ý Îs&ý Σý Î?ìÎ7ý Îr¤ý ÏsÀý Ï/Áý Ï%ÂÏ5ÈhŠlBý Ï Ãý ÐsÄý ÐÅý Ð?ˆÐ7ý ÑsÆý ÑÇÑ,ý Ñ+Èý Òs©ý Ò«ý Ò?ªÒ7ý Òr¬ý ÓsVý Ó®ý Ó?­Ó7ý ÔsÉý ÔÊý Ô,Ëý Ô6ÌÔrý ÕsH ý ÕÍý Õ?(ý Õ7Îý Õr)ý Ös¢!ý ÖÏý Ö?*Ö7¨MFBý Ör+ý ×sïý ×Ðý ×?A$×7ý ØsÑý ØÒý Ø,ÓØ7ý Ùs. ý ÙŽ(ý ÙöÙ5pËÝ(BÙrý ÚsÔý ÚÕ¾ Ú?7ý ÛsÖý Ûìý Û?×ý Û7Øý Üs£!ý ÜÙý Ü?¿"ý Ü7Úý ÜrÀ"ý Ýsìý ÝÛý Ý?Â"ý Ý6Ä"ý ÝrÃ"ý ÞsÜý ÞÆ"¾ Þ?7ý ßsÝý ßèý ß,¯ß7×DP lF4BFBJFFFF48BFBJ44B4BFJ44F*8FF*àh@áh@âh@ãh@äh@åh@æh@çh@èh@éh@êh@ëh@ìh@íh@îh@ïh@ðh@ñh@òh@óh@ôh@õh@öh@÷h@øh@ùh@úh@ûh@üh@ýh@þh@ÿh@ý às¨ý àêý à?éà7ý ásÞý áRý á?ßý á6àárý âsáý âý ââ ý ârâý ãsíý ãïý ã?îý ã6ñý ãrðý äsîý äóý ä?òý ä6õý ärôý å0ãý å1äý å,åå1ÊÝ(Bårý æ€æý æ;çý æ,èæé8‘}FBý æréý ç€êý ç;¤ý ç,¥çé àvBçrý 耦ý è1§ý è,¨èéH-FBèrý 逩ý é;ªý é,«ééøñ¬lBérý ês. ý êŽ(ý ê?öê7ý êrBý ës¬ý ë­ý ë?Cý ë6Ôý ërÓý ìsÕý ììý ì?”%ì7ý ísïý íµ!ý í?ˆí7ý îs¶!ý î¸!ý î?·!î7ý ïs®ý ï¯ý ï?°ý ï6±ý ïr²ý ðs/ ý ðº!ý ð?¹!ý ð6çý ðr»!ý ñs÷ý ñ¶ ý ñ@øý ñ6ûý ñrúý òs ý ò³ý ò? ¾ ò6rý ós0 ý ó´ý ó?èý ó6N$ý órM$ý ôsµý ô¶ý ô,·ý ô7¸ôrý õsÄ ý õ“ý õ?’ý õ6•ý õr”ý ösà ý ö¸ ý ö?–ý ö6˜ý ör—ý ÷sÅ ý ÷¹ý ÷?™ý ÷6›ý ÷ršý øsÆ ý øNý ø?Mø7ý ørOý ùsÇ ý ù¥ý ù?Pý ù7¦ý ùrQý ús<ý ú(ý ú?(ý ú6(ý úr(ý ûs6ý ûºý û?ý û6õ$ý ûrèý üs8ý üL$ý ü?>ý ü6@ý ür?ý ýs:ý ý»ý ý?'ý ý6ƒý ýr„ý þs;ý þ¼ý þ?3	ý þ6(ý þr)ý ÿs9ý ÿBý ÿ?Aý ÿ6Dý ÿrC×DÚ l4BBFFFJFFFBF444FFF8FBFFFBFFFFFFh@h@h@h@h@h@h@h@h@	h@ h@h@h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@ý s7ý ý ?Eý 6 ý rý sý ½ý ?!ý 6#ý r"ý sý %ý ?$7ý rJ ý s‘ý L ý ?K ý 6N ý rM ý s“ý ­ý ?ì	ý 7®ý rí ý swý ¶ý ?î	ý 6¸ý r·ý sxý ý ?ý 6ý rý scý 	ý ?7ý sdý ¾ý ?‘ý 6+	ý r’ý s’ý ÿý ?ý	7ý r¾ €7‚¾€7‚ý e¾‚ý 4	¾ r‚¾€r‚ý ž ý uý Ÿ r``èWB~ ‚¢iB ý  ý vý ¡ r`~Î`Bý ‚ˆý ¢ ý wý £ rhÕXB~ ‚®·= ý ¤ ý xý ¥ rðŸ‡B~ ‚j÷©ý ¦ ý yý § lˆ„ù8B~ ‚V% ý ¨ ý zý © r„ù8Bý 0òý ª ý {ý årÐo¯•B~ 9þêvý €« ý |ý ¬ r(çGXB~ 9þ›W ý ­ ý }ý ® r}‚XB~ 92pý ¯ ý ~ý ° r¨‚ù8B~ 9 ~ý ± ý ý ær±ôWB~ 9F˝ý ² ý €ý ³ ý ôý ?óý ´ ý ý µ rØjXB~ 9ÚL‡ý ¶ ý ‚ý · rȃù8B~ 9buY ý ¸ ý ƒý ¹ rð‚ù8B~ 9þºŽý º ý „ý B#r°„ù8B~ 9 È•ý » ý …ý ¼ r0„ù8Bý 9ˆ×D„ lFFBFFFF4FB JJJJJJJJJJJFJJJJ h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ý ½ ý †ý ¾ r؃ù8B~ 9r]tý !¿ ý !‡ý !Ÿ(!rP½íWB~ !9 ×R ý "ý "ˆý "m&"rÐüWB~ "92̨ý #ý #‰ý #Ê #HïWB~ #9zo¦ý $u ý $èý $v $À„ù8B~ $9jðB ý %w ý %éý %f%rP?æWB~ %9 yý &x ý &êý &y &rióWB~ &9Ö—Úý 'z ý 'ëý 'õ'r „ù8B~ '‚Êcý ({ ý (ìý (| (r¨óWB~ (‚jÀ‚ý )} ý )íý )~ ý )rˆ~ )‚¦òý * ý *îý *€ *r¸~B~ *‚¦lý + ý +ïý +$+€ìóWB~ +9MŠAý ,€ý ,ðý ,ó	,rˆŸ‡Bý ,9ˆý -ý -ñý -‚-rÈ„ù8B~ -9Êžý .ƒý .òý .„.rp`•Bý .9ˆý /…ý /óý /†ý /rˆý /9ˆý 0€‡ý 0ôý 0¹0rXƒù8B~ 09Úº®ý 1ˆý 1õý 1‰1ü=XBý 19ˆý 2bý 2öý 2x2r°‚ù8B~ 29Š×0 ý 3cý 3÷ý 3y3rHƒù8B~ 39†”ý 4w ý 4éý 4f4rP?æWB~ 49 yý 5dý 5øý 5eý 5ˆý 59ˆý 6fý 6ùý 6g6˜:žXB~ 69ªÚ{ý 7hý 7úý 7i7rHýþhB~ 79~¡8 ý 8jý 8ûý 8k8rðOÒXBý 89ˆý 9lý 9üý 9	$9rЀ	XBý 9‚ˆý :mý :ýý :n:r€œXB~ :‚¸ý ;€oý ;þý ;p;„ù8Bý ;‚ˆý <qý <ÿý <r<@„ù8B~ <‚ŽN»ý =sý =	ý = $=r˜˜êWB~ =9rß? ý >€tý >	ý >u>r¨õOXB~ >9ÞÞO ý ?vý ?	ý ?w?rè“çWBý ?9ˆ×D´lJJJJJJJJJFJJJJJFJJJJJFJJJJJJJJJ@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@ý @xý @	ý @3@r¸„ù8B~ @‚z±& ý Ayý A	ý AzArPá9B~ A‚"¾ý B{ý Biý BZ$Brxƒù8Bý B‚ˆ¾Cr‚¾Dr‚ý E|¾Er‚ý F}ý F	ý FàF |&XB~ Fj$S ý G~ý G	ý G$GØÕXB~ G&›–ý Hý H	ý H€HxN0XB~ Hý Iý I	ý I‚IøºfXB~ IÆh£ý Jƒý J	 ý J3J˜1Å•Bý Jÿöý K4ý K ý K5Kèƒù8B~ Kê–‰ý L6ý L	ý L$L°9B~ LúC ý M7ý M	ý M8M¨„ù8B~ MŠé) ¾N€r9ý On&¾Or9ý P9ý P ý P:PrX„ù8B~ P9ε& ý Q;ý Q	ý Q<QrèbVXB~ Q9ʁG ý R=ý R	ý R>RЄù8B~ R9¾¥# ý S?ý S	ý S@SrЛˆ`Bý S9ˆý TAý T	ý TBTr˜„ù8B~ T9 l¼ý UCý U	ý UDUrÈ|êWB~ U9Žöœ¾Vr9ý WE¾Wr9¾Xr9ý YF~ YFF ý YGYÀÂû8B~ Yê˨ý ZH~ ZF ý ZIZêû8Bý Zˆý [J~ [öF ý [K[X¶û8B~ [Zùšý \L~ \–F ý \M\@Âû8B~ \ên= ý ]N~ ]úîE ý ]O]0Äû8Bý ]ˆý ^P~ ^á> ý ^Q^àÉû8B~ ^柮ý _R~ _nF ý _S_Ûû8Bý _ˆ×D4 lJJJ JJJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJ`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@¾`9ý a 	¾a 7¾b 7ý cê	ý c	ý các7ý c6÷ý d’ý d	ý d“¾ d76ý eƒ~ e¦Ë“ý e„e7ý eøý f5	~ f˜–BAý f 6	¾ f7ý gë	ý g	ý gˆ¾ g76ý h‰ý h	ý hŠh7ý hùý i‹ý i“ý iŒi7ý iúý j=#ý j”ý j&j7ý jûkk7ý l >#ý l•¾ l7ý msO~ m.!øý m!KméØŠ~nB~ m *LPý nsÏ ý n–ý nš%n7ý n6ü¾o 7ý p ?#pp7qq7ý rs@#~ ræ~¥7ý rsA#r7ý rýý ssã'~ s>š|ý ssAs6‹VOBý sþý tsÕ~ t¢Š|ý tsü$t6 TOBt6ý usô ~ ub”ý u §ý u73ý u6ÿý vsý$ý v—ý vsþ$¾ v76ý wsSý w˜ý wsÿ$w6èÁnOBý w ý xs,ý x™ý xs%x7ý x ý ysT~ yrý ysUy7ý y ý zs-~ zj"”ý zsz7ý z ý {sï ý {šý {s{6æWOBý { ý |s~ |Fš|ý |sž|7ý | ý }sð ý }›ý }sŸ}6ê´1Bý } ý ~sU'ý ~œý ~s ~7ý ~ ý sñ ý ý s$6(ê´1Bý ×Dˆ lB8B88BBB*JB"BJFF8JBBBJBJB€h@h@‚h@ƒh@„h@…h@†h@‡h@ˆh@‰h@Šh@‹h@Œh@h@Žh@h@h@‘h@’h@“h@”h@•h@–h@—h@˜h@™h@šh@›h@œh@h@žh@Ÿh@ý €sò ý €žý €s$€7(?ZOBý € 	 ý sO(~ î”ý sS7ý  ý ‚só ý ‚Ÿý ‚s-‚70ê´1Bý ‚ dý ƒs“!ý ƒ ý ƒs.ƒ6˜PfOBý ƒeý „s”!ý „¡ý „s/„6àÁnOB„6ý …s•!ý …¢ý …s0…6@ê´1B~ …¦`âý †s˜!~ †f”ý †sx"†6à"tOBý †fý ‡s—!ý ‡£ý ‡s‡7èê´1Bý ‡ gý ˆs™!~ ˆý ˆs”"ˆ7àãùOBý ˆ hý ‰s›!~ ‰zŒý ‰s•"‰6°*{OBý ‰ iý Šs˜~ ŠÚeý Šs!(Š7ý Š jý ‹s•ý ‹¤ý ‹s~!‹7èîOBý ‹ ¶ý Œs«~ Œf”ý Œsý Œ7§Œ6ý s€~ Š"”ý s7˜ÉrOBý  ·ý Žsš!~ Ž–”ý Žs‚Ž7ØÝ2Bý Ž ¸ý s”~ Nš|ý s?$ý 6¨ý ¹ý s–ý ¥ý s„ý 6©ý  ºý ‘s—ý ‘¦ý ‘s…‘6OvOBý ‘6»ý ’sü~ ’qƉý ’b~’b8%SOB~ ’6.ÐÊý “s ~ “>rŒý “"!“7XÁnOB~ “6Vä¾”¹º7ý • U¾•q#7¾– 7ý —sÌ~ —Ê•ˆý —% &—7pJÙ3Bý —¼ý ˜sVý ˜ªý ˜s['˜7¸k›SB˜6ý ™s-ý ™«ý ™!.™6ÀŒœSB™6ý šs/~ š&‘ˆý š,0¾ š6ý ›s‹(ý ›¬ý ›,Œ(›60Xv‰B›ý œs†%ý œ­ý œ,\'œ7ý œ½ý s‡%ý ®ý sX7ý ¾ý žsˆ%ý ž¯ý žsDž7f¢SBý ž¿ý Ÿs‘!ý Ÿ°ý Ÿ,ê¾ Ÿ7×D¼ lJBJJFJJJJJBJBJJFFJJJJFF8FBBJ h@¡h@¢h@£h@¤h@¥h@¦h@§h@¨h@©h@ªh@«h@¬h@­h@®h@¯h@°h@±h@²h@³h@´h@µh@¶h@·h@¸h@¹h@ºh@»h@¼h@½h@¾h@¿h@ý s‰%ý ±ý sE 7ý À¾¡ 7ý ¢ Š%¢¢7££7ý ¤s‹%ý ¤²ý ¤™ ¤x‹¼JBý ¤Áý ¥sŒ%ý ¥³ý ¥¥6€´­JB¥C¿(Nƒ±¤@ý ¦sÔ~ ¦âüsý ¦$S¦7ý ¦6Âý §sr"ý §´ý §%P§6¸øÉJBý §Ãý ¨sp&ý ¨µý ¨s¨6Àõ¼JBý ¨Äý ©s(ý ©q¶ý ©b‚©h§JB~ ©bz÷Àý ªs $ý ª·ý ªsª7¯ÈJBý ªÅý «s$ý «¸ý «$.«6 ª.Bý «Æý ¬s$ý ¬¹ý ¬s( ¬6À:.Bý ¬Çý ­s$ý ­3ý ­› ­6¸ ½JBý ­Èý ®sF®?í~£ìþ®µ@ý ®ëý ®6ñ~ ®‘¹ý ¯sTý ¯ºý ¯$’!¯7î”JB~ ¯úÍk ý °sïý °»ý °sð	°68Ù”JB~ ° ¶€ý ±sr&ý ±¼ý ±,Š#±6æ“JB±ý ²sý ²7	ý ²‚²7§JBý ²Éý ³s$ý ³4ý ³%.³6ØάJBý ³6Êý ´s$ý ´½ý ´sð´6P¼’JBý ´Ëý µsý µ¾ý µ$µ6Ð)ŒJBµý ¶s:(ý ¶¿ý ¶s$¶7ý ¶Ìý ·s;(ý ·²ý ·:±ý ·6¯ý ·°ý ¸sq&ý ¸Àý ¸$Þ'¸7~ ¸vðËý ¹sñ	ý ¹Áý ¹s0¹7 †•JBý ¹Íý ºsò	ºý ºs1º6Xª.Bý ºÎý »s®!ý »Âý »£»7ý »Ïý ¼sý ¼Ãý ¼Ò ¼6PË´JBý ¼Ðý ½ss&ý ½Äý ½s#½6p)¶JBý ½Ñý ¾<âý ¾@ý ¾s€¾6XË´JBý ¾Òý ¿<ãý ¿@ý ¿s¿7ý ¿Ó×Dì lB"JNBJJJJJJJJJJFJJJFBFBJFBJJJÀh@Áh@Âh@Ãh@Äh@Åh@Æh@Çh@Èh@Éh@Êh@Ëh@Ìh@Íh@Îh@Ïh@Ðh@Ñh@Òh@Óh@Ôh@Õh@Öh@×h@Øh@Ùh@Úh@Ûh@Üh@Ýh@Þh@ßh@ý Àsäý ÀÅý ÀsÒÀ€o²JBý ÀÔý Ásåý ÁÆý Ás((Á7ý ÁÕý Âsý ÂÇý ÂsÂÂ7ý ÂÖý Ãs£ý ÃÈý ÃsvÃ7ØŒ×JBý Ã×ý Äsý ÄÉý Äs$Ä7ˆgíJB~ Ä®Úý Ås‚ý ÅÊý ÅvÅ6ØŒ×JBý Å6×ý Æs}ý ÆËý Æ$Æ6ˆñ.B~ ÆŠÖõý Çs~ý ÇÌý Ç$ß'Ç7ø¸JBÇ`½IŸkBý ÈsîÈý Ès2È6ý ÈØý Ésý ÉÍý Ésþ É76ý Êsßý ÊÎý Ês}%Ê7h JB~ Ê6~ëý Ësý ËÏý Ë3Ë7~ Ër9pý Ìsý ÌÐý ÌsÌ6À(ÈJBý ÌÙý Ísý ÍÑý Í Ç	Í6˜ò®JB~ Í¢–Fý Îs6#ý ÎÒý Îsø	Î6p(ÈJBý ÎÚý Ïs€ý Ï…ý ϝ!Ï6Ð|ÍJB~ Ï6ʼ›ý Ðs”(ý ÐÓý Ð&á'Ð7ý ÐÛý Ñs4ý ÑÔý Ñ'o&Ñ6`R—JBÑý Òsˆý ÒÕý Ò%;Ò6Hó.B~ ÒJ6 ý Ósæ ý ÓÖý ÓsIÓ7~ Ój"ý Ôsç ý Ô×ý ÔsJÔ7xò´JBý ÔÜý Õsè ý ÕØý ÕsKÕ6€³°JBý ÕÝý Ösé ý ÖÙý Ösù%Ö68nÔJBý ÖÞý ×si~ ×rì‚ ý ×sj×60ŒJBý ×ßý Øsê ý ØÚý Øs5Ø7ý Øàý ÙsR$Ùý Ùs6Ù6h(ÈJBý Ùáý ÚsS$ý ÚÛý Ús7Ú6说JBý Úâý Ûs‰(ý ÛÜý Ûs8Û6 ›¼JBý Ûãý ÜsÏ"ý ÜÝý ÜsgÜ6¸~ÔJBý Üäý Ýs#ý ÝÞý ÝshÝ8 —JBý Ýåý Þs#ý ލý ÞÉ"Þ6ÈrÔJBý Þæý ßs#ý ß@ý ßsiß61ÈJBý ßç×DnlJBBJJJJN>8JBJJJJBFJBJJJJBFJJJJJàh@áh@âh@ãh@äh@åh@æh@çh@èh@éh@êh@ëh@ìh@íh@îh@ïh@ðh@ñh@òh@óh@ôh@õh@öh@÷h@øh@ùh@úh@ûh@üh@ýh@þh@ÿh@ý àsŠ(ý àßý àwà6~ à´G{Aý ás–%~ ኦ; ý ásÜá7HÜ—JBý áèý âsƒý âÀý â¾âø”¥JBý âéý ãs¿ý ãàý ãsÝã6ð±JB~ ã^ôÃý äs(ý äáý ä$¤ä68ã±JB~ äzœ¼ý ås…ý åâý å(‹#å7±²JB~ åÖÑ= ý æsý æÁý æÊ"æ7ý æm ý çsÁý çÂý ç%LçËKB~ ç6‚FÏý ès„ý èãý è$Qè6q•JB~ èÎhÀ?hÀ¾ 7¾!7¾"7¾#7¾$7¾%7¾&7¾'7¾(7¾)7¾*7¾+7¾,7¾-7¾.7¾/7¾07¾17¾27¾37¾47¾57¾67¾77¾87¾97¾:7¾;7¾<7¾=7¾>7¾?7×Dl@hÀAhÀBhÀChÀDhÀEhÀFhÀGhÀHhÀIhÀJhÀKhÀLhÀMhÀNhÀOhÀPhÀQhÀRhÀShÀThÀUhÀVhÀWhÀXhÀYhÀZhÀ[hÀ\hÀ]hÀ^hÀ_hÀ¾@7¾A7¾B7¾C7¾D7¾E7¾F7¾G7¾H7¾I7¾J7¾K7¾L7¾M7¾N7¾O7¾P7¾Q7¾R7¾S7¾T7¾U7¾V7¾W7¾X7¾Y7¾Z7¾[7¾\7¾]7¾^7¾_7×Dl`hÀahÀbhÀchÀdhÀehÀfhÀghÀhhÀihÀjhÀkhÀlhÀmhÀnhÀohÀphÀqhÀrhÀshÀthÀuhÀvhÀwhÀxhÀyhÀzhÀ{hÀ|hÀ}hÀ~hÀhÀ¾`7¾a7¾b7¾c7¾d7¾e7¾f7¾g7¾h7¾i7¾j7¾k7¾l7¾m7¾n7¾o7¾p7¾q7¾r7¾s7¾t7¾u7¾v7¾w7¾x7¾y7¾z7¾{7¾|7¾}7¾~7¾7×Dl€hÀhÀ‚hÀƒhÀ„hÀ…hÀ†hÀ‡hÀˆhÀ‰hÀŠhÀ‹hÀŒhÀhÀŽhÀhÀhÀ‘hÀ’hÀ“hÀ”hÀ•hÀ–hÀ—hÀ˜hÀ™hÀšhÀ›hÀœhÀhÀžhÀŸhÀ¾€7¾7¾‚7¾ƒ7¾„7¾…7¾†7¾‡7¾ˆ7¾‰7¾Š7¾‹7¾Œ7¾7¾Ž7¾7¾7¾‘7¾’7¾“7¾”7¾•7¾–7¾—7¾˜7¾™7¾š‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøýÿÿÿùúûüýþÿ7¾›7¾œ7¾7¾ž7¾Ÿ7×Dl hÀ¡hÀ¢hÀ£hÀ¤hÀ¥hÀ¦hÀ§hÀ¨hÀ©hÀªhÀ«hÀ¬hÀ­hÀ®hÀ¯hÀ°hÀ±hÀ²hÀ³hÀ´hÀµhÀ¶hÀ·hÀ¸hÀ¹hÀºhÀ»hÀ¼hÀ½hÀ¾hÀ¿hÀ¾ 7¾¡7¾¢7¾£7¾¤7¾¥7¾¦7¾§7¾¨7¾©7¾ª7¾«7¾¬7¾­7¾®7¾¯7¾°7¾±7¾²7¾³7¾´7¾µ7¾¶7¾·7¾¸7¾¹7¾º7¾»7¾¼7¾½7¾¾7¾¿7×DlÀhÀÁhÀÂhÀÃhÀÄhÀÅhÀÆhÀÇhÀÈhÀÉhÀÊhÀËhÀÌhÀÍhÀÎhÀÏhÀÐhÀÑhÀÒhÀÓhÀÔhÀÕhÀÖhÀ×hÀØhÀÙhÀÚhÀÛhÀÜhÀÝhÀÞhÀßhÀ¾À7¾Á7¾Â7¾Ã7¾Ä7¾Å7¾Æ7¾Ç7¾È7¾É7¾Ê7¾Ë7¾Ì7¾Í7¾Î7¾Ï7¾Ð7¾Ñ7¾Ò7¾Ó7¾Ô7¾Õ7¾Ö7¾×7¾Ø7¾Ù7¾Ú7¾Û7¾Ü7¾Ý7¾Þ7¾ß7×DlàhÀáhÀâhÀãhÀähÀåhÀæhÀçhÀèhÀéhÀêhÀëhÀìhÀíhÀîhÀïhÀðhÀñhÀòhÀóhÀôhÀõhÀöhÀ÷hÀøhÀùhÀúhÀûhÀühÀýhÀþhÀÿhÀ¾à7¾á7¾â7¾ã7¾ä7¾å7¾æ7¾ç7¾è7¾é7¾ê7¾ë7¾ì7¾í7¾î7¾ï7¾ð7¾ñ7¾ò7¾ó7¾ô7¾õ7¾ö7¾÷7¾ø7¾ù7¾ú7¾û7¾ü7¾ý7¾þ7¾ÿ7×DlhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀ hÀ hÀhÀhÀ hÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀ¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾	7¾ 7¾7¾7¾ 7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7×Dl hÀ!hÀ"hÀ#hÀ$hÀ%hÀ&hÀ'hÀ(hÀ)hÀ*hÀ+hÀ,hÀ-hÀ.hÀ/hÀ0hÀ1hÀ2hÀ3hÀ4hÀ5hÀ6hÀ7hÀ8hÀ9hÀ:hÀ;hÀ<hÀ=hÀ>hÀ?hÀ¾ 7¾!7¾"7¾#7¾$7¾%7¾&7¾'7¾(7¾)7¾*7¾+7¾,7¾-7¾.7¾/7¾07¾17¾27¾37¾47¾57¾67¾77¾87¾97¾:7¾;7¾<7¾=7¾>7¾?7×Dl@hÀAhÀBhÀChÀDhÀEhÀFhÀGhÀHhÀIhÀJhÀKhÀLhÀMhÀNhÀOhÀPhÀQhÀRhÀShÀThÀUhÀVhÀWhÀXhÀYhÀZhÀ[hÀ\hÀ]hÀ^hÀ_hÀ¾@7¾A7¾B7¾C7¾D7¾E7¾F7¾G7¾H7¾I7¾J7¾K7¾L7¾M7¾N7¾O7¾P7¾Q7¾R7¾S7¾T7¾U7¾V7¾W7¾X7¾Y7¾Z7¾[7¾\7¾]7¾^7¾_7×Dl`hÀahÀbhÀchÀdhÀehÀfhÀghÀhhÀihÀjhÀkhÀlhÀmhÀnhÀohÀphÀqhÀrhÀshÀthÀuhÀvhÀwhÀxhÀyhÀzhÀ{hÀ|hÀ}hÀ~hÀhÀ¾`7¾a7¾b7¾c7¾d7¾e7¾f7¾g7¾h7¾i7¾j7¾k7¾l7¾m7¾n7¾o7¾p7¾q7¾r7¾s7¾t7¾u7¾v7¾w7¾x7¾y7¾z7¾{7¾|7¾}7¾~7¾7×Dl€hÀhÀ‚hÀƒhÀ„hÀ…hÀ†hÀ‡hÀˆhÀ‰hÀŠhÀ‹hÀŒhÀhÀŽhÀhÀhÀ‘hÀ’hÀ“hÀ”hÀ•hÀ–hÀ—hÀ˜hÀ™hÀšhÀ›hÀœhÀhÀžhÀŸhÀ¾€7¾7¾‚7¾ƒ7¾„7¾…7¾†7¾‡7¾ˆ7¾‰7¾Š7¾‹7¾Œ7¾7¾Ž7¾7¾7¾‘7¾’7¾“7¾”7¾•7¾–7¾—7¾˜7¾™7¾š7¾›7¾œ7¾7¾ž7¾Ÿ7×Dl hÀ¡hÀ¢hÀ£hÀ¤hÀ¥hÀ¦hÀ§hÀ¨hÀ©hÀªhÀ«hÀ¬hÀ­hÀ®hÀ¯hÀ°hÀ±hÀ²hÀ³hÀ´hÀµhÀ¶hÀ·hÀ¸hÀ¹hÀºhÀ»hÀ¼hÀ½hÀ¾hÀ¿hÀ¾ 7¾¡7¾¢7¾£7¾¤7¾¥7¾¦7¾§7¾¨7¾©7¾ª7¾«7¾¬7¾­7¾®7¾¯7¾°7¾±7¾²7¾³7¾´7¾µ7¾¶7¾·7¾¸7¾¹7¾º7¾»7¾¼7¾½7¾¾7¾¿7×DlÀhÀÁhÀÂhÀÃhÀÄhÀÅhÀÆhÀÇhÀÈhÀÉhÀÊhÀËhÀÌhÀÍhÀÎhÀÏhÀÐhÀÑhÀÒhÀÓhÀÔhÀÕhÀÖhÀ×hÀØhÀÙhÀÚhÀÛhÀÜhÀÝhÀÞhÀßhÀ¾À7¾Á7¾Â7¾Ã7¾Ä7¾Å7¾Æ7¾Ç7¾È7¾É7¾Ê7¾Ë7¾Ì7¾Í7¾Î7¾Ï7¾Ð7¾Ñ7¾Ò7¾Ó7¾Ô7¾Õ7¾Ö7¾×7¾Ø7¾Ù7¾Ú7¾Û7¾Ü7¾Ý7¾Þ7¾ß7×DlàhÀáhÀâhÀãhÀähÀåhÀæhÀçhÀèhÀéhÀêhÀëhÀìhÀíhÀîhÀïhÀðhÀñhÀòhÀóhÀôhÀõhÀöhÀ÷hÀøhÀùhÀúhÀûhÀühÀýhÀþhÀÿhÀ¾à7¾á7¾â7¾ã7¾ä7¾å7¾æ7¾ç7¾è7¾é7¾ê7¾ë7¾ì7¾í7¾î7¾ï7¾ð7¾ñ7¾ò7¾ó7¾ô7¾õ7¾ö7¾÷7¾ø7¾ù7¾ú7¾û7¾ü7¾ý7¾þ7¾ÿ7×DlhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀ hÀ hÀhÀhÀ hÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀhÀ¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾	7¾ 7¾7¾7¾ 7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7¾7×Dl hÀ!hÀ"hÀ#hÀ$hÀ%hÀ&hÀ'hÀ¾ 7¾!7¾"7¾#7¾$7¾%7¾&7¾'7×@Œì°ð(ðHðð(	ð ðHðX’ ðH Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!L ¿îWì`ðX’ ðH Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!¿d îWì`ðX’ ðH Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!œ¿d îWì`ðX’ ðH Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!¿d îWì`ðX’ ðH Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!œ¿d îW>¿@<�K A ®@¸¸¸ï7¸¢™™ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jayant.krishna@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:jayant.krishna@tcs.com¸¢ššÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rahul.koorichh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:rahul.koorichh@tcs.com¸š››ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©monika.mital@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:monika.mital@tcs.com¸žŸŸÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajnish.mohan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:rajnish.mohan@tcs.com¸ž““ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sudhir.mallik@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:sudhir.mallik@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©asmita.junnarkar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:asmita.junnarkar@tcs.com¸žþþÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arun.bahulkar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:arun.bahulkar@tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vinay.vkulkarni@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:vinay.vkulkarni@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Mathai.joseph@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Mathai.joseph@tcs.com¸†ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rd.naik@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:rd.naik@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tapas.panda@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:tapas.panda@tcs.com¸Š		ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pradip.p@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:pradip.p@tcs.com¸¦ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sudhir.sachdeva@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sudhir.sachdeva@tcs.com¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©b.shively@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:b.shively@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Ec.subbarao@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:Ec.subbarao@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©harrick.vin@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:harrick.vin@tcs.com¸ªüüÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pinaki.agnihotri@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:pinaki.agnihotri@tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kashmira.jijina@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:kashmira.jijina@tcs.com¸’ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anita.kane@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:anita.kane@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajaramana.macha@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:rajaramana.macha@tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shailaja.kurpad@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:shailaja.kurpad@tcs.com¸‚ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©uday.r@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©,mailto:uday.r@tcs.com¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©adi.irani@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:adi.irani@tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©madhuraj.jadhav@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:madhuraj.jadhav@tcs.com¸†ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.sistu@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:p.sistu@tcs.com¸–ýýÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anne.cecily@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:anne.cecily@tcs.com¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mathew.pm@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:mathew.pm@tcs.com¸ŠÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nair.vps@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:nair.vps@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©lalitha.prasad@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:lalitha.prasad@tcs.com¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©suresh.panampilly@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:suresh.panampilly@tcs.com¸’œœÐÉêyùºÎŒ‚ªK©luna.nasir@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:luna.nasir@tcs.com¸ž¯¯ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bandana.sinha@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:bandana.sinha@tcs.com¸¦õõÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manishwar.singh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:manishwar.singh@tcs.com¸ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sailaja.p@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:sailaja.p@tcs.com¸¢!!ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sampathkumar.s@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:sampathkumar.s@tcs.com¸¦%%ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sunil.sherlekar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sunil.sherlekar@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bn.kantheti@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:bn.kantheti@tcs.com¸¦++ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anupam.upadhyay@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:anupam.upadhyay@tcs.com¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kumar.rao@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:kumar.rao@tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©narayanan.vs@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:narayanan.vs@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©n.parameswaran@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:n.parameswaran@tcs.com¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ma.prasad@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:ma.prasad@tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramanamurthy.magapu@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:ramanamurthy.magapu@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©aravind.srinivas@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:aravind.srinivas@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vijaya.deepti@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:vijaya.deepti@tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©captgirish.s@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:captgirish.s@tcs.com¸š""ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vk.santhanan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:vk.santhanan@tcs.com¸˜&&ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©cmdr.sreeni@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:cmdr.sreeni@tcs.com¸ž''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sridhar.srini@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:sridhar.srini@tcs.com¸¤))ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ng.subramaniam@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:ng.subramaniam@tcs.com¸¢**ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©thiru.vengadam@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:thiru.vengadam@tcs.com¸œÐÉêyùºÎŒ‚ªK©uma.rijhwani@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:uma.rijhwani@tcs.com¸ ((ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©usha.srikanth@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:usha.srikanth@tcs.com¸ $$ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anantha.simha@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:anantha.simha@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nagaraj.ijari@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:nagaraj.ijari@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©geetprasad.k@tcs-bts.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:geetprasad.k@tcs-bts.com¸’ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bp.rao@tcs-bts.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:bp.rao@tcs-bts.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©s.balasubramanya@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:s.balasubramanya@tcs.com¸¦##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©satishchandra.d@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:satishchandra.d@tcs.com¸®ÿÿÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ashwin.bhandarkar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:ashwin.bhandarkar@tcs.com¸¦ffÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sushan.pramanik@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sushan.pramanik@tcs.com¸š,,ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©g.ramanathan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:g.ramanathan@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bala.ravirala@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:bala.ravirala@tcs.com¸²77ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Srikanth.Kuruganti@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:Srikanth.Kuruganti@tcs.com¸š>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Vijaya.Kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:Vijaya.Kumar@tcs.com¸’??ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vasudeva.m@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:vasudeva.m@tcs.com¸¢44ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Sharmila.mande@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:Sharmila.mande@tcs.com¸–JJÐÉêyùºÎŒ‚ªK©k.viswanath@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:k.viswanath@tcs.com¸¢MMÐÉêyùºÎŒ‚ªK©indubala.ashok@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:indubala.ashok@tcs.com¸–HHÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pn.murthy@gmail.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:pn.murthy@gmail.com¸žGGÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mgpl.narayana@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:mgpl.narayana@tcs.com¸’FFÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kesav.nori@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:kesav.nori@tcs.com¸†KKÐÉêyùºÎŒ‚ªK©swami.n@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:swami.n@tcs.com¸ŽLLÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.shankar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:p.shankar@tcs.com¸ªIIÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hanuman.chowdary@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:hanuman.chowdary@tcs.com¸–PPÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sadaram.rao@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:sadaram.rao@tcs.com¸žQQÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rathnakumar.b@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:rathnakumar.b@tcs.com¸šSSÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dundigalla.k@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:dundigalla.k@tcs.com¸¶TTÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sudhakar.bhaskaruni@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:sudhakar.bhaskaruni@tcs.com¸¦ZZÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pitta.sai@tatatel.co.inàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:pitta.sai@tatatel.co.in¸Ê[[ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©!sunder.viswanathan@tatatel.co.inàÉêyùºÎŒ‚ªK©Pmailto:sunder.viswanathan@tatatel.co.in¸Ê\\ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©!Shanky.viswanathan@tatatel.co.inàÉêyùºÎŒ‚ªK©Pmailto:Shanky.viswanathan@tatatel.co.in¸¦^^ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©malladi.r@tatatel.co.inàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:malladi.r@tatatel.co.in¸º]]ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kishore.mavuri@tatatel.co.inàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:kishore.mavuri@tatatel.co.in¸†YYÐÉêyùºÎŒ‚ªK©a.srini@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:a.srini@tcs.com¸¾UUÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Sridhar.Krishnamurthy@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:Sridhar.Krishnamurthy@tcs.com¸žRRÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Raghu.Sunkara@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Raghu.Sunkara@tcs.com¸²__ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Umashankar.r@tatatel.co.inàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:Umashankar.r@tatatel.co.in¸ž55ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Sekhar.Vadari@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Sekhar.Vadari@tcs.com¸®88ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Srikanth.Sripathi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:Srikanth.Sripathi@tcs.com¸Â::ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Singavarapu.Srinivasan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Lmailto:Singavarapu.Srinivasan@tcs.com¸Ž;;ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Tapas.Das@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:Tapas.Das@tcs.com¸’<<ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©V.Jayasree@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:V.Jayasree@tcs.com¸Š66ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Sriram.M@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:Sriram.M@tcs.com¸ž11ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Sairam.Mannar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Sairam.Mannar@tcs.com¸Æ//ÐÉêyùºÎŒ‚ªK© Richardking.Chatragadda@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:Richardking.Chatragadda@tcs.com¸š..ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Rejaul.Karim@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:Rejaul.Karim@tcs.com¸®**ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Rachiraju.Padmaja@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:Rachiraju.Padmaja@tcs.com¸¢))ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Padma.Parupudi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:Padma.Parupudi@tcs.com¸²ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©srikanth.surampudi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:srikanth.surampudi@tcs.com¸ŠAAÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gade.rao@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:gade.rao@tcs.com¸ŽBBÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kt.sundar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:kt.sundar@tcs.com¸–¦¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©milind.arte@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:milind.arte@tcs.com¸–§§ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©raj.agrawal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:raj.agrawal@tcs.com¸š««ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bal.baranwal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:bal.baranwal@tcs.com¸–èèÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anita.rajan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:anita.rajan@tcs.com¸žððÐÉêyùºÎŒ‚ªK©swati.somaiya@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:swati.somaiya@tcs.com¸Ž³³ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©n.chandra@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:n.chandra@tcs.com¸–¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©keyur.dhaky@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:keyur.dhaky@tcs.com¸¦±±ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pradipta.bagchi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:pradipta.bagchi@tcs.com¸’ÆÆÐÉêyùºÎŒ‚ªK©altaf.khan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:altaf.khan@tcs.com¸ªÇÇÐÉêyùºÎŒ‚ªK©murahar.kulkarni@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:murahar.kulkarni@tcs.com¸¶ÐÐÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajesh.mansharamani@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:rajesh.mansharamani@tcs.com¸žÑÑÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nishit.marwah@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:nishit.marwah@tcs.com¸–µµÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dave.chopra@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:dave.chopra@tcs.com¸’ääÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bp.prakash@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:bp.prakash@tcs.com¸–ççÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajagopal.j@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:rajagopal.j@tcs.com¸ŽååÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shamala.p@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:shamala.p@tcs.com¸žêêÐÉêyùºÎŒ‚ªK©g.rajagopalan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:g.rajagopalan@tcs.com¸†ïïÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.rufus@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:p.rufus@tcs.com¸žÒÒÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vinay.mayekar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:vinay.mayekar@tcs.com¸ŠmmÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.dinesh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:p.dinesh@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Rosemary.hegde@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:Rosemary.hegde@tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arusha.gupta@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:arusha.gupta@tcs.com¸ž——ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arnab.banerji@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:arnab.banerji@tcs.com¸ž ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arvind.padhye@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:arvind.padhye@tcs.com¸¦qqÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramshankar.iyer@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:ramshankar.iyer@tcs.com¸ŽLLÐÉêyùºÎŒ‚ªK©grk.mohan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:grk.mohan@tcs.com¸žTTÐÉêyùºÎŒ‚ªK©m.rajagopalan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:m.rajagopalan@tcs.com¸žSSÐÉêyùºÎŒ‚ªK©radhika.sokhi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:radhika.sokhi@tcs.com¸ŽLLÐÉêyùºÎŒ‚ªK©grk.mohan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:grk.mohan@tcs.com¸žTTÐÉêyùºÎŒ‚ªK©m.rajagopalan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:m.rajagopalan@tcs.com¸šOOÐÉêyùºÎŒ‚ªK©s.narasimhan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:s.narasimhan@tcs.com¸ŠHHÐÉêyùºÎŒ‚ªK©k.krithi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:k.krithi@tcs.com¸ŽNNÐÉêyùºÎŒ‚ªK©r.murugan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:r.murugan@tcs.com¸®77ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ashok.seetharaman@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:ashok.seetharaman@tcs.com¸²QQÐÉêyùºÎŒ‚ªK©prabhakar.naduvath@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:prabhakar.naduvath@tcs.com¸–>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rk.raghavan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:rk.raghavan@tcs.com¸†ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©A.Mehta@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:A.Mehta@tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Abhay.Saxena@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:Abhay.Saxena@tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Ashok.Kolachina@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:Ashok.Kolachina@tcs.com¸–yyÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Arunk.verma@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:Arunk.verma@tcs.com¸ž‰‰ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Kamlesh.Bajaj@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Kamlesh.Bajaj@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Pankaj.bansal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Pankaj.bansal@tcs.com¸–––ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Ira.Acharya@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:Ira.Acharya@tcs.com¸ž••ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Indu.Malhotra@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Indu.Malhotra@tcs.com¸ŠššÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Aun.jain@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:Aun.jain@tcs.com¸Š¶¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©A.Shyama@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:A.Shyama@tcs.com¸ž¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Rajesh.sinha@ tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:Rajesh.sinha@ tcs.com¸–¼¼ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Vimal.kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:Vimal.kumar@tcs.com¸œÏÏÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajesh.kumar@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:rajesh.kumar@tcs.com¸¢ååÐÉêyùºÎŒ‚ªK©aashish.baveja@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:aashish.baveja@tcs.com¸èèÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dk.tiwari@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:dk.tiwari@tcs.com¸€ççÐÉêyùºÎŒ‚ªK©V.Ram@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©*mailto:V.Ram@tcs.com¸”ééÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vipin.aroa@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:vipin.aroa@tcs.com¸–ææÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ashok.mehra@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:ashok.mehra@tcs.com¸¢ôôÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sanjay.agrawal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:sanjay.agrawal@tcs.com¸ŠÔÔÐÉêyùºÎŒ‚ªK©r.mathur@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:r.mathur@tcs.com¸ª¢¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©himanshu.agrawal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:himanshu.agrawal@tcs.com¸¢ÇÇÐÉêyùºÎŒ‚ªK©debashis.ghosh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:debashis.ghosh@tcs.com¸¦ÊÊÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hitender.trehan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:hitender.trehan@tcs.com¸–ááÐÉêyùºÎŒ‚ªK©navin.gupta@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:navin.gupta@tcs.com¸¦{{ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gyanender.singh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:gyanender.singh@tcs.com¸Š®®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vijay.kr@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:vijay.kr@tcs.com¸žÛÛÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shimpy.saluja@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:shimpy.saluja@tcs.com¸žØØÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tarishi.kamra@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:tarishi.kamra@tcs.com¸®ßßÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramana.nimmagadda@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:ramana.nimmagadda@tcs.com¸ÚwwÐÉêyùºÎŒ‚ªK©%delhi.transportaccommodation@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Xmailto:delhi.transportaccommodation@tcs.com¸ÚxxÐÉêyùºÎŒ‚ªK©%delhi.transportaccommodation@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Xmailto:delhi.transportaccommodation@tcs.com¸ŽvvÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pti.admin@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:pti.admin@tcs.comº Sheet1211 FÍÉÀ,Õf—¡®ªª²²·º¼ÂÁ(Å dü©ñÒMbP?