รายชื่อสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่					
					
ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	รหัส	ที่ทำงาน/ที่อยู่	โทรศัพท์/โทรสาร/มือถือ	E-mail
1	นายสมชาย จอมดวง	2108114	ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	081-8825270	s.jomdua@chiangmai.ac.th
			คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.		
2	นางสาวพนิดา รัตนปิติกรณ์	4473174	ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	089-6329791	panida.r@chiangmai.ac.th
			คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.		
3	นายชาติชาย วิลัยลักษณ์	4513121	ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	089-4351523	mandy_pdt@hotmail.com
			คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.		
4	นางสาวบรรณนิสา ทิพย์วิชัย	4313121	ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	081-8816190	bunnizaa@hotmail.com
			คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.		
5	นางสาวลำดวน ปัญญา	3513066	บจก.ทองสง่า กรุ๊ป	081-8857410	lamduanpanya@hotmail.com
6	นางสาวิตรี พุทธันบุตร	3008218	บ.เอ็นวี ลำปาง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	054-328642	sn_putt@hotmail.com
7	นางสาววรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี	4413012	144/13 ถ.คลองชลประทาน ต.ช้างเผือก	084-0453380	pae_waran@hotmail.com
			อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100		
8	นายเอกพันธ์ แก้วมณีชัย	2908245	ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร	089-6692169	kaphan@su.ac.th
			คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร		
9	นายนพดล พุทธันบุตร	2908104	บ.เอ็นวี ลำปาง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	054-328642	sn_putt@hotmail.com
10	นายตระกูล พรหมจักร	4413010	6 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง	086-1833872	iksawakn@yahoo.com
			จ.เชียงใหม่ 50200	053-417235	
11	นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์	2208131	ม.เทคโนโลยีราชมงคลลำปาง ล้านนา	086-6541640	oxsuphat@hotmail.com
				054-222355	
12	นางสาวสุนัฏฐา ครองบุญ	3713010	บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	081-8859022	chu_ly12@hotmail.com
13	นางสาวธัญนันท์ ฤทธิ์มณี	4313088	ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	081-7741464	aom_pom2003@yahoo.com
			คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.	053-510509	
14	นางนิรมล อุตมอ่าง	2708069	ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	086-3558814	aiintmng@chiangmai.ac.th
			คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.		
15	นายชนะพล พอสม	168010	79/42 ถ.เกษตรนวมินทร์ แขวงลาดพร้าว	081-9249766	chanapop@bjc.co.th
			เขตลาดพร้าว กทม. 10230	02-5531418	
16	นายชัชวาล รัตนสุภา	3913036	สำนักวิจัยและพัฒนาเการเกษตรเขตที่ 5 	084-8238588	chatchawala@yahoo.com
			กรมวิชาการเกษตร		
			552 ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง		
			อ.สรรพยา จ.ชัยนาท		
			(บ้าน) 552/6 ถ.ตลาดแด-พิมาย		
			ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110	044-481126	
17	นางอรทัย บุญทะวงศ์ 	4540031	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง	086-9134513	orathai_bun@hotmail.com
			200 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย 		
			อ.เมือง จ.ลำปาง 52000		
18	นางสาวชณิชา จินาการ	4540018	ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง	086-7315227	jinakarnl@hotmail.com
			200 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย 		
			อ.เมือง จ.ลำปาง 52000		
19	นายนิรันดร์ เหลาพนัสสัก	4113015	สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย	081-9193012	niran@biotec.or.th
			73/1 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท		maada_run@hotmail.com
			เขตราชเทวี กทม. 10400		
20	นายสารุ ศรีเฉลิมโภค	2108123			
21	นายวันชัย ศรีทองคำ	2108093	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	081-9408091	wanchai@fda.moph.go.th
			กระทรวงสาธารณสุข		
22	นางสาวสุดารัตน์ ตรีเพชรกุล	2408132	ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	081-8621636	sudarut.tri@kmutt.ac.th
23	นางสาวภาวิณี ชัยประเสริฐ	2308076	ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	02-4707525	pawinee.cha@kmutt.ac.th
24	นายธนพงษ์ โกมลธง	4613011	บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด	086-6722384	eaks@hotmail.com
25	นายอารัมภ์ วิชัยรัตน์	4613037	บ.ประมวลผล จำกัด	086-7305058	arum007@hotmail.com
26	นางสาวนภาวรรณ เจริญยิ่ง	3613009	สถาบันรับรองมาตราฐานโอเอสโอ	081-8170899	napawan_ch@yahoo.com
27	นางรุ่งราวี มะกอกน้อย	2808140	ไฮโรทรีท	081-3746135	hydro_treat1@yahoo.com
28	นางพัชรินทร์ ระวียัน	2408096	ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	089-9561078	p.charin@chiangmai.ac.th
			คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.		
29	นางพวงเพ็ชร ศีลกานนท์	158035	บ.ซีพีออลส์ จำกัด (มหาชน)	089-1577411	puangpetch@7-11.com
30	นางสาวฉันทนา นันทพงษ์	158025	บ.โอสถสภา จำกัด	081-8445517	nchantana05@gmail.com
31	นางสาวเอื้ออารี จตุจินดา	2908119	บ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	081-6175988	uaaree@yahoo.com
32	นางสาวพัชริทร์ สุขประเสริฐ	3208055	Cognis Thai Ltd.	081-8104208	pum_patcharin@yahoo.com
33	นายจิรากร ประเสริฐชีวะ	4433103	ม.ราชภัฏเชียงราย	081-8869251	prasertcheeva@hotmail.com
34	นายคเณศ  มีแก้ว	178006	บริษัท ยูนิเวฟ อ.ก.	081-8333050	kanate@uniwave.net
			3656/35-36 ถ.พระราม4 เขตคลองเตย		
			กทม. 10110		
35	นายสกล  ศิริพัฒนศักดิ์	178011	54 ถ.พฤกษชาติ 6 ต.บ้านโป่ง	086-10063251	
			อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110		
36	นายจีระเดช  สัจจะวัชรพงศ์	178012	1924 Playa Street San Mateo CA	650-5789023	Chiradath_sajawatchraphong@roche.com
			USA 94403		
37	นายชำนาญ  กลิ่นหอมยืน	178019	สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	081-6652791	
			แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.		
38	นายธงชัย  รัตนาตรานุรักษ์	178029	ร้านไทยนพรัตน์	081-4547523	
39	นายปรีดา  บูรณะโอสถ	178055	11/1 ถ.ราษฎรประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง	089-9195906	
			จ.สมุทรสงคราม 75000		
40	นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา	178086	4-6 ถ.บุษบาซอย4 อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 	086-9318151	agriman34@doae.go.th
41	นายโสวัฒน์  เต็งสุจริตกุล	178121	182/224 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000	081-9640267	
42	นายอุทัย  กสิกวินท์	178138	135 เซนต์หลุเยส์แกรนด์คอนโดมิเนียม	081-4018138	102696@customs.go.th
			ซอยสาทร11 เซนต์หลุย3 แขวงยานนาวา		
			เขตสาทร กทม. 10120		
43	น.ส.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา	178155	41/122-123 ถ.จารุเมือง ตรอกสุทรพิมล	02-2141371	ssailom@hotmail.com
			แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330		
44	นายธนภณ หาญรัตนชัยกุล	178156	กลุ่ม THAIBEV 309 ถ.น้ำพอง-กระบวน	081-7396469	thanapon.h@thaibev.com
			ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310		
45	นางสมศรี พุทธานนท์	178158	85/83 ม.7 หมู่บ้านวังบัวตอง ถ.เชียงใหม่-พร้าว	089-4298357	somsri@nn.nstda.or.th
			ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210		
46	นายสุริยะ  เลิศวานิช	178115	199/139 หมู่บ้านสวนนนทรี ถ.เชียงใหม่-พร้าว	081-8832656	s_lertwanich@hotmail.com
			อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210		
47	นางสาวพิมลณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ	178036	330 ม.4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ	081-9519557	pimolnut.srisuwan@ktb.co.th
			จ.ลำปาง 52140		
48	นายเศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์	178---	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง	081-961-0820	aethan@hotmail.com
49	นางนำพา วงศ์สวัสดิ์	178154	268 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190	081-9522413	
50	นายไพศาล  สุรธรรมวิทย์	178070	Little Guest House, Chiang Mai 	083-4716002	paisarn47@hotmail.com
51	นายพิทยา  ตั้งตระกูล	178159	30/5 ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	089-6435659	pitaya_tang@hotmai.com
52	นายธงพล  อยู่รังสฤษฏ์กูล	2308028	1/133 ถ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120	089-9226523	thongphol2000@yahoo.co.uk
53	นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ	2308092	ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น		
			123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002	081-5443172	viclee@kku.ac.th
54	น.ส.ชัญญรัช พีราวัชร (กุง)	3208064	บ.ซีพีค้าปลีกและการตลาด จำกัด 177 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว	081-7334689	siripornkung@gmail.com
			ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140		
55	น.ส.อนินทิตา ศรีผดุงกุล	3813034	บ.เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์	02-324-6100 659 5939	jafe34@yahoo.com
			อาคาร 2 ชั้น 24 สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120	084-7266868	sanintita@kerryingredients.com.my
56	น.ส.วรนุช เติมตระกูล	2808144	บ.ค็อกนิสไทย จำกัด 71/1 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี	089-8100647	waranuch.termtrakul@cognis.com
			กทม. 10400		
57	น.ส.นฤมล ชุติปัญญาภรณ์	2808072	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	081-9251891	nchutipa@gmail.com
					
58	นางชิตชนก วิเศษสุมน	3008197	บ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 97/11 ชั้น 6 ถ.ราชดำริ ลุมพินี	02-655-0666 ต่อ 6704	wichitchanock@bigc.co.th
			ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	081-850-5953	
59	นางรัตนันท์ พรรณารุโณทัย	3008212	บ.จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด 48 ซ.ลาซาล 43 แขวงบางนา	02-399-3060 ต่อ 130	rattanan@chapa.co.th
			เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	02-748-7292 ต่อ 130	
60	น.ส.ธนภร เข็มทองวงศา	3008196	บ.มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 799 ม.4 ต.จันทึก	044-310-500 ต่อ 318	tanaporn.khemthongvongsa@ap.effem.com
			อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	089-202-9055	
61	นางแพรวพรรณ เรืองเดช	2308071	158/85 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	089-134-9002	PP_bayview@hotmail.com
62	นางสุวรรณ เลิศรุ่งอรุณ	2308129	บ.เอส.ดับเบิ้ลยู.เกรท จำกัด 566/3 ซ.เรวดี ถ.พระรามที่ 6	02-618-4474-5	swgreat@cscoms.com
			แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	081-311-8645	
63	นางสุดาวรรณ วงศ์แม้นเทพ	2308120	63/23 ม.2 ถ.ฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170	02-886-2275	
				085-063-7557	
64	นายสุราช นวฉัตร	2408061	Labgaz (Thailand) Co.,Ltd. 4/9 ถ.ลำลูกกา ต.บัวคำพร้อย 	02-374-2576	surat.nawachat@labgaz.com
			อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	081-640-2556	
65	นายเสรี ชัยจำรูญพันธุ์	2408064	บ.แพนสยามฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 85/2 ถ.ริมทางรถไฟสายเก่า	081-648-6909	seree_chai@yahoo.co.th
			ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130		
66	ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน์	168082	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	02-953-0770	sukasem@hotmail.com
			50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900	085-165-6745	
67	นายปิยวัฒน์ หอภัทรพุฒิ	4713017	บ.กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด 32/2 ถ.สุวินธวงศ์	083-947-9680	piyawat.h@cpf.co.th
			แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530		
68	น.ส.นุชรี สุทธิสีมา	2008045	228/29 ม.1 หลังธนาคารกรุงเทพฯ ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง	089-015-2008	
			แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520		
69	นายวันชัย ศรทองคำ	2108093	สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ก.สาธารณสุข		wanchai@jda.moph.go.th
			ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000		
70	นายเกรียงไกร ทะไกรราช	2108006	Vanda Frozen Group Co.,LTD. 56 ม.7 ต.แสนตอ 	034-641-442-3	Griengrai@vandafrozengroup.com
			อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 		
71	นางปนัดดา ใยดี	2708078	บ.สยามร่วมมิตร จำกัด 9/5 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว	02-906-8020	
			เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	02-906-3050-4	
72	นายสมชัย ซำศิริพงษ์	2108111	บ.แกมม่า อินเตอร์พลาสท์ จำกัด 30/5 ถ.รังสิต-นครนายก		
			ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110		
73	นางวันทนา สุขตลอดชีพ	198089	United Flour Mill Public Co.,Ltd. 51 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย 	02-394-5960	Wsuktalordcheep@ufmnetwork.com
			พระประแดง สมุทรปราการ 10130	02-394-0331 ต่อ 231	
74	นางปราณี อัศวพร	198052	114 ชั้น 4 MBK center ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	02-686-3726	ohh_id@yahoo.com
				081-818-5899	
75	นางสมพร พึ่งวงศ์ญาติ	2708165	หจก.สมกมล 42 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค	089-537-2713	
			จ.สระบุรี 18230		
76	นายธัญญะ ลิ้มสกุล	2008037	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ 1025 	02-619-5500 ต่อ 658	thanya@ftpi.or.th
			ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400	02-694-6119	thanya02@yahoo.com
				081-840-0415	
77	นายเสรี เกสรวิบูลย์	188124	บ.เอ็มซีเอฟโปรดักส์ จำกัด 177 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ	02-622-7096-7	mcfpro@mc-foods.com
			เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100	081-642-8028	
78	นายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ	148062	VITA FOOD FACTORY (1989) LTD. 89 ถ.อรุณอัมรินทร์	02-433-7280	
			แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700	081-752-4557	
79	นายเสถียร กาญจนอภิรักษ์	198134	Better Foods Co.,Ltd. 39 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก  ช่องสาริกา	036-436-333-44	satien@betagro.com
			อ.พัฒนนิคม จ.ลพบุรี 15220		
80	นางพรทิพย์ พุ่มทองตรู	2708093	1191 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทราปราการ 10270	081-702-6880	pronthipj@yahoo.com
81	ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ	2508167	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	086-654-5380	aiissrwt@chiangmai.ac.th
82	นางภัททิรา เรืองพีระกุล	3513058	220/13 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท	02-279-8586	pattira.kornprasert@danisco.com
			กรุงเทพฯ 10400	081-700-1902	
83	น.ส.สุกัญญา วงวาท		คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	086-340-6986	aoi088@hotmail.com
			พระนครเหนือ 219 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230		
84	นายสุรเชษฐ เขื่อนยัง		Thai Beverage Can LTD. 99 M.9 9 SIL Industrial Land,	036-373-600	surachedk@yourtbc.com
			Nongplakradi rd, Nongpling, Nongkhae, Saraburi 18140		
85	นายทวีวุฒิ เหรียญศิริเกียรติ	2508102	บ.ดูปองต์ (ประเทศไทย) จำกัด 12 ซ.ประชานุกูล 3 ซอย 2	02-912-1919	triensir@solae.com
			เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	081-833-6919	
86	Sadhu Srisermphoak	2108123	International Falvors & Fragrances (Asia Pacific) Pte Ltd.	65-6559-1500 	sadhu.srisemphoak@iff.com
			41 Science Park rd, #02-22 The Gemini Singapore Science	65-6559-1328	
			Park II, Singapore 117610		
87	น.ส.นิรัชรา เต็มกุศลวงศ์	2008043	สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก.อุตสาหกรรม	02-202-3355-56	niratcha@tisi.go.th
			75/42 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	086-514-4719	
88	นายชุมพล ธรรมวิวัฒน์	2508097	บ.เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 29/40 ม.2 ถ.345	02-525-8720 ต่อ 116	thchum@gmail.com
			ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110		bestchoi@bkk.loxinfo.co.th
89	นายจิระศักดิ์ วังวิวัฒน์	198013	บ.มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 82/5-8 ถ.จรัญสนิทวงศ์	02-882-3080-3	wwangwiwat@gmail.com
			แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	081-913-5459	
90	นางวัชราภรณ์ ธรรมวิวัฒน์		บ.เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 29/40 ม.2 ถ.345	081-809-5017	bkkws@yahoo.com
			ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110	02-525-8720 ต่อ 101	bestchoi@bkk.loxinfo.co.th
91	นายอิทธิพล จรรยาขันติกุล	2208146	บ.ภัทรลพบุรีธุรกิจ จำกัด 226/7-10 ถ.นารายณ์มหาราช	036-613-550	Ittipong_pat@yahoo.com
			ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000	081-780-4090	
92	นางชิดชม ฮิรางะ	168117	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปณ.1043 เกษตรศาสตร์ จตุจักร	02-942-8629-35	ifrcch@ku.ac.th
			กรุงเทพฯ 10900		
93	นายภูชิต กรินทราทันต์	2608075	Taksin Foods Co.,Ltd. 6/37 ซ.รามคำแหง 30/1 แยก 2 	081-868-0294	taksin@ji-net.com
			หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240		
94	นายชายกร สินธุลัย	2708035	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	02-564-6700 ต่อ 3631	chaikorn@biotec.or.th
			สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	081-754-7124	
			113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน 		
			ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120		
95	นายจรวย กิตติวัฒน์ไพศาล	2208006	บ.ไวต้าฟูด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด 39/3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา	02-800-2826	
			จ.กาญจนบุรี 	081-857-6703	
96	นายสุรพล เลื่อมประไพ	148113	บ.โคไนซ์อีเล็คโทรนิค จำกัด 4 วิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 ดินแดง	081-485-9849	
			เขตดินแดง กทม. 10400		
97	นางอรนุช ขวัญชื้น	3108242	Coca-Cola (Thailand) Ltd. ชั้น 2-4 อาคารไทยน้ำทิพย์ 214 	081-583-5154	koranuch@apac.ko.com
			ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210		
98	นายอลงกรณ์  จันทร์เกษม	3108221	บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 2 ซ.สุขุมวิท 81 ถ.สุขุมวิท	081-640-9980	alk.cks@gmail.com
			แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260		
99	นางสิริภัทร จีนมหันต์	3108235	Uniliver Thai Trading Ltd. 63 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	089-124-0944	siriphatara.Jeenmahant@unilever.com
			แขวงลำปลาทิว เขตหนองจอก กทม. 10520		
100	นางจารุพร นิลพรัตน์	198011	บ.เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	038-490-400 ต่อ 2120	jpr@cerebos.co.th
			38/6 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230		
101	นายวัฒนา เทพเกษตรกุล	2008085	Foodfield International Co.,LTD. 729/113-114 ถ.รัชดาภิเษก	02-683-8505-8	kcffi@ksc.th.com
			แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	081-808-0887	
102	นายจิตเทพ ขัดขจร	2508011	บ.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 18 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า	02-170-5240	jithep.khudkhajorn@unilever.com
			อาคาร 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	089-969-6576	
103	รศ.ดร.จินตนา บุนนาค	2008014	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า	02-737-3000 ต่อ 3699 6071	kbjintan@kmitl.ac.th
			เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง	081-833-9728	
			กรุงเทพฯ 10520		
104	นายชัยยา ทักษะวาณิช	2508013	บ.ไอดีเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 505 ม.2	035-258-234	Chaiyat@idsgroup.com
			นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก	081-333-0639	
			อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุทธยา 13160		
105	นายวรชาติ ชะนะมา	2808143	หจก.ฟู้ดเอ็นเตอร์ไพรส์ 101/41 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า	081-815-1739	warachatc@gmail.com
			อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000		
106	นางพัชรินทร์ ตันตราโกศุล	2108068	S & P Syndicate Public Co.,LTD. 457-457/6 สุขุมวิท 55	02-185-1313	patcharin@snpfood.com
			คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110	081-831-5014 084-751-1513	avika.siriratanakorn@gmail.com