_*+‚€%;Áƒ„M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê odXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"d,,à?à?U}m()}ÛŽ-}I21}mE^}’&ÕX@ J³@’@’@’@’@’@’@	’@ ’@’@’@ ’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@*ý ·e$¾ UP¾¹¹ÈÉý #bý $J(ý ² ý ´ ý «;'ý °cý ´dý ±eý ¾<'ý 5fý bgý »hý À='ý µiý bj»ý À>'ý 5k¾ b»ý ¾?'ý 5lý bný »mý ¾4'ý 5ý bÉ'ý »Ê'ý ¾5'ý 5ý bË'ý »Ì'ý ¾6'ý 5 ý bÍ'ý »Î'ý ¾6'ý 5!ý bÍ'ý »Î'ý ¾7'ý 5"ý bÏ'ý »Ð'ý À8'ý 2#ý bÑ'ý »Ò'ý À9'ý 2$ý bÓ'ý »Ô'ý À:'ý 2%ý bÕ'ý »Ö'ý ¾1ý 5&ý b!ý »"ý ¾(ý 5'ý b#ý »$ý ¾ ý 5(ý b%ý »&ý ¾’ ý 5)ý b'ý »(ý ¾Ž ý 5*ý b)ý »¹#ý ¾” ý 2+ý bº#ý =»#ý ¾ ý 5û$ý b¼#ý »½#ý ¾ ý 5ý b¾#ý »¿#ý ¾‘ ý 5•ý bÀ#ý =Á#¾ <�@ý ¾ôý 5]ý bÂ#ý »Ã#ý ¾“ ý 2$ý bÄ#ý =Å#ý ¾• ý 2ì(ý bvý =êý ¾ý 2í(ý bÆ#ý >Ç#ý ¾þý 5î(ý bÈ#ý »É#ý ¾Ký 5.ý bÊ#ý =Ë#ý ¾‚ý 5ºý bÌ#ý =Í#×DD	l&8884*88888888888888888F888888 ’@!’@"’@#’@$’@%’@&’@'’@(’@)’@*’@+’@,’@-’@.’@/’@0’@1’@2’@3’@4’@5’@6’@7’@8’@9’@:’@;’@<�’@=’@>’@?’@ý ¾òý 5ñ(ý bØý =Î#ý !¾[ý !5ò(ý !b×ý !=Ï#ý "¾œ%ý "5Ùý "bÚý "=Ûý #¾× ý #5›%¾ #b=ý $¾ý $5ï(ý $b$»ý %¾ý %5ð(¾ %b»ý &¾Ö ý &¶Pý &bÐ#ý &=Ñ#ý '¾0'ý '2Qý 'bý '»Ò#ý (¾1'ý (2Rý (bYý (»Zý )¾2'ý )2Sý )b[ý )»\ý *¾3'ý *2T¾ *b»ý +¾6(ý +5Qý +bÓ#ý +=Ô#ý ,¾9(ý ,5Rý ,bÕ#ý ,=Ö#ý -¾9(ý -5Sý -b×#ý -=Ø#ý .¾K'ý .5Tý .bÙ#ý .»Ú#ý /¾\$ý /5Uý /bÛ#ý /»Ü#ý 0¾è'ý 05Vý 0bÝ#ý 0=Þ#ý 1¾’ý 15Wý 1buý 1=ß#ý 2¾%ý 25Xý 2bà#ý 2=á#ý 3¾Â ý 35Yý 3bâ#ý 3»¢ý 4¾Á ý 45Zý 4bã#ý 4=ä#ý 5¾m#ý 55[ý 5bå#ý 5=æ#ý 6¾ "ý 65\ý 6bç#ý 6»è#ý 7¾ "ý 75]ý 7bé#ý 7»Ðý 8¾"ý 85¤%ý 8bê#8=ý 9¾L'ý 95¥%ý 9bë#ý 9=ì#ý :¾M'ý :5¦%ý :b%ý :=%ý ;¾&(ý ;5§%ý ;b%ý ;=%ý <�¾'(ý <�5¨%ý <�b%ý <�=%ý =À‡ý =2©%ý =b%ý ==$ý >¾ý >5ª%ý >bý >=Óý ?¾2 ý ?5tý ?b4 ý ?»3 ×DN l888*4*8888*88888888888884888888@’@A’@B’@C’@D’@E’@F’@G’@H’@I’@J’@K’@L’@M’@N’@O’@P’@Q’@R’@S’@T;UJ V;W;X;Y;Z;[;\;];^;_;ý @¾tý @5uý @bž$ý @=Ÿ$ý A¾·ý A5vý Ab¸ý A»Ñý B¾‘ý B5wý Bb $ý B=¡$ý C¾‘ý C5xý Cbý C=Òý D¾’ý D5yý Db¢$ý D=£$ý E¾xý E5zý Eb¤$ý E=¥$ý F¾÷$ý F5{ý Fb¦$ý F=vý G¾/(ý G5G ý Gb0(ý G=1(ý H¾N'ý H5H ý HbŽý H»{ý I¾ý I5I ý Ibí#ý I=î#ý J¾Šý J5J ý Jbwý J=xý K¾#ý K5W!ý Kb^$K»ý L¾•ý L5Â'ý Lbyý L»ï#ý M¾O'ý M5Ã'ý MbF'ý M»G'ý N¾T'ý N·5ý NåKý N²Lý O¾ý O5Ä'ý ObMý O=Ný P¾ö ý P¯Å'ý PåOý P³Pý Q¾÷ ý Q¯Æ'ý QåQý Q³Rý R¾P'ý R¯Ç'ý RåSý R³Tý S¾g%ý S2È'ý Sbð#ý S=ñ#¾T`2b=¾UmHj¸¾V4255¾W4252¾X355O¾Y3555¾Z4255¾[4252¾\4255¾]4252¾^355O¾_3555×D´l88888888888488888888`;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z;{;|;};~;;¾`4255¾a4252¾b4255¾c4255¾d4252¾e355O¾f3555¾g4255¾h4252¾i4255¾j4255¾k4252¾l355O¾m3555¾n4255¾o4252¾p4255¾q4255¾r4252¾s355O¾t3555¾u4255¾v4252¾w4255¾x4255¾y4252¾z355O¾{3555¾|4255¾}4252¾~4255¾4255×DÀl€;;‚;ƒ;„;…;†;‡;ˆ;‰;Š;‹;Œ;;Ž;;;‘;’;“;”;•;–;—;˜;™;š;›;œ;;ž;Ÿ;¾€4252¾355O¾‚3555¾ƒ4255¾„4252¾…4255¾†4255¾‡4252¾ˆ355O¾‰3555¾Š4255¾‹4252¾Œ4255¾4255¾Ž4252¾355O¾3555¾‘4255¾’4252¾“4255¾”4255¾•4252¾–425]¾—425]¾˜425]¾™425]¾š425]¾›425]¾œ425]¾425]¾ž425]¾Ÿ425]×DÀl ;¡;¢;£;¤;¥;¦;§;¨;©;ª;«;¬;­;®;¯;°;±;²;³;´;µ;¶;·;¸;¹;º;»;¼;½;¾;¿;¾ 425]¾¡425]¾¢425]¾£425]¾¤425]¾¥425]¾¦425]¾§425]¾¨425]¾©425]¾ª425]¾«425]¾¬425]¾­425]¾®425]¾¯425]¾°425]¾±425]¾²425]¾³425]¾´425]¾µ425]¾¶425]¾·425]¾¸425]¾¹425]¾º425]¾»425]¾¼425]¾½425]¾¾425]¾¿425]×DÀlÀ;Á;Â;Ã;Ä;Å;Æ;Ç;È;É;Ê;Ë;Ì;Í;Î;Ï;Ð;Ñ;Ò;Ó;Ô;¾À425]¾Á425]¾Â425]¾Ã425]¾Ä425]¾Å425]¾Æ425]¾Ç425]¾È425]¾É425]¾Ê425]¾Ë425]¾Ì425]¾Í425]¾Î425]¾Ï425]¾Ð425]¾Ñ425]¾Ò425]¾Ó425]¾Ô425]×.ìªð° ðð˜ð(	ð ððR’ ð Cð¿ÿ¿ðð]F!,¿d îlìZðR’ ð Cð¿ÿ¿ðð]F!„¿d îlìZðR’ ð Cð¿ÿ¿ðð]F!ü¿d îlìZðR’ ð Cð¿ÿ¿ðð]F!t¿d îl>¾@ A >@RRRï7º Sheet13 FÍÉÀ4XÏ:ÚBå2ïzôjù2þú–	 dü©ñÒMbP?_*+‚€%;Áƒ„&= ×£p=Ú?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oKXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"K,,à?à?U}}mH}o}m%}¶}’X@ ’@’@ ’@h@h@h@h@h@	h@ h@h@h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@¾þÿ¾ý #bý $J(ý ² ý ´ Úý gý qäý þý yý ý ÿ_ ý ý Ãý ý ÿc ý ý Ãý æý  ý ý 	ý þý ?1ý þ/ý x0ý `ý qÄý þÅý xÆ	ý ÷ý "Wý ý ' ý  ý g ý ÿ!ý Ã"ý #ý wDý w$ý @%ý ñý Yý &ý ' ý N!ý ’ ý (ý )ý éý =ý *ý 	+ý ,ý ` ý ÿ-ý Â.ý êý “ ý &/ý 0ý ]ý ” ý 1ý 	2ý aý qÈý þ3ý y4ý >ý =ý 5ý 6ý !ùý Yý 7ý '8ý † ý qWý qXý ¼Yý _ý Uý 9ý :ý bý qÍý þÎý yÏý [ý q\ý q]ý x^ý _ý qbý qcý x`ý ­ý qƒ ý q„ ý ¼… ý ¿ý qÀý qÁý xÂý ¯ý q°ý q±ý x¹ý ^ý qý þ;ý y<ý ?ý ¾ý &¯ý °ý Ãý qÔý qÄý yÕ×Dd lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<�h@=h@>h@?h@ ý Êý v‘ý þ±ý y²!ý !\ý !>ý !³ý !´"ý "@ý "%ý "µý "¶#ý # Ëý #vlý #þmý #xn$ý $ëý $ý $·ý $¸%ý % ìý %¹"ý %º"ý %»"&ý &oý &­ý &pý &¹'ý 'oý 'üý 'pý 'º(ý ( dý (qÓý (þ»ý (yÙ)ý ) cý )q.ý )þÐý )yÑ*ý * cý *qÒý *þW%ý *yÑ+ý +!øý +%Xý	  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwyýÿÿÿz{|}~€ +¼ý +'½,ý , pý ,wqý ,yôý ,@r-ý - eý -qÔý -þÕý -yÖ.ý . fý .qàý .þW%ý .yå/ý / ýý /q.ý /þ¾ý /y¿0ý 0 Àý 0ÿx ý 0ÿÁý 0ÂÂ1ý 1 «(ý 1q£(ý 1þÉý 1y¤(2ý 2 ìý 2q*ý 2þèý 2yê3ý 3 a(ý 3qý 3þý 3y_(4ý 4!úý 4uBý 4(Ãý 4xÄ5ý 5çý 5‘ ý 5Åý 5	Æ6ý 6ìý 6êý 6Çý 6È7ý 7 ºý 7ÜÂý 7yÃý 7¾8ý 8èý 8<ý 8Éý 8	Ê9ý 9îý 9Vý 9Ëý 9Ì:ý :{ý :|ý :Íý :	Î;ý ; hý ;qiý ;þjý ;yk<�ý <� hý <�qlý <�þmý <�yn=ý = œý =q&ý =þ'ý =y(>ý >ïý >(Zý >Ïý >Ð?ý ?ðý ?Wý ?Ñý ?Ò×DÀ lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@Ph@Qh@Rh@Sh@T;U;V;W;X;Y;Z;[;\J ];^;_;@ý @`ý @Xý @Óý @ÔAý A!öý AVý AÕý A'ÖBý B!×ý Bÿ} ý BÿØý BÂÙCý Cõý CÍ ý CÚý CÛDý Daý DZý DÜý D	ÝEý E!íý EAý EÞý EßFý Fòý FË ý Fàý FáGý Góý GÌ ý Gâý GãHý H!ôý H[ý Häý HåIý I!æý Iÿi ý Iÿçý IÂèJý J ÿý Jqñý Jþb ý JyéKý K ?ý Kqý KþCý KyDLý L Xý Lq ý LqBý LxÿMý M þý Mqý Mqÿý MbNý N 	ý NvF#ý NqNbOý O êý O€ ý Oÿëý OÂìPý P »ý Pq¼ý Pq½ý Px¾Qý Q ¥#ý Qw¦#ý Qyœ ý Q@£#Rý R ¾ý Rqý Rq ý Rx!Sý S üý Sq-ý S(ý SxTý T |ý Tv}ý T?~ý TxUý U • ý U – ý U ˜ ý Uj— Vý V ûý VuCý V(íý VxîWý W ïý W‡ ý Wðý WÂñXý Xòý XUý Xóý X'ˆYý Y Zý Yq[ý Yq\ý Y¼]¾Z ww@¾[ vx¾\ê¾] ¾^ ¾_ ×D¨	lBBBBBBBBBBBBBB>BBBBBBBBBBB`;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z;{;|;};~;;¾` ¾a ¾b ¾c ¾d ¾e ¾f ¾g ¾h ¾i ¾j ¾k ¾l ¾m ¾n ¾o ¾p ¾q ¾r ¾s ¾t ¾u ¾v ¾w ¾x ¾y ¾z ¾{ ¾| ¾} ¾~ ¾ ×Dl€;;‚;ƒ;„;…;†;‡;ˆ;‰;Š;‹;Œ;;Ž;;;‘;’;“;”;•;–;—;˜;™;š;›;œ;;ž;Ÿ;¾€ ¾ ¾‚ ¾ƒ ¾„ ¾… ¾† ¾‡ ¾ˆ ¾‰ ¾Š ¾‹ ¾Œ ¾ ¾Ž ¾ ¾ ¾‘ ¾’ ¾“ ¾” ¾• ¾– ¾— ¾˜ ¾™ ¾š ¾› ¾œ ¾ ¾ž ¾Ÿ ×D¨l ;¡;¢;£;¤;¥;¦;§;¨;©;ª;«;¬;­;®;¯;°;±;²;³;´;µ;¶;·;¸;¹;º;»;¼;½;¾;¿;¾ ¾¡ ¾¢ ¾£ ¾¤ ¾¥ ¾¦ ¾§ ¾¨ ¾© ¾ª ¾« ¾¬ ¾­ ¾® ¾¯ ¾° ¾± ¾² ¾³ ¾´ ¾µ ¾¶ ¾· ¾¸ ¾¹ ¾º ¾» ¾¼ ¾½ ¾¾ ¾¿ ×D€lÀ;Á;Â;Ã;Ä;Å;Æ;Ç;È;É;Ê;Ë;Ì;Í;Î;Ï;Ð;Ñ;Ò;Ó;Ô;Õ;Ö;×;Ø;Ù;Ú;Û;Ü;Ý;Þ;ß;¾À ¾Á ¾ ¾à ¾Ä ¾Å ¾Æ ¾Ç ¾È ¾É ¾Ê ¾Ë ¾Ì ¾Í ¾Î ¾Ï ¾Ð ¾Ñ ¾Ò ¾Ó ¾Ô ¾Õ ¾Ö ¾× ¾Ø ¾Ù ¾Ú ¾Û ¾Ü ¾Ý ¾Þ ¾ß ×D€là;á;â;ã;ä;å;æ;ç;è;é;ê;ë;ì;í;î;ï;ð;ñ;ò;ó;ô;õ;ö;÷;ø;ù;ú;û;ü;ý;þ;ÿ;¾à ¾á ¾â ¾ã ¾ä ¾å ¾æ ¾ç ¾è ¾é ¾ê ¾ë ¾ì ¾í ¾î ¾ï ¾ð ¾ñ ¾ò ¾ó ¾ô ¾õ ¾ö ¾÷ ¾ø ¾ù ¾ú ¾û ¾ü ¾ý ¾þ ¾ÿ ×D€l;;;;;;;;;	; ;¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾	 ¾ ׌Èìªð°0ð<�ð˜ð(	ð ð<�ðR’ ð<� Cð¿ÿ¿ðð]F!ü¿9îMlìZðR’ ð<� Cð¿ÿ¿ðð]F!T¿d îlìZðR’ ð<� Cð¿ÿ¿ðð]F!Ì¿d îlìZðR’ ð<� Cð¿ÿ¿ðð]F!D¿d îl>¾@<�K A @ï7º Sheet13111 FÍÉÀ\Y>”1œN¤k¬ˆ´¥æÂîßöüþ7TqŽ&«>ÈFåNV6 dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁ=:&L&D&C&"Arial,Bold"&16TCS Confidential and Proprietary&R&Pƒ„&¤p= ×£Ð?'ö(\ÂõØ?(è?)à?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oPXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"P,,à?à?U}’D}¶D}¶D}¶'C}mD}’D}¶&D}$9D}D}	 mD} D}D}mD} $A}D}$	D	Last NameY’@ÿ@@@@@@@@	@ @@@ @@@@@@@@@@@ÿ@@@@@@@@¾ABA¾AAAAAAAAAAý Iýý Iþý Iÿý Jý I9	ý Iý I;	ý Iý Iý 	Iý Iý I°ý Iý Iý Il~ Kð?ý Mmý Nný Moý Npý Mqý Nœý Mrý Nsý 	Mtý Nuý Mý Nœý Mý N~ L@ý Mý Oý Mý Oý Mý Oý Mý Oý 	Mý Oý Mý Oý Mý O~ L@ý Mý O ý M!ý O"ý M#ý O$ý M%ý O&ý 	M'ý O(ý M)ý Oj&ý M*ý O~ L@ý M2ý O,ý M3ý Oý M4ý O5ý M6ý O7ý 	M8ý O9ý MÊý Oœý MËý O~ L@ý M}&ý OÍý M~&ý O&ý M5ý O6ý M7ý O8ý 	M9ý O:ý M;ý Oœý Mlý O~ L@ý MÌý OÍý MÎý OÏý MÐý OÑý MÒý OÓý 	MÔý OÕý MÖý Oœý M×ý OØ~ L@ý MÙý OÍý Mu&ý Ov&ý Mw&ý Ox&ý M8#ý O-ý 	M.ý Oy&ý Mz&ý O{&ý M|&ý O~ L @ý Mmý Oný Moý Opý Mqý Oý Mý Oý Mý Oý Mý O1ý Mý O~ L"@ý Mý Oý M˜ý Oý Mý Oý Mý Oý Mý Oý Mý Oý Mý O~ L$@ý Mý O ý M!ý O"ý M#ý Oœý Mý Oý 	Mý Oý Mý Oœý Mý O~ L&@ý M$ý O%ý M&ý O'ý Mý O(ý M)ý O*ý 	Mtý  O+ý M,ý Oý  M-ý O~ L(@ý M.ý O/ý Mäý O0ý M1ý O2ý M3ý O4ý M5ý O6ý Möý O{&ý M÷ý O~ L*@ý Møý Oùý Múý Oûý Müý Oýý M6ý O7ý 	M8ý O9ý MÊý Oj&ý MËý O~ L,@ý Mþý Oÿý Mý Oý Mý O§ý M%ý O&ý 	M'ý O(ý M)ý Oc#ý Mý O~ L.@ý Mý Oý Mý O&ý Mý Oý M7ý O8ý 	M9ý O:ý Mý Oœý Mlý O~ L0@ý M ý O ý Mý Oý M`ý Oaý Mbý O-ý 	M.ý Ocý Mdý Oeý Mfý O~ L1@ý M™&ý Oš&ý M›&ý Oœ&ý M&ý O|$ý M}$ý O~$ý 	M5ý O$ý M€$ý O´ý M÷ý O~ L2@ý MŠ$ý O‚$ý M‹$ý OŒ$ý M$ý O§ý Mëý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mˆ$ý Oc#ý Mý OŽ$~ L3@ý M$ý O‚$ý Mƒ$ý Oý M„$ý Oœý Mëý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mˆ$ý Oœý M‰$ý O~ L4@ý M$ý O$ý M‘$ý O’$ý M“$ý Oœý M”$ý O•$ý 	M–$ý O—$ý Mý Oœý M˜$ý O~ L5@ý M™$ý Oš$ý M›$ý Oœ$ý MÈ$ý OÉ$ý Mý Oý 	Mý Oý MÊ$ý Oœý Mý O~ L6@ý MË$ý OÌ$ý MÍ$ý Oý MÎ$ý OÏ$ý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý OÔ$ý MÕ$ý O~ L7@ý MÖ$ý O×$ý MØ$ý OÙ$ý MÚ$ý OÛ$ý MÜ$ý OÝ$ý 	MÞ$ý Oß$ý Mà$ý Oœý Má$ý O~ L8@ý Mâ$ý Oã$ý Mä$ý Oý Må$ý Oæ$ý Mç$ý O&ý 	M'ý O(ý M)ý Oj&ý Mè$ý O~ L9@ý Mé$ý Oê$ý Mý Oý Mý Oý Mý O ý 	M5ý O!ý M"ý Oœý M|$ý O#~ L:@ý M$ý O%ý M&ý O'ý Mý O(ý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý Oj&ý M)ý O~ L;@ý M*ý O+ý M,ý O"ý Mý Oj&ý Mý Oý 	Mý Oý Mý Oj&ý Mý O~ L<@ý M-ý OÖ$ý M.ý O/ý MŽý Oý Mëý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mˆ$ý Oj&ý M‰$ý O~ L=@ý M›ý O‘ý Mœý Oý Mžý OŸý Mý Oý 	Mý Oý Mý Oœý Mý O ~ L>@ý Mý O‘ý M€(ý O’ý M“ý O”ý M•ý O–ý 	M—ý O˜ý M™ý O´ý Mšý O×D$l6ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<�@=@>@?@~ L?@ý M%%ý O¢ý M&%ý O'%ý M(%ý O)%ý M*%ý OÝ$ý MÞ$ý O+%ý Mà$ý Oœý Má$ý O~ !L@@ý !M¡ý !O¢ý !M£ý !O¤ý !M¥ý !O¦ý !M%ý !O %ý !	M'ý ! O!%ý !M"%ý !Oœý ! M#%ý !O$%~ "L€@@ý "M,%ý "O-%ý "M.%ý "O/%ý "M0%ý "O1%ý "Mëý "O…$ý "	M†$ý " O‡$ý "Mˆ$ý "Oœý " M‰$ý "O~ #LA@ý #M2%ý #O3%ý #M4%ý #O5%ý #M5%ý #O6%ý #M7%ý #O %ý #	M'ý # O8%ý #M9%ý #Oj&ý # M#%ý #O~ $L€A@ý $MG%ý $O;%ý $MH%ý $OI%ý $MJ%ý $OK%ý $ML%ý $OM%ý $	MN%ý $ OO%ý $MP%ý $Oj&ý $ MQ%ý $O~ %LB@ý %MR%ý %O;%ý %Mý %OS%ý %MT%ý %OU%ý %Mý %OÓý %	MÔý % Oø'ý %Mù'ý %Oú'ý % Mý %Oû'~ &L€B@ý &M:%ý &O;%ý &M<%ý &Oý &M=%ý &O>%ý &M7%ý &O %ý &	M'ý & O8%ý &M?%ý &Oœý & M#%ý &O~ 'LC@ý 'M@%ý 'O;%ý 'MA%ý 'OB%ý 'MC%ý 'OD%ý 'M¢ý 'O-ý '	M.ý ' O/ý 'M0ý 'OE%ý ' MF%ý 'O~ (L€C@ý (Mü'ý (Oý'ý (Mþ'ý (Oÿ'ý (M.ý (O/ý (Mý (OÓý (	MÔý ( Oø'ý (Mù'ý (Oœý ( M×ý (O0~ )LD@ý )M1ý )Oý'ý )M2ý )O3ý )M4ý )O5ý )M6ý )OÑ$ý )	M5ý ) O7ý )MÓ$ý )Oœý ) M)ý )O~ *L€D@ý *M8ý *O9ý *M:ý *Oý *M ý *O!ý *MÐ$ý *OÑ$ý *	M5ý * OÒ$ý *MÓ$ý *OE%ý * M)ý *O"~ +LE@ý +M#ý +O$ý +M%ý +O&ý +M'ý +O(ý +M)ý +O*ý +	M+ý + O,ý +M-ý +Oj&ý + M.ý +O~ ,L€E@ý ,M/ý ,O0ý ,M1ý ,O2ý ,M3ý ,O4ý ,M5ý ,O6ý ,	M5ý , O7ý ,M8ý ,Oœý , M9ý ,O:~ -LF@ý -M;ý -O<ý -M=ý -Oý -M>ý -Oœý -M%ý -O&ý -	M'ý - O(ý -M)ý -Oœý - M#%ý -O~ .L€F@ý .M?ý .O@ý .MAý .OBý .Mý .OCý .MDý .OEý .	MFý . OGý .MHý .OE%ý . MIý .O~ /LG@ý /MJý /OKý /MLý /OMý /MNý /OOý /MPý /OQý /	MRý / OSý /MTý /Oý / MIý /O~ 0L€G@ý 0MUý 0OVý 0MLý 0Oºý 0MWý 0OXý 0MÐ$ý 0OÑ$ý 0	M5ý 0 OÒ$ý 0MÓ$ý 0OYý 0 Mý 0O~ 1LH@ý 1M2%ý 1OZý 1M[ý 1O\ý 1M]ý 1O^ý 1M%ý 1O&ý 1	M'ý 1 O(ý 1M)ý 1O{&ý 1 M9ý 1O_~ 2L€H@ý 2M`ý 2Oaý 2Mbý 2Ocý 2Mdý 2Oeý 2M7ý 2O8ý 2	M9ý 2 O:ý 2Mfý 2O{&ý 2 Mgý 2O~ 3LI@ý 3Mhý 3Oiý 3Mjý 3Oký 3Mlý 3Omý 3MÐ$ý 3OÑ$ý 3	M5ý 3 OÒ$ý 3MÓ$ý 3Oœý 3 M)ý 3O~ 4L€I@ý 4M†ý 4O‡ý 4Mˆý 4O‰ý 4MŠý 4O‹ý 4MŒý 4O*ý 4	Mtý 4 Oý 4M,ý 4Oj&ý 4 M-ý 4OŽ~ 5LJ@ý 5Mý 5Oý 5M3(ý 5O‘ý 5M’ý 5O“ý 5MÐ$ý 5OÑ$ý 5	M5ý 5 OÒ$ý 5MÓ$ý 5Oc#ý 5 Mý 5OM~ 6L€J@ý 6M”ý 6O•ý 6M–ý 6O—ý 6M˜ý 6O™ý 6Mëý 6O…$ý 6	M†$ý 6 O‡$ý 6Mˆ$ý 6Oý 6 Mšý 6O~ 7LK@ý 7M›ý 7Oœý 7Mý 7Ožý 7MŸý 7O ý 7MÐ$ý 7OÑ$ý 7	M5ý 7 OÒ$ý 7MÓ$ý 7O{&ý 7 M¡ý 7O~ 8L€K@ý 8M¢ý 8O£ý 8M©ý 8O¤ý 8M¥ý 8O¦ý 8M§ý 8O¨ý 8	M†$ý 8 O©ý 8Mªý 8O´ý 8 Mfý 8O~~ 9LL@ý 9M«ý 9O¬ý 9M­ý 9Oý 9M®ý 9Oý 9Mý 9OEý 9	MFý 9 OGý 9MHý 9Oœý 9 Mý 9O~ :L€L@ý :Mý :Oý :M ý :O!ý :M"ý :O#ý :MÐ$ý :OÑ$ý :	M5ý : OÒ$ý :MÓ$ý :Oœý : M)ý :O$~ ;LM@ý ;M%ý ;O&ý ;M'ý ;O(ý ;Mý ;O)ý ;M*ý ;OÝ$ý ;	MÞ$ý ; Oß$ý ;Mà$ý ;Oý ; Má$ý ;O~ <�L€M@ý <�M+ý <�O,ý <�M-ý <�O.ý <�M/ý <�O0ý <�Mëý <�O…$ý <�	M†$ý <� O‡$ý <�Mˆ$ý <�Oc#ý <� Mý <�O1~ =LN@ý =M™&ý =O2ý =Mý =O3ý =M4ý =O5ý =M¢ý =O-ý =	M.ý = O/ý =M0ý =O´ý = Mfý =O6~ >L€N@ý >M7ý >O8ý >MÒý >O9ý >Mý >O:ý >Mrý >Osý >	Mtý > Ouý >Mý >Oý > Mý >O~ ?LO@ý ?M;ý ?O<ý ?M=ý ?O>ý ?Mý ?O?ý ?M*ý ?OÝ$ý ?	MÞ$ý ? Oß$ý ?Mà$ý ?Oc#ý ? Mý ?O×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@~ @L€O@ý @M@ý @OAý @MBý @OCý @MDý @OEý @M7%ý @O %ý @	M'ý @ O8%ý @MFý @OE%ý @ MGý @O~ ALP@ý AMHý AOIý AMJý AOKý AMLý AOb#ý AMMý AONý A	MOý A OPý AMQý AOý A MRý AO~ BL@P@ý BMSý BOTý BMUý BOVý BMWý BOXý BMYý BOZý B	M†$ý B O[ý BMý BOœý B M‰$ý BO~ CL€P@ý CM\ý CO]ý CM^ý CO_ý CM`ý COaý CM8#ý CO-ý C	M.ý C Oy&ý CMz&ý CO´ý C Mbý CO~ DLÀP@ý DMcý DOdý DMeý DOfý DMgý DOhý DMiý DOjý D	Mký D Olý DMmý DOj&ý D Mný DO~ ELQ@ý EMoý EOpý EMqý EOrý EMsý EOtý EM%ý EO&ý E M'ý E O(ý EM)ý EOý E MGý EO~ FL@Q@ý FMuý FOvý FMý FOý FMý FOý FM7%ý FO %ý F	M'ý F O8%ý FMFý FOý F M#%ý FO~ GL€Q@ý GMý GOý GMý GOý GMý GOý GM%ý GO&ý G	M'ý G O(ý GM)ý GOeý G M ý GO~ HLÀQ@ý HM!ý HO"ý HMý HO#ý HM$ý HO%ý HM&ý HO'ý H	MÔý H O(ý HMý HOeý H M×ý HO~ ILR@ý IM)ý IO*ý IM|ý IO+ý IM,ý IO-ý IM”$ý IO•$ý I	M–$ý I O—$ý IMŒ'ý IO´ý I Mgý IO'~ JL@R@ý JMŽ'ý JO'ý JM'ý JO‘'ý JM’'ý JO“'ý JM2(ý JO”'ý J	M5ý J O•'ý JM–'ý JOœý J M—'ý JO~ KL€R@ý KM˜'ý KO™'ý KMš'ý KO›'ý KMœ'ý KOœý KMëý KO…$ý K	M†$ý K O‡$ý KMˆ$ý KOœý K M¦ý KO~ LLÀR@ý LM'ý LOž'ý LMŸ'ý LO 'ý LM¡'ý LO¢'ý LM£'ý LO¤'ý L	M¯'ý L O¥'ý LMý LOeý L M¦'ý LO~ MLS@ý MM§'ý MO¨'ý MM©'ý MOª'ý MM«'ý MO¬'ý MM­'ý MO®'ý M	M¯'ý M O°'ý MM±'ý MOœý M M²'ý MO~ NL@S@ý NMGý NOHý NMIý NOJý NMKý NO§ý NMMý NONý N	MOý N OPý NMQý NOc#ý N Mý NOL~ OL€S@ý OMMý OONý OM’(ý OOOý OMý OOPý OMQý OORý O	MSý O OTý OMUý OOý O MVý OO~ PLÀS@ý PMWý POXý PMYý POý PMZý PO>%ý PM[ý PO\ý P	M]ý P O^ý PM.ý POœý P MŠý PO~ QLT@ý QM0ý QOXý QM1ý QOpý QM2ý QO3ý QMrý QOsý Q	Mtý Q Ouý QMý QOj&ý Q Mý QO~ RL@T@ý RM¯(ý ROXý RMý ROý RMý ROý RMý RO…$ý R	M†$ý R O‡$ý RMˆ$ý ROc#ý R Mc#ý RO~ SL€T@ý SM4ý SO5ý SM6ý SOý SM7ý SO8ý SM¢ý SO-ý S	M.ý S O/ý SM0ý SOj&ý S Mý SO~ TLÀT@ý TM9ý TO5ý TM:ý TO;ý TM<ý TO=ý TM>ý TO?ý T	M'ý T O@ý TMý TOœý T M#%ý TOA~ ULU@ý UMBý UO5ý UMCý UOý UMDý UOEý UM¢ý UO-ý U	M.ý U O/ý UM0ý UOÔ$ý U MÕ$ý UO~ VL@U@ý VMFý VOGý VMHý VOIý VMJý VOKý VMLý VOMý V	MÔý V ONý VMOý VOœý V M×ý VOP~ WL€U@ý WMý WOQý WMý WOý WMý WO>%ý WM ý WO&ý W	M'ý W O(ý WMý WOœý W Mlý WO~ XLÀU@ý XMWý XOQý XMRý XOSý XMSý XOtý XMÐ$ý XOÑ$ý X	M5ý X OÒ$ý XMÓ$ý XOœý X M)ý XO~ YLV@ý YMuý YOvý YMwý YOxý YMyý YO)%ý YMzý YO{ý Y	M5ý Y O|ý YM}ý YOœý Y MF%ý YO~~ ZL@V@ý ZMý ZO€ý ZM$ý ZO$ý ZM$ý ZO$ý ZM%ý ZO&ý Z	M'ý Z O(ý ZM)ý ZO{&ý Z Mgý ZO~ [L€V@ý [M$ý [O$ý [M$ý [O$ý [Mý [O $ý [M!$ý [O"$ý [	M#$ý [ O$$ý [M%$ý [Oœý [ M¦'ý [O&$~ \LÀV@ý \M'$ý \O($ý \M)$ý \O*$ý \M*$ý \O+$ý \Mëý \O…$ý \	M†$ý \ O‡$ý \Mˆ$ý \Oj&ý \ M‰$ý \O,$~ ]LW@ý ]M-$ý ]O.$ý ]M/$ý ]O0$ý ]M1$ý ]O2$ý ]M3$ý ]O…$ý ]	M†$ý ] O‡$ý ]M4$ý ]Oý ] Mfý ]O5$~ ^L@W@ý ^M6$ý ^O7$ý ^M8$ý ^O9$ý ^M:$ý ^O;$ý ^M¢ý ^O-ý ^	M.ý ^ O/ý ^M0ý ^Oeý ^ MF%ý ^O<$~ _L€W@ý _M=$ý _O>$ý _M­"ý _O®"ý _M¯"ý _O°"ý _M±"ý _O²"ý _	Mký _ O³"ý _M´"ý _Oœý _ Mný _O×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@~ `LÀW@ý `Mµ"ý `O¶"ý `M·"ý `O¸"ý `MÏ	ý `OÐ	ý `M7%ý `O %ý `	M'ý ` O8%ý `M9%ý `Oœý ` M#%ý `OÑ	~ aLX@ý aMuý aOÓ	ý aMvý aOwý aMxý aOyý aM*ý aOÝ$ý a	MÞ$ý a Oß$ý aMà$ý aOj&ý a Msý aO~ bL@X@ý bMÒ	ý bOÓ	ý bMÔ	ý bOÕ	ý bMÖ	ý bO×	ý bMoý bOpý b	MÞ$ý b Oqý bMrý bOœý b Msý bOt~ cL€X@ý cMzý cO{ý cM|ý cO}ý cM~ý cOý cMëý cO…$ý c	M†$ý c O‡$ý cMˆ$ý cOE%ý c M€ý cO~ dLÀX@ý dMý dO‚ý dMƒý dOý dM„ý dO…ý dM§ý dO¨ý d	M†$ý d O©ý dMªý dOÂý d M¦ý dO~ eLY@ý eMéý eO‚ý eM ý eO!ý eM"ý eO#ý eM¢ý eO-ý e	M.ý e O/ý eM0ý eO{&ý e MF%ý eO~ fL@Y@ý fM†ý fO‚ý fM‡ý fOˆý fM‰ý fOœý fM[ý fO\ý f	M]ý f O^ý fM.ý fOœý f MŠý fO~ gL€Y@ý gM‹ý gO‚ý gMŒý gOý gMý gOèý gM”$ý gO•$ý g	M–$ý g O—$ý gMŒ'ý gOœý g M-ý gO~ hLÀY@ý hM.ý hO$ý hM/ý hO’ý hM0ý hO1ý hM•ý hO–ý h	M—ý h O˜ý hM™ý hO{&ý h Mšý hO~ iLZ@ý iMŠ$ý iO$ý iM%ý iO&ý iM'ý iO(ý iM)ý iO*ý i	M'ý i O+ý iM,ý iOœý i M-ý iO~ jL@Z@ý jM2ý jO$ý jM3ý jO*$ý jM4ý jO5ý jMëý jO…$ý j	M†$ý j O‡$ý jMˆ$ý jOý j M6ý jO7~ kL€Z@ý kM8ý kO9ý kM:ý kO;ý kM<ý kO6ý kM2(ý kO”'ý k	M5ý k O•'ý kM–'ý kOœý k M—'ý kO~ lLÀZ@ý lM=ý lO9ý lM>ý lOý lM?ý lOœý lM¢ý lO-ý l	M.ý l O/ý lMý lOœý l Mý lO~ mL[@ý mM@ý mOAý mMBý mOCý mMDý mOEý mMý mOý m	Mý m Oý mMý mOeý m M.ý mO~ nL@[@ý nMFý nOGý nMHý nOIý nMJý nOKý nM7%ý nO %ý n	M'ý n O8%ý nMFý nOœý n MF%ý nO~ oL€[@ý oMLý oOMý oMNý oOOý oMý oOPý oMëý oO…$ý o	M†$ý o O‡$ý oMˆ$ý oOý o Mý oO~ pLÀ[@ý pMQý pORý pMSý pOTý pMUý pOVý pMWý pOrý p	Msý p Otý pMuý pOœý p MËý pO~ qL\@ý qMvý qOwý qMxý qOyý qMý qOzý qM[ý qO\ý q	M]ý q O^ý qM.ý qOeý q MŠý qO~ rL@\@ý rM'$ý rO{ý rM|ý rO}ý rM~ý rOý rM€ý rOý r	M#$ý r O‚ý rMƒý rOj&ý r M¦'ý rO~ sL€\@ý sM„ý sO…ý sM†ý sO‡ý sMˆý sO‰ý sMŒý sO*ý s	Mtý s Oý sM,ý sOeý s M-ý sO~ tLÀ\@ý tMŠý tO‹ý tMŒý tOý tMŽý tOý tM“ý tO”ý t	MN%ý t O•ý tM–ý tOœý t MQ%ý tO~ uL]@ý uMË$ý uO—ý uM˜ý uO™ý uMšý uO›ý uMœý uO-ý u	M.ý u O²ý uM³ý uOœý u MF%ý uO~ vL@]@ý vM´ý vOµý vM¶ý vO·ý vM¸ý vO¹ý vMºý vO-ý v	M.ý v O»ý vM¼ý vOœý v M5ý vO~ wL€]@ý wM½ý wO¾ý wM¿ý wOÀý wMÁý wOÂý wMÃý wOÄý w	M5ý w OÅý wMÆý wO{&ý w M÷ý wO	~ xLÀ]@ý xM	ý xOrý xMsý xOtý xMuý xOvý xMwý xOxý x	Myý x Ozý xM{ý xOý x M9ý xO|~ yL^@ý yM}ý yO~ý yMý yO€ý yMý yO‚ý yMý yOý y	Mý y Oý yMý yOœý y Mý yO~ zL@^@ý zMƒý zO„ý zM…ý zO†ý zM‡ý zOˆý zM‰ý zOŠý z	M‹ý z OŒý zMý zOœý z M-ý zO~ {L€^@ý {MŽý {Oý {Mý {O‘ý {M’ý {O“ý {Mý {Oý {	Mý { Oý {Mý {O”ý { M.ý {O~ |LÀ^@ý |M•ý |O–ý |M—ý |O˜ý |M™ý |O!ý |M¢ý |O-ý |	M.ý | O/ý |M0ý |O1ý | Mý |O~ }L_@ý }M"ý }O#ý }M$ý }O%ý }MÀý }O>%ý }MÁý }O'ý }	M#$ý } OÂý }Mý }Oœý } M¦'ý }O~ ~L@_@ý ~Mšý ~O›ý ~Mœý ~Oý ~Mžý ~OŸý ~Mý ~OEý ~	MFý ~ OGý ~Mý ~OE%ý ~ M ý ~O~ L€_@ý M¡ý O¢ý M£ý O¤ý M¥ý O¦ý M§ý O¨ý 	MN%ý O©ý Mªý O”ý M«ý O¬×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ€@@‚@ƒ@„@…@†@‡@ˆ@‰@Š@‹@Œ@@Ž@@@‘@’@“@”@•@–@—@˜@™@š@›@œ@@ž@Ÿ@~ €LÀ_@ý €M ý €O¡ý €M¢ý €Oý €M¦ý €O>%ý €M3ý €O4ý €	M5ý € O6ý €M§ý €Oœý € M¨ý €O~ L`@ý M©ý Oªý M«ý O¬ý M­ý O®ý M¯ý O'ý 	M#$ý  O°ý Mý Oœý  M±ý O~ ‚L `@ý ‚M²ý ‚O³ý ‚M´ý ‚Oµý ‚M¶ý ‚O·ý ‚M¸ý ‚O¹ý ‚	M+ý ‚ Oºý ‚M»ý ‚Oœý ‚ Mè$ý ‚O~ ƒL@`@ý ƒM¼ý ƒO½ý ƒM¾ý ƒO¿ý ƒMÀý ƒO)%ý ƒM*ý ƒOÝ$ý ƒ	MÞ$ý ƒ Oß$ý ƒMà$ý ƒOœý ƒ Msý ƒO~ „L``@ý „MÁý „OÂý „MÃý „OÄý „MÅý „O6ý „MPý „OQý „	MRý „ OSý „MÆý „Oœý „ MÇý „OÈ~ …L€`@ý …MÉý …Oý …Mý …Oý …Mý …Oý …Mý …OÓý …	MÔý … Oø'ý …Mù'ý …Oœý … M×ý …O~ †L `@ý †Mý †Oý †M- ý †Oý †M`ý †Oaý †Mrý †Osý †	Mtý † Ouý †Mý †O´ý † M9ý †O~ ‡LÀ`@ý ‡Mbý ‡Ocý ‡Mdý ‡OI%ý ‡Mý ‡Oeý ‡ML%ý ‡OM%ý ‡	MN%ý ‡ OO%ý ‡MP%ý ‡Oý ‡ MQ%ý ‡O~ ˆLà`@ý ˆMfý ˆOgý ˆMhý ˆOiý ˆMjý ˆOký ˆMý ˆOý ˆ	Mý ˆ Oý ˆMý ˆOj&ý ˆ M.ý ˆO~ ‰La@ý ‰M%ý ‰Olý ‰Mmý ‰Oný ‰Moý ‰O)%ý ‰M*ý ‰OÝ$ý ‰	MÞ$ý ‰ Oß$ý ‰Mà$ý ‰Oœý ‰ Msý ‰O~ ŠL a@ý ŠMpý ŠOqý ŠMrý ŠO’ý ŠMsý ŠOtý ŠM•ý ŠO–ý Š	M—ý Š O˜ý ŠMý ŠO´ý Š M”ý ŠO~ ‹L@a@ý ‹Mý ‹Oqý ‹Mý ‹Oý ‹Mý ‹OÔ$ý ‹M¢ý ‹O-ý ‹	M.ý ‹ O/ý ‹M0ý ‹OÔ$ý ‹ MÕ$ý ‹O~ ŒL`a@ý ŒMý ŒOý ŒMý ŒOý ŒMý ŒOý ŒMPý ŒOQý Œ	MRý Œ OSý ŒMTý ŒOE%ý Œ MÇý ŒO~ L€a@ý Mý Oý Mý Oý Mý Oœý MQý ORý 	MSý  OTý M ý Oœý  MVý O~ ŽL a@ý ŽM!ý ŽO"ý ŽM¤ý ŽO#ý ŽMý ŽO$ý ŽM}$ý ŽO~$ý Ž	M5ý Ž O$ý ŽM€$ý ŽOý Ž M|$ý ŽO~ LÀa@ý M%ý O&ý M ý O!ý MDý OEý Mëý O…$ý 	M†$ý  O‡$ý Mˆ$ý Oý  Mý OF~ Làa@ý M‘ý O&ý M’ý O“ý M”ý O•ý Mëý O…$ý 	M†$ý  O‡$ý Mˆ$ý O{&ý  Mgý O–~ ‘Lb@ý ‘M—ý ‘O˜ý ‘M™ý ‘Ošý ‘M›ý ‘Oœý ‘Mý ‘Ožý ‘	M9ý ‘ OŸý ‘M ý ‘Oœý ‘ M¡ý ‘O~ ’L b@ý ’M¢ý ’O£ý ’M¤ý ’O¥ý ’M¦ý ’O§ý ’M†ý ’O6ý ’	M5ý ’ O7ý ’M‡ý ’Oœý ’ M—'ý ’Oˆ~ “L@b@ý “M‰ý “OŠý “M‹ý “OŒý “Mý “Oý “M2(ý “O”'ý “	M5ý “ O•'ý “M–'ý “Oý “ M—'ý “O~ ”L`b@ý ”MŽý ”Oý ”Míý ”OŒý ”Mý ”Oý ”M2(ý ”O”'ý ”	M5ý ” O•'ý ”M–'ý ”Oý ” M—'ý ”O~ •L€b@ý •M‘ý •O’ý •M“ý •O”ý •M•ý •O–ý •M—ý •O˜ý •	M™ý • Ošý •M›ý •Oj&ý • M²'ý •O~ –L b@ý –Mœý –Oý –MÃý –Ožý –MŸý –O>%ý –M ý –O¡ý –	M5ý – OÎý –MÏý –Oœý – M)ý –O~ —LÀb@ý —MÐý —OÑý —MÒý —OÓý —MÔý —OÕý —M2(ý —O”'ý —	M5ý — O•'ý —M–'ý —Oœý — M¨ý —O~ ˜Làb@ý ˜MÖý ˜O×ý ˜MØý ˜OÙý ˜MÙý ˜Oý ˜M%ý ˜O&ý ˜	M'ý ˜ O(ý ˜M)ý ˜Oj&ý ˜ M*ý ˜O~ ™Lc@ý ™Mäý ™OÛý ™Måý ™Oæý ™Mçý ™OÉ$ý ™Mý ™Oý ™	Mý ™ Oý ™Mý ™Oœý ™ Mý ™Oè~ šL c@ý šMÚý šOÛý šMÜý šOÝý šMÞý šOßý šMý šOý š	Mý š Oý šMý šO{&ý š M|&ý šO~ ›L@c@ý ›Màý ›OÛý ›Máý ›Oâý ›Mãý ›Oc#ý ›MPý ›OQý ›	MRý › OSý ›MTý ›Oc#ý › Mý ›O~ œL`c@ý œMéý œOêý œMëý œOìý œMíý œOîý œMý œOý œ	Mý œ Oý œMý œOœý œ Mý œO~ L€c@ý Mïý Oðý Mñý Oòý Màý Osý Mtý O~$ý 	M5ý  Ouý Mý Oœý  M|$ý Ov~ žL c@ý žMfý žOwý žMxý žOyý žMzý žO{ý žM|ý žO&ý ž	M'ý ž O}ý žM)ý žOœý ž M*ý žO~~ ŸLÀc@ý ŸMý ŸO€ý ŸMÄý ŸOý ŸMý ŸO‚ý ŸMƒý ŸO„ý Ÿ	M5ý Ÿ O…ý ŸM†ý ŸOý Ÿ M‡ý ŸO×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ @¡@¢@£@¤@¥@¦@§@¨@©@ª@«@¬@­@®@¯@°@±@²@³@´@µ@¶@·@¸@¹@º@»@¼@½@¾@¿@~ Làc@ý Mˆý O‰ý MŠý O‹ý MŒý Oý Mý Oý 	Mý  Oý Mý Oeý  M.ý OŽ~ ¡Ld@ý ¡M-$ý ¡Oý ¡Mý ¡O‘ý ¡M‘ý ¡Oœý ¡M’ý ¡O“ý ¡	MN%ý ¡ O¨#ý ¡M©#ý ¡Oœý ¡ MQ%ý ¡O~ ¢L d@ý ¢Mª#ý ¢O«#ý ¢Mí%ý ¢Oý ¢Mý ¢Oý ¢M%ý ¢O&ý ¢	M'ý ¢ O(ý ¢M)ý ¢OÔ$ý ¢ MÕ$ý ¢O~ £L@d@ý £Mý £Oý £Mý £Oý £Mý £Oý £M¢ý £O-ý £	M.ý £ O/ý £M0ý £Oj&ý £ M5ý £O~ ¤L`d@ý ¤Mý ¤O ý ¤M!ý ¤O"ý ¤M#ý ¤O$ý ¤M[ý ¤O\ý ¤	M]ý ¤ O^ý ¤M.ý ¤Oj&ý ¤ MF%ý ¤O~ ¥L€d@ý ¥M%ý ¥O&ý ¥M'ý ¥O(ý ¥M)ý ¥O*ý ¥M[ý ¥O\ý ¥	M]ý ¥ O^ý ¥M.ý ¥Oj&ý ¥ MŠý ¥O~ ¥Eàïâ@ý ¥FÅý ¥F~ ¦L d@ý ¦M]#ý ¦OÆý ¦MÇý ¦O÷ý ¦Møý ¦Oùý ¦Múý ¦Oûý ¦	Mý ¦ Oüý ¦Mýý ¦Oœý ¦ MQ%ý ¦OÅ~ §LÀd@ý §M+ý §O,ý §M-ý §O^'ý §M_'ý §Oý §MQý §ORý §	MSý § OTý §M0ý §Oœý § MVý §O~ ¨Làd@ý ¨M1ý ¨O2ý ¨M3ý ¨O4ý ¨M5ý ¨O6ý ¨M’ý ¨O“ý ¨ MN%ý ¨ O¨#ý ¨M©#ý ¨Oú'ý ¨ Mý ¨O7~ ©Le@ý ©M8ý ©O9ý ©M:ý ©O;ý ©M<ý ©Oj&ý ©M=ý ©O>ý ©	M5ý © O?ý ©M–'ý ©Oj&ý © M—'ý ©O~ ªL e@ý ªM@ý ªOAý ªMBý ªOCý ªMDý ªOEý ªMFý ªOGý ª	Mtý ª OHý ªMIý ªOœý ª Mý ªO~ «L@e@ý «MJý «OKý «MLý «OMý «MNý «OOý «Mä%ý «O\ý « M]ý « Oå%ý «Mæ%ý «Oœý « MŠý «O~ ¬L`e@ý ¬Mç%ý ¬Oè%ý ¬Mé%ý ¬Oê%ý ¬Më%ý ¬Oì%ý ¬MŸý ¬O˜ý ¬	Mý ¬ O ý ¬Mý ¬Oeý ¬ Mœý ¬O~ ­L€e@ý MUý ­O¡ý ­MVý ­OWý ­MXý ­OYý ­M¢ý ­O-ý ­	M.ý ­ O/ý ­M0ý ­Oj&ý ­ Mý ­O~ ®L e@ý ®Méý ®O¡ý ®M¢ý ®O£ý ®M¤ý ®O¥ý ®M3$ý ®O…$ý ®	M†$ý ® O‡$ý ®M4$ý ®Oj&ý ® M‰$ý ®O¦~ ¯LÀe@ý ¯MÓ"ý ¯O¡ý ¯MÚý ¯OÔ"ý ¯MÕ"ý ¯OÖ"ý ¯Mlý ¯O×"ý ¯	M]ý ¯ OØ"ý ¯MÙ"ý ¯OE%ý ¯ Mfý ¯O~ °Làe@ý °M§ý °O¡ý °M¨ý °O©ý °Mªý °O«ý °M”$ý °O•$ý °	M–$ý ° O—$ý °MŒ'ý °Oj&ý ° M-ý °O~ ±Lf@ý ±M+ý ±O¡ý ±M7&ý ±O8&ý ±M9&ý ±O:&ý ±M;&ý ±O<&ý ±	M—ý ± O=&ý ±M>&ý ±Oœý ± M?&ý ±O~ ²L f@ý ²MLý ²O¡ý ²MMý ²ONý ²MOý ²OPý ²MQý ²ORý ²	MSý ² OÈý ²MTý ²O´ý ² M/ý ²O~ ³L@f@ý ³M$ý ³O¡ý ³Má"ý ³Oâ"ý ³Mã"ý ³Oœý ³Mä"ý ³Oå"ý ³	MÞ$ý ³ Oæ"ý ³M6&ý ³Oœý ³ Msý ³O~ ´L`f@ý ´M%%ý ´O¡ý ´MZý ´O[ý ´M\ý ´OEý ´M]ý ´OÑ"ý ´	MN%ý ´ OÒ"ý ´Mý ´Oœý ´ MF%ý ´O~ µL€f@ý µMDý µO¡ý µMEý µOFý µMGý µOHý µMIý µOJý µ	M#$ý µ OKý µMý µOœý µ MÇý µO~ ¶L f@ý ¶MÚ"ý ¶O¡ý ¶MÛ"ý ¶OÜ"ý ¶MÜ"ý ¶OÝ"ý ¶MÞ"ý ¶OJý ¶	M#$ý ¶ Oß"ý ¶Mà"ý ¶Oj&ý ¶ M¦'ý ¶O~ ·LÀf@ý ·M¬ý ·O¡ý ·M­ý ·OAý ·MBý ·OCý ·Mëý ·O…$ý ·	M†$ý · O‡$ý ·Mˆ$ý ·Oœý · M‰$ý ·O~ ¸Làf@ý ¸M@&ý ¸OA&ý ¸MB&ý ¸OC&ý ¸Mý ¸OD&ý ¸MMý ¸ONý ¸	MOý ¸ OPý ¸MQý ¸Oý ¸ ME&ý ¸O~ ¹Lg@ý ¹MF&ý ¹OG&ý ¹MH&ý ¹OI&ý ¹MJ&ý ¹OK&ý ¹M—ý ¹O˜ý ¹	M™ý ¹ Ošý ¹Mý ¹O{&ý ¹ M²'ý ¹OL&~ ºL g@ý ºMM&ý ºON&ý ºMO&ý ºOP&ý ºMý ºOQ&ý ºM;&ý ºO<&ý º	M—ý º O=&ý ºMR&ý ºOý º Mý ºO~ »L@g@ý »M`ý »OT&ý »Maý »Obý »Mý »Ocý »M8#ý »O-ý »	M.ý » Oy&ý »Mz&ý »Oý » Mdý »O~ ¼L`g@ý ¼MS&ý ¼OT&ý ¼MU&ý ¼OV&ý ¼MW&ý ¼OX&ý ¼MQý ¼ORý ¼	MSý ¼ OTý ¼MUý ¼Oœý ¼ Mè$ý ¼O~ ½L€g@ý ½MY&ý ½OT&ý ½Mý ½OZ&ý ½MËý ½O^ý ½M8#ý ½O-ý ½	M.ý ½ Oy&ý ½Mz&ý ½O1ý ½ Mý ½O_~ ¾L g@ý ¾Meý ¾Ofý ¾M%ý ¾OR&ý ¾Mý ¾Ogý ¾M;&ý ¾O<&ý ¾ M—ý ¾ O=&ý ¾Mhý ¾Oý ¾ M?&ý ¾O~ ¿LÀg@ý ¿Miý ¿Ojý ¿Mký ¿Olý ¿Mmý ¿Oý ¿MQý ¿ORý ¿	MSý ¿ OTý ¿MUý ¿Oœý ¿ MVý ¿O×DêlÒÒÒÒÒüÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÀ@Á@Â@Ã@Ä@Å@Æ@Ç@È@É@Ê@Ë@Ì@Í@Î@Ï@Ð@Ñ@Ò@Ó@Ô@Õ@Ö@×@Ø@Ù@Ú@Û@Ü@Ý@Þ@ß@~ ÀLàg@ý ÀMný ÀOoý ÀMpý ÀO'ý ÀMý ÀOqý ÀMÐ$ý ÀOÑ$ý À	M5ý À OÒ$ý ÀMÓ$ý ÀOý À M)ý ÀO~ ÁLh@ý ÁMrý ÁOsý ÁMtý ÁOuý ÁMvý ÁOýý ÁM6ý ÁO7ý Á	M8ý Á O9ý ÁMÊý ÁOj&ý Á MËý ÁO~ ÂL h@ý ÂMwý ÂOxý ÂMyý ÂOzý ÂMý ÂO{ý ÂM’ý ÂO“ý Â	MN%ý  O¨#ý ÂM©#ý ÂOý  Mý ÂO~ ÃL@h@ý ÃM|ý ÃO}ý ÃM~ý ÃOý ÃM€ý ÃOý ÃM[ý ÃO\ý Ã	M]ý à O^ý ÃM.ý ÃOE%ý à MŠý ÃO~ ÄL`h@ý ÄM‚ý ÄOƒý ÄMÉý ÄO„ý ÄM…ý ÄO†ý ÄM;&ý ÄO<&ý Ä	M—ý Ä O=&ý ÄMhý ÄOý Ä M?&ý ÄO‡~ ÅL€h@ý ÅMˆý ÅO‰ý ÅMŠý ÅO‹ý ÅMý ÅOŒý ÅMý ÅOÓý Å	MÔý Å Oø'ý ÅMù'ý ÅOj&ý Å M ý ÅO~ ÆL h@ý ÆMý ÆOŽý ÆMý ÆOý ÆMý ÆO‘ý ÆM8#ý ÆO-ý Æ	M.ý Æ Oy&ý ÆMz&ý ÆOý Æ Mdý ÆO~ ÇLÀh@ý ÇM’ý ÇO“ý ÇM”ý ÇO•ý ÇM–ý ÇO—ý ÇM˜ý ÇO™ý Ç	M'ý Ç Ošý ÇM›ý ÇOœý Ç M*ý ÇO~ ÈLàh@ý ÈMœý ÈOý ÈMžý ÈO('ý ÈM)'ý ÈO ý ÈM¢ý ÈO-ý È	M.ý È O/ý ÈM0ý ÈOj&ý È M5ý ÈO*'~ ÉLi@ý ÉMý ÉO+'ý ÉM,'ý ÉO"ý ÉM-'ý ÉOJ"ý ÉMý ÉOý É	Mý É Oý ÉMý ÉOj&ý É MF%ý ÉOK"~ ÊL i@ý ÊMO"ý ÊOL"ý ÊM&ý ÊOP"ý ÊMQ"ý ÊOŠý ÊM[ý ÊO\ý Ê	M]ý Ê O^ý ÊM.ý ÊO´ý Ê Mfý ÊOR"~ ËL@i@ý ËMS&ý ËOL"ý ËM™ý ËOM"ý ËMN"ý ËOËý ËM6ý ËO7ý Ë	M8ý Ë O9ý ËMÊý ËO´ý Ë Mfý ËO~ ÌL`i@ý ÌMS"ý ÌOT"ý ÌMU"ý ÌOV"ý ÌMý ÌOW"ý ÌMÐ$ý ÌOÑ$ý Ì	M5ý Ì OÒ$ý ÌMÓ$ý ÌOý Ì M)ý ÌO~ ÍL€i@ý ÍMX"ý ÍOY"ý ÍMSý ÍOZ"ý ÍM["ý ÍO(&ý ÍMÐ$ý ÍOÑ$ý Í	M5ý Í OÒ$ý ÍMÓ$ý ÍO1ý Í M)&ý ÍO*&~ ÎL i@ý ÎM+&ý ÎO,&ý ÎM}ý ÎO-&ý ÎMý ÎO.&ý ÎMëý ÎO…$ý Î	M†$ý Î O‡$ý ÎMˆ$ý ÎOý Î M‰$ý ÎO~ ÏLÀi@ý ÏM¹ý ÏO/&ý ÏMÊý ÏOý ÏMËý ÏO>%ý ÏMÌý ÏO-ý Ï	M.ý Ï O/ý ÏM0ý ÏOœý Ï M5ý ÏO~ ÐLài@ý ÐM¯(ý ÐO/&ý ÐMÍý ÐOÿ'ý ÐMÎý ÐOÏý ÐMý ÐOÓý Ð	MÔý Ð Oø'ý ÐMù'ý ÐOeý Ð M×ý ÐO~ ÑLj@ý ÑMWý ÑO/&ý ÑMÜ'ý ÑOÝ'ý ÑMÝ'ý ÑO{	ý ÑMÐ$ý ÑOÑ$ý Ñ	M5ý Ñ OÒ$ý ÑMÓ$ý ÑOj&ý Ñ M)ý ÑO~ ÒL j@ý ÒM|	ý ÒO/&ý ÒM}	ý ÒO~	ý ÒM	ý ÒO€	ý ÒM	ý ÒO‚	ý Ò	M—ý Ò Oƒ	ý ÒM„	ý ÒOœý Ò Mý ÒO…	~ ÓL@j@ý ÓM@ý ÓO/&ý ÓM0&ý ÓO1&ý ÓM2&ý ÓOÛ'ý ÓMÐ$ý ÓOÑ$ý Ó	M5ý Ó OÒ$ý ÓMÓ$ý ÓOj&ý Ó M)ý ÓO~ ÔL`j@ý ÔM†	ý ÔO‡	ý ÔMˆ	ý ÔO‰	ý ÔMŠ	ý ÔO‹	ý ÔMëý ÔO…$ý Ô	M†$ý Ô O‡$ý ÔMˆ$ý ÔOc#ý Ô Mý ÔO(~ ÕL€j@ý ÕMšý ÕO‡	ý ÕM(ý ÕOuý ÕM(ý ÕO§ý ÕM6ý ÕO7ý Õ	M8ý Õ O9ý ÕMÊý ÕOc#ý Õ Mý ÕO~ ÖL j@ý ÖMŽý ÖOý ÖMý ÖOý ÖM‘ý ÖO’ý ÖM%ý ÖO&ý Ö	M'ý Ö O(ý ÖMý ÖO{&ý Ö Mý ÖO~ ×LÀj@ý ×M|	ý ×O“ý ×M”ý ×O•ý ×M–ý ×O§ý ×M—ý ×O˜ý ×	M]ý × O™ý ×M.ý ×Oc#ý × Mý ×O~ ØLàj@ý ØMšý ØO›ý ØMœý ØOý ØMžý ØOŸý ØMÐ$ý ØOÑ$ý Ø	M5ý Ø OÒ$ý ØMÓ$ý ØOú'ý Ø Mý ØO ~ ÙLk@ý ÙM¡ý ÙO¢ý ÙM[&ý ÙO\&ý ÙM]&ý ÙO^&ý ÙMý ÙOÓý Ù	MÔý Ù Oø'ý ÙMù'ý ÙOý Ù MGý ÙO_&~ ÚL k@ý ÚM`&ý ÚOa&ý ÚMý ÚOý ÚMý ÚO6ý ÚM§ý ÚO¨ý Ú	M†$ý Ú O©ý ÚMªý ÚOœý Ú M¦ý ÚO~ ÛL@k@ý ÛMý ÛOý ÛMý ÛOý ÛMý ÛOý ÛMý ÛOý Û	M.ý Û Oý ÛM ý ÛOœý Û Mý ÛO!~ ÜL`k@ý ÜMÐý ÜO#ý ÜMÑý ÜOý ÜMÒý ÜOý ÜMÓý ÜO4ý Ü	M5ý Ü O6ý ÜMöý ÜOœý Ü M¨ý ÜO~ ÝL€k@ý ÝM"ý ÝO#ý ÝM\"ý ÝOý ÝM]"ý ÝO^"ý ÝMý ÝOý Ý	Mý Ý Oý ÝMý ÝOœý Ý M.ý ÝO~ ÞL k@ý ÞMý ÞO_"ý ÞM`"ý ÞOa"ý ÞMb"ý ÞOc"ý ÞMý ÞOEý Þ MFý Þ OGý ÞMHý ÞOj&ý Þ M ý ÞO~ ßLÀk@ý ßMd"ý ßOe"ý ßMf"ý ßOŒý ßMëý ßO§ý ßM2(ý ßO”'ý ß	M5ý ß O•'ý ßMìý ßOc#ý ß Míý ßOî×DÀlÒÒÒҁ‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øúýÿÿÿûüýþÿÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒà@á@â@ã@ä@å@æ@ç@è@é@ê@ë@ì@í@î@ï@ð@ñ@ò@ó@ô@õ@ö@÷@ø@ù@ú@û@ü@ý@þ@ÿ@~ àLàk@ý àMïý àOª#ý àMˆ!ý àOðý àMñý àOý àM¢ý àO-ý à	M.ý à O/ý àM0ý àOœý à Mý àO~ áLl@ý áMòý áOóý áMPý áOSý áMQý áORý áMÐ$ý áOÑ$ý á M5ý á OÒ$ý áMÓ$ý áOeý á MSý áOT~ âL l@ý âMUý âO@ý âMAý âOBý âMCý âOœý âM§ý âO¨ý â	M†$ý â O©ý âMªý âOœý â M¦ý âOD~ ãL@l@ý ãMEý ãOFý ãMGý ãOHý ãMIý ãOJý ãMMý ãONý ã	MOý ã OPý ãMQý ãOœý ã ME&ý ãO~ äL`l@ý äMý äOKý äM<#ý äO¦ý äM§ý äO%ý äM¨ý äORý ä MSý ä O= ý äM> ý äOeý ä MVý äO~ åL€l@ý åMý åOKý åMLý åOMý åM9#ý åO:#ý åM7ý åO8ý å	M9ý å O:ý åM;#ý åOœý å Mlý åO~ æL l@ý æM? ý æO@ ý æMA ý æOB ý æMC ý æOD ý æM8#ý æO-ý æ	M.ý æ Oy&ý æMz&ý æO1ý æ ME ý æO~ çLÀl@ý çMÌý çOF ý çMG ý çO5ý çM6ý çO7ý çM8#ý çO-ý ç	M.ý ç Oy&ý çMz&ý çO”ý ç Mý çO~ èLàl@ý èMWý èOF ý èM8ý èOý èM9ý èO:ý èM¢ý èO-ý è	M.ý è O/ý èM0ý èOj&ý è M5ý èO~ éLm@ý éMÌý éO;ý éMý éO<ý éM=ý éO—'ý éM2(ý éO”'ý é	M5ý é O•'ý éM–'ý éO´ý é M÷ý éO>~ êL m@ý êM?