107	น.ส.อวิกา ศิริรัตนากร	3208081	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช อ.เมือง	083-183-3525	
			จ.สงขลา 90400		
108	นายเทวา อุปธารปรีชา		บ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 136 ม.9 ต.คลองหนึ่ง	02-564-7932-40 ต่อ 312	tewa_u@betagro.com
			อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	081-817-3981	
109	นางกนิษฐา ทับเอี่ยม		บ.เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด	02-725-0271	
			อาคารบางนาทาวเวอร์ C ชั้น 11 40/14 ม.12 ถ.บางนา-ตราด	081-454-3300	kanitta.tub-eaim@nstarch.com
			ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
110	น.ส.ฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ์	4613085	504 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	089-925-1744	tms_kk@hotmail.com
				02-375-6819	
111	น.ส.สุนันทา ชัยวงศ์	4613107	บ.เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด 568 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่	086-318-6187	a_say107@hotmail.com
			อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 		
112	นางนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์	3208050	130/9 ม.12 ถ.รามอินทรา 40  คลองกุ่ม บึงกุ่ม 	089-150-3690	nawaratkoia@yahoo.com
			กรุงเทพฯ 10230		
113	นายกรกฎ 	4313002		081-5945420	korakotch@cpf.co.th
114	น.ส.ปิ่นมณี ทุ่งแจ้ง	3208053	346/520 ซ.รัชดา 36 ถ.รัชดาภิเษา แขวงจันทรเกษม	02-936-7971	pu_pey@yahoo.com
			เขตจตุจักร กทม. 10900	081-929-2025	
115	นายยุทธนา บุญมาลัย	4313027	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 7/484 	086-565-8361	dekchaiotto@hotmail.com
			ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย		
			กทม. 10700		
116	นางศศิธร บุญยพิพัฒน์	2708148	31/361 หมู่บ้านเพลินใจ 2 ซอย A8 ต.ทับมา อ.เมือง	038-967-395	nboonyapipat@hotmail.com
			จ.ระยอง 21000	081-567-5152	
117	นายนพรัตน์ มูลสถาน	4013011	466 ม.12 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130	089-766-4448	nopparatm@hotmail.com
118	นายเอกภพ ฟูตระกูล	4013035	คอนโดดิแอดเดรสสยาม 456/30 ถ.เพชรบุรี แขวงเพชบุรี	081-883-7536	bimbimbim88@gmail.com
			เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
119	นายธวัชชัย พันธ์นิกุล	2208035	วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล 104/37 ซ.ชยางกูร 40	045-311-804	toananas@yahoo.com
			ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	081-470-2199	toananas@gmail.com
				086-460-9211	
120	นายธนนันต์ อยู่หว่าง	2308029	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	081-718-8506	t.yuwang@hotmail.com
			145/1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 		
			32000		
121	นายบรรจง สุวรรณกิจ	3008201	บ.กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอลาทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด	081-172-1201	banchong@giffarine.co.th
122	นายเมษยน ธรรมพงษา	3008211		081-866-7300	mesayon@wassertech.net
123	รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทน์แดง	198120	ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี	089-017-3972	sinphr@kku.ac.th
			มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002	043-343-835	
124	นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชัยพร	2008125	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ	02-433-4032	twp@fda.moph.go.th
			อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000	086-677-2809	
125	นางรัชนีกร คมนียวนิช	2408105	บ.พรอฟท์ ทริลีน จำกัด 399 ซ.ลาดพร้าว 130 บางกะปิ	081-840-9839	proft@ksc.th.com
			กทม. 10240		
126	ผศ.ดร.วิมลศิริ พรทวีวัฒน์	2008093	ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์	081-621-5225	wimolsiri.por@kmutt.ac.th
			126 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ราษฏร์บูรณะ กทม. 10150		