ý êO@ý êMAý êO± ý êM² ý êO³ ý êMëý êO…$ý ê	M†$ý ê O‡$ý êMý êOj&ý ê M²'ý êO~ ëL@m@ý ëMàý ëO´ ý ëMµ ý ëO¶ ý ëM· ý ëO¸ ý ëMrý ëOsý ë	Mtý ë Ouý ëMý ëOœý ë Mý ëO~ ìL`m@ý ìM¾ ý ìOº ý ìM¿ ý ìOÀ ý ìMÁ ý ìO ý ìMà ý ìOý ì	Mý ì OÄ ý ìMÅ ý ìOœý ì Mý ìOÆ ~ íL€m@ý íM¹ ý íOº ý íM» ý íO¼ ý íMý íO½ ý íM3$ý íO…$ý í	M†$ý í O‡$ý íM4$ý íOý í M‰$ý íO~ îL m@ý îMfý îOÇ ý îMÈ ý îOÉ ý îMÊ ý îOŒý îMQý îORý î	MSý î OTý îMUý îOj&ý î Mè$ý îO~ ïLÀm@ý ïMË ý ïOÌ ý ïMÍ ý ïOÎ ý ïMÏ ý ïO§ý ïMý ïOÓý ï	MÔý ï Oø'ý ïMù'ý ïOc#ý ï Mý ïO~ ðLàm@ý ðMý ðOÐ ý ðMÑ ý ðOÒ ý ðMÓ ý ðOCý ðMÔ ý ðOÕ ý ð	M†$ý ð OÖ ý ðM× ý ðOœý ð M5ý ðOØ ~ ñLn@ý ñMÙ ý ñOÚ ý ñMÛ ý ñOÜ ý ñMÝ ý ñOÞ ý ñMiý ñOjý ñ	Mký ñ Olý ñMmý ñO{&ý ñ Mfý ñOß ~ òL n@ý òMà ý òOá ý òMâ ý òOã ý òMä ý òO{	ý òMÐ$ý òOÑ$ý ò	M5ý ò OÒ$ý òMÓ$ý òOj&ý ò M)ý òO~ óL@n@ý óMå ý óOæ ý óMç ý óOÔý óMè ý óOé ý óMÕý óO %ý ó	M'ý ó O8%ý óMFý óOœý ó M#%ý óO~ ôL`n@ý ôMéý ôOê ý ôMVý ôOGý ôMì ý ôOÿý ôMHý ôOIý ô	MJý ô OKý ôMý ôO´ý ô M÷ý ôOC~ õL€n@ý õM´ý õOê ý õMO ý õODý õMEý õOý õMý õOý õ	Mý õ Oý õMý õO´ý õ MFý õO~ öL n@ý öMéý öOê ý öMVý öOë ý öMì ý öOí ý öMý öOý ö	Mý ö Oý öMBý öO´ý ö M÷ý öOC~ ÷LÀn@ý ÷Méý ÷OLý ÷MMý ÷Oý ÷MNý ÷Oœý ÷M¢ý ÷O-ý ÷	M.ý ÷ O/ý ÷M0ý ÷Oœý ÷ M5ý ÷O~ øLàn@ý øM´ý øOOý øMPý øOQý øMQý øO5ý øMÐ$ý øOÑ$ý ø	M5ý ø OÒ$ý øMÓ$ý øOý ø M6ý øO~ ùLo@ý ùM`&ý ùORý ùMˆý ùOR&ý ùMSý ùOTý ùM;&ý ùO<&ý ù	M—ý ù O=&ý ùMhý ùO´ý ù Mšý ùOU~ úL o@ý úM|	ý úOVý úMWý úOý úMXý úOœý úM3ý úO4ý ú	M5ý ú O6ý úMöý úOœý ú M¨ý úO~ ûL@o@ý ûMYý ûOZý ûM[ý ûO\ý ûM]ý ûO^ý ûMÐ$ý ûOÑ$ý û M5ý û OÒ$ý ûMÓ$ý ûOœý û M)ý ûO_~ üL`o@ý üM*ý üO`ý üMaý üObý üMbý üOcý üM’ý üO“ý ü	MN%ý ü O¨#ý üM©#ý üOj&ý ü MQ%ý üO~ ýL€o@ý ýMÿý ýOdý ýMeý ýOý ýMfý ýOý ýM¢ý ýO-ý ý	M.ý ý O/ý ýM0ý ýOj&ý ý M5ý ýO~ þL o@ý þMSý þOgý þMhý þOiý þMjý þOký þMlý þOmý þ	M9ý þ Oný þMoý þOœý þ M¡ý þOp~ ÿLÀo@ý ÿMqý ÿOgý ÿMrý ÿOŒý ÿMsý ÿOj&ý ÿM2(ý ÿO”'ý ÿ	M5ý ÿ O•'ý ÿM–'ý ÿOj&ý ÿ M—'ý ÿO×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ@@@@@@@@@	@ @@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ Lào@ý Mtý Ogý Muý Ový Mwý Oxý M%ý O&ý 	M'ý O(ý M)ý Oc#ý Mý O~ Lp@ý Myý Ozý Mý O ý Mý Oý Mý O½!ý 	M†$ý O¾!ý M¿!ý Oœý Mý OÀ!~ Lp@ý MÁ!ý Ozý MÂ!ý OÃ!ý MÄ!ý OÅ!ý MÆ!ý OÇ!ý 	MÈ!ý OÉ!ý Mý OÊ!ý M9ý OË!~ L p@ý MÌ!ý OÍ!ý MÎ!ý OÏ!ý MÏ!ý OÐ!ý MŒý O*ý 	Mtý Oý M,ý Oj&ý M-ý O~ L0p@ý MÑ!ý OÒ!ý MÓ!ý OÔ!ý MÕ!ý OÉ$ý M†#ý Oý 	Mý OÄ ý Mý Oœý Mý O‡#~ L@p@ý Mˆ#ý O‰#ý M;ý O<ý Mý O8 ý M3ý O4ý 	M5ý O6ý M9 ý Oj&ý M¨ý O~ LPp@ý M|	ý O: ý M; ý O< ý M= ý O(ý M> ý O? ý 	M'ý O@ ý MA ý Oœý M*ý O~ L`p@ý Mý O: ý MB ý OC ý MD ý OE ý M2(ý O”'ý 	M5ý O•'ý M–'ý Oœý M—'ý OP#~ Lpp@ý M…ý OSý M†ý Oý M‡ý Oˆý MPý OQý 	MRý OSý MTý Oý MÇý O~ L€p@ý MÖý OSý M×ý OTý MUý OVý MWý Orý 	Msý OØý MÙý Oœý MËý O~ Lp@ý Mbý OSý Mcý Odý Meý Ofý MMý ONý 	MOý OPý MQý Oœý ME&ý O~ L p@ý MQ#ý OSý MR#ý OS#ý MT#ý OU#ý Mä"ý Oå"ý 	MÞ$ý Oæ"ý MV#ý Oœý Msý OW#~ L°p@ý M]#ý OSý M^#ý Oxý Myý Ozý M{ý O|ý 	M#$ý  O}ý M~ý Oœý  M¦'ý O~ LÀp@ý Mý OSý M™ý Ošý M›ý Oœý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý Oœý M)ý Oa~ LÐp@ý MŽý OSý M‰ý O£ý MŠý O‹ý M3$ý O…$ý 	M†$ý O‡$ý M4$ý Oœý M‰$ý O~ Làp@ý MX#ý OSý MY#ý OZ#ý M[#ý O\#ý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý OE%ý M)ý O~ Lðp@ý MŒý OSý Mý OŽý Mý Oý M‘ý O*ý 	M'ý O’ý M“ý Oœý M*ý O”~ Lq@ý M•ý OSý M–ý O—ý M—ý O˜ý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý O{&ý MSý O~ Lq@ý M€ý OSý Mý O‚ý Mƒý O„ý M’ý O“ý 	MN%ý O¨#ý M©#ý O”ý M9ý O~ L q@ý M]#ý Ogý Mhý Oiý Mjý Oeý Mrý Osý 	Mtý Ouý Mý Oeý Mý O~ L0q@ý Mký Olý Mmý Oný Moý Opý M;&ý O<&ý 	M—ý O=&ý Mhý Oj&ý M?&ý Oq~ L@q@ý Mrý Osý Mtý Ouý Mvý O>%ý Mwý Oxý 	Myý Ozý M{ý Oœý M˜$ý O~ LPq@ý M|ý O}ý M~ý Oý Mý O§ý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý Oc#ý Mý O~ L`q@ý Mý O ý M!ý Opý M"ý O#ý Mrý Osý 	Mtý Ouý Mý O1ý Mý O~ Lpq@ý M$ý O%ý M&ý O'ý M(ý O)ý Miý Ojý 	Mký Olý Mmý Oj&ý Mný O~ L€q@ý M*ý O+ý M,ý O-ý M.ý O/ý M0ý O²"ý 	Mký O1ý M2ý Oú'ý Mý O3~ Lq@ý M4ý O5ý M6ý O7ý M8ý O9ý Mœý O-ý 	M.ý O²ý M³ý Oœý MF%ý O~ L q@ý M:ý O;ý M<ý O=ý M>ý O?ý M8#ý O-ý 	M.ý Oy&ý Mz&ý Oý M5ý O@~ L°q@ý MFý OBý Mý OGý Mý OHý Mý Oý 	Mý Oý Mý Oý M.ý O~ LÀq@ý MAý OBý MCý ODý Mý OEý Mý Oý 	M9ý O:ý Mý Oc#ý Mý O~ LÐq@ý MIý OJý MKý OLý Mý OMý MNý OOý 	Mký OPý MQý Oý MRý O~ Làq@ý Mšý OSý MTý OUý MVý OWý M7%ý O %ý 	M'ý O8%ý MFý O1ý Mý OX×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@~ Lðq@ý MÚý OÛý MÜý OÝý Mý OÞý Mßý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mý Oc#ý Mc#ý O~ !Lr@ý !MYý !OZý !M[ý !O\ý !M]ý !O^ý !M;&ý !O<&ý !	M—ý ! O=&ý !Mhý !Oý ! MGý !O~ "Lr@ý "Mý "O_ý "M`ý "Oaý "Mbý "O§ý "M»ý "O¼ý "	M—ý " O½ý "Mý "Oc#ý " Mý "O~ #L r@ý #M¾ý #O¿ý #MÀý #Oa"ý #Mý #O¸(ý #Mý #OEý #	MFý # OGý #MHý #Oý # M ý #O~ $L0r@ý $M¹(ý $Oº(ý $Mìý $Oÿ'ý $Mý $O»(ý $Mý $OÓý $	MÔý $ Oø'ý $Mù'ý $Oý $ M×ý $O~ %L@r@ý %M¼(ý %O½(ý %M¾(ý %O-ý %M¿(ý %OÀ(ý %M0ý %O²"ý %	Mký % O1ý %MÁ(ý %Oœý % Mný %O~ &LPr@ý &MÂ(ý &OÃ(ý &MÄ(ý &OÅ(ý &MÆ(ý &OÇ(ý &Mý &Oý &	Mý & Oý &Mý &OYý & Mý &OÈ(~ 'L`r@ý 'MÉ(ý 'OÊ(ý 'MË(ý 'OÌ(ý 'MÍ(ý 'OÎ(ý 'M¢ý 'O-ý '	M.ý ' O/ý 'M0ý 'Oœý ' M5ý 'O~ (Lpr@ý (Møý (OÏ(ý (MÐ(ý (OÑ(ý (MÑ(ý (OÒ(ý (MÐ$ý (OÑ$ý (	M5ý ( OÒ$ý (MÓ$ý (OE%ý ( M)ý (O~ )L€r@ý )MÓ(ý )OÔ(ý )MÕ(ý )OÖ(ý )M×(ý )OØ(ý )M¢ý )O-ý )	M.ý ) O/ý )MÙ(ý )OE%ý ) Mý )O~ *Lr@ý *MÚ(ý *OÛ(ý *MÜ(ý *OÝ(ý *MÞ(ý *O®(ý *M¢ý *O-ý *	M.ý * O/ý *M0ý *Oœý * M5ý *O~ +L r@ý +M¯(ý +O°(ý +M±(ý +O²(ý +M³(ý +O´(ý +MÐ$ý +OÑ$ý +	M5ý + OÒ$ý +Mµ(ý +Oœý + M)ý +O~ ,L°r@ý ,M8ý ,O¶(ý ,M·(ý ,Oòý ,Móý ,Oôý ,Mrý ,Osý ,	Mtý , Ouý ,Mõý ,Oœý , Mý ,Oö~ -LÀr@ý -M÷ý -Oøý -Mùý -Oúý -Mý -Oàý -Mý -Oý -	Mý - Oý -Mý -Oý - M.ý -O~ .LÐr@ý .M‡	ý .Oûý .Müý .Oýý .Mý .Oþý .Mÿý .Ožý .	M9ý . Oý .Mý .Oý . M¡ý .O~ /Làr@ý /Mý /Oûý /Mý /Oý /Mý /Oý /M¢ý /O-ý /	M.ý / O/ý /M0ý /Oj&ý / Mý /O~ 0Lðr@ý 0Mý 0Oý 0M	ý 0Otý 0Mý 0O ý 0Mwý 0Oxý 0	Myý 0 Ozý 0Mý 0Oý 0 M9ý 0O~ 1Ls@ý 1M+ý 1Oý 1Mý 1O ý 1Mý 1Oý 1M•ý 1O–ý 1	M—ý 1 O˜ý 1M™ý 1Oj&ý 1 M”ý 1O~ 2Ls@ý 2Mý 2Oý 2Mý 2Oý 2M|ý 2Oý 2M}ý 2O~ý 2	Mý 2 O€ý 2Mý 2Oj&ý 2 M/ý 2O~ 3L s@ý 3Mˆý 3Oƒý 3Mý 3O‰ý 3MŠý 3O ý 3Mý 3OEý 3	MFý 3 OGý 3MHý 3O´ý 3 Mý 3O‹~ 4L0s@ý 4M‚ý 4Oƒý 4M„ý 4O…ý 4M†ý 4O‡ý 4MÐ$ý 4OÑ$ý 4	M5ý 4 OÒ$ý 4MÓ$ý 4Oeý 4 M)ý 4O~ 5L@s@ý 5M#ý 5OŒý 5Mý 5O_ý 5MŽý 5Oý 5M8#ý 5O-ý 5	M.ý 5 Oy&ý 5Mz&ý 5OE%ý 5 MGý 5O~ 6LPs@ý 6MYý 6Oáý 6Mâý 6Oãý 6Mý 6Oäý 6M6ý 6O7ý 6	M8ý 6 O9ý 6Mý 6Oj&ý 6 Mý 6O~ 7L`s@ý 7M‘ý 7O’ý 7M“ý 7Oý 7MEý 7OFý 7Mëý 7O…$ý 7	M†$ý 7 O‡$ý 7Mˆ$ý 7OÔ$ý 7 MÕ$ý 7O~ 8Lps@ý 8MGý 8OHý 8MIý 8OJý 8MKý 8OEý 8MLý 8OMý 8	MFý 8 ONý 8MOý 8Oœý 8 M ý 8Oˆ~ 9L€s@ý 9Mý 9O‰ý 9MŠý 9O‹ý 9MŒý 9Oý 9Mý 9Oý 9	Mý 9 Oý 9Mý 9Oœý 9 M.ý 9O~ :Ls@ý :M$ý :O$ý :M%ý :O&ý :M'ý :O(ý :M3ý :O4ý :	M5ý : O6ý :Möý :Oœý : M¨ý :O~ ;L s@ý ;Mˆ&ý ;O*ý ;M‰&ý ;Oý ;MŠ&ý ;O%ý ;M3ý ;O4ý ;	M5ý ; O6ý ;Möý ;Oeý ; M¨ý ;O‹&~ <L°s@ý <M)ý <O*ý <M€&ý <Oýý <M&ý <O‚&ý <Mÿý <Ožý <	M9ý < Oý <Mƒ&ý <Oj&ý < M¡ý <O„&~ =LÀs@ý =M†ý =O*ý =M…&ý =O†&ý =M‡&ý =Oý =M;&ý =O<&ý =	M—ý = O=&ý =Mhý =O”ý = Mšý =O~ >LÐs@ý >MŒ&ý >O&ý >MŽ&ý >OB ý >Mý >O&ý >M8#ý >O-ý >	M.ý > Oy&ý >Mz&ý >O1ý > Mý >O&~ ?Làs@ý ?M‘&ý ?O’&ý ?M“&ý ?O”&ý ?M”&ý ?OÕý ?M3ý ?O4ý ?	M5ý ? O6ý ?Möý ?Oœý ? M¨ý ?O•&×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@~ @Lðs@ý @M2%ý @O–&ý @M—&ý @O˜&ý @MGý @Oý @Mëý @O…$ý @	M†$ý @ O‡$ý @Mˆ$ý @Oj&ý @ M‰$ý @O~ ALt@ý AMHý AOIý AMJý AOKý AMKý AOLý AMý AOý A	Mý A Oý AMý AOœý A M.ý AOM~ BLt@ý BMNý BOOý BMPý BOQý BMRý BOSý BM—ý BO˜ý B	M]ý B O™ý BMTý BOUý B MVý BOW~ CL t@ý CM:ý COXý CMYý COZý CM[ý CO\ý CMQý CORý C	MSý C OTý CMUý COeý C M ý CO~ DL0t@ý DM]ý DO^ý DM_ý DO#ý DM #ý DO#ý DMQý DORý D	MSý D OTý DMUý DO{&ý D M#ý DO#~ EL@t@ý EM¹ ý EO#ý EM#ý EO#ý EM#ý EO#ý EM#ý EO#ý E	M‹ý E O#ý EM#ý EOj&ý E M-ý EO~ FLPt@ý FMý FO#ý FM#ý FO#ý FM#ý FOb#ý FMMý FONý F	MOý F OPý FMQý FOý F MRý FO~ GL`t@ý GM#ý GO#ý GM #ý GO!#ý GM"#ý GO##ý GMÐ$ý GOÑ$ý G	M5ý G OÒ$ý GMÓ$ý GOj&ý G Mè$ý GO~ HLpt@ý HM$#ý HO%#ý HM&#ý HO'#ý HM(#ý HO)#ý HMý HOý H	Mý H Oý HMý HOœý H M.ý HO~ IL€t@ý IM*#ý IO%#ý IM+#ý IOý IM,#ý IO-#ý IM.#ý IO¼ý I	M—ý I O/#ý IMý IOj&ý I M0#ý IO1#~ JLt@ý JM	"ý JO3#ý JM "ý JO§ý JM"ý JO"ý JM3ý JO4ý J	M5ý J O6ý JMöý JO´ý J M÷ý JO~ KL t@ý KM"ý KO3#ý KM"ý KO"ý KM"ý KO"ý KM0ý KO²"ý K	Mký K O1ý KMý KOý K MRý KO~ LL°t@ý LMù!ý LO3#ý LMú!ý LOû!ý LMü!ý LO™ý LM[ý LO\ý L	M]ý L O^ý LM.ý LOý L MŠý LO~ MLÀt@ý MMó!ý MO3#ý MMô!ý MOõ!ý MMö!ý MO÷!ý MMÐ$ý MOÑ$ý M	M5ý M OÒ$ý MMÓ$ý MOÔ$ý M MÕ$ý MOø!~ NLÐt@ý NM2#ý NO3#ý NM4#ý NO5#ý NM÷ý NOøý NMùý NOúý N	Mûý N Oüý NMñ!ý NOœý N M9ý NOò!~ OLàt@ý OMý!ý OO3#ý OMþ!ý OOÿ!ý OM"ý OO"ý OM"ý OOZý O	M†$ý O O[ý OMý OOœý O M9ý OO"~ PLðt@ý PMÖ$ý PO "ý PM"ý PO"ý PM"ý PO"ý PMý POý P	Mý P Oý PMý POœý P M.ý PO~ QLu@ý QM"ý QO"ý QM"ý QOý QM"ý QOVý QM[ý QO\ý Q	M]ý Q O^ý QM.ý QOœý Q MŠý QO~ RLu@ý RM"ý RO"ý RM"ý RO"ý RM"ý RO"ý RM"ý ROý R	M5ý R O"ý RMý ROý R M—'ý RO~ SL u@ý SMNý SO"ý SM"ý SO "ý SM!"ý SO""ý SMÐ$ý SOÑ$ý S	M5ý S OÒ$ý SMÓ$ý SO{&ý S M¡ý SO#"~ TL0u@ý TMý TO$"ý TM%"ý TO&"ý TM'"ý TO("ý TMëý TO…$ý T	M†$ý T O‡$ý TMˆ$ý TOú'ý T Mý TO~ UL@u@ý UM)"ý UO*"ý UM+"ý UO,"ý UM-"ý UOÚ&ý UMý UOEý U	MFý U OGý UMHý UOj&ý U M ý UO~ VLPu@ý VMÛ&ý VO*"ý VMÿ	ý VO-ý VMý VOÜ&ý VM0ý VO²"ý V	Mký V O1ý VM2ý VOý V Mný VO~ WL`u@ý WMÝ&ý WO*"ý WMÞ&ý WOLý WMß&ý WOà&ý WMNý WOOý W	Mký W OPý WMá&ý WOj&ý W MRý WO~ XLpu@ý XM'$ý XOâ&ý XMã&ý XOä&ý XMå&ý XO¥ý XM3$ý XO…$ý X	M†$ý X O‡$ý XMæ&ý XOj&ý X M‰$ý XO~ YL€u@ý YMç&ý YOè&ý YMé&ý YOê&ý YMý YOë&ý YMëý YO…$ý Y	M†$ý Y O‡$ý YMˆ$ý YOý Y Mý YO~ ZLu@ý ZMì&ý ZOí&ý ZMî&ý ZOï&ý ZMð&ý ZOñ&ý ZM;&ý ZO<&ý Z	M—ý Z O=&ý ZMhý ZOj&ý Z M?&ý ZO~ [L u@ý [Mý [Oò&ý [Mó&ý [Oô&ý [Mõ&ý [Ofý [M8#ý [O-ý [	M.ý [ Oy&ý [Mz&ý [OYý [ Mý [Oö&~ \L°u@ý \M÷&ý \Oø&ý \Mù&ý \Oú&ý \Mý \Oû&ý \Mü&ý \Oý&ý \	M'ý \ Oþ&ý \Mý \Oœý \ M*ý \O~ ]LÀu@ý ]M'$ý ]Oÿ&ý ]M'ý ]O'ý ]Mý ]O'ý ]M'ý ]OZý ]	M†$ý ] O[ý ]Mý ]Oœý ] M5ý ]O~ ^LÐu@ý ^M'ý ^O'ý ^M'ý ^O'ý ^M'ý ^O6ý ^M	'ý ^O 'ý ^	MFý ^ O'ý ^Mý ^Oœý ^ M ý ^O~ _Làu@ý _M"ý _O'ý _M 'ý _Oý _M'ý _O{	ý _MÐ$ý _OÑ$ý _	M5ý _ OÒ$ý _MÓ$ý _Oj&ý _ M)ý _O'×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@~ `Lðu@ý `MË$ý `O'ý `M'ý `Ouý `M'ý `O'ý `M6ý `O7ý `	M8ý ` O9ý `MÊý `Oj&ý ` MËý `O'~ aLv@ý aM'ý aO'ý aM'ý aO'ý aM'ý aORý aMNý aOOý a	Mký a OPý aMá&ý aO´ý a M'ý aO~ bLv@ý bM'ý bOS&ý bM 'ý bO!'ý bM"'ý bO#'ý bM7ý bO8ý b	M9ý b O:ý bM;ý bOœý b Mlý bO$'~ cL v@ý cM'ý cOS&ý cM'ý cO'ý cMý cO'ý cMQý cORý c	MSý c OTý cMUý cOý c MVý cO~ dL0v@ý dMSý dO%'ý dM&'ý dO''ý dM="ý dOá$ý dM*ý dOÝ$ý d	MÞ$ý d Oß$ý dMà$ý dOeý d Mý dO~ eL@v@ý eM"ý eO%'ý eMký eOlý eMmý eOný eM3ý eO4ý e	M5ý e O6ý eMöý eOj&ý e M¨ý eO~ fLPv@ý fMwý fO%'ý fMxý fOyý fMzý fOký fMÿý fOžý f	M9ý f Oý fMjý fOœý f M¡ý fO{~ gL`v@ý gMoý gO%'ý gMpý gOqý gMrý gOsý gMtý gOM%ý g	MN%ý g Ouý gMvý gOœý g MQ%ý gO~ hLpv@ý hM>"ý hO%'ý hM?"ý hOý hM@"ý hOiý hMÿý hOžý h	M9ý h Oý hMjý hOj&ý h Mlý hO~ iL€v@ý iM|ý iO}ý iM~ý iOý iM€ý iOý iMý iOý i	Mý i Oý iMý iOœý i M.ý iO~ jLv@ý jM‚ý jOzý jMƒý jO„ý jM…ý jO†ý jMƒý jO„ý j	M5ý j O…ý jM†ý jO{&ý j M¡ý jO‡~ kL v@ý kMˆý kO‰ý kMŠý kO‹ý kMŒý kOiý kMPý kOQý k	MRý k OSý kMTý kOœý k MÇý kO~ lL°v@ý lMjý lOký lMlý lO&ý lMmý lOný lMoý lO*ý l	M+ý l O,ý lM-ý lOj&ý l M.ý lO~ mLÀv@ý mMpý mOqý mMrý mOsý mMtý mOuý mMý mOEý m	MFý m OGý mMHý mOE%ý m M ý mOv~ nLÐv@ý nMfý nOwý nMxý nOyý nMzý nO{ý nM¢ý nO-ý n M.ý n O/ý nM0ý nOœý n M5ý nO|~ oLàv@ý oM}ý oO~ý oMý oOý oM€ý oOý oM7%ý oO %ý o	M'ý o O8%ý oMFý oOj&ý o M#%ý oO~ pLðv@ý pM¹ ý pO‚ý pMƒý pO„ý pM…ý pO§ý pM7ý pO8ý p	M9ý p O:ý pM;ý pOc#ý p Mý pO~ qLw@ý qM†ý qO‡ý qMˆý qO‰ý qMý qO)#ý qMý qOý q	Mý q Oý qMý qOœý q M.ý qO~ rLw@ý rMŠý rO‹ý rMŒý rO%ý rM&ý rO'ý rMëý rO…$ý r	M†$ý r O‡$ý rMˆ$ý rOý r MF%ý rO~ sL w@ý sM(ý sO)ý sM*ý sO+ý sM,ý sO-ý sM.ý sO/ý s	Mtý s O0ý sM1ý sOeý s M2ý sO3~ tL0w@ý tMSý tO4ý tM5ý tO6ý tMý tO7ý tMý tOý t	Mý t Oý tMý tOœý t M.ý tO~ uL@w@ý uM8ý uO9ý uM:ý uOý uM;ý uO<ý uM2(ý uO”'ý u	M5ý u O•'ý uM–'ý uOj&ý u M—'ý uO~ vLPw@ý vM=ý vO>ý vM?ý vO@ý vM@ý vO†ý vMý vOÓý v	MÔý v Oø'ý vMù'ý vO{&ý v Mgý vOA~ wL`w@ý wM]#ý wOBý wMCý wOý wMDý wO6ý wMPý wOQý w	MRý w OSý wMTý wOœý w MÇý wO~ xLpw@ý xMEý xOFý xMå ý xOGý xMHý xOÇý xMPý xOQý x	MRý x OSý xMTý xO´ý x Mšý xOI~ yL€w@ý yMWý yOJý yMKý yOLý yMMý yONý yMý yOý y	Mý y Oý yMý yOœý y M.ý yO~ zLw@ý zM÷&ý zOOý zMPý zOý zMQý zOœý zM8#ý zO-ý z	M.ý z Oy&ý zMz&ý zOœý z Mý zO~ {L w@ý {MWý {OSý {MXý {Oý {MYý {OZý {M7ý {O8ý {	M9ý { O:ý {M;ý {Oj&ý { M|&ý {O~ |L°w@ý |MRý |OSý |MTý |Oý |MUý |OVý |M8#ý |O-ý |	M.ý | Oy&ý |Mý |O{&ý | MÄý |O~ }LÀw@ý }M[ý }O\ý }M]ý }O^ý }M_ý }O§ý }M*ý }OÝ$ý }	MÞ$ý } Oß$ý }Mà$ý }Oc#ý } Mý }O~ ~LÐw@ý ~M`ý ~Oaý ~Mbý ~Ocý ~Mdý ~Oeý ~Mý ~Oý ~	Mý ~ Oý ~Mý ~Oeý ~ Mý ~O~ Làw@ý M5ý Ofý Mgý Ohý Mý O##ý Mý O'ý 	MÔý O(ý Mý Oj&ý M×ý O×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ€@@‚@ƒ@„@…@†@‡@ˆ@‰@Š@‹@Œ@@Ž@@@‘@’@“@”@•@–@—@˜@™@š@›@œ@@ž@Ÿ@~ €Lðw@ý €Mý €Oý €M ý €O!ý €M!ý €O"ý €Mëý €O…$ý €	M†$ý € O‡$ý €Mˆ$ý €Oý € MSý €O~ Lx@ý M#ý O$ý M%ý OS#ý M&ý O'ý Mä"ý Oå"ý 	MÞ$ý  Oæ"ý MV#ý Oœý  Msý O~ ‚Lx@ý ‚M(ý ‚O)ý ‚M*ý ‚O+ý ‚Mý ‚O,ý ‚Mëý ‚O…$ý ‚	M†$ý ‚ O‡$ý ‚Mˆ$ý ‚Oý ‚ Mý ‚O~ ƒL x@ý ƒM-ý ƒO.ý ƒM/ý ƒO0ý ƒM1ý ƒO2ý ƒM¢ý ƒO-ý ƒ	M.ý ƒ O/ý ƒM0ý ƒOeý ƒ MF%ý ƒO~ „L0x@ý „Mjý „O3ý „M4ý „Oý „M5ý „Oœý „M}$ý „O~$ý „ M5ý „ O$ý „M€$ý „Oœý „ M|$ý „O~ …L@x@ý …M6ý …O7ý …M8ý …O9ý …M:ý …Oeý …Mý …Oý …	Mý … Oý …Mý …Oeý … Mý …O~ †LPx@ý †M;ý †O<�ý †M=ý †O>ý †M?ý †O@ý †M[ý †O\ý †	M]ý † O^ý †M.ý †OE%ý † MŠý †O~ ‡L`x@ý ‡MAý ‡OBý ‡MCý ‡OS#ý ‡MDý ‡Oœý ‡Mä"ý ‡Oå"ý ‡	MÞ$ý ‡ Oæ"ý ‡MV#ý ‡Oœý ‡ Msý ‡O~ ˆLpx@ý ˆM'$ý ˆOEý ˆM«ý ˆO¬ý ˆM­ý ˆO®ý ˆMMý ˆONý ˆ	MOý ˆ OPý ˆMQý ˆOeý ˆ MF%ý ˆO~ ‰L€x@ý ‰M¯ý ‰O°ý ‰M±ý ‰O’ý ‰Mý ‰O²ý ‰M•ý ‰O–ý ‰	M—ý ‰ O˜ý ‰M™ý ‰Oý ‰ M”ý ‰O~ ŠLx@ý ŠM³ý ŠOÖý ŠM´ý ŠOµý ŠM¶ý ŠO·ý ŠM¸ý ŠO¹ý Š	M—ý Š Oºý ŠM»ý ŠOœý Š M?&ý ŠO~ ‹L x@ý ‹M¼ý ‹Obý ‹M½ý ‹O¾ý ‹M¿ý ‹OÀý ‹M¢ý ‹O-ý ‹	M.ý ‹ O/ý ‹M0ý ‹Oj&ý ‹ M5ý ‹O~ ŒL°x@ý ŒMÁý ŒO#ý ŒMõ ý ŒOÂý ŒMÃý ŒOlý ŒM7ý ŒO8ý Œ	M9ý Œ O:ý ŒM;ý ŒO´ý Œ Mgý ŒO~ LÀx@ý M¢ý O#ý M£ý O¤ý M¥ý O¦ý MQý ORý 	MSý  OTý MUý Oœý  MVý O~ ŽLÐx@ý ŽMÈý ŽO#ý ŽMÉý ŽOžý ŽMŸý ŽO ý ŽM»ý ŽO¼ý Ž	M—ý Ž O½ý ŽM¡ý ŽOeý Ž M9ý ŽO~ Làx@ý Mfý O#ý MÄý ODý MÅý OÆý Mý Oý 	Mý  Oý Mý Oj&ý  MF%ý OÇ~ Lðx@ý M§ý O¨ý M©ý Oªý Mý O«ý M;&ý O<&ý 	M—ý  O=&ý Mhý Oc#ý  Mý O~ ‘Ly@ý ‘M¬ý ‘O­ý ‘M®ý ‘O¯ý ‘M*ý ‘O+ý ‘MÐ$ý ‘OÑ$ý ‘	M5ý ‘ OÒ$ý ‘M,ý ‘Oœý ‘ M)ý ‘O~ ’Ly@ý ’Mý ’Oyý ’M-ý ’O.ý ’Mý ’O/ý ’M}$ý ’O~$ý ’	M5ý ’ O$ý ’M€$ý ’Oj&ý ’ M|$ý ’O~ “L y@ý “Mý “O0ý “M1ý “O2ý “Mvý “Oú'ý “M7ý “O8ý “	M9ý “ O:ý “M;ý “Oú'ý “ Mý “O~ ”L0y@ý ”Mwý ”Oûý ”Müý ”Oýý ”Mþý ”Oÿý ”MPý ”OQý ”	MRý ” OSý ”MTý ”Oœý ” MÇý ”O~ •L@y@ý •Mý •Oý •Mý •Oý •Mý •Oœý •M¢ý •O-ý •	M.ý • O/ý •M0ý •Oœý • M5ý •O~ –LPy@ý –Mý –Oý –Mý –Oý –Mý –Oxý –Mëý –O…$ý –	M†$ý – O‡$ý –Mˆ$ý –Oc#ý – Mý –O~ —L`y@ý —M	ý —O ý —Mý —Oý —M ý —O6%ý —M7%ý —O %ý —	M'ý — O8%ý —MFý —Oj&ý — M#%ý —O~ ˜Lpy@ý ˜Mý ˜Oý ˜Mý ˜Oý ˜Mý ˜O>%ý ˜Mý ˜Oý ˜	Mý ˜ OÄ ý ˜Mý ˜Oœý ˜ Mý ˜O~ ™L€y@ý ™Mý ™Oý ™Mý ™Oý ™Mý ™Oý ™Mý ™O6ý ™	M5ý ™ O7ý ™Mý ™Oœý ™ M9ý ™O~ šLy@ý šMý šOý šMý šOý šMý šOý šMý šOý š	Mý š Oý šMý šOœý š M.ý šO~ ›L y@ý ›M ý ›O!ý ›M"ý ›O#ý ›M$ý ›O%ý ›Mëý ›O…$ý ›	M†$ý › O‡$ý ›Mˆ$ý ›Oý › M&ý ›O'~ œL°y@ý œM(ý œO)ý œM"ý œO#ý œM$ý œOý œM¢ý œO-ý œ	M.ý œ O/ý œM0ý œOœý œ M5ý œO~ LÀy@ý M ý O8ý M!ý Oý M"ý O#ý M%ý O&ý 	M'ý  O(ý M)ý OYý  Mý O$~ žLÐy@ý žM%ý žO`&ý žM&ý žO'ý žMý žO6ý žM¢ý žO-ý ž	M.ý ž O/ý žM0ý žOœý ž M5ý žO~ ŸLày@ý ŸM(ý ŸO)ý ŸM*ý ŸO+ý ŸM,ý ŸO-ý ŸMQý ŸORý Ÿ	MSý Ÿ OTý ŸMUý ŸOœý Ÿ MVý ŸO×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ @¡@¢@£@¤@¥@¦@§@¨@©@ª@«@¬@­@®@¯@°@±@²ÿ@³ÿ@´ÿ@µÿ@¶ÿ@·ÿ@¸ÿ@¹ÿ@ºÿ@»ÿ@¼ÿ@½ÿ@¾ÿ@¿ÿ@~ Lðy@ý M.ý O/ý M0ý Oý M1ý O2ý MQý ORý 	MSý  OTý MUý Oœý  MVý O~ ¡Lz@ý ¡M3ý ¡O4ý ¡M5ý ¡O6ý ¡M7ý ¡O8ý ¡Mëý ¡O…$ý ¡	M†$ý ¡ O‡$ý ¡Mˆ$ý ¡O1ý ¡ Mý ¡O9~ ¢Lz@ý ¢M:ý ¢O;ý ¢M<ý ¢O=ý ¢M>ý ¢O?ý ¢Mý ¢Oý ¢	Mý ¢ Oý ¢Mý ¢Oœý ¢ M.ý ¢O~ £L z@ý £M@ý £OAý £MBý £OCý £Mý £ODý £M§ý £O¨ý £	M†$ý £ O©ý £Mªý £Oœý £ M¦ý £O~ ¤L0z@ý ¤MEý ¤OFý ¤MGý ¤OHý ¤MIý ¤OJý ¤Mý ¤Oý ¤	Mý ¤ Oý ¤Mý ¤Oj&ý ¤ M|&ý ¤O~ ¥L@z@ý ¥MKý ¥OLý ¥MMý ¥Oý ¥MNý ¥OOý ¥Mý ¥Oý ¥	Mý ¥ Oý ¥MPý ¥Oj&ý ¥ Mý ¥O~ ¦LPz@ý ¦MQý ¦O%%ý ¦MRý ¦OSý ¦MTý ¦OUý ¦MVý ¦OWý ¦	Mtý ¦ OXý ¦Mý ¦Oœý ¦ Mý ¦O~ §L`z@ý §MYý §O¾ý §M¿ý §OIý §MÀý §OKý §Mý §OÓý §	MÔý § Oø'ý §MÁý §Oœý § M×ý §O~ ¨Lpz@ý ¨MÂý ¨OÃý ¨MÄý ¨OÅý ¨MÆý ¨OÇý ¨M»ý ¨O¼ý ¨	M—ý ¨ O½ý ¨MÈý ¨Oœý ¨ M0#ý ¨OÉ~ ©L€z@ý ©MÊý ©OËý ©MÌý ©OÍý ©MÎý ©Oûý ©M¢ý ©O-ý ©	M.ý © O/ý ©M0ý ©Oœý © M5ý ©O~ ªLz@ý ªMý ªOÐý ªMAý ªOBý ªMCý ªOÁý ªM7%ý ªO %ý ª M'ý ª O8%ý ªMFý ªOý ª M#%ý ªO~ «L z@ý «MÏý «OÐý «MÑý «OÒý «MÓý «O9ý «M;&ý «O<&ý «	M—ý « O=&ý «Mhý «Oý « M6ý «O:~ ¬L°z@ý ¬MÂý ¬OÐý ¬Mý ¬OÃý ¬MÄý ¬O*ý ¬M%ý ¬O&ý ¬	M'ý ¬ O(ý ¬M)ý ¬O´ý ¬ Mgý ¬O~ ­LÀz@ý ­Måý ­OÐý ­Mæý ­Oçý ­M5ý ­O%ý ­Mèý ­O8ý ­	M9ý ­ O:ý ­Mý ­Oeý ­ Mlý ­O~ ®LÐz@ý ®M;ý ®OÐý ®M<ý ®O=ý ®M>ý ®O?ý ®MQý ®ORý ®	MSý ® OTý ®MUý ®Oú'ý ® Mý ®O@~ ¯Làz@ý ¯M‘ý ¯OÅý ¯MÆý ¯O'ý ¯MÇý ¯OÈý ¯MNý ¯OOý ¯	Mký ¯ OPý ¯Má&ý ¯Oj&ý ¯ MRý ¯O~ °Lðz@ý °MÉý °OÊý °MËý °OÌý °Mý °OÍý °M@ý °OAý °	M.ý ° OBý °Mý °O{&ý ° Mè$ý °O~ ±L{@ý ±MCý ±OË$ý ±M£ý ±ODý ±Mý ±OEý ±M6ý ±O7ý ±	M8ý ± O9ý ±MÊý ±Oý ± MËý ±O~ ²L{@ý ²MFý ²OË$ý ²MGý ²Oý ²MHý ²OIý ²Mëý ²O…$ý ²	M†$ý ² O‡$ý ²Mˆ$ý ²O´ý ² Mý ²O~ ³L {@ý ³M…ý ³OJý ³Mýý ³O“ý ³M“ý ³Oþý ³Mëý ³O…$ý ³	M†$ý ³ O‡$ý ³Mˆ$ý ³OE%ý ³ M‰$ý ³O~ ´L0{@ý ´Mâý ´O ý ´Mùý ´Oúý ´Múý ´O€	ý ´MÊý ´OËý ´	MN%ý ´ O¨#ý ´Mý ´Oœý ´ MQ%ý ´OÌ~ µL@{@ý µM ý µO ý µM ý µO	 ý µM ý µOký µM ý µOžý µ	M9ý µ O ý µMjý µOœý µ Mlý µO~ ¶LP{@ý ¶M ý ¶O ý ¶Mßý ¶O}ý ¶Màý ¶Oáý ¶M€ý ¶Oý ¶	M#$ý ¶ O‚ý ¶Mƒý ¶Oeý ¶ M¦'ý ¶O~ ·L`{@ý ·Mÿý ·O ý ·M ý ·Oý ·M ý ·OÇý ·M»ý ·O¼ý ·	M—ý · O½ý ·Mý ·Oœý · M0#ý ·O~ ¸Lp{@ý ¸M ý ¸O ý ¸M ý ¸O ý ¸M ý ¸Oéý ¸MQý ¸ORý ¸	MSý ¸ OTý ¸Mêý ¸Oeý ¸ MVý ¸O~ ¹L€{@ý ¹Mý ¹O ý ¹M ý ¹O ý ¹M ý ¹O ý ¹M7ý ¹O8ý ¹	M9ý ¹ O:ý ¹M;ý ¹Oœý ¹ Mlý ¹O~ ºL{@ý ºMÍý ºOÎý ºMÏý ºO§ý ºMý ºOÐý ºM3ý ºO4ý º	M5ý º O6ý ºMöý ºOý º M¨ý ºO~ »L {@ý »Mý »OÑý »MÒý »OÓý »MÔý »OÕý »MÖý »O×ý »	MØý » OÙý »Mý »Oj&ý » Mý »O~ ¼L°{@ý ¼MÚý ¼OÛý ¼MÜý ¼OÝý ¼Mý ¼O ý ¼M3$ý ¼O…$ý ¼	M†$ý ¼ O‡$ý ¼M4$ý ¼Oý ¼ Mý ¼O~ ½LÀ{@ý ½M ý ½Orý ½MNý ½OOý ½MPý ½OQý ½Mý ½Oý ½	Mý ½ Oý ½MRý ½Oc#ý ½ Mý ½O~ ¾LÐ{@ý ¾Mšý ¾OSý ¾MTý ¾Otý ¾M¢ý ¾O&ý ¾Mwý ¾Oxý ¾	Myý ¾ Ozý ¾M{ý ¾O1ý ¾ Mý ¾O£~ ¿Là{@ý ¿M¤ý ¿O¥ý ¿M¦ý ¿O§ý ¿M¨ý ¿O©ý ¿M’ý ¿O“ý ¿	MN%ý ¿ O¨#ý ¿Mªý ¿OE%ý ¿ Mœý ¿O×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÀÿ@Áÿ@Âÿ@Ãÿ@Äÿ@Åÿ@Æÿ@Çÿ@Èÿ@Éÿ@Êÿ@Ëÿ@Ìÿ@Íÿ@Îÿ@Ïÿ@Ðÿ@Ñÿ@Òÿ@Óÿ@Ôÿ@Õÿ@Öÿ@×ÿ@Øÿ@Ùÿ@Úÿ@Ûÿ@Üÿ@Ýÿ@Þÿ@ßÿ@~ ÀLð{@ý ÀM«ý ÀO¬ý ÀM­ý ÀO®ý ÀM¯ý ÀO°ý ÀMëý ÀO…$ý À	M†$ý À O‡$ý ÀMˆ$ý ÀOc#ý À Mý ÀO~ ÁL|@ý ÁM±ý ÁO²ý ÁMø$ý ÁO³ý ÁMý ÁO´ý ÁMµý ÁO|ý Á	M#$ý Á O}ý ÁM¶ý ÁOý Á M¦'ý ÁO~ ÂL|@ý ÂMÕý ÂO¸ý ÂMÖý ÂO×ý ÂMý ÂOØý ÂMëý ÂO…$ý Â	M†$ý  O‡$ý ÂMˆ$ý ÂOý  M&ý ÂO~ ÃL |@ý ÃM·ý ÃO¸ý ÃMÒý ÃOÓý ÃMý ÃOÔý ÃM8#ý ÃO-ý Ã	M.ý à Oy&ý ÃMz&ý ÃOý à Mdý ÃO~ ÄL0|@ý ÄMÙý ÄOÚý ÄMÛý ÄOÜý ÄMÝý ÄO ý ÄMQý ÄORý Ä	MSý Ä OTý ÄMUý ÄOj&ý Ä MVý ÄO~ ÅL@|@ý ÅMý ÅOÞý ÅMßý ÅOàý ÅMý ÅOáý ÅMëý ÅO…$ý Å	M†$ý Å O‡$ý ÅMˆ$ý ÅOc#ý Å Mý ÅO~ ÆLP|@ý ÆM”ý ÆOãý ÆMçý ÆOèý ÆMéý ÆOêý ÆM;&ý ÆO<&ý Æ	M—ý Æ O=&ý ÆMhý ÆOYý Æ Mý ÆO~ ÇL`|@ý ÇMëý ÇOãý ÇMìý ÇOíý ÇMîý ÇOïý ÇMðý ÇO²"ý Ç	Mký Ç O³"ý ÇMý ÇOeý Ç M#ý ÇO~ ÈLp|@ý ÈMâý ÈOãý ÈMäý ÈO×ý ÈMåý ÈOæý ÈMëý ÈO…$ý È M†$ý È O‡$ý ÈMˆ$ý ÈOE%ý È Mý ÈO¾ÈPGG~ ÉL€|@ý ÉMñý ÉOòý ÉMóý ÉOôý ÉMõý ÉOöý ÉM8#ý ÉO-ý É	M.ý É Oy&ý ÉMz&ý ÉO1ý É ME ý ÉO~ ÊL|@ý ÊMß(ý ÊOà(ý ÊMá(ý ÊOâ(ý ÊMã(ý ÊOä(ý ÊMÐ$ý ÊOÑ$ý Ê	M5ý Ê OÒ$ý ÊMÓ$ý ÊOœý Ê M)ý ÊO~ ËL |@ý ËMÒ	ý ËOå(ý ËMëý ËOìý ËMæ(ý ËOœý ËM’ý ËO“ý Ë	MN%ý Ë O¨#ý ËM©#ý ËOœý Ë Míý ËO~ ÌL°|@ý ÌMý ÌOç(ý ÌMè(ý ÌOé(ý ÌMê(ý ÌOë(ý ÌM2(ý ÌO”'ý Ì	M5ý Ì O•'ý ÌM–'ý ÌOj&ý Ì M—'ý ÌO‡~ ÍLÀ|@ý ÍM|	ý ÍOˆý ÍM‰ý ÍOý ÍMŠý ÍO‹ý ÍM¢ý ÍO-ý Í	M.ý Í O/ý ÍM0ý ÍOœý Í M5ý ÍO~ ÎLÐ|@ý ÎMŒý ÎOý ÎMŽý ÎOý ÎMý ÎO‘ý ÎM%ý ÎO&ý Î	M'ý Î O(ý ÎM)ý ÎOj&ý Î M*ý ÎO’~ ÏLà|@ý ÏM“ý ÏO”ý ÏM¡!ý ÏO•ý ÏMý ÏO–ý ÏM[ý ÏO\ý Ï	M]ý Ï O^ý ÏM.ý ÏOý Ï MŠý ÏO~ ÐLð|@ý ÐMUý ÐO—ý ÐM˜ý ÐO™ý ÐMšý ÐO›ý ÐM7ý ÐO8ý Ð	M9ý Ð O:ý ÐM;ý ÐOœý Ð Mlý ÐO~ ÑL}@ý ÑMœý ÑOý ÑMžý ÑOŸý ÑM ý ÑO¡ý ÑMÒý ÑOÓý Ñ	MÔý Ñ OÕý ÑMÖý ÑOœý Ñ M×ý ÑO¢~ ÒL}@ý ÒM£ý ÒO¤ý ÒM¥ý ÒO¦ý ÒM§ý ÒO¨ý ÒMý ÒOý Ò	Mý Ò Oý ÒMý ÒO”ý Ò Mý ÒO~ ÓL }@ý ÓM ý ÓO©ý ÓMªý ÓO«ý ÓM¬ý ÓO/ý ÓM}$ý ÓO~$ý Ó	M5ý Ó O$ý ÓM€$ý ÓOj&ý Ó M|$ý ÓO~ ÔL0}@ý ÔM…ý ÔO­ý ÔM®ý ÔO¯ý ÔM°ý ÔO±ý ÔM;&ý ÔO<&ý Ô	M—ý Ô O=&ý ÔM²ý ÔOÔ$ý Ô MÕ$ý ÔO~ ÕL@}@ý ÕM³ý ÕO´ý ÕMµý ÕO¶ý ÕM·ý ÕO¸ý ÕM8#ý ÕO-ý Õ	M.ý Õ Oy&ý ÕMz&ý ÕOú'ý Õ Mý ÕO~ ÖLP}@ý ÖM¹ý ÖOºý ÖM»ý ÖO¼ý ÖM½ý ÖOEý ÖM¾ý ÖO*ý Ö	M'ý Ö O’ý ÖM¿ý ÖOœý Ö M*ý ÖOÀ~ ×L`}@ý ×M"ý ×OÁý ×MÂý ×OI%ý ×MÃý ×OÄý ×ML%ý ×OM%ý ×	MN%ý × OO%ý ×MP%ý ×O´ý × MFý ×O~ ØLp}@ý ØMÅý ØOÆý ØMÇý ØO}ý ØMÈý ØOÉý ØM€ý ØOý Ø	M#$ý Ø O‚ý ØMÊý ØOj&ý Ø Mè$ý ØO~ ÙL€}@ý ÙMËý ÙOÌý ÙMÍý ÙOÎý ÙMÏý ÙOÐý ÙM)ý ÙO*ý Ù	Mtý Ù O+ý ÙMÑý ÙOœý Ù MÒý ÙO~ ÚL}@ý ÚMÓý ÚOÔý ÚMÕý ÚOÖý ÚM×ý ÚOû&ý ÚM7ý ÚO8ý Ú	M9ý Ú O:ý ÚMØý ÚOœý Ú Mlý ÚO~ ÛL }@ý ÛMÙý ÛOÚý ÛMÛý ÛOÜý ÛMý ÛOÝý ÛM¢ý ÛO-ý Û	M.ý Û O/ý ÛM0ý ÛOý Û Mý ÛO~ ÜL°}@ý ÜMÞý ÜOßý ÜMàý ÜOáý ÜMâý ÜO§ý ÜMrý ÜOsý Ü	Mtý Ü Ouý ÜMý ÜOc#ý Ü Mý ÜO~ ÝLÀ}@ý ÝMÉý ÝOãý ÝMäý ÝOåý ÝMòý ÝOóý ÝM7ý ÝO8ý Ý	M9ý Ý O:ý ÝM;ý ÝOj&ý Ý Mlý ÝO~ ÞLÐ}@ý ÞMôý ÞOõý ÞM (ý ÞOöý ÞMÀý ÞOÁý ÞMQý ÞORý Þ	MSý Þ OTý ÞMUý ÞO´ý Þ Mgý ÞOÂ~ ßLà}@ý ßMÃý ßOÄý ßM* ý ßOŒý ßMÅý ßO—'ý ßM2(ý ßO”'ý ß	M5ý ß O•'ý ßM–'ý ßO´ý ß M÷ý ßO×DÐlÒÒÒÒÒÒÒÒâÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒàÿ@áÿ@âÿ@ãÿ@äÿ@åÿ@æÿ@çÿ@èÿ@éÿ@êÿ@ëÿ@ìÿ@íÿ@îÿ@ïÿ@ðÿ@ñÿ@òÿ@óÿ@ôÿ@õÿ@öÿ@÷ÿ@øÿ@ùÿ@úÿ@ûÿÀHü@ýÿ@þÿ@ÿÿ@~ àLð}@ý àMÆý àO©ý àMªý àO«ý àM¬ý àO­ý àMºý àO-ý à	M.ý à O»ý àM¼ý àOœý à M5ý àO~ áL~@ý áMÁý áO®ý áMÞý áOý áM¯ý áO°ý áM}ý áO~ý á Mý á O€ý áMý áO´ý á Mfý áO±~ âL~@ý âM²ý âO³ý âM´ý âOý âMµý âOœý âMëý âO…$ý â	M†$ý â O‡$ý âMˆ$ý âOœý â M#%ý âO~ ãL ~@ý ãM¶ý ãOaý ãMŽ&ý ãObý ãMcý ãOdý ãM8#ý ãO-ý ã	M.ý ã Oy&ý ãMz&ý ãOý ã M5ý ãO~ äL0~@ý äM´ý äOeý äM!ý äOý äM!ý äO!ý äM%ý äO&ý ä	M'ý ä O(ý äM)ý äOj&ý ä M*ý äO~ åL@~@ý åM+ý åOeý åMý åOfý åMgý åOhý åMiý åOý å	M.ý å Ojý åMký åOœý å Mý åOl~ æLP~@ý æM|	ý æOeý æMmý æOný æMoý æOpý æM¢ý æO-ý æ	M.ý æ O/ý æM0ý æO{&ý æ MF%ý æO~ çL`~@ý çMË$ý çO!ý çM!ý çOý çM!ý çO>%ý çMý çOEý ç	MFý ç OGý çMý çOœý ç M ý çO~ èLp~@ý èM!ý èO!ý èM!ý èO!ý èM!ý èOÉ$ý èM!ý èOý è	Mý è O!ý èMý èOœý è Mý èO!~ éL€~@ý éM!ý éO !ý éM!!ý éO-ý éM"!ý éO ý éM0ý éO²"ý é Mký é O1ý éM2ý éOœý é Mný éO~ êL~@ý êM*ý êOý êMý êOý êMý êOý êM7ý êO8ý ê	M9ý ê O:ý êM;ý êOeý ê Mlý êO~ ëL ~@ý ëMý ëOý ëMý ëOý ëMý ëOý ëM"ý ëOZý ë	M†$ý ë O[ý ëMˆ$ý ëOœý ë M9ý ëO~ ìL°~@ý ìM4ý ìO(ý ìM›ý ìOý ìMý ìO5ý ìM¢ý ìO-ý ì	M.ý ì O/ý ìM0ý ìO´ý ì Mfý ìO~ íLÀ~@ý íMý íOý íMý íOý íM ý íO!ý íMÃý íOÄý í	M5ý í OÅý íM"ý íOE%ý í M÷ý íO#~ îLÐ~@ý îM™$ý îOžý îMŸý îOý îM ý îO¡ý îM¢ý îO-ý î	M.ý î O/ý îM0ý îOj&ý î M5ý îO~ ïLà~@ý ïM´ý ïO£ý ïMÖý ïO×ý ïMØý ïOCý ïMý ïOEý ï	MFý ï OGý ïMHý ïOE%ý ï MIý ïO~ ðLð~@ý ðM(ý ðO£ý ðMÝý ðOÞý ðMÞý ðO ý ðMßý ðOàý ð	Mký ð Oáý ðMâý ðOœý ð Mný ðO~ ñL@ý ñM¢ý ñO£ý ñM¤ý ñO$ý ñM¥ý ñO¦ý ñM§ý ñO"$ý ñ	M#$ý ñ O$$ý ñM¶ý ñOœý ñ M¦'ý ñO~ òL@ý òM"ý òO£ý òM¨ý òO©ý òMªý òOÏý òMý òOý ò	Mý ò Oý òMý òOE%ý ò M.ý òO~ óL @ý óMË$ý óO£ý óMÐý óOÑý óMÒý óOÓý óM;&ý óO<&ý ó	M—ý ó O=&ý óMÔý óOý ó MÕý óO~ ôL0@ý ôMãý ôO£ý ôMäý ôOåý ôMæý ôOçý ôMYý ôOZý ô	MRý ô O[ý ôM\ý ôOœý ô MÇý ôO~ õL@@ý õMWý õO£ý õMÙý õOÚý õMÛý õOÜý õM3$ý õO…$ý õ	M†$ý õ O‡$ý õM4$ý õOý õ M²'ý õO~ öLP@ý öM]ý öO^ý öM_ý öO`ý öMaý öO§ý öM’ý öO“ý ö	MN%ý ö O¨#ý öMbý öOc#ý ö Mý öO~ ÷L`@ý ÷M"ý ÷Ocý ÷Mdý ÷Oeý ÷Mfý ÷O6ý ÷Mý ÷OEý ÷	MFý ÷ OGý ÷MHý ÷Oœý ÷ M ý ÷Og~ øLp@ý øMhý øOiý øMjý øOký øMlý øOmý øM;&ý øO<&ý ø	M—ý ø O=&ý øMný øO{&ý ø M¿ý øO~ ùL€@ý ùMuý ùOoý ùMvý ùOwý ùMxý ùOyý ùM6ý ù	  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{ýÿÿÿ|}~€O7ý ù	M8ý ù O9ý ùMÊý ùOeý ù MËý ùO~ úL@ý úMzý úOoý úM{ý úOS#ý úMS#ý úO|ý úMä"ý úOå"ý ú	MÞ$ý ú Oæ"ý úMV#ý úOœý ú Msý úO~ ûL @ý ûM@ý ûOoý ûMpý ûOqý ûMrý ûOsý ûM[ý ûO\ý û	M]ý û O^ý ûMtý ûO”ý û MŠý ûO~ üL°@ý üMý üOîý üMïý üOðý üMñý üO>%ý üMÁý üO'ý ü	M#$ý ü OÂý üMý üOœý ü M¦'ý üO~ ýLÀ@ý ýM}ý ýO~ý ýMý ýO€ý ýMý ýO‚ý ýMQý ýORý ý	MSý ý OTý ýMUý ýOœý ý MVý ýOƒ~ þLÐ@ý þM„ý þO…ý þM†ý þO‡ý þM‡ý þOˆý þM‰ý þOŠý þ	M5ý þ O‹ý þMœý þOj&ý þ Mý þO~ ÿLà@ý ÿMË$ý ÿOÂý ÿM9ý ÿO¸ý ÿM¹ý ÿOºý ÿM¢ý ÿO-ý ÿ	M.ý ÿ O/ý ÿM0ý ÿO´ý ÿ MF%ý ÿO×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@	ÿ@ ÿ@ÿ@ÿ@ ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@ÿ@~ Lð@ý Mý OÂý MÃý OÄý MÅý OÆý Mëý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mˆ$ý Oj&ý M‰$ý O~ L€@ý MÇý OÂý MÌý O-ý MÈý Oný M0ý O²"ý 	Mký O1ý M2ý O´ý Mfý OÉ~ L€@ý MÊý OÂý MËý OS#ý MÌý OÍý Mä"ý Oå"ý 	MÞ$ý Oæ"ý MV#ý Oœý Msý O~ L€@ý MË ý OÂý M³ý O´ý Mµý O¶ý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý OÔ$ý MÕ$ý O·~ L€@ý MÎý OÂý MÏý O°ý M±ý O²ý MÐ$ý OÑ$ý M5ý OÒ$ý MÓ$ý OÔ$ý MÕ$ý O~ L €@ý Màý O»ý M¼ý O½ý M¾ý O¿ý MÀý O~$ý 	M5ý O$ý MÁý Oœý M|$ý OÂ~ L(€@ý MÈý OÃý MÉý OÊý Mý OËý Mëý O…$ý 	M.ý O‡$ý Mˆ$ý Oú'ý Mý O~ L0€@ý Mwý OÃý MÄý O’ý MÅý OÆý M•ý O–ý 	M—ý O˜ý M™ý O{&ý MÇý O~ L8€@ý Mœý OÌý Mý O³ý MÓý O¦'ý Mµý O|ý 	M#$ý O}ý M¶ý O´ý Mgý OÔ~ L@€@ý MŽý OÌý MÍý OÎý MÏý OÐý M¢ý O-ý 	M.ý O/ý M0ý Oj&ý M5ý O~ LH€@ý Mý OÌý MZ(ý OÑý MÒý O#%ý M7%ý O %ý 	M'ý O8%ý MFý O´ý Mgý O"~ LP€@ý MÕý OÖý M×ý O'ý M(ý O(ý M)ý O*ý 	Mký O+ý M,ý Oœý MRý O-~ LX€@ý MKý O.ý M/ý Otý Mý O(ý M)ý O*ý 	M'ý  O+ý M,ý Oœý  M*ý O~ L`€@ý M$#ý Ouý Mvý Owý Mxý O§ý M;&ý O<&ý 	M—ý O=&ý Mhý Oc#ý Mý Oy~ Lh€@ý Mý Ozý M{ý Oý MXý O|ý M2(ý O”'ý 	M5ý O•'ý M–'ý Oœý M—'ý O~ Lp€@ý M}ý O~ý Mý O€ý Mý Oý M‚ý O\ý 	M]ý Oƒý M„ý Oœý MŠý O~ Lx€@ý M…ý Ocý Mdý Oeý Mfý OÇý M»ý O¼ý 	M—ý O½ý Mw#ý Oœý M ý O:~ L€€@ý M ý Oý Mx#ý Oý Mý O$ý M%ý O&ý 	M'ý O(ý M)ý Oj&ý M*ý O~ Lˆ€@ý M‚#ý Oz#ý Mƒ#ý O„#ý M„#ý Oý Mëý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mˆ$ý Oj&ý M‰$ý O~ L€@ý My#ý Oz#ý M{#ý O|#ý M}#ý O~#ý M#ý O8ý M9ý O:ý M€#ý Oœý Mlý O#~ L˜€@ý Mòý OÒ	ý Móý Oôý Mõý Oöý M÷ý OÝ$ý 	MÞ$ý Oß$ý Mà$ý Oœý Møý O~ L €@ý M]#ý Oý M•ý OHý M–ý Oý Mý Oý 	Mý Oý Mý Oj&ý M.ý O~ L¨€@ý M0ý Oý Mý O	ý M ý Oý Mý O¨ý 	MN%ý O©ý Mªý Oœý M«ý O ~ L°€@ý Mý Oý Mý Oý Mý O”ý M¢ý O-ý M.ý O/ý M0ý Oœý M5ý O~ L¸€@ý M…#ý Oý Mý Oý Mý Oý Mëý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mˆ$ý O{&ý M¡ý O~ LÀ€@ý MFý Oý Mý Oý Mý Oý Mý OEý MFý Oý MHý O{&ý Mý O~ LÈ€@ý MŒý Oý Mý OŽý MŽý Oý Mý OÕ ý 	M†$ý OÖ ý M‘ý Oœý M5ý O~ LЀ@ý Mfý O“ý M°ý O±ý M²ý O³ý M´ý Oµý 	M8ý O¶ý M·ý Oœý MËý O~ LØ€@ý M’ý O“ý M”ý O•ý M–ý O—ý Mëý O…$ý 	M†$ý O‡$ý Mˆ$ý Oj&ý M‰$ý O~ Là€@ý M˜ý O“ý Mªý O™ý Mšý O)ý MÐ$ý OÑ$ý 	M5ý OÒ$ý MÓ$ý O´ý M÷ý O›~ Lè€@ý MÉ(ý O“ý Móý Oý Môý Oõý M%ý O&ý 	M'ý O(ý M)ý O{&ý Mgý O¯~ Lð€@ý MF&ý O¸ý M¹ý Oºý M»ý Oa'ý M8#ý O-ý 	M.ý Oy&ý Mz&ý OE%ý MF%ý O×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÿ@!ÿ@"ÿ@#ÿ@$ÿ@%ÿ@&ÿ@'ÿ@(ÿ@)ÿ@*ÿ@+ÿ@,ÿ@-ÿ@.ÿ@/ÿ@0ÿ@1ÿ@2ÿ@3ÿ@4ÿ@5ÿ@6ÿ@7ÿ@8ÿ@9ÿ@:ÿ@;ÿ@<ÿ@=ÿ@>ÿ@?ÿ@~ Lø€@ý MË$ý Oc'ý Mùý Oúý Mûý Op ý Mq ý Or ý 	M9ý Os ý Mý Oœý Mlý O~ !L@ý !Mb'ý !Oc'ý !Md'ý !Oe'ý !Mf'ý !Og'ý !Mý !OÓý !	Mh'ý ! Oø'ý !Mù'ý !Oeý ! M×ý !Oi'~ "L@ý "Mj'ý "Oc'ý "Mk'ý "Oý "Ml'ý "Om'ý "M¢ý "O-ý "	M.ý " O/ý "M0ý "Oœý " M5ý "O~ #L@ý #Mn'ý #O>"ý #Mo'ý #Op'ý #Mq'ý #Or'ý #Ms'ý #O-ý # M.ý # O²ý #Mt'ý #Oeý # MF%ý #O~ $L@ý $Mn'ý $Ou'ý $Mv'ý $Ow'ý $Mx'ý $Oy'ý $M;&ý $O<&ý $	M—ý $ O=&ý $Mhý $O{&ý $ M|&ý $O~ %L @ý %Mz'ý %Oý %M{'ý %O|'ý %M}'ý %O~'ý %M'ý %O¨ý %	MN%ý % O©ý %Mªý %Oeý % MF%ý %O€'~ &L(@ý &MË ý &O'ý &M‚'ý &Oƒ'ý &M„'ý &O…'ý &MMý &ONý &	MOý & OPý &MQý &Oœý & ME&ý &O~ 'L0@ý 'M†'ý 'O‡'ý 'Mˆ'ý 'O‰'ý 'MŠ'ý 'Oû&ý 'Mƒý 'O„ý '	M5ý ' O…ý 'M‹'ý 'Oœý ' M‡ý 'O~ (L8@ý (M-$ý (Oã ý (Mä ý (Oå ý (Mæ ý (O™ý (Mëý (O…$ý (	M†$ý ( O‡$ý (Mˆ$ý (Oý ( Mšý (Oç ~ )L@@ý )Mè ý )Oé ý )M‹!ý )Oê ý )Mý )Oë ý )M7ý )O8ý )	M9ý ) O:ý )M;ý )Oý ) Mlý )O~ *LH@ý *Mì ý *Oí ý *M‚"ý *Oî ý *Mï ý *Oð ý *M§ý *O¨ý *	M†$ý * O©ý *Mªý *O´ý * Mý *O~ +LP@ý +MÉý +Oñ ý +Mò ý +Oó ý +Mô ý +Oõ ý +Mý +Oý +	M.ý + Oý +M ý +Oj&ý + Mý +Oö ~ ,LX@ý ,M÷ ý ,Oø ý ,M©ý ,Où ý ,Mú ý ,O¡ý ,Mÿý ,Ožý ,	M9ý , Oý ,Mƒ&ý ,O´ý , Mgý ,Oû ~ -L`@ý -Méý -Oü ý -Mý ý -Oþ ý -Mÿ ý -O!ý -M!ý -Oý -	M#$ý - O!ý -M!ý -Oœý - M¦'ý -O!~ .Lh@ý .M!ý .O!ý .M!ý .O!ý .M	!ý .O !ý .M¢ý .O-ý .	M.ý . O/ý .M0ý .Oý . MGý .O~ /Lp@ý /M%%ý /O!ý /M!ý /OBý /Mý /O !ý /M§ý /O¨ý /	M†$ý / O©ý /Mªý /Oœý / M¦ý /O~ 0Lx@ý 0Mý 0O!ý 0M!ý 0O!ý 0MWý 0Oý 0MXý 0OYý 0	MZý 0 O[ý 0Mªý 0Oœý 0 M«ý 0O\~ 1L€@ý 1Må"ý 1O]ý 1M^ý 1O_ý 1Mi$ý 1Oj$ý 1MMý 1ONý 1	MOý 1 OPý 1MQý 1O1ý 1 Mý 1Ok$~ 2Lˆ@ý 2Ml$ý 2Om$ý 2Mn$ý 2Oý 2Mý 2Oo$ý 2M}$ý 2O~$ý 2	M5ý 2 O$ý 2M€$ý 2Oœý 2 M|$ý 2O~ 3L@ý 3MÙý 3Om$ý 3Mp$ý 3OR&ý 3Mq$ý 3Or$ý 3M;&ý 3O<&ý 3	M—ý 3 O=&ý 3Mhý 3O1ý 3 Mý 3Os$~ 4L˜@ý 4Mt$ý 4Om$ý 4Mu$ý 4O ý 4Mv$ý 4Ow$ý 4Mx$ý 4O8ý 4 M9ý 4 O:ý 4M;ý 4Oý 4 Mlý 4O~ 5L @ý 5MUý 5Oy$ý 5MVý 5OWý 5Mý 5O)%ý 5M*ý 5OÝ$ý 5	MÞ$ý 5 Oß$ý 5Mà$ý 5Oœý 5 Msý 5O~ 6L¨@ý 6M}ý 6Oy$ý 6Mz$ý 6O{$ý 6MTý 6O‡ý 6Mƒý 6O„ý 6	M5ý 6 O…ý 6M†ý 6O´ý 6 M÷ý 6O~ 7L°@ý 7M¶'ý 7OXý 7M#ý 7O·'ý 7M¸'ý 7O¹'ý 7MMý 7ONý 7	MOý 7 OPý 7MQý 7O´ý 7 Mšý 7Oº'~ 8L¸@ý 8M^ý 8OXý 8M_ý 8O`ý 8M³'ý 8O´'ý 8Mý 8Oý 8	Mý 8 Oý 8Mý 8OÂý 8 Mý 8Oµ'~ 9LÀ@ý 9MUý 9OXý 9MYý 9OZý 9M[ý 9O\ý 9M[ý 9O\ý 9	M]ý 9 O^ý 9M.ý 9OYý 9 M¡ý 9O]~ :Lȁ@ý :M»'ý :O¼'ý :M½'ý :O¾'ý :M¿'ý :OÀ'ý :Mý :OÓý :	MÔý : Oø'ý :Mù'ý :Oj&ý : M×ý :OÁ'~ ;LЁ@ý ;M¹ ý ;O ý ;Mý ;Oý ;M€ý ;O ý ;Mý ;Oý ;	Mý ; Oý ;Mý ;Oeý ; Mý ;O~ <L؁@ý <Mý <Oý <Mý <OB ý <Mý <Oý <M8#ý <O-ý <	M.ý < Oy&ý <Mz&ý <Oý < Mý <O~ =Là@ý =Mý =Oý =Mý =Oý =Mý =O(ý =Mý =Oý =	M'ý = Oý =Mý =Oœý = M*ý =O~ >Lè@ý >Mý >Oý >Mý >Oý >Mý >O€	ý >M	ý >O‚	ý >	M—ý > Oƒ	ý >M„	ý >Oœý > Mý >O~ ?Lð@ý ?MYý ?O ý ?MZý ?O[ý ?M*ý ?O+ý ?M,ý ?Oý ?	Mý ? O-ý ?M+!ý ?Oœý ? Mý ?O×DÀlÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ@ÿ@Aÿ@Bÿ@Cÿ@Dÿ@Eÿ@Fÿ@Gÿ@Hÿ@Iÿ@Jÿ@Kÿ@Lÿ@Mÿ@Nÿ@Oÿ@Pÿ@Qÿ@Rÿ@Sÿ@Tÿ@Uÿ@Vÿ@Wÿ@Xÿ@~ @Lø@ý @Mº ý @O ý @MVý @OWý @MWý @OXý @Mµý @O|ý @	M#$ý @ O}ý @Mý @Oœý @ M¦'ý @O~ AL‚@ý AM,!ý AO-!ý AM.!ý AO/!ý AM0!ý AO1!ý AMÐ$ý AOÑ$ý A	M5ý A OÒ$ý AMÓ$ý AOý A M)ý AO~ BL‚@ý BM2!ý BO3!ý BM4!ý BO5!ý BM6!ý BO7!ý BM8!ý BO9!ý B	MIý B O:!ý BMý BOœý B M˜$ý BO~ CL‚@ý CMý CO;!ý CM!ý CO?!ý CMÐ$ý COÑ$ý C	M5ý C OÒ$ý CMÓ$ý COœý C M)ý CO~ DL‚@ý DM@!ý DOA!ý DMB!ý DOC!ý DMý DOD!ý DMÿý DOžý D	M9ý D Oý DMƒ&ý DOÔ$ý D MÕ$ý DO~ EL ‚@ý EM-$ý EOE!ý EMF!ý EOG!ý EMH!ý EO'ý EM'ý EOZý E	M†$ý E O[ý EMI!ý EOœý E M‰$ý EO~ FL(‚@ý FMJ!ý FOK!ý FML!ý FOM!ý FMM!ý FO^ý FMíý FOîý F	M5ý F Oïý FMðý FOœý F M)ý FOñ~ GL0‚@ý GMòý GOóý GMôý GOý GMý GOõý GMý GOý G	Mý G Oý GMý GO{&ý G MÄý GO~ HL8‚@ý HMöý HO÷ý HMøý HOùý HMúý HOûý HMÿý HOžý H	M9ý H Oý HMƒ&ý HO{&ý H Mgý HOü~ IL@‚@ý IM#ý IOýý IMþý IOÿý IMý IO½ ý IM3$ý IO…$ý I	M†$ý I O‡$ý IM4$ý IOý I Mfý IO~ JLH‚@ý JMý JOý JMý JOý JMý JOý JM;&ý JO<&ý J	M—ý J O=&ý JMhý JO{&ý J Mšý JO~ KLP‚@ý KMý KOý KMý KO	ý KM ý KOÎ(ý KM¢ý KO-ý K	M.ý K O/ý KM0ý KOœý K M5ý KO~ LLX‚@ý LMý LOý LM˜ý LOâ"ý LMý LOA"ý LMä"ý LOå"ý L	MÞ$ý L Oæ"ý LMB"ý LO´ý L MFý LO~ ML`‚@ý MMý MOý MM ý MOý MMý MOý MM%ý MO&ý M	M'ý M O(ý MM)ý MOý M M*ý MO~ NLh‚@ý NMšý NOC"ý NMD"ý NOE"ý NMF"ý NO:ý NMQý NORý N	MSý N OTý NMUý NOE%ý N MVý NO~ OLp‚@ý OM·ý OO;ý OM³#ý OOS#ý OMý OO<ý OMä"ý OOå"ý O	MÞ$ý O Oæ"ý OM=ý OOý O Msý OO~ PLx‚@ý PMÁý PO>ý PM?ý PO’ý PMý POý PM•ý PO–ý P	M—ý P O˜ý PM™ý POj&ý P M”ý PO~ QL€‚@ý QM@ý QOAý QMBý QOCý QMý QODý QMiý QOjý Q	Mký Q Olý QMmý QOý Q Mý QO~ RLˆ‚@ý RMEý ROFý RMGý ROHý RMý ROIý RMëý RO…$ý R	M†$ý R O‡$ý RMˆ$ý ROý R M&ý RO~ SL‚@ý SMJý SOKý SMLý SOMý SMNý SOOý SMPý SOQý S	M.ý S ORý SMSý SOý S Mý SOT~ TL˜‚@ý TMUý TOVý TMWý TOXý TMYý TODý TM§ý TO¨ý T	M†$ý T O©ý TMªý TOœý T M¦ý TOZ~ UL ‚@ý UM[ý UO\ý UM]ý UOŒ	ý UM	ý UO?ý UMÐ$ý UOÑ$ý U	M5ý U OÒ$ý UMÓ$ý UOœý U M)ý UO~ VL¨‚@ý VMHý VOŽ	ý VM	ý VO	ý VM‘	ý VO’	ý VMPý VOQý V	MRý V OSý VMTý VOœý V MÇý VO~ WL°‚@ý WM“	ý WO”	ý WM•	ý WO–	ý WM— ý WOeý WM2(ý WO”'ý W	M5ý W O•'ý WM–'ý WOeý W M—'ý WO~ XL¸‚@ý XM˜	ý XO™	ý XMš	ý XO›	ý XMý XOœ	ý XMPý XOQý X	MRý X OSý XMTý XOý X MÇý XO×6vàÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒìªðŽ@ð@ðvð(	ð ð@ðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!Ì¿î)lìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!$¿)¶îÊlìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!œ¿¿îÓlìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!¿'î;lìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!Œ¿î#lìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!¿ÞîòlìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!|¿ÉîÝlìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!ô¿î¡lìZðR’ ð	@ Cð¿ÿ¿ð	ð]F	!l¿XîllìZðR’ ð @ Cð¿ÿ¿ð	 ð]F !ä¿î-lìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ð ð]F!\¿sî‡lìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!