127	ผศ.ทัศนีย์ ชาเจียมเจน	2008032	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 	02-211-2052	thuscha@yahoo.com
			149 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม. 10120	086-148-1888	
128	นางวรรณฑนีย์ ชำนาญเศรษฐการณ์	2308048	3/9 ถ.บ้านสวนริมคลอง ซ.กรุงเทพกรีท 1 หัวหมาก บางกะปิ	02-379-3317	vanthanee@cpf.co.th
			กรุงเทพฯ 10240	081-836-2919	
129	นายพูลทรัพย์ มาภักดี		6/68 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	081-845-1449	poonsub@hotmail.com
130	ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย	2908245	ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	034-219-361	kaphan@su.ac.th
			อุตสาหกรรม ม.ศิลปากร นครปฐม 73000	089-669-2169	
131	นายพิพัฒน์ เพิ่มกสิกรรม	2908109	109/16 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย	081-923-5519	pipatpurm@yahoo.com
			จ.นครสวรรค์ 60180		
132	น.ส.วลัยรุจี วิเชียรทวี	2908239	โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 1545 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง	085-929-9907	thepooh239@yahoo.com
			อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000		
133	นายธเนศ ผาติธรรม	168025	บ.ศรีไทยฟู้ดเซอร์วิส จำกัด 247/1 ม.4 พัฒนา ซ.3	02-709-6568	sftanate@asiaaccess.net.th
			นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	081-874-0358	
			10280		
134	นายพฤทธ์ สาธุทรัพย์	4013018	79/9 ม.5 ซ.เทศบาล 8 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล	089-771-6788	prute_s@hotmail.com
			จ.นครปฐม 73170		
135	น.ส.สุกานดา ปิงกุล	4013027	196 ม.8 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	081-716-1107	may_popu@hotmail.com
136	นายอภิยุช นากสุข	4013033	262/173 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี	02-958-4958	arz23@hotmail.com
			จ.ปทุมธานี 12130	081-300-4561	
137	นางสุกัญญา พัฒนเสรี	2008112	8/75 ถ.ฉิมพลี ตลิ่งชัน กทม. 10170	089-132-5461	
138	นายสุเทพ ธีราศาสตร์	2008114	ISO Solutin Co.,Ltd. 899/9 ถ.บ้านเจ้า อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร	034-428-988	Sutep.terasart@gmail.com
			74000	081-902-4493	
139	นายครุฑ พรพิบูลย์	168006	499 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ	02-300-3536	krut_wat@hotmail.com
			10250	081-427-9696	
140	นายประเสริฐ แจ่มปัญญากุล	3408091	Jim Thomson The Thai Silk Company Limited	02-762-2600 ต่อ 2890	store@jimthompson.com
			96-96/1-2 ซ.พึงมี 29 สุขุมวิท 93 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260	081-559-3116	
141	นายชาญณรงค์ รอสูงเนิน	2508015	บ.โกลโบฟู้ดส์ จำกัด 482 ม.1 ซ.ผูกมิตร สำโรงใต้	02-384-0036	channarong@lobo.co.th
			พระประแดง สมุทรปราการ 10130	081-615-0048	
142	นายสมโชค ชาติศิริวัฒนา	2508155	บ.อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลนด์) จำกัด 222 ถ.กรุงเทพกรีฑา	081-939-8215	somchoke.chartsiriwattana@alfalaval.com
			หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240		
143	นางอาภัสรา สุจริตวาณิช	2708218	Tipco Foods (Thailand) PCL. 212 ม.16 ถ.เพชรเกษม	032-811-224-31	apasara@tipco.net
			อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210		
144	นางทัศนียา เลาหพฤฒิสาร	3008197	Tipco Foods (Thailand) PCL. 212 ม.16 ถ.เพชรเกษม	032-811-224-31 ต่อ 1104	tassaneeya@tipco.net
			อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210	086-367-7228	
145	นายพัสกร เจียตระกูล	3813061	บจก.เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย)	02-694-1996-7	passakorn@ngc.co.th
			202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง	081-387-8648	
			เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320		
146	น.ส.นุรี บุษปะเวศ	4013014	43/107 ถ.พฤกษา C ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 	083-540-6423	Nuree_p@ymail.com