Ô¿î£lìZðR’ ð @ Cð¿ÿ¿ð ð]F !L¿îlìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ð ð]F!Ä¿Iî]lìZðR’ ð@ Cð¿ÿ¿ðð]F!<¿±îÅl>¾@A ×@æææï7ggh4h66Range2tt FÍÉÀ rÏGî[oŒyX} dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&áz®GáÊ?'áz®GáÊ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê o-XX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"-,,à?à?U}mÒ}}Û }Û0}Û,}Û}¶e}e}¶be}	 Ie} I8}’- Sector, rJ ’@ ’@’@’@’@’@’@’@	’@ ’@’@’@ ’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@¾77ÉÉÊËÌÍÍÎ ý Çýý Ç»ý DZ ý Ç;	ý Ƚý Ȳ ý ȵý Ç´ ý ÓJ(ý 	ÔÎý Ô­~ Ïð?ý á³ý á$ý á(ý Å@ ý Æ(ý Zý á0ý Zoý 	áÉ~ Ï@ý X¦ý X$ý Xj&ý i(ý Y	(ý ^	ý X0ý ^oý 	X|!~ Ï@ý XA ý X$ý XB ý b¦Y„èAý d¥ý X0ý ^oý 	X}!~ Ï@ý XC ý X$ý XD ý b (ý Yòý d ý X0ý ^oý 	XÉ~ Ï@ý eE ý X$ý e(ý b(ý Yóý `F ý X0ý ^oý 	XÉ~ Ï@ý éç"ý é$ý éè"ý êé"ý é/Xý X0ý ^oý 	XÉ~ Ï@ý XÞý XØ	ý XYý hý héý ^ëý ^Ǿ ^X	~ Ï @ý Xý XØ	ý XZý h÷'ý hêý rr!¾	rrX	~ Ï"@ý X}ý XØ	ý X~ý h hý r€¾ rrX	~ Ï$@ý Y%ý YÙ	ý Y€ý iý Yãý ^¡#ý (ý ­¢#ý 	X§#~ Ï&@ý YUý YÙ	ý YVý ¬™ Yý ^qý (ý ­¢#ý 	X*	ý  ®~ Ï(@ý Yný YÙ	ý Yºý ¬š ý Y»ý ^¼ý ›^ý ­¢# X~ Ï*@ý Yrý YÙ	ý Yj&ý ¬› ý Ysý ^tý (ý ­¢#	X~ Ï,@ý Xgý XÛ	ý X…ý lhý hcý ^u!ý ^`ý ^a	X~ Ï.@ý X†ý XÛ	ý Xœý i‡ý Y÷ý ^v!^ý ^a	X~ Ï0@ý Xéý XÛ	ý Xj&ý ¬êý Yøý ^ëý ^`ý ^a	X~ Ï1@ý eM ý e ý eN ý ]O ý YÒý dZ!¾dd]	~ Ï2@ý Xý"ý e ý XP ý h8	ý YÃý ^[!ý ^¾ý dÂ	]~ Ï3@ý XQ ý e ý XR ý iŽý YÓý ^\!ý ^¾ý dÂý 	\?~ Ï4@ý X' ý e ý XÚý \Ûý YÔý a]!ý ^¾ý dÂý 	\£ý ‹ ~ Ï5@ý Xðý e ý XÜý i¬!ý YÕý ^^!ý ^¾ý dÂý 	\Ñý °~ Ï6@ý X“ý e ý XÜý j”ý YÖý k_!ý ^¾ý dÂý 	\Ÿ ý ž ~ Ï7@ý Xý e ý XÝý iïý Y×ý ^`!ý ^¾ý dÂý 	\Áý ~ Ï8@ý Xý e ý Xý Û½ý YØý da!ý d¾ý dÂý 	\¿ý A$~ Ï9@ý eý e ý eý ]ý YÙý db!ý d¾ý dÂý 	]L~ Ï:@ý Xý e ý Xj&ý lý YÚý ^c!ý d¾ý dÂ	\~ Ï;@ý e	ý e ý e ý cý YÛý md!ý m¾ý dÂý 	]Àý  ~ Ï<@ý eý e ý eÚý c ý YÜý me!¾mm]	~ Ï=@ý eý e ý e ý cý YÝý mf!¾mm]	~ Ï>@ý eý e ý eý cý YÞý mg!¾mm]	×D0lšŒŒŒŒˆ~rnŒ–ˆˆˆ„ˆrˆŒšššššŒˆšrr ’@!’@"’@#’@$’@%’@&’@'’@(’@)’@*’@+’@,’@-’@.’@/’@0’@1’@2’@3’@4’@5’@6’@7’@8’@9’@:’@;’@<�’@=’@>’@?’@~ Ï?@ý eœ!ý e ý eÚý cý e½ý nh!¾ nn]	~ !Ï@@ý !e™%ý !e ý !eý !cý !Yßý !nj!¾!nn]	~ "Ï€@@ý "e/ý "e ý "e¥ý "c0ý "eàý "mi!ý "¾ý "m¤"	]~ #ÏA@ý #eúý #e ý #]1ý #cþ"ý #o®ý #mk!ý #mèý #mç#	e~ $Ï€A@ý $e+(ý $e ý $]2ý $]3ý $]áý $dl!¾$dde	~ %ÏB@ý %eöý %e ý %e4ý %c&ý %pâý %qm!¾%qqe	ý % ¨~ &Ï€B@ý &e5ý &e ý &]6ý &]7ý &]ã¾&ddde	~ 'ÏC@ý 'X8ý 'e ý '\9ý 'i:ý 'Yäý '^n!¾'^^X	~ (Ï€C@ý (X;ý (e ý (\<ý (i=ý (Yåý (^o!¾(^^X	~ )ÏD@ý )X>ý )e ý )\?ý )i@ý )Yæý )^p!¾)^^X	~ *Ï€D@ý *XAý *e ý *\Bý *iUý *Yçý *^q!¾*^^X	~ +ÏE@ý +ei(ý +e ý +e^ý +Û_ý +]Xý +]aý +eYý +âWý +	e¬"ý + «"~ ,Ï€E@ý ,XVý ,e ý ,\Wý ,iXý ,Yè¾,^^^X	-Ïý -XG"ý -e ý -\H"¾ -iYý -^I"-^ý -m¤-	X~ .ÏF@ý .X´ý .XÜ	ý .X¼"ý .Û½"ý .\ùý .^w!ý .^¾"ý . ¹".	Xý . (~ /Ï€F@ý /Xˆý /XÜ	ý /Xj&ý /i‰ý /YŠý /^x!¾/^^X	~ 0ÏG@ý 0X‹ý 0XÜ	ý 0XŒý 0lý 0húý 0^y!¾0^^X	~ 1Ï€G@ý 1\H ý 1\G ý 1\I ý 1_J ý 1ã³ý 1`X!ý 1Xrý 1`¯ý 1	XÉ~ 2ÏH@ý 2\K ý 2\G ý 2\Ný 2_L ý 2fõý 2gY!ý 2Xrý 2`¯ý 2	XÉ~ 3Ï€H@ý 3X°ý 3XG ý 3X±ý 3Û²ý 3ä´ý 3åµý 3Xrý 3`¯ý 3	XÉ~ 4ÏI@ý 4f¶ý 4fG ý 4fZý 4ç·ý 4ä¸4tý 4Xrý 4`¯ý 4	tÉ~ 5Ï€I@ý 5XŒý 5X	ý 5Xáý 5Y¶ý 5Yäý 5Yú ý 5áý 5ZV!5	[1B~ 6ÏJ@ý 6X·ý 6X	ý 6X¸ý 6\Úý 6Yäý 6Yûý 6áý 6ZV!ý 6	XÉ~ 7Ï€J@ý 7Xý 7X	ý 7XÛý 7\]$ý 7Yåý 7Yüý 7áý 7ZV!ý 7	Xz!~ 8ÏK@ý 8XÜý 8X	ý 8XÝý 8]Þý 8Yæý 8]ýý 8áý 8ZV!8	Xý 8 ˆ ~ 9Ï€K@ý 9Xßý 9X	ý 9Xàý 9Y_ý 9Yäý 9^þý 9áý 9ZV!ý 9	XÉ~ :ÏL@ý :\`ý :X	ý :\aý :_bý :Yçý :`ÿý :áý :ZV!ý :	XÉ~ ;Ï€L@ý ;\øý ;X	ý ;\cý ;_dý ;Yèý ;aý ;áý ;ZV!ý ;	XÉ~ <�ÏM@ý <�\eý <�X	ý <�\fý <�_gý <�Yäý <�aý <�áý <�ZV!ý <�	XÉý <� Œ ~ =Ï€M@ý =\hý =X	ý =\iý =_jý =Yéý =a‚ ý =áý =ZV!ý =	XÉ~ >ÏN@ý >\ký >X	ý >\lý >_mý >Yêý >aêý >áý >ZV!ý >	XÉ~ ?Ï€N@ý ?\ný ?X	ý ?\oý ?_pý ?Yëý ?aëý ?áý ?ZV!ý ?	XÉý ? «×DÚlrrˆˆr€frrrršfr–rrŒŒŒˆŒŒ–ŒŒŒšŒŒ@’@A’@B’@C’@D’@E’@F’@G’@H’@I’@J’@ K’@L’@M;N;O;P ;Q ;R ;S ;T ;U ;V ;W ;X ;Y ;Z ;[ ;\ ;] ;^ ;_ ;~ @ÏO@ý @\qý @X	ý @\rý @_6 ý @Yìý @aý @áý @ZV!ý @	XÉý @ Š ý @A$~ AÏ€O@ý A\7 ý AX	ý A\¸ý A_8 ý AYíý Aaý Aáý AZV!ý A	XÉý A ~ BÏP@ý B\9 ý BX	ý B\: ý B_; ý BYîý Baý Báý BZV!ý B	XÉ~ CÏ@P@ý C\,ý CX	ý C\< ý C_= ý CYïý Caý Cáý CZV!ý C	XÉ~ DÏ€P@ý D\> ý DX	ý D\âý Db? ý Dàðý Daý Dáý DZV!ý D	X{!~ EÏÀP@ý E\H(ý EX	ý E\ãý EbI(ý EYñý Eaý Eáý EZV!ý E	XÉ~ FÏQ@ý FX ý FXÚ	ý FXý Fiý FYœ ý F^t!¾F^‡X	~ GÏ@Q@ý GXH'ý GXÚ	ý GXj&ý G¬I'ý GYJ'ý G^s!ý G^£#ý Gó¤#ý G	Xˆ~ HÏ€Q@ý HX‚ý HXÚ	ý HXƒý Hl„ý Hhöý H^ˆ¾H^^X	ý H ‰ ¾IÐXXXb\^^^X	¾JÕÖÖÖ×ØÙÙÙÖ	¾KÛÜÜÜÝÞßßßßà ¾LáÜÜÜÝâßßßß	ý L àA$¾Mãßßßäåæßßßà ¾NÑsssæÚtá[t	¾OÑaaaaallll	¾PÑaaaaallll	¾QÑaaaaallll	¾RÑaaaaallll	¾SÑaaaaallll	¾TÑaaaaallll	¾UÑaaaaallll ¾VÑaaaaallll	¾WÑaaaaallll	¾XÑaaaaallll	¾YÑaaaaallll	¾ZÑaaaaallll	¾[Ñaaaaallll	¾\Ñaaaaallll	¾]Ñaaaaallll	¾^Ñaaaaallll	¾_Ñaaaaallll	×D4 l¨šŒŒŒŒrŒ€ , ` ;a ;b ;c ;d ;e ;f ;g ;h ;i ;j ;k ;l ;m ;n ;o ;p ;q ;¾`Ñaaaaallll	¾aÑaaaaallll	¾bÑaaaaallll	¾cÑaaaaallll	¾dÑaaaaallll	¾eÑaaaaallll	¾fÑaaaaallll	¾gÑaaaaallll	¾hÑaaaaallll ¾iÑaaaaallll	¾jÑaaaaallll	¾kÑaaaaallll	¾lÑaaaaallll	¾mÑaaaaallll	¾nÑaaaaallll	¾oÑaaaaallll	¾pÑaaaaallll	¾qÑaaaaallll	×(„TìªðÌPð$ð´ð(	ð ð$ðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ðð]F!Ä¿d îlìZðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ðð]F! ¿d îlìZðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ðð]F!” ¿îlìZðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ðð]F!!¿+î?lìZðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ðð]F!„!¿d îlìZðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ðð]F!ü!¿d îlìZðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ðð]F!t"¿d îlìZðR’ ð	$ Cð¿ÿ¿ðð]F	!ì"¿d îlìZðR’ ð $ Cð¿ÿ¿ð	ð]F !d#¿d îlìZðR’ ð$ Cð¿ÿ¿ð	 ð]F!Ü#¿d îl>¶@ 	 +++å ï7¸ºFFÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hitesh.nagpal@tcs-sweden.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:hitesh.nagpal@tcs-sweden.com¸ªHHÐÉêyùºÎŒ‚ªK©raja.shan@tcs-sweden.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:raja.shan@tcs-sweden.com¸ºGGÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ritesh.parikh@tcs-sweden.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:ritesh.parikh@tcs-sweden.com¸zÐÉêyùºÎŒ‚ªK© vikas@tcs.fiàÉêyùºÎŒ‚ªK©(mailto:vikas@tcs.fi¸~ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ashish@tcs.fiàÉêyùºÎŒ‚ªK©*mailto:ashish@tcs.fi¸zÐÉêyùºÎŒ‚ªK© marko@tcs.fiàÉêyùºÎŒ‚ªK©(mailto:marko@tcs.fi¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©y-anand@tks-teknosoft.fràÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:y-anand@tks-teknosoft.fr¸ÆÐÉêyùºÎŒ‚ªK© Neeraj.Sharma@tks-teknosoft.fr]àÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:Neeraj.Sharma@tks-teknosoft.fr]¸úÐÉêyùºÎŒ‚ªK©-n.nayak@tks-teknosoft/niranjan.nayak@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©hmailto:n.nayak@tks-teknosoft/niranjan.nayak@tcs.com¸ºÐÉêyùºÎŒ‚ªK©avinash.parekh@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:avinash.parekh@tcsgermany.de¸ºÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hardik.chokshi@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:hardik.chokshi@tcsgermany.de¸ÂÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vikramjit.grewal@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Lmailto:vikramjit.grewal@tcsgermany.de¸¾ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ingo.rosenstein@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:ingo.rosenstein@tcsgermany.de¸ºÐÉêyùºÎŒ‚ªK©andrea.ruschen@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:andrea.ruschen@tcsgermany.de¸ÂÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gerd.quittenbaum@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Lmailto:gerd.quittenbaum@tcsgermany.de¸– ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hiren@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:hiren@tcsgermany.de¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vinod.das@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:vinod.das@tcsgermany.de¸Ê!!ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©!marita.falgenhauer@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Pmailto:marita.falgenhauer@tcsgermany.de¸š%%ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sachin@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:sachin@tcsgermany.de¸ž##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©a.paddy@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:a.paddy@tcsgermany.de¸®''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gokul.rajan@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:gokul.rajan@tcsgermany.de¸²))ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©santu.mandal@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:santu.mandal@tcsgermany.de¸¶**ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©avinash.nazre@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:avinash.nazre@tcsgermany.de¸¾,,ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dagmar.krepelka@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:dagmar.krepelka@tcsgermany.de¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©karun.arathil@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:karun.arathil@tcsgermany.de¸¶++ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shishir.kumar@tcsgermany.deàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:shishir.kumar@tcsgermany.de¸–//ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mdallolio@yahoo.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:mdallolio@yahoo.com¸®00ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramana.tirumala@ps.ge.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:ramana.tirumala@ps.ge.com¸š..ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.meharunkar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:p.meharunkar@tcs.com¸–99ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©m.romijn@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:m.romijn@nl-tcs.com¸ž::ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©amit.kapur@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:amit.kapur@nl-tcs.com¸’;;ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©a.bajaj@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:a.bajaj@nl-tcs.com¸¶<�<�ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shirish.kulkarni@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:shirish.kulkarni@nl-tcs.com¸ž==ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ritu.dubey@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:ritu.dubey@nl-tcs.com¸š>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©t.naganathan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:t.naganathan@tcs.com¸š??ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©a.khurana@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:a.khurana@nl-tcs.com¸¦@@ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©apurva.mehta@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:apurva.mehta@nl-tcs.com¸žAAÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ajit.patankar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:ajit.patankar@tcs.com¸–BBÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sarvanan@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:sarvanan@nl-tcs.com¸’CCÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vkkumar@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:vkkumar@nl-tcs.com¸–DDÐÉêyùºÎŒ‚ªK©k.sudeep@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:k.sudeep@nl-tcs.com¸ŠEEÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajiv@nl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:rajiv@nl-tcs.com¸ª11ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©milind.kamble@be-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:milind.kamble@be-tcs.com¸’22ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©serge.behm@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:serge.behm@tcs.com¸’33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©paul.arbab@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:paul.arbab@tcs.com¸¶44ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jacqueline.dagostin@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:jacqueline.dagostin@tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramana.mskv@belgacom.beàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:ramana.mskv@belgacom.be¸”ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vikrant@be-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:vikrant@be-tcs.com¸ºÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mahesh.srinivasan@be-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:mahesh.srinivasan@be-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©roswitha.depaepe@be-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:roswitha.depaepe@be-tcs.com¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©matthijs.roukens@be-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:matthijs.roukens@be-tcs.com¸˜ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vk.srikanth@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:vk.srikanth@tcs.com FÍÉÀ„¯YÃEÖ«é×ü— ‡#	·6	y?	ÕE	J	 N	R	V	%Z	-^	5b	=f	Ej	Mn	Ur	]v	ez	m~	u‚	}†	…Š	Ž	•’	½”	 dü©ñÒMbP?_*+‚€%XÁ^[&L&9To update your entry: reception.london@uk-tcs.com&C&"Arial,Bold"TCS UK & Ireland Jan 06&C&Pƒ„&'(M&“Éd2é?)º\.—Ëåâ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê o*XX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"*XXƒÁ`à?ƒÁ`à?U}$w}¶+v}Ht}¶t}I#t}¶t}Ût}m*t}t}	 I>s} mwColumn BX	 X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@	 X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ý |«ý ³ ý ; ý ± ý €¬ý ­ý ®ý ¯ý €°ý €X%ý x±ý ²²ý ‚”ý ‚Éý ƒuý ƒ³ý ƒ´ý ‚Yý ƒµý 	‚œý y¶ý ³·ý „•ý „Êý „¸ý „¹„ý †º„ý 	„ý x»ý ³ü	ý „–ý „Éý ‡¼„ý „½ý ‰ý ‡µý 	…žyý ³¾ý „—ý „Éý ‡¿ý ‡µŠý ‰Àý ‡µý 	…œ{ý ³Áý „˜ý „Ëý ‡Â‡ý ‡Ãý ‰Ä‡ý 	…Y%ý yÅý ³Æý „™ý „Ìý „Çý „Èý „Éý †Êý „Ëý 	„Ÿý xÌý ´Íý …šý …Êý ‡Îý ‡ðý ‡ñý †òý ‡óý 	‹V ý yôý µ„ý ‹›ý ‹Éý Œõý ‹öý ‹÷ý ‰ký ‹µý 	„$ý xøý µùý œý Éý Œú	‹ý Žûý †üý Žýý ‹% xý ´þý „ný „Íý „ÿý „ý „ý †ý „ý „&ý yý ´þ%ý …oý …Éý ‹ý ‡ý ‡ý ‰ûý ‡µý 	…'ý xý ´	ý …pý …Éý  ý ‡ý ‡ý … ý ‡µý 	‹¼ý xý ³ý „ ý „Îý „ý „ý „ý †ý „ý „½ý yý ´ý ý Ï¾ Š‡ý ‡ý ‘Šý 	…¾ý xý ´ý … ý …Ðý ‡ž	ý ‡Ÿ	ý ‡ 	ý †¡	ý ‡¢	ý 	…¿ý y£	ý ´ ý … ý …Ñý ‡¤	ý ‡¥	ý ‡¦	ý †§	ý ‡¨	ý 	…V%ý y©	ý ´ª	ý …	 ý …Éý «	‡ý ‡¬	ý †­	ý ‡µý 	…œý x®	ý ´¯	ý …›ý …Éý ‡°	ý ‡±	ý ‡²	ý †³	‡ý 	„$yý ´§ý … …ý ‡¨‡ý ‡©ý †ª¾ ‡„	ý y«ý ³¬ý „ ý „Éý Œ­‹ý ‹®ý ‰¯ý µý 	„$ý x°ý ´xý …Þý …Òý ‡ßý ‡±ý ‡²ý ‰yý ‡³ý 	…Àý yµý µ¶ý ‹ ý ‹Éý ·ý ‹¸ý ‹¹ý ‰Ö ý ‡µý 	‹¼ý yºý ´»ý … ý …Éý ¼ý ‡½ý ‡¾ý ‰®ý ‡µý 	‹¼ý x¿ý ´Àý ‡ ý ‡Éý ‡Á¾ ‡’ý † ý ’‘ ý 	…òyý ´’ ý ‡ ý ‡É¾ ‡‡ý ““ ý †” ý ’µý 	‹¼yý ´• ý … ý …Éý ‡– ‡ý ˆ— ý ‰Dý ‡µý 	‹¼ý xEý ´êý … ý …Ëý ‡Fý ‡Gý ‡Hý ‰Èý ‡Iý 	…óý yJý ´Ký …Lý …Éý M‡ý Ný ‰Oý ‡µý 	…œý xPý ´Qý ‡ ý ‡Îý ‡R‡ý ”Sý †%&’ý 	… ý yTý ³+ý „ ý „Êý •F„ý •Gý –•‡ý 	…ý xHý ¶Iý … ý …Óý ‡J‡ý ‡Ký †Lý ‡Mý 	…×D`lŒŒ„ˆ„€ŒŒŒˆˆŒŒŒzŒŒˆˆrˆŒŒŒ~z„Œˆ„„ X@! X@" X@# X@$ X@% X@& X@' X@( X@) X@* X@+ X@, X@- X@. X@/ X@0 X@1 X@2 X@3 X@4 X@5 X@6 X@7 X@8 X@9 X@: X@; X@<� X@= X@> X@? X@ý yNý ³Oý „ ý „Ôý ‡P „ý „Qý ‰®#ý „Rý … ý !xSý !·Tý !ˆ ý !ˆÒý !’U!ˆý !’Vý !†_$ý !’³ý !	…ý "yWý "´Xý "‡ ý "‡Éý "‡Y"‡ý "—Zý "†["’ý "	…œý #x\ý #´]ý #… ý #…ɾ #‡‡ý #‡^ý #‘_#Šý #	…œý $yaý $³bý $„ ý $„Õý $„c$„ý $„dý $†eý $„fý $	„ý %xgý %³hý %„j&ý %„˾ %ý %Žiý %‰j%„ý %	…ý &yký &³lý &Š`ý &ŠÉ¾ &„Šý &„mý &‘ný &„oý &	…Öý 'xpý '·qý 'ˆ ý 'ˆÉý '’r¾ 'ˆ’ý '†sý '’µý '	…Öý (ytý (´uý (…`ý (…Òý (˜v(Šý (˜wý (™x(Šý (	…ý )xyý )´zý )… ý )…Éý )‹{)‹ý )‹|ý )†})‹ý )	‹¼*yý *¸~ý *… ý *…Éý *‹*‹ý *Œ€ý *†Ê*‹ý *	‹¼+yý +¸Ëý +Š`¾+Š‹‹ý +‹Ì¾+†‹‹	,zý ,¸Íý ,… ¾,…‹‹ý ,‹Îý ,†Ï¾ ,‹‹	-yý -¸Ðý -… ý -…ɾ -‹‹ý -ŒÑý -†Ò-‹ý -	‹¼ý .xÓý .´Ôý .‡£ý .‡Éý .‡Õ.Šý .šÖý .†/ý .’µý .	…ý /yØý /¸Ùý /‡ ý /‡Éý /‡Ú/Šý /šÛý /†Üý /’µý /	…ý 0xÝý 0´Þý 0ˆ ý 0ˆÉý 0‡E¾ 0‡’ý 0†Fý 0’µý 0	…ý 1yGý 1´´	ý 1… ý 1…ɾ 1ŠŠý 1˜µ	ý 1™`1Šý 1 …ý 2yaý 2µuý 2„ ý 2„Êý 2‹bý 2Œcý 2›Ö!ý 2†×!ý 2ŒØ!ý 2	‹ý 3xÙ!ý 3´!ý 3‡íý 3‡Éý 3Ú!ý 3‡Þý 3’ßý 3†“ý 3’µý 3	…'ý 4y”ý 4³•ý 4îý 4Ëý 4–ý 4—ý 4Ž˜ý 4œ™ý 4„šý 4	„0ý 5x›ý 5³œý 5„ïý 5„Ëý 5„5„ý 5„žý 5‰Ÿý 5„Iý 5	…óý 6y¡ý 6·¾	ý 6ˆºý 6ˆÉý 6ˆ¢6ˆý 6’£ý 6†À	ý 6’‘ ý 6	„$ý 7x¤ý 7´¥ý 7„¤ý 7„Éý 7‡¦ý 7‡§ý 7ý 7†Fý 7‡µý 7	„$ý 8yý 8³ý 8„¥ý 8„Øý 8„ý 8„ý 8„ý 8†	ý 8„ ý 8	„1ý 9xý 9´ý 9‡¦ý 9‡Êý 9’ ¾ 9‡’ý 9†ý 9’óý 9	…2:yý :³.(ý :„ ý :„Éý :„¾ :„„ý :†:„ý :	„$ý ;yý ;´~ý ;‡§ý ;‡Éý ;‡;‡ý ;—ý ;† ý ;’µý ;	…3ý <�x€ ý <�³ ý <�„¨ý <�„É<�‹ý <�‹‚ ý <�‹ƒ ý <�‰„ ý <�µý <�	‹¼ý =y… ý =³† ý =„©ý =„ɾ =ý =Ž‡ ý =‰ˆ =„ý =	„$ý >xDý >´Eý >ªý >Éý >‡F>‡ý >Gý >†Hý >‡µý >	‹¼ý ?yIý ?´Jý ?…«ý ?…×ý ?‡Ký ?‡Lý ?‡Mý ?†Ný ?‡Oý ?	…4×D¤lˆˆ„zˆz~~„„€T`vˆˆ~zŒŒŒˆˆŒŒ~vˆˆzˆ@ X@A X@B X@C X@D X@E X@F X@G X@H X@I X@J X@K X@L X@M X@N X@O X@P X@Q X@R X@S X@T X@U X@V X@W X@X X@Y X@Z X@[ X@\ X@] X@^ X@_ X@ý @xPý @³&ý @„¬ý @„Éý @„Qý @„Rý @„Sý @‰&ý @„µý @	„$ý AyTý A´ñ'ý A…­ý A…Òý A‡Uý A‡šý A‡›ý A‰"(ý A‡œý A	…Z%Byý B´ý B‡®ý B‡É¾ B‡ý B‡žý BŸý B„µý B	‡œý Cx ý C´¡ý C‡¯ý C‡Éý C¢C‡ý C£ý C…¤ý C‡µý C	…œý Dx¥ý D´¦ý D‡°ý D‡Éý D‡§D‡ý D’¨ý D†©ý D’µý D	…'ý Eyªý E³\ý E„±ý E„Ùý E„]ý E„^ý E„_ý E†cý E„dý E	„éý Fxeý F³fý F„²ý F„Îý F„gF„ý Fhý F†iF„ý F	„½ý Gyjý G³ký G„³ý G„Ôý G‡lGý Gmý G‰nG„ý G	… ý Hyoý H´pý H…´ý H…Ëý H‡qH‡ý H‡rý H†{ ý H‡Iý H	…êIyý I´sý I…µý I…Êý I‡ëI‡ý I‡ìý I†íIŠý I	…ëý Jxîý J´ïý J…¶J…ý Jðý J‡ñý Jòý J†óJ‡ý J …ìý Kyôý K³šý K„·ý K„Ôý K„õý K„öý K„÷ý K††ý K„Rý K	… Lyý L³øý L„¸ý L„Éý L…ùL„ý L„úý L†ÓL„ý L	…íý MxÔý M´­!ý M‡‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúüýÿÿÿýþÿ ý M‡Éý M’ÕM‡ý M’Öý M†­ý M’µý M	…íý Ny×ý N·&&ý Nˆ¹ý NˆÉý NˆØý NˆÞý N’Ùý N†ë$N’ý N	…'ý OxÚý O´¿	ý O‡»ý O‡Éý O‡ÛO‡ý O’Üý O†Á	ý O’‘ ý O	…'ý PyÝý P³·$ý P„¼ý P„Ëý P‡Þý P„ßý P„àý P†¶$ý P‡Iý P	…îý Qyáý Q´âý Q„½ý Q„Éý Q‡ã¾ QŠšý Q†äý Q’‘ ý Q	…òý Rxåý R³æý R„¾ý R„Éý R„çR„ý R„èý R‰éý R„µý R …œý Syêý S³Ký S„Ìý S„Ôý S„ëý S„ìý S„íý S†Jý S‡Rý S	…ïý Tyîý T´ïý T‡¿ý T‡Ôý T’ð¾ T‡’ý T†ñý T’Rý T	…ïý Uxòý U´óý U…×'ý U…Éý UôU‡ý U‡õý U†öý U„µý U	…ðý Vy÷ý VµN(ý V‹Ø'ý V‹Ôý V‹øý V‹ùý V‹úý V†&ý V‹Rý V	…ïý Wxûý W´üý W…Ù'ý W…Éý W‹ýWŠý W„þý W…ÿý W„µý W	…œý Xyý X³ý X„Ú'ý X„Éý X‡ý X^ý XŽ_ý X™`X„ý X	„$Yyý Y´aý Y…ý Y…Éý YW Y‡ý Y‡X ý Y†Y ý Y’µý Y	„$Zyý Z´Z ý Z…x¾Z…‡ý Z‡[ ý Zž\ ¾ Z’…	ý [x] ý [³^ ý [„±ý [„Ìý [„_ ý [„` ý [„ ¾ [‰„ý [	„ñý \y ý \´ ý \…yý \…Úý \‡ ý \‡ ý \‡ ý \† ý \‡ ý \	…òý ]x ý ]´ ý ]…zý ]…Ûý ]‡ ]‡ý ]‹ ý ]† ]‡ý ]	…ó^yý ^³! ý ^„](ý ^„Éý ^‹" ý ^„# ý ^„$ ý ^†^(ý ^‹µý ^	‹¼ý _x% ý _³& ý _‡{ý _‡Éý _Ÿ' ¾ _…’ý _†( ý _’µý _	‹¼×DlŒŒzˆˆŒ„„ˆ€„Œ€ˆˆˆŒ~ˆŒ~ˆŒˆˆ„`~Œ„ˆ` X@a X@b X@c X@d ‚@e X@f X@g X@h X@i X@j X@k X@l X@m X@n X@o X@p X@q X@r X@s X@t X@u X@v X@w X@x X@y X@z X@{ X@| X@} X@~ X@ X@ý `y) ý `³* ý `„|ý `„Òý `‡+ `„ý `„, ý `†- ý `‡. ý `	…ôý ax/ ý a´0 ý a…}ý a…ɾ aŠŠý a1 ý a™2 ý a’µý a	…ý bx3 ý b³}ý b„~ý b„Üý b‹4 ý b„5 ý b„6 ý b†~ý b‹7 ý b	…õý cybý c´cý c…wý c…Éý cdý ceý c‡fý c†gý c‡µý c	…ý dxhý dµiý d‹ý d‹Ëý djd‹ý dký d »ý d‡¼ý d	…öý ey½ý e´$ ý e…€ý e…Éý e‡¾ý e‡¿ý eÀý e†% ý e‡Áý e	…÷ý fxÂý f´Ãý f…ý f…Éý f‡Åf‡ý f‡Æý f†Çý f‡µý f	„$ý gyÈý g´Éý g…‚ý g…Éý g‡Êg‡ý g‡Ëg…ý g‡‘ ý g	…øý hxÌý hµÍý h‹ƒý h‹Ýý hÎhý hŽÏý h†Ðý hÑý h	‹ùý iyÒý i´Jý i…„ý i…Ëý i‡3&ý i‡þý iÿý i†ý i‡¼ý i	…úý jxý j³ý j„…ý j„Éý j„ý j„oý j„ý j† ý j„µý j	‹¼ý kyý k³Œý k…À ý k…Îk‡ý k‡ý k‡ý k–X(k‡ý k	„Eý lxý l´	ý l‡Á ý l‡Éý l‡ ¾ l‡Šý l†ý l’µý l	…'ý myý m´ ý m‡×ý m‡Éý m‡m‡ý m’ý m–m’ý m	…Fý nxý n´ý n‡ ý n‡Éý n‡ž&n‡ý n’Ÿ&ý n‰ &n’ý n	…Foxý o´È ý o…à ý o…Ôý o‡¡&ý o‡¢&ý o‡£&ý o†É o‡ý o	… ý py¤&ý p´¥&ý p…`ý p…Éý pŠ¦&pŠý pŠ§&ý p™¨&pŠý p	…ý qx©&ý q´Mý q…Ä ý q…Éý qŠª&qŠý qŠ«&ý q™qqŠý q	…Gryý r³¬&ý r„Å ý r„Þý r„r„ý r„¾ r†„ý r	„ßý sxý sµ³ý s‹Æ ý s‹Éý sŒ´¾ s‹‹ý s†µs‹ý s	…Hý ty¶ý t´·ý t‡¯ý t‡Éý t‡¸t‡ý t‡¹ý t†ºt‡ý t	…œý uxÌ&ý u´Í&ý u‡Ç ý u‡Éý u‡Î&¾ u‡’ý u†Ï&ý u’Ð&ý u	…òý vyÑ&ý v³Ò&ý v„È ý v„Éý v‡Ó&ý v„Ô&ý v„Õ&ý v†Ö&v‡ý v	‹¼ý wx×&ý w³Ø&ý wÉ ¾w‡„ý w„Ù&ý w†L¾ w‡‹	xyý x´Mý x‡†ý x‡É¾ x‡„ý x“Ný x†gx‡ý x	…yxý y´hý y‡ý y‡Éý yiy„ý y’jý y†ký y„lý y	…zyý z´1ý z‡Žý z‡Éý z‡m¾ z‡’ý z†2ý z’ný z	…òý {xoý {´pý {…ý {…Î{‡ý {‡qý {‡rý {†sý {‡tý { …Eý |yuý |³vý |„wý |„Éý |›w|„ý |„xý |†&ý |„lý |	…ý }xyý }³zý }„ ý }„Éý }‡{}ý }Ž|ý }‰}}„ý }	„$ý ~y~ý ~´Øý ~‡ý ~‡Éý ~Ù¾ ~‡’ý ~†vý ~’µý ~	„$ý xÚý ´2ý …‘ý …Ìý ‡Ûý ‡Üý ‡Ýý †¯ý ‡Þý 	…š×Dälˆ~ŒŒˆŒˆ„ˆŒŒ„~„„„„„vz„~ˆdv„zˆˆ„~€ X@ X@‚ X@ƒ X@„ X@… X@† X@‡ X@ˆ X@‰ X@Š X@‹ X@Œ X@ X@Ž X@ X@ X@‘ X@’ X@“ X@” X@• X@– X@— X@˜ X@™ X@š X@› X@œ X@ X@ž X@Ÿ X@ý €yßý €³àý €„’ý €„Éý €Œá€„ý €„âý €†¿ý €‹Àý € „$ý xÁý ³Âý „ ý „Éý ¡Ã„ý ‡Äý †Å‹ý 	„$ý ‚xÆý ‚´Çý ‚…®ý ‚…ξ ‚‡‡ý ‚‡Èý ‚†Éý ‚‡ý ‚	…›ý ƒyÊý ƒ´Ëý ƒ‡¯ý ƒ‡Éý ƒ‡ã¾ƒ‡’†’ý ƒ	…œý „xÌý „´Íý „…°ý „…Éý „t&ý „¹ý „ºý „†»ý „‡¼ý „	…ý …y½ý …³¾ý …„ ý …„Éý …¿ý …„Àý …„Áý …† ý …‡µý …	‹¼ý †xÂý †´0	ý †…±ý †…Ôý †…Æ…ý †…Äý ††3ý †…Åý †	ˆý ‡yÆý ‡³Çý ‡„²ý ‡„Òý ‡‹U‡„ý ‡„Èý ‡†Éý ‡‹œý ‡	…ý ˆyÊý ˆ³Ëý ˆ„È ý ˆ„Éý ˆÌˆý ˆŽÍý ˆ‰Îˆ„ý ˆ	„$ý ‰xÏý ‰´ý ‰…)ý ‰…Ëý ‰‡Ðý ‰‡Ñý ‰‡Òý ‰–*ý ‰‡Iý ‰	…žý ŠxÓý Š³Ôý Š„³ý Š„Éý Š‹ÕŠ„ý Š„Öý Š†×Š‹ý Š	„$‹yý ‹´¨ý ‹…´ý ‹…Ëý ‹‡Øý ‹‡Ùý ‹‡Úý ‹…ý ‹‡Ûý ‹	…êý ŒxÜý Œ³Ýý Œ„µý Œ„Éý Œ‡ÞŒ„ý Œ„ßý Œ–àý Œ‡µý Œ	…Ÿý yáý ´âý …¶ý …Éý ãý ‡äý ‡åý †æý ‡çý 	… ý Žxèý Ž³éý Ž„·ý Ž„Ôý Ž‡êý Ž„ëý Ž„ìý Ž†c&ý Ž„Rý Ž	… ý yíý ³îý •¸ý •àý ‡ï„ý „ðý †ñ„ý 	…¡yý ´òý …¹ý …Éý ‡óý ‡ôý ðý †õý ‡µý 	…œý ‘xöý ‘´B$ý ‘‡ºý ‘‡Éý ‘˜÷‘’ý ‘¢øý ‘†C$ý ‘’‘ ý ‘	…òý ’yùý ’´]'ý ’…»ý ’…Ôý ’‡úý ’‡ûý ’‡üý ’†.'ý ’‡Rý ’	… ý “x/'ý “³öý “„¼ý “„Ôý “„÷ý “„øý “„ùý “‰úý “„Rý “	„¢ý ”yûý ”³ý ”„½ý ”„Éý ”„üý ”„ýý ”„þý ”†ý ”‹µý ”	„$ý •xÿý •³ý •¾ý •Ôý •„ý •„ý •„ý •†ý •‹ý •	„¢ý –yý –´àý –…¿ý –…áý –‡ý –‡ý –‡	ý –† ý –‡ý –	…£ý —xý —´ ý —…§ý —…Éý —‡—‡ý —‡ý —†ý —‹µý —	„$ý ˜yý ˜µðý ˜‹ ý ˜‹Ûý ˜‹ ý ˜‹ñý ˜‹ ý ˜†˜ý ˜	…cý ™xòý ™´óý ™…Çý ™…âý ™‡ôý ™‡õý ™‡öý ™†I ý ™‡÷ý ™	…dý šyøý š´ùý š…Èý š…Ëý š‡úý š‡Ì ý š‡Í ý š††ý š‡Iý š	…êý ›xÎ ý ›´€ý ›…Éý ›…Éý ›‹›‹ý ›š‚ý ›†ƒý ›š‘ ý ›	…òý œx„ý œ´1ý œ…Êý œ…Éý œˆ…œ‹ý œ‡ ý œ…2ý œ‡µý œ	…eý yý ³ &ý „Ëý „ãý £ý ‹ ý „ý †&ý „‘ ý 	„fý žxý ž³Ø ý ž„Ìý ž„Éý ž„Íž„ý ž„Îý ž†Öý ž„µý ž	„$ý ŸyÏý Ÿ´ý Ÿ…Íý Ÿ…ÉŸ‡ý Ÿý Ÿý Ÿ†ý Ÿ’µý Ÿ	…g×Dxlˆ„~fŒŒˆˆ„Œ„ˆˆŒŒ„ˆˆŒŒŒŒŒˆˆŒŒˆˆŒˆ X@¡ X@¢ X@£ X@¤ X@¥ X@¦ X@§ X@¨ X@© X@ª X@« X@¬ X@­ X@® X@¯ X@° X@± X@² X@³ X@´ X@µ X@¶ X@· X@¸ X@¹ X@º X@» X@¼ X@½ X@¾ X@¿ X@ý xý ³ý „zý „Éý „ „ý „ý ‰ „ý 	…gý ¡yý ¡µêý ¡…Îý ¡…Éý ¡›ý ¡‹ý ¡‹ý ¡†ý ¡„µý ¡	…gý ¢xý ¢´ ý ¢…Ïý ¢…Ôý ¢‡!ý ¢‡"ý ¢‡#ý ¢†ýý ¢‡Rý ¢	…hý £y$ý £´%ý £…](ý £…äý £‡&£Šý £‡'ý £†Ÿý £’‘ ý £	…iý ¤x ý ¤³õý ¤„Ðý ¤„Ôý ¤‡¡¤„ý ¤„¢ý ¤†× ý ¤‡Rý ¤	… ¥yý ¥³£ý ¥„Ѿ¥„‡„ý ¥„¤ý ¥†¥¾ ¥‡…	ý ¦y¦ý ¦¸§ý ¦Ò¦ý ¦¨¦ý ¦©ý ¦Š¦ý ¦	Š‘ý §xý §´ý §‡Óý §‡Ëý §‡§‡ý §¦ý §†ý §’Iý §	ˆêý ¨yý ¨´»ý ¨‡Ôý ¨‡Éý ¨‡¨‡ý ¨ˆý ¨–¼ý ¨‡‘ ý ¨	…Ÿý ©xý ©´ý ©‡Šý ©‡Òý ©‡U¾ ©‡’ý ©†ëý ©’œý ©	…jªyý ª³Hý ª„Iý ª„Ôý ª„Rª„ý ª„Jý ªKý ª„Rý ª	… ý «yý «´ý «…Õý «…Éý «§«…ý «•ý «‰~ ý «’µý «	…ý ¬xý ¬µ8ý ¬‹Öý ¬‹Îý ¬‹ý ¬‹ý ¬‹ý ¬†©ý ¬‹íý ¬	‹ký ­yîý ­¹Â	ý ­„×ý ­„ɾ ­‡‡ý ­šïý ­†Ã	ý ­’µý ­	…ý ®yðý ®´éý ®…Øý ®…Éý ®‡ñ®‡ý ®‡òý ®†S ®‡ý ®	…lý ¯xóý ¯³ôý ¯„Ùý ¯„Éý ¯õ¯ý ¯Žöý ¯‰÷¯„ý ¯	„mý °yøý °´ùý °…Ëý °…Íý °‡úý °‡ûý °‡üý °†ýý °‡þý °	…ný ±x¨ý ±´¿$ý ±‡Úý ±‡Éý ±‡©¾ ±‡’ý ±†ªý ±’µý ±	…ý ²y«ý ²´¬ý ²…Û²…ý ²‡­ý ²‡1 ý ²‡2 ý ²†3 ý ²‡4 ý ²	…oý ³x5 ý ³³ìý ³„Üý ³„Òý ³‡Uý ³„«ý ³„¬ý ³†íý ³‡œý ³	…ôý ´y­ý ´µ®ý ´„wý ´„Éý ´Œ¯´‹ý ´‹°ý ´†±ý ´‹µý ´	‹ý µx²ý µ´³ý µ…Ýý µ…ɵ‡ý µ‡´ý µ‡µý µ–.ý µ‡/ý µ	…pý ¶y0ý ¶³³ý ¶„Þý ¶„Éý ¶‡´ý ¶„µý ¶„¶ý ¶†½	ý ¶‡µý ¶	‹¼·yý ·³÷ý ·„ßý ·„Éý ·‹ø¾·„„†ý ·‹µý ·	‹¼ý ¸xùý ¸´úý ¸…àý ¸…Ôý ¸û¸‡ý ¸‡üý ¸†ýý ¸‡þý ¸	…ïý ¹yÿý ¹´ý ¹…áý ¹…Éý ¹ý ¹‡ý ¹‡ý ¹†b&ý ¹‡µý ¹	…ðý ºxý º´ý º…⾺…‡‡†‡…	»yý »´ý »…ãý »…Ëý »‡»‡ý »‡ý »†»	»‡ý »	…qý ¼x	ý ¼³ ý ¼„äý ¼„å¾ ¼„„ý ¼„ý ¼†m%ý ¼„ý ¼	„’ý ½y ý ½³."ý ½„/"ý ½„Ôý ½‡0"½„ý ½„1"ý ½†2"½‡ý ½	… ý ¾m3"ý ¾º3"ý ¾„å¾¾„‡„ý ¾¨4"ý ¾†5"¾ ¾‡…	ý ¿x6"ý ¿´K$ý ¿…æý ¿…Ëý ¿‡7"ý ¿‡8"ý ¿‡9"ý ¿†šý ¿‡Iý ¿	…î×D¨l„ŒŒˆˆ`€ˆˆ~„ˆŒ~„„Œ~ˆŒˆˆŒnˆŒB€~„dÀ X@Á X@ X@à X@Ä X@Å X@Æ X@Ç X@È X@É X@Ê X@Ë X@Ì X@Í X@Î X@Ï X@Ð X@Ñ X@Ò X@Ó X@Ô X@Õ X@Ö X@× X@Ø X@Ù X@Ú X@Û X@Ü X@Ý X@Þ X@ß X@ý Ày:"ý À´;"ý À…çý À…ɾ ÀŠŠý À˜<"ý À™ÀŠý À	…rý Áxý Á´ý ÁŠ`ý ÁŠÉ¾ ÁŠŠý Áý Á™ÁŠý Á	…ý Âyý ´ý © ý ©ɾ ŠŠý ‡ý  ý ªµý Â	…Ãyý ô ý Ã•È ¾ÕŠŠý è!ý ë"¾ ê…	Äxý ij(ý Ä„ ý Ä„Ëý ć#Ä„ý Ä„$ý Ćž(ý ćIý Ä	…sý Åy%ý ŵ-ý Å‹ý Å‹Ôý Å‹&Å‹ý Å‹'ý ņ(ý ŇÅý Å	…ïý Æx)ý Æ´*ý Æ…ý Æ…Ôý Ƈ+Ƈý Ƈ,ý Ɔ^ý ƇRý Æ	…ý Çy_ý Ç´0ý Ç…ý Ç…æý LJ`ý LJaý LJbý džcý LJdý Ç	…ý Èxeý ȵfý È‹‚ý È‹çý ÈŒgý ÈŒhý È‹iý ȆjÈ‹ý È	…ý Éyký ɵlý É‹mý É‹èý ÉŒný ÉŒoÉŒý Ɇpý ÉŒqý É	‹ý Êxrý Ê»sý Ê© ý Ê©Éý ʪtʪý ʪuý Ê­vý ʪµý Ê	¬gý Ëywý Ë´Î ý Ë…ƒý Ë…èý ˇA$ý ˇxý ˇyý ˆzý ˇ{ý Ë	…ý Ìx|ý Ì´}ý Ì…j&¾Ì…‡‡ý ̇~ý ̆¾ ̇…	Íyý Í´Ê ý Í„„ý Í„Ôý Í’€ÍŠý Íšý Í†Ë ý Í’Rý Í	…Îyý δfý Î…’ý Î…Éý ·g·ý Εhý Ά3Î’ý Î	…‡ý Ïx‚ý Ï´ƒý χŽý χÉý χ„χý Ï’A$ý φf%ý Ï’Ð&ý Ï	…òý Ðy…ý д†ý Ї…ý ЇÉý Ї‡¾ Ї’ý ІLý Ð’F	ý Ð	…òý ÑxG	ý ѳL(ý Ñ„Ìý Ñ„Éý Ñ„H	ý Ñ„I	ý Ñ„J	ý цM(ý Ñ„µý Ñ	„$ý ÒxK	ý Ò³L	ý Ò„†ý Ò„Ôý ҐM	ҍý ҍN	ý Ò™O	ý Ò›P	ý Ò	… ý ÓyQ	ý Ó´R	ý Ó…‡ý Ӆɾ ÓŠŠý Ó˜S	ý Ó™T	ÓŠý Ó	…ý ÔxU	ý Ô³V	ý Ô®ˆÔ®ý Ô¥W	ÔŠý Ô®X	ý ÔžY	ý Ô®Iý Ô	…“Õyý Õ´àý Õ…‰ý Õ…éý Õ‡Z	ý Õ‡[	ý Õ‡\	ý Õ†]	ý Õ‡^	ý Õ	…Öyý Ö´_	ý Ö…`ý Ö…Éý ֍`	Ö‡ý Ö‡a	ý Ö±;Ö‡ý Ö	…ý ×xb	ý ׸4(ý ׍Šý ׍ãý ׍‘ ý ׍c	ý ׎d	ý × e	׍ý ×	‹ý Øyf	ý Ø´Ôý Ø…‹ý Ø…Òý ؇g	ý ؇h	ý ؇i	ý Ø…° ý ؇œý Ø …ý Ùxj	ý Ù´k	ý Ù‡Œý Ù‡Ëý Ù¯l	¾ Ù’°ý Ù†m	ý Ù¦šý Ù	…êý Úyn	ý Úµý Ú‹ý Ú‹Ûý Ú‹o	ý Ú‹p	ý Ú‹q	ý Ú†r	ý Ú‹œý Ú	‹ý Ûxs	ý Û´t	ý Û‡Žý Û‡Éý ېu	Û‡ý Û’v	ý Û†w	ý Û’µý Û	…ý Üyx	ý ܵ“"ý Ü‹ý Ü‹Éý ÜŒy	ý Ü‹z	ý Ü‹(ý ܆܋ý Ü	…ý Ýx)ý ݳ&ý Ý„ ý Ý„Íý Ý„*ý Ý„+Ý„ý ݆¤ý Ý„þý Ý	…ý Þy,ý Þ´-ý Þ…™ý Þ…Ùý Þ‡.ý Þ‡/ý Þ‡Vý Þ†Wý Þ‡Xý Þ	……ý ßxYý ß´Zý ß…ý ß…Éý ߇[߇ý ߇\ý ߆]ý ߇µý ß	…g×Dèlzz~`„ˆˆŒˆˆˆŒd„€ˆ~Œˆz„ˆ€ˆŒ~ŒˆˆˆŒà X@á X@â X@ã X@ä X@å X@æ X@ç X@è X@é X@ê X@ë X@ì X@í X@î X@ï X@ð	X@ñ	X@ò	X@ó	X@ô	X@õ	X@ö	X@÷	X@ø	X@ù	X@ú	X@û	X@ü	X@ý	X@þ X@ÿ	X@ý ày^ý à´+ý à‡‘ý à‡Éý à_à‡ý à’`ý à†,ý à’µý à	…†ý áxaý á´bý á…V ý á…Éý ácá‡ý á‡dý á†eý á’µý á	…3âxý â´O#ý â…“ý â…Éâý â‡4ý â‡5ý ↼	ý ⇑ ý â	…œý ãy6ý ã´7ý 㤔ý ã´Óý ã‡8ã‡ý ã›9ý ã…:ã‡ý ã	…ˆäxý ä´<ý ä…sý ä…ɾ䐇±ý ä’µý ä	…ý åy=ý å´>ý å…tý å…Éý å‡?ý å@ý å‡Aý å†Bå’ý å	…‰ý æxC¾æ´……‡‡†‡…	¾çq¼qqoqq~qp	¾èqnoooor~rp	¾éq½ssés¾ éss¾êq½sssssss¾ëq½sssssss¾ìq½sssssss¾íq½sssssss¾îq½sssssss¾ïq½sssssss¾ðq½sssssss¾ñq½sssssss¾òq½sssssss¾óq½sssssss¾ôq½sssssss¾õq½sssssss¾öq½sssssss¾÷q½sssssss¾øq½sssssss¾ùq½sssssss¾úq½sssssss¾ûq½sssssss¾üq½sssssss¾ýq½sssssss¾þq½sssssss¾ÿq½sssssss×Dzlˆˆ„„bˆ** X@	X@	X@	X@	X@	X@	X@	X@	X@		X@ 	X@	X@	X@ 	X@	X@	X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@ X@¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾	q½sssssss¾ q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾ q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q½sssssss¾q}uuuuuuuu ¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	¾q}uuuuuuuu	×Dl X@! X@" X@# X@$ X@% X@& X@' X@( X@) X@* X@+ X@, X@- X@. X@/ X@0X@1X@2X@3X@4X@5X@6X@7X@8X@9X@:X@;X@<X@=X@>X@?X@¾ q}uuuuuuuu	¾!q}uuuuuuuu	"q#q$q%q&q'q(q)q*q+q,q-q.q/q0q1q2q3q4q5q6q7q8q9q:q;q<q=q>q?q×Dèl @X@AX@BX@CX@DX@EX@FX@GX@HX@IX@JX@KX@LX@MX@NX@OX@PX@QX@RX@SX@TX@UX@VX@WX@XX@YX@ZX@[X@\X@]X@^X@_X@@qAqBqCqDqEqFqGqHqIqJqKqLqMqNqOqPqQqRqSqTqUqVqWqXqYqZq[q\q]q^q_q×DÀl `X@aX@bX@cX@dX@eX@fX@gX@hX@iX@jX@kX@lX@mX@nX@oX@pX@qX@rX@sX@tX@uX@vX@wX@xX@yX@zX@{X@|X@}X@~X@X@`qaqbqcqdqeqfqgqhqiqjqkqlqmqnqoqpqqqrqsqtquqvqwqxqyqzq{q|q}q~qq×DÀl €X@X@‚X@ƒX@„X@…X@†X@‡X@ˆX@‰X@ŠX@‹X@ŒX@X@ŽX@X@X@‘X@’X@“X@”X@•X@–X@—X@˜X@™X@šX@›X@œX@X@žX@ŸX@€qq‚qƒq„q…q†q‡qˆq‰qŠq‹qŒqqŽqqq‘q’q“q”q•q–q—q˜q™qšq›qœqqžqŸq×DÀl X@¡X@¢X@£X@¤X@¥X@¦X@§X@¨X@©X@ªX@«X@¬X@­X@®X@¯X@°X@±X@²X@³X@´X@µX@¶X@·X@¸X@¹X@ºX@»X@¼X@½X@¾X@¿X@ q¡q¢q£q¤q¥q¦q§q¨q©qªq«q¬q­q®q¯q°q±q²q³q´qµq¶q·q¸q¹qºq»q¼q½q¾q¿q×DÀl ÀX@ÁX@ÂX@ÃX@ÄX@ÅX@ÆX@ÇX@ÈX@ÉX@ÊX@ËX@ÌX@ÍX@ÎX@ÏX@ÐX@ÑX@ÒX@ÓX@ÔX@ÕX@ÖX@×X@ØX@ÙX@ÚX@ÛX@ÜX@ÝX@ÞX@ßX@ÀqÁqÂqÃqÄqÅqÆqÇqÈqÉqÊqËqÌqÍqÎqÏqÐqÑqÒqÓqÔqÕqÖq×qØqÙqÚqÛqÜqÝqÞqßq×DÀl àX@áX@âX@ãX@äX@åX@æX@çX@èX@éX@êX@ëX@ìX@íX@îX@ïX@ðX@ñX@òX@óX@ôX@õX@öX@÷X@øX@ùX@úX@ûX@üX@ýX@þX@ÿX@àqáqâqãqäqåqæqçqèqéqêqëqìqíqîqïqðqñqòqóqôqõqöq÷qøqùqúqûqüqýqþqÿq×DÀl X@X@X@X@X@X@X@X@X@	X@ X@X@X@ X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@qqqqqqqqq	q qqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqq×DÀl X@!X@"X@#X@$X@%X@&X@'X@(X@)X@*X@+X@,X@-X@.X@/X@0X@1X@2X@3X@4X@5X@6X@7X@8X@9X@:X@;X@<X@=X@>X@?X@ q!q"q#q$q%q&q'q(q)q*q+q,q-q.q/q0q1q2q3q4q5q6q7q8q9q:q;q<q=q>q?q×DÀl @X@AX@BX@CX@DX@EX@FX@GX@HX@IX@JX@KX@LX@MX@NX@OX@PX@QX@RX@SX@TX@UX@VX@WX@XX@YX@ZX@[X@\X@]X@^X@_X@@qAqBqCqDqEqFqGqHqIqJqKqLqMqNqOqPqQqRqSqTqUqVqWqXqYqZq[q\q]q^q_q×DÀl `X@aX@bX@cX@dX@eX@fX@gX@hX@iX@jX@kX@lX@mX@nX@oX@pX@qX@rX@sX@tX@uX@vX@wX@xX@yX@zX@{X@|X@}X@~X@X@`qaqbqcqdqeqfqgqhqiqjqkqlqmqnqoqpqqqrqsqtquqvqwqxqyqzq{q|q}q~qq×DÀl €X@X@‚X@ƒX@„X@…X@†X@‡X@ˆX@‰X@ŠX@‹X@ŒX@X@ŽX@X@X@‘X@’X@“X@”X@•X@–X@—X@˜X@™X@šX@›X@œX@X@žX@ŸX@€qq‚qƒq„q…q†q‡qˆq‰qŠq‹qŒqqŽqqq‘q’q“q”q•q–q—q˜q™qšq›qœqqžqŸq×DÀl X@¡X@¢X@£X@¤X@¥X@¦X@§X@¨X@©X@ªX@«X@¬X@­X@®X@¯X@°X@±X@²X@³X@´X@µX@¶X@·X@¸X@¹X@ºX@»X@¼X@½X@¾X@¿X@ q¡q¢q£q¤q¥q¦q§q¨q©qªq«q¬q­q®q¯q°q±q²q³q´qµq¶q·q¸q¹qºq»q¼q½q¾q¿q×DÀl ÀX@ÁX@ÂX@ÃX@ÄX@ÅX@ÆX@ÇX@ÈX@ÉX@ÊX@ËX@ÌX@ÍX@ÎX@ÏX@ÐX@ÑX@ÒX@ÓX@ÔX@ÕX@ÖX@×X@ØX@ÙX@ÚX@ÛX@ÜX@ÝX@ÞX@ßX@ÀqÁqÂqÃqÄqÅqÆqÇqÈqÉqÊqËqÌqÍqÎqÏqÐqÑqÒqÓqÔqÕqÖq×qØqÙqÚqÛqÜqÝqÞqßq×DÀl àX@áX@âX@ãX@äX@åX@æX@çX@èX@éX@êX@ëX@ìX@íX@îX@ïX@ðX@ñX@òX@óX@ôX@õX@öX@÷X@øX@ùX@úX@ûX@üX@ýX@þX@ÿX@àqáqâqãqäqåqæqçqèqéqêqëqìqíqîqïqðqñqòqóqôqõqöq÷qøqùqúqûqüqýqþqÿq×DÀl X@X@X@X@X@X@X@X@X@	X@ X@X@X@ X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@qqqqqqqqq	q qqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqq×DÀl X@!X@"X@#X@$X@%X@&X@'X@(X@)X@*X@+X@,X@-X@.X@/X@0X@1X@2X@3X@4X@5X@6X@7X@8X@9X@:X@;X@<X@=X@>X@?X@ q!q"q#q$q%q&q'q(q)q*q+q,q-q.q/q0q1q2q3q4q5q6q7q8q9q:q;q<q=q>q?q×DÀl @X@AX@BX@CX@DX@EX@FX@GX@HX@IX@JX@KX@LX@MX@NX@OX@PX@QX@RX@SX@TX@UX@VX@WX@XX@YX@ZX@[X@\X@]X@^X@_X@@qAqBqCqDqEqFqGqHqIqJqKqLqMqNqOqPqQqRqSqTqUqVqWqXqYqZq[q\q]q^q_q×DÀl `X@aX@bX@cX@dX@eX@fX@gX@hX@iX@jX@kX@lX@mX@nX@oX@pX@qX@rX@sX@tX@uX@vX@wX@xX@yX@zX@{X@|X@}X@~X@X@`qaqbqcqdqeqfqgqhqiqjqkqlqmqnqoqpqqqrqsqtquqvqwqxqyqzq{q|q}q~qq×DÀl €X@X@‚X@ƒX@„X@…X@†X@‡X@ˆX@‰X@ŠX@‹X@ŒX@X@ŽX@X@€qq‚qƒq„q…q†q‡qˆq‰qŠq‹qŒqqŽqq×$à, ìÂð¾`ð8ð¦ð(	ð ð8ðj ð8 ƒð0¿@ƒA¿À@ÿ?¿ð	ð ð]@d&¿ì„ð„¢ ð8 ³ðB€Ô#¤…‹¿ XPƒP¿?¿ðÊÊSð]4@Ô#¤ü&¿ ÅãÓD¢@K©×;͸‹ì ð¶<�‚When I come to London I tend to hot desk so I do not have a permanent London office number, hence highlighted that number in red <�+Š\ìrðj ð8 ƒð0¿@ƒA¿À@ÿ?¿ð	𪠪ð]@T'¿ìrðj ð8 ƒð0¿@ƒA¿À@ÿ?¿ð	ð| |ð]@ô(¿ìrðj ð8 ƒð0¿@ƒA¿À@ÿ?¿ð	𬠬ð]@L)¿ìrðj ð8 ƒð0¿@ƒA¿À@ÿ?¿ð	ð| |ð]@ä)¿ì~ð~¢ ð8 £ð<�€À%¤‹¿XPƒP¿?¿ðÔ=Æè>&ð]4@À%¤|*¿ ü¦zq¹eåC¨éc*VºÀ•¿ì ð¶<�	Plasma: <�,*+Ô	ìZðR’ ð8 Cð¿ÿ¿ðð]F!t+¿d îlìZðR’ ð	8 Cð¿ÿ¿ðð]F	!ì+¿´îÈlìZðR’ ð8 Cð¿ÿ¿ðð]F!d,¿î$WìZðR’ ð8 Cð¿ÿ¿ðð]F!Ü,¿d îlìZðR’ ð8 Cð¿ÿ¿ðð]F!T-¿d îlìZðR’ ð 8 Cð¿ÿ¿ðð]F !Ì-¿d îlìZðR’ ð8 Cð¿ÿ¿ðð]F!D.¿d îlìZðR’ ð8 Cð¿ÿ¿ð	ð]F!¼.