			จ.ปทุมธานี 12120		
147	นางอารี แซ่หยวน	2908244	 2 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บงแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000	089-817-9621	karee244@hotmial.com
148	นางหฤทัย บูรณะพิทักษ์	2908243	บจก.ซี.เอส.บี เคมิคัลส์ 111/47 ม.6 ซ.โพธิ์แก้ว ถ.นวมินทร์	02-949-7124-8	haruthai68@gmail.com
			แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230	081-334-5132	csb_chem@hotmail.com
149	นายพิเชษฐ ดำรงเลาหพันธ์	2608038	A.J. Plast Public Company Limited 19/111 ม.7 ถ.ท่าข้าม	02-895-7547	pichade@ajplast.co.th
			แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	081-822-2893	
150	นายอนันต์ อำนาจส่งเสริม	2608182	135/38 ถ.รังสิต-ปทุม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000	081-803-6801	
151	นางยุพดี ปรียานันทวัฒน์	3208059	บ.ซี.พี.ทูน่า จำกัด 230/1 ม.10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน	034-849-954-5	
			จ.สมุทรสาคร 74110	081-399-9464	
152	นายสมบัติ หิมะนันท์	2708163	61/981 ถ.เทพารักษ์ ม.3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	083-718-1175	
			10540	02-752-3684	
153	นายจักรพันธ์ เพชรโชติ	2708013	69/779 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ เขตมีนบุรี จ.ปทุมธานี	02-957-9523	jakkaphan.p@alcan.com
			12130	089-761-8710	
154	นางโรจนา แจ้งการ	2708124	22/15 ถ.เลียบคลองวัฒนา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 	02-441-9403	rojjana.j@ufc.co.th
			จ.นครปฐม 73170	081-844-7664	rojjana_j@yahoo.com
155	นายไตรรงค์ โกมลไสย	2708	ม้ามังกรฟาร์ม 143 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม 	081-922-7508	aim-earn@yahoo.co.th
			เขตบางรัก กทม. 10500		
156	นายผดุง เทพหัสดิน ณ อยุธยา	4313021	บมจ.ธนาการกรุงเทพ สำนักธุรกิจประตูช้างเผือก 125 ถ.ช้างเผือก	053-219-968	manfst@hotmail.com
			ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200	086-911-0650	
157	นายจิรพัฒน์ เต็งเจริญพงศ์ธร	2708019	บจก.ฟู้ดโพรเกรซแมนูแฟคเจอริ่ง 29/75 ม.2 ถ.สาย 345	02-961-7324-5	fpmcoltd@truemail.co.th
			ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110	089-777-6075	
158	นายเกษมพงษ์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์	4613003	48 ถ.สันติรักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	087-670-5757	
159	นายชนันท์ ราษฏร์นิยม		63/116 ถ.แฟลตชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร	053-878-116 ต่อ 211	chanun@mju.ac.th
			อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290	086-659-2018	
160	นางวรรณา อัมมวรรณ์	198085	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม.11	083-203-2288	wannam14@yahoo.com
			ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000		
161	นางสุธยา พิมพ์พิไล	3108238	333/14 ถ.พฤกษ์วารี ซ.6 แลนด์แอนเฮ้าส์พาร์ค ต.หนองจ๊อม	086-921-3611	suthayap@yahoo.com
			อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290		
162	น.ส.สิริวรรณ เหลือสุวรรณ์	4713072	51/2 ม.5 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180	081-961-8948	mai_sun27@hotmail.com
163	นายธนากร กิตสดายุรัช	2508176	บจก.วิรชาคอมพิวเมท 189/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน	081-724-4471	chai5263@hotmailc.om
			อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100		
164	น.ส.สิริรุ่ง วงศ์สกุล	3813032	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	086-920-0909	jam032@yahoo.com
			333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100		
165	ดร.สาวิตรี จึงสกุลรุจิเรข	2508163	ค.เคหภัณฑ์ คลังสุขภัณฑ์ 186 ม.8 ถ.วงแหวนรอบกลาง	053-424-930-7	savitreej@hotmail.com
			ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140		
 					

 davido.extraxim@gmail.com