¿d îlìZðR’ ð8 Cð¿ÿ¿ð	 ð]F!4/¿d îl¸TCS4âPlasma>¾@<�P A Š@‘‘‘ï7¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©as.lakshmi@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:as.lakshmi@uk-tcs.com¸ž‹‹ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©peter.monk@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:peter.monk@uk-tcs.com¸¢ttÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mike.rayner@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:mike.rayner@uk-tcs.com¸šÒÒÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tim.edwin@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:tim.edwin@uk-tcs.com¸¢’’ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Pramath.Jha@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:Pramath.Jha@uk-tcs.com¸ª%%ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©chris.shennan@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:chris.shennan@uk-tcs.com¸ª¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©stephen.field@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:stephen.field@uk-tcs.com¸® ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bhuwan.agrawal@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:bhuwan.agrawal@uk-tcs.com¸¢ßßÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vinod.joshi@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:vinod.joshi@uk-tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arun.bhandari@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:arun.bhandari@uk-tcs.com¸¶55ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©doreen.massouras@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:doreen.massouras@uk-tcs.com¸¢vvÐÉêyùºÎŒ‚ªK©morgan.reid@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:morgan.reid@uk-tcs.com¸¶77ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©reception.london@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:reception.london@uk-tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arvind.singh@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:arvind.singh@uk-tcs.com¸žffÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manoj.nair@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:manoj.nair@uk-tcs.com¸¶¤¤ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ravindra.meshram@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:ravindra.meshram@uk-tcs.com¸ªÄÄÐÉêyùºÎŒ‚ªK©suhrid.choksi@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:suhrid.choksi@uk-tcs.com¸žÝÝÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vinay.jain@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:vinay.jain@uk-tcs.com¸¶³³ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shantanu.goswami@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:shantanu.goswami@uk-tcs.com¸–žžÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramdas.m@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:ramdas.m@uk-tcs.com¸¶ŽŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pradeep.varghese@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:pradeep.varghese@uk-tcs.com¸ªPPÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jeroen.jansen@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:jeroen.jansen@uk-tcs.com¸²ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ashish.akshikar@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:ashish.akshikar@uk-tcs.com¸¦@@ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©girish.wagle@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:girish.wagle@uk-tcs.com¸¢ÑÑÐÉêyùºÎŒ‚ªK©thilak.iyer@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:thilak.iyer@uk-tcs.com¸¦^^ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©l.srinivasan@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:l.srinivasan@uk-tcs.com¸ª¿¿ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©steve.bedford@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:steve.bedford@uk-tcs.com¸¢AAÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gobinda.pal@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:gobinda.pal@uk-tcs.com¸¢¢¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ravi.karnad@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:ravi.karnad@uk-tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©atul.dogra@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:atul.dogra@uk-tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ashok.panda@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:ashok.panda@uk-tcs.com¸¦‰‰ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©paul.debtanu@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:paul.debtanu@uk-tcs.com¸¢kkÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manu.kapila@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:manu.kapila@uk-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©avneesh@tata-consultancy.ieàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:avneesh@tata-consultancy.ie¸¨µµÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kumar@tcsbt.fsnet.co.uk àÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:kumar@tcsbt.fsnet.co.uk¸¦ÅÅÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sumit.rajput@cmcltd.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sumit.rajput@cmcltd.com¸®¼¼ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sriram.krishnam@ps.ge.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:sriram.krishnam@ps.ge.com¸²22ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dhruv.sawhney@genworth.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:dhruv.sawhney@genworth.com¸–ÉÉÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sunil.hegde@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:sunil.hegde@tcs.com¸’88ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©n.d.sen@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:n.d.sen@uk-tcs.com¸žââÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vivek.daga@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:vivek.daga@uk-tcs.com¸¾;>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©avneesh.prakash@gecapital.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:avneesh.prakash@gecapital.com¸²ÇÇÐÉêyùºÎŒ‚ªK©suneel.kumar@uktransco.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:suneel.kumar@uktransco.com¸ªÜÜÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vinay.daggolu@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:vinay.daggolu@uk-tcs.com¸ª??ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©george.kuncheria@pgl.netàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:george.kuncheria@pgl.net¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rakesh.sarup@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:rakesh.sarup@uk-tcs.com¸ª||ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©neil.mcmillan@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:neil.mcmillan@uk-tcs.com¸ªššÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajesh.sharma@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:rajesh.sharma@uk-tcs.com¸¢ÈÈÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sunil.sapra@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:sunil.sapra@uk-tcs.com¸žÆÆÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sundaram.j@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:sundaram.j@uk-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©amit.bhatnagar@genworth.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:amit.bhatnagar@genworth.com¸ªÞÞÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vinay.singhvi@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:vinay.singhvi@uk-tcs.com¸¢ccÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manish.garg@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:manish.garg@uk-tcs.com¸¾»»ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Jsrinivas.Rao@uk.experian.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:Jsrinivas.Rao@uk.experian.com¸rddÐÉêyùºÎŒ‚ªK©àÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:manish.gupta@uk-tcs.com¸ÆÁÁÐÉêyùºÎŒ‚ªK© subrahamanyam.akella@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:subrahamanyam.akella@uk-tcs.com¸ŽaaÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mahesh@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:mahesh@uk-tcs.com¸¢ÀÀÐÉêyùºÎŒ‚ªK©steve.smith@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:steve.smith@uk-tcs.com¸²##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Chris.Broadbent@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:Chris.Broadbent@uk-tcs.com¸¢ÓÓÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tim.epstein@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:tim.epstein@uk-tcs.com¸šppÐÉêyùºÎŒ‚ªK©matt.bird@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:matt.bird@uk-tcs.com¸¶00ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©reception.london@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:reception.london@uk-tcs.com¸’''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©careers@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:careers@uk-tcs.com¸² ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.s.ranganathan@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:p.s.ranganathan@uk-tcs.com¸Ž ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©asen@scoteg.co.ukàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:asen@scoteg.co.uk¸ªÌÌÐÉêyùºÎŒ‚ªK©g.swaminathan@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:g.swaminathan@uk-tcs.com¸ª••ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©prashant.vora@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:prashant.vora@uk-tcs.com¸¢RRÐÉêyùºÎŒ‚ªK©john.cuming@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:john.cuming@uk-tcs.com¸š\\ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kundan.singh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:kundan.singh@tcs.com¸¦nnÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mark.bretton@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:mark.bretton@uk-tcs.com¸¾]]ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©lalatendu.mohanty@uuplc.co.ukàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:lalatendu.mohanty@uuplc.co.uk¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©admin.33gp@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:admin.33gp@uk-tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©alastair.webb@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:alastair.webb@uk-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©thanos.karanasos@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:thanos.karanasos@uk-tcs.com¸¢**ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©david.cowen@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:david.cowen@uk-tcs.com¸®IIÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jacelyn.deehan@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:jacelyn.deehan@uk-tcs.com¸žqqÐÉêyùºÎŒ‚ªK©thomascook@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:thomascook@uk-tcs.com¸ªyyÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nakul.srivastava@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:nakul.srivastava@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nupur.singh@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:nupur.singh@uk-tcs.com¸ª““ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©prasanna.pant@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:prasanna.pant@uk-tcs.com¸ž::ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ester.martinez@uk-tcsàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:ester.martinez@uk-tcs¸ããÐÉêyùºÎŒ‚ªK©6vivek.gupta1@norwich-union.co.uk vivek1.gupta@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©xmailto:vivek.gupta1@norwich-union.co.ukvivek1.gupta@tcs.com¸®ÂÂÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sudip.mazumder@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:sudip.mazumder@uk-tcs.com¸žÊÊÐÉêyùºÎŒ‚ªK©suresh.rao@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:suresh.rao@uk-tcs.com¸²ŸŸÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramesh.chelliah@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:ramesh.chelliah@uk-tcs.com¸²€€ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nisha.yohannan@uk-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:nisha.yohannan@uk-tcs.com¸šÔÔÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tushar.mehra@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:tushar.mehra@tcs.com¸ªBBÐÉêyùºÎŒ‚ªK©graham.youngs@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:graham.youngs@uk-tcs.com¸¶((ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Daniel.Bradley@uk.ngrid.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:Daniel.Bradley@uk.ngrid.com¸žYYÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kirthana.t@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:kirthana.t@uk-tcs.com¸ªLLÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jan.michalski@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:jan.michalski@uk-tcs.com¸¦--ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©david.purvis@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:david.purvis@uk-tcs.com¸®¥¥ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©richard.august@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:richard.august@uk-tcs.com¸tZZÐÉêyùºÎŒ‚ªK©àÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:rvraman@blueyonder.co	  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€ýÿÿÿ.uk¸ DDÐÉêyùºÎŒ‚ªK©idm.london@uk-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:idm.london@uk-tcs.com¸Î99ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©"ellie_waldron@tata-consultancy.ieàÉêyùºÎŒ‚ªK©Rmailto:ellie_waldron@tata-consultancy.ie¸¢TTÐÉêyùºÎŒ‚ªK©julie.young@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:julie.young@uk-tcs.com¸²uuÐÉêyùºÎŒ‚ªK©accounts.london@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:accounts.london@uk-tcs.com¸¦zzÐÉêyùºÎŒ‚ªK©n.rakunathan@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:n.rakunathan@uk-tcs.com¸¦©©ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sagila.majid@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sagila.majid@uk-tcs.com¸š««ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sam.lewis@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:sam.lewis@uk-tcs.com¸¤±±ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sarah.lyons@uk-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:sarah.lyons@uk-tcs.com¸ŠÏÏÐÉêyùºÎŒ‚ªK©t.raj@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:t.raj@uk-tcs.com¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©avadhesh.dixit@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:avadhesh.dixit@uk-tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©atul.gupta@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:atul.gupta@uk-tcs.com¸š__ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Hr.london@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:Hr.london@uk-tcs.com¸²ˆˆÐÉêyùºÎŒ‚ªK©paul.beardsmore@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:paul.beardsmore@uk-tcs.com¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©aslihan.kantar@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:aslihan.kantar@uk-tcs.com¸šwwÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mvs.reddy@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:mvs.reddy@uk-tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arun1.kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:arun1.kumar@tcs.com¸ªŠŠÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pawan.sawhney@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:pawan.sawhney@uk-tcs.com¸š¾¾ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vm.sriram@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:vm.sriram@uk-tcs.com¸ÐÖÖÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ƒ_blankàÉêyùºÎŒ‚ªK©Šhttp://us.f369.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=umesh.eswaran@uk-tcs.com¸žÎÎÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vishy.sankaran@db.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:vishy.sankaran@db.com¸–ªªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sajan.jacob@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:sajan.jacob@tcs.comtt FÍÉÀ0ó•ó	‹ 3 §/ 9 á? ©F qM •Q dü©ñÒMbP?_*+‚€%hÁƒ„&R¸…ëQÈ?'R¸…ëQÈ?M–\\aiadc01\11Flr HR - HP LaserJeܸ¿€dXXLetter”.HP LaserJet 8150 PCL 62˜†xœeËN”A…ët54 ,dD£±½ÁŸ"ƝpAÂÂĈ£;’™DԜ™`0FÍ,u^^D‰ñ | £kwÞ/Ýÿ„‰‰µøªÏ©Nwåt:ÿ—ƒÜÀŒKí6v$l"a ä`¦ýžw`ÇÑuàº<Ý֪ܩƒËΦ`÷`'Ð}¥›5p<›†Í#½p…¤va¼†¬V{ÊzêjRÖ›ey$<ÊŸo<ÀƒOÀ†ÏÃYŒ	Ï€8±Ï5/i{CÌã:™›È¸èmJø¤NÊJwnb:Œëb_„¿¤ý]øSxöUì‡ð·ØX›ŽûÁçj6	CS¸6Û‹Í£à;§ÒwŽÇ`o4¼.ó:XòPÉÏ’ù^!»;ˆl»§dû¾ýò_{ o?ëÛá­ÎÉùúB-^nµ×[8uiq%ž›^mµ;ëÆÏóE½¨Å¥ÖÝ"f·Lý›ì]DÃéRŸêÆÅ2ñ唢UÀp4­çQ•îåˆgÅÛ°ÁçõG3sp·RÀIüÒ¯_Ñ¡"2,,à?à?U}¶&}’`}¶!a}m:b}5c}m%«}¶d}Iñ}A}	 ’?} ’V&}I&}B&} ’& 44-1753825448 ó ó@’@h@h@h@h@h@h@h@	h@ ó@ó@ó@ ó@ó@ó@ó@ó@ó@ó@ó@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@¾h4k5g___	=ý ëýý ç»ý è± ý è;	ý è‡ý é9	ý è:	ý è>	ý ê<	ý 	ì=	ý ì¨"~ ñð?ý ¹?	ý òV(ý ¹@	ý óA	¹ý òB	¾¹ôö	~ …@ý hC	ý OV(ý hD	ý ºE	hý O¾h†÷	~ …@ý hý OV(ý hý ºhý O¾h†÷	~ …@ý hP!ý OV(ý hQ!ý »R!ý hý OS!ý hT!ý †	÷~ …@ý hý OV(ý hO!ý ºý hý Oý hT!ý †	÷~ …@ý hý OV(ý h	ý ù ¾hOh†÷	~ …@ý hmý OV(ý hý ùOý hý O ý hý †ý 	÷ ~ … @ý h…ý OV(ý h¨ý 2®ý xý 2¼!ý x†ý ††	 ÷~ …"@ý xoý 2‰ý xNý ¼ý%ý xpý 2qý xrý à ÷ý 7— ~ …$@ý xsý 2‰ý x"ý ¼tý xuý 2vý xrý à	÷~ …&@ý xwý 2‰ý x"ý ¼xý xyý 2zý xrý à	÷~ …(@ý x{ý 2‰ý x|ý ¼a ý xb ý 2c ý xd ý àü ÷~ …*@ý xe ý 2‰ý xf ý ¼g ý xh ý 2i ý xd ý àü	÷~ …,@ý xj ý 2‰ý xk ý ¼l ý x”ý 2•ý xÆý à–	÷~ ….@ý x¬ý 2‰ý x—ý ¼˜ý xÅý 2™ý xÆý à–	÷~ …0@ý hôý O‰ý hšý Tõý jŠ ý T‹ ý xÆý à–	÷~ …1@ý hƒý O‰ý hj&ý ùâý báý Oh%ý bi&ý àü	÷~ …2@ý h‚ý O‰ý hŒ ý †Ñý bõ	ý Oáý bý àý	÷~ …3@ý b•%ý O‰ý x–!ý O ý bOý b	ý à ÷~ …4@ý b¡ý O‰ý x£ý O¢ý bOý b	ý í	÷~ …5@ý b¤ý O‰ý x¥ý OŠý bOý b	ý í	÷~ …6@ý b¨ý O‰ý x¨ý O©ý bý Oý b	ý íý 	÷œ ý -› ~ …8@ý hÖý OÆý h´ý Ù×ý bØý OÙý bÕý 5Ôý 	÷Ú~ …9@ý hÛý OÆý hj&ý ÙÜý bÅý OÝý bÕý 5Ôý 	÷Þ~ …:@ý hßý OÆý hj&ý Ùàý bÅý Oáý bÕý 5Ôý 	÷â~ …;@ý hãý OÆý hj&ý Ùäý båý Oæý bÕý 5Ô	÷~ …<@ý hÇý O§!ý hý O²ý bÈý 2±ý xÉý †‰ ý 	÷°~ …=@ý hý O§!ý hý O~ý bý 2}ý xÉý †‰ 	÷ý (¯~ …>@ý bý 2§!ý xOý bý OOý bý †‰ 	÷~ …?@ý bPý 2§!ý xQOý bRý OŠý bý †‰ 	÷×Dàl$šnnnˆˆZŒˆ–ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ„„„šŒŒŒˆŒ–„ h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<�h@=h@>h@?h@~ …@@ý x˜ ý 2§!ý xÐý 2€ý x¨!ý 2ý xý †‰ ÷~ !…€@@ý !xö'ý !2§!ý !xZý !2þý !x©!ý !2$ý !xª!ý !†‰ !	÷~ "…A@ý "x«ý "2§!ý "x¬ý "2­ý "x«!"2ý "xª!ý "†‰ "	÷~ #…€A@ý #b‹ý #2§!ý #xŒ#½ý #bý #2Žý #xý #†‰ #	÷~ $…B@ý $h&!ý $OY$hý $ù'!ý $b›ý $OZ$bý $5$	÷~ %…€B@ý %³ý %²ˆý %³ý %¶¨ý %µ©ý %²ý %µý %²%	³~ &…C@ý &³ý &²ý &³ý &¶ªý &µ©ý &²ý &µý &²&	³~ '…€C@ý '³ý '²ý '³žý '¶¤ý 'µ©ý '²Ÿý 'µý '²'	³~ (…D@ý (³ ý (²ˆý (³¡ý (¶¥ý (µ©ý (²¢ý (µý (²(	³~ )…€D@ý )µ/ý )²ˆý )³£ý )¶€!ý )µ©ý )²!ý )µý )²)	³~ *…E@ý *µ!ý *²ˆý *³¤ý *².ý *µ©ý *²‚!ý *µý *²*	³~ +…€E@ý +µ¥ý +²ˆý +³¦ý +²§ý +µ©ý +îý +µý +²+	³~ ,…F@ý ,µ§ý ,²ý ,³¨ý ,¶¦ý ,µ©ý ,²„!ý ,µ›ý ,´ü,	³ý , ´ª~ -…€F@ý -µ†ý -²ˆý -¿©ý -²‡ý -µ„ý -²¦ý -µ›ý -´ü-	³~ .…G@ý .µªý .²ˆý .³«ý .¶ý .µpý .²¬ý .µ›ý .´ü.	³~ /…€G@ý /b#!ý /O‘ý /hý /Ù$!ý /b×ý /OØý /bÙý /5þý /	÷Úý / 7 ~ 0…H@ý 0b·ý 0O‘ý 0hj&ý 05ÿ%ý 0bý 05¸ý 0b“ý 05þ0	÷~ 1…€H@ý 1b›ý 1OÛý 1hý 1-%!ý 1b’ý 15“ý 1bÖý 15Ü1	÷~ 2…I@ý 2bý 2OÛý 2hj&2-ý 2b‘¾25b5÷	~ 3…€I@ý 3b”ý 3OÛý 3h•3-ý 3b–¾35b5÷	~ 4…J@ý 4b¥(ý 4OEý 4x¦(ý 4Ù§(ý 4bCý 4O—ý 4b¤(ý 45£(ý 4	÷Dý 4 -˜ ~ 5…€J@ý 5bí'ý 5OEý 5xç'ý 5ÙFý 5bÉý 5Oçý 5b¤(ý 55£(ý 5	÷è~ 6…K@ý 6b®ý 6O¯ý 6x´ý 6Ù°6bý 6O±ý 6b¤(ý 65£(6	÷~ 7…€K@ý 7b²ý 7O¯ý 7x³ý 7Ùµ7bý 7O¶ý 7b¤(ý 75£(7	÷~ 8…L@ý 8b·ý 8O¯ý 8x¸ý 8Ù¹8bý 8Oºý 8b¤(ý 85£(8	÷~ 9…€L@ý 9b»ý 9O¯ý 9x¨(ý 9Ù©(9bý 9Oª(ý 9b¤(ý 95£(9	÷~ :…M@ý :b¬(ý :OEý :x­(ý :ÙØ:bý :OÙý :b¤(ý :5£(:	÷~ ;…€M@ý ;bÚý ;OEý ;xÛý ;ÙÜ;bý ;OÝý ;b¤(ý ;5£(;	÷~ <�…N@ý <�bÊý <�OEý <�x<ý <�ÙÞ<�bý <�Oñý <�bßý <�5£(<�	÷ý <� (©"~ =…€N@ý =bàý =OEý =xc#ý =Ùá=bý =Oâý =bßý =5£(=	÷ý = &™ ~ >…O@ý >bãý >OEý >xäý >Ùå>bý >Oæý >bßý >5£(>	÷~ ?…€O@ý ?b-ý ?O¯ý ?hçý ?-2	ý ?bèý ?5éý ?bêý ?51?	÷ý ? ( (×D`lˆˆ„„€ˆˆˆˆˆˆˆ–ˆˆšˆˆbbšŒ„„„„„„’’„@ h@A h@B h@C h@D h@E h@F h@G h@H h@I h@J h@K h@L h@M h@N h@O h@Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@~ @…P@ý @b2ý @O¯ý @h6ý @-3ý @b+ý @54ý @b,ý @51@	÷ý @ ((ý @&A$~ A…@P@ý Ab5ý AO¯ý Ah7A-ý Ab8ý A59ý Ab:ý A51A	÷~ B…€P@ý Bb;ý BO¯ý Bh<ý B-ëý Bb=ý B5>ý Bb,ý B51B	÷~ C…ÀP@ý Cbíý CO¯ý Cxîý CÙïý Cbðý COñý Cb_(ý C5`(ý C	÷ˆ~ D…Q@ý Db-ý DO.ý Dh´ý D-2	ý Db/ý D50ý Db,ý D51D	÷~ E…@Q@ý Eb2ý EO.ý Eh6ý E-3ý Eb+ý E54ý Eb,ý E51E	÷~ F…€Q@ý Fb5ý FO.ý Fh7ý F-¹ý Fb8ý F59ý Fb:ý F51F	÷~ G…ÀQ@ý Gb;ý GO.ý Gh<G-ý Gb=ý G5>ý Gb,ý G51G	÷~ H…R@ý Hbúý HOÝý Hhýý H¾ý Hbûý H5üý Hbý H5H	÷ý H (‡ ~ I…@R@ý IbG#ý IOÝý IhH#ý I-I#ý IbJ#ý I5K#Ibý I5F#I	÷~ J…€R@ý JbL#ý JOÝý JhM#ý J-N#Jbý J5[Jbý J5F#J	÷~ K…ÀR@ý Kb\ý KOÝý Khj&ý K-]Kbý K5^Kbý K5F#K	÷~ L…S@ý Lb_ý LOÝý Lh`ý L-aLbý L5bLbý L5F#L	÷~ M…@S@ý Mx!ý MO@ý Mxý MùŽý Myý MOœ(ý Myý M5ý M	÷Æ	~ N…€S@ý Nx!ý N5ý Nbœý NÙŽ!ý NbK ý NØ*ý NbL ý N5N	÷ý N (¬~ O…ÀS@ý OxM ý O5@ý Obj&ý OÙN ý ObO ý OØP ý Obý O5O	÷~ P…T@ý PxQ ý P5@ý Pbj&ý PÙR ý PbS ý PØT ý Pbý P5P	÷ý P -~ Q…@T@ý QxU ý Q5@ý Qbj&ý QÙV ý QbW ý QØX ý Qbý Q5Q	÷~ R…€T@ý RxY ý R5@ý RbZ ý RÙ[ ý Rb\ ý RØ] ý Rbý R5R	÷~ S…ÀT@ý Sx^ ý S5@ý Sbœý Sï_ ý Sb` ý S5a ý Sbý S5b S	÷~ T…U@ý Txc ý T5@ý Tb{ý Tïd ý Tbe ý T5f ý Tbý T5b T	÷ý T (®~ U…@U@ý Uxg ý U5@ý Ubœý UJh ý Ubi ý U5j ý Ubý U5U	÷~ V…€U@ý Vxk ý V5@ý Vbl ý Vïm ý Vbn ý Vào ý Vbý V5V	÷~ W…ÀU@ý Wbâý WOªý WhU!ý W-ñý WbBý W5-ý Wxÿý Wý W	÷Æ	~ X…V@ý Xxwý XOªý Xxxý X-yý Xxzý X5{ý Xx|ý X5}X	øý X &­ý X&A$~ Y…@V@ý Yxÿý YOªý Yb~ý YÙŒ!ý Ybý YO3ý Ybÿý Y5W Y	øý Y (ª"~ Z…€V@ý ZxX ý ZOªý ZbY ý Z-Z ý Zx[ ý Z5n%ý Zxÿý Z5ôZ	ùý Z ( ~ […ÀV@ý [xõý [Oªý [bœý [-öý [x÷ý [5øý [xùý [5ú[	ùý [ (Ž ~ \…W@ý \bý \Oªý \ ý \Øý \b™ý \Ošý \xÿý \5\	ùý \ -©~ ]…@W@ý ]bÔ ý ]Oªý ] ‡ý ]ØÕ ý ]bœý ]OÓ ý ]xÿý ]5]	øý ] -– ~ ^…€W@ý ^bžý ^Oªý ^ ˆý ^ØŸý ^bý ^Oý ^xÿý ^5^	ù~ _…ÀW@ý _xûý _Oªý _xüý _Ùýý _bþý _Oÿý _xÿý _5_	øý _ ( ×D,l¤„ˆŒˆˆˆ„–„€€€Œ–ˆ–ˆˆˆ–ˆˆŒ¤–––––ˆ`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@gh@hh@ih@ jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@~ `…X@ý `xý `Oªý ` ý `Ùý `b	ý `O ý `xùý `5`	øý `&A$~ a…@X@ý axý aOªý a ”ý aÙ ý abý aOý axùý a5ý a	ù/~ b…€X@ý bx£ý b5¤ý bb´ý bÙ¥ý bb ý b5¦ý bb!ý b5§b	¬~ c…ÀX@ý cx¨ý c5©ý cbˆcÙý cbªý c5«cbý c5§c	¬~ d…Y@ý dxVý d5€ý db´ý dÙý db~ý d5…ý dbý dO}ý d	ù~ e…@Y@ý ex‚ý e5€ý ebj&ý eÙƒý eb~ý e5„ý ebý eO}ý e	ù†¾f…xð¾fSd_dý fOAf ù¾g…xð¾gSd_dý gOg	ù¾h…g,x5{<�d<�ù	¾iõ—HnHúûüûý	¾ji4f5g___<�>	¾ki4f5g___<�>	¾li4f5g___<�>	¾mi4f5g___<�>	¾n4f5g___<�>@@¾o4f5g___<�>@@¾p4f5g___<�>@@¾q4f5g___<�>@@¾r4f5g___<�>@@¾s4f5g___<�>@@¾t4f5g___<�>@@¾u4f5g___<�>@@¾v4f5g___<�>@@¾w4f5g___<�>@@¾x4f5g___<�>@@¾y4f5g___<�>@@¾z4f5g___<�>@@¾{4f5g___<�>@@¾|4f5g___<�>@@¾}4f5g___<�>@@¾~4f5g___<�>@@¾4f5g___<�>@@×D*	l–Œˆ€ŒŒ:: €h@h@‚h@ƒh@„h@…h@†h@‡h@ˆh@‰h@Šh@‹h@Œh@h@Žh@h@h@‘h@’h@“h@”h@•h@–h@—h@˜h@™h@šh@›h@œh@h@žh@Ÿh@¾€4f5g___<�>@@¾4f5g___<�>@@¾‚4f5g___<�>@@¾ƒ4f5g___<�>@@¾„4f5g___<�>@@¾…4f5g___<�>@@¾†4f5g___<�>@@¾‡4f5g___<�>@@¾ˆ4f5g___<�>@@¾‰4f5g___<�>@@¾Š4f5g___<�>@@¾‹4f5g___<�>@@¾Œ4f5g___<�>@@¾4f5g___<�>@@¾Ž4f5g___<�>@@¾4f5g___<�>@@¾4f5g___<�>@@¾‘4f5g___<�>@@¾’4f5g___<�>@@¾“4f5g___<�>@@¾”4f5g___<�>@@¾•4f5g___<�>@@¾–4f5g___<�>@@¾—4f5g___<�>@@¾˜4f5g___<�>@@¾™4f5g___<�>@@¾š4f5g___<�>@@¾›4f5g___<�>@@¾œ4f5g___<�>@@¾4f5g___<�>@@¾ž4f5g___<�>@@¾Ÿ4f5g___<�>@@×D€l h@¡h@¢h@£h@¤h@¥h@¦h@§h@¨h@©h@ªh@«h@¬h@­h@®h@¯h@°h@±h@²h@³h@´h@µh@¶h@·h@¸h@¹h@ºh@»h@¼h@½h@¾h@¿h@¾ 4f5g___<�>@@¾¡4f5g___<�>@@¾¢4f5g___<�>@@¾£4f5g___<�>@@¾¤4f5g___<�>@@¾¥4f5g___<�>@@¾¦4f5g___<�>@@¾§4f5g___<�>@@¾¨4f5g___<�>@@¾©4f5g___<�>@@¾ª4f5g___<�>@@¾«4f5g___<�>@@¾¬4f5g___<�>@@¾­4f5g___<�>@@¾®4f5g___<�>@@¾¯4f5g___<�>@@¾°4f5g___<�>@@¾±4f5g___<�>@@¾²4f5g___<�>@@¾³4f5g___<�>@@¾´4f5g___<�>@@¾µ4f5g___<�>@@¾¶4f5g___<�>@@¾·4f5g___<�>@@¾¸4f5g___<�>@@¾¹4f5g___<�>@@¾º4f5g___<�>@@¾»4f5g___<�>@@¾¼4f5g___<�>@@¾½4f5g___<�>@@¾¾4f5g___<�>@@¾¿4f5g___<�>@@×D€l Àh@Áh@Âh@Ãh@Äh@Åh@Æh@Çh@Èh@Éh@Êh@Ëh@Ìh@Íh@Îh@Ïh@Ðh@Ñh@Òh@Óh@Ôh@Õh@Öh@×h@Øh@Ùh@Úh@Ûh@Üh@Ýh@Þh@ßh@¾À4f5g___<�>@@¾Á4f5g___<�>@@¾Â4f5g___<�>@@¾Ã4f5g___<�>@@¾Ä4f5g___<�>@@¾Å4f5g___<�>@@¾Æ4f5g___<�>@@¾Ç4f5g___<�>@@¾È4f5g___<�>@@¾É4f5g___<�>@@¾Ê4f5g___<�>@@¾Ë4f5g___<�>@@¾Ì4f5g___<�>@@¾Í4f5g___<�>@@¾Î4f5g___<�>@@¾Ï4f5g___<�>@@¾Ð4f5g___<�>@@¾Ñ4f5g___<�>@@¾Ò4f5g___<�>@@¾Ó4f5g___<�>@@¾Ô4f5g___<�>@@¾Õ4f5g___<�>@@¾Ö4f5g___<�>@@¾×4f5g___<�>@@¾Ø4f5g___<�>@@¾Ù4f5g___<�>@@¾Ú4f5g___<�>@@¾Û4f5g___<�>@@¾Ü4f5g___<�>@@¾Ý4f5g___<�>@@¾Þ4f5g___<�>@@¾ß4f5g___<�>@@×D€l àh@áh@âh@ãh@äh@åh@æh@çh@èh@éh@êh@ëh@ìh@íh@îh@ïh@ðh@ñh@òh@¾à4f5g___<�>@@¾á4f5g___<�>@@¾â4f5g___<�>@@¾ã4f5g___<�>@@¾ä4f5g___<�>@@¾å4f5g___<�>@@¾æ4f5g___<�>@@¾ç4f5g___<�>@@¾è4f5g___<�>@@¾é4f5g___<�>@@¾ê4f5g___<�>@@¾ë4f5g___<�>@@¾ì4f5g___<�>@@¾í4f5g___<�>@@¾î4f5g___<�>@@¾ï4f5g___<�>@@¾ð4f5g___<�>@@¾ñ4f5g___<�>@@¾ò4f5g___<�>@@×*Üh ìªðÌpð (ð´ð(	ð ð(ðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!¼1¿d îlìZðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!2¿îlìZðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!Œ2¿îlìZðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!3¿îlìZðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!|3¿d îlìZðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!ô3¿d îlìZðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!l4¿d îlìZðR’ ð( Cð¿ÿ¿ðð]F!ä4¿d îlìZðR’ ð	( Cð¿ÿ¿ð	ð]F	!\5¿d îlìZðR’ ð ( Cð¿ÿ¿ð	 ð]F !Ô5¿d îl>¶$@<�K 444ï7¸²ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©deborah.hadwen@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:deborah.hadwen@aus-tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ian.undy@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:ian.undy@aus-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©charles.pearson@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:charles.pearson@aus-tcs.com¸ºÐÉêyùºÎŒ‚ªK©siddhartha.khona@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:siddhartha.khona@aus-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©alex.drutchinin@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:alex.drutchinin@aus-tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ssiva.kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:ssiva.kumar@tcs.com¸ŠDDÐÉêyùºÎŒ‚ªK©parag@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:parag@sg-tcs.com¸ŽEEÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tcsbd@arab.net.saàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:tcsbd@arab.net.sa¸ÆÐÉêyùºÎŒ‚ªK© shailendra.abhyankar@hu-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:shailendra.abhyankar@hu-tcs.com¸¶ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Darshita.Acharya@hu-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:Darshita.Acharya@hu-tcs.com¸–HHÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arun.sharma@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:arun.sharma@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sridharan@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:sridharan@aus-tcs.com¸–77ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vrajanna@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:vrajanna@cn-tcs.com¸®88ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anantha.murthy@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:anantha.murthy@cn-tcs.com¸Â99ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©adinamozhi.sundaram@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Lmailto:adinamozhi.sundaram@cn-tcs.com¸Â::ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shantanu.chatterjee@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Lmailto:shantanu.chatterjee@cn-tcs.com¸Š;;ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©qi.mi@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:qi.mi@cn-tcs.com¸Š<�<�ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©j.lam@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:j.lam@cn-tcs.com¸š==ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sivaram.p@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:sivaram.p@cn-tcs.com¸ž>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vikas.mayekar@tata.aeàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:vikas.mayekar@tata.ae¸Ž??ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tcsrm@arab.net.saàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:tcsrm@arab.net.sa¸Ž@@ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tcsbd@arab.net.saàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:tcsbd@arab.net.sa¸žBBÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tcsksa@awalnet.net.saàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:tcsksa@awalnet.net.sa¸’CCÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramanan@tcs.com.bhàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:ramanan@tcs.com.bh¸¦IIÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajeev.gupta@tcssa.cozaàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:rajeev.gupta@tcssa.coza¸¢JJÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manoj.puri@tcssa.co.zaàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:manoj.puri@tcssa.co.za¸¦KKÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rravishankar@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:rravishankar@sg-tcs.com¸¦LLÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ganesh.kumar@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:ganesh.kumar@sg-tcs.com¸¢bbÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gupta.hemakiran@tks.chàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:gupta.hemakiran@tks.ch¸ŠeeÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arund@tw-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:arund@tw-tcs.com¸ŠddÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ravik@tw-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:ravik@tw-tcs.com¸¢WWÐÉêyùºÎŒ‚ªK©girijapande@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:girijapande@sg-tcs.com¸¦NNÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ganesh.kumar@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:ganesh.kumar@sg-tcs.com¸¦MMÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rravishankar@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:rravishankar@sg-tcs.com¸¢OOÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anand.kumar@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:anand.kumar@sg-tcs.com¸’PPÐÉêyùºÎŒ‚ªK©prakash@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:prakash@sg-tcs.com¸’QQÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shameek@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:shameek@sg-tcs.com¸†RRÐÉêyùºÎŒ‚ªK©deep@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:deep@sg-tcs.com¸’SSÐÉêyùºÎŒ‚ªK©subbiah@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:subbiah@sg-tcs.com¸ŠTTÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anand@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:anand@sg-tcs.com¸ŠVVÐÉêyùºÎŒ‚ªK©doris@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:doris@sg-tcs.com¸’YYÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jeffrey@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:jeffrey@sg-tcs.com¸œXXÐÉêyùºÎŒ‚ªK©johnweste@sg-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:johnweste@sg-tcs.com¸ˆZZÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anil@sg-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:anil@sg-tcs.com¸”__ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©karthik@sg-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:karthik@sg-tcs.com¸``ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manish@sg-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:manish@sg-tcs.com¸ˆaaÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pari@sg-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:pari@sg-tcs.com¸[[ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©wparag@sg-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:wparag@sg-tcs.com¸– ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vrajanna@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:vrajanna@cn-tcs.com¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anantha.murthy@cn-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:anantha.murthy@cn-tcs.com¸²ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©deborah.hadwen@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:deborah.hadwen@aus-tcs.com¸š ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ian.undy@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:ian.undy@aus-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©charles.pearson@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:charles.pearson@aus-tcs.com¸ºÐÉêyùºÎŒ‚ªK©siddhartha.khona@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:siddhartha.khona@aus-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©alex.drutchinin@aus-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:alex.drutchinin@aus-tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ssiva.kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:ssiva.kumar@tcs.com¸ÆÐÉêyùºÎŒ‚ªK© shailendra.abhyankar@hu-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:shailendra.abhyankar@hu-tcs.com¸¶ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Darshita.Acharya@hu-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:Darshita.Acharya@hu-tcs.com¸’ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sujit.c@hk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:sujit.c@hk-tcs.com¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sumeet.gokhale@hk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:sumeet.gokhale@hk-tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©eric.won@hk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:eric.won@hk-tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anita.wong@hk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:anita.wong@hk-tcs.com¸Š66ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©diptendu@tata.aeàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:diptendu@tata.ae¸‚55ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©suresh@tata.aeàÉêyùºÎŒ‚ªK©,mailto:suresh@tata.ae¸–44ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manoj.sahai@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:manoj.sahai@tcs.com¸¦))ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©j.datar@japan-tcs.co.jpàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:j.datar@japan-tcs.co.jp¸ž%%ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mkaji@japan-tcs.co.jpàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:mkaji@japan-tcs.co.jp¸ž&&ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©basus@japan-tcs.co.jpàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:basus@japan-tcs.co.jp¸ª..ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pr.suchi@japan-tcs.co.jpàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:pr.suchi@japan-tcs.co.jp¸†//ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©atul@kr-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:atul@kr-tcs.com¸¢11ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©girijapande@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:girijapande@sg-tcs.com¸š22ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©atuldesai@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:atuldesai@sg-tcs.com¸’33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jeffrey@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:jeffrey@sg-tcs.com¸–00ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arun.sharma@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:arun.sharma@tcs.comº Sheet18 FÍÉÀJdŽ À¢ ¶ &» dü©ñÒMbP?_*+‚€%Áƒ„&à?'à?(à?)à?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿ	ê o%,,8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"	%,,à?à?U}$	¾}¶¾}Û$¾}’3¾}Û-¾}¾}’*Ì}m&Ì}$Wˆ}	 $¾} m¾}’¾J6/X/g /óÀÁ!/’@/’@/’@/’@/’@/’@	/’@ /’@/’@/’@ /’@/’@/’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@ ’@¾ FFý G¨$¾HII¾R	¿ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ.¾dÇÇccdeff‰gÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ.ý hýý ^»ý _± ý ^;	ý `ªý a´ ý `&ý a‡ý bJ(ý 	a_~ Ëð?ý Jåý K«ý Æý K¬ý ƈý K\ ý Lý M] ý Ny~ Ë@ý ÆAý K«ý Ƈý K‚ý Æ…ý Mƒý O†ý M^ ý 	Æ„~ Ë@ý Æïý K«ý Æêý Mˆý J‹ý P‰ý OŒý K_ ý 	JŠ~ Ë@ý Æðý K«ý ÆÕý KŽý Æ¡ý Mý OÔý M` 	Æ~ Ë@ý Jý K«ý Æ>ý MÖý JÙý M×ý O=ý K_ ý 	JØ~ Ë@ý Æñý K«ý Æëý Q?Ný R@ý LÍý Ka 	Æ~ Ë@ý Jý Mb ý ÆÎý MÖý JÙý M×ý O=ý K_ ý JØ~ Ë @ý ÆÑý Mb ý Æ"ý MÏý JÙý PÐý OÒý Kc J~ Ë"@ý Ɓý Mb ý Æd ý MÓý JÙý PÔý Ozý K_ ý 	JÕ~ Ë$@ý ƃý Mb ý Æ‚ý MÖý JÙý P×ý OÙý K_ ý 	JØ~ Ë&@ý Æìý Me ý ÆÝý Kf ý JÞý KÚý LÜý Mg Æ~ Ë(@ý Jíý Me ý Æåý Kh ý Ææý Máý Oäý Ki ý 	Æâ~ Ë*@ý Æ„ý Me ý Æ:ý Kçý Ææý Kèý Léý Ki 	Æ~ Ë,@ý Jíý Me ý J9ý Kêý Ææý Këý Lîý Ki ý 	Æì~ Ë.@ý Æñý Me ý Æóý KïÆý Mðý Lòý Ki 	Æ~ Ë0@ý Æk(ý Me ý Æl(ý Mj ý JÞý Kôý Löý Mg ý 	Æõ~ Ë1@ý Æ»ý Me ý Jk ý K÷ý Ææý Køý Lúý Ki ý 	Jù~ Ë2@ý JV$ý Me ý Æþý KÛÆý Mûý Oýý Mg ý 	Æü~ Ë3@ý JT$ý Me ý Jý Ml ý JÞý Mÿý Oý Mg ý 	J~ Ë4@ý JU$ý Me ý J…ý Ký Ææý Mý Oý Ki ý 	Æ~ Ë5@ý Æj(ý Me ý Æ–!ý Km Æý Mˆý Lý Mg 	Æ~ Ë6@ý J	ý Me ý J&ý Ký Ææ¾ MJý Ki 	Æ~ Ë7@ý Æ ý Mn ý Æý K ý Æý Mý Oý M` ý Æ~ Ë8@ý ÆÛ ý Mn ý Æý Ko ý Æ¡ý Mý Oý M` ý 	Æ~ Ë9@ý Æý Mn ý S ý Ký Æý Mý Oý M` ý 	Æ~ Ë:@ý JÛ ý Mn ý Jêý Ký Æ¡Mý Oý M` 	J~ Ë;@ý ÆØ ý Mn ý Æ^ý Kp ý Æ¡ý Mý OKý 	Æš ~ Ë<@ý Æbý Mn ý Seý K_ý Æcý M`ý Odý Mq ý 	Æa~ Ë=@ý Æiý Mn ý Ský Kfý Æý Mgý OjKý Æh×D„l‚hŒŒŒŒˆŒ„ŒˆŒŒˆŒˆŒ„ŒŒˆŒŒ„zŒŒŒ„ˆŒ ’@! ’@" ’@# ’@$ ’@% ’@& ’@' ’@( ’@) ’@* ’@+ ’@, ’@- ’@. ’@/ ’@0 ’@1 ’@2 ’@3 ’@4 ’@5 ’@6 ’@7 ’@8 ’@9 ’@: ’ÀÐ; ’ÀÐ<� ’@= ’@> ’@? ’@~ Ë>@ý Æný Mn ý Æpý Kfý Æý Mlý Oo Ký Æm~ !Ë?@ý !Ægý !Mn ý !Siý !Kdý !Æý !Meý !Ohý !M` ý !	Æf~ "Ë@@ý "JÙ ý "Mn ý "Jžý "Kr ý "Æ¡ý "Tjý "Oý "Ms ý "	Æk~ #Ë€@@ý #Æ¢ý #Mn ý #Ƥý #KŸý #Æý #M ý #O£ý #M` ý #	Æ¡~ $ËA@ý $Jn(ý $Mn ý $Æ	ý $Kt ý $Æ¡$Mý $U	ý $Ms ý $	Æ¥~ %Ë€A@ý %Æ	ý %Mn ý %Æ ý %K_ý %Æcý %M	ý %O	ý %Mq ý %	Æ	~ &ËB@ý &Æ$ý &Mn ý &Æ‚ý &Ký &Æ¡ý &Mî ý &Oð ý &Ms ý &	Æï ~ 'Ë€B@ý 'Æó ý 'Mn ý 'Æ‚ý 'Kfý 'ƈý 'Mñ ý 'Jˆý 'M` ý '	Æò ~ (ËC@ý (Æö ý (Mu ý (Æ€¾ (KÆý (Mô ý (O÷ (Mý (	Æõ ~ )Ë€C@ý )Æ%ý )Mv ý )Æ€ý )Kw ý )Æú ý )Vø ý )Oû ý )Kx ý )	Æù ~ *ËD@ý *ÆBý *Mv ý *Æý *Ky ý *Æú ý *Mý ý *Oÿ ý *Kx ý *	Æþ ~ +Ë€D@ý +Æ'ý +Mv ý +Æm(ý +Kz ý +Æú ý +Mý +Oý +Kx ý +	Æ&~ ,ËE@ý ,ÆDý ,Mv ý ,Æý ,Kz ý ,Æú ý ,Mý ,Oý ,Kx ý ,	ÆC~ -Ë€E@ý -ƈý -Mv ý -Æý -K{ ý -Æú ý -Mý -Oý -Kx -	Æ~ .ËF@ý .Æ	ý .Mv ý .ÆÐý .Kü ý .Æú ¾ .MJý .Kx .	Æ~ /Ë€F@ý /Æ ý /Mv ý /Æl(ý /Kü ý /Æú /Mý /Oa#ý /Kx /	Æ~ 0ËG@ý 0ÆŠý 0M| ý 0Æ€ý 0K‰ý 0Æý 0M‹ý 0Oo(ý 0K} 0	Æ~ 1Ë€G@ý 1Æq(ý 1M| ý 1Æ ý 1K1Æý 1Mr(ý 1Op(ý 1K} 1	Æ~ 2ËH@ý 2Jý 2M~ ý 2Sç'ý 2K ý 2Æý 2Mý 2Oý 2M€ ý 2	JŒ~ 3Ë€H@ý 3SÙý 3M~ ý 3Æ9ý 3K ý 3Æý 3KØý 3Lý 3M€ ý 3	J~ 4ËI@ý 4Sý ý 4M~ ý 4S>%ý 4K‚ ý 4Æý 4Mý 4Oý 4M€ ý 4	J~ 5Ë€I@ý 5J:ý 5M~ ý 5SÙ ý 5Kƒ ý 5Æý 5Mý 5OKý 5M€ ý 5	J~ 6ËJ@ý 6JMý 6M~ ý 6SOý 6Mý 6Æý 6MLý 6ONý 6M€ 6	J~ 7Ë€J@ý 7JQý 7M~ ý 7SÐý 7MPý 7Æ7Mý 7ORý 7M€ 7	J~ 8ËK@ý 8JTý 8M~ ý 8Sý 8Mˆý 8Æý 8MSý 8Oˆý 8M€ 8	J~ 9Ë€K@ý 9Sþ ý 9M~ ý 9S„ ý 9KU¾ 9ÆMý 9Oü ý 9M€ 9	W~ :ËL@ý :Jý :M… ý :SYý :M† ý :Æ…ý :MVý :OXý :M‡ ý :	XW~ ;Ë€L@ý ;JÚ ý ;M… ý ;J]ý ;MZý ;J…ý ;M[ý ;O\¾ ;KJ	~ <�ËM@ý <�JŒ#ý <�M… ý <�JŽ#ý <�M^ý <�J…ý <�M_ý <�O#ý <�Mˆ <�	J~ =Ë€M@ý =J’#ý =M… ý =J”#ý =M#ý =J…ý =M#ý =O“#ý =Mˆ ý =	J‘#~ >ËN@ý >JÜ ý >M… ý >J˜#ý >M•#ý >J…ý >M–#ý >O—#ý >M‡ ý >	J‰ ~ ?Ë€N@ý ?JÝ ý ?M… ý ?JÐý ?K™#ý ?J…ý ?Mš#ý ?Oœ#ý ?M‡ ý ? J›#×DˆlˆŒŒŒˆŒŒŒzŒŒŒŒˆz„ˆ„ŒŒŒŒˆ„ˆzŒ~ˆŒŒ@6’ÀÐA6’@B6’@C6’@D6’@E6’ÀÇ!F6’@ I6~ @ËO@ý @JÞ ý @M… ý @JŸ#ý @K#ý @Jö$@Mý @Oÿ ý @M‡ ý @	Jž#~ AË€O@ý AJß ý AM… ý AJŠ ý AM‹ ý AJ…ý AM #ý AL0ý AM‡ ý A	JU~ BËP@ý BJYý BM… ý BJŒ ý BMVý BJ…ý BMWý BOZý BM‡ ý B	JX~ CË@P@ý CJ]ý CM ý CJ€ý CM[ý CÆ^ý CM\ý CO_ý CKŽ C	J~ DË€P@ý DÆAý DMà ý DÆaý DK‚ý DÆ…ý DM`ý DO†ý DM‡ ý D	Æ„¾rEÉÆKÆKÆÏÎYÆZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ5¾rF[[Ç[Ç[\]‰[ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ5¾ I×NŒˆŒŒˆŒvvìPðH€ð	Pð0ð(	ð ðP>¾@KK 	 A @	 ï7¸²00ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ana.almeida@iberia-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:ana.almeida@iberia-tcs.com¸¤DDÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mario.tucci@uy-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:mario.tucci@uy-tcs.com¸¶==ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mariana.casteran@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:mariana.casteran@uy-tcs.com¸– ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©fjacial@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:fjacial@comicrom.cl¸¾77ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©belen.molinero@iberia-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:belen.molinero@iberia-tcs.com¸¾88ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©belen.molinero@iberia-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:belen.molinero@iberia-tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©teresa.valeta@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:teresa.valeta@uy-tcs.com¸´ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gabriel.rozman@usa-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:gabriel.rozman@usa-tcs.com¸¤ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mario.tucci@uy-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:mario.tucci@uy-tcs.com¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©aarana@tcs-ar.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:aarana@tcs-ar.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©abhinav.kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:abhinav.kumar@tcs.com¸¨ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gloria.fogel@tcs-ar.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:gloria.fogel@tcs-ar.com¸œÐÉêyùºÎŒ‚ªK©avijit.barua@tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:avijit.barua@tcs.com¸¨	 ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gloria.fogel@tcs-ar.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:gloria.fogel@tcs-ar.com¸Ê ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©!federico.schneeberger@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Pmailto:federico.schneeberger@uy-tcs.com¸˜ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©beatrizl@tcs-ar.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:beatrizl@tcs-ar.com¸¨ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©guillerminaw@tcs-ar.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:guillerminaw@tcs-ar.com¸¤ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©cristina@tbabsb.com.br àÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:cristina@tbabsb.com.br¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sergio.rodrigues@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:sergio.rodrigues@br-tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©klaus.ehmke@br-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:klaus.ehmke@br-tcs.com¸¨ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©carlos.elias@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:carlos.elias@br-tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©joaquim.rocha@br-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:joaquim.rocha@br-tcs.com¸¬ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©simone.valois@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:simone.valois@br-tcs.com¸°ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©marcia.lorando@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:marcia.lorando@br-tcs.com¸°ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©roberto.medici@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:roberto.medici@br-tcs.com¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hormuzd.karkaria@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:hormuzd.karkaria@br-tcs.com¸ÀÐÉêyùºÎŒ‚ªK©roberto.martinelli@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:roberto.martinelli@br-tcs.com¸²ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©patricia.morais@br-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:patricia.morais@br-tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©manzanoz@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:manzanoz@comicrom.cl¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arturo.nahum@cl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:arturo.nahum@cl-tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pcisternas@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:pcisternas@comicrom.cl¸¬ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sangram.sahoo@cl-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:sangram.sahoo@cl-tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rinfante@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:rinfante@comicrom.cl¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©atupper@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:atupper@comicrom.cl¸š!!ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©cjimenez@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:cjimenez@comicrom.cl¸˜""ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©partha.d@cl-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:partha.d@cl-tcs.com¸š##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mmanzano@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:mmanzano@comicrom.cl¸²$$ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©salma.rashad@cl-tcs.com  àÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:salma.rashad@cl-tcs.com ¸’%%ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©xjofre@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:xjofre@comicrom.cl¸œ&&ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©scarrasco@cl-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:scarrasco@cl-tcs.com¸º((ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gonzalo.rodriguez@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:gonzalo.rodriguez@uy-tcs.com¸¬))ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ankur.prakash@mx-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:ankur.prakash@mx-tcs.com¸¬**ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©daniel.romero@mx-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:daniel.romero@mx-tcs.com¸º++ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gabriela.villegas@mx-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:gabriela.villegas@mx-tcs.com¸°,,ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kshiti.prakash@mx-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:kshiti.prakash@mx-tcs.com¸¬--ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jorge.bedolla@mx-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:jorge.bedolla@mx-tcs.com¸¦11ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©irene.sa@iberia-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:irene.sa@iberia-tcs.com¸Ä22ÐÉêyùºÎŒ‚ªK© hemant.sakarwal@iberia-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Lmailto:hemant.sakarwal@iberia-tcs.com¸°33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©miguel.feu@iberia-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:miguel.feu@iberia-tcs.com¸Ø44ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©%encarnacion.gonzalez@iberia-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Vmailto:encarnacion.gonzalez@iberia-tcs.com¸À55ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©margarita.hoic@iberia-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:margarita.hoic@iberia-tcs.com¸¾66ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ricardo.duarte@iberia-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:ricardo.duarte@iberia-tcs.com¸Æ99ÐÉêyùºÎŒ‚ªK© dillyse.ferreira@iberia-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:dillyse.ferreira@iberia-tcs.com¸”::ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mohan.v@uy-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:mohan.v@uy-tcs.com¸¬;;ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©martin.machin@uy-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:martin.machin@uy-tcs.com¸´>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gustavo.ferrero@uy-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:gustavo.ferrero@uy-tcs.com¸¼??ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mariela.salaberry@uy-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Hmailto:mariela.salaberry@uy-tcs.com¸’@@ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©katia.h@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:katia.h@uy-tcs.com¸ŠAAÐÉêyùºÎŒ‚ªK©belen@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:belen@uy-tcs.com¸¢BBÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nadia.viera@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:nadia.viera@uy-tcs.com¸¢CCÐÉêyùºÎŒ‚ªK©maria.novia@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:maria.novia@uy-tcs.comº Sheet72 FÍÉÀ(»6ì Éö 3³%KÇ' dü©ñÒMbP?_‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýÿýÿÿÿ*+‚€%ÿÁƒ„&Ãõ(\ÂÕ?'q= ×£pÝ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oAXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"A,,à?à?U}/&}’+&}¶&}’3S}$'S}¶5&}&}’& €SECTOR,»X@h@ JJ J;,; J	; ,; ; ;,; J;,,,,,; J;,;; J J,ý Ìþ#Q¾FFF66.C¾¹¹¹ý Ȳ ý È&¾ ¹ºý ½bý ½³ ý ½) ý δ ý ·ý »J(ý »_ý ¾ý ‚6gý b&b8%SOBý b(ý lŸ¾ ‚‚ý h ý bÁý b~ý b¸$l¾ hhý b}¾bbbb¾•••}}Š‰ý Àý ‚j`ý b‹bP\;pBý xŽý l¾ ‚‚ý hý bŒý .ý x	l¾ hhý x¾ bbxl¾———jjžoý ¾ý ‚Õ gý bšbx‹¼JBý bž!ý lÿ"¾ ‚‚ý hý b&ý b™ ý b ¾ hhý {ý b&¾bb¾•••}}Š‰ý ¿ã	ý gƒ!¡ý 1üý b&ý 1	&µ¾gg¢ý 1ûý bý%ý 1ý†¾bb¢1bý 1¹	†¾““¢1bý 1Ÿ†¾““¢1bý 2%†¾““¢1bý 1‰!†¾““¢1bý 1Š!†¾~~£.}.ƒý Å&ý g°ý bjý b0ý bD$ý 1¾ gZý =×ý xö$ý bzý bq"l¾ ˜Ñý >«$¾ bbý b›(l¾{”ebbbl¾³³³žjjoý Å{ý g< ý =,ý Âàý Ãáý ȝ ý Ââ¾ gZý ‹ßý Âãý ˆäý Þ l¾|Ò²ý ÂæÃý ß l×Dä	l:bbP.bP.bP:ZD,,,,,^PBbP ,!; "J#,$,%; &J';(,); *J+;,,-; .J/;0;1; 2J3;4; 5J6;7;8; 9J:;;;<�; =J>;?;¾ ÒÒ²Ãþl¾!±±±ÊÍÊoý "äÚ ý "eÛ ý "Â-ý "Âý "Ãý "Ã`#ý "¾ #²²ý #Šý #¡ý #ˆý #Ã_##l¾$²²²ý $ž$ŒÃl¾%±±±ÊÍÊoý &¾òý &‚Øý &b!	ý &bý &b"ý &b#ý &A8¾ '‚‚ý 'B,ý 'bý '0^ý 'b6'B¾(hhxbbý (b-(B¾)•••}ŠŠCý *¾òý *‚7ý *b"	ý *b#	*b(j‘TBý *b#ý *A%	¾ +‚‚ý +/ý +b$	ý +b(ý +b6+B¾,hhxbbý ,b-,B¾-•••}ŠŠCý .¾Øý .`Ð ý .bì!ý .bý .bí!ý .bî!~ .lžÛ˾ /``ý /Pâý /b&	ý /.ãý /bï!/l¾0xxx‚bý 0bð!0l¾1•••}}Š‰ý 2¾ñ%ý 2`Åý 2bý 2bý 2b(!ý 2b)!~ 2lv฾ 3``ý 3+ý 3bý 3.ý 3b3l¾4•••}}Š‰ý 5¾Ñ ý 5`Ùý 5bæý 5b'	ý 5bçý 5bè~ 5lÎÍÕ¾ 6``ý 6+éý 6b(	ý 6.êý 6b6l¾7xxx‚bý 7bû	7l¾8•••}}Š‰ý 9¾ý 9`î%ý 9bý 9b ý 9bá!ý 9bâ!~ 9l¶±É¾ :``ý :+ý :b)	ý :0ã!ý :bä!:l¾;xxx‚bý ;bå!;l¾<�•••}}Š‰ý =¾ï%ý =`µý =bæ!ý =b“ý =b•ý =bç!ý =l¢¾ >``ý >Pè!ý >b”ý >. ý >bé!>l¾?xxx‚bý ?bê!?l×D" lbP.bP,fP,bP,bPbP,bP,bP@; AJB;C; DJE;F; GJH;I; JJK;L; MJN;O; PJQ;R; SJT;U,V; WJX;Y,Z; [J\;],^;_; ¾@•••}}Š‰ý A¾!ý A`Ùý Ab‡ý Ab"ý Ab‰ý Abë!~ Alvá]¾ B``ý B+ˆý Bb#ý B.$ý BbŠBl¾C•••}}Š‰ý Dí%ý Dî&Dïý Dï'ý Dï(ý Dï)ý Dð*¾Eîîñý Eïüý EòÖ%ý EïŽEð¾Fóóóôôõöý Gí‰ý GîS'ý GïŠý GïŒý Gïý GïŽý G𐾠Hîîý H÷‹Hïý Hòáý HïHð¾Ióóóôôõöý Jí‰ý Jî‘ý Jï’ý Jï”ý Jï–ý JïŽ~ JðR?á¾ Kîîý Kñ“ý Kï•ý Kò²ý KïKð¾Lóóóôôõöý Mí—ý Mî7ý MïHý MïJý Mï]ý MïL~ Mð–ìÁ¾ Nîîý NñIý NïKý Nò\ý NïMNð¾Oóóóôôõöý Pí—ý PîNý PïOý PïQý PïÃ%ý PïLý PðR¾ Qîîý QñPý QïKý QòÂ%ý QïMQð¾Róóóôôõöý S¾Öý S‚ð%Sgý Sb÷Sbñõ^E7Bý SÇTSl¾ T‚‚ý Thõý Tbøý T.ó	ý Tbî'T¾ Uhhý U,ö¾Ubx¾V•••}}Š‰ý W¾l&ý W‚÷%Wgý WbÙWbÈsVBý Wb\ý Wl¨¾X‚‚{ý Xb5&ý Xbäý Xb1X¾Yhh{ý YbÚ¾Ybb¾Z•••j}Š‰ý [Ö} ý [Ó.¾[ÔÕÕý [Տý [ÖQ ¾ \Ó×ý \Ø”ý \ِý \Ú‘ý \Ù’\Û¾ ]ÜÝý ]ãt(ý ]Ùu(¾]ÙÙß¾^ÜÝÞý ^Ùv(¾^ÙÓß¾_àáâ\\]^×D8 lbP^DbLbPbPbP^P.bD.HP:.`;a;b,c,d; eJf;g,h,i; jJk;l,m; n;o;p; q;r;s,t; uJv;w;x; yJz;{;|;}; ~J;ý `¾fý `ä[`gý `å\ý `æ%ý `å†ý `l*`@¾aVVgý aå%ý aç	%ý aå %¾ a@¾bhh–ý bå&bbý bå%b¾c–––bbb¾d•••}}Š‰ý e¾fý eä¶ý eb·ý eå'ý eæµý eå¹ý el»¾ fVVý fˆ¸ý få(ý f¸´ý fåºf¾ghh–ý gå)¾gb吾h–––bbb¾i•••}}Š‰ý j¾Á ý j‚¢jgý jhR jbÀŒœSBý jbº ý jlí¾ k‚‚ý kh0ý kbÄý k..ý kbùkl¾ lhhý lbå¾lbbbl¾mÍÍÍjjjoý n¾6(ý ng•nbý nb–ý nbˆý nb7(ý nl˜¾oggbý ob™ý ob—ý ox8(ol¾pjjjjjjoý q¾í ý q‚Û¾qgbbblý r×1¾r‚hbbbl¾shhbbbbb¾t•••}}Š‰ý u¾Úý u‚ë ugý ubì ý ub3ý ub(ý ul>¾v‚‚bý vb4ý vb§ý vb¸$vl¾wgggbbbb¾x•••}}Š‰ý y¾=ý y‚<ygý ybý yb?ý yb†ý yl@ý z×0¾ z‚bý zbý zb&ý zbêzl¾{hhgbbý {bó{b¾|gggbbý |bô|b¾}•••}}Š‰ý ~ÀÜý ~‚ݾ~`bbxlý ×2¾‚hbbxl×D*	lhH@bP.bP.^D0$^D^P,,0€;; ‚;ƒ;„,…; †;‡;ˆ,‰; ŠJ‹;Œ,; ŽJ;; ‘;’;“,”,•; –;—;˜;™;š; ›Jœ;,ž Ÿ;ý €×3¾€hxbbxl¾———jjžoý ‚ÀÞý ‚‚ó‚gý ‚%Öý ‚%°$ý ‚%æý ‚lY(¾ ƒ‚‚ý ƒ&¯$ý ƒ%­ý ƒ%T ¾ ƒ%l¾ „hhý „'¾ „bbý „bA$„l¾…——$}ý …}A$¾ …‰ý †¾žý †‚†gý †b+ †b	çEBý †bºý †l«¾ ‡‚‚ý ‡hº	ý ‡b‡ý ‡b ¾ ‡bl¾ ˆhhý ˆxŸ¾ˆbbbl¾‰•••}}Š‰ý Š¾ÀŠgý ŠbÁŠb@hXFBŠbý ŠAóý ‹íê'ý ‹Âý ‹ïÃý ‹ï¾ ‹ïBŒbý ŒÄ¾ŒbbbB¾Õ}Cý Ž¾ÅŽý ŽbÆŽbp5…FBý ŽbÇý ŽlÈý ‚Éý Êý bËý bÌý ¼Ílný Î¾jjoý ‘¾Ï‘ý ‘Б@hXFBý ‘Ñý ‘óý ’ê'’ý ’Ò’ý ’Ó’ “!ý “Ôý “Õý “¾ “"”bý ”#Å"¾”"¾•Õ}C¾––––bbxlý —¾ý —‚Ÿ!—gý —b¬—bèÒÊEBý —bæý —lh&ý ˜×4˜‚ý ˜h !ý ˜b­ý ˜b¢¾ ˜blý ™×5™hý ™x¡¾™bbbl¾š•••}}Š‰ý ›Àg%ý ›‚‹›`ý ›bý ›bˆý ›xý ›l¾œ‚‚xý œbŽý œbŒý œxÿœx¾†††xŒý xQ$†¾žƒƒƒƒƒý ŸÀ‘ý Ÿ1Ÿ¥ý ŸS|ý Ÿh}ý ŸO¥!¾ ŸbA×DÞ	l$^FB.bF.PF*TP*THB*bP8^D, ;¡,¢J £;¤;¥,¦; §;¨;©;ª; «;¬;­,®; ¯;°;±;²; ³;´;µ;¶; ·;¸;¹;º; ¾ 1gý bzý S¤!ý h~ý O¦!¾ bA¾ ¡bbý ¡h{ý ¡S¡hý ¡O§!¾ ¡bA¾¢èè¦cndoEý £À9ý £‚:£`ý £bI£bØŠ~nBý £xLý £lN¾¤‚‚hý ¤bJý ¤.Ký ¤xM¤l¾¥hhxbbxl¾¦———jjžoý §À;ý §‚>§`ý §bó#§b¨¯xlBý §xô#ý §lö#ý ¨À<¾ ¨‚`ý ¨bò#ý ¨.÷#ý ¨xõ#¨lý ©×=¾©‚hbbxl¾ª———jjžoý «À%ý «‚@«`ý «bP«b·FBý «bRý «lTý ¬×?¾ ¬‚hý ¬bQý ¬.S¾ ¬bl¾­hhxbbxl¾®———jjžoý ¯À%ý ¯‚C¯`ý ¯b#¯bÈÔxuBý ¯x	#ý ¯l#ý °×A¾ °‚hý °b#ý °.#ý °x #°lý ±×B¾±hxbbxl¾²———jjžoý ³À%ý ³‚F³`ý ³bø#³b@ÍIBý ³xû#ý ³lý#ý ´×D¾ ´‚hý ´bù#ý ´.ú#ý ´xü#´lý µ×E¾µhxbbxl¾¶———jjžoý ·À%ý ·‚H·`ý ·b@·bØ’¢lBý ·xû#ý ·lCý ¸×G¾ ¸‚hý ¸bAý ¸.Bý ¸xü#¸l¾¹‚hxbbxl¾º———jjžo×:4TPbDbP$bFbP$bP$bPìªð¾ð0ð¦ð(	ð ð0ðR’ ð0 Cð¿ÿ¿ðð]F!@:¿î*lìZðR’ ð0 Cð¿ÿ¿ðð]F!;¿d îlìZðR’ ð0 Cð¿ÿ¿ðð]F!€;¿d îlìZðR’ ð0 Cð¿ÿ¿ðð]F!ø;¿d îlìZðR’ ð0 Cð¿ÿ¿ðð]F!p<¿d îlìZðR’ ð0 Cð¿ÿ¿ðð]F!è<¿d îlìZðR’ ð0 Cð¿ÿ¿ðð]F!`=¿d îl>¾@ A U@cccï7¸¢kkÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jayant.krishna@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:jayant.krishna@tcs.com¸®''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mani.dhanalakshmi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:mani.dhanalakshmi@tcs.com¸Š''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©k.krithi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:k.krithi@tcs.com¸š33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©usha.divakar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:usha.divakar@tcs.com¸¶33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ravi.krishnamoorthy@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:ravi.krishnamoorthy@tcs.com¸–66ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kiran.krish@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:kiran.krish@tcs.com¸¦66ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajani.seshadri@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:rajani.seshadri@tcs.com¸š::ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©meenalochani@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:meenalochani@tcs.com¸š::ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©satish.varma@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:satish.varma@tcs.com¸²>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jayalakshmi.murali@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:jayalakshmi.murali@tcs.com¸’>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pratik.pal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:pratik.pal@tcs.com¸¢//ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shailaja.kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:shailaja.kumar@tcs.com¸ž//ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©m.rajagopalan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:m.rajagopalan@tcs.com¸¦BBÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ganesa@krishnan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:ganesa@krishnan@tcs.com¸žaaÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arvind.padhye@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:arvind.padhye@tcs.com¸’]]ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dinathomas@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:dinathomas@tcs.com¸šBBÐÉêyùºÎŒ‚ªK©padmapriya.v@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:padmapriya.v@tcs.com¸Æ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK© shailendra.abhyankar@hu-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:shailendra.abhyankar@hu-tcs.com¸¢¡¡ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©agnes.hegyi@hu-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:agnes.hegyi@hu-tcs.com¸¢	 ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©debashis.ghosh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:debashis.ghosh@tcs.com¸†UUÐÉêyùºÎŒ‚ªK©g.srinu@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:g.srinu@tcs.com¸šTTÐÉêyùºÎŒ‚ªK©g.ramanathan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:g.ramanathan@tcs.com¸®ffÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ashwin.bhandarkar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:ashwin.bhandarkar@tcs.com¸’ffÐÉêyùºÎŒ‚ªK©suganthi.y@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:suganthi.y@tcs.com¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sergio.rodrigues@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:sergio.rodrigues@br-tcs.com¸´ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©margareth.bedia@br-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:margareth.bedia@br-tcs.com¸¦##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arturo.nahum@cl-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:arturo.nahum@cl-tcs.com¸’##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©murzua@comicrom.clàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:murzua@comicrom.cl¸Š¤¤ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.dinesh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:p.dinesh@tcs.com¸Š¬¬ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arup.saha@ts.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:arup.saha@ts.com¸¢°°ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©divaker.saxena@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:divaker.saxena@tcs.com¸’¨¨ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tej.bhatla@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:tej.bhatla@tcs.com¸¢´´ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shalini.mathur@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:shalini.mathur@tcs.com¸š¸¸ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sandeep.jain@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:sandeep.jain@tcs.com¸¦++ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©candida.maria.m@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:candida.maria.m@tcs.com¸¶EEÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pk.sivaramakrishnan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Fmailto:pk.sivaramakrishnan@tcs.com¸ŽHHÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ravi.shah@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:ravi.shah@tcs.com¸¾HHÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sunitha.muralikrishna@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Jmailto:sunitha.muralikrishna@tcs.com¸~KKÐÉêyùºÎŒ‚ªK©k.jrk@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©*mailto:k.jrk@tcs.com¸ŽKKÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shreeja.s@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:shreeja.s@tcs.com¸–NNÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pr.krishnan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:pr.krishnan@tcs.com¸ŠNNÐÉêyùºÎŒ‚ªK©swathi.s@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:swathi.s@tcs.com¸ŽQQÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vc.rajesh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:vc.rajesh@tcs.com¸ªQQÐÉêyùºÎŒ‚ªK©geetha.prasshand@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:geetha.prasshand@tcs.com¸‚””ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©Ajay.k@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©,mailto:Ajay.k@tcs.com¸‚ŒŒÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ajay.k@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©,mailto:ajay.k@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shweta.prakash@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:shweta.prakash@tcs.comº Sheet14 FÍÉÀ$…Qº[>e|lDop dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&Âõ(\â?'q= ×£pÝ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oFXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"F,,à?à?U}Û;&}I &}¶S}$!S}m;&}¶&}’&}I&}	’&Column B, X@h@ JJ J,,,; 	J ,,, , ;,,; J,,,; J,,,; J;,ý åð'Q¾0066.C¾ ¹Ãý Ȳ ý È&¾ ¹ºý ½» ý Ä) ý δ ý ·ý »J(ý »_ý ¾ž%ý x×ý bE$ý bˆý bý lF$ý b%ý xY'ý b¬ý bö	ý béý lG$¾ b”ý b|"ý b¾ b¾ x”ý b}"¾bb¾€Ð}}Š‰ý ¾P(ý b¥ý b¦	bÐ|ÍJBý bK(ý ÑZ'ý bV'ý ”ý bý b!ý bé l¾ b”ý b­¾bb†¾ {”ý by"¾Œb†¾ {”ý bz"¾ Œb†¾ƒ\ƒƒý ¾¼ ý xJ$ý bâý bˆý bR'ý läý b-	ý ”þý bw"ý bk#ý bª$¾ bÏý bã¾bb¾€Ð}}Š‰ý ¾Ÿ%ý bÝ	ý båbØάJBý b‰ý læý bª>ý b{"ý b.ý bÔ ~ l~Ÿñ¾ b[ý b|"¾bŒ†¾ x[ý b}"¾bŒ†¾€Ð}}Š‰ý ¾‰ý xÏý båbÈrÔJBý bý l ý bªý >¼ý b~"ý bÉ"ý b鐾 b”ý b|"¾bb¾ ›Ïý b}"¾bb¾€Ð}}Š‰ý ¾ŠZý b¦ý bˆý bù$ý l©ý b Zý b+ý b§ý bØý lª¾bÏbbý bú$l×Dz	l8TTT8,XP,,,TP,XP,,XP,,PP ; !J",#; $J%,&,'; (J),*,+,,; -J.,/,0,1 2;3,4,5,6 7;8,9,:,;; <�J=,>; ?J¾ €Ð}}Š‰ý !¾ %!xý !bGý !>ßý !Çüý !lFý "b0"Ïý "bmý ">ý "bô	"¾#€Ð}}Š‰ý $¾¡%ý $xTý $x($b˜˜êWBý $Çï'ý $l!ý %báý %>'ý %b)ý %b $ý %bî'%¾&bÏbý &b*¾ &b¾'€Ð}}Š‰ý (¾W'ý (b%ý (bÌ"ý (bˆý (bý (lÍ"ý )bX'ý )>ú%ý )b"ý )b£ý )bé)l¾ *b”ý *b|"¾*bb¾ +{”ý +b}"¾+bb¾,€Ð}}Š‰ý -À¢%ý ->i"ý -bö-b€³°JBý -b‰ý -lùý .x£%ý .,õý .b÷ý ..øý .bÔ .†¾ /b>ý /bñ¾/Œ††¾0†[bŒ††¾1ƒ\ƒƒý 2Àg"2eý 2bó2bæ“JBý 2b§2lý 3xh"ý 35k"ý 3bñý 3.ôý 3bÔ 3†4bý 4-î¾4bŒ††¾5†[bŒ††¾6ƒ\ƒƒý 7¾/ý 7xI$ý 7bæ'7bø”¥JBý 7bý 7lßý 8b%ý 8>û%ý 8b€"ý 8bü%ý 8béý 8lྠ9b”ý 9bæ¾9bbl¾:{”bbbl¾;€Ðj}Š‰ý <�¾½ <�Zý <�bý <�yý <�y&ý <�lý =b=”ý =bý =ySý =y	=¾>€Ð}}Š‰ý ?Àæ?5ý ?bèý ?xˆ?Bý ??é×D<	lPLXP,TP,,XP,PP*XT,PL@,AJ B;C,D; EvF,G,HJ I;Jh@K,L; M,@N,@O,@P,@ Q,@R,@S,@T,@ U’@V,@W,@X,@Y,@ Z,@[,@\,@],@^,@_,@ý @xç¾ @5bý @x™¾ @B„¾AiHjžKXý B¾j"Bgý Bbj%Bbˆ•YFBý Bbžý B¼Âý Cbi%Cbý Cbéý Cbœ ¾ Cb¼¾D•Šjjjoý EÀ¾ ý E5k"ý EbïE¬h JBý Eb‰ý E?òý Fx¿ ý F-îý Fbðý F,}%ý FbÔ F„¾ Gx5ý Gbñ¾GxB„¾HiHjžKXý I¾l"Ixý Ib¥IbØ KBý Ib§ý Ilíý Jbm"ý J”£ý Jb¦ý J.œý JbÔ JKbý KA¤¾Kbbb¾L€Ð}}Š‰ý M¾# ý Mx¬ý Mb®MbH‘×JBý MbÈý MlÉý Nbn"ý NA­ý Nb¯ý N.°ý NbéN¾Ob”bbb¾P€Ð}}Š‰ý Q¾o"¾Qxbbblý Rbp"¾R”bbb¾Sb”bbb¾T€Ð}}Š‰ý Up$ ¾U>''b(ý V(% ¾V,'±b¾W(°''¾Y€Ð}}Š‰×Döl8TBXP,TP*XP""" ` ,@a ,@b ,@c ,@d ,@e ,@f ,@g ,@h ,@i ,@j ,@k ,@l ,@m ,@n ,@o ,@p ,@q ,@r ,@s ,@t ,@u ,@v ,@w ,@x ,@y ,@z ,@{ ,@| ,@} ,@~ ,@ ,@×D€l€ ,@ ,@‚ ,@ƒ ,@„ ,@… ,@† ,@‡ ,@ˆ ,@‰ ,@Š ,@‹ ,@Œ ,@×ðìÈðH ð ð0ð(	ðÿÿÿ ððx¢ ð “ð6€¤Ž¤¿XPƒP¿?¿ ðmrÍð]4@¤Ž¤è?¿ ­·ï_¸nL’©ð¸ ?Þ»ì ð¶;<�<�tcs: 1) LEGAL 2) ADMINISTRATION 3) CORPORATE COMMUNICATION<�,+;@Aìxðx¢ ð “ð6€¤¿XPƒP¿?¿ ðm†óð]4@¤ A¿ ÷šËÛ7JDBlÌoÇXì ð¶x<�ytcs: includes 1) Delivery 2) Quality 3) Service Practices 4) BPO 5) Infrastructure 6) Internal IT 7) Value Engines<�,+„xtcstcs>¾@KK A F@ZZZï7¸–KKÐÉêyùºÎŒ‚ªK©susan.pinto@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:susan.pinto@tcs.com¸¦JJÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sh.rajadhyaksha@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sh.rajadhyaksha@tcs.com¸–FFÐÉêyùºÎŒ‚ªK©fiona.pinto@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:fiona.pinto@tcs.com¸ªFFÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shivanand.kanavi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:shivanand.kanavi@tcs.com¸–44ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©fiona.pinto@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:fiona.pinto@tcs.com¸¢33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pradipta.bachi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:pradipta.bachi@tcs.com¸š..ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rema.devadas@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:rema.devadas@tcs.com¸š..ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©harish.menon@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:harish.menon@tcs.com¸¦NNÐÉêyùºÎŒ‚ªK©christine.pinto@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:christine.pinto@tcs.com¸¦NNÐÉêyùºÎŒ‚ªK©barindra.sanyal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:barindra.sanyal@tcs.comº Sheet8 FÍÉÀ?"¬ŠÐ’ dü©ñÒMbP?_*+‚€%,Áƒ„&Âõ(\â?'q= ×£pÝ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oFXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"F,,à?à?U}’2Ò}¶#&}mS}Û(}m;&}m&}¶&}’&?X@h@ ;J J,,; J	, ,; J ,,; J,,,; J,h@; J,,,; ;,ý Ú¥Ù¾ÓLT8LL¾ ™ý š² ý š&¾ ™¨ý ½» ý ½-ý δ ý ·ý »J(ý ¶_ý ¾ì'gý bÙbÈsVBý bký A¨ý b÷%xý b5&ý bäý b1B¾ bxý bÚ¾bbB¾ÕŠ}ŠŠCý ¾¯gý bbpÖEBý b›ý A¢ý bù		xý b ý tý b	B¾ bxý b¡¾ bbB¾ÕŠ}ŠŠCý ¾³¾bbbAý b´¾ tbsbA¾bbbbbA¾ÕŠ}ŠŠCý ¾Öý b5ý bå'b¸ ½JBý b©$ý A@$ý b×ý tš ý béý b› ý béA¾ bbý b|"¾bbA¾ Öxý b}"¾bbB¾ÕŠ}ŠŠCý ¾%ý ¬ý b•(ý bˆý b9ý A–(ý b%ý xý bc(ý b[(¾ bB¾b{bbbB¾ÕŠ}ŠŠCý À( ý ¬P ý bH$bËKBý b, ý >ìý b`ý {\(ý bèý .Lý b [¾ b†ý b¢"¾y†[¾׆by†[¾؃ ƒ\ý ¾±ý ¬+ý bƒ"bPË´JBý b©$ý AQ(ý bë'ý {ºý bçý bÒ ý béA×Dòl8TTL,TL,""XP,,TFXP,X ,!;"; #J$,%J &;',(,); *J+,,,-; .J/,0,1; 2J3,4,5; 6J7;8,9,:; ;;<�,=,>,¾ bxý b|"¾ bbB¾ !xý !b}"¾!bbB¾"ÕŠ}ŠŠCý #ÀÀ #@ý #‘&ý #'ú	ý #'&ý #bý $b²$@ý $yêý $wäý $'&$@¾%ƒ*v+vzý &¾s"&bý &bŸ&¨_TBý &b¡ý &A¢ý 'bµý 'tý 'bžý ', ý 'b…!'A(bý (.è!¾(bbbA¾)ÕŠ}ŠŠCý *¾%*gý *b™*b8¬YFBý *b›ý *Aœý +b°ý +x—ý +bãý +.šý +b+B,bý ,,˜¾,bbbB¾-ÕŠ}ŠŠCý .¾k.gý .bÄ	.b@hXFBý .b| ý .Aóý /bê'ý /x[$ý /bQ'ý /b¾ /bB0bý 0xZ$¾0bbbB¾1ÕŠ}ŠŠCý 2¾t"¾2bbbAý 3bu"¾3tbsbA¾4bbbbbA¾5ÕŠ}ŠŠCý 6¾¶6bý 6b- ý 6/ ý 611 6Aý 7¾·7tý 7b. ý 7.yý 7b0 7Aý 8bP$¾8tbsbA¾9bbbbbA¾:ÕŠ}ŠŠC¾;Ô@YJ@@¾<�Ô@YJ@@¾=Ô@YJ@@¾>Ô@YJ@@×BÜX,,PLTP*TP*TF*""LL">¾@ A @ï7¸Š,,ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shweta.l@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:shweta.l@tcs.com¸š++ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©n.sivasamban@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:n.sivasamban@tcs.com¸²((ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jayalakshmi.murali@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:jayalakshmi.murali@tcs.com¸’''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pratik.pal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:pratik.pal@tcs.com¸œ77ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©johnweste@sg-tcs.com àÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:johnweste@sg-tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajagopal.j@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:rajagopal.j@tcs.comº	Sheet9 FÍÉÀ`½§°™· dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&ÍÌÌÌÌÌÜ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oAXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"A,,à?à?U}’-&}m%&}¶S}!S}’3S}mS}’&`X@h@ JJ ;,,; ;	; ;; ; ,,; ;,,; ;,,; ;,,; ;;;J ý Ì#Û¾FFU66Wý ¹± ¹ý º² ý º&¾ ÈÈý Ž|ý Ž{ý ©´ ý ©‡ý ©J(ý Ž_ý À¸¾Ïqbbbý x¹¾Ïb0bb¾xÏbbbb¾¯…jIjý ÀºÏý qÅb¸~ÔJBý bÇý bÈý x»	Ïý bý .ƾ Rb¾ xÏbbUb¾¯…jIjý À¼ý *Àý qÂý .éý bêý bëý x½ý AÁý bè .PM•JBý b, b¾xÏbbbb¾¯…jIjý À¾ý *ý qý .ý bqý bsý x¿ý Aý b.˜ò®JBý brb¾xÏbbý b–b¾¯…jIjý ÀÀý *–ý q˜bò®JBý bý bôý xÁý A—ý bý .˜%ý b¡"b¾xÏbbý b‘b¾¯…jIjý ÀÂÏý qŽb¸øÉJBý bý b’ý xÃÏý bý .Pý b¡"b¾xÏbbý b‘b¾¯…jIjý ¾b(ý xëý b#(bÀ)VBý b$(ý k£ý `4&xý bìý bö%ý b%(¾`xbbbb¾mmjjjj×DÊlBT""TBTTTT*XP*TL*XL ;!,",#;$; %J&,',(; );*;+;,; -J.;/;0;1J 2;3,4;5; 6;7,8,9; :;;,<�; =J>,?,ý ¾Äý ¬+ý bƒ" bPË´JBý b©$ý =Q(ý !bë'ý !{ºý !bçý !bÒ ý !bé!=¾ "bxý "b|"¾"bb‡¾ #xý #b}"¾#bb‡¾$ÕŠ}ŠŠWý %Àž%Ïqbbbý &xƾ&Ïb0bb¾'xÏbbbb¾(¯…jIjý )¾«ý )bþ	ý )b‹)b *”TBý )bäý )bý	ý *gñý *xô%ý *bŒý *bõ%¾ *bb¾ +g–ý +bã¾+bbb¾,•Š}}jjý -À) ¾-g¸¸¸gý .`7ý .xý .bg&.b å–TBý .bù ý .bu/`ý /x’"ý /b—(ý /b\ý /bÞ	/b¾0`xbbý 0bû	0b¾1ižjjjjý 2ÀÇý 2bæ!ý 2b“ý 2b•ý 2bç!ý 2l¢ý 3xµý 3Pè!ý 3b”ý 3. ý 3bé!3l¾4xx‚bý 4bê!4l¾5¯…jIjý 6ÀȾ6Ïqbbbý 7xɾ7Ïb0bb¾8xÏbbbb¾9¯…jIjý :¾Ê:¬ý :b¼:b —JBý :b©$ý :=¿ý ;bË;{ý ;b½ý ;.¾ý ;bé;=¾<�ÕŠ}ŠŠWý =¾Ì=¬ý =b,=bøZûKBý =bâý ==äý >bÍ>{ý >b-ý >.áý >bã>=¾?bxbbb‡×D¬lXP,,""XF,"XL*TP*""TLTL@; AJB,C,D; EJF,G,H; IJJ,K,L; MJN,O,P; QJR;S,T; UJV,W,X;Y; ZJ[,\,];^; _¾@ÕŠ}ŠŠWý A¾Î¾A¬bbb=ý Bb* ¾B{bbb=¾Cbxbbb‡¾DÕŠ}ŠŠWý E¾Ï¾E¬bbb=ý Fb+ ¾F{bbb=¾Gbxbbb‡¾HÕŠ}ŠŠWý I¾Ð¾I¬bbb=ý JbѾJ{bbb=¾Kbxbbb‡¾LÕŠ}ŠŠWý M¾ÒM¬ý MbûMb@b–TBý Mbþý M=ÿý NbÓN{ý Nbüý N.ýý NbŽN=¾Obxbbb‡¾PÕŠ}ŠŠWý Q¾v"ý Qhåý QbëQbø(ÈJBý Qb¡"ý QbÃý R‚"ý R/çý Rhæý Rb§$ý RbXRb¾Sh{bbbb¾T••}}Š}ý U¾Ôý U¬@'ý UbC'Ub§JBý UbD'ý U=E'ý VbÕý V,A'ý VbB'ý V.‚ý Vb, V=¾Wbxbbb‡¾Xxbbb‡¾YÕŠ}ŠŠWý Z¾ÖZ¬ý Zb®ý Zbˆý Zb±ý Z=²ý [b×[{ý [b¯ý [.°~ [bôO"A[=¾\bxbbb‡¾]xbbb‡¾^ÕŠ}ŠŠW×DNl""""""TLXPXPPL>¾@ A N@```ï7¸¢RRÐÉêyùºÎŒ‚ªK©valerie.dsouza@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:valerie.dsouza@tcs.com¸Ž[[ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©grk.mohan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:grk.mohan@tcs.com¸ªVVÐÉêyùºÎŒ‚ªK©premilla.mathias@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:premilla.mathias@tcs.com¸²VVÐÉêyùºÎŒ‚ªK©balakrishnan.gopal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:balakrishnan.gopal@tcs.com¸¦ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©santosh.mohanty@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:santosh.mohanty@tcs.com¸¢ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sheeba.devassy@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:sheeba.devassy@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©behram.sethna@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:behram.sethna@tcs.com¸†ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©yojna.h@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:yojna.h@tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©milind.kamat@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:milind.kamat@tcs.com¸šÐÉêyùºÎŒ‚ªK©fausta.myers@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:fausta.myers@tcs.com¸†ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©v.swamy@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:v.swamy@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©raj.agrawal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:raj.agrawal@tcs.com¸²33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jayalakshmi.murali@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:jayalakshmi.murali@tcs.com¸’33ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pratik.pal@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:pratik.pal@tcs.com¸†;;ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anita.n@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:anita.n@tcs.com¸š>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©babla.sharan@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:babla.sharan@tcs.com¸¦NNÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sudheer.warrier@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sudheer.warrier@tcs.comº Sheet10 FÍÉÀMaÉ©ÒïØYÛ dü©ñÒMbP?_*+‚€%Áƒ„M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oFXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"F,,à?à?U}’'&}mS}I^}Û$S}07}Û;}’&M; JJ J;;;; J	; ;;; ; J;;; J;;,J ;;;J ;;;J ;¾FUP6/C¾ ¹Èý ɲ ý º&¾ àºý ½zý Î+ý Ê´ ý »‡ý áJ(ý »_ý ¾4ý buý bãý b-ý 9ï	ý lÆ	ý ¿èý +vý b¯!ý ˆñý 9! lý gâbý xÿ‹ý â,l¾g{xbý ,:l¾•}ª}/‰ý ¾&ý bçý båbØάJBý 9‰ý læý gª	bý b{"ý b.ý 9Ô ~ l~Ÿñý ­“( xý b|"¾ b9¾ gtý b}"¾b9¾­tbb9¾ •}ª}/‰ý ¾k&ý xý h5(bŠTBý 99ý lòý gû xý hc(ý bj#¾ 9¾gxhb9¾•žª}/‰ý ¾& ¾bhb9lý g' ¾xbb9l¾g{bb9¾–bbb9¾mjnjVoý ¾˜gý b‰ý bŠý 9‹lý g®tý bžý .A ¾ 9l¾gtbb9l¾ijnjVoý ¾Ûý b"ý b‚ý b…ý 91ý l2ý g#ý xâ	ý bƒý ˆY¾ 9l¾ gxý x„¾Æ9l¾mjnjVoý äk%eý ¿vý Âwý Ãxý Äyb×DÀl8TTPH*XP6,XB""LBTF, ;!,",#,$; %,&';(;)*+,-./0123456789:;<�=>?ý gå eý Å{ý Â|ý Ã}ý x1 x!{!xý !Â~¾!bxxý "{îý "A0"xý "¾"bxxý #{€ý #A.#?ý #+&¾#=xx¾$ŠŠŠŠŠŠŠ¾%@Y]Y,D¾&@Y]Y,D¾'45]Y,D¾(45]Y,D¾)@Y]Y,D¾*@Y]Y,D¾+@Y]Y,D¾,@Y]Y,D¾-@Y]Y,D¾.@Y]Y,D¾/@Y]Y,D¾0@Y]Y,D¾1@Y]Y,D¾2@Y]Y,D¾3@Y]Y,D¾4@Y]Y,D¾5@Y]Y,D¾6@Y]Y,D¾7@Y]Y,D¾8@Y]Y,D¾9@Y]Y,D¾:@Y]Y,D¾;@Y]Y,D¾<�@Y]Y,D¾=@Y]Y,D¾>@Y]Y,D¾?@Y]Y,D×DþlZ2DD@ABCDEFGHIJKL¾@@Y]Y,D¾A@Y]Y,D¾B@Y]Y,D¾C@Y]Y,D¾D@Y]Y,D¾E@Y]Y,D¾F@Y]Y,D¾G@Y]Y,D¾H@Y]Y,D¾I@Y]Y,D¾J@Y]Y,D¾K@Y]Y,D¾L@Y]Y,D×"ð>¾@ A @ï7¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©as.lakshmi@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:as.lakshmi@uk-tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©girijapande@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:girijapande@sg-tcs.com¸’ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©s.kant@usa-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:s.kant@usa-tcs.com¸Š""ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©belen@uy-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:belen@uy-tcs.com¸–##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©beatrizl@tcs-ar.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:beatrizl@tcs-ar.com¸²##ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©gabriel.rozman@usa-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Dmailto:gabriel.rozman@usa-tcs.com¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©shufen@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:shufen@sg-tcs.comº Sheet12 FÍÉÀTËæîåóM÷ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&Âõ(\â?'à?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê oKXX8.5 x 11" LetterPRIVà0	  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}ýÿÿÿ€''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"K,,à?à?U}$(&}ÛS}m&}m;&}’&}’&T; JJ J@?@?@J ;;	; ; J; ;; J;;; ;;,;;,;,,;,,;¾F6:.C¹ý §² ý º&¾ ¹Þý ½ý ß´ ý »‡ý »J(ý ¶_ý ¾5 ý 5ÙbÈsVBý bký A¨ý g÷%ý 55&ý bäý b1B`ý 5Ú¾bbB¾iHjžKý ¾8 ý 1Å	b£~FBý bæý A;ý Ü9 ý 1¿ý bø%ý bwAý ge¾ 1bý xý	A¾ •6ŠŠCý ¾6 ý 1¦ý bˆý bù$ý Aî$ý ¾7 ý 1.ý ˆì$ý bí$ý Aï$ý g4¾ 1bbA¾•6Š•Cý ¾: ý bybД’TBý b9ý A/@ý ¾; ý b›ý bá¾bA@ý gS'ý b/¾bbA@¾•6Š•C@¾G522<�@¾3555<�@¾G522<�@¾3555<�@¾4555M@¾G522<�@¾3555<�@¾G555M@¾G522<�@¾3555<�@¾G555M@¾G522<�@¾3555<�@×DZl4FJB(JB4FF T:. ,!,";#,$,%;&,',(;),*,+;,ÿ-ÿ.;/ÿ0ÿ1ÿ2ÿ3ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<�ÿ=ÿ>ÿ?ÿ¾ G555M¾!G522<�¾"3555<�¾#G555M¾$G522<�¾%3555<�¾&G555M¾'G522<�¾(3555<�¾)G555M¾*G522<�¾+3555<�¾,@Y@@@¾-@Y@@@¾.4Y@@@¾/@Y@@@¾0@Y@@@¾1@Y@@@¾2@Y@@@¾3@Y@@@¾4@Y@@@¾5@Y@@@¾6@Y@@@¾7@Y@@@¾8@Y@@@¾9@Y@@@¾:@Y@@@¾;@Y@@@¾<�@Y@@@¾=@Y@@@¾>@Y@@@¾?@Y@@@×Dl@ÿAÿBÿCÿDÿEÿFÿGÿHÿIÿJÿKÿLÿMÿNÿOÿPÿQÿRÿSÿ¾@@Y@@@¾A@Y@@@¾B@Y@@@¾C@Y@@@¾D@Y@@@¾E@Y@@@¾F@Y@@@¾G@Y@@@¾H@Y@@@¾I@Y@@@¾J@Y@@@¾K@Y@@@¾L@Y@@@¾M@Y@@@¾N@Y@@@¾O@Y@@@¾P@Y@@@¾Q@Y@@@¾R@Y@@@¾S@Y@@@×, |>¾@ A @ ï7¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mathai.joseph@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:mathai.joseph@tcs.comº Sheet11 FÍÉÀ(²-ÿ´þF+@8ø<¨> dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&Ð?'Ãõ(\ÂÅ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê o2XX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"2,,à?à?U}$$é}$/S}Û'R}2S}ÛS}mS}$¾}$ &}IS}	 $5&} $)F}ÛS}’&}¶$&}’&Column B,²h@ JJ h@h@h@h@h@h@	h@ h@h@h@ h@h@h@h@h@h@ h@h@h@h@h@h@h@h@ h@h@h@h@h@¾îUUU66½.5.GWý ®žý í—ý ˘ý Ë•ý Ë–ý Ëpý ÷™ý ìšý O›ý 	Nœý E¹ý L½ý îu#ý »v#ý »’ý »°~ »ŠÀý ò“ý ã”ý Εý 	ß–ý ñø Îý Cqý ów(ý ö–"ý ¯ý ‡±ý ‡ˆý ‡rý ó¯#ý ‡Ð"ý 	ý ‡²#ý Y$íý óx(ý ‡—"ý ãý ‡²‡ý ‡Uý ó°#ý ‡îý 	ý ‡/ý íý óy(ý ‡˜"ý äý ‡³óý lVý ±#ý ‡ïý 	ý ‡Ž“(ý ó{ý 2´ý åý (µïý 23‡°k›SBý 	}£ý 2ñ$(ý óz(”ý 澇ó‡ý 2ë	•ý ‡ò$(ý ïz”ý 羇ó‡2•	ý ‡ó$¾	(ï”ý }[¾	‡ó‡2•	ý –0	¾ (ï”2‡‡‡ó2•	ý òô$ ¾(ï”2‡‡‡ó2•	ý –î¾Hê,ê—˜™ý C”ý ‡{(ý Žµ&ý è¾ ‡‡ý ‡e óý ‡›ý (ý V7 ‡+ý ‡|(ý Ž™"ý é¾ ‡‡ý ‡f¾ ó‡~ 	Ž< ý VS ‡)ý ‡y(ðý ê¾ ‡‡ý ‡g¾ ó2ý 	ý V1ý ‡)ý ‡}(ý 뾇‡‡ó‡}	ý õÌš¾)‡ý 쾇‡‡ó‡}	ý VU š¾*™ý Mí¾êì	ý i2¢ý CŸý ‡{(ý ‡š"ý î¾ ‡‡ý ‡hóý ‡ðý 	)ý VÍš)ý ‡|(ý ‡›"ý é¾ ‡‡ý ‡i›ý ‡ ý 	ë	ý VT š)ý ‡y(ý ‡œ"ý ê¾ ‡‡‡xƒù8B›ý 28	œý V3ý ‡)ý ‡}(ý ヌ‡‡›‡œ	ý õ5š)ý ‡~(ý ð¾ ‡‡ý ‡j¾›‡	ý VU š¾œ‡‡ý ñ¾ ‡‡ý ‡k¾ ›‡ý 	ë(ý V2š¾œ‡‡‡‡‡ý ‡±¾ ›‡ý 	 ý õ6š¾œ‡‡‡‡‡‡›‡žóšý DGý ‡{(ý -"ý ò¾ ‡‡ý ‡²óý ‡9ý 	(ý £7ý ‡(ý ‡|(ý ¶&ý é¾ ‡‡ý ‡³óý ‡:ý 	ý ‡Á‡(ý ‡y(ý 꾇‡‡óý ‡ï	ý ‡4‡(ý ‡}(ý 󾇇‡óý 2;	žý 28‡(ý ‡~(ý í¾‡‡‡ó‡	ý T‡×Dll"¨ ¨ œœr^L66"’„„^LL’Ž’^tnX"–Žhr h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@ *h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@ 8h@9h@:h@;h@<�h@=h@>h@?h@¾ (‡‡‡‡‡ó‡	ý T5 ‡¾!(‡‡‡‡‡ó‡	ý ! ÷9!‡¾"(‡‡‡‡‡ó‡	ý " ‡Ã"‡¾#)‡‡‡‡‡ó‡	ý # ‡6#š¾$뇇ó‡ë	ý $ 2:$‡ý $ô7¾%(‡‡‡ó‡	ý % TÄ%‡ý %ôľ&+‡‡‡¤¥¦	ý & T7&‡~ &ô&@_ ¾')‡‡‡›‡ë	ý ' ÷;'šý 'ó;¾()‡‡‡›‡ë	ý ( ‡Å(š(ùà¼/B¾)*M™™Ÿ 	ý ) 8)¢ý )úÁý *ÝHý *ó(ý *‡·&ý *ô¾ *‡‡ý *‡´*óý *‡9ý *	Îý * T7*ý *ø8+ûý +óX$ý +‡ž"ý +é¾ +‡‡ý +‡µ+óý +‡:ý +	ý + TÄ++ø,ûý ,óW$ý ,¸&ý ,ê¾ ,‡‡ý ,‡¶,óý ,‡ï,	ž~ , T&šÁ,,ø¾-û‡ý -õ¾-‡‡‡óý -2;-	žý - ÷;--ø¾.û‡ý .ö¾.‡‡‡›2ë	. Tà¼/B..ø¾/ýý /÷¾/ëë	ý / ‡Á//ø¾0û󇇇‡‡ó‡	ý 0 ‡400ø¾1û󇇇‡‡ó‡	ý 1 2811ø¾2û󇇇‡‡ó‡	ý 2 TÂ22ø¾3û󇇇‡‡ó‡	ý 3 T933ø¾4û󇇇‡‡ó‡	ý 4 ÷944ø¾5û󇇇‡‡ó‡	ý 5 ‡Ã55ø¾6û󇇇‡‡ó‡	ý 6 ‡666ø¾7üêêM7øý 8ðRý 8ó(ý 8‡¹&ý 8ø¾ 8‡‡ý 8‡·8óý 8‡9ý 8	ý 8 ‡Áý 89¥ý 9óX$ý 9‡º&ý 9é¾ 9‡‡ý 9‡¸9óý 9‡:ý 9	 ý 9 ‡49:¥ý :óW$:‡ý :ê¾ :‡‡ý :‡¹:óý :‡ïý :	lý : 28:¾;¥‡‡ý ;ù¾;‡‡‡óý ;2;ý ;	}ý ; TÂ;¾<�¥‡‡ý <�ú¾<�‡‡‡óý <�‡ð<�	}ý <� T9<�¾=¥‡‡‡‡‡‡óý =‡ =	ý = ÷9=¾>¥‡‡‡‡‡‡óý >28>	ý > ‡Ã>¾?+‡‡‡‡‡ó‡	ý ? ‡6?×D l6666DDDDHD ˜”jZV@@@@@@@,–ŽŠd`JJ@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@ Gh@Hh@Ih@Jh@ Kh@Lh@Mh@Nh@Oh@ Ph@Qh@Rh@Sh@Th@Uh@Vh@Wh@ Xh@Yh@Zh@[h@\h@]h@^h@_h@¾@¥‡‡‡‡‡‡ó‡	ý @ 2:@¾A¥‡‡‡‡‡‡ó‡	ý A TÆA¾B¥‡‡‡‡‡‡ó‡	ý B T:B¾C¥‡‡‡‡‡‡ó‡	ý C ÷<C¾Dœó‡§§‡ó‡	ý D TÇD¾Eœó‡§§‡ó‡	ý E T;E¾FêêM	ý F m!F™ý GæIý GóÜ ý G‡»&ý Gû¾ G‡‡ý G‡ºGóý G‡œý G	èý G VÈý G£Hœý HóÃH‡ý Hü¾ H§§ý H‡»¾ H›‡ý H	ký H V<Hš¾Iœó‡‡§§I‡pNvXB¾ I›‡ý I	žlý I TOIn¾Jêêý J	Mmý J oPJý KÝx ý KóÝ ý K‡¼&ý Ký¾ K‡‡ý K‡²Kóý K‡›ý K	ný K ¨Qý K‡L¥ý LóÞ ý L‡½&ý Lþ¾ L‡‡ý L‡³¾ Ló‡ý L	oý L VT L‡M+ý M‡ß Mý Mÿ¾M‡‡‡ó‡ý M	pý M V=M‡¾N¤ó‡ý N¾N‡‡‡ó‡„	ý N õ5N‡¾OŸMý O¾Oê©Mý PQy ý P‡{(ý P‡¾&ý Pî¾ P‡‡ý P‡¼P‡ý P‡ðý P	Îý P VU ý P‡Q(ý Q‡|(ý Q‡¿&ý Qé¾ Q‡‡ý Q‡kQ‡ý Q‡ ý Q	qý Q V2Q‡R(ý R‡y(ý R‡À&ý Rê¾ R‡‡ý R‡±R‡ý R28ý R	'ý R õ6R‡S(ý S‡}(Sý Sï¾S‡‡‡‡‡„R‡T(ý T‡~(Tý Tð¾T‡‡‡‡‡„R‡¾U(‡ý Uñ¾U‡‡‡‡‡„R‡¾V(‡‡‡‡‡‡„R‡¾WH™™Mý Xðz ý Xmý X‡¾&ý Xë¾ X‡‡ý X‡½X‡ý X‡ðý X	òý X t ý X‡Y¤ý Yný Y‡Ÿ"¾Y‡‡‡ý Y‡¾Y‡ý Y‡ ý Y	rý Y >Y‡Zjý Z~o¾Z‡‡‡‡‡ý Z28ý Z	'ý Z RìZ‡¾[_~‡‡‡‡‡‡„	ý [ ¨u [‡¾\j“‡‡‡‡‡‡	ý \ ¨?\‡¾]_‡‡‡‡‡‡	ý ] Sí]‡¾^_‡‡‡‡‡‡	ý ^ î^‡¾__‡‡‡‡‡‡	ý _ @_‡×D l6666666–€\B–„jL8–ŽŽJJ8""–‚b6666`h@ah@bh@ch@dh@eh@fh@ gh@hh@ih@jh@kh@lh@mh@nh@oh@ph@qh@rh@sh@th@uh@ vh@wh@xh@yh@zh@{h@|h@}h@~h@h@¾`_‡‡‡‡‡‡	ý ` Rï`‡¾a_‡‡‡‡‡‡	ý a ¨v a‡¾b_‡‡‡‡‡‡	ý b ¨Ab‡¾c_‡‡‡‡‡‡	ý c Sðc‡¾d_‡‡‡‡‡‡	ý d ªñd‡¾e_‡‡‡‡‡‡	ý e ªBe‡¾f`¡M	ý f kûfý gp2ý góà ý gÁ&ý g¾ g‡‡ý g‡¿¾ g‡‡ý g	Éý g T3ý g‡h)ý hóá ~ hÖ} ý hþ¾ h‡‡ý h‡À¾ h‡‡ý h	Êý h TÄh‡i)ý ióâ ý iÂ&ý i¾ i‡‡ý i‡Á¾ i‡‡ý i	Ë~ i T&šÁi‡¾j¤‡ý j¾j‡‡‡‡‡ý j	Ìý j UCj‡¾k¤‡ý k¾k‡‡‡‡‡ý k	„Íý k T'&k‡¾l¤‡‡‡‡‡‡ ý l Tw l‡¾m¤‡‡‡‡‡‡	ý m TDm‡¾n¤‡‡‡‡‡‡	ý n TEn‡¾o¤‡‡‡‡‡‡	ý o Tüo‡¾p¤‡‡‡‡‡‡„	ý p T3p‡¾q¤‡‡‡‡‡‡‡	ý q TÂq‡¾r¤‡‡‡‡‡‡‡	ý r TFr‡¾s¤‡‡‡‡‡‡‡‡	ý s UGs‡¾t¤‡‡‡‡‡‡‡‡	ý t TÊt‡¾uŸ™ý vWË&v£ý vÃ&ý v£vý v‡qý v‡Â¾ v‡‡ý v	‡Æý v óYv‡¾ w_‡ý wÄ&ý w‡¾ w‡ý w‡Ã¾ w‡‡ý w	‡Çý w VÆw‡¾ xIý xÅ&ý x‡	¾ x‡ý x‡Ä¾ x‡‡ý x	‡Èý x TÂx‡¾ yI‡ý yÆ&ý y‡ ¾y‡‡‡‡ý y	2Éý y Zy‡¾zI‡ý z‡¾ z‡ý z‡Å¾ z‡‡ý z	2Äý z Tw z‡¾ {I‡ý {Ç&ý {‡¾ {‡ý {‡Æ¾ {‡‡ý {	‡Êý { TH{‡¾|I‡ý |‡ ¾ |‡ý |‡Ç¾ |‡‡ý |	‡Ë¾ | ¨‡¾ }I2ý }È&ý }r¾}뇇‡‡ý }	‡Ì¾ } ‡¾ ~I2ý ~É&ý ~‡¾ ~ëbý ~‡È¾ ~bbý ~	‡Í¾ ~ Jb¾ (bý Ê&ý ‡¾ ëbý ‡É¾ bbý 	‡Î¾ Ib×D²l6666666Œ„„XX666666666"ŽzzdnzdZp€h@h@‚h@ƒh@„h@…h@†h@‡h@ ˆ,@‰,@Š,@‹,@Œ,@,@Ž,@,@,@‘,@’,@“,@”,@•,@–,@—,@˜,@™,@š,@›,@œ,@,@ž,@Ÿ,@¾€(b=~ëqý €‡Ê¾ €=bý €	‡Ï¾ € Jb¾(b=~ëb‡bbý 	‡Ð¾  Jb¾‚(b=~ëb‡bqý ‚	‡Ñ¾ ‚ Ib¾ƒ(b=~ëb‡bqý ƒ	‡Ò¾ ƒ Ib¾„(b=~ëb‡bqý „	‡Ó¾ „ Ib¾…(b=~ëb‡bqý …	‡Ô¾ … Ib¾†(b=~ëb‡bqý †	‡Å¾ † Ib¾‡HjqstjjjKj¾ˆI55ë555J5¾ ‰ìë×DplN888888"" ,@¡,@¢,@£,@¤,@¥,@¦,@§,@¨,@©,@ª,@«,@¬,@­,@®,@¯,@°,@±,@×(hT>¶h@ 	 { {{ ï7¸Š	 ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©g.george@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:g.george@tcs.com¸ÒII ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©#suresh.chodankar@in.thomascook.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Tmailto:suresh.chodankar@in.thomascook.com¸¢>>ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hemlata.manral@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:hemlata.manral@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dinesh.shukla@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:dinesh.shukla@tcs.com¸ž;;ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dinesh.shukla@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:dinesh.shukla@tcs.com¸¢RRÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hemlata.manral@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:hemlata.manral@tcs.com¸¢ZZÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hemlata.manral@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:hemlata.manral@tcs.com¸ž;; ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©brahm.swaroop@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:brahm.swaroop@tcs.com¸¦ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sudhir.sachdeva@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:sudhir.sachdeva@tcs.com¸– ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anne.cecily@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:anne.cecily@tcs.com¸– ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anne.cecily@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:anne.cecily@tcs.com¸¦ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nitin.purandare@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:nitin.purandare@tcs.com¸¦$$ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kashmira.jijina@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:kashmira.jijina@tcs.com¸†!! ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bm.mote@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:bm.mote@tcs.com¸–'' ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anne.cecily@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:anne.cecily@tcs.com¸¦:: ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nitin.purandare@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:nitin.purandare@tcs.com¸¦@@ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kashmira.jijina@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:kashmira.jijina@tcs.com¸šFF ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hemant.bogam@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:hemant.bogam@tcs.com¸†== ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bm.mote@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:bm.mote@tcs.com¸¢CC ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©mathew.devasia@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:mathew.devasia@tcs.com¸žNN ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pooja.achtani@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:pooja.achtani@tcs.com¸–RR ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©arati.patil@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:arati.patil@tcs.com¸ŽZZ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©jyotsna.v@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:jyotsna.v@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©himanshu.kumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:himanshu.kumar@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©hemlata.manral@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:hemlata.manral@tcs.com¸–''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anne.cecily@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:anne.cecily@tcs.com¸¦**ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nitin.purandare@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:nitin.purandare@tcs.com¸ž--ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dinesh.shukla@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:dinesh.shukla@tcs.com¸–-- ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anne.cecily@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:anne.cecily@tcs.com¸¦11 ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nitin.purandare@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:nitin.purandare@tcs.com¸†44 ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bm.mote@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:bm.mote@tcs.com¸Ž ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©adi.irani@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:adi.irani@tcs.com¸Š ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ragini.g@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:ragini.g@tcs.com¸†ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.isaac@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:p.isaac@tcs.com¸ÆJJ ÐÉêyùºÎŒ‚ªK© ramesh.sawant@in.thomascook.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Nmailto:ramesh.sawant@in.thomascook.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©samuel.varghese@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:samuel.varghese@tcs.com¸¢	 ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©p.krishnakumar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:p.krishnakumar@tcs.com¸–]] ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©smita.pinto@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:smita.pinto@tcs.com¸š`` ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rashmi.desai@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©8mailto:rashmi.desai@tcs.com¸žff ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©reshma.artani@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:reshma.artani@tcs.com¸¢cc ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©bastina.dsouza@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:bastina.dsouza@tcs.com¸†kk ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©k.potti@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:k.potti@tcs.com¸†ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sk.nair@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©.mailto:sk.nair@tcs.comº	Sheet8111 FÍÉÀ •`~r°vxy,| dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&Âõ(\â?'q= ×£pÝ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê o7XX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"7,,à?à?U}Û(S}Û S}Û$S}’#S}m%S}%S}¶S},&}$;}	 ¶(&} mç}$&}’&} m &}’&}I&}’&Column B,X@ ’@’@ ’@’@’@’@’@’@	’@ ’@’@’@ ’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@’@uý ï&¾uuNQQý ö—ý ÷˜ý ÷•ý ÷5ý ÷–ý ÷™ý þŽý øšý ø›ý 	øœý ø¹ý ÷ý vu#ý òv#ý ò’ý ò6òý ò“ý ùý ù”ý ù•ý 	~–ý ùø òý ü¢ ý u™ý üný ü# ý üs%ý ¾$ý ú”ý ý úd&ý 	œý s#ý ’|%¾ ý ü£ ý uÕý üoý ü" ý üt%ý º$ý ú“ý O$ý ûf&ý 	€ý t#’¾ ý ü¤ ý uÖý üpý üý üu%ý ½$ý ú’ý ý ûe&ý 	€žý I’¾ ‡ý ü×ý üqý üý üv%ý ¼$ý ú‘ý ý ú—ý 	€Ÿý Õ’¾ ‡ý ü«ý ürý üyý üw%ý ¹$ý úý 	ôý 	€ ¾ ’¾ ‡ý ü¬ý üsüý üx%ý »$óý èý 	€¡¾ ’¾ 	‡ý ü¤ý ü6	üý üy%ý Ñ	óý 	èý €¢¾ ’¾ ‡ý ü¥ý ü7 üý üz%ý Ð óý Í ôý €£¾ ’¾ ‡ý ü&ý üä'üý ü{%ý Ïóý Þý 	€¾ w’¾ ‡ý ü*ý ü	¾ ü‡ý ò%óý Îúý 	€¾  w’¾  ‡ý ü(ý ü‹¾ üüý w óý “% ûý €¾ w’¾ ‡ý ü'ý ü^¾ üüý l#óý Üý 	€¾ w’¾ ‡ý ü)ý ü_¾üü‡óý Ïôý 	€¾ w’¾ ‡ý ü+ý ü`¾üü‡óý Ðôý 	€¾ w’¾ ¾ ‡üý üÛ¾üü‡óý Ýôý 	€¾ w’¾ ¾ ‡‡ý ü¾üü‡óôý 	€¾ w’¾ ¾‡‡‡‡ü‡óôý 	€	¾ x’¾ ¾‡‡‡‡ü‡óôý 	€ ¾ x’¾ ¾‡‡‡‡ü‡óôý €¾ wõ¾ ¾‡‡‡‡‡‡óôý 	€¾ wõ¾ ¾‡‡‡‡‡‡óôý 	€ ¾ wõ¾ ¾‡‡‡‡yôý 	€¾ w’ŒŒŒŒ|ý 	€†ŒŒŒŒ|ý 	€†ŒŒŒ¾Œÿ|ý 	€†ŒŒŒ¾Œ|ý 	€†ŒŒŒ¾Œ|ý 	†ŒŒŒ¾Œ|ý 	†ŒŒŒ¾Œ|ý 	€†×D®l,¨ ¶²²® ˜˜˜˜ŽŽŽzzp\FFFFF8JJFFFF ’@!,@",@ #,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<�,@=,@>,@?,@ Œ Œ Œ¾ Œ|ý € †!Œ!Œ!Œ¾!Œ|†	!†¾"TTTz}ƒ{ƒ#$%&'()*+,-./0123456×DêlF:" @,@A,@B,@C,@D,@E,@F,@G,@H,@I,@J,@K,@L,@M,@N,@O,@P,@Q,@R,@S,@T,@U,@V,@W,@X,@Y,@Z,@[,@\,@],@^,@_,@×D€l`,@a,@b,@c,@d,@e,@f,@g,@h,@i,@j,@k,@l,@m,@n,@o,@p,@q,@r,@s,@t,@u,@v,@w,@x,@y,@z,@{,@|,@},@~,@×BlX>¶@ 	  ï7º Sheet81111 FÍÉÀ>:ƒ—˜ž dü©ñÒMbP?_*+‚€%Áƒ„M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿ	ê odXX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"	dXXà?à?U}I'.}$!.}’35}’5}’5}Û(5}’Yƒ}m.} $.}$.}$.><�	X@ 	’@	;	;	;	;	;	;	;	 ; ;	;	; ;	; ,@<�;<�;<�;<�;<�,@<�,@<�,@<�,@<�,@ <�,À3"<�,À3"<�,À3"<�,À3<�,@<�,@<�,@¾66111ý ;¾ 66ý Øý ‚»ý ‘² ý ‘´ ý ‘®ý ‘Ùý …J(ý ’_6ý ™sý –ý †Öý –F †ÀWt|B–ý †×¾ —7ý š} ý ‡¢(ý œ (ý ‡v(ý œ¡(ý ý œÚ¾ Š6ý ›Öý ‡(ý œÛý ‡Üœ@„ù8Bý ý œÝý ‹Þ7ý ›fý ð$ý Jý &ý ˆý ‘ý ¡ß¾ ‹7ý šàý ‡ý œáý ’óœý ý œ(¾ ‹7ý ›” ý „ý œ	‡œȬJBý  ý œ+¾ ‹7ý ›ôý ‡ý žý ‡œˆ|JBý  ý œ]‹ l|ðA7ý ›(ý ‡ý œ	‡	œ‰TBý ý œ$¾ ‰7ý šòý ‡âý œã ‡ œ€|JBý ý œä ‹r?iB 7ý ›ðý ‡™ý œæý ‡œèŠPBý šý œåý ‰ˆ7ý ›ðý ‡ý œçý ‡ý œˆý ý œèý ‹2ý šÁ ý ‡ý œéý ‡ œý ý œê¾ ‹7ý ›‡ý ‡lý œ‡œp†.Bý ý œƒ¾ ‰7ý ›ý „ëý œJ‡œh0]JBý ý œI¾ ‹7ý ›ý „ìý Ÿ©‡œ`J„ý œ?ý Õ ý œõ¾pŸ:000000000000000000000000000000000000000000000000000;ý ›úý „@ý ŸA„ý œCý Bý œö¾pŸ:000000000000000000000000000000000000000000000000000;ý ›ûý „Dý ŸE„ý œGý Fý œ÷¾pŸ:000000000000000000000000000000000000000000000000000;ý ›&ý „H¾Ÿ„Ÿ‡ý œÿ#¾pŸ:000000000000000000000000000000000000000000000000000;ý ›l&ý ‡5ý œ6‡œH§|7Bý šý Ÿòý ©ß¾n:000000000000000000000000000000000000000000000000000;ý ›l&ý Ž$ý œ$‡ ØÊ¡7Bý “$ý Ÿò¾p¢§¨00000000000000000000000000000000000000000000000000;ý ›l&ý Ž$ý œ$” ØÍ¡7Bý •$ý Ÿò¾pª:000000000000000000000000000000000000000000000000000;×Dl0zpp~plp‚p~~zlpppplpppbllÒÒÒ°âÖ <�,@!<�,@"<�,@#<�,@$<�,@%<�,@&<�,@'<�,@(<�,@ )<�,@*<�,@+<�,@,<�,@-<�,@.<�,@/<�,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<�,@=,@ý ›l&ý Ž7ý œ9 ‡ àÊ¡7Bý “8ý œø¾p ¢:000000000000000000000000000000000000000000000000000;ý !›l&ý !Ž:ý !œ<!‡! øÊ¡7Bý !“;ý !œ¾ !ª7ý "›l&ý "Ž=ý "œ?"‡" ðÊ¡7Bý "“>ý "¢ù¾ "ª7ý #›l&ý #Ž;ý #œ=#‡# èÊ¡7Bý #“<ý #œø¾ #˜7ý $›l&ý $Ž>ý $œ@$‡$ (ÝXjBý $•?ý $œø¾ $˜7ý %›üý %„Aý %œB%‡%œpÜ.Bý %C¾%ŸŒ7ý &›üý &„Dý &œE&‡&œøk.Bý &F¾&8Œ7ý '›üý '„Gý 'œH'‡'œ€Ü.Bý 'I¾'8Œ7¾(£¤ˆ¥ˆ¥9¦7¾)44////)4¾*44////*4¾+44////+4¾,44////,4¾-44////-4¾.44////.4¾/44/////4¾044////04×@6DÖppppddd ì°ðH°ð	Tð0ð(	ð ðTðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F! D¿d îWì`ðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!xD¿d îWì`ðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!ÐD¿d îWì`ðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!(E¿d îWì`ðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!¨E¿d îWì`ðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!(F¿d îWì`ðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!¨F¿d îWì`ðX’ ðT Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!(G¿d îW>¶@ 	 å &(ï7¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©dayanand.sankaran@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:dayanand.sankaran@tcs.com¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rowwena.p@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:rowwena.p@tcs.com¸ž ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vishal.gobhil@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:vishal.gobhil@tcs.com¸¢ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©avishkar.singh@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:avishkar.singh@tcs.com¸Î	 ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©"balasubramanian.meenakshi@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Rmailto:balasubramanian.meenakshi@tcs.com¸ŠÐÉêyùºÎŒ‚ªK©kakoli.k@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:kakoli.k@tcs.com¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramana.nimmagadda@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:ramana.nimmagadda@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©g.sandeep@usa-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:g.sandeep@usa-tcs.com¸Š$$ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©joshy.pv@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:joshy.pv@tcs.com¸–&&ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©aswini.mano@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:aswini.mano@tcs.com¸¦''ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anand.sitaraman@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:anand.sitaraman@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©poonam.rana@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:poonam.rana@tcs.com¸’ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©v.jayasree@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©4mailto:v.jayasree@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©maheshwari.jhala@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:maheshwari.jhala@tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©indranil.sarker@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:indranil.sarker@tcs.com¸Š ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©s.panwar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©0mailto:s.panwar@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©pravin.kapadekar@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:pravin.kapadekar@tcs.com¸˜ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©ramkumar.v@tcs.com, àÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:ramkumar.v@tcs.com,¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vignesh.r@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:vignesh.r@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©rajaram.lokhande@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:rajaram.lokhande@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©tulika.ritu@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:tulika.ritu@tcs.com¸žÐÉêyùºÎŒ‚ªK©monika.saxena@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©:mailto:monika.saxena@tcs.com¸®ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©sujata.chatterjee@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©Bmailto:sujata.chatterjee@tcs.com¸–ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©k.rajendran@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©6mailto:k.rajendran@tcs.com¸ªÐÉêyùºÎŒ‚ªK©vishal.sahane@uk-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©@mailto:vishal.sahane@uk-tcs.com¸ŽÐÉêyùºÎŒ‚ªK©trupti@sg-tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©2mailto:trupti@sg-tcs.com¸¦ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©anupam.upadhyay@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©>mailto:anupam.upadhyay@tcs.com¸¢%%ÐÉêyùºÎŒ‚ªK©nikhil.dabhole@tcs.comàÉêyùºÎŒ‚ªK©<�mailto:nikhil.dabhole@tcs.com FÍÉÀ4C½¾ÇÒÍ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&Âõ(\â?'q= ×£pÝ?M´\\172.17.144.30\11th Flr XeroxÜÖSÿê o2XX8.5 x 11" LetterPRIVà0''''Ä\KhCŠs2ÿÿ9XRX)xlew.f‘ghŽijoúpqr’“”k m‰‚ŒuzH{Þ|}’4¡"2,,à?à?U}$é}$5S}I*S}m6;}$;}m;}’&}I&}’&Column B,4X@X@ Y0,,,,,,	, ,,, ,,,,,,,,,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@¾ ïïý ï&¾ ïï¾ïïïïïý À€ý À&ý À[ý Àý ÀÆý Àý ðò'ý Ásý tC#ý ´ý ´ý ´¾ ­tý tD#¾´´´¾ ­tý tE#¾´´´ý ðó'ý Á,ý t±ý ´Žý ´Á¾ ­tý t²¾´´Á¾ ­Âý t¾ÃÁÁý ðý Áý t‘ý ´(	´(]ÈEB	Á¾ ­tý tr¾ ´´´ý ðý Á(ý t(Á´ØgÙEBÁ¾ ­tý tq%¾ÁÁÁ¾ ­tý tr%¾ ÁÁÁý ð­ý Á>ý t?ý ´Ç"¾ ÁÁ¾ ­tý t@¾´´Áý ð­ý ÁÈ"ý t¬$ý ´®$´xÌOBÁ¾ ­tý t­$¾ÁÁÁý ð­ý Á(ý t¬#ý ´ý¾ ÁÁ¾ ­tý t­#¾´´Áý ð­ý Áþý t’%Á´H0ROBÁ¾ ­tý t‘%¾ÁÄ´ý „%ý Á…%ý t8ý fn#f~ ´j•òtý to#ý fp#¾ f´tý t…ý 3¾ f´ý „%ý Áq#ý tr#~ fŠü¬3~ ´–‰¥tý t°!ý 3¾ f´tý t±!¾ff´tý t²!¾ff´ý „%ý Áý t³!~ fƒÃ´¨ç¬JB~ ´jä;tý t´!~ f6r¾ 3´tý tÓý 3¾ f´×Dº	l*TT,,P,,T,P,,F,T,F,P,P44P4((X4 ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,-,.,/,0,1,2,3; tý t|ý 3¾ f´ý !„%ý !Á(ý !t(ý !fî"ý !´ý !´ì""tý "t§¾"ff´ý #„%ý #Á(ý #tê"ý #fí"ý #´ý #´ì"¾ $Áý $të"¾$f´ý %„%ý %ÁZý %t\ý %f^¾ %´¾ &Áý &t]ý &3_¾ &´¾ 'ttý '3`¾ 'f´ý („%ý (Áa(t~ (fJSà(f€‡.Bý (´d¾)Átý )3b¾ )f´¾*Átý *3c¾ *f´¾+tt3f´ý ,ðô'ý ,Á<(,tý ,´=(,´ý ,´]ý -ðõ'ý -ÁU ý -tgý -´Šý -´-´¾ .­tý .th¾.´´´¾ /­tý /tiý /´Š¾ /´´ý 0ðsý 0Átý 0tu0´ý 0´0´¾ 1­tý 1tv¾1´´´¾2­tt´´´¾3ýÍÍ			×,Ì|4T(T,F8*T,,LP,8L,ì°ðˆÀðXðpð(	ð ðXðX’ ðX Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!¸I¿îWì`ðX’ ðX Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!J¿îWì`ðX’ ðX Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!J¿d îWì`ðX’ ðX Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!K¿d îWì`ðX’ ðX Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!K¿d îWì`ðX’ ðX Sð¿¿ÿ¿ ðð]F!L¿d îW>¾@ 	 A $)))ï7ºSheet811112 FÍÉÀGLÕpÝxåTç dü©ñÒMbP?_*+‚€%;Áƒ„&{®GázÔ?'š™™™™™Ù?MnMicrosoft Office Document Imagܐ/d,,LetterwidmþÈ¡"d,,à?à?U}m#}mw}wÎ}’}	 m"} ’G J Y0h@h@hÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊ	hÀÊ hÀÊhÀÊhÀÊ hÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊhÀÊ;€Ê;€Ê;€Ê;€Ê;€Ê;€Ê¾ÿ¿Àý Á€ý ÂËý ø	ý Ä} ý Å£"ý èÌý Èl&ý b¤"ý A]ý Èl&ý ¼¥"ý A^ý Èl&ý b¦"ý A_ý Èl&ý ¼§"ý AÇý Ì1ý ®ý É`ý Èaý 	Sý ÉTý Èaý 	Uý ÉVý Èaý 	Xý ÉWý Èaý 	Ï ý ÉÐ ý Èaý Ñ ý ÉÒ ý Èaý 	 ý Ébý Èaý ý Éôý Èaý Ó ý ÉÀ$ý Èaý Á$ý ÉÂ$ý Èaý Ã$ý ÉÄ$ý Èaý ý ÉÅ$ý Èaý Æ$ý ÉÇ$ý ȏý 	 ý Éõý Ì%ý Üý ÉÝý Ì%ý Þý Éßý Ì%ý 	 ý É÷ý Ì%ý ý Éöý Ì%ý 	àý É÷ý Èøý 	áý Éùý Èøý 	 ý Éúý Èøý 	âý Éãý Èåý 	æý Éçý ¾Öý bäý A™ý ¾Öý ¼ ý Aš×D¦l****************************** ;€Ê!;€Ê";€Ê#;€Ê$;€Ê%;€Ê&J€Ê"'J€Ê"(;);*J +;,;-;.J /;0;1;2;3;4J 5;6;7;8J 9;:;;;<�;‚ƒ„þÿÿÿ—ˆ‰Š‹ŒŽ‘š’“”•–˜ª™›£œžŸ ¡¢¤­¥¦§¨©«þÿÿÿ¬°½¯þÿÿÿ±²³¼µ¶·¸¹º»®¾þÿÿÿþÿÿÿÀÁÂÃÄÅÆÓÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ¿ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþýÿÿÿ=J >J ?;ý ¾Öý ¼ ý A›ý !È6(ý !	 ý !Éûý "È9(ý " ý "Éý #Èðý #	 ý #Éüý $Èðý $ ý $Éýý %Èðý %	 ý %Éþý &ÌÁ ý & ý &Éÿý 'Ó‡ý 'Ï ý 'A ý (Ó‡ý (Ï ý (A ý )Ó‡ý )Ñ ý )Aý *Ó‡ý *Ñ ý *Aý +Ó‡ý +Ï ý +Òý ,Ó‡ý ,Ð" ý ,Aý -Ó‡ý -Ð! ý -Aý .Ó‡ý .У ý .Aý /Ó‡ý /Ϥ ý /Òý 0Ó‡ý 0Ð¥ ý 0A‹ý 1Ó‡ý 1Ц ý 1AŒý 2Ó‡ý 2Ч ý 2Aý 3Ó‡ý 3Ш ý 3AŽý 4Ó‡ý 4Щ ý 4Aª ý 5Ó‡ý 5Ϭ ý 5Ò« ý 6Ó‡ý 6Ñ­ ý 6Aý 7Ó‡ý 7Ю ý 7Aý 8Ó‡ý 8Я ý 8Aý 9Ó‡ý 9Ï° ý 9Òý :Ó‡ý :Ðýý :A‘ý ;Ó‡ý ;Ðþý ;A’ý <�Ó‡ý <�Ðÿý <�A“ý =Ó‡ý =Ðý =A”ý >Ó ý >ϼý >Òý ?Ó ý ?нý ?Ò×DÀl*******************************@;A;B;C;DJ E;FJ ý @Ìfý @2ý @É•ý AÌfý A3ý AÉ4ý BÌfý B5ý BÉ–ý CÌg%ý C6ý CÉ—ý DÌg%ý D7ý Dɘý EÌg%ý E8E;FÆËÇ×”x*****&ìªðVÐðDð>ð(	ð ðDðR’ ðD Cð¿ÿ¿ðð]F! N¿îlìZðR’ ðD Cð¿ÿ¿ðð]F!øN¿d îlìZðR’ ðD Cð¿ÿ¿ðð]F!PO¿d îl>¾@<�K A .@BBBï7º Sheet15 ThisWorkbookÿÿÿÿçSheet81111 ÿÿÿÿãSheet13111ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ äSheet18ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ0Õ	  þÿÿÿþÿÿÿ!"#$%&'()*+,-./þÿÿÿ123456789:;<�=>?@ABCþÿÿÿEFGHIJKLMNOPQRSþÿÿÿUVWXYZ[\]^_`abcþÿÿÿefghijklmnopqrsþÿÿÿuvwxyz{|}~€ðÄÔÿÿÿÿË+ßêÝêÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ²°Attribute VB_Name = "ThisWorkbook" ŒBasŒ0{00020P819-0C$0046} |GlobalÐSpac’FalsedCreatablPredeclaId±Tru BExposeTemplateDeriv’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßêy(ÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ®°Attribute VB_Name = "Sheet81" „Bas„0{00020820-;C$0046} |Glob„alÌSpac’ FalsedCr@eatablP€redeclaDId¯Tru BE xposeTemplateDeriv’Bust0omizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßêïÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ¯°Attribute VB_Name = "Sheet13111"D „Bas„0{0002082ì0-C$ 0046} |GlobalÌSpa‚c’FalsedCreatablPredeclaId¯Tru BExposeTemplate`Deriv’BuÀstomizD2 ð4Ôÿÿÿÿ<Ðßêcÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿ"N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@ÿÿÿÿÿÿÿÿ”)ƒ ÿÿÿÿÿÿÿÿ`ÿÿÿÿ„%€þÿÿÿÿÿÿÿÿÿhÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿ`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿhÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿhÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€	ÿÿÿÿ"€ ÿÿÿÿÿÿÿÿ–oÿÿpÿÿÿÿhÿÿÿÿû°Attribute VB_Name = "She€et18" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 P€€ Sub Works”_SelectionChange(ByVal Target As Ex cel.R ) @ End ðÄÔÿÿÿÿË+ßê“tÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿSheet72ÿÿÿÿDàSheet1211ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿTãSheet8111	ÿÿÿÿdãSheet811112ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿtäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ«°Attribute VB_Name = "She€et72" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßêƒsÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ®°Attribute VB_Name = "Sheet1211" " €Bas€0{00020820v-C$0046} |GlobalÊSpacA’FalsedC€reatablPredecla‰Id®Tru B@ExposeTemplateD0eriv$’Bus`tomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßê]ÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ®°Attribute VB_Name = "Sheet8111" " €Bas€0{00020820v-C$0046} |GlobalÊSpacA’FalsedC€reatablPredecla‰Id®Tru B@ExposeTemplateD0eriv$’Bus`tomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßꙍÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿ‚ƒþÿÿÿ…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“þÿÿÿ•–—˜™š›œžŸ ¡¢£þÿÿÿ¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³þÿÿÿµ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃþÿÿÿÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓþÿÿÿÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãþÿÿÿåæçèéêëìíîïðñòóþÿÿÿõö÷øùúûüýþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ¯°Attribute VB_Name = "Sheet812" " ˆBasˆ0{00020820v-C$0046} |GlobalÎSpacA’FalsedC€reatablPredecla‰Id°Tru B@ExposeTemplateD0eriv’Bus`tomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßê­êÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿSheet8ÿÿÿÿÿÿÿÿ„ßSheet9ÿÿÿÿ”ßSheet10ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¤àSheet11 ÿÿÿÿ´àÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿª°Attribute VB_Name = "She@et8" èBast0{000À20820- C$0046} |Global!ÄSpac’FalsedCreatablPre declaId«Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßê«êÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿª°Attribute VB_Name = "She@et9" èBast0{000À20820- C$0046} |Global!ÄSpac’FalsedCreatablPre declaId«Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßê©êÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ«°Attribute VB_Name = "She€et10" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßê·êÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ«°Attribute VB_Name = "She€et11" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßêµêÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿSheet12ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÄàSheet13ÿÿÿÿÔàSheet14ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäàSheet15ÿÿÿÿôàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ«°Attribute VB_Name = "She€et12" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßê³êÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ«°Attribute VB_Name = "She€et13" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßê±êÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ«°Attribute VB_Name = "She€et14" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 ðÄÔÿÿÿÿË+ßêæÿÿ#ˆ¶ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿMEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿ	  þÿÿÿþÿÿÿ !"#$%&'()*+,-./þÿÿÿ12þÿÿÿ4þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ(SLÿÿÿÿSÿÿÿÿS”ÿÿÿÿ<ÿÿÿÿÿÿN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}ÿÿÿÿ8€þÿÿÿÿÿÿÿ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%ÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßþÊ€ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxÿÿÿÿ«°Attribute VB_Name = "She€et15" ðBasx0{00€020820- C$0046} |GlobaBlÆSpac’FalsedCre atablPr@edeclaI"d¬Tru BExposeTemplateDeriv$’BustomizD2 c´€0*	pH‚dä VBAProjeˆct4@j = r	C³»C”J< r€stdole>stdo€le f%\*\G{00€020430-C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\StdOle2.Tlb#OLE Autom`ation^€MSFor ms>SFErms$3€_VBA_PROJECTÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´mdirÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgPROJECTwmÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµPROJECTÿÿÿÿ’uThisWorkbook|ã	€ÿ_EvaluateÙ Sheet81111W£ Sheet1311141Sheet18(PWorksheet_SelectionChangeÑ4Target¬FRangeÚSheet72Q	Sheet1211@$	Sheet8111·†Sheet811112—HSheet8ïSheet9ðSheet10 PSheet11!PSheet12"PSheet13#PSheet14$PSheet15%Pÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%' )+- /	1 357 9;ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, S\TEMP\VBE\MSForms.EXD#Microsoft Forms 2.0 Object Libraryá.E à….`ŒM´DD452EE1-E08F-101A-8-02608€C4D0BB4Dystem32\FM20.DLL#Microso(ft ‚: €] Ob­ Libra ry/;D1€„€tˆ€ˆ€00}4#0‚€#€0€r€ 1D007C21-0B71-11D7-9068 50D€A284638P.ÀOP\VBE\„Gp.EXD /€á.E à…€.`ŒM´™Aƒ}Offic„}OÁ€zfic‚}Á,†ÀÁ,2DF8D04C-5BFAA[B-BDE5À,TAA€|4À2È,PROGRAM FILES\MICROSOFT O@FFICE\„M0SO97Ì`ƒ# 8\.0a"€‚ÁDÂßê‚«ThisWorkb@ookGÀ	TDhÀ1sWBŽkbÀokÎ2ÚÀHB1‚Ï1‹B,Â!Ýê"B +B‚èSheeˆt81GÀ S@$eÀUt8ê1DL 26ÿÁƒ¤y(ô13ð1 i#è"í'ÿáïŽëzâ!18G‚zµ‡!1À!¢~2%¯Ö°0c´721­72@AÆ72O­a“t«	a=a?1211GšJ?1àA.ÊÎ2Ô?!ƒs4¡Oÿ-…O(Á-Å?!´]+e A1 /Nª …¡!Œ2Η¿¡™«Ûo‚K€OÁÞ)qBߣ2obƒ©ÿ á ­¬æ 9:G, 9€N§í 9cÿßF«ü×50¥ß50y.10ß50_¢_©_r_Q.z‡.g	1_1÷__@#·_T>=Ó$W>=¿µ«_T333¿n3¿¿°³_T4Õ_4Z4_4__­P±_T5_5Z:5_5__Pæ9:`1ÿÿSheet1ThisWorkbookThisWorkbookSheet8Sheet8Sheet9Sheet9Sheet10Sheet10Sheet11Sheet11Sheet12Sheet12Sheet13Sheet13Sheet14Sheet14Sheet8111Sheet8111Sheet81111Sheet81111Sheet1211Sheet1211Sheet18Sheet18Sheet13111Sheet13111Sheet15Sheet15Sheet72Sheet72Sheet811112Sheet8111121a9ÿÿ1ID="{8FC9715A-2DF5-11D7-9068-0050DA284638}" Document=ThisWorkbook/&H00000000 Document=Sheet8/&H00000000 Document=Sheet9/&H00000000 Document=Sheet10/&H00000000 Document=Sheet11/&H00000000 Document=Sheet12/&H00000000 Document=Sheet13/&H00000000 Document=Sheet14/&H00000000 Document=Sheet8111/&H00000000 Document=Sheet81111/&H00000000 Document=Sheet1211/&H00000000 Document=Sheet18/&H00000000 Document=Sheet13111/&H00000000 Document=Sheet15/&H00000000 Document=Sheet72/&H00000000 Document=Sheet811112/&H00000000 Name="VBAProject" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="4042F2F0F6F0F6F0F6F0F6" DPB="8082323533353335" GC="C0C272757375738A" [Host Extender Info] &H0000Ìasÿ		äú*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.4#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE#Microsoft Excel 10.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\StdOle2.Tlb#OLE AutomationÞ*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\WINDOWS\System32\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Libraryä*\G{1D007C21-0B71-11D7-9068-0050DA284638}#2.0#0#C:\WINDOWS\TEMP\VBE\MSForms.EXD#Microsoft Forms 2.0 Object Libraryá.E à….`ŒM´*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.2#0#C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSO97.DLL#Microsoft Office 8.0 Object Library ÿÿÿÿÿÿÿÿC³»Cÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßêThisWorkbook0147d301a9ÿÿThisWorkbookÿÿÝê1ÿÿSheet811110247d301a9ÿÿSheet81111ÿÿy(1ÿÿSheet131110347d301a9ÿÿSheet13111ÿÿï01ÿÿSheet180447d301a9ÿÿSheet18ÿÿcHÖÿÿSheet720547d301a9ÿÿ%Sheet72ÿÿ“t`1ÿÿSheet12110647d301a9ÿÿ'Sheet1211ÿÿƒsx1ÿÿSheet81110747d301a9ÿÿ)Sheet8111ÿÿ]1ÿÿSheet8111120847d301a9ÿÿ+Sheet811112ÿÿ™¨1ÿÿSheet80947d301a9ÿÿ-Sheet8ÿÿ­êÀ1ÿÿSheet90:47d301a9ÿÿ/Sheet9ÿÿ«êØ1ÿÿSheet100;47d301a9ÿÿ1Sheet10ÿÿ©êð1ÿÿSheet110<�47d301a9ÿÿ3Sheet11ÿÿ·ê1ÿÿSheet120=47d301a9ÿÿ5Sheet12ÿÿµê 1ÿÿSheet130>47d301a9ÿÿ7Sheet13ÿÿ³ê81ÿÿSheet140?47d301a9ÿÿ9Sheet14ÿÿ±êP1ÿÿSheet150@47d301a9ÿÿ;Sheet15ÿÿæh1ÿÿÿÿÿÿˆÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ¨ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿhÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿPÿÿÿÿðÿÿÿÿ0ÿÿÿÿxÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿHÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÑêBÏf‘K }4Õ'þBñÿÿÿÿ7A%¢ìšF·²á4Ôÿÿÿÿi«ujM™ 601õ;ÿÿÿÿClß"œrH­®_8£†äÿÿÿÿî•¿,?ÀN°•™ƒƒÊdxÿÿÿÿüfãg]ËYI‰'ubôDPÿÿÿÿ/ÉæjÀÓëJ¯úþzZ/"ÿÿÿÿÄq”CL¹ì¸ÞOñÈÿÿÿÿ^'mº<@+CˆËàF9oBÿÿÿÿÏNK›Æò›û˜G¨4‡l¿mÀá?芇˜ÏEªµïÇg÷ÿÿÿÿM‡‘*'‘NŽ©óÞ6^?Wÿÿÿÿ@Mmailto:dundigalla.k@tcs.comzLmailto:rathnakumar.b@tcs.com~Kmailto:sadaram.rao@tcs.comrJ mailto:hanuman.chowdary@tcs.comaImailto:p.shankar@tcs.com~Hmailto:swami.n@tcs.comrGmailto:kesav.nori@tcs.com(XFmailto:mgpl.narayana@tcs.comV Emailto:pn.murthy@gmail.comW1Dmailto:indubala.ashok@tcs.commCmailto:k.viswanath@tcs.comZ8Bmailto:Sharmila.mande@tcs.comS9Amailto:vasudeva.m@tcs.com3_@mailto:Vijaya.Kumar@tcs.comH4?"mailto:Srikanth.Kuruganti@tcs.com2C>mailto:bala.ravirala@tcs.comg=mailto:g.ramanathan@tcs.comB><�mailto:sushan.pramanik@tcs.com6[;!mailto:ashwin.bhandarkar@tcs.com|:mailto:satishchandra.d@tcs.come9 mailto:s.balasubramanya@tcs.comRt8mailto:bp.rao@tcs-bts.com 7 mailto:geetprasad.k@tcs-bts.com6mailto:nagaraj.ijari@tcs.como5mailto:anantha.simha@tcs.com5G4mailto:usha.srikanth@tcs.comd3mailto:uma.rijhwani@tcs.comp2mailto:thiru.vengadam@tcs.com\%1mailto:ng.subramaniam@tcs.comm0mailto:sridhar.srini@tcs.comO<�/mailto:cmdr.sreeni@tcs.com0M.mailto:vk.santhanan@tcs.com [-mailto:captgirish.s@tcs.com4\,mailto:vijaya.deepti@tcs.coms+ mailto:aravind.srinivas@tcs.comK6*#mailto:ramanamurthy.magapu@tcs.com9M)mailto:ma.prasad@tcs.comr(mailto:n.parameswaran@tcs.coms'mailto:narayanan.vs@tcs.coms&mailto:kumar.rao@tcs.comF$%mailto:anupam.upadhyay@tcs.com_>$mailto:bn.kantheti@tcs.comy#mailto:sunil.sherlekar@tcs.comL-"mailto:sampathkumar.s@tcs.coma!mailto:sailaja.p@tcs.com k mailto:manishwar.singh@tcs.comlmailto:bandana.sinha@tcs.comU$mailto:luna.nasir@tcs.com&R!mailto:suresh.panampilly@tcs.comemailto:lalitha.prasad@tcs.com8Ymailto:nair.vps@tcs.com&Tmailto:mathew.pm@tcs.comO?mailto:anne.cecily@tcs.comnmailto:p.sistu@tcs.comV'mailto:madhuraj.jadhav@tcs.com~mailto:adi.irani@tcs.comA:mailto:uday.r@tcs.comQ0mailto:shailaja.kurpad@tcs.com N mailto:rajaramana.macha@tcs.comlmailto:anita.kane@tcs.comG#mailto:kashmira.jijina@tcs.com5H mailto:pinaki.agnihotri@tcs.comkmailto:harrick.vin@tcs.comZ*mailto:Ec.subbarao@tcs.comt mailto:b.shively@tcs.comE6mailto:sudhir.sachdeva@tcs.com8Vmailto:pradip.p@tcs.comc mailto:tapas.panda@tcs.comK= mailto:rd.naik@tcs.com!_mailto:Mathai.joseph@tcs.comymailto:vinay.vkulkarni@tcs.com3\mailto:arun.bahulkar@tcs.com)^ mailto:asmita.junnarkar@tcs.com/]mailto:sudhir.mallik@tcs.comtmailto:rajnish.mohan@tcs.com<�Nmailto:monika.mital@tcs.comsmailto:rahul.koorichh@tcs.comQ<�mailto:jayant.krishna@tcs.comL,3mailto:vk.srikanth@tcs.com92#mailto:matthijs.roukens@be-tcs.com>1#mailto:roswitha.depaepe@be-tcs.com 0$mailto:mahesh.srinivasan@be-tcs.com~/mailto:vikrant@be-tcs.coms.mailto:ramana.mskv@belgacom.beH/-#mailto:jacqueline.dagostin@tcs.comB8,mailto:paul.arbab@tcs.com n+mailto:serge.behm@tcs.com(* mailto:milind.kamble@be-tcs.com m)mailto:rajiv@nl-tcs.come^(mailto:k.sudeep@nl-tcs.com}'mailto:vkkumar@nl-tcs.com<�F&mailto:sarvanan@nl-tcs.com=T%mailto:ajit.patankar@tcs.com,$mailto:apurva.mehta@nl-tcs.comX|#mailto:a.khurana@nl-tcs.comg"mailto:t.naganathan@tcs.comH!mailto:ritu.dubey@nl-tcs.comiT #mailto:shirish.kulkarni@nl-tcs.com,mailto:a.bajaj@nl-tcs.com[umailto:amit.kapur@nl-tcs.comm_mailto:m.romijn@nl-tcs.comhmailto:p.meharunkar@tcs.com9!mailto:ramana.tirumala@ps.ge.comKqmailto:mdallolio@yahoo.comH<�#mailto:shishir.kumar@tcsgermany.deU;#mailto:karun.arathil@tcsgermany.de~%mailto:dagmar.krepelka@tcsgermany.deV8#mailto:avinash.nazre@tcsgermany.deW""mailto:santu.mandal@tcsgermany.de4^!mailto:gokul.rajan@tcsgermany.de+Dmailto:a.paddy@tcsgermany.debQmailto:sachin@tcsgermany.del(mailto:marita.falgenhauer@tcsgermany.deI#mailto:vinod.das@tcsgermany.de<�mailto:hiren@tcsgermany.de `&mailto:gerd.quittenbaum@tcsgermany.de $mailto:andrea.ruschen@tcsgermany.des%mailto:ingo.rosenstein@tcsgermany.de])&mailto:vikramjit.grewal@tcsgermany.de} $mailto:hardik.chokshi@tcsgermany.de,@	$mailto:avinash.parekh@tcsgermany.deGC4mailto:n.nayak@tks-teknosoft/niranjan.nayak@tcs.com 'mailto:Neeraj.Sharma@tks-teknosoft.fr]Qu mailto:y-anand@tks-teknosoft.frMsmailto:marko@tcs.fiY|mailto:ashish@tcs.fiOmmailto:vikas@tcs.fiWl$mailto:ritesh.parikh@tcs-sweden.comHg mailto:raja.shan@tcs-sweden.comVk$mailto:hitesh.nagpal@tcs-sweden.comwrmailto:sajan.jacob@tcs.comV/qmailto:vishy.sankaran@db.comqpEhttp://us.f369.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=umesh.eswaran@uk-tcs.com-omailto:vm.sriram@uk-tcs.comGbn mailto:pawan.sawhney@uk-tcs.com:mmailto:arun1.kumar@tcs.com\ilmailto:mvs.reddy@uk-tcs.com/k!mailto:aslihan.kantar@uk-tcs.comp]j"mailto:paul.beardsmore@uk-tcs.com;imailto:Hr.london@uk-tcs.com^{hmailto:atul.gupta@uk-tcs.comGug!mailto:avadhesh.dixit@uk-tcs.comJtfmailto:t.raj@uk-tcs.com<�emailto:sarah.lyons@uk-tcs.comFndmailto:sam.lewis@uk-tcs.com:cmailto:sagila.majid@uk-tcs.commLbmailto:n.rakunathan@uk-tcs.comyPa"mailto:accounts.london@uk-tcs.com6`mailto:julie.young@uk-tcs.comH_)mailto:ellie_waldron@tata-consultancy.ie)^mailto:idm.london@uk-tcs.comA0] mailto:rvraman@blueyonder.co.uk!\!mailto:richard.august@uk-tcs.comf][mailto:david.purvis@uk-tcs.comLiZ mailto:jan.michalski@uk-tcs.comYqYmailto:kirthana.t@uk-tcs.com, X#mailto:Daniel.Bradley@uk.ngrid.com#W mailto:graham.youngs@uk-tcs.com%_Vmailto:tushar.mehra@tcs.com"U!mailto:nisha.yohannan@uk-tcs.comb_T"mailto:ramesh.chelliah@uk-tcs.comU}Smailto:suresh.rao@uk-tcs.com8R!mailto:sudip.mazumder@uk-tcs.com>zQ<�mailto:vivek.gupta1@norwich-union.co.ukvivek1.gupta@tcs.comH>Pmailto:ester.martinez@uk-tcs=O mailto:prasanna.pant@uk-tcs.com%Nmailto:nupur.singh@uk-tcs.comcM mailto:nakul.srivastava@tcs.comB6Lmailto:thomascook@uk-tcs.com+K!mailto:jacelyn.deehan@uk-tcs.com)Jmailto:david.cowen@uk-tcs.com2I#mailto:thanos.karanasos@uk-tcs.com,H mailto:alastair.webb@uk-tcs.comPvGmailto:admin.33gp@uk-tcs.comr_F%mailto:lalatendu.mohanty@uuplc.co.uk'Emailto:mark.bretton@uk-tcs.com$DDmailto:kundan.singh@tcs.comdOCmailto:john.cuming@uk-tcs.com/B mailto:prashant.vora@uk-tcs.comJcA mailto:g.swaminathan@uk-tcs.comp@mailto:asen@scoteg.co.ukx?"mailto:p.s.ranganathan@uk-tcs.coms>mailto:careers@uk-tcs.com`K=#mailto:reception.london@uk-tcs.com"<�mailto:matt.bird@uk-tcs.com/;mailto:tim.epstein@uk-tcs.com5:"mailto:Chris.Broadbent@uk-tcs.com09mailto:steve.smith@uk-tcs.com\68mailto:mahesh@uk-tcs.comuL7'mailto:s	  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿubrahamanyam.akella@uk-tcs.com&6mailto:manish.gupta@uk-tcs.com{C5%mailto:Jsrinivas.Rao@uk.experian.comp@4mailto:manish.garg@uk-tcs.com[e3 mailto:vinay.singhvi@uk-tcs.comx2#mailto:amit.bhatnagar@genworth.comTs1mailto:sundaram.j@uk-tcs.com$0mailto:sunil.sapra@uk-tcs.com&/ mailto:rajesh.sharma@uk-tcs.com9. mailto:neil.mcmillan@uk-tcs.com--mailto:rakesh.sarup@uk-tcs.com4U, mailto:george.kuncheria@pgl.netI`+ mailto:vinay.daggolu@uk-tcs.com]5*"mailto:suneel.kumar@uktransco.comc)%mailto:avneesh.prakash@gecapital.com((mailto:vivek.daga@uk-tcs.com`'mailto:n.d.sen@uk-tcs.comp&mailto:sunil.hegde@tcs.com>B%"mailto:dhruv.sawhney@genworth.com9$!mailto:sriram.krishnam@ps.ge.com(N#mailto:sumit.rajput@cmcltd.com?"mailto:kumar@tcsbt.fsnet.co.ukt!#mailto:avneesh@tata-consultancy.ief\ mailto:manu.kapila@uk-tcs.com/mailto:paul.debtanu@uk-tcs.com2mailto:ashok.panda@uk-tcs.comJgmailto:atul.dogra@uk-tcs.comuYmailto:ravi.karnad@uk-tcs.com(mailto:gobinda.pal@uk-tcs.comXf mailto:steve.bedford@uk-tcs.comi_mailto:l.srinivasan@uk-tcs.comfAmailto:thilak.iyer@uk-tcs.com-mailto:girish.wagle@uk-tcs.commV"mailto:ashish.akshikar@uk-tcs.com7 mailto:jeroen.jansen@uk-tcs.comk[#mailto:pradeep.varghese@uk-tcs.com+mailto:ramdas.m@uk-tcs.com>#mailto:shantanu.goswami@uk-tcs.com"mailto:vinay.jain@uk-tcs.com. mailto:suhrid.choksi@uk-tcs.com<�#mailto:ravindra.meshram@uk-tcs.com.mailto:manoj.nair@uk-tcs.com: mailto:arvind.singh@uk-tcs.com`K#mailto:reception.london@uk-tcs.comxImailto:morgan.reid@uk-tcs.com$ #mailto:doreen.massouras@uk-tcs.com,	 mailto:arun.bhandari@uk-tcs.com*mailto:vinod.joshi@uk-tcs.comI!mailto:bhuwan.agrawal@uk-tcs.comOo mailto:stephen.field@uk-tcs.comMl mailto:chris.shennan@uk-tcs.com(mailto:Pramath.Jha@uk-tcs.comO}mailto:tim.edwin@uk-tcs.comgMmailto:mike.rayner@uk-tcs.com5mailto:peter.monk@uk-tcs.comEpmailto:as.lakshmi@uk-tcs.comK*Imailto:arun.sharma@tcs.comoHmailto:jeffrey@sg-tcs.comtGmailto:atuldesai@sg-tcs.commFmailto:girijapande@sg-tcs.com6MEmailto:atul@kr-tcs.comD mailto:pr.suchi@japan-tcs.co.jp{NCmailto:basus@japan-tcs.co.jpnIBmailto:mkaji@japan-tcs.co.jpA$Amailto:j.datar@japan-tcs.co.jpp@mailto:manoj.sahai@tcs.com1?mailto:suresh@tata.aebV>mailto:diptendu@tata.ae0=mailto:anita.wong@hk-tcs.com% <�mailto:eric.won@hk-tcs.comA~;!mailto:sumeet.gokhale@hk-tcs.com7:mailto:sujit.c@hk-tcs.com-9#mailto:Darshita.Acharya@hu-tcs.com=8'mailto:shailendra.abhyankar@hu-tcs.comd7mailto:ssiva.kumar@tcs.com=6#mailto:alex.drutchinin@aus-tcs.com 5$mailto:siddhartha.khona@aus-tcs.comYh4#mailto:charles.pearson@aus-tcs.comdN3mailto:ian.undy@aus-tcs.com-2"mailto:deborah.hadwen@aus-tcs.com'1!mailto:anantha.murthy@cn-tcs.com1]0mailto:vrajanna@cn-tcs.comS;/mailto:wparag@sg-tcs.com>N.mailto:pari@sg-tcs.comV<�-mailto:manish@sg-tcs.comu,mailto:karthik@sg-tcs.com4D+mailto:anil@sg-tcs.com}*mailto:johnweste@sg-tcs.como)mailto:jeffrey@sg-tcs.com{(mailto:doris@sg-tcs.com	z'mailto:anand@sg-tcs.com&mailto:subbiah@sg-tcs.com#M%mailto:deep@sg-tcs.comi$mailto:shameek@sg-tcs.comc#mailto:prakash@sg-tcs.com3"mailto:anand.kumar@sg-tcs.com9Q!mailto:rravishankar@sg-tcs.com. mailto:ganesh.kumar@sg-tcs.commmailto:girijapande@sg-tcs.comvmailto:ravik@tw-tcs.comimailto:arund@tw-tcs.comlmailto:gupta.hemakiran@tks.ch.mailto:ganesh.kumar@sg-tcs.com9Qmailto:rravishankar@sg-tcs.com]bmailto:manoj.puri@tcssa.co.za1@mailto:rajeev.gupta@tcssa.cozagmailto:ramanan@tcs.com.bhP,mailto:tcsksa@awalnet.net.sarmailto:tcsbd@arab.net.sabmailto:tcsrm@arab.net.sa(Jmailto:vikas.mayekar@tata.aeGdmailto:sivaram.p@cn-tcs.comOemailto:j.lam@cn-tcs.com8mailto:qi.mi@cn-tcs.coms^&mailto:shantanu.chatterjee@cn-tcs.comi@&mailto:adinamozhi.sundaram@cn-tcs.com' !mailto:anantha.murthy@cn-tcs.com1]mailto:vrajanna@cn-tcs.comfmailto:sridharan@aus-tcs.comK* mailto:arun.sharma@tcs.com-	#mailto:Darshita.Acharya@hu-tcs.com='mailto:shailendra.abhyankar@hu-tcs.comrmailto:tcsbd@arab.net.sa	{mailto:parag@sg-tcs.comdmailto:ssiva.kumar@tcs.com=#mailto:alex.drutchinin@aus-tcs.com $mailto:siddhartha.khona@aus-tcs.comYh#mailto:charles.pearson@aus-tcs.comdNmailto:ian.undy@aus-tcs.com-"mailto:deborah.hadwen@aus-tcs.com7<�mailto:maria.novia@uy-tcs.com*;mailto:nadia.viera@uy-tcs.comx:mailto:belen@uy-tcs.com19mailto:katia.h@uy-tcs.comJu8$mailto:mariela.salaberry@uy-tcs.com+7"mailto:gustavo.ferrero@uy-tcs.com'6 mailto:martin.machin@uy-tcs.com75mailto:mohan.v@uy-tcs.comgM4'mailto:dillyse.ferreira@iberia-tcs.com'3%mailto:ricardo.duarte@iberia-tcs.com-2%mailto:margarita.hoic@iberia-tcs.com`E1+mailto:encarnacion.gonzalez@iberia-tcs.comC~0!mailto:miguel.feu@iberia-tcs.comdV/&mailto:hemant.sakarwal@iberia-tcs.coms@.mailto:irene.sa@iberia-tcs.comVv- mailto:jorge.bedolla@mx-tcs.comC`,!mailto:kshiti.prakash@mx-tcs.com?+$mailto:gabriela.villegas@mx-tcs.com$* mailto:daniel.romero@mx-tcs.comI`) mailto:ankur.prakash@mx-tcs.com_o($mailto:gonzalo.rodriguez@uy-tcs.comr'mailto:scarrasco@cl-tcs.com=&mailto:xjofre@comicrom.clIù%!mailto:salma.rashad@cl-tcs.com k@$mailto:mmanzano@comicrom.cl6#mailto:partha.d@cl-tcs.comuR"mailto:cjimenez@comicrom.cl4!mailto:atupper@comicrom.clbQ mailto:rinfante@comicrom.clEx mailto:sangram.sahoo@cl-tcs.com&mailto:pcisternas@comicrom.cl%mailto:arturo.nahum@cl-tcs.comiUmailto:manzanoz@comicrom.cl{X"mailto:patricia.morais@br-tcs.com	+%mailto:roberto.martinelli@br-tcs.comhC#mailto:hormuzd.karkaria@br-tcs.com>!mailto:roberto.medici@br-tcs.com[k!mailto:marcia.lorando@br-tcs.com, mailto:simone.valois@br-tcs.comBl mailto:joaquim.rocha@br-tcs.com&mailto:carlos.elias@br-tcs.com(mailto:klaus.ehmke@br-tcs.com3#mailto:sergio.rodrigues@br-tcs.comJ<�mailto:cristina@tbabsb.com.bremailto:guillerminaw@tcs-ar.comymailto:beatrizl@tcs-ar.com=(mailto:federico.schneeberger@uy-tcs.comU mailto:gloria.fogel@tcs-ar.com7[mailto:avijit.barua@tcs.comUmailto:gloria.fogel@tcs-ar.comx mailto:abhinav.kumar@tcs.comm	mailto:aarana@tcs-ar.com'mailto:mario.tucci@uy-tcs.com7"mailto:gabriel.rozman@usa-tcs.com& mailto:teresa.valeta@uy-tcs.com'%mailto:belen.molinero@iberia-tcs.com'%mailto:belen.molinero@iberia-tcs.com mailto:fjacial@comicrom.clqY#mailto:mariana.casteran@uy-tcs.com'mailto:mario.tucci@uy-tcs.com2"mailto:ana.almeida@iberia-tcs.comZ4.mailto:shweta.prakash@tcs.comV.-mailto:ajay.k@tcs.comV.,mailto:Ajay.k@tcs.com9C+ mailto:geetha.prasshand@tcs.com _*mailto:vc.rajesh@tcs.com7T)mailto:swathi.s@tcs.comQ4(mailto:pr.krishnan@tcs.coma'mailto:shreeja.s@tcs.comt&mailto:k.jrk@tcs.com`%%mailto:sunitha.muralikrishna@tcs.com2A$mailto:ravi.shah@tcs.comR<�##mailto:pk.sivaramakrishnan@tcs.comA}"mailto:candida.maria.m@tcs.como!mailto:sandeep.jain@tcs.com~ mailto:shalini.mathur@tcs.comqmailto:tej.bhatla@tcs.comnmailto:divaker.saxena@tcs.commmailto:arup.saha@ts.comd mailto:p.dinesh@tcs.com2mailto:murzua@comicrom.cl%mailto:arturo.nahum@cl-tcs.com>"mailto:margareth.bedia@br-tcs.com3#mailto:sergio.rodrigues@br-tcs.com^<�mailto:suganthi.y@tcs.com6[!mailto:ashwin.bhandarkar@tcs.comgmailto:g.ramanathan@tcs.comcmailto:g.srinu@tcs.comQ)mailto:debashis.ghosh@tcs.com+mailto:agnes.hegyi@hu-tcs.com='mailto:shailendra.abhyankar@hu-tcs.com,Pmailto:padmapriya.v@tcs.comPpmailto:dinathomas@tcs.com:Pmailto:arvind.padhye@tcs.comFP mailto:ganesa@krishnan@tcs.comimailto:m.rajagopalan@tcs.com[.mailto:shailaja.kumar@tcs.com_7 mailto:pratik.pal@tcs.comf "mailto:jayalakshmi.murali@tcs.com+Vmailto:satish.varma@tcs.com"mailto:meenalochani@tcs.comR3mailto:rajani.seshadri@tcs.comvmailto:kiran.krish@tcs.com^!#mailto:ravi.krishnamoorthy@tcs.com7Zmailto:usha.divakar@tcs.comomailto:k.krithi@tcs.com;F!mailto:mani.dhanalakshmi@tcs.comQ<�mailto:jayant.krishna@tcs.comY= mailto:barindra.sanyal@tcs.comt	mailto:christine.pinto@tcs.com#M	mailto:harish.menon@tcs.com/T	mailto:rema.devadas@tcs.comA+ mailto:pradipta.bachi@tcs.comr	mailto:fiona.pinto@tcs.comw 	 mailto:shivanand.kanavi@tcs.comr	mailto:fiona.pinto@tcs.comF-	mailto:sh.rajadhyaksha@tcs.comt mailto:susan.pinto@tcs.comb mailto:rajagopal.j@tcs.com} mailto:johnweste@sg-tcs.com_7 mailto:pratik.pal@tcs.comf "mailto:jayalakshmi.murali@tcs.come mailto:n.sivasamban@tcs.com.^ mailto:shweta.l@tcs.comumailto:sudheer.warrier@tcs.comymailto:babla.sharan@tcs.comlmailto:anita.n@tcs.com_7 mailto:pratik.pal@tcs.comf"mailto:jayalakshmi.murali@tcs.com{mailto:raj.agrawal@tcs.comv mailto:v.swamy@tcs.com&B mailto:fausta.myers@tcs.com8Amailto:milind.kamat@tcs.comqmailto:yojna.h@tcs.com;Bmailto:behram.sethna@tcs.comZ-mailto:sheeba.devassy@tcs.comcmailto:santosh.mohanty@tcs.comT%"mailto:balakrishnan.gopal@tcs.com?V mailto:premilla.mathias@tcs.comzmailto:grk.mohan@tcs.com |mailto:valerie.dsouza@tcs.comV/mailto:shufen@sg-tcs.com7"mailto:gabriel.rozman@usa-tcs.comymailto:beatrizl@tcs-ar.comxmailto:belen@uy-tcs.com(mailto:s.kant@usa-tcs.commmailto:girijapande@sg-tcs.comEpmailto:as.lakshmi@uk-tcs.com!_ mailto:mathai.joseph@tcs.comD%*mailto:sk.nair@tcs.comm)mailto:k.potti@tcs.comh(mailto:bastina.dsouza@tcs.com?S'mailto:reshma.artani@tcs.com0F&mailto:rashmi.desai@tcs.coma%mailto:smita.pinto@tcs.como$mailto:p.krishnakumar@tcs.comO8#mailto:samuel.varghese@tcs.comUo"'mailto:ramesh.sawant@in.thomascook.comp!mailto:p.isaac@tcs.com(U mailto:ragini.g@tcs.com~mailto:adi.irani@tcs.com\-mailto:bm.mote@tcs.comwmailto:nitin.purandare@tcs.comO?mailto:anne.cecily@tcs.com&^mailto:dinesh.shukla@tcs.comwmailto:nitin.purandare@tcs.comO?mailto:anne.cecily@tcs.comgmailto:hemlata.manral@tcs.comT9mailto:himanshu.kumar@tcs.come mailto:jyotsna.v@tcs.comjmailto:arati.patil@tcs.comzmailto:pooja.achtani@tcs.comP?mailto:mathew.devasia@tcs.com\-mailto:bm.mote@tcs.com6Kmailto:hemant.bogam@tcs.comG#mailto:kashmira.jijina@tcs.comwmailto:nitin.purandare@tcs.comO?mailto:anne.cecily@tcs.com\- mailto:bm.mote@tcs.comG#mailto:kashmira.jijina@tcs.comwmailto:nitin.purandare@tcs.comO? mailto:anne.cecily@tcs.comO? mailto:anne.cecily@tcs.comE6mailto:sudhir.sachdeva@tcs.comvmailto:brahm.swaroop@tcs.comgmailto:hemlata.manral@tcs.comgmailto:hemlata.manral@tcs.com&^mailto:dinesh.shukla@tcs.com&^mailto:dinesh.shukla@tcs.comgmailto:hemlata.manral@tcs.com$*mailto:suresh.chodankar@in.thomascook.comrmailto:g.george@tcs.comO'mailto:nikhil.dabhole@tcs.comF$mailto:anupam.upadhyay@tcs.com]9mailto:trupti@sg-tcs.com7 mailto:vishal.sahane@uk-tcs.comjmailto:k.rajendran@tcs.com<�^!mailto:sujata.chatterjee@tcs.com*Hmailto:monika.saxena@tcs.comS*mailto:tulika.ritu@tcs.comm mailto:rajaram.lokhande@tcs.comrmailto:vignesh.r@tcs.com mailto:ramkumar.v@tcs.com,"R mailto:pravin.kapadekar@tcs.comdmailto:s.panwar@tcs.comR8mailto:indranil.sarker@tcs.com Y mailto:maheshwari.jhala@tcs.comsmailto:v.jayasree@tcs.comX;mailto:poonam.rana@tcs.comy mailto:anand.sitaraman@tcs.comX3 mailto:aswini.mano@tcs.comqmailto:joshy.pv@tcs.com8mailto:g.sandeep@usa-tcs.com.R!mailto:ramana.nimmagadda@tcs.com"Bmailto:kakoli.k@tcs.comk)mailto:balasubramanian.meenakshi@tcs.comG!mailto:avishkar.singh@tcs.com)Jmailto:vishal.gobhil@tcs.compmailto:rowwena.p@tcs.com0N!mailto:dayanand.sankaran@tcs.com
 

 

 
 davido.extraxim@gmail.com